28.5.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/27


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/849 AL COMISIEI

din 11 martie 2021

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a părții 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1), în special articolul 37 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Tabelul 3 din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 conține lista clasificărilor și etichetărilor armonizate ale substanțelor periculoase, bazate pe criteriile stabilite în părțile 2-5 din anexa I la regulamentul menționat.

(2)

În temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, au fost transmise Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) propuneri de a introduce clasificări și etichetări armonizate pentru anumite substanțe și de a actualiza sau a elimina clasificările și etichetările armonizate pentru alte câteva substanțe. Comitetul pentru evaluarea riscurilor din cadrul agenției (CER) a adoptat avize (2) cu privire la aceste propuneri, după luarea în considerare a observațiilor primite de la părțile implicate. Avizele CER menționate sunt următoarele:

Avizul din 15 martie 2019 referitor la 1,2,4-triazol;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la 1,4-dioxan;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la salicilatul de benzil;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la flumioxazin (ISO);

Avizul din 15 martie 2019 referitor la mancozeb (ISO);

Avizul din 15 martie 2019 referitor la factorii de multiplicare pentru pericolele acvatice pe termen lung pentru substanțele din cupru enumerate în Regulamentul (UE) 2016/1179 al Comisiei;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la N-{2-[[1,1′-bi (ciclopropil)]-2-il] fenil}-3-(difluorometil) -1-metil-1H-pirazol-4-carboxamidă; sedaxan;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la N-metoxi-N-[1-metil-2-(2,4,6-triclorfenil)-etil]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-carboxamidă; pidiflumetofen;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la p-cimen; 1-izopropil-4-metilbenzen;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la p-mentha-1,3-dienă; alfa-terpinen; 1-izopropil-4-metilciclohexa-1,3-dienă;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la protioconazol;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la (R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la tiofanat-metil;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la tolfoclos-metil (ISO); tiofosfat de O-(2,6-dicloro-p-tolil) și de O,O-dimetil;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la tolpiralat;

Avizul din 15 martie 2019 referitor la disulfura de trinichel;

Avizul din 13 iunie 2019 referitor la azametifos;

Avizul din 13 iunie 2019 referitor la 2-fenoxietanol;

Avizul din 13 iunie 2019 referitor la 2,2-dibromo-2-cianoacetamidă;

Avizul din 13 iunie 2019 referitor la 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină;

Avizul din 13 iunie 2019 referitor la 6,6′-di-terț-butil-2,2′-metilenedi-p-crezol;

Avizul din 13 iunie 2019 referitor la diflufenican (ISO) N-(2,4-difluorofenil)-2-[3-(trifluorometil)fenoxi]-3-piridincarboxamidă;

Avizul din 13 iunie 2019 referitor la imidacloprid (ISO); 1-(6-clorpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamină;

Avizul din 13 iunie 2019 referitor la piriofenonă;

Avizul din 13 iunie 2019 referitor la acidul S-abscisic;

Avizul din 13 iunie 2019 referitor la bifosfatul de tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilen;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la 1,2-epoxi-4-epoxietilciclohexan;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la 4-metilpentan-2-onă;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la acidul boric; trioxidul de dibor; heptaoxidul de tetrabor și disodiu, hidrat; tetraboratul de disodiu, anhidru; acidul ortoboric, sare de sodiu; tetraboratul de disodiu, decahidrat; tetraboratul de disodiu pentahidrat;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la acidul citric;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la clomazon;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la desmedifam;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la dimetomorf;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la benzoatul de emamectin;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la esfenvalerat (ISO) (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirat;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la etametsulfuron-metil (ISO);

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la mecoprop-P (ISO); acidul (R)-2-(4-cloro-2-metilfenoxi)propionic și sărurile acestuia;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la salicilatul de metil;

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la fenmedifam (ISO);

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la trifloxistrobin (ISO);

Avizul din 20 septembrie 2019 referitor la triticonazol;

Avizul din 5 decembrie 2019 referitor la 1,4-dimetilnaftalină;

Avizul din 5 decembrie 2019 referitor la (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5,6-dimetilheptan-2-il]-5,6-dihidroxi-7a,9a-dimetilhexadecahidro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-onă; 24-epibrassinolidă;

Avizul din 5 decembrie 2019 referitor la 3-metilpirazol;

Avizul din 5 decembrie 2019 referitor la carbendazim (ISO); benzimidazol-2-il carbamat de metil;

Avizul din 5 decembrie 2019 referitor la cipermetrin cis/trans +/- 40/60; (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de (RS)-α-ciano-3-fenoxibenzil;

Avizul din 5 decembrie 2019 referitor la imazamox (ISO); acidul (RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-5- metoximetilnicotinic;

Avizul din 5 decembrie 2019 referitor la tetrafluoroetilenă;

Avizul din 5 decembrie 2019 referitor la tiametoxam (ISO); 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil[1,3,5]oxadiazinan-4-iliden-N-nitroamin;

Avizul din 5 decembrie 2019 referitor la trinexapac-etil (ISO); 4-[ciclopropil (hidroxi)metilen]-3,5-dioxociclohexancarboxilatul de etil.

(3)

Estimările toxicității acute (ATE) sunt utilizate în principal pentru a determina clasificarea din punctul de vedere al toxicității acute la adresa sănătății umane a amestecurilor care conțin substanțe clasificate ca prezentând toxicitate acută. Includerea valorilor ATE armonizate printre elementele indicate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 facilitează armonizarea clasificării amestecurilor și oferă sprijin pentru autoritățile de aplicare a legii. În urma unor noi evaluări științifice ale anumitor substanțe, agenția a stabilit valorile ATE pentru oxidul dicupric, trihidroxiclorura dicuprică, hexahidroxisulfatul tetracupric și hexahidroxisulfatul tetracupric, hidratat, fulgii de cupru (acoperiți cu acid alifatic), amestecul (1:1) de carbonat de cupru (II)--hidroxid de cupru (II), dihidroxidul de cupru; hidroxidul de cupru (II), zeama bordeleză; produși de reacție ai sulfatului de cupru cu dihidroxidul de calciu și sulfatul de cupru pentahidrat, în plus față de cele propuse în avizele CER pentru alte substanțe. Respectivele valori ATE ar trebui introduse în penultima coloană a tabelului 3 din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(4)

Comisia a primit informații suplimentare care au contestat evaluarea științifică stabilită în avizele CER din 15 martie 2019 referitor la mancozeb, din 20 septembrie 2019 referitor la 4-metilpentan-2-onă și din 20 septembrie 2019 referitor la dimetomorf. Aceste informații au fost evaluate de Comisie și nu au fost considerate suficiente pentru a pune la îndoială analiza științifică conținută în avizele CER.

(5)

Prin urmare, Comisia consideră că este oportun să se introducă, să se actualizeze sau să se elimine clasificarea și etichetarea armonizate ale anumitor substanțe.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Nu ar trebui să se solicite imediat respectarea clasificărilor armonizate noi sau actualizate, întrucât este necesară o anumită perioadă de timp pentru a le permite furnizorilor să adapteze etichetarea și ambalajul substanțelor și al amestecurilor la clasificările noi sau revizuite și să vândă stocurile existente, cu condiția respectării cerințelor normative preexistente. Această perioadă de timp este, de asemenea, necesară pentru a le lăsa furnizorilor suficient timp pentru a lua măsurile necesare astfel încât să asigure continuarea respectării altor cerințe legale în urma modificărilor efectuate în temeiul prezentului regulament. Aceste cerințe le pot include pe cele prevăzute la articolul 22 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3) sau pe cele prevăzute la articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Cu toate acestea, furnizorii ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica clasificările armonizate noi sau actualizate și de a adapta în consecință etichetarea și ambalarea, în mod voluntar, înainte de data aplicării prezentului regulament și de la data intrării în vigoare, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului și pentru a oferi suficientă flexibilitate furnizorilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Tabelul 3 din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 17 decembrie 2022.

Prin derogare de la prezentul articol al doilea paragraf, substanțele și amestecurile pot fi clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu prezentul regulament de la data intrării în vigoare a acestuia.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(2)  Avizele sunt accesibile prin intermediul următorului site web: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).


ANEXĂ

În anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, tabelul 3 din partea 3 se modifică după cum urmează:

1.

Se inserează următoarele intrări:

Nr. index

Denumirea chimică

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de conc. specifice, factori-M și ATE

Note

Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentare

„601-093-00-6

1,4-dimetilnaftalină

209-335-9

571-58-4

Acute Tox. 4

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H304

H319

H400

H412

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H304

H319

H410

 

cale orală: ATE = 1 300  mg/kg gc

M = 1”

 

„601-094-00-1

1-izopropil-4-metilbenzen;

p-cimen

202-796-7

99-87-6

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H304

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H331

H304

H411

 

inhalare: ATE = 3 mg/l (vapori)”

 

„601-095-00-7

p-menta-1,3-dienă; 1-izopropil-4-metilciclohexa-1,3-dienă;

alfa-terpinen

202-795-1

99-86-5

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H302

H317

H304

H411

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H302

H317

H304

H411

 

cale orală: ATE = 1 680  mg/kg gc”

 

„602-110-00-X

tetrafluoroetilenă

204-126-9

116-14-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„604-095-00-5

6,6′-di-terț-butil-2,2′-metilendi-p-crezol;

[DBMC]

204-327-1

119-47-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F”

 

 

 

„606-152-00-X

(5-cloro-2-metoxi-4-metil-3-piridil) (4,5,6-trimetoxi-o-tolil)metanonă; piriofenonă

-

688046-61-9

Carc. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1”

 

„607-747-00-7

2,2-dibromo-2-cianoacetamidă; [DBNPA]

233-539-7

10222-01-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H372 (căile respiratorii) (inhalare)

H315

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H301

H372 (căile respiratorii) (inhalare)

H315

H318

H317

H410

 

inhalare: ATE = 0,24 mg/l (pulberi sau ceață)

cale orală: ATE = 118 mg/kg gc

M = 1

M = 1”

 

„607-748-00-2

Acid [S-(Z,E)]-5-(1-hidroxi-2,6,6-trimetil-4-oxociclohex-2-en-1-il)-3-metilpenta-2,4-dienoic;

acid S-abscisic

244-319-5

21293-29-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„607-749-00-8

salicilat de metil

204-317-7

119-36-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 3

H361d

H302

H317

H412

GHS07

GHS08

Wng

H361d

H302

H317

H412

 

cale orală: ATE = 890 mg/kg gc”

 

„607-750-00-3

acid citric

201-069-1

77-92-9

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H319

H335

GHS07

Wng

H319

H335”

 

 

 

„607-751-00-9

etametsulfuron-metil (ISO);

2-({[4-etoxi-6-(metilamino)-1,3,5-triazin-2-il]carbamoil}sulfamoil)benzoat de metil

-

97780-06-8

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

„607-752-00-4

trinexapac-etil (ISO);

4-[ciclopropil(hidroxi)metilenă]-3,5-dioxociclohexancarboxilat de etil

-

95266-40-3

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H373 (tractul gastrointestinal)

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (tractul gastrointestinal)

H317

H410

 

M = 1”

 

„607-753-00-X

(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5,6-dimetilheptan-2-il]-5,6-dihidroxi-7a,9a-dimetilhexadecahidro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-onă; 24-epibrassinolidă

-

78821-43-9

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

„607-754-00-5

salicilat de benzil

204-262-9

118-58-1

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„607-755-00-0

carbonat de (RS)-1-{1-etil-4-[4-mesil-3-(2-metoxietoxi)-o-toluoil]pirazol-5-iloxi} etil metil;

tolpiralat

-

1101132-67-5

Carc. 2

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H373 (ochi)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H373 (ochi)

H410

 

M = 10

M = 100”

 

„613-337-00-9

protioconazol (ISO);

2-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tionă

-

178928-70-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

„613-338-00-4

azametifos (ISO); tiofosfat de S-[(6-cloro-2-oxooxazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] și de O,O-dimetil

252-626-0

35575-96-3

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H331

H302

H370 (sistem nervos)

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H302

H370 (sistem nervos)

H317

H410

 

inhalare: ATE = 0,5 mg/l (pulberi sau ceață)

cale orală: ATE = 500 mg/kg gc

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

„613-339-00-X

3-metilpirazol

215-925-7

1453-58-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H360D

H302

H373 (plămâni)

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H373 (plămâni)

H314

 

cale orală: ATE = 500 mg/kg gc”

 

„613-340-00-5

clomazon (ISO); 2-(2-clorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-onă

-

81777-89-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

inhalare: ATE = 4,85 mg/l (pulberi sau ceață)

cale orală: ATE = 768 mg/kg gc

M = 1

M = 1”

 

„614-030-00-2

benzoat de emamectin (ISO); benzoat de (4”R)-4”-deoxi-4”-(metilamino) avermectină B1

-

155569-91-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H370 (sistem nervos)

H372 (sistem nervos)

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H370 (sistem nervos)

H372 (sistem nervos)

H318

H410

 

inhalare:

ATE = 0,663

mg/l (pulberi sau ceață)

cale cutanată:

ATE = 300

mg/kg gc

cale orală: ATE =

60 mg/kg gc

STOT RE 1 H372: C ≥5 % STOT RE 2 H373: 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

„616-234-00-7

N-metoxi-N-[1-metil-2-(2,4,6-triclorfenil)-etil]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-carboxamidă; pidiflumetofen

-

1228284-64-7

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361f

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-235-00-2

N-{2-[[1,1’-bi (ciclopropil)]-2-il] fenil}-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamidă; sedaxan

-

874967-67-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H351

H400

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1”

 

2.

Intrările corespunzătoare numerelor de index 005-007-00-2; 005-008-00-8; 005-011-00-4; 005-011-01-1; 005-011-02-9; 006-069-00-3; 006-076-00-1; 015-113-00-0; 028-007-00-4; 029-002-00-X; 029-015-00-0; 029-016-00-6; 029-017-00-1; 029-018-00-7; 029-019-01-X; 029-020-00-8; 029-021-00-3; 029-022-00-9; 029-023-00-4; 601-029-00-7; 601-096-00-2; 603-024-00-5; 603-066-00-4; 603-098-00-9; 606-004-00-4; 607-421-00-4; 607-424-00-0; 607-434-00-5; 608-058-00-4; 612-067-00-9; 612-252-00-4; 613-048-00-8; 613-102-00-0; 613-111-00-X; 613-166-00-X; 613-208-00-7; 613-267-00-9; 613-282-00-0; 616-032-00-9; 616-106-00-0 și 616-113-00-9 se înlocuiesc cu următoarele intrări, respectiv:

Nr. index

Denumirea chimică

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de conc. specifice, factori M și ATE

Note

Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentare

„005-007-00-2

acid boric [1]

acid boric [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„005-008-00-8

trioxidul de dibor

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„005-011-00-4

heptaoxidul de tetrabor și disodiu, hidrat; [1]

tetraborat de disodiu, anhidru; [2]

acid ortoboric, sare de sodiu [3]

tetraboratul de disodiu decahidrat [4]

tetraboratul de disodiu pentahidrat [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„006-069-00-3

tiofanat-metil (ISO);

(1,2-fenilendicarbotitioil) biscarbamat de dimetil;

4,4′-(o-fenilen)bis(3-tioalofanat) de dimetil

245-740-7

23564-05-8

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H341

H332

H317

H410

 

inhalare: ATE = 1,7 mg/l

(praf și ceață)

M = 10

M = 10”

 

„006-076-00-1

mancozeb (ISO); complex (polimeric) de etilen-bis(ditiocarbamat) de mangan cu sare de zinc

-

8018-01-7

Carc. 2

Repr. 1B

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H373 (tiroidă, sistem nervos)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H373 (tiroidă, sistem nervos)

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„015-113-00-0

tolclofos-metil (ISO);

tiofosfat de O-(2,6-dicloro-p-tolil) O,O-dimetil

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„028-007-00-4

disulfură de trinichel;

subsulfură de nichel; [1]

heazlewoodit [2]

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H331

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H350i

H341

H331

H372**

H317

H410

 

inhalare:

ATE = 0,92 mg/l

(praf sau ceață)”

 

„029-002-00-X

oxid dicupric;

oxid de cupru (I)

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

inhalare: ATE = 3,34 mg/l (pulberi sau ceață)

cale orală: ATE = 500 mg/kg gc

M = 100

M = 10”

 

„029-015-00-0

tiocianat de cupru

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10

M = 10”

 

„029-016-00-6

oxid de cupru (II)

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 10”

 

„029-017-00-1

trihidroxiclorură dicuprică

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

inhalare: ATE = 2,83 mg/l (pulberi sau ceață)

cale orală: ATE = 299 mg/kg gc

M = 10

M = 10”

 

„029-018-00-7

hexahidroxisulfat tetracupric; [1]

hexahidroxisulfat tetracupric, hidratat [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

cale orală: ATE = 500 mg/kg gc

M = 10

M = 10”

 

„029-019-01-X

fulgi de cupru (acoperiți cu acid alifatic)

-

-

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

inhalare: ATE = 0,733 mg/l (pulberi sau ceață)

cale orală: ATE = 500 mg/kg gc

M = 10

M = 10”

 

„029-020-00-8

amestecul (1:1) de carbonat de cupru (II)--hidroxid de cupru (II)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

inhalare: ATE = 1,2 mg/l (pulberi sau ceață)

cale orală: ATE = 500 mg/kg gc

M = 10

M = 10”

 

„029-021-00-3

dihidroxid de cupru;

hidroxid de cupru (II)

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

inhalare: ATE = 0,47 mg/l (pulberi sau ceață)

cale orală: ATE = 500 mg/kg gc

M = 10

M = 10”

 

„029-022-00-9

zeamă bordeleză;

produși de reacție dintre sulfatul de cupru și dihidroxidul de calciu

-

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

inhalare: ATE = 1,97 mg/l (pulberi sau ceață)

M = 10

M = 1”

 

„029-023-00-4

sulfat de cupru pentahidrat

231-847-6

7758-99–8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

cale orală: ATE = 481 mg/kg gc

M = 10

M = 1”

 

„601-029-00-7

dipenten;

d-limonen; [1]

(S)-p-menta-1,8-dienă; l-limonen [2]

trans-1-metil-4-(1-metilvinil)ciclohexenă; [3]

(±)-1-metil-4-(1-metilvinil)ciclohexenă [4]

205-341-0 [1]

227-815-6 [2]

229-977-3 [3]

231-732-0 [4]

138-86-3 [1]

5989-54-8 [2]

6876-12-6 [3]

7705-14-8 [4]

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H317

H410

 

 

C”

„601-096-00-2

(R)-p-menta-1,8-dienă;

d-limonen

227-813-5

5989-27-5

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Asp. Tox. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H304

H400

H412

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H315

H317

H304

H410

 

M = 1”

 

„603-024-00-5

1,4-dioxan

204-661–8

123-91-1

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H350

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H335

H319

EUH019

EUH066

 

D”

„603-066-00-4

7-oxa-3-oxiranilbiciclo [4.1.0] heptan; 1,2-epoxi-4-epoxietilciclohexan; diepoxid de 4-vinilciclohexen

203-437-7

106-87-6

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

H350

H341

H360F

H331

H302

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H360F

H331

H302

 

inhalare: ATE = 0,5 mg/l (pulberi sau ceață)

cale orală: ATE = 1 847  mg/kg gc”

 

„603-098-00-9

2-fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

cale orală:

ATE = 1 394  mg/kg gc”

 

„606-004-00-4

4-metilpentan-2-onă izobutilmetilcetonă

203-550-1

108-10-1

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H351

H332

H336

H319

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H351

H332

H336

H319

EUH066

inhalare: ATE = 11 mg/l (vapori)”

 

„607-421-00-4

permetrin (ISO);

3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de α-ciano-3-fenoxibenzil; cipermetrin cis/trans +/- 40/60

257-842-9

52315-07–8

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H335

H373 (sistem nervos)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H332

H302

H335

H373 (sistem nervos)

H410

 

cale orală: ATE = 500 mg/kg gc

inhalare: ATE = 3,3 mg/l (pulberi sau ceață)

M = 100000

M = 100000”

 

„607-424-00-0

trifloxistrobin (ISO); (E)-metoxiimino-(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etiliden aminooxil]-o-tolilacetat de metil

-

141517-21-7

Lact.

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H362

H317

H410

 

M = 100

M = 10”

 

„607-434-00-5

mecoprop-P (ISO) [1] și sărurile acestuia;

acidul (R)-2-(4-cloro-2-metilfenoxi)propionic [1] și sărurile acestuia

240-539-0 [1]

16484-77-8 [1]

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

cale orală: ATE = 431 mg/kg gc

M = 10

M = 10”

 

„608-058-00-4

esfenvalerat (ISO);

(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirat de (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil

-

66230-04-4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H370 (sistem nervos)

H373

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H370 (sistem nervos)

H373

H317

H410

 

cale orală: ATE = 88,5 mg/kg gc

inhalare: ATE = 0,53 mg/l (pulberi sau ceață)

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

„612-067-00-9

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină

220-666–8

2855-13-2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

H302

H314

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

cale orală: ATE = 1 030  mg/kg gc

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

„612-252-00-4

imidacloprid (ISO);

(E)-1-(6-cloro-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamină

(2E)-1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N-nitroimidazolidin-2-imină

428-040–8

138261-41-3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

cale orală: ATE = 131 mg/kg gc

M = 100

M = 1 000 ”

 

„613-048-00-8

carbendazim (ISO); benzimidazol-2-ilcarbamat de metil

234-232-0

10605-21-7

Muta. 1B

Repr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H340

H360FD

H317

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H340

H360FD

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-102-00-0

dimetomorf (ISO); (E,Z)-4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)acriloil]morfolină

404-200-2

110488-70-5

Repr. 1B

Aquatic Chronic 2

H360F

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H360F

H411”

 

 

 

„613-111-00-X

1,2,4-triazol

206-022-9

288-88-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

H360FD

H302

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H302

H319

 

cale orală: ATE = 1 320  mg/kg gc”

 

„613-166-00-X

flumioxazină (ISO);

N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-enă-1,2-dicarboximidă

-

103361-09-7

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

„613-208-00-7

imazamox (ISO);

acidul (RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-5- metoximetilnicotinic

-

114311-32-9

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-267-00-9

tiametoxam (ISO);

3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil[1,3,5]oxadiazinan-4-iliden-N-nitroamin

428-650-4

153719-23-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H361fd

H302

H410

 

cale orală: ATE = 780 mg/kg gc

M = 10

M = 10”

 

„613-282-00-0

triticonazol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol

-

138182-18-0

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H373

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f

H373

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-032-00-9

diflufenican (ISO);

N-(2,4-difluorofenil)-2-[3-(trifluorometil)fenoxi]-3-piridincarboxamidă; 2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloxi)nicotinanilidă

-

83164-33-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10 000

M = 1 000 ”

 

„616-106-00-0

fenmedifam (ISO); 3-(3-metilcarbaniloiloxi)carbanilat de metil

237-199-0

13684-63-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„616-113-00-9

desmedifam (ISO);

3-fenilcarbamoiloxifenilcarbamat de etil

237-198-5

13684-56-5

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10”

 

3.

Intrarea corespunzătoare numărului de index 015-192-00-1 se elimină.