23.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/187


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/666 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2021

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 923/2012 în ceea ce privește cerințele aplicabile activităților de aviație cu pilot la bord care se desfășoară în spațiul aerian U-space

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolele 31 și 44,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei (2) stabilește regulile comune ale aerului și dispozițiile operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană aplicabile traficului aerian general.

(2)

Pentru a permite aeronavelor cu pilot la bord cărora nu li se asigură un serviciu de control al traficului aerian să opereze în condiții de siguranță alături de aeronavele fără pilot la bord în spațiul aerian U-space, este important ca furnizorilor de servicii U-space să li se comunice poziția aeronavelor cu pilot la bord. Acest lucru ar trebui realizat făcând aeronavele cu pilot la bord vizibile electronic și semnalându-se efectiv prezența acestora cu ajutorul tehnologiilor de supraveghere.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 ar trebui să includă astfel de cerințe pentru activitățile de aviație cu pilot la bord care se desfășoară în spațiul aerian U-space.

(4)

Este necesar ca aceste noi cerințe să îmbunătățească siguranța prin creșterea gradului de conștientizare a situației în spațiul aerian U-space.

(5)

Pentru a se asigura punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului regulament, ar trebui să se acorde suficient timp statelor membre și părților interesate afectate pentru a-și adapta procedurile la noul cadru de reglementare.

(6)

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a propus o serie de măsuri în avizul său nr. 01/2020 (3), în conformitate cu articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

(7)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 ar trebui așadar modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 127 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 923/2012 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, se adaugă următoarele puncte 146 și 147:

„146.

«spațiu aerian U-space» înseamnă o zonă geografică UAS desemnată de statele membre în care nu pot avea loc operațiuni UAS decât cu sprijinul serviciilor U-space;

147.

«serviciu U-space» înseamnă un serviciu care se bazează pe servicii digitale și pe automatizarea funcțiilor, conceput pentru a sprijini accesul sigur, securizat și eficient la spațiul aerian U-space unui număr mare de UAS.”

2.

În secțiunea 6 din anexă, punctul SERA.6005 se înlocuiește cu următorul text:

SERA.6005 Cerințe privind comunicațiile, transponderul SSR și vizibilitatea electronică în spațiul aerian U-space

(a)

Spațiul aerian cu comunicație radio obligatorie (RMZ)

(1)

Zborurile VFR efectuate în zone din spațiul aerian de clasa E, F sau G și zborurile IFR efectuate în zone din spațiul aerian de clasa F sau G desemnat ca spațiu aerian cu comunicație radio obligatorie (RMZ) de către autoritatea competentă trebuie să mențină supravegherea comunicațiilor continue aer-sol prin voce și să stabilească comunicația bilaterală, după caz, pe canalul de comunicație adecvat, cu excepția cazului în care respectă dispoziții alternative prevăzute pentru respectivul spațiu aerian de către ANSP.

(2)

Înainte de a intra într-un spațiu aerian cu comunicație radio obligatorie, piloții efectuează, pe canalul de comunicație corespunzător, un apel inițial care conține indicativul stației apelate, indicativul de apel, tipul de aeronavă, poziția, nivelul, intențiile de zbor și alte informații prevăzute de autoritatea competentă.

(b)

Spațiul aerian cu comunicație prin transponder obligatorie (TMZ)

Toate zborurile efectuate în spațiul aerian desemnat de autoritatea competentă ca fiind spațiu aerian cu comunicație prin transponder obligatorie (TMZ) trebuie să aibă la bord și să utilizeze transpondere SSR care pot funcționa în modurile A și C sau în modul S, cu excepția cazului în care respectă dispoziții alternative prevăzute pentru respectivul spațiu aerian de către ANSP.

(c)

Spațiul aerian U-space

Aeronavele cu pilot la bord care operează în spațiul aerian desemnat de autoritatea competentă drept spațiu aerian U-space și cărora nu li se asigură serviciul de control al traficului aerian de către ANSP trebuie să se asigure că sunt permanent vizibile electronic pentru furnizorii de servicii U-space.

(d)

Spațiile aeriene desemnate ca spații aeriene cu comunicație radio obligatorie, ca spații aeriene cu comunicație prin transponder obligatorie sau ca spațiu aerian U-space trebuie publicate în mod corespunzător în publicațiile de informare aeronautică.”

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 26 ianuarie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 (JO L 281, 13.10.2012, p. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions