13.11.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 379/42


REGULAMENTUL (UE) 2020/1684 AL COMISIEI

din 12 noiembrie 2020

de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (1), în special articolul 31 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC) a concluzionat, în avizul său din 13 decembrie 2019 (2) (denumit în continuare „avizul CSSC”), că utilizarea substanței „Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate” ca filtru UV în produsele cosmetice la o concentrație maximă de 3 % este sigură. Toxicitatea prin inhalare nu a fost evaluată în avizul CSSC deoarece nu au fost furnizate date. Prin urmare, avizul CSSC nu se aplică produselor cosmetice sub formă de spray-uri care ar putea conduce la expunerea plămânilor consumatorului prin inhalare.

(2)

CSSC a concluzionat, de asemenea, în avizul său că substanța „Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate” este o amină secundară și, prin urmare, este susceptibilă de nitrozare și de formarea de nitrozamină. Această substanță nu trebuie utilizată în combinație cu substanțe nitrozante. Conținutul de nitrozamină trebuie să fie mai mic de 50 ppb.

(3)

Având în vedere avizul CSSC și pentru a se ține seama de progresele tehnice și științifice, utilizarea substanței „Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate” ca filtru UV în produsele cosmetice trebuie să fie autorizată la o concentrație maximă de 3 %, cu excepția aplicațiilor care pot conduce la expunerea plămânilor utilizatorului final prin inhalare.

(4)

Prin urmare, anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 trebuie modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 noiembrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 342, 22.12.2009, p. 59.

(2)  SCCS/1605/19.


ANEXĂ

În anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se adaugă următoarea rubrică:

Nr. crt.

Identificarea substanței

Condiții

Formularea condițiilor de utilizare și a avertismentelor

Denumirea chimică/INN/XAN

Denumirea comună din Glosarul ingredientelor

Numărul CAS

Numărul CE

Tipul de produs, părțile corpului

Concentrația maximă în preparatul gata de utilizare

Altele

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„32

2-etoxietil (2Z)-2-ciano-2-[3-(3-metoxipropilamino) ciclohex-2-en-1-iliden]acetat

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

A nu se utiliza în aplicații care pot duce la expunerea plămânilor utilizatorului final prin inhalare

A nu se folosi cu agenți nitrozanți – Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitriți”