25.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 420/129


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2057 A COMISIEI

din 24 noiembrie 2021

de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Singapore cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) cu scopul de a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate și în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 permite acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde care trebuie considerate echivalente cu cele stabilite în temeiul acestui regulament. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră în domeniul de aplicare al acestui regulament, dar care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul lor și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența din prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Singapore cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența ar trebui să se aplice, de asemenea, certificatelor de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Singapore resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în acest regulament.

(3)

La 26 iulie 2021, Republica Singapore a furnizat Comisiei informații detaliate cu privire la eliberarea de certificate interoperabile de vaccinare și testare împotriva COVID-19 în cadrul sistemului denumit „HealthCerts”. Republica Singapore a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu un standard și cu un sistem tehnologic care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permit verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. În acest sens, Republica Singapore a informat Comisia că certificatele privind COVID-19 eliberate de Republica Singapore în conformitate cu sistemul „HealthCerts” conțin datele menționate în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(4)

Republica Singapore a informat, de asemenea, Comisia că acceptă certificatele de vaccinare și testare eliberate de statele membre și țările SEE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953. În plus, Republica Singapore a informat Comisia că va aplica în cazul deținătorilor de certificate digitale ale UE de testare și de vaccinare împotriva COVID-19 același tratament pe care îl aplică și deținătorilor de certificate de testare și de vaccinare eliberate de Republica Singapore. În special, Republica Singapore a confirmat că certificatele digitale ale UE de testare pentru COVID-19 vor fi acceptate ca dovadă valabilă a testului negativ pe care trebuie să îl realizeze călătorii înainte de plecare. Republica Singapore a indicat că, în urma adoptării prezentei decizii, deținătorii de certificate digitale ale UE de vaccinare împotriva COVID-19 vor fi eligibili pentru măsuri de gestionare în condiții de siguranță diferențiate în funcție de vaccinare în Singapore timp de 30 de zile fără certificate de vaccinare suplimentare.

(5)

În special, Republica Singapore a informat Comisia că recunoaște toate vaccinurile care au încheiat procedura de înscriere pe lista Organizației Mondiale a Sănătății privind utilizările de urgență, precum și vaccinurile autorizate în cadrul rutei speciale de acces în caz de pandemie (Pandemic Special Access Route) din Singapore. Singapore va accepta, de asemenea, vaccinurile autorizate printr-un report preliminar de analiză a siguranței (Preliminary Safety Analysis Report – PSAR). În ceea ce privește testele, Republica Singapore a informat Comisia că acceptă certificatele de testare ca dovadă a statutului de infectat sau neinfectat, dar acest lucru nu se traduce în prezent prin ridicarea restricțiilor de călătorie. Aceste derogări țin de politicile de sănătate la frontieră ale Republicii Singapore. În plus, Singapore nu simplifică, în prezent, formalitățile la frontieră pentru călătorii vindecați.

(6)

La 30 septembrie 2021, în urma unei cereri formulate de Republica Singapore, Comisia a efectuat teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare și testare împotriva COVID-19 sunt eliberate de Republica Singapore în conformitate cu un sistem, denumit „HealthCerts”, care este interoperabil cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permite verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatelor. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Singapore în conformitate cu sistemul „HealthCerts” conțin datele necesare.

(7)

În plus, Republica Singapore a informat Comisia că va elibera certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile împotriva COVID-19. Printre acestea se numără, în prezent, Comirnaty și Spikevax.

(8)

De asemenea, Republica Singapore a informat Comisia că va emite certificate de testare interoperabile numai pentru testele de amplificare a acidului nucleic și pentru testele antigenice rapide enumerate în lista comună actualizată a testelor antigenice rapide pentru COVID-19 convenită de Comitetul pentru securitate sanitară instituit prin articolul 17 din Decizia 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), în temeiul Recomandării Consiliului din 21 ianuarie 2021 (4).

(9)

În plus, Republica Singapore a informat Comisia că nu eliberează certificate de vindecare interoperabile.

(10)

De asemenea, Republica Singapore a informat Comisia că, atunci când certificatele sunt verificate în Singapore, datele cu caracter personal incluse în certificate sunt prelucrate numai pentru a verifica și confirma vaccinarea, rezultatul testului sau vindecarea deținătorului certificatului și nu vor fi păstrate ulterior.

(11)

Prin urmare, sunt îndeplinite criteriile necesare pentru a stabili că certificatele de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Singapore în conformitate cu sistemul „HealthCerts” trebuie să fie considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(12)

În consecință, certificatele COVID-19 eliberate de Republica Singapore în conformitate cu sistemul „HealthCerts” ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5) și la articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(13)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, Republica Singapore ar trebui să fie conectată la cadrul de încredere al UE pentru certificatele digitale privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

(14)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda sau a denunța prezenta decizie în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953 nu mai sunt îndeplinite.

(15)

Pentru a conecta cât mai rapid posibil Republica Singapore la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(16)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Singapore în conformitate cu sistemul „HealthCerts” sunt considerate, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii, ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Republica Singapore este conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).

(3)  Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

(4)  Recomandarea Consiliului din 21 ianuarie 2021 privind un cadru comun pentru utilizarea și validarea testelor antigenice rapide și pentru recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor pentru COVID-19 în UE (JO C 24, 22.1.2021, p. 1).