6.11.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1641 AL COMISIEI

din 5 noiembrie 2020

privind importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate, destinate consumului uman, din Statele Unite ale Americii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 129 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/625 stabilește normele generale pentru desfășurarea controalelor oficiale în vederea verificării respectării normelor care vizează prevenirea, eliminarea sau reducerea la niveluri acceptabile a riscurilor la care sunt expuse persoanele și animalele, fie direct, fie prin mediul înconjurător.

(2)

În special, Regulamentul (UE) 2017/625 stabilește condițiile generale pentru intrarea în Uniune a animalelor și mărfurilor provenite din țări terțe sau din regiuni ale acestora, inclusiv produsele alimentare destinate consumului uman. Articolul 129 din Regulamentul (UE) 2017/625 împuternicește Comisia să recunoască echivalența măsurilor aplicate de țările terțe sau de regiunile acestora cu cerințele prevăzute în anumite norme menționate la articolul 1 alineatul (2) din regulamentul respectiv, în cazul în care țările terțe oferă dovezi obiective în acest sens. De asemenea, în baza aceluiași articol, Comisia este împuternicită să stabilească condițiile care reglementează intrarea în Uniune a unor astfel de animale și mărfuri provenite din respectivele țări terțe sau regiuni, în special în ceea ce privește natura și conținutul certificatelor sau atestatelor oficiale care trebuie să însoțească mărfurile respective.

(3)

Prin Decizia 98/258/CE a Consiliului (2) se aprobă Acordul dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii cu privire la măsurile sanitare pentru protejarea sănătății publice și animale în comerțul cu animale vii și produse de origine animală, cu scopul de a facilita comerțul, printre altele, prin instituirea unui mecanism de recunoaștere a echivalenței măsurilor sanitare. Moluștele bivalve, echinodermele, tunicatele și gasteropodele marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate destinate consumului uman intră în domeniul de aplicare al respectivului acord (anexa I „Lista produselor”).

(4)

În perioada 17-27 martie 2015, Uniunea a efectuat controale în Statele Unite pentru a evalua sistemul de control în vigoare care reglementează producția de moluște bivalve și de produse pescărești derivate din acestea, destinate exportului către Uniune (controale efectuate de Uniune). În contextul acestor controale, autoritățile americane au furnizat informații cu privire la normele sanitare aplicabile moluștelor bivalve, echinodermelor, tunicatelor și gasteropodelor marine pe teritoriul lor, cu privire la procedurile de evaluare a riscului și factorii luați în considerare la evaluarea riscurilor și la determinarea nivelului adecvat de protecție sanitară în ceea ce privește mărfurile respective, precum și cu privire la controlul, procedurile de inspecție și mecanismele oficiale de certificare.

(5)

Echinodermele, tunicatele și gasteropodele marine fac obiectul normelor de igienă aplicabile moluștelor bivalve vii, refrigerate și congelate, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3), în conformitate cu anexa III secțiunea VII punctul 1. În consecință, constatarea privind moluștele bivalve vii în contextul controalelor efectuate de Uniune se aplică și echinodermelor, tunicatelor și gasteropodelor marine.

(6)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/626 al Comisiei (4) stabilește listele țărilor terțe sau regiunilor acestora din care se autorizează transporturile de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman în vederea introducerii în Uniune din perspectiva siguranței alimentare, în conformitate cu articolul 126 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625, care impune respectarea cerințelor relevante stabilite prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) sau a cerințelor recunoscute a fi cel puțin echivalente cu acestea. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/626 prevede că transporturile de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țările terțe sau regiunile acestora enumerate în anexa I. Pe listă sunt menționate statul Massachusetts și statul Washington din Statele Unite ale Americii.

(7)

Controalele efectuate de Uniune, asigurările ulterioare furnizate de Statele Unite și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/626 dau motive să se stabilească faptul că măsurile aplicate în statele Massachusetts și Washington din Statele Unite pentru protecția sănătății publice în ceea ce privește producția și introducerea pe piață a moluștelor bivalve, a echinodermelor, a tunicatelor și a gasteropodelor marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate destinate consumului uman sunt echivalente cu cerințele stabilite în normele privind siguranța produselor alimentare menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(8)

Pentru a permite intrarea în Uniune a moluștelor bivalve, a echinodermelor, a tunicatelor și a gasteropodelor marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate destinate consumului uman, este necesar să se stabilească un model oficial de certificat pentru importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate, destinate consumului uman și originare din Statele Unite ale Americii, care să ateste că măsurile aplicate producției și introducerii pe piață a respectivelor mărfuri sunt echivalente cu cerințele prevăzute de normele privind siguranța alimentelor menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(9)

Atunci când se stabilesc cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman, ar trebui să se facă trimitere la codurile din Nomenclatura Combinată în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (5), care stabilește coduri pentru moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate, destinate consumul uman.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament de punere în aplicare sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește normele privind intrarea în Uniune a transporturilor de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate, destinate consumului uman, din statele Massachusetts și Washington ale Statelor Unite ale Americii.

Articolul 2

Definiție

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarea definiție:

„moluște bivalve” înseamnă moluște bivalve astfel cum sunt definite la punctul 2.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 3

Echivalență

Măsurile aplicate în statele Massachusetts și Washington din Statele Unite pentru protecția sănătății publice în ceea ce privește producția și introducerea pe piață a moluștelor bivalve, a echinodermelor, a tunicatelor și a gasteropodelor marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate, destinate consumului uman, pentru care au fost stabilite coduri din Nomenclatura Combinată în partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, sunt echivalente cu cerințele prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625.

Articolul 4

Certificat oficial

 

Transporturile de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate, destinate consumului uman, astfel cum se menționează la articolul 1, intră în Uniune numai dacă sunt însoțite de certificate oficiale, completate în mod corespunzător, în conformitate cu modelul prezentat în anexă.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Decizia 98/258/CE a Consiliului din 16 martie 1998 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii cu privire la măsurile sanitare pentru protejarea sănătății publice și animale în comerțul cu animale vii și produse de origine animală (JO L 118, 21.4.1998, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/626 al Comisiei din 5 martie 2019 privind listele cu țări terțe sau regiuni ale acestora din care este autorizată introducerea în Uniunea Europeană a anumitor animale și mărfuri destinate consumului uman, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 în ceea ce privește aceste liste (JO L 131, 17.5.2019, p. 31).

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

MODEL OFICIAL DE CERTIFICAT PENTRU IMPORTURILE DE MOLUȘTE BIVALVE, ECHINODERME, TUNICATE ȘI GASTEROPODE MARINE VII, REFRIGERATE, CONGELATE SAU PRELUCRATE, DESTINATE CONSUMULUI UMAN, DIN STATELE UNITE ALE AMERICII

Image 1

Statele Unite (US)

Certificat sanitar-veterinar pentru UE


Partea II: Certificare

II. Informații sanitare

II.a. Numărul de referință al certificatului

II.b.

II.1.

Atestare de sănătate publică pentru moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate, destinate consumului uman

Subsemnatul, inspector oficial, certific prin prezenta următoarele:

produsele descrise în prezentul certificat respectă și au fost produse în conformitate cu standardele și cerințele relevante ale programului de control reglementar al moluștelor din SUA.

produsele descrise în prezentul certificat sunt etichetate cu mențiunea că nu sunt destinate să fie imersate în apele UE sau să intre în contact cu apele UE.

toate materialele de crustacee de origine străină utilizate în aceste produse provin din țări terțe/unități/zone de cultură aprobate pentru exportul de moluște bivalve vii către UE.

II.2.

Cerințe privind transportul și etichetarea

Subsemnatul, inspector oficial, certific prin prezenta următoarele:

II.2.2.1.

animalele de acvacultură menționate mai sus sunt ținute în condiții, inclusiv de calitate a apei, care nu le modifică statutul sanitar;

II.2.2.2.

containerul de transport sau nava cu vivieră sunt curățate și dezinfectate înainte de încărcare sau sunt neutilizate anterior; și

II.2.2.3.

lotul este identificat printr-o etichetă lizibilă pe exteriorul containerului sau, în cazul în care este transportat într-o navă cu vivieră, în manifestul navei, care conține informațiile relevante menționate în rubricile I.7-I.11 din partea I a prezentului certificat.

Note

*

Un certificat nu poate însoți atât loturi de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii, cât și loturi de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine nevii. Pentru produsele vii trebuie emise certificate separate de cele emise pentru produsele nevii.

Partea I:

Rubrica de referință I.8: Regiunea de origine: statul din US în care a avut loc recoltarea și codul zonei de producție aprobate.

Rubrica de referință I.11: Locul de origine: denumirea și adresa unității de expediere.

Rubrica de referință I.15: Numărul de înregistrare (vagoane de tren sau containere și camioane), numărul zborului (avion) sau denumire (navă). Se furnizează informații separate în cazul descărcării și reîncărcării.

Rubrica de referință I.19: A se utiliza codurile SA corespunzătoare.

Rubrica de referință I.23: Identificarea containerului/numărul sigiliului: numai dacă se aplică.

Rubrica de referință I.28: Natura mărfii: a se specifica dacă este vorba despre acvacultură sau origine sălbatică. Tipul de tratament: produse vii, refrigerate, congelate, prelucrate. Denumirea unității de producție și numărul de aprobare: include nava fabrică, nava congelator, depozitul frigorific, unitatea de prelucrare. Locul de recoltare indică zona de producție, care trebuie să fie identificată pentru toate produsele.

Culoarea ștampilei și a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a celorlalte mențiuni din certificat.

Inspector oficial:

Numele (cu majuscule) .................................................................

Calificarea și titlul ..........................................................................

Data ..............................................................................................

Semnătura ....................................................................................

Ștampila