22.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 60/1


REGULAMENTUL (UE) 2021/267 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 februarie 2021

de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul persistenței crizei provocate de pandemia de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, amânarea anumitor controale periodice și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor și prelungirea anumitor perioade menționate în Regulamentul (UE) 2020/698

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 și articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Persistența pandemiei de COVID-19 și criza de sănătate publică asociată acesteia reprezintă o provocare fără precedent pentru statele membre și impun o sarcină grea pentru autoritățile naționale, pentru cetățenii Uniunii și pentru operatorii economici, mai ales pentru operatorii de transport. Criza de sănătate publică a creat circumstanțe extraordinare care afectează activitatea normală a autorităților competente din statele membre, precum și activitatea întreprinderilor de transport în ceea ce privește formalitățile administrative care trebuie îndeplinite în diferite sectoare de transport, circumstanțe care nu ar fi putut fi anticipate în mod rezonabil în momentul adoptării măsurilor relevante. Respectivele circumstanțe extraordinare au un impact semnificativ asupra mai multor sectoare care intră sub incidența dreptului Uniunii în domeniul transporturilor.

(2)

În special, este posibil ca operatorii de transport și alte persoane interesate să nu fie în măsură să îndeplinească formalitățile sau procedurile necesare pentru a se conforma anumitor dispoziții din dreptul Uniunii referitoare la reînnoirea sau prelungirea certificatelor, licențelor, permiselor și a autorizațiilor ori să finalizeze alte demersuri necesare pentru menținerea valabilității acestora. Din aceleași motive, este posibil ca autoritățile competente ale statelor membre să nu fie în măsură să respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului Uniunii și să nu poată asigura tratarea cererilor relevante prezentate de către operatorii de transport până la expirarea termenelor aplicabile.

(3)

Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede măsuri specifice și temporare privind reînnoirea și prelungirea perioadei de valabilitate a anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale periodice și formări periodice care, în temeiul actelor juridice ale Uniunii menționate în regulamentul respectiv, ar fi trebuit să aibă loc în perioada cuprinsă între 1 martie 2020 sau, în anumite cazuri, 1 februarie 2020 și 31 august 2020. În conformitate cu regulamentul menționat, certificatele, licențele, permisele și autorizațiile respective, precum și anumite controale periodice și formări periodice, au fost reînnoite, prelungite sau amânate, după caz, pentru o perioadă de șase luni sau, în anumite cazuri, de șapte luni.

(4)

Anumite state membre care, până la 1 august 2020, au considerat că este probabil ca reînnoirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații și efectuarea anumitor controale periodice sau formări periodice să rămână imposibil de realizat după 31 august 2020, din cauza măsurilor pe care le-au luat pentru a preveni sau pentru a limita răspândirea COVID-19, au transmis Comisiei cereri motivate de autorizare a aplicării unor prelungiri individuale suplimentare. Comisia a adoptat șase decizii de autorizare a unor astfel de prelungiri (4).

(5)

În pofida anumitor îmbunătățiri ale crizei legate de pandemia de COVID-19 în vara anului 2020, persistența și, în anumite cazuri, agravarea efectelor acestei crize în al treilea trimestru al anului 2020 au obligat statele membre să mențină și, în unele situații, să consolideze măsurile luate pentru a preveni răspândirea COVID-19. Drept consecință a măsurilor respective, este posibil ca operatorii de transport și alte persoane interesate să nu fie în măsură să îndeplinească formalitățile sau procedurile necesare pentru a respecta anumite dispoziții din dreptul Uniunii referitoare la reînnoirea sau prelungirea certificatelor, licențelor, permiselor și a autorizațiilor sau la efectuarea anumitor controale periodice sau formări periodice ori să finalizeze alte demersuri necesare pentru menținerea valabilității acestora, cum a fost cazul în primăvara anului 2020. Din aceleași motive, este posibil ca autoritățile competente ale statelor membre să nu fie în măsură să respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului Uniunii și să nu poată asigura tratarea cererilor relevante prezentate de către operatorii de transport până la expirarea termenelor aplicabile.

(6)

Prin urmare, este necesar să se adopte măsuri pentru a depăși aceste probleme și pentru a se asigura atât securitatea juridică, cât și buna funcționare a actelor juridice în cauză. Este necesar să se prevadă adaptări în acest sens, în special în ceea ce privește anumite termene, precum și posibilitatea Comisiei de a autoriza prelungiri pe baza unei cereri depuse de orice stat membru.

(7)

Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) prevede norme aplicabile calificării inițiale și formării periodice a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri Conducătorii auto respectivi trebuie să dețină un certificat de competență profesională (CCP) și trebuie să dovedească că au finalizat formarea periodică prin deținerea unui permis de conducere sau a unei cărți de calificare a conducătorului auto în care este înregistrată formarea periodică. Din cauza dificultăților cu care se confruntă deținătorii de CCP în ceea ce privește finalizarea formării periodice și reînnoirea CCP care atestă finalizarea respectivei formări periodice, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19 după 31 august 2020, este necesar să se prelungească valabilitatea respectivelor CCP cu o perioadă de 10 luni de la data expirării lor, pentru a se asigura continuitatea transportului rutier. CCP a căror valabilitate a fost deja prelungită în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/698 ar trebui să beneficieze, de asemenea, de o singură prelungire suplimentară pentru o perioadă de timp rezonabilă, având în vedere constrângerile actuale, precum și din motive de siguranță rutieră.

(8)

Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) stabilește norme privind permisele de conducere. Directiva prevede recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere eliberate de statele membre pe baza unui model al Uniunii de permis de conducere și stabilește o serie de cerințe minime aplicabile permiselor respective. În special, conducătorii de autovehicule trebuie să dețină un permis de conducere valabil, care trebuie reînnoit sau, în unele cazuri, preschimbat la expirarea valabilității sale administrative. Din cauza dificultăților întâmpinate în ceea ce privește reînnoirea permiselor de conducere, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19 după 31 august 2020, este necesar să se prelungească valabilitatea anumitor permise de conducere cu o perioadă de 10 luni de la data expirării lor, pentru a se asigura continuitatea transportului rutier. Permisele de conducere a căror valabilitate a fost deja prelungită în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/698 ar trebui să beneficieze, de asemenea, de o singură prelungire suplimentară pentru o perioadă de timp rezonabilă, având în vedere constrângerile actuale, precum și din motive de siguranță rutieră.

(9)

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (7) stabilește norme privind tahografele în transportul rutier. Respectarea normelor privind durata de conducere, timpul de lucru și perioadele de repaus, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (8) și în Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9), este esențială pentru garantarea concurenței loiale și a siguranței rutiere. Având în vedere necesitatea de a asigura continuitatea prestării serviciilor de transport rutier în pofida dificultăților de a efectua inspecțiile periodice ale tahografelor, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, inspecțiile menționate la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 care ar fi trebuit să fie efectuate în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 ar trebui efectuate în termen de 10 luni de la data la care trebuiau efectuate în temeiul articolului respectiv. Din același motiv, dificultățile de a reînnoi și de înlocui cardurile de conducător auto ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19 justifică acordarea unei perioade de timp suplimentare în acest scop autorităților competente ale statelor membre. În astfel de cazuri, conducătorii auto ar trebui să aibă posibilitatea și obligația de a recurge la alternative viabile pentru a înregistra informațiile necesare legate de durata de conducere, de timpul de lucru și de perioadele de repaus până la primirea unui nou card.

(10)

Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului (10) stabilește norme privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora. Inspecția tehnică periodică este o sarcină complexă, concepută pentru a se garanta că vehiculele sunt menținute în condiții de siguranță și acceptabile din punct de vedere al protecției mediului pe durata utilizării lor. Având în vedere dificultățile de a efectua inspecțiile tehnice periodice, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19 după 31 august 2020, inspecțiile tehnice periodice care ar fi trebuit să fie efectuate în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 ar trebui efectuate la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 10 luni de la termenul inițial, iar certificatele în cauză ar trebui să rămână valabile până la această dată ulterioară.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (11) stabilește norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier. Persistența pandemiei de COVID-19 și criza de sănătate publică asociată acesteia după 31 august 2020 au ca rezultat faptul că unele întreprinderi de transport nu mai îndeplinesc cerințele privind vehiculul sau vehiculele de care trebuie să dispună și pe care acestea trebuie să le utilizeze. Aceaste circumstanțe au totodată repercusiuni grave asupra situației financiare a acestui sector, iar unele întreprinderi de transport nu mai îndeplinesc cerința privind capacitatea financiară. Având în vedere nivelul redus de activitate generat de criza de sănătate publică, se anticipează că întreprinderile vor avea nevoie de mai mult timp decât în condiții normale pentru a demonstra că sunt îndeplinite din nou în mod permanent cerințele privind vehiculul sau vehiculele de care trebuie să dispună și pe care trebuie să le utilizeze sau cerința privind capacitatea financiară. Prin urmare, este oportun ca termenele maxime stabilite în acest sens la articolul 13 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 să se prelungească de la șase la 12 luni în ceea ce privește evaluarea îndeplinirii cerințelor privind vehiculul sau vehiculele de care trebuie să dispună și pe care trebuie să le utilizeze întreprinderile de transport rutier în cauză, astfel cum se menționează la articolul 5 literele (b) și (c) din regulamentul respectiv, precum și a îndeplinirii cerinței privind capacitatea financiară a acestor întreprinderi, în măsura în care evaluările respective acoperă întreaga perioadă 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau o parte a acesteia. În cazul în care a fost deja constatată neîndeplinirea oricăreia dintre aceste cerințe, iar termenul stabilit de autoritatea competentă nu a expirat încă, autoritatea competentă ar trebui să poată prelungi acest termen la un total de 12 luni.

(12)

Regulamentele (CE) nr. 1072/2009 (12) și (CE) nr. 1073/2009 (13) ale Parlamentului European și ale Consiliului stabilesc norme comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, respectiv la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul. Transportul rutier internațional de mărfuri și transportul internațional de persoane cu autocarul și autobuzul sunt condiționate, printre altele, de deținerea unei licențe comunitare și, în cazul conducătorilor auto resortisanți ai țărilor terțe și care efectuează operațiuni de transport de marfă, a unui atestat de conducător auto. Prestarea de servicii regulate cu autobuzul și autocarul face, de asemenea, obiectul autorizării. Licențele, atestatele și autorizațiile respective pot fi reînnoite după ce se verifică dacă sunt îndeplinite în continuare condițiile relevante. Din cauza dificultăților de reînnoire a licențelor și atestatelor, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19 după 31 august 2020, este necesar să se prelungească valabilitatea actelor respective cu o perioadă de 10 luni de la data expirării lor, pentru a se asigura continuitatea transportului rutier.

(13)

Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului (14) stabilește norme privind siguranța feroviară. Având în vedere măsurile de izolare, combinate cu volumul suplimentar de muncă implicat în eforturile de limitare a răspândirii pandemiei de COVID-19, care a persistat după 31 august 2020, autoritățile naționale, întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește reînnoirea certificatelor unice de siguranță și, prefigurându-se expirarea autorizațiilor de siguranță existente, în ceea ce privește eliberarea unor astfel de autorizații pentru o perioadă ulterioară, care intră sub incidența articolelor 10 și, respectiv, 12 din directiva menționată. Prin urmare, termenul de reînnoire a certificatelor unice de siguranță ar trebui să fie prelungit cu 10 luni, iar certificatele unice de siguranță existente ar trebui să rămână valabile în consecință. În mod similar, valabilitatea unor astfel de autorizații de siguranță ar trebui să fie prelungită cu 10 luni de la data expirării lor.

(14)

În conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, anumite state membre au prelungit perioada de transpunere a directivei respective până la 16 iunie 2020. Directiva (UE) 2020/700 a Parlamentului European și a Consiliului (15), care modifică Directiva (UE) 2016/798, a prevăzut posibilitatea ca respectivele state membre să prelungească în continuare perioada de transpunere până la 31 octombrie 2020. Prin urmare, normele Directivei 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (16) au rămas aplicabile în respectivele state membre până la 31 octombrie 2020, iar acestea au avut în continuare dreptul de a elibera certificate de siguranță și autorizații de siguranță în temeiul Directivei 2004/49/CE. Certificatele de siguranță eliberate în temeiul Directivei 2004/49/CE rămân valabile până la data expirării lor, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798. Așadar, este necesar să se prevadă, de asemenea, o prelungire a termenelor de reînnoire a certificatelor de siguranță și a autorizațiilor de siguranță eliberate în temeiul articolelor 10 și 11 din Directiva 2004/49/CE și să se clarifice faptul că certificatele de siguranță și autorizațiile de siguranță în cauză rămân valabile în consecință.

(15)

Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (17) stabilește norme privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar al Uniunii. Articolul 14 alineatul (5) și articolul 16 din directiva menționată prevăd că valabilitatea permiselor mecanicilor de locomotivă este limitată la 10 ani și face obiectul unor verificări periodice. Având în vedere dificultățile întâmpinate în ceea ce privește reînnoirea permiselor, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19 după 31 august 2020, valabilitatea permiselor care expiră în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 ar trebui să fie prelungită cu o perioadă de 10 luni de la data expirării lor. În mod similar, mecanicilor de locomotivă ar trebui să li se acorde o perioadă suplimentară de 10 luni pentru a efectua verificările periodice.

(16)

Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (18) instituie un spațiu feroviar unic european. În temeiul articolului 23 alineatul (2) din directiva menționată, autoritățile de acordare a licențelor pot efectua o revizuire la intervale periodice pentru a verifica dacă o întreprindere feroviară continuă să îndeplinească obligațiile prevăzute în capitolul III din directiva menționată care țin de licența sa. În temeiul articolului 24 alineatul (3) din directiva respectivă, autoritățile de acordare a licențelor pot suspenda sau revoca o licență din cauza nerespectării cerințelor privind capacitatea financiară și pot elibera o licență temporară până la reorganizarea întreprinderii feroviare, cu condiția ca siguranța să nu fie periclitată. Ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19 după 31 august 2020, autoritățile care acordă licențele se confruntă cu dificultăți serioase în ceea ce privește efectuarea revizuirilor la intervale periodice cu privire la licențele existente și luarea deciziilor relevante cu privire la eliberarea de noi licențe ulterior expirării unei licențe temporare. Prin urmare, termenele pentru efectuarea revizuirilor la intervale periodice, care expiră, în conformitate cu directiva menționată, între 1 septembrie 2020 și 30 iunie 2021, ar trebui să fie prelungite cu 10 luni. De asemenea, valabilitatea licențelor temporare care expiră în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 ar trebui prelungite cu 10 luni.

(17)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE, autoritățile de acordare a licențelor adoptă deciziile cu privire la cererile de acordare a licențelor în termen de trei luni de la data la care au fost depuse toate informațiile relevante, în special cele menționate în anexa III la directiva respectivă. Din cauza dificultăților întâmpinate în ceea ce privește luarea deciziilor relevante, ca urmare a circumstanțelor extraordinare provocate de peristența crizei provocate de COVID-19 după 31 august 2020, este necesar ca acest termen să fie prelungit cu șapte luni.

(18)

Întreprinderile feroviare care erau stabile din punct de vedere financiar înainte de pandemia de COVID-19 se confruntă cu probleme de lichiditate care ar putea atrage după sine suspendarea sau revocarea licenței lor sau înlocuirea acesteia cu o licență temporară, fără a exista o nevoie economică structurală care să justifice acest lucru. Acordarea unei licențe temporare în temeiul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE ar putea transmite pieței un semnal negativ cu privire la capacitatea întreprinderilor feroviare de a supraviețui, ceea ce, la rândul său, ar agrava problemele financiare ale acestora, care sunt de altfel temporare. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/698 și având în vedere persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19 după 31 august 2020, este necesar să se prevadă că, în cazul în care autoritatea de acordare a licențelor, pe baza verificării efectuate între 1 septembrie 2020 și 30 iunie 2021, constată că o întreprindere feroviară nu mai poate îndeplini cerințele privind capacitatea financiară, autoritatea respectivă ar trebui să poată lua decizia, înainte de 30 iunie 2021, de a nu suspenda sau retrage licența întreprinderii feroviare în cauză, cu condiția ca siguranța să nu fie periclitată și să existe o perspectivă realistă de redresare financiară satisfăcătoare a întreprinderii feroviare în următoarele șapte luni. După 30 iunie 2021, întreprinderea feroviară ar trebui să facă obiectul normelor generale prevăzute la articolul 24 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE.

(19)

Directiva 96/50/CE a Consiliului (19) stabilește condițiile de obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare din Uniune. La împlinirea vârstei de 65 de ani, titularii de brevete de comandant de navă trebuie să se supună unor examene medicale periodice. Având în vedere măsurile luate în contextul peristența crizei provocate de pandemia de COVID-19 după data de 31 august 2020, și, în special, accesul limitat la serviciile medicale pentru efectuarea examenelor medicale, este posibil ca titularii de brevete de comandant de navă să nu poată fi supuși examenelor medicale necesare în perioada vizată de măsurile respective. Prin urmare, în cazurile în care termenul pentru efectuarea examenelor medicale ar fi expirat sau ar urma să expire altfel în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, termenul respectiv ar trebui să fie prelungit cu 10 luni în fiecare dintre cazurile vizate. Brevetele de comandant de navă în cauză ar trebui să rămână valabile în consecință.

(20)

Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului (20) stabilește cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară. Articolul 10 din directiva respectivă prevede o limitare a perioadei de valabilitate a certificatelor unionale de navigație interioară. În plus, în conformitate cu articolul 28 din Directiva (UE) 2016/1629, documentele care intră în domeniul de aplicare al respectivei directive și care au fost eliberate de autoritățile competente ale statelor membre înainte de 6 octombrie 2018 în temeiul directivei aplicabile anterior, și anume Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (21), rămân valabile până la expirarea lor. Măsurile luate în contextul persistenței crizei provocate de pandemia de COVID-19 după data de 31 august 2020 pot face dificilă și uneori imposibilă efectuarea de către autoritățile competente a inspecțiilor tehnice necesare pentru a prelungi valabilitatea certificatelor relevante sau, în cazul documentelor menționate la articolul 28 din Directiva (UE) 2016/1629, pentru a le înlocui. Prin urmare, pentru a permite exploatarea în continuare a navelor relevante de navigație interioară, este oportun să se prelungească cu o perioadă de 10 luni valabilitatea certificatelor unionale de navigație interioară și cea a documentelor care intră sub incidența articolului 28 din Directiva (UE) 2016/1629 care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021.

(21)

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (22) stabilește norme privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare. Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (23) stabilește măsuri pentru consolidarea securității portuare în fața amenințării atentatelor la adresa securității. Directiva garantează, de asemenea, că măsurile de securitate luate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 725/2004 beneficiază de consolidarea securității portuare. Peristența crizei provocate de COVID-19 după data de 31 august 2020 face dificilă efectuarea de către autoritățile statelor membre a inspecțiilor și verificărilor de securitate maritimă, în vederea reînnoirii anumitor documente în domeniul securității maritime. Prin urmare, este necesar să se prelungească cu o perioadă de timp rezonabilă termenele pentru revizuirea evaluărilor securității și a planurilor de securitate prevăzute în respectivele acte juridice ale Uniunii, pentru a permite statelor membre și sectorului maritim să aibă o abordare flexibilă și pragmatică și pentru a menține deschise lanțurile de aprovizionare esențiale, fără a compromite securitatea. De asemenea, este necesar să se acorde flexibilitate în ceea ce privește intervalul de timp în cadrul căruia respectivele actele juridice ale Uniunii prevăd obligația efectuării exercițiilor de securitate maritimă.

(22)

În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca aplicarea normelor de la care prezentul regulament face derogare, în ceea ce privește, printre altele, reînnoirea sau prelungirea valabilității certificatelor, licențelor, permiselor și autorizațiilor, să rămână imposibil de realizat după datele specificate în prezentul regulament, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, Comisia ar trebui, dacă acest lucru este solicitat de statul membru respectiv până la data de 31 mai 2021, să fie autorizată să permită statului membru în cauză prelungirea suplimentară a perioadelor menționate în prezentul regulament, după caz, cu condiția ca o astfel de prelungire să nu genereze riscuri disproporționate, în special în ceea ce privește siguranța sau securitatea transporturilor. Pentru a se asigura atât securitatea juridică, cât și siguranța sau securitatea transporturilor, o astfel de prelungire ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar pentru a reflecta perioada în care este probabil ca finalizarea formalităților, a procedurilor, a verificărilor și a formării să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu ar trebui să depășească șase luni.

(23)

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a afectat întreaga Uniune, dar nu în mod uniform. Statele membre au fost afectate în măsuri diferite și în momente diferite. Dat fiind că derogările de la normele aplicabile în mod normal ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar, ar trebui ca, în ceea ce privește Directiva 2003/59/CE, Directiva 2006/126/CE, Regulamentul (UE) nr. 165/2014, Directiva 2014/45/UE, Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, Directiva (UE) 2016/798, Directiva 2004/49/CE, Directiva 2007/59/CE, Directiva 2012/34/UE, Directiva 96/50/CE, Directiva (UE) 2016/1629, Regulamentul (CE) nr. 725/2004 și Directiva 2005/65/CE, statele membre să poată continua să aplice actele normative respective fără a aplica derogările prevăzute în prezentul regulament, în cazul în care aplicarea acelor acte normative a rămas posibilă. Același principiu ar trebui să se aplice în cazul în care un stat membru s-a confruntat cu astfel de dificultăți, dar a adoptat măsuri corespunzătoare la nivel național pentru a le atenua. Cu toate acestea, statele membre care aleg să utilizeze această posibilitate nu ar trebui să împiedice operatorii economici sau persoanele fizice să se prevaleze de derogările prevăzute de prezentul regulament care sunt aplicabile în alt stat membru, și ar trebui în special să recunoască orice certificat, licență, permis și autorizație a căror valabilitate a fost prelungită prin prezentul regulament. Pentru a asigura securitatea juridică, statul membru în cauză ar trebui să notifice Comisia cu privire la decizia sa de a nu aplica derogările prevăzute în prezentul regulament pe teritoriul său înainte ca acesta să devină pe deplin aplicabil la 6 martie 2021.

(24)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere drepturilor conferite prin deciziile Comisiei adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2020/698, prin care statele membre sunt autorizate să prelungească anumite perioade menționate în regulamentul respectiv, care au condus la prelungiri care le depășesc pe cele prevăzute în prezentul regulament.

(25)

Statele membre ar trebui să depună eforturi să trateze cu promptitudine reînnoirea sau prelungirea certificatelor, licențelor, permiselor și autorizațiilor a căror valabilitate nu a fost prelungită în conformitate cu prezentul regulament.

(26)

Perioada de tranziție prevăzută în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (24) s-a încheiat la 31 decembrie 2020, prin urmare niciuna dintre dispozițiile prezentului regulament nu ar trebui să se aplice Regatului Unit, chiar dacă se referă la perioade anterioare datei respective.

(27)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume prelungirea termenelor prevăzute în dreptul Uniunii pentru reînnoirea și prelungirea perioadei de valabilitate a anumitor certificate, licențe, permise și autorizații și amânarea anumitor controale periodice și formări periodice, ca răspuns la circumstanțele extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19 după data de 31 august 2020, în domeniul transportului rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare și în domeniul securității maritime, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii propuse, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(28)

Având în vedere urgența determinată de circumstanțele excepționale cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19 după data de 31 august 2020, se consideră oportun să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(29)

Din cauza izbucnirii neprevăzute și bruște a epidemiei de COVID-19, precum și a duratei neașteptate a acesteia, a fost imposibilă adoptarea tuturor măsurilor relevante în timp util. Din acest motiv, este necesar ca dispozițiile prezentului regulament să acopere și perioada anterioară intrării sale în vigoare. Având în vedere natura dispozițiilor respective, o astfel de abordare nu conduce la încălcarea așteptărilor legitime ale persoanelor în cauză.

(30)

În lumina necesității imperioase de a aborda fără întârziere circumstanțele cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19 în domeniul transportului rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare și în domeniul securității maritime, acordând în același timp statelor membre, după caz, un termen rezonabil pentru a informa Comisia cu privire la decizia lor de a nu aplica anumite derogări prevăzute în prezentul regulament, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât situațiile de insecuritate juridică ce afectează numeroase autorități și numeroși operatori de transport din diferite sectoare ale transporturilor, în special în cazul în care termenele relevante au expirat deja, să dureze cât mai puțin posibil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește măsuri specifice și temporare aplicabile reînnoirii și prelungirii perioadei de valabilitate a anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânării anumitor controale periodice și formări periodice, ca răspuns la circumstanțele extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19 în domeniile transportului rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare, precum și în domeniul securității maritime și prelungește anumite perioade menționate în Regulamentul (UE) 2020/698.

Articolul 2

Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2003/59/CE

(1)   În pofida articolului 8 alineatele (2) și (3) din Directiva 2003/59/CE, termenele pentru finalizarea de către deținătorul unui certificat de competență profesională (CCP) a formării periodice care altfel, în conformitate cu dispozițiile respective, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de 10 luni în fiecare caz. CCP rămân valabile în consecință.

(2)   Termenele pentru finalizarea, de către deținătorul unui CCP, a unei formări periodice care altfel, prin aplicarea articolului 2 din Regulamentul (UE) 2020/698, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu șase luni sau până la 1 iulie 2021, dacă această dată este ulterioară primei. CCP rămân valabile în consecință.

(3)   Valabilitatea înscrierii codului armonizat nr. 95 al Uniunii prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, efectuată de către autoritățile competente fie pe permisul de conducere, fie pe cartea de calificare a conducătorului auto menționată la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/59/CE, pe baza CCP menționat la alineatul (1) de la articolul respectiv, se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni de la data indicată pe fiecare astfel de permis de conducere sau carte de calificare a conducătorului auto.

(4)   Valabilitatea înscrierii codului armonizat nr. 95 al Uniunii prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, efectuată de către autoritățile competente fie pe permisul de conducere, fie pe cartea de calificare a conducătorului auto menționată la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/59/CE, pe baza CCP menționate la alineatul (1) de la articolul respectiv, care altfel, prin aplicarea articolului 2 din Regulamentul (UE) 2020/698, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de șase luni sau până la 1 iulie 2021, dacă această dată este ulterioară primei.

(5)   Valabilitatea cărților de calificare a conducătorului auto menționate în anexa II la Directiva 2003/59/CE, care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni de la data expirării indicate pe fiecare astfel de carte.

(6)   Valabilitatea cărților de calificare a conducătorului auto menționate în anexa II la Directiva 2003/59/CE care altfel, prin aplicarea articolului 2 din Regulamentul (UE) 2020/698, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu șase luni sau până la 1 iulie 2021, dacă această dată este ulterioară primei.

(7)   În cazul în care un stat membru consideră că este posibil ca finalizarea formării periodice sau certificarea acesteia, înscrierea codului armonizat nr. 95 al Uniunii sau reînnoirea cărților de calificare a conducătorului auto să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1), (3) și (5), după caz. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioadele de 10 luni prevăzute la alineatele (1), (3) și (5), după caz, sau ambele. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(8)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (7), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1), (3) și, respectiv, (5), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca finalizarea formării periodice în cauză sau certificarea acesteia, înscrierea codului armonizat nr. 95 al Uniunii sau reînnoirea cărților de calificare a conducătorului auto să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți care să facă imposibilă finalizarea formării periodice sau certificarea acesteia, înscrierea codului armonizat nr. 95 al Uniunii sau reînnoirea cărților de calificare a conducătorului auto în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatele (1), (2), (3), (4), (5) sau (6). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatele (1), (2), (3), (4), (5) sau (6), astfel cum se prevede la primul paragraf de la prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatele (1), (2), (3), (4), (5) sau (6) care se aplică în alt stat membru.

Articolul 3

Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2006/126/CE

(1)   În pofida articolului 7 din Directiva 2006/126/CE și a punctului 3 litera (d) din anexa I la directiva menționată, valabilitatea permiselor de conducere care altfel, în conformitate cu dispozițiile respective, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni de la data expirării menționată în fiecare astfel de permis de conducere.

(2)   Valabilitatea permiselor de conducere menționate la articolul 7 din Directiva 2006/126/CE și în anexa I punctul (3) litera (d) din directiva respectivă, care altfel, prin aplicarea articolului 3 din Regulamentul (UE) 2020/698, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu șase luni sau până la 1 iulie 2021, dacă această dată este ulterioară primei.

(3)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca reînnoirea permiselor de conducere să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatul (1). Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioada de 10 luni, sau ambele. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(4)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (3), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatul (1), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca reînnoirea permiselor de conducere să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți care să facă imposibilă reînnoirea permiselor de conducere în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pademia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatul (1) sau (2). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatul (1) sau (2), astfel cum se prevede la primul paragraf de la prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatul (1) sau (2), care se aplică în alt stat membru.

Articolul 4

Prelungirea termenelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 165/2014

(1)   În pofida articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, inspecțiile periodice prevăzute la alineatul (1) de la articolul respectiv, care altfel ar fi trebuit sau ar trebui să fie efectuate în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 în conformitate cu alineatul menționat, se efectuează în termen de 10 luni de la data la care acestea ar fi trebuit să fie efectuate în conformitate cu articolul respectiv.

(2)   În pofida articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, în cazul în care un conducător auto solicită reînnoirea unui card de conducător auto în conformitate cu alineatul (1) de la articolul respectiv în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, autoritățile competente ale statelor membre emit un nou card de conducător auto în termen de două luni de la primirea cererii. Până la primirea unui nou card de conducător auto din partea autorităților emitente de carduri, conducătorului auto i se aplică, mutatis mutandis, articolul 35 alineatul (2) din regulamentul menționat, cu condiția ca respectivul conducător auto să poată dovedi că reînnoirea cardului de conducător auto a fost solicitată în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din regulamentul menționat.

(3)   În pofida articolului 29 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, în cazul în care un conducător auto solicită înlocuirea unui card de conducător auto în conformitate cu alineatul (4) de la articolul respectiv în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, autoritățile competente ale statelor membre emit un card de înlocuire în termen de două luni de la primirea cererii. În pofida articolului 29 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, până la primirea unui nou card de conducător auto din partea autorităților emitente de carduri, conducătorul auto poate continua să conducă, cu condiția să poată dovedi că respectivul card de conducător auto a fost returnat autorității competente din cauza deteriorării sau a funcționării sale defectuoase și că s-a solicitat înlocuirea acestuia.

(4)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca inspecțiile periodice, reînnoirea sau înlocuirea cardurilor de conducător auto în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 165/2014 să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), după caz. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, perioada de 10 luni sau termenele aplicabile pentru emiterea unui nou card de conducător auto sau orice combinație a acestora. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(5)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (4), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1), (2) și, respectiv, (3), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca inspecțiile periodice ori reînnoirea sau înlocuirea cardurilor de conducător auto să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți care să facă imposibilă realizarea de inspecții periodice sau reînnoirea sau înlocuirea cardurilor de conducător auto în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatele (1), (2) și (3). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatele (1), (2) și (3), astfel cum se prevede la primul paragraf de la prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) care se aplică în alt stat membru.

Articolul 5

Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2014/45/UE

(1)   În pofida articolului 5 alineatul (1) și a articolului 10 alineatul (1) din Directiva 2014/45/UE și a punctului 8 din anexa II la directiva menționată, termenele pentru inspecțiile tehnice care altfel, în conformitate cu dispozițiile respective, ar fi trebuit sau ar trebui efectuate în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de 10 luni.

(2)   În pofida articolului 8 din Directiva 2014/45/UE și a punctului 8 din anexa II la directiva menționată, valabilitatea certificatelor de inspecție tehnică cu data de expirare în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că au fost prelungită cu o perioadă de 10 luni.

(3)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca efectuarea inspecțiilor tehnice sau certificarea acestora să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și (2), după caz. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioada de 10 luni sau ambele. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(4)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (3), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și, respectiv, (2), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca inspecțiile tehnice sau certificarea acestora să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți care să facă imposibilă efectuarea inspecțiilor tehnice sau certificarea acestora în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatele (1) și (2). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatele (1) și (2), astfel cum se prevede la primul paragraf de la prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatele (1) și (2) care se aplică în alt stat membru.

Articolul 6

Prelungirea termenelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009

(1)   În pofida articolului 13 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul în care o autoritate competentă stabilește, în ceea ce privește perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, că cerințele privind vehiculul sau vehiculele care trebuie să se afle la dispoziția întreprinderii de transport rutier și să fie utilizate de aceasta, astfel cum se prevede la articolul 5 literele (b) și (c) din regulamentul respectiv, nu sunt îndeplinite sau stabilește, pe baza conturilor anuale și a certificatelor menționate la articolul 7 alineatele (1) și (2) din regulamentul respectiv pentru exercițiile financiare care acoperă integral sau parțial perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, faptul că o întreprindere de transport nu îndeplinește cerința privind capacitatea financiară prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din regulamentul respectiv, termenele stabilite de autoritatea competentă în sensul articolului 13 alineatul (1) literele (b) și (c) din regulamentul respectiv nu depășesc 12 luni.

(2)   În pofida articolului 13 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul în care autoritatea competentă a stabilit, între 28 mai 2020 și 23 februarie 2021, că o întreprindere de transport nu îndeplinește cerințele privind vehiculul sau vehiculele care trebuie să se afle la dispoziția întreprinderii de transport rutier și să fie utilizate de aceasta, astfel cum se prevede la articolul 5 literele (b) și (c) din regulamentul respectiv, sau cerința privind capacitatea financiară prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din regulamentul respectiv și a fixat un termen până la care întreprinderea de transport să remedieze situația, autoritatea competentă poate prelungi termenul respectiv, cu condiția ca acesta să nu fi expirat până la 23 februarie 2021. Termenul astfel prelungit nu poate depăși 12 luni.

Articolul 7

Prelungirea termenelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009

(1)   În pofida articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, valabilitatea licențelor comunitare care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni. Copiile conforme rămân valabile în consecință.

(2)   În pofida articolului 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, valabilitatea atestatelor de conducător auto care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni.

(3)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca reînnoirea licențelor comunitare sau a atestatelor de conducător auto să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și (2), după caz. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioada de 10 luni sau ambele. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(4)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (3), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și, respectiv, (2), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca reînnoirea licențelor comunitare sau a atestatelor de conducător auto să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți care să facă imposibilă reînnoirea licențelor comunitare sau a atestatelor de conducător auto în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatele (1) și (2). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatele (1) și (2), astfel cum se prevede la primul paragraf din prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatele (1) și (2) care se aplică în alt stat membru.

Articolul 8

Prelungirea termenelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

(1)   În pofida articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, valabilitatea licențelor comunitare care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni. Copiile conforme rămân valabile în consecință.

(2)   În pofida articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, decizia privind cererile depuse de operatorul de transport pentru autorizarea serviciilor regulate în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 este luată de autoritatea de autorizare în termen de șase luni de la data depunerii cererii. În pofida articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, autoritățile competente ale statelor membre cărora li s-a solicitat acordul cu privire la o astfel de cerere în conformitate cu alineatul (1) de la articolul respectiv comunică autorității de autorizare decizia lor cu privire la cerere în termen de trei luni. În cazul în care autoritatea de autorizare nu primește niciun răspuns în termen de trei luni, se consideră că autoritățile consultate și-au dat acordul, iar autoritatea de autorizare poate acorda autorizația.

(3)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca reînnoirea licențelor comunitare să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatul (1). Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioada de 10 luni, sau ambele. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(4)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (3), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatul (1), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca reînnoirea licențelor comunitare să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți care să facă imposibilă reînnoirea licențelor comunitare în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatul (1). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatul (1), astfel cum se prevede la primul paragraf din prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatul (1) care se aplică în alt stat membru.

Articolul 9

Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva (UE) 2016/798

(1)   În pofida articolului 10 alineatul (13) din Directiva (UE) 2016/798, termenele pentru reînnoirea certificatelor unice de siguranță care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de 10 luni. Certificatele unice de siguranță în cauză rămân valabile în consecință.

(2)   În pofida articolului 12 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, valabilitatea autorizațiilor de siguranță care altfel, în conformitate cu respectiva dispoziție, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni.

(3)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca reînnoirea certificatelor unice de siguranță eliberate în conformitate cu articolul 10 alineatul (8) din Directiva (UE) 2016/798 sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizațiilor de siguranță să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și (2), după caz. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioada de 10 luni prevăzută la alineatele (1) și, respectiv, (2) sau ambele. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(4)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (3), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și, respectiv, (2), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca reînnoirea certificatelor unice de siguranță sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizațiilor de siguranță să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți care să facă imposibilă reînnoirea certificatelor unice de siguranță eliberate în conformitate cu articolul 10 alineatul (8) din Directiva (UE) 2016/798 sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizațiilor de siguranță în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatele (1) și (2), astfel cum se prevede la primul paragraf din prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatele (1) și (2) care se aplică în alt stat membru.

Articolul 10

Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2004/49/CE

(1)   În pofida articolului 10 alineatul (5) din Directiva 2004/49/CE, termenele pentru reînnoirea certificatelor de siguranță care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de 10 luni. Certificatele de siguranță în cauză rămân valabile în consecință.

(2)   În pofida articolului 11 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE, termenele pentru reînnoirea autorizațiilor de siguranță care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de 10 luni. Autorizațiile de siguranță în cauză rămân valabile în consecință.

(3)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca reînnoirea certificatelor de siguranță sau a autorizațiilor de siguranță să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și (2), după caz. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioada de 10 luni prevăzută la alineatele (1) și, respectiv, (2) sau ambele. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(4)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (3), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și, respectiv, (2), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca reînnoirea certificatelor de siguranță sau a autorizațiilor de siguranță să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți care să facă imposibilă reînnoirea certificatelor de siguranță sau a autorizațiilor de siguranță în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatele (1) și (2). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatele (1) și (2), astfel cum se prevede la primul paragraf din prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatele (1) și (2) care se aplică în alt stat membru.

Articolul 11

Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2007/59/CE

(1)   În pofida articolului 14 alineatul (5) din Directiva 2007/59/CE, valabilitatea permiselor care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni de la data expirării fiecărui astfel de permis.

(2)   În pofida articolului 16 din Directiva 2007/59/CE și a anexelor II și VII la aceasta, termenele pentru finalizarea verificărilor periodice care altfel, în conformitate cu dispozițiile respective, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de 10 luni în fiecare caz. Permisele menționate la articolul 14 și certificatele menționate la articolul 15 din directiva respectivă rămân valabile în consecință.

(3)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca reînnoirea permiselor sau finalizarea verificărilor periodice să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și (2), după caz. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioada de 10 luni prevăzută la alineatele (1) și, respectiv, (2) sau ambele. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(4)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (3), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și, respectiv, (2), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca reînnoirea permiselor sau finalizarea verificărilor periodice să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți care să facă imposibilă reînnoirea permiselor sau finalizarea verificărilor periodice în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatele (1) și (2). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatele (1) și (2), astfel cum se prevede la primul paragraf din prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatele (1) și (2) care se aplică în alt stat membru.

Articolul 12

Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2012/34/UE

(1)   În pofida articolului 23 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE, în cazul în care o autoritate de acordare a licențelor a prevăzut o revizuire la intervale periodice, termenele pentru realizarea revizuirii la intervale periodice care altfel, în conformitate cu dispozițiile respective, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de 10 luni.

(2)   În pofida articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE, valabilitatea licențelor temporare care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni de la data de încheiere a perioadei de valabilitate indicată pe fiecare licență temporară.

(3)   În pofida articolului 25 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE, autoritatea de acordare a licențelor adoptă o decizie cu privire la cererile depuse în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 în termen de 10 luni de la data la care i-au fost prezentate toate informațiile relevante, în special datele menționate în anexa III la directiva respectivă.

(4)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca realizarea unei revizuiri la intervale periodice sau încetarea suspendării licențelor sau eliberarea de noi licențe, în cazurile în care licențele au fost revocate anterior, să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și (2), după caz. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioada de 10 luni sau ambele. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(5)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (4), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și (2), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca încetarea suspendării licențelor sau eliberarea de noi licențe, în cazurile în care licențele au fost revocate anterior, să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți din cauza cărora realizarea unei revizuiri la intervale periodice sau încetarea suspendării licențelor sau eliberarea de noi licențe, în cazurile în care licențele au fost revocate anterior, să fie imposibilă în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatele (1) și (2). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatele (1) și (2), astfel cum se prevede la primul paragraf din prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatele (1) și (2) care se aplică în alt stat membru.

Articolul 13

Tratarea licențelor întreprinderilor feroviare în temeiul Directivei 2012/34/UE în cazul neîndeplinirii cerințelor privind capacitatea financiară

În pofida articolului 24 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE, în cazul în care o autoritate de acordare a licențelor, pe baza unei verificări menționate în dispoziția respectivă și realizate în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, constată că o întreprindere feroviară nu mai poate îndeplini cerințele privind capacitatea financiară menționate la articolul 20 din directiva respectivă, autoritatea în cauză poate, înainte de 30 iunie 2021, să decidă să nu suspende sau să nu revoce licența întreprinderii feroviare în cauză, cu condiția ca siguranța să nu fie periclitată și să existe o perspectivă realistă de reconstrucție financiară satisfăcătoare a întreprinderii feroviare în următoarele șapte luni.

Articolul 14

Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 96/50/CE

(1)   În pofida articolului 6 alineatul (2) din Directiva 96/50/CE, termenele pentru efectuarea examenelor medicale care altfel, în conformitate cu respectiva dispoziție, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de 10 luni. Brevetele de comandant de navă ale persoanelor cărora le revine obligația de a se supune unor examene medicale, menționată la articolul 6 alineatul (2) din directiva respectivă, rămân valabile în consecință.

(2)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca efectuarea examenelor medicale să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatul (1). Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioada de 10 luni prevăzută la alineatul (1) sau ambele. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(3)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (2), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatul (1), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca efectuarea examenelor medicale să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți din cauza cărora respectarea termenelor prevăzute pentru efectuarea examenelor medicale să fie imposibilă în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatul (1). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatul (1), astfel cum se prevede la primul paragraf din prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatul (1) care se aplică în alt stat membru.

Articolul 15

Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva (UE) 2016/1629

(1)   În pofida articolului 10 din Directiva (UE) 2016/1629, valabilitatea certificatelor unionale de navigație interioară care altfel, în conformitate cu respectiva dispoziție, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni.

(2)   În pofida articolului 28 din Directiva (UE) 2016/1629, valabilitatea documentelor care intră în domeniul de aplicare al directive respective, care au fost eliberate de autoritățile competente ale statelor membre în temeiul Directivei 2006/87/CE înainte de 6 octombrie 2018 și care altfel, în conformitate cu dispoziția respectivă, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni.

(3)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca reînnoirea certificatelor unionale de navigație interioară sau a documentelor menționate la alineatul (2) să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și (2), după caz. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioada de 10 luni prevăzută la alineatele (1) și, respectiv, (2) sau ambele. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(4)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (3), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1) și, respectiv, (2), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca reînnoirea certificatelor unionale de navigație interioară sau a documentelor menționate la alineatul (2) să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți care să facă imposibilă reînnoirea certificatelor unionale de navigație interioară sau a documentelor menționate la alineatele (1) și (2) în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandmeia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatele (1) și (2). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatele (1) și (2), astfel cum se prevede la primul paragraf din prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatele (1) și (2) care se aplică în alt stat membru.

Articolul 16

Prelungirea termenelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 725/2004

(1)   În pofida articolului 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004, termenele pentru efectuarea revizuirii periodice a evaluărilor securității instalațiilor portuare care altfel, în conformitate cu respectiva dispoziție, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite până la 30 septembrie 2021.

(2)   În pofida punctelor 13.7 și 18.6 din partea B a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 725/2004, termenele de 18 luni pentru desfășurarea diferitelor tipuri de exerciții care altfel, în conformitate cu aceste dispoziții, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu 10 luni în fiecare caz, dar în niciun caz după data de 30 septembrie 2021.

(3)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca efectuarea evaluărilor securității instalațiilor portuare menționate la articolul 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 sau a diverselor tipuri de exerciții menționate la punctele 13.7 și 18.6 din partea B a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 725/2004 să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor și a termenelor prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, după caz. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, termenele sau perioada de 10 luni prevăzute la alineatele (1) și, respectiv, (2) din prezentul articol sau orice combinație a acestora. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(4)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (3), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor și a termenelor prevăzute la alineatele (1) și, respectiv, (2), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca efectuarea evaluărilor securității instalațiilor portuare sau a diverselor tipuri de exerciții să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți din cauza cărora efectuarea evaluărilor securității instalațiilor portuare menționate la articolul 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 sau a diverselor tipuri de exerciții menționate la punctele 13.7 și 18.6 din partea B a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 725/2004 să fie imposibilă în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 17

Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2005/65/CE

(1)   În pofida articolului 10 din Directiva 2005/65/CE, termenele pentru revizuirea evaluărilor securității portuare și a planurilor de securitate portuară care altfel, în conformitate cu articolul respectiv, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de 10 luni în fiecare caz, dar în niciun caz după data de 30 septembrie 2021.

(2)   În pofida articolului 7 alineatul (7) din Directiva 2005/65/CE și a anexei III la aceasta, termenele de 18 luni pentru desfășurarea exercițiilor de pregătire care altfel, în conformitate cu anexa respectivă, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu 10 luni în fiecare caz, dar în niciun caz după data de 30 septembrie 2021.

(3)   În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca revizuirea evaluărilor securității portuare sau a planurilor de securitate portuară ori desfășurarea exercițiilor de pregătire să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor și a termenelor prevăzute la alineatele (1) și (2), după caz. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, termenele sau perioadele de 10 luni prevăzute la alineatele (1) și, respectiv, (2) sau orice combinație a acestora. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

(4)   În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (3), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor și a termenelor prevăzute la alineatele (1) și, respectiv, (2), după cum se justifică în fiecare caz. Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca revizuirea evaluărilor securității portuare sau a planurilor de securitate portuară ori desfășurarea exercițiilor de pregătire să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Comisia publică decizia respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)   În cazul în care un stat membru nu s-a confruntat și este probabil că nu se va confrunta cu dificultăți care să facă imposibilă revizuirea evaluărilor securității portuare sau a planurilor de securitate portuară ori desfășurarea exercițiilor de pregătire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de persistența crizei provocate de pandemia de COVID-19, sau a luat măsuri adecvate la nivel național pentru a atenua aceste dificultăți, statul membru respectiv poate decide să nu aplice alineatele (1) și (2). Statul membru informează Comisia cu privire la decizia sa până la 3 martie 2021. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta și publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 18

Decizii adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2020/698

Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor statelor membre prevăzute în deciziile Comisiei adoptate în temeiul articolului 2 alineatul (6), al articolului 3 alineatul (3), al articolului 4 alineatul (5), al articolului 11 alineatul (4), al articolului 16 alineatul (6) și al articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2020/698, în măsura în care deciziile respective reglementează, în ceea ce privește obiectul și termenele relevante, aceleași cazuri ca prezentul regulament și prevăd prelungiri care le depășesc pe cele prevăzute în prezentul regulament.

În cazul în care deciziile respective reglementează, în ceea ce privește obiectul și termenele relevante, aceleași cazuri ca prezentul regulament și nu prevăd prelungiri care le depășesc pe cele prevăzute în prezentul regulament, se aplică prezentul regulament.

Articolul 19

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 6 martie 2021.

Cu toate acestea, articolul 2 alineatul (9), articolul 3 alineatul (5), articolul 4 alineatul (6), articolul 5 alineatul (5), articolul 7 alineatul (5), articolul 8 alineatul (5), articolul 9 alineatul (5), articolul 10 alineatul (5), articolul 11 alineatul (5), articolul 12 alineatul (6), articolul 14 alineatul (4), articolul 15 alineatul (5), articolul 16 alineatul (5) și articolul 17 alineatul (5) se aplică de la 23 februarie 2021.

Primul, al doilea și al treilea paragraf de la prezentul articol nu aduc atingere efectelor retroactive prevăzute la articolele 2-18.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 februarie 2021.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  Avizul din 27 ianuarie 2021 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 11 februarie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 15 februarie 2021.

(3)  Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor (JO L 165, 27.5.2020, p. 10).

(4)  Decizia (UE) 2020/1236 a Comisiei din 25 august 2020 de autorizare a Țărilor de Jos să aplice o prelungire a anumitor perioade specificate la articolele 2 și 3 din Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 282, 31.8.2020, p. 19); Decizia (UE) 2020/1235 a Comisiei din 26 august 2020 de autorizare a Greciei să aplice o prelungire a anumitor perioade prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 282, 31.8.2020, p. 17); Decizia (UE) 2020/1219 a Comisiei din 20 august 2020 de autorizare a Italiei să aplice o prelungire a anumitor perioade specificate la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 277, 26.8.2020, p. 16); Decizia (UE) 2020/1240 a Comisiei din 21 august 2020 de autorizare a Bulgariei să aplice o prelungire a perioadei menționate la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 1.9.2020, p. 7); Decizia (UE) 2020/1282 a Comisiei din 31 august 2020 de autorizare a Franței să aplice o prelungire a anumitor perioade menționate la articolele 11, 16 și 17 din Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 301, 15.9.2020, p. 9); Decizia (UE) 2020/1237 a Comisiei din 25 august 2020 de autorizare a Regatului Unit să aplice o prelungire a anumitor perioade specificate la articolele 3 și 11 din Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 282, 31.8.2020, p. 22).

(5)  Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului (JO L 226, 10.9.2003, p. 4).

(6)  Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (JO L 403, 30.12.2006, p. 18).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).

(9)  Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35).

(10)  Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 51).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO L 300, 14.11.2009, p. 88).

(14)  Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (JO L 138, 26.5.2016, p. 102).

(15)  Directiva (UE) 2020/700 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 în ceea ce privește prelungirea perioadelor lor de transpunere (JO L 165, 27.5.2020, p. 27).

(16)  Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară) (JO L 164, 30.4.2004, p. 44).

(17)  Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (JO L 315, 3.12.2007, p. 51).

(18)  Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, p. 32).

(19)  Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind armonizarea condițiilor de obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare din Comunitate (JO L 235, 17.9.1996, p. 31).

(20)  Directiva (UE) 2016/1629/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (JO L 252, 16.9.2016, p. 118).

(21)  Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului (JO L 389, 30.12.2006, p. 1).

(22)  Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare (JO L 129, 29.4.2004, p. 6).

(23)  Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare (JO L 310, 25.11.2005, p. 28).

(24)  JO L 29, 31.1.2020, p. 7.