22.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/654 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2020

de completare a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și a unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (1), în special articolul 75 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 75 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/1972, Comisia trebuie să stabilească, prin intermediul unui act delegat, un tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce pentru serviciile mobile și un tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce pentru serviciile fixe cu scopul de a reduce sarcina de reglementare în abordarea consecventă, în întreaga Uniune, a problemelor de concurență legate de serviciile cu ridicata de terminare a apelurilor de voce. Principiile, criteriile și parametrii pe care Comisia ar trebui să îi respecte atunci când adoptă actul delegat sunt stabiliți în anexa III la directiva menționată.

(2)

Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor autorităților naționale de reglementare de a defini piețele relevante corespunzătoare circumstanțelor naționale, de a efectua testul celor trei criterii și de a impune măsuri corective, altele decât controlul prețurilor, în conformitate cu articolul 64 alineatul (3) și cu articolele 67 și 68 din CECE. În consecință, obligațiile netarifare care sunt impuse în prezent de autoritățile naționale de reglementare operatorilor cu o putere semnificativă pe piață în ceea ce privește serviciile de terminare a apelurilor în rețelele fixe sau mobile nu sunt afectate de intrarea în vigoare a prezentului regulament și, prin urmare, rămân valabile până la revizuirea acestora, în conformitate cu normele Uniunii și cu normele naționale.

(3)

Practica de reglementare arată că numărul către care se efectuează apelurile mobile sau fixe joacă un rol esențial în substituibilitatea din perspectiva cererii și în dinamica concurenței în ceea ce privește terminarea apelurilor vocale, fiind astfel elementul principal care creează monopolul în materie de terminare a apelurilor care justifică necesitatea reglementării. Prin urmare, principalul criteriu utilizat pentru definirea serviciilor de terminare a apelurilor ar trebui să fie seria de numere, respectiv dacă apelul se efectuează către un număr mobil, în cazul serviciului de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile, sau către alte tipuri de numere, cum ar fi numerele geografice și anumite numere nongeografice, în cazul serviciilor de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe.

(4)

Serviciile de terminare a apelurilor ar trebui să includă serviciile furnizate prin orice tehnologie utilizată pentru terminarea apelurilor de voce de către furnizorul serviciului de terminare a apelurilor, cum ar fi într-o rețea 2G, 3G, 4G sau 5G și/sau prin WiFi sau prin orice tip de rețea fixă, indiferent de originea apelului.

(5)

Orice serviciu de terminare a apelurilor, în rețele mobile sau fixe, implică interconectarea rețelei operatorului care furnizează serviciile de terminare a apelurilor cu cel puțin o altă rețea decât cea proprie. Furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce ar trebui, prin urmare, să fie considerați cei care dețin controlul tehnic și dreptul legal de a utiliza numărul apelat și de a direcționa apelul către destinatar.

(6)

Serviciul de terminare ar trebui să excludă infrastructurile asociate pe care anumiți operatori sau anumite state membre le impun pentru furnizarea de servicii de terminare a apelurilor. Cu toate acestea, porturile de interconectare, care sunt în prezent reglementate în multe state membre, sunt elemente esențiale ale serviciilor de terminare a apelurilor pentru orice operator, întrucât, datorită creșterii traficului, este necesară o capacitate sporită de interconectare și, prin urmare, ar trebui incluse în definiția serviciului de terminare a apelurilor. Un furnizor de servicii de terminare a apelurilor de voce nu ar trebui să perceapă alte costuri în afara tarifelor relevante stabilite de prezentul regulament pentru serviciul complet de terminare a apelurilor către un utilizator din rețeaua sa.

(7)

Serviciile de terminare a apelurilor vocale pentru apeluri efectuate către anumite numere nongeografice, cum ar fi cele utilizate pentru serviciile cu tarif premium, serviciile gratuite și serviciile cu costuri partajate (cunoscute și sub denumirea de „servicii cu valoare adăugată”), nu au un comportament de servicii „tradiționale” de terminare a apelurilor în cazul cărora există un monopol al operatorilor care termină apelul. Furnizorii unor astfel de servicii au o anumită putere de negociere și sunt în măsură să negocieze tariful de terminare a apelurilor ca parte a acordului de partajare a veniturilor. Prin urmare, furnizorii de servicii de terminare a apelurilor se confruntă cu anumite constrângeri atunci când stabilesc tarifele de terminare a apelurilor către aceste numere nongeografice, spre deosebire de terminarea apelurilor către numere geografice sau mobile. Prin urmare, terminarea apelurilor efectuate către astfel de numere ar trebui exclusă din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Seriile de numere specifice pentru comunicarea între dispozitive (M2M) nu sunt, în majoritatea cazurilor, utilizate pentru comunicațiile interpersonale, reprezentând un trafic de date, și nu un trafic de voce, și, prin urmare, nu ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, care se limitează la comunicațiile de voce.

(8)

Serviciile de terminare a apelurilor de voce pentru apelurile către alte tipuri de numere nongeografice, cum ar fi cele utilizate pentru serviciile nomade fixe și pentru accesarea serviciilor de urgență, prezintă caracteristicile unui monopol în materie de terminare a apelurilor și sunt furnizate prin intermediul unei infrastructuri fixe. Prin urmare, acestea ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament și să fie tratate ca servicii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe.

(9)

Unele servicii de voce furnizate de operatori nu pot fi clasificate ca servicii pur mobile sau pur fixe, ci sunt servicii hibride. Serviciile de tipul „home zone” sunt un exemplu de astfel de servicii hibride, în care apelurile sunt efectuate de obicei către un număr fix printr-o rețea mobilă. În conformitate cu definiția serviciilor de terminare a apelurilor de voce, potrivit căreia numărul apelat este criteriul determinant, astfel de servicii hibride ar trebui tratate ca servicii de terminare a apelurilor în rețele mobile sau fixe, în funcție de numărul apelat.

(10)

Tarifele reglementate pentru serviciile de terminare a apelurilor ar trebui să se aplice apelurilor care provin de la un număr și care sunt efectuate către un număr inclus în planurile naționale de numerotație corespunzătoare codurilor de țară E.164 pentru zonele geografice care aparțin teritoriului Uniunii (numere din Uniune). Numerele din țările terțe sunt toate celelalte numere decât cele din Uniune. Includerea apelurilor care provin de la numere din țări terțe și care se efectuează către un număr din Uniune, în cazul în care operatorii din țările terțe percep tarife de terminare a apelurilor mai mari decât tarifele maxime unice la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce sau în cazul în care aceste tarife de terminare a apelurilor nu sunt reglementate în conformitate cu un principiu al eficienței din punctul de vedere al costurilor echivalente cu principiile prevăzute la articolul 75 și în anexa III la CECE ar risca să submineze obiectivele prezentului regulament, în special obiectivul de asigurare a integrării pieței interne.

(11)

Combinarea unor tarife reglementate scăzute de terminare a apelurilor care provin de la numere din țări terțe și efectuate către numere din Uniune, pe de o parte, și a unor tarife ridicate și ineficiente din punctul de vedere al costurilor de terminare a apelurilor către numere din țări terțe, pe de altă parte, ar avea drept consecință, probabil, tarife mai ridicate de terminare a apelurilor care provin de la numere din Uniune și se efectuează către numere din țări terțe, ceea ce ar avea un impact negativ asupra tarifelor cu amănuntul din Uniune și asupra structurii costurilor operatorilor din Uniune. Gradele diferite de expunere a operatorilor din Uniune la apelurile terminate de către astfel de operatori din țări terțe care percep tarife ridicate și ineficiente din punctul de vedere al costurilor de terminare a apelurilor ar conduce la dezechilibre în structura costurilor operatorilor din Uniune, din cauza unor factori care nu țin de controlul operatorilor înșiși. Acest lucru este susceptibil să împiedice apariția unor oferte cu amănuntul la nivel paneuropean care să includă apeluri către numere din anumite țări terțe, din cauza tarifelor mai mari de terminare a apelurilor către țările respective, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra consumatorilor și, în special, asupra întreprinderilor din Uniune. În plus, acest lucru ar denatura concurența, deoarece impactul asimetric al expunerii la tarife ridicate de terminare a apelurilor provenite de la numere din țări terțe ar conduce la condiții concurențiale diferite pentru operatori diferiți din Uniune, ceea ce ar denatura totodată în cele din urmă capacitatea și stimulentele de a face investiții în întreaga Uniune (atât investiții în operatori, cât și investiții ale operatorilor). Toate aceste efecte ar contraveni în mod clar obiectivelor prezentului regulament, care sunt de a promova integrarea pieței unice prin eliminarea distorsiunilor dintre operatori cauzate de perceperea unor tarife de terminare a apelurilor care depășesc cu mult costurile.

(12)

Cu scopul de a aplica tarifele maxime unice la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce într-un mod deschis, transparent și nediscriminatoriu și de a limita excluderea apelurilor provenite de la numere din țări terțe la ceea ce este strict necesar pentru a asigura realizarea obiectivelor pieței interne și proporționalitatea, tarifele stabilite prin prezentul regulament ar trebui să se aplice apelurilor care provin de la numere din țări terțe și efectuate către numere din Uniune în cazul în care tarifele de terminare a apelurilor de voce aplicate de furnizorii din țări terțe pentru apelurile care provin de la numere din Uniune au un nivel egal sau inferior nivelului tarifelor maxime de terminare a apelurilor de voce stabilite de prezentul regulament. În timpul perioadei de tranziție pentru tarifele de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe (2021) și în timpul reducerii treptate pentru tarifele de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile (2021-2023), tarifele maxime relevante de terminare a apelurilor în rețelele mobile care vor declanșa acest mecanism vor fi cele prevăzute la articolul 4 alineatele (2)-(5) din regulament. Tarifele maxime relevante de terminare a apelurilor în rețelele fixe care vor declanșa acest mecanism în 2021 vor fi cele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din regulamentul delegat. Furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce din Uniune ar trebui să aplice aceste tarife pe baza tarifelor aplicate sau propuse de furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce din țări terțe.

(13)

Întrucât este posibil ca furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce din Uniune să nu fie întotdeauna în măsură să cunoască nivelul tarifului de terminare a apelurilor aplicat de operatorii din țări terțe, acestora din urmă ar trebui, în mod normal, să le revină obligația de a furniza informații verificabile care să ateste nivelul tarifului de terminare a apelurilor oferit. În cazul în care furnizorii de tranzit (sau alți intermediari) revând servicii de terminare a apelurilor către operatori din Uniune, tariful de terminare a apelurilor aplicat sau oferit de respectivii furnizori de tranzit ar fi cel relevant pentru a determina dacă acesta este mai mic sau egal cu tarifele maxime de terminare a apelurilor de voce stabilite de prezentul regulament.

(14)

Atunci când operatorii din țări terțe percep tarife de terminare a apelurilor care provin de la numere din Uniune și sunt efectuate către numere din țări terțe, care sunt mai mari decât tarifele de terminare a apelurilor la nivelul Uniunii, tarifele stabilite în prezentul regulament ar trebui să se aplice și apelurilor care provin de la numere din țări terțe și care sunt efectuate către numere din Uniune, în cazul în care Comisia stabilește, pe baza informațiilor furnizate Comisiei de către țările terțe respective, că reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor în aceste țări se bazează pe principii echivalente cu cele prevăzute la articolul 75 din Directiva (UE) 2018/1972 și în anexa III la aceasta. Lista țărilor terțe care îndeplinesc aceste cerințe ar trebui să fie ulterior inclusă în prezentul regulament și actualizată în mod corespunzător.

(15)

Întrucât originea apelului ar defini dacă se aplică sau nu tarifele de terminare a apelurilor la nivelul Uniunii, este esențial ca operatorii din Uniune să poată identifica țara de origine a apelantului. În acest scop, operatorii se pot baza pe codul de țară din cadrul identificării liniei apelante. Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament, operatorii din Uniune ar trebui să primească o identificare valabilă a liniei apelante atribuită fiecărui apel primit. În consecință, operatorii din Uniune nu ar fi obligați să aplice tarifele de la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor pentru terminarea apelurilor dacă identificarea liniei apelante lipsește, este nevalidă sau frauduloasă.

(16)

Pentru a estima costul eficient al terminării unui apel vocal într-o rețea ipotetică mobilă sau fixă din Uniune în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 75 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/1972 și în anexa III la aceasta, au fost elaborate două modele bazate pe cost pentru serviciile de terminare a apelurilor în rețelele mobile, respectiv în rețelele fixe, luând în considerare costurile din fiecare stat membru.

(17)

Pe baza feedbackului primit prin procesul de consultare cu privire la costurile în fiecare stat membru, modelele bazate pe cost au fost finalizate atât pentru rețelele mobile, cât și pentru cele fixe. În temeiul anexei III la Directiva (UE) 2018/1972, modelele bazate pe cost au generat tarife pe baza recuperării costurilor suportate de un operator eficient. Prin urmare, tarifele se bazează numai pe costurile incrementale pentru furnizarea serviciului cu ridicata de terminare a apelurilor de voce, și anume numai acele costuri legate de trafic care ar fi evitate în absența unui serviciu cu ridicata de terminare a apelurilor de voce.

(18)

Tarifele maxime unice la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și fixe au fost stabilite în funcție de costurile eficiente din țara cu cele mai mari costuri, în conformitate cu modelele bazate pe cost comandate, asigurând astfel principiul recuperării costurilor în întreaga Uniune și adăugând ulterior o marjă de siguranță minoră pentru a lua în considerare posibilele inexactități ale modelelor bazate pe cost.

(19)

Tarifele maxime unice la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce stabilite prin prezentul regulament ar trebui să înceapă să se aplice la două luni de la intrarea sa în vigoare, pentru a se asigura că operatorii dispun de timpul necesar pentru a-și adapta sistemele de informare, de facturare și de contabilitate și pentru a aduce modificările necesare acordurilor de interconectare.

(20)

În cazul în care tarifele medii actuale de terminare a apelurilor de voce în Uniune sunt semnificativ mai mari decât tarifele care urmează să fie impuse în viitor, și anume tarifele unice la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce care sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor stabilite în prezentul regulament, ar trebui să se aplice o reducere treptată, care este o practică de reglementare comună. În astfel de cazuri, reducerea treptată ar trebui să ofere un instrument eficace pentru a facilita aplicarea unor tarife mai mici, în conformitate cu principiul proporționalității.

(21)

Având în vedere media actuală a tarifelor de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile din statele membre, ar trebui prevăzută o reducere treptată pentru a se ajunge la tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile. Pentru a asigura un echilibru între o punere în aplicare rapidă și necesitatea de a evita perturbări semnificative pentru operatori, reducerea treptată ar trebui să înceapă la un nivel apropiat de media actuală a tarifelor de terminare a apelurilor în rețelele mobile și să scadă anual pe parcursul unei perioade de trei ani înainte de a ajunge, în 2024, la tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile.

(22)

Prin urmare, prezentul regulament stabilește o reducere treptată pe trei ani pentru a se ajunge, în 2024, la tariful maxim unic la nivelul Uniunii, eficient din punctul de vedere al costurilor, de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile. Nu ar trebui să fie necesară o perioadă de tranziție în cazul furnizorilor din statele membre care aplică tarife mai mari decât tarifele maxime unice la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile pentru 2021, întrucât reducerea treptată îndeplinește obiectivul de a facilita impactul punerii în aplicare a tarifului maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile.

(23)

În unele state membre, tarifele maxime reglementate actuale de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile se situează sub tarifele de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile stabilite pentru 2021, 2022 și 2023 ca urmare a reducerii treptate, fiind apropiate de tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor în rețelele mobile. Pentru a evita potențialele creșteri ale prețurilor cu amănuntul în statele membre respective, rezultate dintr-o creștere temporară a tarifelor reglementate de terminare a apelurilor în rețelele mobile, în statele membre respective ar trebui să fie posibil să se aplice în continuare actualele tarife reglementate de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile până în anul în care tariful maxim de terminare a apelurilor în rețelele mobile stabilit prin prezentul regulament pentru anul respectiv se situează la un nivel egal sau mai mic decât tarifele actuale de terminare a apelurilor din statele membre în cauză pentru anul respectiv.

(24)

Întrucât diferența dintre media tarifelor actuale de terminare a apelurilor în rețele fixe și tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe stabilit în prezentul regulament este mai mică decât cea aferentă tarifelor de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile, nu ar trebui să fie necesară o reducere treptată în cazul terminării apelurilor de voce în rețelele fixe. Cu toate acestea, ar fi adecvat să se acorde o perioadă de tranziție anumitor state membre pentru a asigura o tranziție fără probleme către tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe și pentru a evita orice întârzieri inutile în aplicarea acestuia.

(25)

Pe baza nivelurilor actuale ale tarifelor de terminare a apelurilor în rețelele fixe în anumite state membre și a nivelului tarifului maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe stabilit în prezentul regulament, se justifică acordarea unei perioade de tranziție anumitor state membre. Perioada de tranziție ar trebui să înceapă de la data aplicării prezentului regulament și să se încheie la 31 decembrie 2021. În cursul perioadei de tranziție, în statele membre în cauză se pot aplica tarife specifice, diferite de tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe.

(26)

În statele membre în care tarifele actuale de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe sunt semnificativ mai mari decât tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe, se justifică acordarea unei perioade de tranziție care să permită o ajustare treptată a tarifelor respective. În toate statele membre, mai puțin în două unde tarifele actuale de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe depășesc 0,0875 eurocenți (tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe plus 25 %), tariful maxim de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe în 2021 ar trebui să fie egal cu tarifele lor actuale reduse cu 20 %. În Polonia și Finlanda, care până acum nu au urmat principiile stabilite în Recomandarea 2009/396/CE a Comisiei (2) și care au în prezent tarife foarte ridicate de terminare a apelurilor în rețelele fixe, o scădere de 20 % ar fi un pas insuficient pentru a ajunge la tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe. Prin urmare, tariful acestor state pentru perioada de tranziție ar trebui să fie tariful perceput în statul membru cu tariful cel mai ridicat în cursul perioadei de tranziție, cu excepția celor două state membre. Pentru celelalte state membre în care tarifele actuale de terminare a apelurilor în rețelele fixe sunt mai mici decât tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe sau în care o scădere de 20 % le-ar aduce la tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe sau sub acest nivel, nu ar trebui prevăzută nicio perioadă de tranziție.

(27)

Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice a fost consultat în conformitate cu articolul 75 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/1972 și a emis un aviz la 15 octombrie 2020,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament stabilește un tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și un tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe care trebuie percepute de furnizorii de servicii cu ridicata de terminare a apelurilor de voce pentru furnizarea de servicii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și fixe.

(2)   Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor autorităților naționale de reglementare prevăzute la articolul 64 alineatul (3) și la articolele 67 și 68 din Directiva (UE) 2018/1972.

(3)   Articolele 4 și 5 se aplică apelurilor care provin de la numere din Uniune și sunt efectuate către numere din Uniune.

(4)   Articolele 4 și 5 se aplică, de asemenea, apelurilor care provin de la numere din țări terțe și care sunt efectuate către numere din Uniune dacă este îndeplinită una dintre următoarele două condiții:

(a)

în cazul în care un furnizor de servicii de terminare a apelurilor de voce dintr-o țară terță aplică apelurilor care provin de la numere din Uniune tarife de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile sau fixe egale sau mai mici decât tarifele maxime de terminare a apelurilor prevăzute la articolul 4 sau, respectiv, la articolul 5 pentru terminarea apelurilor în rețelele mobile sau fixe, pentru fiecare an și pentru fiecare stat membru, pe baza tarifelor aplicate sau propuse de furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce din țări terțe furnizorilor de servicii de terminare a apelurilor de voce din Uniune; sau

(b)

în cazul în care:

(i)

Comisia stabilește că, pe baza informațiilor furnizate de o țară terță, tarifele de terminare a apelurilor de voce pentru apelurile care provin de la numere din Uniune și care sunt efectuate către numere din țara terță respectivă sunt reglementate conform unor principii echivalente celor prevăzute la articolul 75 din Directiva (UE) 2018/1972 și în anexa III la aceasta; și

(ii)

țara terță respectivă figurează pe lista din anexa la prezentul regulament.

(5)   Valorile de la articolele 4 și 5 se înțeleg ca taxe pe minut (fără TVA) și se percep pe secundă.

Articolul 2

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„serviciu de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile” înseamnă serviciul cu ridicata necesar pentru terminarea apelurilor efectuate către numere de telefon mobile care sunt resurse de numerotație alocate public, respectiv numere din planurile naționale de numerotație, furnizate de operatori care au capacitatea de a controla terminarea apelurilor și de a stabili tarifele de terminare a apelurilor către astfel de numere, în cazul în care există interconectarea cu cel puțin o rețea, indiferent de tehnologia utilizată, inclusiv porturile de interconectare;

(b)

„serviciu de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe” înseamnă serviciul cu ridicata necesar pentru terminarea apelurilor efectuate către numere geografice și nongeografice utilizate pentru serviciile nomade fixe și pentru accesarea serviciilor de urgență, care sunt resurse de numerotație alocate public, respectiv numere din planurile naționale de numerotație, furnizate de operatori care au capacitatea de a controla terminarea apelurilor și de a stabili tarifele de terminare a apelurilor către astfel de numere, în cazul în care există interconectarea cu cel puțin o rețea, indiferent de tehnologia utilizată, inclusiv porturile de interconectare;

(c)

„număr din Uniune” înseamnă un număr din planurile naționale de numerotație corespunzător codurilor de țară E.164 pentru zonele geografice care aparțin teritoriului Uniunii.

Articolul 3

(1)   Un furnizor de servicii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile sau fixe nu trebuie să perceapă un tarif mai mare decât tariful maxim relevant de terminare a apelurilor de voce pentru serviciul de terminare a apelurilor către un utilizator final în rețeaua sa, în conformitate cu articolele 4 și 5.

(2)   În cazul în care tarifele de terminare a apelurilor de voce sunt stabilite în prezent într-o altă monedă decât euro, tarifele maxime de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și fixe prevăzute la articolul 4 alineatul (1), articolul 4 alineatul (2), articolul 4 alineatul (4), articolul 4 alineatul (5) și articolul 5 alineatul (1) se convertesc în moneda națională prin aplicarea mediei cursurilor de schimb de referință publicate la 1 ianuarie, 1 februarie și 1 martie 2021 de către Banca Centrală Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Tarifele maxime de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și fixe denominate în alte monede decât euro se revizuiesc anual și se actualizează până la data de 1 ianuarie a fiecărui an, utilizând cea mai recentă medie a cursurilor de schimb de referință publicate la 1 septembrie, 1 octombrie și 1 noiembrie de către Banca Centrală Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

(1)   Tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile este de 0,2 eurocenți pe minut.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile pot aplica următoarele tarife maxime de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile:

(a)

de la data de 1 iulie 2021 până la 31 decembrie 2021, în alte state membre decât cele menționate la alineatul (3): 0,7 eurocenți pe minut;

(b)

de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2022, în alte state membre decât cele menționate la alineatul (4): 0,55 eurocenți pe minut;

(c)

de la 1 ianuarie 2023 până la 31 decembrie 2023, în alte state membre decât cele menționate la alineatul (5): 0,4 eurocenți pe minut.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), de la data de 1 iulie 2021 și până la 31 decembrie 2021, furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile pot aplica următoarele tarife maxime de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile în următoarele state membre:

(a)

0,045 HRK pe minut în Croația;

(b)

0,20 eurocenți pe minut în Cipru;

(c)

0,0385 DKK pe minut în Danemarca;

(d)

0,622 eurocenți pe minut în Grecia;

(e)

1,71 HUF pe minut în Ungaria;

(f)

0,43 eurocenți pe minut în Irlanda;

(g)

0,67 eurocenți pe minut în Italia;

(h)

0,4045 eurocenți pe minut în Malta;

(i)

0,581 eurocenți pe minut în Țările de Jos;

(j)

0,36 eurocenți pe minut în Portugalia;

(k)

0,64 eurocenți pe minut în Spania;

(l)

0,0216 SEK pe minut în Suedia.

(4)   Prin derogare de la alineatul (1), de la data de 1 ianuarie 2022 și până la 31 decembrie 2022, furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile pot aplica următoarele tarife maxime de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile în următoarele state membre:

(a)

0,20 eurocenți pe minut în Cipru;

(b)

0,52 eurocenți pe minut în Danemarca;

(c)

0,47 eurocenți pe minut în Ungaria;

(d)

0,43 eurocenți pe minut în Irlanda;

(e)

0,40 eurocenți pe minut în Malta;

(f)

0,36 eurocenți pe minut în Portugalia;

(g)

0,21 eurocenți pe minut în Suedia.

(5)   Prin derogare de la alineatul (1), de la data de 1 ianuarie 2023 și până la 31 decembrie 2023, furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile pot aplica următoarele tarife maxime de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile în următoarele state membre:

(a)

0,20 eurocenți pe minut în Cipru;

(b)

0,36 eurocenți pe minut în Portugalia;

(c)

0,21 eurocenți pe minut în Suedia.

Articolul 5

(1)   Tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe este de 0,07 eurocenți pe minut.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), de la data de 1 iulie 2021 și până la 31 decembrie 2021, furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe pot aplica următoarele tarife maxime pentru serviciile de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe în următoarele state membre:

(a)

0,089 eurocenți pe minut în Austria;

(b)

0,093 eurocenți pe minut în Belgia;

(c)

0,0057 HRK pe minut în Croația;

(d)

0,0264 CZK pe minut în Cehia;

(e)

0,111 eurocenți pe minut în Finlanda;

(f)

0,076 eurocenți pe minut în Letonia;

(g)

0,072 eurocenți pe minut în Lituania;

(h)

0,110 eurocenți pe minut în Luxemburg;

(i)

0,111 eurocenți pe minut în Țările de Jos;

(j)

0,005 PLN pe minut în Polonia;

(k)

0,078 eurocenți pe minut în România;

(l)

0,078 eurocenți pe minut în Slovacia.

Articolul 6

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la data de 1 iulie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 321, 17.12.2018, p. 36.

(2)  Recomandarea 2009/396/CE a Comisiei din 7 mai 2009 cu privire la reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor telefonice în rețele fixe și în rețele mobile în UE (JO L 124, 20.5.2009, p. 67).


ANEXĂ

Lista țărilor terțe în temeiul articolului 1 alineatul (4) litera (b) din prezentul regulament:

1.