12.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/53


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1339 A COMISIEI

din 11 august 2021

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/2048 în ceea ce privește standardul armonizat pentru site-uri web și aplicații mobile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului (2), conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile care este conform cu standarde armonizate sau cu părți ale acestora ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerat conform cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4 din directiva respectivă care sunt cuprinse în standardele respective sau în părți ale acestora.

(2)

Pe baza Deciziei de punere în aplicare C(2017) 2585, CEN, CENELEC și ETSI au modificat standardul armonizat EN301 549 v2.1.2 (2018-08), ale cărui referințe sunt incluse în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2048 a Comisiei (3). Acest lucru a dus la adoptarea standardului european armonizat de modificare EN301 549 v3.2.1 (2021-03).Standardul european armonizat EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) stabilește, printre altele, cerințe tehnice privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile și conține un tabel de corespondență între dispozițiile relevante ale standardului și cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4 din Directiva (UE) 2016/2102.

(3)

Standardul armonizat EN301 549 v3.2.1 (2021-03) actualizează, printre altele, și tabelele de corespondență A.1 și A.2 din anexa A care stau la baza prezumției de conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102. De asemenea, anexa E a standardului conține orientări privind utilizarea acestuia, iar anexa F conține informații suplimentare cu privire la modificările efectuate.

(4)

Comisia a evaluat, împreună cu CEN, CENELEC și ETSI, dacă dispozițiile relevante ale standardului european armonizat EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) furnizat de CEN, CENELEC și ETSI respectă cerința prevăzută în Decizia de punere în aplicare C(2017) 2585.

(5)

Concluzia evaluării este că dispozițiile relevante ale standardului european armonizat EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) îndeplinesc cerințele pe care urmăresc să le acopere și care sunt prevăzute în anexa II la Decizia de punere în aplicare C(2017) 2585. Prin urmare, este oportun să se publice referința acestui standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

În consecință, referințele standardului armonizat EN301 549 v2.1.2 (2018-08) trebuie să fie retrase din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, având în vedere că acesta a fost modificat de standardul european armonizat EN 301 549 v3.2.1 (2021-03).

(7)

Pentru a acorda suficient timp în vederea pregătirii pentru aplicarea standardului armonizat EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), este necesar să se amâne aplicarea retragerii standardului armonizat EN 301 549 v2.1.2 (2018-08).

(8)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2048 ar trebui să fie modificată în consecință.

(9)

Conformitatea cu un standard armonizat conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare stabilite în legislația de armonizare a Uniunii începând de la data publicării referinței standardului respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2048 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Punctul 1 din anexă se aplică de la data de 12 februarie 2022.

Adoptată la Bruxelles, 11 august 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2048 a Comisiei din 20 decembrie 2018 privind standardul armonizat pentru site-uri web și aplicații mobile elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 327, 21.12.2018, p. 84).


ANEXĂ

Tabelul din anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2048 se modifică după cum urmează:

1.

Rândul 1 se elimină.

2.

Se introduce următorul rând 2:

Nr.

Referința standardului

„2.

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Cerințe privind accesibilitatea pentru produse și servicii TIC”