20.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/54


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2021/647 A COMISIEI

din 15 ianuarie 2021

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea anumitor compuși de plumb și de crom hexavalent la inițiatorii electrici și electronici ai explozivilor de uz civil (profesional)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE impune statelor membre obligația de a se asigura că echipamentele electrice și electronice introduse pe piață nu conțin substanțele periculoase indicate în anexa II la directiva respectivă. Această restricție nu se referă la anumite aplicații care beneficiază de derogare, indicate în anexa III la directiva menționată.

(2)

Categoriile de echipamente electrice și electronice cărora li se aplică Directiva 2011/65/UE sunt enumerate în anexa I la directiva respectivă.

(3)

Plumbul și cromul hexavalent sunt substanțe restricționate, incluse în anexa II la Directiva 2011/65/UE.

(4)

La 19 ianuarie 2018, Comisia a primit o cerere întocmită în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2011/65/UE de acordare a unei derogări pentru utilizarea compușilor de plumb și de crom hexavalent la inițiatorii electrici și electronici ai explozivilor de uz civil (profesional) („derogarea solicitată”), care trebuie inclusă în anexa III la directiva respectivă.

(5)

Procesul de evaluare a cererii a inclus consultări cu părțile interesate în conformitate cu articolul 5 alineatul (7) din Directiva 2011/65/UE. Observațiile primite în cursul acestor consultări au publicate pe un site internet dedicat.

(6)

Anumiți compuși de plumb și de crom hexavalent sunt utilizați la unele părți esențiale ale inițiatorilor electrici și electronici (IEE), cum ar fi capsele detonante electrice, încărcăturile explozive primare și încărcăturile de întârziere pirotehnice. IEE intră în componența detonatoarelor electrice și electronice utilizate în principal pentru extracția mineralelor și la activități de construcție și demolare, precum și la componentele sistemelor de salvare integrate.

(7)

În prezent, nu există pe piață alternative la diazida de plumb, stifnatul de plumb, dipicramatul de plumb, plumbul portocaliu (tetraoxid de plumb) și dioxidul de plumb pentru IEE și la cromatul de bariu pentru încărcăturile pirotehnice cu timp mare de întârziere ale IEE, care să îndeplinească toate cerințele esențiale pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a IEE.

(8)

Din cauza lipsei alternativelor, înlocuirea sau eliminarea diazidei de plumb, a stifnatului de plumb, a dipicramatului de plumb, a plumbului portocaliu (tetraoxid de plumb), a dioxidului de plumb și a cromatului de bariu este imposibilă din punct de vedere științific și tehnic în cazul anumitor componente ale IEE. Derogarea respectă Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și, în consecință, nu diminuează protecția mediului și a sănătății conferită de acesta.

(9)

Prin urmare, este oportun să se acorde derogarea solicitată, prin includerea aplicațiilor la care se referă aceasta în anexa III la Directiva 2011/65/UE, în ceea ce privește echipamentele electrice și electronice din categoria 11.

(10)

Derogarea solicitată ar trebui să se acorde pentru o perioadă de cinci ani, începând de la 20 aprilie 2021, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2011/65/UE. Având în vedere rezultatele eforturilor în curs pentru găsirea unui substituent fiabil, este puțin probabil ca durata derogării să aibă efecte adverse asupra inovării.

(11)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică cel târziu până la 31 octombrie 2021 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 noiembrie 2021.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 ianuarie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE se adaugă următoarea intrare 45:

„45

Diazida de plumb, stifnatul de plumb, dipicramatul de plumb, plumbul portocaliu (tetraoxid de plumb) și dioxidul de plumb din inițiatorii electrici și electronici ai explozivilor de uz civil (profesional) și cromatul de bariu din încărcăturile pirotehnice cu timp mare de întârziere ale inițiatorilor electrici ai explozivilor de uz civil (profesional)

Se aplică pentru categoria 11 și expiră la 20 aprilie 2026.”