3.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 279/35


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1284 A COMISIEI

din 2 august 2021

de amânare a datei de expirare a aprobării substanței fosfidă de aluminiu destinate utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 14 și 18

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 14 alineatul (5),

în urma consultării Comitetului permanent pentru produse biocide,

întrucât:

(1)

Substanța activă fosfidă de aluminiu a fost inclusă în anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) în vederea utilizării în produsele biocide din tipurile de produse 14 și 18 și, în conformitate cu articolul 86 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, este astfel considerată a fi aprobată în temeiul regulamentului respectiv sub rezerva respectării specificațiilor și a condițiilor stabilite în anexa I la directiva menționată.

(2)

Aprobarea substanței fosfidă de aluminiu destinate utilizării în produsele biocide din tipurile de produse 14 și 18 va expira la 31 august 2021 și, respectiv, la 31 ianuarie 2022. La 26 februarie 2020, a fost depusă o cerere în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru reînnoirea aprobării substanței fosfidă de aluminiu în vederea utilizării în produsele biocide din tipurile de produse 14 și 18.

(3)

La 25 mai 2020, autoritatea competentă din Germania responsabilă de evaluare a informat Comisia că a decis, în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este necesară o evaluare completă a cererii. În temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, autoritatea competentă responsabilă de evaluare trebuie să realizeze o evaluare completă a cererii în termen de 365 de zile de la validarea acesteia.

(4)

După caz, autoritatea competentă responsabilă de evaluare poate cere solicitantului să furnizeze date suficiente pentru realizarea evaluării, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. În acest caz, perioada de 365 de zile se suspendă pentru o perioadă care nu poate depăși 180 de zile în total, cu excepția cazului în care suspendarea pe o perioadă mai mare este justificată de natura datelor solicitate sau de circumstanțe excepționale.

(5)

În termen de 270 de zile de la primirea unei recomandări din partea autorității competente responsabile de evaluare, Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) trebuie să pregătească și să transmită Comisiei un aviz privind reînnoirea aprobării substanței active în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(6)

În consecință, este posibil ca aprobarea substanței fosfidă de aluminiu destinate utilizării în produsele biocide din tipurile de produse 14 și 18 să expire, din motive independente de solicitant, înainte de a se lua o decizie privind reînnoirea sa. Prin urmare, este oportun să se amâne data de expirare a aprobării substanței fosfidă de aluminiu destinate utilizării în produsele biocide din tipurile de produse 14 și 18 cu o perioadă de timp suficientă pentru a permite examinarea cererii. Având în vedere termenele acordate pentru evaluarea de către autoritatea competentă responsabilă de evaluare și pentru pregătirea și transmiterea avizului de către agenție, este necesar să se amâne data de expirare a aprobării substanței fosfidă de aluminiu destinate utilizării în produsele biocide din tipurile de produse 14 și 18 până la data de 31 iulie 2024.

(7)

Cu excepția datei de expirare a aprobării, substanța fosfidă de aluminiu rămâne aprobată pentru utilizarea în produsele biocide din tipurile de produse 14 și 18 sub rezerva respectării specificațiilor și a condițiilor stabilite în anexa I la Directiva 98/8/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Data de expirare a aprobării substanței fosfidă de aluminiu destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produse 14 și 18 se amână pentru data de 31 iulie 2024.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 august 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).