10.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/34


DECIZIA (UE) 2021/156 A COMISIEI

din 9 februarie 2021

de reînnoire a mandatului Grupului european pentru deontologie în domeniul științei și noilor tehnologii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană consacră valorile pe care se întemeiază Uniunea. Articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană conferă Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene o valoare juridică echivalentă cu cea a tratatelor și prevede că drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune ale statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii.

(2)

La 20 noiembrie 1991, Comisia a decis încorporarea deontologiei în procesul decizional privind politicile comunitare în materie de cercetare și dezvoltare tehnologică prin înființarea Grupului consultanților cu privire la implicațiile deontologice ale biotehnologiilor („GAEIB” – Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology).

(3)

La 16 decembrie 1997, Comisia a decis înlocuirea GAEIB cu Grupul european pentru deontologie în domeniul științei și noilor tehnologii („EGE” – European Group on Ethics in Science and New Technologies), extinzând mandatul grupului pentru a acoperi toate domeniile de aplicare ale științei și tehnologiei. Mandatul EGE a fost ulterior reînnoit, cel mai recent prin Decizia (UE) 2016/835 a Comisiei (1), pentru o perioadă de 5 ani, care se încheie la 28 mai 2021.

(4)

Este oportun să se reînnoiască mandatul EGE după data respectivă, pentru o perioadă nedeterminată, și să fie desemnați noii membri, în conformitate cu Decizia C(2016) 3301 final a Comisiei din 30 mai 2016 de instituire a unor norme orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei („normele orizontale”).

(5)

EGE trebuie să continue să furnizeze Comisiei, atât la cererea acesteia, cât și din proprie inițiativă și cu acordul Comisiei, consultanță independentă la nivel orizontal privind toate politicile și actele legislative ale Uniunii în cadrul cărora aspectele referitoare la deontologie, la societate sau la drepturile fundamentale se intersectează cu evoluția științei și a noilor tehnologii. Comisia poate atrage atenția EGE asupra unor chestiuni care, în opinia Parlamentului European și a Consiliului, sunt de importanță majoră din punct de vedere deontologic.

(6)

Misiunile EGE sunt esențiale pentru integrarea drepturilor și valorilor fundamentale în politicile Uniunii din toate domeniile legate de inovarea științifică și tehnologică. În acest scop, EGE trebuie să elaboreze analize aprofundate și recomandări specifice care să abordeze provocări majore de natură deontologică în avize și declarații.

(7)

EGE trebuie să fie alcătuit din experți cu înaltă calificare și independenți, numiți cu titlu personal și care acționează în mod independent și în interesul public. Pentru selecția lor, Comisia trebuie să fie asistată de un comitet de identificare independent. Selecția trebuie să aibă loc pe baza unor criterii obiective, în urma unei cereri deschise de candidaturi.

(8)

Trebuie instituite norme privind dezvăluirea informațiilor de către membrii EGE.

(9)

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(10)

Din motive de claritate și de securitate juridică, Decizia (UE) 2016/835 trebuie să fie abrogată în mod oficial începând cu 28 mai 2021. Ținând seama de necesitatea de a se revizui dispozițiile privind procesul de selecție și cheltuielile aferente reuniunilor înainte de încheierea mandatului în temeiul Deciziei (UE) 2016/835, dispozițiile relevante trebuie să se aplice de la data adoptării prezentei decizii,

DECIDE:

Articolul 1

Obiect

Se înființează Grupul european pentru deontologie în domeniul științei și noilor tehnologii („EGE”).

Articolul 2

Misiune

Misiunea EGE este să furnizeze Comisiei, atât la cererea acesteia, cât și din proprie inițiativă, prin intermediul președintelui și cu acordul departamentului responsabil al Comisiei, consultanță independentă privind chestiuni în cadrul cărora aspectele referitoare la deontologie, la societate sau la drepturile fundamentale se intersectează cu evoluția științei și a noilor tehnologii.

În special, EGE trebuie:

(a)

să identifice, să definească și să analizeze problemele de natură deontologică ridicate de evoluțiile înregistrate în știință și tehnologie;

(b)

să furnizeze orientări esențiale pentru dezvoltarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor sau actelor legislative ale Uniunii, sub formă de analize și recomandări, prezentate în avize și declarații, menite să promoveze o conduită etică în elaborarea politicilor Uniunii, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Articolul 3

Consultare

Comisia poate consulta EGE cu privire la orice problemă legată de misiunile prevăzute la articolul 2. În acest context, Comisia poate atrage atenția EGE asupra unor chestiuni care, în opinia Parlamentului European și a Consiliului, sunt de importanță majoră din punct de vedere deontologic. EGE este consultat, astfel cum se prevede, de alte organisme specializate înființate de Comisie cu privire la chestiuni legate de misiunile prevăzute la articolul 2.

Articolul 4

Componență

(1)   EGE este alcătuit din cel mult 15 membri.

(2)   Membrii trebuie să aibă competențe în domeniul misiunilor prevăzute la articolul 2.

(3)   Membrii sunt persoane fizice numite cu titlu personal.

(4)   Membrii acționează independent și în interes public. Membrii informează în timp util departamentul responsabil al Comisiei din Direcția Generală Cercetare și Inovare cu privire la orice conflict de interese care le-ar putea submina independența.

(5)   Membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie în mod efectiv la deliberările EGE și care, în opinia departamentului responsabil al Comisiei, nu respectă condițiile prevăzute la articolul 339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau care demisionează nu mai sunt invitați să participe la reuniunile grupului și pot fi înlocuiți pe perioada rămasă din mandatul lor cu o persoană numită de președintele Comisiei de pe lista de rezervă menționată la articolul 5 alineatul (7).

Articolul 5

Procesul de selecție

(1)   Selecția membrilor EGE se efectuează în urma unei cereri publice de candidaturi, care se publică în Registrul grupurilor de experți ai Comisiei și al altor entități similare (denumit în continuare „Registrul grupurilor de experți”). În plus, cererea de candidaturi poate fi publicată și prin alte mijloace, inclusiv pe site-uri web specializate. Cererea de candidaturi trebuie să precizeze clar criteriile de selecție, inclusiv expertiza solicitată în ceea ce privește activitatea care urmează să fie desfășurată. Termenul minim pentru candidaturi este de patru săptămâni.

(2)   Persoanele care candidează pentru a deveni membri divulgă orice situație care ar putea da naștere unui conflict de interese. În special, departamentul responsabil al Comisiei solicită persoanelor respective să transmită un formular conținând declarația de interese („DdI”) pe baza formularului-standard DdI pentru grupuri de experți, însoțit de un curriculum vitae (CV) actualizat, ca parte a cererii lor. Transmiterea unui formular DdI completat corespunzător este necesară pentru ca o persoană să poată fi numită membru cu titlu personal. Evaluarea conflictului de interese se realizează în conformitate cu normele orizontale.

(3)   Membrii EGE sunt numiți de către președintele Comisiei pe baza unei propuneri a membrului Comisiei responsabil de departamentul Comisiei care asigură secretariatul EGE, din rândul specialiștilor cu competențe în domeniile menționate la articolul 2 care au răspuns la cererea de candidaturi.

(4)   Procesul de selecție este supervizat de un comitet de identificare. Comitetul de identificare asistă Comisia, în special, în identificarea și selectarea potențialilor membri EGE și în evaluarea disponibilității și dorinței lor de a ocupa această funcție. Comitetul de identificare este format din trei membri numiți de membrul Comisiei responsabil de departamentul Comisiei care asigură secretariatul EGE și asistați de un secretariat asigurat de departamentul responsabil al Comisiei. Comitetul de identificare efectuează o evaluare a candidaților eligibili din lista prezentată de către departamentul responsabil al Comisiei pe baza unei evaluări inițiale a tuturor candidaturilor în raport cu criteriile de selecție. Comitetul de identificare prezintă recomandarea sa membrului Comisiei responsabil de departamentul Comisiei care asigură secretariatul EGE.

(5)   Atunci când selectează membrii EGE, departamentul responsabil al Comisiei urmărește să asigure, în măsura posibilului, un nivel ridicat de competență și de pluralism, echilibrul geografic și de gen, precum și o reprezentare echilibrată a cunoștințelor de specialitate și a domeniilor de interes, ținând cont de misiunile EGE prevăzute la articolul 2, de tipul de expertiză necesară și de răspunsul candidaților la cererea de candidaturi.

(6)   Mandatul membrilor are o durată maximă de 3 ani. Aceștia rămân în funcție până la înlocuirea lor sau până la finalul mandatului lor. Mandatul membrilor poate fi reînnoit. Calitatea de membru al EGE este limitată la cel mult trei mandate.

(7)   Departamentul responsabil al Comisiei creează o listă de rezervă cu candidați potriviți care poate fi utilizată pentru a numi înlocuitori ai membrilor. Departamentul responsabil al Comisiei solicită consimțământul candidaților înainte de a le include numele pe lista de rezervă.

Articolul 6

Președintele

Membrii EGE aleg din rândurile lor, cu majoritate simplă, un președinte și unul sau doi vicepreședinți pe durata mandatului.

Articolul 7

Modul de funcționare

(1)   Departamentul responsabil al Comisiei, acționând în strânsă cooperare cu președintele EGE, răspunde de coordonarea și organizarea activității EGE și de asigurarea secretariatului acestuia.

(2)   La reuniunile EGE și ale subgrupurilor sale pot solicita să participe funcționari din alte departamente ale Comisiei care sunt interesați de aceste activități.

(3)   Programul de lucru al EGE, inclusiv analizele din perspectivă deontologică sugerate de EGE din proprie inițiativă, necesită aprobarea departamentului responsabil al Comisiei. Fiecare cerere de analiză din perspectivă deontologică trebuie să includă parametrii analizei solicitate. Comisia stabilește, în cazul în care solicită avizul EGE, o dată-limită pentru analiză.

(4)   Avizele EGE trebuie să includă recomandări. Acestea se bazează pe o imagine de ansamblu a stadiului actual al științei și tehnologiei în cauză și pe o analiză aprofundată a aspectelor deontologice în discuție. Serviciile competente ale Comisiei trebuie să fie informate cu privire la recomandările elaborate de EGE.

(5)   EGE trebuie să își desfășoare activitatea în mod colegial. Procedurile de lucru, bazate pe regulamentul de procedură, trebuie să vizeze asigurarea posibilității participării active a tuturor membrilor la activitățile grupului. În principiu, grupul își adoptă avizele și declarațiile prin consens. În cazul unui vot, rezultatul votului se decide cu majoritatea simplă a membrilor. Membrii care au votat împotrivă ori s-au abținut au dreptul ca la aviz sau la declarație să fie anexat un document care să rezume argumentele pe care se întemeiază poziția lor (în calitate de „opinie minoritară”), împreună cu numele membrului (membrilor) care și-a(u) exprimat opinia divergentă.

(6)   Fiecare aviz se transmite președintelui Comisiei sau unui reprezentant desemnat de către președinte. Fiecare aviz se publică și se pune la dispoziție de îndată pe site-ul web al EGE și se transmite Parlamentului European și Consiliului după adoptarea sa de către EGE.

(7)   Reuniunile EGE trebuie, în principiu, să aibă loc la sediile Comisiei, în funcție de modalitățile și calendarul stabilite de departamentul responsabil al Comisiei. EGE se reunește de cel puțin șase ori într-o perioadă de 12 luni, reprezentând cel puțin 12 zile lucrătoare pe an. Dacă este necesar, pot fi organizate reuniuni suplimentare, de comun acord cu departamentul responsabil al Comisiei.

(8)   În scopul pregătirii analizelor EGE și în limita resurselor disponibile, departamentul responsabil al Comisiei poate iniția studii în vederea colectării tuturor informațiilor științifice și tehnice necesare și poate stabili legături mai strânse cu reprezentanți ai diverselor organisme axate pe probleme deontologice din statele membre și din țările terțe

(9)   În vederea promovării dialogului și a creșterii transparenței, departamentul responsabil al Comisiei organizează o masă rotundă publică pentru fiecare aviz EGE. EGE stabilește legături strânse cu departamentele Comisiei vizate de aspectele care fac obiectul activității EGE.

(10)   În cazul în care circumstanțele operaționale necesită consilierea cu privire la un anumit subiect într-un timp mai scurt decât cel necesar procedurii de adoptare a unui aviz, se pot emite scurte declarații sau alte forme de analiză, urmate, dacă este necesar, de o analiză completă sub forma unui aviz, cu asigurarea respectării principiului transparenței la fel ca pentru orice alt aviz. Declarațiile se publică și se pun la dispoziție pe site-ul web al EGE. Ca parte a programului său de lucru și de comun acord cu departamentul responsabil al Comisiei, EGE poate actualiza un aviz în cazul în care consideră că acest lucru este necesar.

(11)   Discuțiile din cadrul EGE sunt confidențiale. Cu acordul departamentului responsabil al Comisiei, EGE poate decide, cu majoritatea simplă a membrilor săi, să permită accesul publicului la deliberări.

(12)   Procesele-verbale ale discuțiilor pe marginea fiecărui punct de pe ordinea de zi și ale avizelor emise de EGE trebuie să fie concludente și complete. Procesele-verbale se întocmesc de către secretariat, sub responsabilitatea președintelui.

Articolul 8

Subgrupuri

(1)   Departamentul responsabil al Comisiei poate înființa subgrupuri care să examineze chestiuni specifice pe baza mandatului stabilit de departamentul responsabil al Comisiei. Subgrupurile își desfășoară activitatea în conformitate cu normele orizontale și raportează EGE. De îndată ce și-au îndeplinit mandatul, subgrupurile sunt dizolvate.

(2)   Membrii subgrupurilor care nu sunt și membri EGE sunt selectați printr-o cerere publică de candidaturi, în conformitate cu articolul 5 și cu regulile orizontale (3).

Articolul 9

Experții invitați

(1)   Departamentul responsabil al Comisiei poate invita experți și reprezentanți ai organizațiilor relevante cu o expertiză sau perspective specifice să participe la lucrările EGE sau ale subgrupurilor sale pe o bază ad hoc în vederea unui schimb de opinii cu privire la un subiect de pe ordinea de zi.

(2)   Departamentul responsabil al Comisiei poate, de asemenea, să coopteze experți externi care să participe la lucrările EGE pe o bază ad hoc, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru a acoperi spectrul larg de aspecte deontologice legate de progresele științei și ale noilor tehnologii.

Articolul 10

Regulamentul de procedură

La propunerea și cu acordul departamentului responsabil al Comisiei, EGE își adoptă regulamentul de procedură cu majoritatea simplă a membrilor săi, pe baza regulamentului de procedură standard pentru grupurile de experți, în conformitate cu normele orizontale.

Articolul 11

Secretul profesional și gestionarea informațiilor clasificate

Membrii EGE și membrii subgrupurilor, precum și experții și membrii comitetului de identificare invitați respectă obligația privind secretul profesional, care, în temeiul tratatelor și al normelor de aplicare a acestora, se aplică tuturor membrilor instituțiilor și personalului acestora, precum și normele de securitate ale Comisiei privind protecția informațiilor clasificate ale Uniunii, prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (4) și (UE, Euratom) 2015/444 (5) ale Comisiei. În cazul în care nu se respectă aceste obligații, Comisia poate lua toate măsurile care se impun.

Articolul 12

Transparență

(1)   EGE și subgrupurile sale trebuie să fie înregistrate, iar numele membrilor trebuie să fie publicate în Registrul grupurilor de experți.

(2)   Toate documentele relevante, inclusiv ordinile de zi, procesele-verbale și contribuțiile participanților, se publică fie în Registrul grupurilor de experți, fie prin includerea în registru a unui link către un site web specializat care conține informațiile respective. Accesul la site-urile web specializate nu este condiționat de înregistrarea ca utilizator sau de alte restricții. În special, ordinea de zi și alte documente de referință relevante se publică în timp util înainte de reuniune, iar procesele-verbale se publică fără întârziere după reuniune. Se prevăd excepții de la publicare numai dacă se consideră că divulgarea unui document ar putea submina protecția unui interes public sau privat, conform definiției de la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

Articolul 13

Cheltuieli aferente reuniunilor

(1)   Participanții la activitățile EGE și ale subgrupurilor sale nu sunt remunerați pentru serviciile oferite.

(2)   Cheltuielile de călătorie și de ședere ale participanților la activitățile EGE și ale subgrupurilor sale, precum și cele ale membrilor comitetului de identificare sunt rambursate de către Comisie. Rambursarea se face în conformitate cu dispozițiile în vigoare ale Comisiei și în limita fondurilor disponibile alocate serviciilor Comisiei în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 14

Abrogarea

Decizia (UE) 2016/835 se abrogă de la 28 mai 2021.

Articolul 15

Aplicabilitate

Cu excepția articolului 5 și a articolului 13, prezenta decizie se aplică de la 28 mai 2021.

Adoptată la Bruxelles, 9 februarie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Decizia (UE) 2016/835 a Comisiei din 25 mai 2016 privind prelungirea mandatului Grupului european pentru deontologie în domeniul științei și noilor tehnologii (JO L 140, 27.5.2016, p. 21).

(2)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(3)  A se vedea articolul 10 și articolul 14 alineatul (2) din regulile orizontale.

(4)  Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

(5)  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Scopul acestor excepții este de a proteja securitatea publică, chestiunile militare, relațiile internaționale, politica financiară, monetară sau economică, viața privată și integritatea persoanelor, interesele comerciale, procedurile judiciare și consultanța juridică, anchetele/inspecțiile/auditurile și procesul decizional al instituției.