1.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/1


DECIZIA (UE) 2021/99 A CONSILIULUI

din 25 ianuarie 2021

privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia (UE) 2020/1704 a Consiliului (2), Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020 (denumit în continuare „acordul sub forma unui schimb de scrisori”) a fost semnat la 15 noiembrie 2020.

(2)

Scopul acordului sub forma unui schimb de scrisori este de a permite Uniunii și Republicii Islamice Mauritania să colaboreze în continuare pentru a promova o politică de pescuit sustenabil și exploatarea responsabilă a resurselor piscicole în apele Mauritaniei și pentru a permite navelor Uniunii să își exercite activitățile de pescuit în aceste ape.

(3)

Acordul sub forma unui schimbul de scrisori ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020 (3).

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la punctul 6 din acordul sub forma unui schimb de scrisori (4).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 ianuarie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Aprobarea din 14 decembrie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia (UE) 2020/1704 a Consiliului din 23 octombrie 2020 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020 (JO L 383, 16.11.2020, p. 1).

(3)  Textul acordului sub forma unui schimb de scrisori este publicat în JO L 383 din 16 noiembrie 2020.

(4)  Data de la care acordul sub forma unui schimb de scrisori se va aplica cu titlu provizoriu se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.