12.10.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 361/48


DECIZIA (UE) 2021/1797 A CONSILIULUI

din 5 octombrie 2021

privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația „Comerț” instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește modificarea apendicelui XVII-3 (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații), a apendicelui XVII-4 (Norme aplicabile serviciilor poștale și de curierat) și a apendicelui XVII-5 (Norme aplicabile transportului maritim internațional) la anexa XVII la respectivul acord

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017.

(2)

În temeiul articolului 11 din anexa XVII la acord, Comitetul de asociere reunit în configurația „Comerț” poate decide modificarea dispozițiilor respectivei anexe.

(3)

Comitetul de asociere reunit în configurația „Comerț” va adopta o decizie de modificare a apendicelui XVII-3 (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații), a apendicelui XVII-4 (Norme aplicabile serviciilor poștale și de curierat) și a apendicelui XVII-5 (Norme aplicabile transportului maritim internațional) la anexa XVII la acord.

(4)

În conformitate cu articolele 114, 124 și 138 din acord, Uniunea și Ucraina recunosc importanța apropierii legislației existente a Ucrainei de cea a Uniunii. Ucraina ar trebui să garanteze faptul că legislația sa actuală și viitoare va deveni în mod progresiv compatibilă cu acquis-ul Uniunii.

(5)

Având în vedere că mai multe acte ale Uniunii enumerate în apendicele XVII-3 (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații), apendicele XVII-4 (Norme aplicabile serviciilor poștale și de curierat) și apendicele XVII-5 (Norme aplicabile transportului maritim internațional) la anexa XVII la acord au fost modificate sau abrogate după parafarea textului acordului la 30 martie 2012, este necesar să se modifice respectivele apendice și să se ajusteze anumite termene pentru a ține seama de progresele înregistrate deja de Ucraina în procesul de apropiere a legislației sale de acquis-ul Uniunii.

(6)

Prin urmare, este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația „Comerț”, deoarece decizia privind modificarea apendicelui XVII-3 (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații), a apendicelui XVII-4 (Norme aplicabile serviciilor poștale și de curierat) și a apendicelui XVII-5 (Norme aplicabile transportului maritim internațional) la anexa XVII la acord va avea caracter obligatoriu pentru Uniune,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația „Comerț” instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește modificarea apendicelui XVII-3 (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații), a apendicelui XVII-4 (Norme aplicabile serviciilor poștale și de curierat) și a apendicelui XVII-5 (Norme aplicabile transportului maritim internațional) din anexa XVII la acord se bazează pe proiectul de decizie a comitetului menționat (1).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 5 octombrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. ŠIRCELJ


(1)  A se vedea documentul ST 11503/21 la http://register.consilium.europa.eu