8.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/1


DECIZIA (PESC) 2021/569 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 30 martie 2021

de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak) (EUAM Irak/1/2021)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia (PESC) 2017/1869 a Consiliului din 16 octombrie 2017 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak) (1), în special articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 9 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2017/1869, Comitetul politic și de securitate (COPS) este autorizat, în conformitate cu articolul 38 al treilea paragraf din tratat, să ia deciziile relevante în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice a misiunii Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak), inclusiv decizia de numire a șefului misiunii.

(2)

La 11 decembrie 2019, COPS a adoptat Decizia (PESC) 2019/2188 (2) de numire a dlui Christoph BUIK în calitatea de șef al misiunii EUAM Irak pentru perioada 1 ianuarie 2020-17 aprilie 2020.

(3)

La 7 aprilie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/513 (3) de prelungire a mandatului EUAM Irak până la 30 aprilie 2022.

(4)

La 16 aprilie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/530 (4) de prelungire a mandatului dlui Christoph BUIK în calitatea de șef al misiunii EUAM Irak pentru perioada 18 aprilie 2020-17 aprilie 2021.

(5)

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus prelungirea mandatului dlui Christoph BUIK în calitatea de șef al misiunii EUAM Irak pentru perioada 18 aprilie 2021-30 aprilie 2022,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mandatul dlui Christoph BUIK în calitatea de șef al misiunii Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak) se prelungește pentru perioada 18 aprilie 2021-30 aprilie 2022.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 18 aprilie 2021.

Adoptată la Bruxelles, 30 martie 2021.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 266, 17.10.2017, p. 12.

(2)  Decizia (PESC) 2019/2188 a Comitetului politic și de securitate din 11 decembrie 2019 privind numirea șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak) (EUAM Irak/3/2019) (JO L 330, 20.12.2019, p. 50).

(3)  Decizia (PESC) 2020/513 a Consiliului din 7 aprilie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1869 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak) (JO L 113, 8.4.2020, p. 38).

(4)  Decizia (PESC) 2020/530 a Consiliului din 16 aprilie 2020 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak) (JO L 120, 17.4.2020, p. 1).