13.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/52


DECIZIA (UE) 2021/592 A CONSILIULUI

din 7 aprilie 2021

privind prezentarea, în numele Uniunii Europene, a unei propuneri de includere a clorpirifosului pe lista din anexa A la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 14 octombrie 2004, Comunitatea Europeană a aprobat Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți („convenția”) prin Decizia 2006/507/CE a Consiliului (1).

(2)

Ca parte la convenție, Uniunea poate prezenta propuneri de modificare a anexelor la convenție. Anexa A la convenție conține o listă a produselor chimice care trebuie eliminate.

(3)

Din informațiile științifice și rapoartele de analiză disponibile și ținând seama în mod corespunzător de criteriile de selecție prevăzute în anexa D la convenție, reiese că clorpirifosul prezintă caracteristicile poluanților organici persistenți.

(4)

Clorpirifosul nu este aprobat ca substanță activă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și, prin urmare, nu este permisă introducerea sa pe piață sau utilizarea sa în Uniune în produsele de protecție a plantelor. De asemenea, clorpirifosul nu este aprobat ca substanță activă în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și, prin urmare, nu este permisă introducerea sa pe piață sau utilizarea sa în Uniune în produsele biocide. În plus, clorpirifosul nu este înregistrat pentru nicio altă utilizare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și, în consecință, nu este permisă fabricarea sau introducerea sa pe piață în Uniune pentru o astfel de altă utilizare în cantități de cel puțin o tonă pe an, pe producător sau pe importator.

(5)

Cu toate că în Uniune s-a eliminat treptat clorpirifosul, se pare că acesta este încă utilizat ca pesticid și dispersat în mediu în afara Uniunii. Dat fiind potențialul de propagare în mediu pe distanțe lungi al clorpirifosului, măsurile luate la nivel național sau la nivelul Uniunii nu sunt suficiente pentru a se asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane. În consecință, sunt necesare acțiuni mai ample la nivel internațional.

(6)

Prin urmare, Uniunea ar trebui să prezinte secretariatului convenției o propunere de includere a clorpirifosului pe lista din anexa A la convenție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Uniunea prezintă o propunere de includere a clorpirifosului (nr. CAS: 2921-88-2, nr. CE 220-864-4) pe lista din anexa A la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți.

Comisia comunică secretariatului convenției, în numele Uniunii, propunerea menționată la primul paragraf și toate informațiile necesare în temeiul anexei D la convenție.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 7 aprilie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  Decizia 2006/507/CE a Consiliului din 14 octombrie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (JO L 209, 31.7.2006, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).