28.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/699 AL COMISIEI

din 21 decembrie 2020

de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește instrucțiunile pentru continuitatea navigabilității, producția de piese destinate a fi utilizate în cadrul întreținerii și luarea în considerare a aspectelor legate de îmbătrânirea aeronavelor în procesul de certificare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 19 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (2) stabilește cerințele privind elaborarea și disponibilitatea instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității, privind producția de piese și echipamente care urmează să fie instalate pe aeronave civile, privind furnizarea de către titularii de aprobări de proiect a datelor, procedurilor, instrucțiunilor și manualelor necesare pentru a se asigura continuitatea navigabilității unei aeronave civile, precum și privind aprobarea modificărilor și a reparațiilor stipulate în certificatele de tip și certificatele de tip restrictiv.

(2)

În cadrul procesului de certificare a unui produs sau a unei piese, titularii de aprobări de proiect trebuie să elaboreze instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității care, dacă sunt puse în aplicare în mod corespunzător, să asigure că produsul sau piesa îndeplinește cerințele de navigabilitate pe parcursul întregului său ciclu de viață. Întrucât normele existente nu sunt suficient de clare, titularii de certificate de tip pot interpreta în mod diferit ceea ce înseamnă un set complet de instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității și până la ce nivel este necesar să controleze datele care constituie instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității.

(3)

Prin urmare, este necesar să se definească „instrucțiunile pentru continuitatea navigabilității”, iar instrucțiunile pentru continuitatea navigabilității să devină parte integrantă a certificatului de tip, pentru a întări controlul acestora de către titularul aprobării de proiect, inclusiv al modificărilor aduse instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității.

(4)

Cerințele privind evidența documentelor, manualele și instrucțiunile pentru continuitatea navigabilității sunt răspândite în diferitele capitole ale anexei I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, ceea ce duce la duplicarea cerințelor similare. Prin urmare, aceste cerințe trebui reunite într-o singură cerință pentru fiecare dintre aceste subiecte.

(5)

O piesă sau un echipament îndeplinește cerințele pentru instalarea pe un produs certificat de tip numai dacă poate fi exploatat(ă) în siguranță și se eliberează un formular 1 al AESA pentru a se certifica fabricarea piesei sau a echipamentului în conformitate cu datele de proiectare aprobate, cu excepția cazului în care piesa sau echipamentul este o componentă standard sau îndeplinește anumite cerințe și este instalat(ă) pe o aeronavă ELA 1 sau ELA 2.

(6)

Un formular 1 al AESA poate fi eliberat numai de o organizație de producție care este aprobată în conformitate cu capitolul G din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 sau care demonstrează conformitatea pieselor și a echipamentelor cu datele de proiectare aplicabile, în conformitate cu procedurile stabilite în capitolul F din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012. În cel de al doilea caz, formularul 1 al AESA eliberat de organizația de producție trebuie, de asemenea, să fie validat de către autoritatea competentă. Pentru piesele și echipamentele al căror efect asupra siguranței aeronavei este neglijabil în caz de neconformitate cu proiectul, aplicarea unui standard de producție ridicat, certificat pe baza unui formular 1 al AESA, nu oferă mai multă siguranță operațiunilor aeriene, iar eliberarea unui formular 1 al AESA creează o sarcină administrativă inutilă.

(7)

Prin urmare, trebuie să se permită producția anumitor piese și echipamente fără a fi necesară certificarea conformității lor cu datele de proiectare aprobate prin eliberarea unui formular 1 al AESA, precum și instalarea unor astfel de piese și echipamente pe produsele certificate de tip.

(8)

Orice aeronavă ar putea fi considerată ca fiind în curs de îmbătrânire din momentul fabricării sale. Îmbătrânirea unei aeronave depinde de factori precum vechimea, numărul ciclurilor de zbor și numărul orelor de zbor. Experiența în exploatare arată că este necesară actualizarea în permanență a cunoștințelor referitoare la integritatea structurală a aeronavelor în curs de îmbătrânire. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1159 al Comisiei (3) a introdus cerințe noi pentru aeronavele aflate în serviciu, pentru a se ține la zi cunoștințele referitoare la factorii de îmbătrânire, pe baza experienței operaționale în timp real și cu utilizarea unor instrumente moderne de analiză și de încercare. Cerințele respective trebuie să asigure că titularii de aprobări de proiect respectă procedurile, produc datele și pun la dispoziția operatorilor instrucțiunile și manualele pentru proiectele existente astfel încât respectivii operatori să le pună în aplicare în timp util pentru a preveni defecțiunile la nivelul structurilor în curs de îmbătrânire.

(9)

În cazul în care structura unui avion de mare capacitate certificat de tip este modificată și după conformarea la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1159, aprobarea unor astfel de modificări sau reparații viitoare nu face obiectul acestor cerințe privind continuitatea integrității structurale. În plus, atunci când se solicită un nou certificat de tip sau un nou certificat de tip restrictiv pentru avioane de mare capacitate, nu există nicio cerință care să asigure că programul privind continuitatea integrității structurale rămâne valabil pe întregul ciclu de exploatare al avionului.

(10)

Prin urmare, este necesar să se modifice normele existente pentru a se atinge același nivel de siguranță atunci când structura avioanelor de mare capacitate face obiectul unor modificări sau reparații structurale viitoare realizate și aprobate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012 și să se adauge o cerință conform căreia orice nou titular al unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restrictiv pentru un avion de mare capacitate trebuie să se asigure că programul privind continuitatea integrității structurale rămâne valabil pe întregul ciclu de exploatare al avionului.

(11)

În plus, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1383 al Comisiei (4) recent adoptat a introdus o normă potrivit căreia persoana sau organizația care efectuează o evaluare a navigabilității aeronavelor care fac obiectul cerințelor prevăzute în anexa Vb (partea ML) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei (5) eliberează și certificatul de evaluare a navigabilității (CEN). Prin urmare, punctele 21.A.174 și 21.B.325 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 trebuie modificate pentru a fi aliniate la cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1321/2014.

(12)

În plus, termenul de „continuitate a navigabilității” nu este utilizat consecvent în Regulamentul (UE) nr. 748/2012, atunci când se face referire la datele stabilite de titularul aprobării de proiect. Prin urmare, este necesar să se corecteze punctele 21.A.181, 21.A.211 și 21.A.431B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(13)

Regulamentul delegat (UE) 2019/897 al Comisiei (6) a modificat punctele 21.A.15, 21.A.93 și 21.A.432C din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 748/2012. La punctul 21.A.15 literele (b) și (d), la punctul 21.A.93 litera (b) și la punctul 21.A.432C litera (b), s-a făcut o greșeală gramaticală atunci când se face referire la posibilitatea de a suplimenta ulterior cererea inițială cu programul de certificare. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 748/2012 trebuie rectificat.

(14)

Pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului regulament, trebuie să se acorde suficient timp statelor membre și părților interesate afectate pentru a-și adapta procedurile la noul cadru de reglementare înainte ca prezentul regulament să se aplice.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu Avizele 12/2016 (7) și 07/2019 (8) ale Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, prezentate în temeiul articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   O organizație responsabilă cu fabricarea produselor, pieselor și echipamentelor trebuie să își demonstreze capacitatea în conformitate cu dispozițiile din anexa I (partea 21). Nu este necesar să se demonstreze capacitatea în cazul pieselor sau echipamentelor care sunt fabricate de o organizație și care, în conformitate cu dispozițiile din anexa I (partea 21), sunt eligibile pentru a fi instalate pe un produs certificat de tip fără obligația de a fi însoțite de un certificat de autorizare a punerii în serviciu (și anume de formularul 1 al AESA).”

2.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 se rectifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 18 mai 2022, cu excepția articolului 2 și a punctelor 4, 6, 9 și 15 din anexa I care se aplică de la 18 mai 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1159 al Comisiei din 5 august 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1321/2014 și (UE) 2015/640 în ceea ce privește introducerea unor noi cerințe de navigabilitate suplimentare (JO L 257, 6.8.2020, p. 14).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1383 al Comisiei din 8 iulie 2019 de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește sistemele de management al siguranței din cadrul întreprinderilor de management al menținerii navigabilității și simplificarea întreținerii și a managementului menținerii navigabilității în cazul aeronavelor de aviație generală (JO L 228, 4.9.2019, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2019/897 al Comisiei din 12 martie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește includerea în anexa I a abordării bazate pe riscuri a verificării conformității și punerea în aplicare a cerințelor pentru protecția mediului (JO L 144, 3.6.2019, p. 1).

(7)  Avizul 12/2016: Structuri de aeronave în curs de îmbătrânire.

(8)  Avizul 07/2019: Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității – Instalarea pieselor și a dispozitivelor puse în serviciu fără formularul 1 al AESA sau fără un document echivalent.


ANEXA I

Anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Cuprinsul se înlocuiește cu următorul text:

Cuprins

21.1

Generalități

SECȚIUNEA A – CERINȚE TEHNICE

CAPITOLUL A – DISPOZIȚII GENERALE

21.A.1

Domeniu de aplicare

21.A.2

Angajament din partea unei alte persoane decât solicitantul sau titularul unui certificat

21.A.3A

Avarii, funcționare necorespunzătoare și defecțiuni

21.A.3B

Dispoziții privind navigabilitatea

21.A.4

Coordonare între proiectare și producție

21.A.5

Evidența documentelor

21.A.6

Manuale

21.A.7

Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității

CAPITOLUL B – CERTIFICATE DE TIP ȘI CERTIFICATE DE TIP RESTRICTIVE

21.A.11

Domeniu de aplicare

21.A.13

Eligibilitate

21.A.14

Demonstrarea capacității

21.A.15

Cerere

21.A.19

Modificări care necesită un nou certificat de tip

21.A.20

Demonstrarea conformității cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cu cerințele de protecție a mediului

21.A.21

Cerințe pentru eliberarea unui certificat de tip sau a unui certificat de tip restrictiv

21.A.31

Proiectul de tip

21.A.33

Inspecții și încercări

21.A.35

Încercări în zbor

21.A.41

Certificatul de tip

21.A.44

Obligațiile titularului

21.A.47

Transferabilitatea

21.A.51

Durata și menținerea valabilității

21.A.62

Disponibilitatea datelor privind adecvarea operațională

21.A.65

Continuitatea integrității structurale pentru structurile de aeronave

(CAPITOLUL C – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL D – MODIFICĂRI ALE CERTIFICATELOR DE TIP ȘI ALE CERTIFICATELOR DE TIP RESTRICTIVE

21.A.90A

Domeniu de aplicare

21.A.90B

Modificări standard

21.A.90C

Modificări de sine stătătoare ale instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității

21.A.91

Clasificarea modificărilor certificatului de tip

21.A.92

Eligibilitate

21.A.93

Solicitarea unui certificat

21.A.95

Cerințe pentru aprobarea unei modificări minore

21.A.97

Cerințe pentru aprobarea unei modificări majore

21.A.101

Baza certificării de tip, baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cerințele de protecție a mediului pentru o modificare majoră a unui certificat de tip

21.A.108

Disponibilitatea datelor privind adecvarea operațională

21.A.109

Obligații și marcaj EPA

CAPITOLUL E – CERTIFICATE DE TIP SUPLIMENTARE

21.A.111

Domeniu de aplicare

21.A.112A

Eligibilitate

21.A.112B

Demonstrarea capacității

21.A.113

Solicitarea unui certificat de tip suplimentar

21.A.115

Cerințe pentru aprobarea unor modificări majore sub forma unui certificat de tip suplimentar

21.A.116

Transferabilitatea

21.A.117

Modificarea părții din produs care face obiectul certificatului de tip suplimentar

21.A.118A

Obligații și marcaj EPA

21.A.118B

Durata și menținerea valabilității

21.A.120B

Disponibilitatea datelor privind adecvarea operațională

CAPITOLUL F – FABRICAȚIE FĂRĂ APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PRODUCȚIE

21.A.121

Domeniu de aplicare

21.A.122

Eligibilitate

21.A.124

Cerere

21.A.125A

Emiterea unei scrisori de aprobare

21.A.125B

Constatări

21.A.125C

Durata și menținerea valabilității

21.A.126

Sistem de control al producției

21.A.127

Probe: aeronave

21.A.128

Probe: motoare și elice

21.A.129

Obligațiile producătorului

21.A.130

Declarația de conformitate

CAPITOLUL G – APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PRODUCȚIE

21.A.131

Domeniu de aplicare

21.A.133

Eligibilitate

21.A.134

Cerere

21.A.135

Emiterea aprobării organizației de producție

21.A.139

Sistem de calitate

21.A.143

Prezentare

21.A.145

Cerințe privind aprobarea

21.A.147

Modificări ale organizației de producție aprobate

21.A.148

Schimbarea sediului

21.A.149

Transferabilitatea

21.A.151

Condiții privind aprobarea

21.A.153

Modificarea condițiilor de aprobare

21.A.157

Investigații

21.A.158

Constatări

21.A.159

Durata și menținerea valabilității

21.A.163

Prerogative

21.A.165

Obligațiile titularului

CAPITOLUL H – CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE ȘI CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE RESTRICTIVE

21.A.171

Domeniu de aplicare

21.A.172

Eligibilitate

21.A.173

Clasificare

21.A.174

Cerere

21.A.175

Limbă

21.A.177

Revizuiri sau modificări

21.A.179

Transferabilitate și reemitere în statele membre

21.A.180

Inspecții

21.A.181

Durata și menținerea valabilității

21.A.182

Identificarea aeronavei

Capitolul I – CERTIFICATE DE ZGOMOT

21.A.201

Domeniu de aplicare

21.A.203

Eligibilitate

21.A.204

Cerere

21.A.207

Revizuiri sau modificări

21.A.209

Transferabilitate și reemitere în statele membre

21.A.210

Inspecții

21.A.211

Durata și menținerea valabilității

CAPITOLUL J – APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PROIECTARE

21.A.231

Domeniul de aplicare

21.A.233

Eligibilitate

21.A.234

Cerere

21.A.235

Emiterea aprobării organizației de proiectare

21.A.239

Asigurarea calității proiectului

21.A.243

Date

21.A.245

Cerințe privind aprobarea

21.A.247

Modificări ale sistemului de asigurare a calității proiectării

21.A.249

Transferabilitatea

21.A.251

Condiții de aprobare

21.A.253

Modificarea condițiilor de aprobare

21.A.257

Investigații

21.A.258

Constatări

21.A.259

Durata și menținerea valabilității

21.A.263

Prerogative

21.A.265

Obligațiile titularului

CAPITOLUL K – PIESE ȘI ECHIPAMENTE

21.A.301

Domeniu de aplicare

21.A.303

Conformitatea cu cerințele aplicabile

21.A.305

Aprobarea pieselor și echipamentelor

21.A.307

Eligibilitatea pentru instalare a pieselor și a echipamentelor

(CAPITOLUL L – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL M – REPARAȚII

21.A.431A

Domeniu de aplicare

21A.431B

Reparații standard

21.A.432A

Eligibilitate

21.A.432B

Demonstrarea capacității

21.A.432C

Cererea de aprobare a unui proiect de reparații

21.A.433

Cerințe pentru aprobarea unui proiect de reparații

21.A.435

Clasificarea și aprobarea proiectelor de reparații

21.A.439

Fabricarea pieselor de schimb

21.A.441

Executarea reparației

21.A.443

Limitări

21.A.445

Defecțiuni neremediate

21.A.451

Obligații și marcaj EPA

(CAPITOLUL N – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL O – AUTORIZAȚII ETSO

21.A.601

Domeniu de aplicare

21.A.602A

Eligibilitate

21.A.602B

Demonstrarea capacității

21.A.603

Cerere

21.A.604

Autorizația ETSO pentru o unitate de alimentare auxiliară (APU)

21.A.605

Cerințe în materie de date

21.A.606

Cerințe pentru eliberarea unei autorizații ETSO

21.A.607

Prerogativele autorizației ETSO

21.A.608

Declarația referitoare la proiect și performanțe (DDP)

21.A.609

Obligațiile titularilor de autorizații ETSO

21.A.610

Aprobarea abaterilor de la standardele de performanță

21.A.611

Modificarea proiectului

21.A.615

Inspecția din partea Agenției

21.A.619

Durata și menținerea valabilității

21.A.621

Transferabilitatea

CAPITOLUL P – PERMISUL DE ZBOR

21.A.701

Domeniu de aplicare

21.A.703

Eligibilitate

21.A.705

Autoritatea competentă

21.A.707

Solicitarea unui permis de zbor

21.A.708

Condițiile de zbor

21.A.709

Solicitarea pentru aprobarea condițiilor de zbor

21.A.710

Aprobarea condițiilor de zbor

21.A.711

Emiterea unui permis de zbor

21.A.713

Modificări

21.A.715

Limbă

21.A.719

Transferabilitate

21.A.721

Inspecții

21.A.723

Durata și menținerea valabilității

21.A.725

Reînnoirea unui permis de zbor

21.A.727

Obligațiile deținătorului unui permis de zbor

21.A.729

Evidența documentelor

CAPITOLUL Q – IDENTIFICAREA PRODUSELOR, PIESELOR ȘI ECHIPAMENTELOR

21.A.801

Identificarea produselor

21.A.803

Tratarea datelor de identificare

21.A.804

Identificarea pieselor și a echipamentelor

21.A.805

Identificarea pieselor esențiale

21.A.807

Identificarea articolelor ETSO

SECȚIUNEA B – PROCEDURI PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

CAPITOLUL A – DISPOZIȚII GENERALE

21.B.5

Domeniu de aplicare

21.B.20

Obligațiile autorității competente

21.B.25

Cerințe privind organizarea autorității competente

21.B.30

Proceduri documentate

21.B.35

Modificarea organizării și procedurilor

21.B.40

Soluționarea litigiilor

21.B.45

Raportare/coordonare

21.B.55

Evidența documentelor

21.B.60

Dispoziții privind navigabilitatea

CAPITOLUL B – CERTIFICATE DE TIP ȘI CERTIFICATE DE TIP RESTRICTIVE

21.B.70

Specificații de certificare

21.B.75

Condiții speciale

21.B.80

Baza certificării de tip pentru un certificat de tip sau un certificat de tip restrictiv

21.B.82

Baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională pentru un certificat de tip sau un certificat de tip restrictiv al unei aeronave

21.B.85

Indicarea cerințelor de protecție a mediului și a specificațiilor de certificare aplicabile în cazul unui certificat tip sau al unui certificat de tip restrictiv

21.B.100

Nivelul de implicare

21.B.103

Eliberarea unui certificat de tip sau a unui certificat de tip restrictiv

(CAPITOLUL C – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL D – MODIFICĂRI ALE CERTIFICATELOR DE TIP ȘI ALE CERTIFICATELOR DE TIP RESTRICTIVE

21.B.105

Baza certificării de tip, cerințele de protecție a mediului și baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională pentru o modificare majoră a unui certificat de tip

21.B.107

Eliberarea unei aprobări pentru o modificare a unui certificat de tip

CAPITOLUL E – CERTIFICATE DE TIP SUPLIMENTARE

21.B.109

Baza certificării de tip, cerințele de protecție a mediului și baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională pentru un certificat de tip suplimentar

21.B.111

Eliberarea unui certificat de tip suplimentar

CAPITOLUL F – FABRICAȚIE FĂRĂ APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PRODUCȚIE

21.B.120

Investigații

21.B.125

Constatări

21.B.130

Emiterea scrisorii de aprobare

21.B.135

Menținerea scrisorii de aprobare

21.B.140

Modificarea scrisorii de aprobare

21.B.145

Limitarea, suspendarea și revocarea scrisorii de aprobare

21.B.150

Evidența documentelor

CAPITOLUL G – APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PRODUCȚIE

21.B.220

Investigații

21.B.225

Constatări

21.B.230

Emiterea certificatului

21.B.235

Supraveghere continuă

21.B.240

Modificarea aprobării organizației de producție

21.B.245

Suspendarea și revocarea aprobării organizației de producție

21.B.260

Evidența documentelor

CAPITOLUL H – CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE ȘI CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE RESTRICTIVE

21.B.320

Investigații

21.B.325

Emiterea certificatelor de navigabilitate

21.B.326

Certificate de navigabilitate

21.B.327

Certificate de navigabilitate restrictive

21.B.330

Suspendarea și revocarea certificatelor de navigabilitate și a certificatelor de navigabilitate restrictive

21.B.345

Evidența documentelor

CAPITOLUL I – CERTIFICATE DE ZGOMOT

21.B.420

Investigații

21.B.425

Emiterea certificatelor de zgomot

21.B.430

Suspendarea și revocarea certificatului de zgomot

21.B.445

Evidența documentelor

CAPITOLUL J – APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PROIECTARE

CAPITOLUL K – PIESE ȘI ECHIPAMENTE

(CAPITOLUL L – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL M – REPARAȚII

21.B.450

Baza certificării de tip și cerințele de protecție a mediului pentru o aprobare a unui proiect de reparații

21.B.453

Eliberarea aprobării unui proiect de reparații

(CAPITOLUL N – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL O – AUTORIZAȚII ETSO

21.B.480

Eliberarea unei autorizații ETSO

CAPITOLUL P – PERMISUL DE ZBOR

21.B.520

Investigații

21.B.525

Emiterea permiselor de zbor

21.B.530

Revocarea unui permis de zbor

21.B.545

Evidența documentelor

CAPITOLUL Q – IDENTIFICAREA PRODUSELOR, PIESELOR ȘI ECHIPAMENTELOR

Apendice

Apendicele I – Formularul EASA 1 – Certificat de autorizare a dării în exploatare;

Apendicele II – Formularele 15 ale AESA – Certificatul de evaluare a navigabilității;

Apendicele III – Formularul EASA 20a – Permis de zbor;

Apendicele IV – Formularul EASA 20b – Permis de zbor (eliberat de organizații autorizate);

Apendicele V – Formularul EASA 24 – Certificat de navigabilitate restrictiv;

Apendicele VI – Formularul EASA 25 – Certificat de navigabilitate;

Apendicele VII – Formularul EASA 45 – Certificat de zgomot;

Apendicele VIII – Formularul EASA 52 – Declarație de conformitate a aeronavei;

Apendicele IX – Formularul EASA 53 – Certificat de repunere în exploatare;

Apendicele X – Formularul EASA 55 – Certificat de aprobare a întreprinderii de producție;

Apendicele XI – Formularul EASA 65 – Scrisoare de aprobare pentru producția fără aprobarea întreprinderii de producție;

Apendicele XII – Categorii de probe în zbor și calificările corespunzătoare ale echipajelor de probe în zbor 85.”

2.

Se introduc următoarele puncte 21.A.5, 21.A.6 și 21.A.7:

21.A.5   Evidența documentelor

Toate informațiile, desenele și rapoartele de încercare relevante referitoare la proiect, inclusiv fișele de inspecție a produsului sau a articolului supus încercării în scopul certificării, se țin la dispoziția agenției de către titularul unui certificat de tip, al unui certificat de tip restrictiv, al unui certificat de tip suplimentar, al unei aprobări de modificare de proiect sau de proiect de reparație sau al unei autorizații ETSO și se păstrează în vederea furnizării informațiilor necesare pentru a se asigura continuitatea navigabilității, continuitatea valabilității datelor privind conformitatea operațională și conformarea cu cerințele de protecție a mediului aplicabile produsului sau articolului în cauză.

21.A.6   Manuale

Titularul unui certificat de tip, al unui certificat de tip restrictiv sau al unui certificat de tip suplimentar întocmește, păstrează și ține la zi originalele tuturor manualelor sau ale variantelor de manuale prevăzute de baza de certificare de tip aplicabilă, de baza de certificare aplicabilă pentru datele privind conformitatea operațională și de cerințele de protecție a mediului aplicabile produsului sau articolului în cauză și, la cerere, furnizează copii agenției.

21.A.7   Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității

(a)

Titularul unui certificat de tip, al unui certificat de tip restrictiv, al unui certificat de tip suplimentar, al unei aprobări de modificare de proiect sau al unei aprobări de proiect de reparație trebuie să elaboreze sau să facă trimitere la instrucțiunile necesare pentru a se asigura că se menține standardul de navigabilitate corespunzător tipului de aeronavă și oricărei piese asociate acesteia pe întregul ciclu de exploatare al aeronavei, atunci când demonstrează conformitatea cu baza aplicabilă de certificare de tip stabilită și notificată de agenție în conformitate cu punctul 21.B.80.

(b)

Cel puțin un set de instrucțiuni complete pentru continuitatea navigabilității trebuie pus, de către titularul:

1.

unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restrictiv, la dispoziția fiecărui proprietar cunoscut al unuia sau mai multor produse, la livrarea acestora sau la eliberarea primului certificat de navigabilitate sau a primului certificat de navigabilitate restrictiv pentru aeronava afectată, reținându-se momentul care survine mai târziu;

2.

unui certificat de tip suplimentar sau a unei aprobări de modificare de proiect, la dispoziția tuturor operatorilor cunoscuți ai produsului afectat de modificare, la punerea în serviciu a produsului modificat;

3.

unei aprobări de proiect de reparație, la dispoziția tuturor operatorilor cunoscuți ai produsului afectat de reparație, la punerea în serviciu a produsului care face obiectul proiectului de reparație. Produsul, piesa sau echipamentul reparat poate fi repus în serviciu înainte de finalizarea instrucțiunilor corespunzătoare pentru continuitatea navigabilității, însă numai pe o perioadă de exploatare limitată și cu acordul agenției.

Ulterior, titularii de aprobări de proiect în cauză trebuie să pună instrucțiunile respective, la cerere, la dispoziția oricărei alte persoane care are obligația de a le respecta.

(c)

Prin derogare de la litera (b), titularul certificatului de tip sau titularul certificatului de tip restrictiv poate amâna punerea la dispoziție a unei părți din instrucțiunile pentru continuitatea navigabilității, legate de sarcini planificate care trebuie îndeplinite în termen mai lung, până după punerea în serviciu a produsului sau a produsului modificat, însă trebuie să pună la dispoziție respectivele instrucțiuni înainte de a fi necesară utilizarea acestor date pentru produs sau pentru produsul modificat.

(d)

Titularul aprobării de proiect căruia i se solicită să pună la dispoziție instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității în conformitate cu litera (b) trebuie să pună și modificările respectivelor instrucțiuni la dispoziția tuturor operatorilor cunoscuți ai produsului afectat de modificare și, la cerere, la dispoziția oricărei alte persoane care are obligația de a le respecta. Respectivul titular de aprobare de proiect trebuie să demonstreze agenției, la cerere, caracterul adecvat al procesului de punere la dispoziție a modificărilor instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității în conformitate cu prezenta literă.”

3.

Punctul 21.A.41 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.41   Certificatul de tip

Se consideră că atât certificatul de tip, cât și certificatul de tip restrictiv includ proiectul de tip, limitările de operare, instrucțiunile pentru continuitatea navigabilității, fișa de date a certificatului de tip pentru navigabilitate și emisii, baza de certificare de tip aplicabilă și cerințele de protecție a mediului pe baza cărora agenția înregistrează conformarea, precum și orice alte condiții sau limitări prevăzute pentru produs în specificațiile de certificare și în cerințele de protecție a mediului aplicabile. Atât certificatul de tip, cât și certificatul de tip restrictiv al unei aeronave trebuie să includă, în plus, baza aplicabilă de certificare a datelor privind conformitatea operațională, datele privind conformitatea operațională și fișa de date a certificatului de tip pentru zgomot. Fișa de date a certificatului de tip al aeronavei și a certificatului de tip restrictiv al aeronavei trebuie să includă înregistrarea conformării în materie de emisii de CO2, iar fișa de date a certificatului de tip al motorului trebuie să includă înregistrarea conformării în materie de emisii de evacuare.”

4.

Punctul 21.A.44 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.44   Obligațiile titularului

Fiecare titular al unui certificat de tip sau certificat de tip restrictiv trebuie:

(a)

să își asume obligațiile stabilite la punctele 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61, 21.A.62 și 21.A.65 și, în acest scop, să continue să îndeplinească cerințele de calificare pentru eligibilitate în temeiul punctului 21.A.14; și

(b)

să specifice marcajul în conformitate cu capitolul Q.”

Începând de la 18 mai 2022, obligația de a se conforma obligațiilor enumerate la litera (a) se interpretează ca referindu-se la punctele 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 și 21.A.65 și, în acest scop, fiecare titular al unui certificat de tip sau certificat de tip restrictiv trebuie să continue să îndeplinească cerințele de calificare pentru eligibilitate în temeiul punctului 21.A.14.

5.

Punctele 21.A.55, 21.A.57 și 21.A.61 se elimină.

6.

Se introduce următorul punct 21.A.65:

21.A.65   Continuitatea integrității structurale pentru structurile de aeronave

Titularul certificatului de tip sau al certificatului de tip restrictiv pentru un avion de mare capacitate se asigură că programul privind continuitatea integrității structurale rămâne valabil pe întregul ciclu de exploatare al avionului, ținând seama de experiența în exploatare și de operațiunile curente.”

7.

La punctul 21.A.90B litera (a), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

care respectă datele de proiectare incluse în specificațiile de certificare emise de agenție, care conțin metode, tehnici și practici acceptabile pentru efectuarea și identificarea modificărilor standard, inclusiv instrucțiunile aferente pentru continuitatea navigabilității; și”.

8.

Se introduce următorul punct 21.A.90C:

21.A.90C   Modificări de sine stătătoare ale instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității

(a)

Modificările de sine stătătoare ale instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității sunt modificările care nu sunt pregătite direct în urma unei modificări a proiectului de tip sau a proiectului de reparație.

(b)

Modificările de sine stătătoare ale instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității pot fi efectuate numai de către titularul aprobării de proiect pentru care au fost întocmite respectivele instrucțiuni.

(c)

Punctele 21.A.91-21.A.109 nu se aplică modificărilor de sine stătătoare ale instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității care:

1.

nu modifică secțiunea referitoare la limitările de navigabilitate din cadrul instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității; și

2.

nu impun titularului aprobării de proiect să efectueze nicio demonstrație suplimentară a conformării cu baza de certificare.

(d)

Modificările de sine stătătoare ale instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității menționate la litera (c) trebuie aprobate de titularul aprobării de proiect în conformitate cu procedurile convenite cu agenția.”

9.

Punctul 21.A.101 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Cu excepția dispozițiilor de la litera (h), prin derogare de la litera (a), o modificare anterioară a unei specificații de certificare menționată la litera (a) și a oricărei alte specificații de certificare direct legate de aceasta poate fi utilizată în oricare dintre situațiile următoare, cu excepția cazului în care modificarea anterioară a devenit aplicabilă înaintea datei la care au devenit aplicabile specificațiile de certificare corespunzătoare incluse ca referință în certificatul de tip:”;

(b)

se adaugă următoarea literă (h):

„(h)

Pentru avioanele de mare capacitate care fac obiectul punctului 26.300 din anexa I la Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei (*1), solicitantul trebuie să respecte specificațiile de certificare care asigură un nivel de siguranță cel puțin echivalent cu cel prevăzut la punctele 26.300, 26.320 și 26.330 din anexa I la Regulamentul (UE) 2015/640, cu excepția solicitanților de certificate de tip suplimentare care nu au obligația de a lua în considerare punctul 26.303.

(*1)  Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23 aprilie 2015 privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 (JO L 106, 24.4.2015, p. 18).”"

10.

Punctele 21.A.105 și 21.A.107 se elimină.

11.

La punctul 21.A.109, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

își asumă obligațiile stabilite la punctele 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7 și 21.A.108; și”.

12.

La punctul 21.A.118A litera (a), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

stabilite la punctele 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7 și 21.A.120B;”.

13.

Punctele 21.A.119 și 21.A.120A se elimină.

14.

Punctul 21.A.307 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.307   Eligibilitatea pentru instalare a pieselor și a echipamentelor

(a)

O piesă sau un echipament îndeplinește condițiile pentru instalarea pe un produs certificat de tip atunci când poate fi exploatat(ă) în siguranță, este marcat(ă) în conformitate cu capitolul Q și este însoțit(ă) de un certificat de autorizare a punerii în serviciu (formularul 1 al AESA), prin care se atestă că produsul a fost fabricat în conformitate cu datele de proiectare aprobate.

(b)

Prin derogare de la litera (a) și dacă sunt îndeplinite condițiile de la litera (c), următoarele piese sau echipamente nu necesită un formular 1 al AESA pentru a fi eligibile pentru instalarea pe un produs certificat de tip:

1.

o piesă standard;

2.

în cazul ELA1 sau ELA2, o piesă sau un echipament care:

(i)

nu are o durată limitată de viață, nu face parte din structura primară și nici din comenzile de zbor;

(ii)

este identificat(ă) pentru instalarea pe respectiva aeronavă;

(iii)

urmează a fi instalat(ă) pe o aeronavă al cărei proprietar a verificat conformarea cu condițiile aplicabile de la subpunctele (i) și (ii) și a acceptat să își asume răspunderea pentru respectiva conformare;

3.

o piesă sau un echipament pentru care consecințele unei neconformități cu datele sale de proiectare aprobate au un efect neglijabil asupra siguranței produsului și care este identificat(ă) ca atare de către titularul aprobării de proiect în instrucțiunile pentru continuitatea navigabilității. Pentru a determina efectele asupra siguranței ale unei piese neconforme sau ale unui echipament neconform, titularul aprobării de proiect poate prevedea în instrucțiunile pentru continuitatea navigabilității activități de verificare specifice care să fie desfășurate de persoana care instalează piesa sau echipamentul respectiv pe produs;

4.

în cazul încorporării unei modificări standard în conformitate cu punctul 21.A.90B sau al unei reparații standard în conformitate cu punctul 21.A.431B, o piesă sau un echipament pentru care consecințele neconformității cu datele sale de proiectare au un efect neglijabil asupra siguranței produsului și care este identificat(ă) ca atare în specificațiile de certificare pentru modificările standard și reparațiile standard emise în conformitate cu punctul 21.A.90B litera (a) punctul 2 și cu punctul 21.A.431B litera (a) punctul 2. Pentru a determina efectele asupra siguranței ale unei piese neconforme sau ale unui echipament neconform, în specificațiile de certificare menționate anterior pot fi prevăzute activități specifice de verificare care să fie efectuate de persoana care instalează piesa sau echipamentul pe produs;

5.

o piesă sau un echipament care este exceptat(ă) de la aprobarea navigabilității în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (*2); și

6.

o piesă sau un echipament care este o componentă a unui ansamblu superior identificat la litera (b) punctele 1-5.

(c)

Piesele și echipamentele enumerate la litera (b) sunt eligibile pentru instalarea pe un produs certificat de tip fără a fi însoțite de un formular 1 al AESA, cu condiția ca instalatorul să dețină un document eliberat de persoana sau de organizația care a fabricat piesa sau echipamentul, în care se declară denumirea piesei sau a echipamentului, numărul piesei și conformitatea piesei sau a echipamentului cu datele sale de proiectare și care conține data eliberării.

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 379/2014 al Comisiei din 7 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 123, 24.4.2014, p. 1).”"

15.

La punctul 21.A.433, litera (a) se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

atunci când nu a fost identificată nicio particularitate sau caracteristică care ar putea afecta siguranța produsului pentru utilizările pentru care se solicită certificarea;”;

(b)

se adaugă următorul punct 5:

„5.

atunci când, pentru o reparație a unui avion care face obiectul punctului 26.302 din anexa I la Regulamentul (UE) 2015/640, s-a demonstrat că integritatea structurală a reparației și a structurii afectate este cel puțin echivalentă cu nivelul de integritate structurală stabilit pentru structura de bază la punctul 26.302 din anexa I la Regulamentul (UE) 2015/640.”

16.

Punctele 21.A.447 și 21.A.449 se elimină.

17.

Punctul 21.A.451 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a) punctul 1, subpunctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

prevăzute la punctele 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7, 21.A.439, 21.A.441 și 21.A.443;”;

(b)

la litera (b), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

își asumă obligațiile menționate la punctele 21.A.4, 21.A.5 și 21.A.7; și”.

18.

La punctul 21.A.609, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

pregătește și păstrează, pentru fiecare model al fiecărui articol pentru care se eliberează o autorizație ETSO, un dosar la zi cu toate datele tehnice și evidențele în conformitate cu punctul 21.A.5;”.

19.

Punctul 21.A.613 se elimină.

20.

Punctul 21.A.804 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.804 Identificarea pieselor și a echipamentelor

(a)

Fiecare piesă sau echipament care este eligibil(ă) pentru instalarea pe un produs certificat de tip se marchează permanent și lizibil cu:

1.

o denumire, o marcă comercială sau un simbol care să identifice producătorul într-o manieră identificată de datele de proiectare aplicabile;

2.

numărul piesei, prevăzut în datele de proiect aplicabile; și

3.

literele EPA pentru piesele sau echipamentele fabricate în conformitate cu datele de proiectare aprobate care nu aparțin titularului certificatului de tip al produsului în cauză, cu excepția articolelor ETSO și pentru piesele și echipamentele care fac obiectul punctului 21.A.307 litera (b).

(b)

Prin derogare de la litera (a), în cazul în care agenția este de acord că o piesă sau un echipament are dimensiuni prea mici sau că, din orice alt motiv, informațiile prevăzute la litera (a) nu pot fi marcate pe o piesă sau pe un echipament, documentul de autorizare a punerii în serviciu care însoțește piesa sau echipamentul ori ambalajul lor trebuie să cuprindă informațiile care nu au putut fi marcate pe piesă sau pe echipament.”


(*1)  Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23 aprilie 2015 privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 (JO L 106, 24.4.2015, p. 18).”

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 379/2014 al Comisiei din 7 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 123, 24.4.2014, p. 1).””


ANEXA II

Anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 se rectifică după cum urmează:

1.

Punctul 21.A.15 se rectifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

O cerere de certificat de tip sau de certificat de tip restrictiv trebuie să includă, ca cerință minimă, date descriptive preliminare privind produsul, utilizarea prevăzută a produsului și tipul de operațiuni pentru care se solicită certificarea. Pe lângă acestea, ea trebuie să includă un program de certificare pentru demonstrarea conformării în conformitate cu punctul 21.A.20 sau să fie suplimentată ulterior depunerii cererii inițiale cu un astfel de program, compus din:”;

(b)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

O cerere de certificat de tip sau de certificat de tip restrictiv pentru o aeronavă trebuie să includă un supliment de cerere pentru aprobarea datelor privind conformitatea operațională sau să fie suplimentată ulterior depunerii cererii inițiale cu un astfel de supliment de cerere.”

2.

Punctul 21.A.93 se rectifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

O cerere trebuie să includă un program de certificare pentru demonstrarea conformării în conformitate cu punctul 21.A.20 sau să fie suplimentată ulterior depunerii cererii inițiale cu un astfel de program, compus din:”;

(b)

la litera (b), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

poate cere o prelungire a termenului prevăzut la litera (c) prima teză pentru cererea inițială și poate propune o nouă dată pentru eliberarea aprobării. În acest caz, solicitantul trebuie să se conformeze bazei de certificare de tip, bazei de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cerințelor de protecție a mediului, stabilite de agenție în conformitate cu punctul 21.A.101 și notificate în conformitate cu punctul 21.B.105, până la o dată care urmează să fie aleasă de solicitant. Cu toate acestea, data respectivă trebuie să nu preceadă noua dată propusă de solicitant pentru eliberarea aprobării cu mai mult de cinci ani în cazul unei cereri de modificare a certificatului de tip sau a certificatului de tip restrictiv pentru un avion de mare capacitate sau pentru un giravion de mare capacitate și cu mai mult de trei ani în cazul unei cereri privind orice altă modificare a certificatului de tip sau a certificatului de tip restrictiv.”.

3.

La punctul 21.A.174 litera (b) punctul 3, subpunctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

un stat nemembru:

o declarație din partea autorității competente a statului în care este sau a fost înmatriculată aeronava, care să reflecte starea de navigabilitate a aeronavei în registrul său, în momentul transferului;

o fișă de masă și centraj, însoțită de instrucțiunile de încărcare;

manualul de zbor, atunci când existența sa este impusă de codul de navigabilitate aplicabil aeronavei;

înregistrări istorice, pentru a stabili standardul de producție, de modificare și de întreținere a aeronavei, inclusiv toate limitele asociate unui certificat de navigabilitate restrictiv eliberat în conformitate cu punctul 21.B.327;

o recomandare de eliberare a unui certificat de navigabilitate sau a unui certificat de navigabilitate restrictiv și a unui certificat de evaluare a navigabilității în urma unei evaluări a navigabilității în conformitate cu anexa I (partea M) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei (*1) sau a unui certificat de navigabilitate restrictiv în conformitate cu anexa Vb (partea ML) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014;

data la care a fost eliberat primul certificat de navigabilitate și, dacă se aplică standardele din volumul III al anexei 16 la Convenția de la Chicago, datele privind valorile metrice ale CO2.

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).”"

4.

La punctul 21.A.181 litera (a), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

conformarea cu cerințele aplicabile în ceea ce privește proiectul de tip și continuitatea navigabilității; și”.

5.

La punctul 21.A.211 litera (a), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

conformarea cu cerințele aplicabile în ceea ce privește proiectul de tip, protecția mediului și continuitatea navigabilității; și”.

6.

La punctul 21.A.431B litera (a), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

care respectă datele de proiectare incluse în specificațiile de certificare emise de agenție care conțin metode, tehnici și practici admisibile pentru efectuarea și identificarea reparațiilor standard, inclusiv instrucțiunile aferente pentru continuitatea navigabilității; și”.

7.

La punctul 21.A.432C litera (b), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

O cerere de aprobare a unui proiect de reparații majore include un program de certificare sau este suplimentată ulterior depunerii cererii inițiale cu un astfel de program, care cuprinde:”.

8.

La punctul 21.A.711, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

O organizație aprobată poate elibera un permis de zbor (formularul 20b al AESA, a se vedea apendicele IV) în temeiul privilegiului acordat în conformitate cu punctul M.A.711 din anexa I (partea M) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, cu punctul CAMO.A.125 din anexa Vc (partea CAMO) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 sau cu punctul CAO.A.095 din anexa Vd (partea CAO) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21.A.708 din prezenta anexă au fost aprobate în conformitate cu punctul 21.A.710 din prezenta anexă.”

9.

La punctul 21.B.325, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Pe lângă certificatul de navigabilitate corespunzător menționat la litera (a) sau (b), pentru aeronavele provenite dintr-un stat nemembru, autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea eliberează:

1.

în cazul aeronavelor noi sau de ocazie care intră sub incidența anexei I (partea M) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, un certificat inițial de evaluare a navigabilității (formularul 15a al AESA, apendicele II);

2.

în cazul aeronavelor noi care intră sub incidența anexei Vb (partea ML) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, un certificat inițial de evaluare a navigabilității (formularul 15c al AESA, apendicele II);

3.

în cazul aeronavelor de ocazie care intră sub incidența anexei Vb (partea ML) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, un certificat inițial de evaluare a navigabilității (formularul 15c al AESA, apendicele II), în cazul în care autoritatea competentă a efectuat evaluarea navigabilității.”

10.

În apendicele II, formularul 15c al AESA – Certificatul de evaluare a navigabilității se înlocuiește cu următorul text:

Certificatul de evaluare a navigabilității – formularul 15c al AESA

OBSERVAȚIE: persoanele și întreprinderile care efectuează evaluarea navigabilității în combinație cu inspecția la 100 h/inspecția anuală pot utiliza verso-ul prezentului formular pentru a elibera CRS-ul menționat la punctul ML.A.801 corespunzător inspecției la 100 h/inspecției anuale.

CERTIFICAT DE EVALUARE A NAVIGABILITĂȚII (CEN) (pentru aeronavele care se conformează părții ML)

Numărul de referință al CEN: ………..

În temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului:

[NUMELE AUTORITĂȚII COMPETENTE] (**)

certifică prin prezentul document că:

☐….. a efectuat o evaluare a navigabilității în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, asupra următoarei aeronave:

[sau]

☐.….următoarea aeronavă nouă:

Constructorul aeronavei: …………………………………. Numărul de fabricație dat de constructor: ……………………………

Însemnele de înmatriculare ale aeronavei: ............................................ Numărul de serie al aeronavei: ........................................

(și că această aeronavă) este considerată a fi în stare bună de navigabilitate la data evaluării.

Data eliberării: ..................................................................Data expirării: …………………………………………..

Ore de zbor (FH) ale corpului aeronavei la data evaluării (*): ……………………………………………………..

Semnătura: ................................................................... Autorizație nr. (dacă este cazul): ……………………….

[SAU]

[NUMELE ORGANIZAȚIEI APROBATE, ADRESA și REFERINȚA APROBĂRII] (**)

[sau]

[NUMELE COMPLET AL PERSONALULUI DE CERTIFICARE ȘI NUMĂRUL LICENȚEI CONFORME CU PARTEA 66 (SAU AL LICENȚEI NAȚIONALE ECHIVALENTE)] (**)

certifică, prin prezentul document, că a efectuat o evaluare a navigabilității în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, asupra următoarei aeronave:

Constructorul aeronavei: …………………………………. Numărul de fabricație dat de constructor: ……………………………

Însemnele de înmatriculare ale aeronavei:............................................ Numărul de serie al aeronavei: ........................................

și că această aeronavă este considerată a fi în stare bună de navigabilitate la data evaluării.

Data eliberării: ................................................................. Data expirării: …………………………………………..

Ore de zbor (FH) ale corpului aeronavei la data evaluării (*): …………………………………………………..

Semnătura: ....................................................................... Autorizație nr. (dacă este cazul): ……………………….

================================================================================

Prima prelungire: aeronava îndeplinește condițiile de la punctul ML.A.901 litera (c) din anexa Vb (partea ML)

Data eliberării: ................................................................ Data expirării: …………………………………………..

Ore de zbor (FH) ale corpului aeronavei la data eliberării (*): ………………………………… ………………

Semnătura: ......................................................................... Autorizație nr.:………………………………………

Numele societății: ........................................................... Referința aprobării: ……………………………………...

================================================================================

A doua prelungire: aeronava îndeplinește condițiile de la punctul ML.A.901 litera (c) din anexa Vb (partea ML)

Data eliberării: .............................................................. Data expirării: …………………………………………..

Ore de zbor (FH) ale corpului aeronavei la data eliberării (*): …………………………………… ………………

Semnătura: ........................................................................ Autorizație nr.: ……………..………………………

Numele societății: ........................................................... Referința aprobării: ……………………………………...

(*)

Cu excepția baloanelor și a dirijabilelor.

(**)

Emitentul poate să adapteze formularul în funcție de necesități, eliminând numele, declarația de certificare, trimiterea la aeronava vizată și detaliile referitoare la eliberare care nu sunt relevante pentru uzul propriu.

Formularul 15c al AESA versiunea 4”


(*1)  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).””