18.6.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 218/58


REGULAMENTUL

Agenției de Aprovizionare a Comunității Europene a Energiei Atomice de determinare a normelor privind compararea cererii și ofertei de minereuri, materii prime și materiale fisionabile speciale

CAPITOLUL 1

DOMENIU DE APLICARE, DEFINIȚII ȘI PRINCIPII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește modalitățile de comparare a cererii și a ofertei de minereuri, materii prime și materiale fisionabile speciale.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, sunt valabile următoarele definiții:

1.

„agenție” înseamnă Agenția de Aprovizionare a Euratom instituită prin tratat;

2.

„Comunitate” înseamnă Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom);

3.

„producție comunitară” înseamnă materiale nucleare produse în Comunitate, inclusiv, dar fără a se limita la:

(a)

minereuri extrase pe teritoriul Comunității;

(b)

materii prime produse pe teritoriul Comunității, inclusiv cele achiziționate de un producător ca subprodus al procesului de îmbogățire;

(c)

materiale fisionabile speciale produse pe teritoriul reactoarelor comunitare după iradierea combustibilului nuclear;

(d)

materiale fisionabile speciale produse pe teritoriul Comunității prin îmbogățirea materialelor sursă deținute de producător;

4.

„intermediar” înseamnă orice persoană sau întreprindere care achiziționează materiale nucleare în scopul revânzării acestora ca atare;

5.

„materiale nucleare” înseamnă orice minereuri, materii prime și materiale fisionabile speciale, astfel cum sunt definite la articolul 197 din tratat;

6.

„minereuri” are sensul prevăzut la articolul 197 alineatul (4) din tratat;

7.

„persoană” are sensul prevăzut la articolul 196 litera (a) din tratat;

8.

„producător” înseamnă orice persoană sau întreprindere care produce, prelucrează, transformă sau modelează minereuri, materii prime sau materiale fisionabile speciale;

9.

„chestionare-tip” se referă la chestionarele de sfârșit de an ale agenției, prin care se colectează date direct de la utilizatori;

10.

„servicii conexe” înseamnă unul dintre următoarele servicii: conversia, îmbogățirea, fabricarea combustibilului, reprocesarea sau depozitarea materialelor fisionabile speciale;

11.

„regulament” înseamnă prezentul Regulament al Agenției de Aprovizionare a Comunității Europene a Energiei Atomice de determinare a normelor privind compararea cererii și ofertei de minereuri, materii prime și materiale fisionabile speciale;

12.

„cantități mici” înseamnă cantitățile definite în Regulamentul privind cantitățile mici;

13.

„Regulamentul privind cantitățile mici” înseamnă Regulamentul (Euratom) nr. 66/2006 al Comisiei din 16 ianuarie 2006 privind exceptarea de la aplicarea normelor din capitolul referitor la aprovizionare în cazul transferului de cantități mici de minereuri, materii prime și produse fisionabile speciale și orice versiuni viitoare ale acestuia;

14.

„materii prime” are sensul prevăzut la articolul 197 alineatul (3) din tratat;

15.

„materiale fisionabile speciale” are sensul prevăzut la articolul 197 alineatul (1) din tratat;

16.

„contract de aprovizionare” înseamnă:

1.

un contract pentru cumpărarea, vânzarea, împrumutarea sau închirierea de minereuri și/sau de materii prime, în cazul în care cel puțin una dintre părți este un utilizator sau un producător care produce, prelucrează, transformă sau modelează minereuri, materii prime sau materiale fisionabile speciale pe teritoriul Comunității; și

2.

un contract pentru cumpărarea, vânzarea, schimbul, împrumutul sau închirierea de materiale fisionabile speciale, în cazul în care cel puțin una dintre părți este un utilizator, un producător sau un intermediar;

17.

„tratat” înseamnă Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

18.

„întreprindere” are sensul prevăzut la articolul 196 litera (a) din tratat;

19.

„utilizator” înseamnă orice persoană sau întreprindere care cumpără materiale nucleare sau servicii conexe pentru a le utiliza în centrale nucleare sau în reactoare de cercetare proprii sau afiliate de pe teritoriul Comunității sau pentru a le utiliza în domeniile enumerate în anexa 1 la tratat;

20.

„zi lucrătoare” se referă la zilele lucrătoare ale agenției, astfel cum sunt publicate pe site-ul de internet al agenției.

Articolul 3

Confidențialitate

Contractele, notificările și orice alte informații referitoare la contracte comunicate agenției nu se divulgă niciunui terț fără permisiunea în scris a părților contractante.

CAPITOLUL 2

TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR

Articolul 4

Transmiterea informațiilor de către utilizatori

(1)   La cererea agenției, utilizatorii completează și transmit chestionarele-tip pentru un anumit an până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(2)   Chestionarele-tip precizează, printre altele:

(a)

desemnarea produsului;

(b)

furnizorul;

(c)

natura, forma chimică și alte specificații relevante ale materialelor nucleare;

(d)

cantitățile (în unități ale sistemului metric);

(e)

țara de origine a uraniului natural (dacă este cunoscută);

(f)

utilizarea efectivă și/sau prevăzută;

(g)

datele livrărilor;

(h)

condițiile privind prețurile;

(i)

stocurile;

(j)

cerințele viitoare estimate.

Articolul 5

Transmiterea informațiilor de către producători

(1)   La cererea agenției, producătorii notifică agenției producția lor actuală și producția viitoare estimată, precum și cea a filialelor deținute în proporție majoritară. De asemenea, ei notifică agenției livrările lor planificate și stocurile care sunt în proprietatea lor și/sau sunt deținute de ei, pe baza contractelor deja semnate.

(2)   Informațiile includ:

(a)

denumirea produsului;

(b)

contrapărțile;

(c)

natura, forma chimică și alte specificații relevante ale materialelor nucleare;

(d)

cantitățile (în unități ale sistemului metric);

(e)

țara de origine a uraniului natural (dacă este cunoscută);

(f)

anul livrării;

(g)

condițiile privind prețurile (dacă sunt cunoscute);

(h)

stocurile de uraniu, inclusiv informații privind disponibilitatea pentru vânzare;

(i)

producția viitoare estimată.

(3)   Informațiile se comunică agenției în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data primirii cererii.

Articolul 6

Transmiterea informațiilor de către intermediari

(1)   Intermediarii comunică agenției informații cu privire la orice contract, în afara contractelor de aprovizionare pentru cumpărarea, vânzarea, schimbul, împrumutarea sau închirierea minereurilor și/sau a materialelor sursă semnate în cursul lunii precedente. Intermediarii fac acest lucru lunar.

(2)   Informațiile includ, printre altele:

(a)

denumirea produsului;

(b)

contrapărțile;

(c)

natura, forma chimică și alte specificații relevante ale materialelor nucleare;

(d)

cantitățile (în unități ale sistemului metric);

(e)

țara de origine a uraniului natural (dacă este cunoscută);

(f)

datele livrărilor;

(g)

condițiile privind prețurile.

(3)   Informațiile se comunică agenției în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data încheierii lunii respective.

Articolul 7

Transmiterea de informații suplimentare

La cererea agenției, utilizatorii, producătorii și intermediarii comunică agenției orice informații suplimentare de care aceasta are nevoie pentru a-și putea îndeplini sarcinile care îi sunt conferite prin tratat. Informațiile se comunică agenției în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care este primită cererea (sau, în urma unei cereri justificate, într-un termen mai lung convenit în scris de către agenție).

Articolul 8

Analiza pe baza informațiilor primite

(1)   Pe baza informațiilor furnizate în temeiul articolelor 4, 5, 6 și 7 din regulament și a informațiilor suplimentare comunicate de participanții la piață, agenția analizează tendințele pieței și potențialul de aprovizionare. Agenția include principalele rezultate ale acestei analize în raportul său anual, care urmează să fie publicat pe site-ul său de internet până la data de 30 iunie a fiecărui an.

(2)   De asemenea, agenția publică indicii prețurilor uraniului și rapoarte suplimentare privind piața materialelor nucleare, inclusiv rapoartele elaborate de grupurile de lucru instituite de Comitetul consultativ.

CAPITOLUL 3

CONTRACTE DE APROVIZIONARE

Articolul 9

Încheierea contractelor de aprovizionare

(1)   Contractele de aprovizionare sunt nule cu excepția cazului în care sunt încheiate de agenție.

(2)   Agenția încheie un contract de aprovizionare prin semnarea acestuia.

Articolul 10

Proceduri aplicabile încheierii contractelor de aprovizionare

(1)   În cazul contractelor de aprovizionare, se aplică următoarele proceduri:

(a)

procedura simplificată;

(b)

procedura centralizată, în urma deciziei agenției, în cazul în care aprovizionarea regulată cu materiale nucleare este pusă în pericol.

(2)   Punerea în aplicare a procedurii simplificate nu privează agenția de drepturile exclusive care îi sunt conferite prin tratat.

Articolul 11

Procedura simplificată

(1)   Utilizatorii sunt autorizați să invite direct la licitație producători, intermediari sau alți utilizatori, la alegere, și să negocieze contractul de aprovizionare în mod liber.

(2)   Contractul de aprovizionare include cel puțin următoarele informații:

(a)

desemnarea părților contractante, inclusiv a agenției;

(b)

cantitățile de materiale care urmează să fie furnizate sau metodologia utilizată pentru determinarea acestor cantități;

(c)

forma chimică a materialelor care urmează să fie furnizate;

(d)

țara de origine a materialelor nucleare care urmează să fie furnizate; dacă acest aspect nu este cunoscut în momentul semnării contractului de aprovizionare, utilizatorul îl comunică în scris agenției cât mai curând posibil;

(e)

calendarul livrărilor (dacă se cunoaște în momentul semnării contractului de aprovizionare);

(f)

locul livrării;

(g)

modul de livrare (transfer fizic sau în contabilitate);

(h)

prețul și condițiile de plată, inclusiv, după caz, metoda utilizată pentru calcularea prețului;

(i)

durata contractului de aprovizionare;

(j)

data (datele) la care părțile au semnat contractul de aprovizionare.

(3)   Toate exemplarele originale ale contractului de aprovizionare se transmit agenției pentru a fi semnate în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care contractul este semnat de toate părțile cu excepția agenției (sau, în urma unei cereri justificate, într-un termen mai lung convenit în scris de către agenție).

(4)   Exemplarele originale ale contractului de aprovizionare sunt însoțite de un formular de depunere completat, disponibil pe site-ul de internet al agenției.

(5)   Cu excepția cazurilor în care se aplică articolul 15 din prezentul regulament, agenția decide cu privire la încheierea contractului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii acestuia, cu condiția ca agenției să îi fi fost comunicate toate informațiile solicitate. Dacă agenția solicită informații suplimentare, acest termen va începe de îndată ce agenția primește toate informațiile necesare pentru a putea îndeplini sarcina de supraveghere a surselor de aprovizionare.

(6)   Dacă agenția încheie contractul de aprovizionare, aceasta va păstra un exemplar original pentru evidențele sale și va returna exemplarele originale rămase părții care le-a trimis, informând-o cu privire la numărul de referință atribuit.

(7)   Dacă agenția stabilește că este periclitată aprovizionarea regulată și echitabilă cu materiale nucleare a utilizatorilor comunitari, ea poate decide să suspende aplicarea acestei proceduri simplificate și să revină la procedura centralizată prevăzută la articolul 12 din regulament.

Articolul 12

Procedura centralizată

(1)   Această procedură se aplică în cazul în care agenția stabilește că este periclitată aprovizionarea regulată cu materiale nucleare a utilizatorilor, inclusiv, dar fără a se limita la situațiile în care materialele nucleare nu sunt disponibile utilizatorilor într-o perioadă de timp rezonabilă sau sunt disponibile numai la prețuri excesiv de ridicate.

(2)   Decizia agenției de a suspenda aplicarea procedurii simplificate și de a defini domeniul de aplicare al procedurii centralizate produce efecte de la data publicării deciziei respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   În astfel de situații, materialele nucleare pot fi furnizate clienților necomunitari și/sau schimbate cu aceștia numai după ce sunt satisfăcute cerințelor utilizatorilor comunitari.

(4)   Un contract de aprovizionare semnat de părți înainte de publicarea deciziei agenției în temeiul alineatului (2) din prezentul articol este tratat în conformitate cu procedura aplicabilă la data semnării contractului de către părți.

Articolul 13

Modificări aduse contractelor de aprovizionare

(1)   Orice modificare (amendamente, completări, scrisori adiționale, acorduri de cesiune, încetări convenite de comun acord) a unui contract de aprovizionare trebuie să fie încheiată de agenție, în conformitate cu procedura utilizată pentru contractul inițial.

(2)   În cazul unei notificări unilaterale de anulare a unui contract de aprovizionare, agenția este notificată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data trimiterii sau primirii notificării unilaterale de anulare, după caz.

Articolul 14

Refuzul de a încheia un contract de aprovizionare

(1)   În cadrul oricăreia dintre procedurile menționate la articolul 10 din regulament, agenția are dreptul de a formula obiecții împotriva unui contract care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor tratatului.

(2)   În cazul în care agenția decide să nu încheie un contract de aprovizionare, ea informează părțile implicate printr-o decizie motivată și returnează toate documentele depuse părții care le-a transmis.

(3)   Agenția poate decide să nu încheie un contract de aprovizionare, în special în cazul în care nu se prezintă o clarificare solicitată de agenție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea cererii.

(4)   Această decizie sau lipsa unei decizii poate fi înaintată Comisiei în conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineatul (5) din statutul agenției.

Articolul 15

Autorizație acordată de către Comisie

(1)   Este necesară o autorizație prealabilă din partea Comisiei pentru exportul producției comunitare [articolele 59 litera (b) și 62.1 litera (c) din tratat], precum și pentru încheierea contractelor de aprovizionare cu o durată mai mare de 10 ani (articolul 60 din tratat).

(2)   În aceste cazuri, agenția inițiază procedura de obținere a autorizației din partea Comisiei.

CAPITOLUL 4

NOTIFICAREA CONTRACTELOR PENTRU SERVICII CONEXE ȘI PENTRU CANTITĂȚI MICI

Articolul 16

Contracte pentru servicii conexe

(1)   Contractele pentru servicii conexe prevăzute la articolul 75 din tratat se notifică agenției în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care sunt semnate (sau, în urma unei cereri justificate, într-un termen mai lung convenit în scris de către agenție).

(2)   Notificarea include cel puțin următoarele informații:

(a)

desemnarea părților contractante;

(b)

cantitățile cunoscute sau estimate de materiale în cauză;

(c)

forma chimică a materialelor în cauză;

(d)

țara de origine a materialelor în cauză; dacă acest aspect nu este cunoscut în momentul semnării contractului, i se va comunica în scris agenției cât mai curând posibil;

(e)

calendarul livrărilor;

(f)

locul livrării;

(g)

durata contractului;

(h)

data (datele) la care părțile au semnat contractul.

(3)   Notificarea contractului se efectuează pe baza formularului disponibil pe site-ul de internet al agenției.

(4)   Agenția ia cunoștință de notificare și comunică numărul de referință atribuit contractului în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii acestuia, cu condiția ca agenției să îi fi fost comunicate toate informațiile solicitate.

(5)   În cazul în care agenția solicită informații suplimentare, termenul specificat la alineatul (4) de la prezentul articol va fi întrerupt de cererea respectivă și va începe din nou în momentul primirii informațiilor.

(6)   Orice modificare a contractului inițial în ceea ce privește unul dintre elementele menționate la alineatul (2) de mai sus, inclusiv anularea contractului, se notifică agenției în conformitate cu procedura prevăzută la prezentul articol.

(7)   În cazul în care un contract de servicii conexe include dispoziții referitoare la aprovizionarea cu materiale nucleare, acesta este tratat ca un contract de aprovizionare și este prezentat agenției spre încheiere.

Articolul 17

Contracte pentru cantități mici

(1)   Orice transfer, import sau export de cantități mici de minereuri, materii prime și materiale fisionabile speciale se notifică agenției.

(2)   Orice persoană care importă sau exportă cantități mici și orice furnizor care transferă cantități mici în interiorul Comunității prezintă agenției o situație trimestrială a acestor tranzacții.

(3)   Situațiile trimestriale se transmit agenției în termen de o lună de la sfârșitul trimestrului în care au avut loc tranzacțiile și includ informațiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul privind cantitățile mici.

(4)   Cu condiția să fi primit toate informațiile solicitate, agenția ia cunoștință de situațiile trimestriale și comunică numerele de referință atribuite contractelor, dacă este posibil, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii acestora.

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 18

Intrare în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare la data stabilită în decizia agenției prin care este adoptat.

(2)   Contractele de aprovizionare semnate de părți înainte de data la care intră în vigoare prezentul regulament sunt tratate în conformitate cu dispozițiile aplicabile în ziua semnării lor.