3.5.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 151/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/715 AL COMISIEI

din 20 ianuarie 2021

de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele aplicabile grupurilor de operatori

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (1), în special articolul 36 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 36 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 stabilește anumite cerințe pentru grupurile de operatori. În interesul unei interpretări armonizate a proximității geografice a membrilor unui grup de operatori, trebuie să se precizeze în mod explicit că activitățile membrilor trebuie să se desfășoare în aceeași țară.

(2)

În scopul stabilirii cerințelor minime privind instituirea și funcționarea sistemului de controale interne (SCI), trebuie definite următoarele aspecte: înregistrarea membrilor, inspecțiile interne, aprobarea unor noi membri sau a unor noi unități de producție sau noi activități ale unor membri existenți, formarea inspectorilor SCI, măsurile în caz de neconformitate și trasabilitatea internă.

(3)

În acest context, trebuie adăugată cerința de a numi un administrator al SCI și unul sau mai mulți inspectori SCI pentru a se asigura punerea în aplicare corespunzătoare a SCI de către personalul competent.

(4)

În plus, pentru a se asigura un cadru de evaluare armonizat pentru SCI, este oportun să se includă o listă de situații care trebuie considerate deficiențe.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2018/848 trebuie să fie modificat în consecință.

(6)

Din motive de claritate și de securitate juridică, prezentul regulament trebuie să se aplice de la data aplicării Regulamentului (UE) 2018/848,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) 2018/848

Articolul 36 din Regulamentul (UE) 2018/848 se modifică după cum urmează:

1.

Alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

este alcătuit numai din membri ale căror activități de producție sau alte eventuale activități suplimentare menționate la litera (a) se desfășoară în proximitate geografică una față de cealaltă, în același stat membru sau în aceeași țară terță;”;

(b)

la litera (g) se adaugă următorul paragraf:

„Sistemul de controale interne (SCI) cuprinde proceduri documentate referitoare la:

(i)

înregistrarea membrilor grupului;

(ii)

inspecțiile interne, care includ inspecțiile fizice interne anuale la fața locului ale fiecărui membru al grupului și orice inspecții suplimentare bazate pe riscuri, planificate în orice caz de administratorul SCI și efectuate de inspectorii SCI, ale căror roluri sunt definite la litera (h);

(iii)

aprobarea unor noi membri ai unui grup existent sau, după caz, aprobarea unor noi unități de producție sau noi activități ale membrilor existenți, după aprobarea de către administratorul SCI pe baza raportului de inspecție internă;

(iv)

formarea inspectorilor SCI, care trebuie să aibă loc cel puțin o dată pe an și care trebuie să fie însoțită de o evaluare a cunoștințelor dobândite de participanți;

(v)

formarea membrilor grupului cu privire la procedurile SCI și la cerințele prezentului regulament;

(vi)

controlul documentelor și al registrelor;

(vii)

măsurile în cazurile de neconformitate detectate în timpul inspecțiilor interne, inclusiv monitorizarea măsurilor respective;

(viii)

trasabilitatea internă, care indică originea produselor livrate în sistemul comun de comercializare al grupului și permite urmărirea tuturor produselor aparținând tuturor membrilor pe parcursul tuturor etapelor, cum ar fi producția, prelucrarea, prepararea sau introducerea pe piață, inclusiv estimarea și verificarea încrucișată a randamentelor obținute de fiecare membru al grupului.”;

(c)

se adaugă următoarea literă (h):

„(h)

desemnează un administrator al SCI și unul sau mai mulți inspectori SCI care pot fi membri ai grupului. Rolurile acestora nu pot fi cumulate. Numărul inspectorilor SCI este adecvat și proporționat, ținând cont în special de tipul, structura, dimensiunea, produsele, activitățile și producția ecologică a grupului. Inspectorii SCI sunt competenți în ceea ce privește produsele și activitățile grupului.

Administratorul SCI:

(i)

verifică eligibilitatea fiecărui membru al grupului în ceea ce privește criteriile stabilite la literele (a), (b) și (e);

(ii)

se asigură că există un acord de aderare scris și semnat între fiecare membru și grup, prin care membrii se angajează:

să respecte dispozițiile prezentului regulament;

să participe la SCI și să respecte procedurile SCI, inclusiv sarcinile și responsabilitățile care le sunt atribuite de administratorul SCI și obligația de ținere a registrelor;

să permită accesul la unitățile de producție și spațiile de producție și să fie prezenți în timpul inspecțiilor interne efectuate de inspectorii SCI și al controalelor oficiale efectuate de autoritatea competentă sau, după caz, de autoritatea de control sau de organismul de control, să pună la dispoziția acestora toate documentele și registrele și să contrasemneze rapoartele de inspecție;

să accepte și să pună în aplicare, în termenul acordat, măsurile care trebuie întreprinse în cazurile de neconformitate, potrivit deciziei administratorului SCI sau a autorității competente sau, după caz, a autorității de control sau a organismului de control;

să informeze imediat administratorul SCI cu privire la presupusa neconformitate;

(iii)

elaborează procedurile SCI și documentele și registrele relevante, le actualizează și le pune imediat la dispoziția inspectorilor SCI și, dacă este cazul, a membrilor grupului;

(iv)

stabilește lista membrilor grupului și o actualizează;

(v)

atribuie sarcini și responsabilități inspectorilor SCI;

(vi)

este punctul de legătură între membrii grupului și autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de control sau organismul de control, inclusiv în ceea ce privește cererile de derogare;

(vii)

verifică anual declarațiile inspectorilor SCI privind conflictul de interese;

(viii)

planifică inspecții interne și se asigură că acestea se derulează în mod corespunzător, în conformitate cu programul elaborat de administratorul SCI, menționat la litera (g) al doilea paragraf punctul (ii);

(ix)

asigură cursuri de formare adecvate pentru inspectorii SCI și efectuează o evaluare anuală a competențelor și a calificărilor inspectorilor SCI;

(x)

aprobă noi membri sau noi unități de producție sau noi activități ale membrilor existenți;

(xi)

decide cu privire la măsurile care trebuie întreprinse în caz de neconformitate, în concordanță cu măsurile SCI stabilite prin proceduri documentate în conformitate cu litera (g) și asigură monitorizarea măsurilor respective;

(xii)

decide cu privire la subcontractarea unor activități, inclusiv subcontractarea sarcinilor inspectorilor SCI, și semnează acordurile sau contractele relevante.

Inspectorul SCI:

(i)

efectuează inspecții interne la membrii grupului, în conformitate cu programul și cu procedurile puse la dispoziție de administratorul SCI;

(ii)

elaborează proiecte de rapoarte de inspecție internă pe baza unui model și le transmite administratorului SCI într-un termen rezonabil;

(iii)

prezintă, la momentul desemnării sale, o declarație scrisă și semnată privind conflictele de interese și o actualizează anual;

(iv)

participă la activități de formare.”

2.

La alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Cel puțin următoarele situații sunt considerate deficiențe ale SCI:

(a)

producția, prelucrarea, prepararea sau introducerea pe piață a produselor provenite de la membri sau unități de producție care au făcut obiectul unei suspendări/retrageri;

(b)

introducerea pe piață a produselor pentru care administratorul SCI a interzis utilizarea trimiterii la producția ecologică în etichetarea sau în publicitatea acestora;

(c)

adăugarea de noi membri pe lista membrilor sau modificarea activităților membrilor existenți fără a urma procedura de aprobare internă;

(d)

neefectuarea inspecției fizice anuale la fața locului la un membru al grupului într-un anumit an;

(e)

neindicarea, în lista membrilor, a membrilor care au făcut obiectul unei suspendări sau retrageri;

(f)

discrepanțe importante între constatările inspecțiilor interne efectuate de inspectorii SCI și constatările controalelor oficiale efectuate de autoritatea competentă sau, după caz, de autoritatea de control sau de organismul de control;

(g)

deficiențe grave în ceea ce privește impunerea de măsuri adecvate sau monitorizarea ulterioară necesară ca răspuns la neconformitățile identificate de inspectorii SCI sau de autoritatea competentă sau, după caz, de autoritatea de control sau de organismul de control;

(h)

un număr inadecvat de inspectori SCI sau competențe inadecvate ale inspectorilor SCI, ținând cont de tipul, structura, dimensiunea, produsele, activitățile și producția ecologică a grupului.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 ianuarie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150, 14.6.2018, p. 1.