20.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/1


REGULAMENTUL (UE) 2020/1503 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 7 octombrie 2020

privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Finanțarea participativă se afirmă din ce în ce mai mult ca o formă consacrată de finanțare alternativă pentru întreprinderile nou-înființate (start-up-uri) și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), bazată de obicei pe investiții mici. Finanțarea participativă reprezintă un tip de intermediere a cărei importanță este în creștere, în cadrul căreia un furnizor de servicii de finanțare participativă, fără a-și asuma el însuși riscuri, administrează o platformă digitală, deschisă publicului, pentru a pune în legătură sau pentru a facilita punerea în legătură a potențialilor investitori sau împrumutători cu mediul de afaceri care caută finanțare. O astfel de finanțare ar putea consta în împrumuturi, achiziționarea de valori mobiliare sau alte instrumente admise în scopul finanțării participative. Prin urmare, ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament atât finanțarea participativă bazată pe creditare, cât și finanțarea participativă bazată pe investiții, deoarece aceste tipuri de finanțare participativă pot fi concepute ca alternative de finanțare comparabile.

(2)

În general, prestarea de servicii de finanțare participativă se realizează cu participarea a trei tipuri de actori: dezvoltatorul de proiect care propune proiectul spre finanțare, investitorii care finanțează proiectul propus și o organizație cu rol de intermediar, sub forma unui furnizor de servicii de finanțare participativă care pune în legătură dezvoltatorii de proiecte și investitorii în cadrul unei platforme online.

(3)

Finanțarea participativă poate contribui la asigurarea accesului la finanțare pentru IMM-uri și la finalizarea uniunii piețelor de capital (UPC). Lipsa accesului la finanțare pentru IMM-uri reprezintă o problemă chiar și în statele membre în care accesul la finanțarea bancară a rămas stabil pe parcursul crizei financiare. Finanțarea participativă a devenit o modalitate consacrată de finanțare a activităților economice ale persoanelor fizice și juridice. O astfel de finanțare se desfășoară prin intermediul platformelor online; activitățile economice sunt de regulă finanțate de un număr mare de persoane sau de organizații; iar afacerile, inclusiv start-up-urile, atrag sume relativ mici de bani.

(4)

Pe lângă faptul că oferă o sursă alternativă de finanțare, inclusiv de capital de risc, finanțarea participativă poate oferi și alte beneficii pentru afaceri. Aceasta poate valida o idee de afaceri, poate oferi antreprenorilor acces la un număr mare de persoane care le pot transmite idei și informații și poate fi un instrument de marketing.

(5)

Mai multe state membre au introdus deja regimuri naționale speciale privind finanțarea participativă. Aceste regimuri sunt adaptate la caracteristicile și nevoile piețelor locale și ale investitorilor locali. Prin urmare, normele de drept intern în vigoare sunt diferite în Uniune în ceea ce privește condițiile de funcționare a platformelor de finanțare participativă, gama de activități permise și cerințele în materie de autorizare.

(6)

Diferențele dintre normele de drept intern în vigoare sunt de natură să obstrucționeze prestarea transfrontalieră de servicii de finanțare participativă și ca atare au un efect direct asupra funcționării pieței interne pentru aceste servicii. În special, fragmentarea cadrului juridic în funcție de frontierele naționale generează costuri juridice semnificative investitorilor de retail, care adesea au dificultăți să identifice normele aplicabile prestării transfrontaliere de servicii de finanțare participativă. Prin urmare, investitorii de acest fel sunt adesea descurajați să investească la nivel transfrontalier prin intermediul platformelor de finanțare participativă. Din aceleași motive, furnizorii de servicii de finanțare participativă care operează astfel de platforme sunt descurajați să își ofere serviciile în alte state membre decât cel în care sunt stabiliți. Prin urmare, serviciile de finanțare participativă s-au desfășurat, până în prezent, preponderent la nivel național, ceea ce a împiedicat crearea unei piețe a finanțării participative la nivelul Uniunii și a împiedicat astfel accesul mediului de afaceri la serviciile de finanțare participativă, în special în cazul în care activitatea de afaceri se desfășoară pe piețe naționale mai mici.

(7)

Pentru a promova serviciile de finanțare participativă la nivel transfrontalier și pentru a facilita exercitarea libertății de a presta și de a beneficia de aceste servicii pe piața internă, este necesar să fie abordate obstacolele existente în calea bunei funcționări a pieței interne a serviciilor de finanțare participativă și să se asigure un nivel ridicat de protecție a investitorilor prin stabilirea unui cadru de reglementare la nivelul Uniunii.

(8)

Prin abordarea obstacolelor în calea funcționării pieței interne a serviciilor de finanțare participativă, prezentul regulament urmărește să promoveze activitățile transfrontaliere de finanțare a afacerilor. Prin urmare, serviciile de finanțare participativă legate de acordarea de împrumuturi consumatorilor, astfel cum sunt definiți la articolul 3 litera (a) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament.

(9)

Pentru a se evita arbitrajul de reglementare și a se asigura supravegherea eficace a furnizorilor de servicii de finanțare participativă, ar trebui ca acestora să li se interzică să preia depozite sau alte fonduri rambursabile de la populație, cu excepția cazului în care sunt, de asemenea, autorizați ca instituții de credit în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4). Cu toate acestea, statele membre ar trebui să se asigure că dreptul lor intern nu prevede obligația de a deține o autorizație ca instituție de credit sau orice altă autorizație, derogare sau scutire individuală de către dezvoltatorii de proiecte sau investitori atunci când acceptă fonduri sau acordă împrumuturi cu scopul de a le oferi unor proiecte de finanțare participativă sau de a investi în astfel de proiecte.

(10)

Prestarea de servicii de finanțare participativă urmărește să faciliteze finanțarea unui proiect prin atragerea de capital de la un număr mare de persoane care contribuie în parte cu sume relativ mici investite prin intermediul unui sistem de informații online accesibil publicului. Astfel, serviciile de finanțare participativă sunt accesibile unui grup nelimitat de investitori care primesc concomitent propuneri de investiții și acestea presupun atragerea de fonduri în principal de la persoane fizice, inclusiv de la persoane care nu au disponibilități financiare ridicate. Prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor de finanțare participativă care constă în prestarea în comun de servicii constând în primirea și transmiterea ordinelor clienților și plasarea de valori mobiliare sau instrumente admise în scopul finanțării participative, fără un angajament ferm, prin intermediul unei platforme publice care le asigură investitorilor acces nerestricționat. Principala caracteristică a serviciilor de finanțare participativă, prin comparație cu anumite servicii de investiții prestate în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5), o reprezintă prestarea în comun a serviciilor respective, chiar dacă, la nivel individual, serviciile menționate corespund celor care intră sub incidența directivei respective.

(11)

În ceea ce privește finanțarea participativă bazată pe creditare, prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor de finanțare participativă care constau în facilitarea acordării de împrumuturi, inclusiv servicii precum prezentarea ofertelor de finanțare participativă clienților și stabilirea prețurilor sau evaluarea riscului de credit al proiectelor de finanțare participativă sau a dezvoltatorilor de proiecte. Definiția serviciilor de finanțare participativă ar trebui să țină seama de diferitele modele de afaceri care permit încheierea unui contract de împrumut între unul sau mai mulți investitori și unul sau mai mulți dezvoltatori de proiecte prin intermediul unei platforme de finanțare participativă. Împrumuturile care intră sub incidența prezentului regulament ar trebui să fie împrumuturi cu obligația necondiționată de a rambursa investitorului o sumă convenită, rolul platformelor de finanțare participativă bazate pe creditare fiind doar acela de a facilita încheierea de contracte de împrumut între investitori și dezvoltatori de proiecte, fără ca furnizorul de servicii de finanțare participativă să acționeze în vreun moment drept împrumutător al dezvoltatorului de proiect. Facilitarea acordării de împrumuturi care intră sub incidența prezentului regulament se distinge de activitatea unei instituții de credit, care acordă credite în nume propriu și atrage depozite sau alte fonduri rambursabile de la populație.

(12)

Pentru a presta servicii, furnizorii de servicii de finanțare participativă operează sisteme de informații online accesibile public, inclusiv sisteme în care este necesară înregistrarea utilizatorilor.

(13)

Pentru finanțarea participativă bazată pe investiții, transferabilitatea constituie o garanție importantă pentru ca investitorii să se poată retrage din investiție, deoarece le oferă posibilitatea de a-și înstrăina participația pe piețele de capital. Prin urmare, prezentul regulament reglementează și autorizează serviciile de finanțare participativă referitoare la valori mobiliare transferabile. Părțile sociale ale anumitor societăți comerciale cu răspundere limitată înregistrate în conformitate cu dreptul intern al statelor membre sunt, de asemenea, liber transferabile pe piețele de capital și, prin urmare, nu ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(14)

Într-o serie de state membre, anumite instrumente admise în scopul finanțării participative intră sub incidența dreptului intern care reglementează transferul lor, precum obligația autentificării notariale a transferului. Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a se aduce atingere dreptului intern care reglementează transferul unor astfel de instrumente.

(15)

Deși ofertele inițiale de monede au potențialul de a finanța IMM-uri, start-up-uri inovatoare și întreprinderi în curs de extindere inovatoare și pot accelera transferul de tehnologie, prin caracteristicile lor, acestea diferă considerabil de serviciile de finanțare participativă reglementate de prezentul regulament.

(16)

Date fiind riscurile asociate investițiilor de finanțare participativă, pentru asigurarea unei protecții eficace a investitorilor și pentru stabilirea unui mecanism de disciplină a pieței, este adecvat să se impună un plafon al valorii totale pentru ofertele de finanțare participativă făcute de un dezvoltator de proiect. În consecință, plafonul respectiv ar trebui să fie stabilit la 5 000 000 EUR, care reprezintă plafonul utilizat de majoritatea statelor membre pentru a scuti ofertele publice de valori mobiliare de obligația de a publica un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(17)

Suprapunerea cadrului de reglementare stabilit prin prezentul regulament cu cel stabilit prin Regulamentul (UE) 2017/1129, datorată plafonului de 5 000 000 EUR, ar putea amplifica riscul de arbitraj de reglementare și ar putea avea un efect perturbator asupra accesului la finanțare și a dezvoltării piețelor de capital în anumite state membre. În plus, până în prezent doar câteva state membre au stabilit un cadru juridic specific de reglementare a platformelor și a serviciilor de finanțare participativă. Având în vedere că, la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1129, unele state membre au stabilit plafonul de scutire a ofertelor publice de valori mobiliare de obligația de a publica un prospect la o valoare mai mică de 5 000 000 EUR și ținând seama de eforturile speciale pe care aceste state membre ar trebui să le depună pentru a adapta dreptul intern și a asigura aplicarea plafonului unic în temeiul prezentului regulament, acesta ar trebui să prevadă o derogare temporară, fără posibilitate de reînnoire, pentru a permite acestor state membre să depună acest efort semnificativ. Respectiva derogare temporară ar trebui să aibă o durată cât mai scurtă cu putință, astfel încât să perturbe cât mai puțin funcționarea pieței interne.

(18)

Pentru a menține un standard ridicat de protecție a investitorilor, pentru a reduce riscurile asociate finanțării participative și pentru a asigura tratamentul echitabil al tuturor clienților, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să dispună de o politică elaborată astfel încât să se asigure faptul că proiectele prezentate pe platformele lor sunt selectate într-un mod profesionist, corect și transparent, iar serviciile de finanțare participativă sunt prestate în același mod.

(19)

Pentru a îmbunătăți serviciile prestate clienților lor, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să aibă posibilitatea să le propună investitorilor individuali proiecte de finanțare participativă în funcție de unul sau mai mulți parametri specifici sau de indicatori de risc, precum tipul sau domeniul de activitate sau un rating de credit pe care investitorul l-a comunicat în prealabil furnizorului de servicii de finanțare participativă. Cu toate acestea, autorizația obținută în temeiul prezentului regulament nu ar trebui să le confere furnizorilor de servicii de finanțare participativă dreptul de a presta servicii de administrare a portofoliilor individuale sau colective de active. Pentru a garanta faptul că investitorilor potențiali le sunt oferite oportunități de investiții cu respectarea principiului neutralității, furnizorii de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să plătească sau să accepte nicio remunerație, reducere sau beneficiu nepecuniar pentru a direcționa ordinele investitorilor către o anumită ofertă de pe platforma lor sau de pe platforma unui terț.

(20)

Modelele de afaceri care utilizează procese automatizate prin care furnizorul de servicii de finanțare participativă alocă automat fondurile unor proiecte de finanțare participativă în concordanță cu parametrii și indicatorii de risc stabiliți în prealabil de către investitor (așa-numitele investiții automate) ar trebui să fie considerate ca fiind administrare de portofolii individuale de împrumuturi.

(21)

Existența unor instrumente de filtrare pe o platformă de finanțare participativă care intră sub incidența prezentului regulament nu ar trebui să fie considerată consultanță de investiții în sensul Directivei 2014/65/UE, în măsura în care aceste instrumente furnizează informații clienților într-un mod neutru, care nu constituie o recomandare. Printre astfel de instrumente ar trebui să fie incluse și instrumentele care afișează rezultate pe baza unor criterii raportate la caracteristici ale produsului strict obiective. Caracteristicile obiective ale unui produs în contextul unei platforme de finanțare participativă ar putea fi criterii predefinite ale proiectului, cum ar fi sectorul economic, instrumentul utilizat și rata dobânzii, sau categoria de risc care divulgă informații suficiente cu privire la metoda de calcul. În mod similar, datele financiare esențiale calculate fără marjă de apreciere ar trebui, de asemenea, să fie considerate criterii obiective.

(22)

Prezentul regulament are scopul de a facilita investițiile directe și de a evita crearea unor posibilități de arbitraj de reglementare pentru intermediarii financiari reglementați în temeiul altor acte juridice ale Uniunii, în special al actelor juridice ale Uniunii care reglementează administratorii de active. Prin urmare, utilizarea unor structuri juridice, inclusiv a vehiculelor investiționale, ca intermediari între proiectul de finanțare participativă și investitori, ar trebui să fie strict reglementată și autorizată numai în cazul în care acest lucru este justificat prin faptul că permite unui investitor să achiziționeze o participație, de exemplu într-un activ nelichid sau un activ indivizibil prin emisiunea de valori mobiliare de către un vehicul investițional.

(23)

Asigurarea eficacității sistemului de guvernanță este esențială pentru administrarea adecvată a riscurilor și pentru prevenirea conflictelor de interese. Prin urmare, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să dispună de mecanisme de guvernanță care să asigure administrarea lor eficace și prudentă. Persoanele fizice care răspund de administrarea acestora ar trebui să aibă o bună reputație și un nivel suficient de cunoștințe, competențe și experiență. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui, de asemenea, să stabilească proceduri referitoare la primirea și tratarea plângerilor adresate de clienți.

(24)

Clienții sunt expuși unor potențiale riscuri în legătură cu furnizorii de servicii de finanțare participativă, în special unor riscuri operaționale. Pentru a proteja clienții împotriva unor astfel de riscuri, furnizorilor de servicii de finanțare participativă ar trebui să li se aplice anumite cerințe prudențiale.

(25)

Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să aibă obligația de a elabora planuri de continuitate a activității care să abordeze riscurile aferente unei disfuncționalități a furnizorului de servicii de finanțare participativă. Astfel de planuri de continuitate a activității ar trebui să cuprindă prevederi referitoare la tratarea funcțiilor critice, care, în funcție de modelul de afaceri al furnizorului de servicii de finanțare participativă, ar putea include prevederi privind continuitatea administrării împrumuturilor în curs, notificarea clienților și transferul modalităților de păstrare în siguranță a activelor.

(26)

Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să funcționeze ca intermediari neutri între clienți pe platformele lor de finanțare participativă. În vederea prevenirii conflictelor de interese, ar trebui stabilite anumite cerințe cu privire la furnizorii de servicii de finanțare participativă, la acționarii, membrii organului de conducere și angajații acestora, precum și la orice persoană fizică sau juridică care are o legătură strânsă cu aceștia prin relații de control. În special, furnizorilor de servicii de finanțare participativă ar trebui să li se interzică orice participare la ofertele de finanțare participativă de pe platformele lor de finanțare participativă. Acționarii principali, membrii organului de conducere și angajații, precum și orice persoană fizică sau juridică care are o legătură strânsă cu aceștia prin relații de control nu ar trebui să acționeze drept dezvoltatori de proiecte în legătură cu serviciile de finanțare participativă prestate prin platforma lor de finanțare participativă. Cu toate acestea, respectivilor acționari principali, membri ai organului de conducere, angajați și respectivelor persoane fizice sau juridice nu ar trebui să li se interzică să acționeze ca investitori în proiectele oferite pe platforma lor de finanțare participativă, cu condiția să existe garanții adecvate împotriva conflictelor de interese.

(27)

În interesul furnizării eficiente și în bune condiții a serviciilor de finanțare participativă, furnizorilor acestor servicii ar trebui să li se permită să încredințeze, integral sau parțial, orice funcție operațională unor terți, cu condiția ca astfel de externalizare să nu afecteze calitatea controalelor interne ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă sau exercitarea unei supravegheri eficace a furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Cu toate acestea, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să rămână pe deplin responsabili de respectarea prezentului regulament în ceea ce privește activitățile externalizate.

(28)

Cerințele privind păstrarea în condiții de siguranță a activelor sunt esențiale pentru a garanta protecția investitorilor care primesc servicii de finanțare participativă. Valorile mobiliare sau instrumentele admise în scopul finanțării participative care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare sau care pot fi livrate fizic unui custode ar trebui să fie păstrate în siguranță de un custode calificat, care este autorizat în temeiul Directivei 2013/36/UE sau al Directivei 2014/65/UE. În funcție de tipul lor, activele care trebuie păstrate în condiții de siguranță fie se păstrează în custodie, ca în cazul valorilor mobiliare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare sau care pot fi livrate fizic, fie sunt supuse unor proceduri de verificare a proprietății și de păstrare a evidențelor. Păstrarea în condiții de siguranță a valorilor mobiliare sau a instrumentelor admise în scopul finanțării participative care, în temeiul dreptului intern, sunt înregistrate numai la dezvoltatorul de proiect sau la reprezentantul acestuia, precum investițiile în societăți necotate, sau care sunt păstrate într-un cont separat individual pe care un client l-ar putea deschide direct la un depozitar central de titluri de valoare, este considerată echivalentă cu păstrarea în condiții de siguranță a activelor de către custozi calificați.

(29)

Întrucât numai prestatorii de servicii de plată sunt autorizați să presteze servicii de plată în sensul definiției din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului (7), autorizarea de a presta servicii de finanțare participativă nu echivalează cu o autorizare de a presta totodată servicii de plată. Prin urmare, ar trebui precizat că, în cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă prestează astfel de servicii de plată în legătură cu serviciile sale de finanțare participativă, acesta trebuie să fie, de asemenea, prestator de servicii de plată în sensul definiției din Directiva (UE) 2015/2366. Cerința respectivă nu aduce atingere entităților autorizate în temeiul Directivei 2014/65/UE care desfășoară una dintre activitățile menționate la articolul 3 din Directiva (UE) 2015/2366 și cărora le revine, de asemenea, obligația de notificare prevăzută la articolul 37 din Directiva (UE) 2015/2366. Pentru a permite supravegherea adecvată a acestor activități, furnizorul de servicii de finanțare participativă ar trebui să informeze autoritățile competente dacă intenționează să presteze el însuși servicii de plată, după obținerea autorizației corespunzătoare, sau dacă aceste servicii vor fi externalizate către o parte terță autorizată.

(30)

Dezvoltarea și buna funcționare a serviciilor de finanțare participativă la nivel transfrontalier este posibilă doar la o scară suficient de largă și dacă publicul are încredere în aceste servicii. Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe uniforme, proporționale și direct aplicabile pentru autorizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Cerințele aplicabile serviciilor de finanțare participativă ar trebui, prin urmare, să faciliteze prestarea transfrontalieră a acestor servicii, să reducă riscurile operaționale și să asigure un grad ridicat de transparență și de protecție a investitorilor.

(31)

Pentru a asigura supravegherea eficace a furnizorilor de servicii de finanțare participativă, ar trebui să poată solicita autorizarea ca furnizori de servicii de finanțare participativă în temeiul prezentului regulament numai persoanele juridice care au un sediu efectiv și stabil în Uniune și dispun inclusiv de resursele necesare.

(32)

Serviciile de finanțare participativă pot fi expuse riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, astfel cum se subliniază în Raportul Comisiei adresat Parlamentului European și Consiliului la 26 iunie 2017 privind evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere. Prin urmare, ar trebui să fie prevăzute garanții atunci când se stabilesc condițiile de autorizare a furnizorilor de servicii de finanțare participativă și de evaluare a bunei reputații a persoanelor fizice care răspund de administrarea lor, inclusiv prin limitarea prestării de servicii de plată numai de către entități autorizate cărora li se aplică cerințele privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. În vederea consolidării integrității pieței prin combaterea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, și ținând seama de valoarea fondurilor care pot fi atrase printr-o ofertă de finanțare participativă în conformitate cu prezentul regulament, Comisia ar trebui să evalueze necesitatea și proporționalitatea respectării de către furnizorii de servicii de finanțare participativă a obligațiilor de a respecta dispozițiile de drept intern care transpun Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (8) în ceea ce privește spălarea banilor sau finanțarea terorismului, precum și necesitatea și proporționalitatea adăugării furnizorilor de servicii de finanțare participativă pe lista entităților obligate în sensul directivei respective.

(33)

Pentru a le permite furnizorilor de servicii de finanțare participativă să își desfășoare activitatea la nivel transfrontalier fără să se confrunte cu norme divergente și pentru a facilita, astfel, finanțarea proiectelor din întreaga Uniune de către investitori din diferite state membre, statelor membre nu ar trebui să li se permită să impună cerințe suplimentare furnizorilor de servicii de finanțare participativă care sunt autorizați în temeiul prezentului regulament.

(34)

Procesul de autorizare ar trebui să le permită autorităților competente să fie informate cu privire la serviciile pe care potențialii furnizori de servicii de finanțare participativă intenționează să le presteze, inclusiv cu privire la platformele de finanțare participativă pe care intenționează să își desfășoare activitatea, să evalueze calitatea gestionării acestora și să evalueze organizarea și procedurile lor interne stabilite pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

(35)

Pentru a asigura o supraveghere adecvată și a evita sarcini administrative disproporționate, entitățile care au fost autorizate în temeiul Directivei 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) sau al Directivelor 2013/36/UE, 2014/65/UE sau (UE) 2015/2366 și care intenționează să presteze servicii de finanțare participativă ar trebui să poată deține o autorizație atât în temeiul uneia dintre directivele menționate, cât și în temeiul prezentului regulament. În astfel de cazuri, ar trebui să se aplice o procedură simplificată de autorizare, iar autoritățile competente nu ar trebui să solicite prezentarea unor documente sau dovezi pe care le au deja la dispoziție.

(36)

Pentru a facilita transparența față de investitori în ceea ce privește prestarea serviciilor de finanțare participativă, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (10) (ESMA) ar trebui să elaboreze un registru public actualizat al tuturor furnizorilor autorizați de servicii de finanțare participativă în conformitate cu prezentul regulament. Registrul respectiv ar trebui să includă informații referitoare la toate platformele de finanțare participativă care își desfășoară activitatea în Uniune.

(37)

O autorizație acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie retrasă dacă furnizorul de servicii de finanțare participativă nu mai îndeplinește condițiile pentru acordarea autorizației. De asemenea, autoritățile competente ar trebui să poată retrage autorizația acordată în temeiul prezentului regulament în cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă sau un terț care acționează în numele său își pierde autorizația care îi permite să presteze servicii de plată în temeiul Directivei (UE) 2015/2366 sau servicii de investiții în temeiul Directivei 2014/65/UE, ori în cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă care este, de asemenea, prestator de servicii de plată, sau membri ai organului său de conducere, angajați ai acestuia sau terți care acționează în numele său, încalcă dispozițiile de drept intern care transpun Directivei (UE) 2015/849.

(38)

Pentru a presta clienților o gamă largă de servicii, furnizorilor de servicii de finanțare participativă autorizați în temeiul prezentului regulament ar trebui să li se permită să desfășoare și alte activități decât prestarea de servicii de finanțare participativă, permise în temeiul unei autorizații emise conform prezentului regulament.

(39)

Pentru a se asigura o bună înțelegere a naturii serviciilor de finanțare participativă și a riscurilor, costurilor și comisioanelor aferente acestor servicii, furnizorii acestor servicii ar trebui să pună la dispoziția clienților lor informații corecte, clare și care nu induc în eroare.

(40)

Furnizorii de servicii de finanțare participativă care prestează servicii de finanțare participativă constând în facilitarea acordării de împrumuturi ar trebui să pună la dispoziția tuturor clienților anumite informații relevante, cum ar fi ratele de nerambursare ale împrumuturilor.

(41)

Furnizorii de servicii de finanțare participativă care evaluează bonitatea proiectelor de finanțare participativă sau care sugerează prețurile pentru ofertele de finanțare participativă ar trebui să prezinte principalele elemente ale metodologiei utilizate. Obligația de a prezenta metodele de calcul al bonității sau de stabilire a prețului sau a ratei dobânzii nu ar trebui să fie interpretată ca fiind o obligație de a dezvălui informații comerciale sensibile sau într-un mod în care să împiedice inovarea.

(42)

Pentru a asigura o protecție adecvată a investitorilor din diferite categorii de investitori care participă la proiecte de finanțare participativă, facilitând totodată fluxurile de investiții, prezentul regulament face o distincție între investitorii sofisticați și cei nesofisticați și stabilește diferite niveluri de garanții pentru protecția investitorilor, corespunzătoare fiecăreia dintre aceste categorii. Distincția dintre investitorii sofisticați și investitorii nesofisticați ar trebui să se bazeze pe distincția dintre clienții profesionali și clienții de retail stabilită în Directiva 2014/65/UE. Distincția respectivă ar trebui să țină seama, totuși, de particularitățile pieței finanțării participative. În special, distincția între investitorii sofisticați și investitorii nesofisticați prevăzută în prezentul regulament ar trebui, să țină seama, în plus, de experiența potențialilor investitori și cunoștințele acestora în domeniul finanțării participative, care ar trebui să fie reevaluate la fiecare doi ani.

(43)

Produsele financiare comercializate pe platformele de finanțare participativă nu sunt identice cu produsele tradiționale de investiții sau cu produsele de economisire și nu ar trebui să fie comercializate ca atare. Cu toate acestea, pentru a se asigura că investitorii nesofisticați potențiali înțeleg nivelul de risc asociat investițiilor de finanțare participativă, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să aibă obligația de a testa cunoștințele investitorilor nesofisticați potențiali la intrarea pe piață pentru a determina gradul lor de înțelegere cu privire la astfel de investiții. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să-i avertizeze în mod explicit pe investitorii nesofisticați potențiali care nu au suficiente cunoștințe, competențe și experiență, cu privire la faptul că serviciile de finanțare participativă prestate ar putea să nu fie adecvate pentru aceștia.

(44)

Dat fiind că investitorii sofisticați sunt, prin definiție, conștienți de riscurile asociate investițiilor în proiecte de finanțare participativă, nu este necesară testarea cunoștințelor acestora la intrarea pe piață. De asemenea, furnizorii de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să aibă obligația de a transmite avertizări de risc investitorilor sofisticați.

(45)

Pentru a se asigura că investitorii nesofisticați au citit și au înțeles avertizările de risc explicite transmise de furnizorul de servicii de finanțare participativă, acești investitori ar trebui să recunoască în mod expres riscurile pe care și le asumă atunci când investesc într-un proiect de finanțare participativă. Pentru a menține un nivel ridicat de protecție a investitorilor și deoarece absența unei astfel de recunoașteri indică o posibilă lipsă de înțelegere a riscurilor aferente, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să accepte investiții din partea unor investitori nesofisticați numai dacă aceștia au recunoscut în mod expres că au primit și înțeles avertizările respective.

(46)

Dat fiind riscul asociat proiectelor de finanțare participativă, investitorii nesofisticați ar trebui să evite supraexpunerea în aceste proiecte. Există riscul semnificativ de a pierde o parte importantă din sumele investite inițial sau chiar de a suferi pierderi totale. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o sumă maximă pe care investitorii nesofisticați o pot investi într-un singur proiect, fără alte garanții. În mod contrar, investitorii sofisticați, care au experiența, cunoștințele sau capacitatea financiară necesare sau o combinație a acestora, nu ar trebui să fie limitați de o astfel de sumă maximă.

(47)

Pentru a consolida protecția investitorilor nesofisticați, este necesar să se stabilească o perioadă de reflecție în care investitorul nesofisticat potențial să își poată revoca oferta de a investi sau expresia de interes într-o anumită ofertă de finanțare participativă, fără să prezinte un motiv și fără să fie penalizat. Această măsură este necesară pentru a evita situația în care un investitor nesofisticat potențial, acceptând o ofertă de finanțare participativă, acceptă astfel și oferta de a se angaja într-un contract obligatoriu din punct de vedere juridic fără să aibă posibilitatea de a se retrage într-un interval de timp adecvat. Perioada de reflecție nu este necesară atunci când un investitor nesofisticat potențial își poate exprima interesul pentru o anumită ofertă de finanțare participativă fără să se angajeze astfel el însuși într-un contract, cu excepția situației în care oferta de a investi este formulată sau expresia de interes este manifestată aproape de data prevăzută de expirare a ofertei sau de data de atingere a obiectivului de finanțare vizat. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să se asigure că nu are loc nicio colectare de fonduri de la investitor și niciun transfer de fonduri către dezvoltatorul de proiect înainte de expirarea perioadei de reflecție.

(48)

Având în vedere efectele pe care dreptul de a revoca o ofertă de a investi sau o expresie de interes în cursul perioadei de reflecție le poate avea asupra costurilor atragerii de capital prin intermediul platformelor de finanțare participativă, Comisia ar trebui să evalueze, în cadrul raportului său întocmit în temeiul prezentului regulament, dacă perioada de reflecție ar trebui să fie scurtată astfel încât procesul de atragere de capital să fie mai eficient, fără să fie afectată protecția investitorilor.

(49)

Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului (11) reglementează creanțele rezultate din incapacitatea unei firme de investiții de a rambursa investitorilor fondurile care le sunt datorate sau care le aparțin și pe care le dețin în numele acestora în legătură cu activitatea de investiții sau din incapacitatea acesteia de a restitui investitorilor instrumentele care le aparțin și pe care le deține, administrează sau gestionează în numele acestora în legătură cu activitatea de investiții. Având în vedere că păstrarea în condiții de siguranță a activelor care au legătură cu servicii de finanțare participativă prestate de o firmă de investiții care este autorizată totodată în temeiul Directivei 2014/65/UE nu presupune prestarea de servicii de investiții în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 2 din directiva menționată, investitorii nesofisticați ar trebui să fie informați, prin fișa cu informații esențiale privind investiția, că protecția acordată de sistemele de compensare pentru investitori nu se aplică valorilor mobiliare sau instrumentelor admise în scopul finanțării participative, achiziționate prin intermediul platformei de finanțare participativă. În plus, prestarea de servicii de finanțare participativă de către furnizorul de servicii de finanțare participativă respectiv nu ar trebui să fie considerată atragere de depozite în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 3 din Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului (12).

(50)

Prezentul regulament definește conținutul fișei cu informații esențiale privind investiția, pe care furnizorii de servicii de finanțare participativă trebuie să le pună la dispoziția investitorilor potențiali pentru fiecare ofertă de finanțare participativă, pentru a permite acestora luarea unei decizii informate de investiții. Fișa cu informații esențiale privind investiția ar trebui să îi avertizeze pe investitorii potențiali că mediul investițional în care se află comportă riscuri care nu sunt acoperite nici de schemele de garantare a depozitelor stabilite în conformitate cu Directiva 2014/49/UE, nici de sistemele de compensare pentru investitori stabilite în conformitate cu Directiva 97/9/CE.

(51)

Fișa cu informații esențiale privind investiția ar trebui să reflecte particularitățile finanțării participative bazate pe creditare și ale celei bazate pe investiții. În acest scop, ar trebui să existe obligația unor indicatori specifici și relevanți. De asemenea, fișa cu informații esențiale privind investiția ar trebui să țină seama, dacă sunt disponibile, de particularitățile și riscurile asociate dezvoltatorilor de proiecte și ar trebui să prezinte cu preponderență informații semnificative despre dezvoltatorii de proiecte, drepturile și comisioanele investitorilor, precum și tipul de valori mobiliare, de instrumente admise în scopul finanțării participative și de împrumuturi oferite. Dezvoltatorii de proiecte ar trebui să elaboreze fișa cu informații esențiale privind investiția deoarece aceștia sunt cei mai în măsură să furnizeze informațiile ce trebuie incluse în fișă. Cu toate acestea, deoarece furnizorii de servicii de finanțare participativă sunt cei responsabili pentru a pune la dispoziția investitorilor potențiali fișa cu informații esențiale privind investiția, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să garanteze că fișa cu informații esențiale privind investiția este clară, corectă și completă.

(52)

Furnizorilor de servicii de finanțare participativă ar trebui să li se permită să prezinte mai multe informații decât cele solicitate în fișa cu informații esențiale privind investiția elaborată de dezvoltatorul de proiect. Astfel de informații ar trebui, totuși, să fie complementare și coerente cu celelalte informații puse la dispoziție în fișa cu informații esențiale privind investiția.

(53)

În cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă identifică o omisiune, o eroare sau o inexactitate în fișa cu informații esențiale privind investiția, care ar putea avea un efect important asupra randamentului preconizat al investiției, respectivul furnizor de servicii de finanțare participativă ar trebui să îi semnaleze cu promptitudine dezvoltatorului de proiect o astfel de omisiune, eroare sau inexactitate, iar acesta din urmă ar trebui să completeze sau să corecteze informațiile respective. Dacă fișa nu este completată sau corectată, furnizorul de servicii de finanțare participativă ar trebui, în anumite condiții, să suspende sau chiar să anuleze oferta de finanțare participativă.

(54)

Pentru a se asigura accesul fluid și rapid la piețele de capital pentru start-up-uri și IMM-uri, pentru a reduce costurile de finanțare ale acestora și pentru a evita întârzierile și costurile pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă, aprobarea fișei cu informații esențiale privind investiția de către o autoritate competentă nu ar trebui să fie obligatorie.

(55)

Dacă dreptul intern permite acest lucru, un furnizor de servicii de finanțare participativă ar trebui să poată transfera dreptul de proprietate asupra acțiunilor într-un proiect de finanțare participativă bazat pe investiții prin actualizarea sistemului său de informații. De asemenea, în interesul transparenței și al facilitării fluxului de informații, un furnizor de servicii de finanțare participativă ar trebui să ofere clienților care au realizat investiții prin platforma sa de finanțare participativă posibilitatea de a face publicitate, pe un buletin de anunțuri disponibil pe platforma sa de finanțare participativă, expresiei de interes de a cumpăra sau de a vinde împrumuturi, valori mobiliare sau instrumente admise în scopul finanțării participative care au fost oferite inițial pe platformele sa de finanțare participativă, cu condiția ca buletinul de anunțuri să nu reunească expresii de interes multiple de vânzare și de cumpărare ale unor terți într-un mod care să conducă la încheierea unui contract cu privire la astfel de anunțuri publicitare. Prin urmare, buletinul de anunțuri pus la dispoziție de un furnizor de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să constituie un sistem intern de corelare care execută ordinele clienților pe bază multilaterală, decât dacă, în ceea ce privește valorile mobiliare, furnizorul de servicii de finanțare participativă deține, totodată, o autorizație separată ca firmă de investiții în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2014/65/UE sau ca piață reglementată în conformitate cu articolul 44 din directiva respectivă. Furnizorii de servicii de finanțare participativă care nu dețin o astfel de autorizație în ceea ce privește valorile mobiliare, ar trebui să informeze în mod clar investitorii că nu acceptă să primească ordine în scopul cumpărării sau vânzării de contracte în legătură cu investițiile realizate inițial pe platforma de finanțare participativă, că orice activitate de cumpărare sau vânzare de pe platforma lor de finanțare participativă relevă de aprecierea și responsabilitatea investitorului și că nu operează un loc de tranzacționare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE.

(56)

Pentru a facilita transparența și a asigura o documentare corespunzătoare a comunicărilor cu clienții, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să păstreze toate evidențele corespunzătoare referitoare la serviciile și tranzacțiile lor.

(57)

Pentru a garanta un tratament echitabil și nediscriminatoriu clienților lor, furnizorii de servicii de finanțare participativă care își promovează serviciile prin intermediul comunicărilor publicitare ar trebui să pună la dispoziție informații corecte, clare și care nu induc în eroare.

(58)

Pentru a asigura o mai mare certitudine juridică pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă care își desfășoară activitatea în Uniune și pentru a facilita accesul la piață, ar trebui să fie publicate electronic actele cu putere de lege și actele administrative naționale care reglementează în mod expres comunicările publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă și care sunt aplicabile în statele membre, precum și rezumate ale acestor acte într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale. ESMA și autoritățile competente ar trebui să actualizeze permanent paginile lor de internet.

(59)

Pentru a permite o mai bună înțelegere a amplorii diferențelor normative existente între statele membre în ceea ce privește cerințele aplicabile comunicărilor publicitare, autoritățile competente ar trebui să prezinte ESMA un raport anual detaliat cu privire la măsurile de asigurare a respectării legislației pe care le-au întreprins în acest domeniu.

(60)

Pentru a se evita sarcini administrative și costuri nejustificate în legătură cu prestarea transfrontalieră de servicii de finanțare participativă, comunicările publicitare nu ar trebui să facă obiectul unor cerințe de traducere atunci când sunt puse la dispoziție în cel puțin una din limbile oficiale ale statului membru în care sunt difuzate comunicările publicitare sau într-o limbă acceptată de autoritățile competente din statul membru respectiv.

(61)

Pentru a asigura o procedură eficientă de supraveghere și autorizare, statele membre ar trebui să delimiteze sarcinile și funcțiile care revin autorităților competente în temeiul prezentului regulament. Pentru a facilita cooperarea administrativă transfrontalieră eficientă, fiecare stat membru ar trebui să desemneze un punct unic de contact pentru a gestiona comunicarea cu ESMA și cu autoritățile competente din Uniune.

(62)

Întrucât eficacitatea instrumentelor, a competențelor și a resurselor autorităților competente garantează eficacitatea supravegherii, prezentul regulament ar trebui să stabilească un set minim de competențe de supraveghere și investigare care să revină autorităților competente în conformitate cu dreptul intern. Respectivele competențe ar trebui exercitate, în cazul în care dreptul intern prevede acest lucru, în baza unei cereri prezentată autorităților judiciare competente. În exercitarea competențelor conferite de prezentul regulament, ESMA și autoritățile competente ar trebui să acționeze în mod obiectiv și imparțial și să își mențină autonomia în luarea deciziilor.

(63)

Pentru identificarea cazurilor de încălcare a prezentului regulament, este necesar ca autoritățile competente să poată avea acces la alte locații decât reședințele private ale persoanelor fizice, pentru a confisca documente. Accesul la astfel de locații este necesar atunci când există suspiciuni întemeiate că există documente și alte date referitoare la obiectul unei inspecții sau al unei investigații și că acestea ar putea fi relevante pentru a se dovedi un caz de încălcare a prezentului regulament. În plus, accesul la astfel de locații este necesar atunci când persoana fizică sau juridică căreia i s-au solicitat deja informații nu se conformează acestei solicitări sau atunci când există motive întemeiate pentru a se considera că, dacă s-ar formula o astfel de solicitare, nu i s-ar da curs sau că documentele sau informațiile la care se referă solicitarea ar fi eliminate, modificate sau distruse.

(64)

Pentru a garanta îndeplinirea cerințelor prevăzute în prezentul regulament, este important ca statele membre să ia măsurile necesare pentru a asigura aplicarea unor sancțiuni administrative adecvate și a altor măsuri administrative în cazurile de încălcare a prezentului regulament. Respectivele sancțiuni și măsuri ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive și să asigure o abordare comună în statele membre și un efect de descurajare. Prezentul regulament nu ar trebui să restrângă capacitatea statelor membre de a stabili un nivel mai ridicat al sancțiunilor administrative.

(65)

Pentru a se garanta că deciziile prin care autoritățile competente aplică sancțiuni administrative sau alte măsuri administrative au un efect disuasiv asupra publicului în sens larg, acestea ar trebui să fie publicate, cu excepția cazului în care autoritatea competentă consideră că este necesar să opteze pentru publicarea cu titlu anonim, să amâne publicarea sau să nu le publice deloc.

(66)

Cu toate că statele membre pot să stabilească sancțiuni cu caracter administrativ și penal pentru aceleași încălcări, acestea nu ar trebui să aibă obligația să stabilească norme privind sancțiuni administrative pentru cazurile de încălcare a prezentului regulament care intră sub incidența dreptului penal intern. Cu toate acestea, menținerea sancțiunilor penale în locul sancțiunilor administrative pentru cazurile de încălcare a prezentului regulament nu ar trebui să reducă sau să afecteze sub nicio formă capacitatea autorităților competente de a coopera, de a accesa și de a face schimb de informații în timp util cu autoritățile competente din alte state membre în sensul prezentului regulament, inclusiv după eventuala trimitere a cazurilor relevante de încălcare către autoritățile judiciare competente în vederea urmăririi penale.

(67)

Întrucât fișa cu informații esențiale privind investiția este concepută să fie adaptată la particularitățile unei oferte de finanțare participativă și la nevoile de informare ale investitorilor, ofertele de finanțare participativă în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie excluse de la obligația de a publica un prospect în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, iar regulamentul respectiv ar trebui modificat în consecință.

(68)

Avertizorii pot aduce informații noi în atenția autorităților competente care să le ajute să detecteze cazuri de încălcare a prezentului regulament și să aplice sancțiuni. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure existența unor proceduri corespunzătoare pentru a le permite avertizorilor să semnaleze autorităților competente cazuri efective sau potențiale de încălcare a prezentului regulament și să le ofere protecție împotriva represaliilor. Acest lucru ar trebui să se realizeze prin modificarea Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului (13) pentru ca aceasta să se aplice cazurilor de încălcare a prezentului regulament.

(69)

În vederea precizării cerințelor prevăzute în prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește prelungirea perioadei de tranziție cu privire la serviciile de finanțare participativă prestate în conformitate cu dreptul intern. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (14). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(70)

Pentru a promova aplicarea consecventă a prezentului regulament, inclusiv protecția adecvată a investitorilor și a consumatorilor din Uniune, ar trebui elaborate standarde tehnice. Ar fi eficient și oportun să li se încredințeze ESMA și Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (15) (ABE), ca organisme cu un nivel înalt de competențe de specialitate, sarcina de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare care nu implică opțiuni de politică, pe care să le înainteze Comisiei.

(71)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte standardele tehnice de reglementare elaborate de ESMA și ABE în ceea ce privește administrarea de portofolii individuale de împrumuturi, tratarea plângerilor, conflictele de interese, autorizarea ca furnizor de servicii de finanțare participativă, informarea clienților, prezentarea de informații cu privire la rata de nerambursare, testarea cunoștințelor la intrarea pe piață și simularea capacității de a suporta pierderi, fișa cu informații esențiale privind investiția și cooperarea dintre autoritățile competente. Comisia ar trebui să adopte standardele tehnice de reglementare prin intermediul unor acte delegate, în temeiul articolului 290 din TFUE și în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010 și, respectiv, (UE) nr. 1095/2010.

(72)

De asemenea, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare elaborate de ESMA în ceea ce privește raportarea de către furnizorii de servicii de finanțare participativă, publicarea dispozițiilor de drept intern referitoare la cerințele privind activitățile publicitare și cooperarea dintre autoritățile competente și ESMA. Comisia ar trebui să adopte respectivele standarde tehnice de punere în aplicare prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(73)

Orice operațiune de prelucrare de date cu caracter personal efectuată în contextul prezentului regulament, precum schimbul de astfel de date sau transmiterea lor de către autoritățile competente, ar trebui să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (16) și orice schimb sau transmitere de informații de către ESMA ar trebui să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (17).

(74)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume acelea de a aborda fragmentarea cadrului juridic aplicabil serviciilor de finanțare participativă pentru a asigura buna funcționare a pieței interne în ceea ce privește aceste servicii, îmbunătățind în același timp protecția investitorilor și eficiența pieței și contribuind la crearea uniunii piețelor de capital, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(75)

Data de aplicare a prezentului regulament ar trebui amânată pentru a fi corelată cu data de aplicare a dispozițiilor de drept intern care transpun Directiva (UE) 2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului (18), care exclude aplicarea Directivei 2014/65/UE furnizorilor de servicii de finanțare participativă care intră sub incidența prezentului regulament.

(76)

Din motive de securitate juridică și având în vedere înlocuirea dispozițiilor de drept intern cu dispozițiile prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește tipurile de servicii de finanțare participativă care intră acum sub incidența prezentului regulament, este oportun să se stabilească dispoziții tranzitorii care să le permită persoanelor care prestează astfel de servicii de finanțare participativă în conformitate cu dreptul intern anterior prezentului regulament să își adapteze activitățile economice la prezentul regulament și să dispună de timp suficient pentru a solicita o autorizație în temeiul prezentului regulament. Prin urmare, astfel de persoane ar trebui să poată presta în continuare serviciile de finanțare participativă care intră sub incidența prezentului regulament în conformitate cu dreptul intern aplicabil până la 10 noiembrie 2022. În cursul acestei perioade de tranziție, statele membre pot stabili proceduri speciale prin care persoanele juridice care au fost autorizate în temeiul dreptului intern să presteze serviciile de finanțare participativă care intră sub incidența prezentului regulament să aibă posibilitatea să preschimbe autorizațiile naționale cu autorizații în temeiul prezentului regulament, cu condiția ca furnizorii de servicii de finanțare participativă să îndeplinească cerințele prevăzute în prezentul regulament.

(77)

Furnizorii de servicii de finanțare participativă care nu au obținut autorizația în conformitate cu prezentul regulament până la 10 noiembrie 2022, nu ar trebui să emită, ulterior datei menționate, noi oferte de finanțare participativă. Pentru a se evita situația în care mobilizarea nivelului-țintă al capitalului în legătură cu un anumit proiect de finanțare participativă nu este finalizată până la 10 noiembrie 2022, cererile de finanțare ar trebui să se încheie până la data respectivă. Cu toate acestea, după 10 noiembrie 2022, administrarea contractelor existente, inclusiv colectarea și transferul creanțelor, prestarea de servicii de păstrare în siguranță a activelor sau procesarea evenimentelor corporative, poate continua în conformitate cu dreptul intern aplicabil.

(78)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(79)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiect, domeniu de aplicare și derogări

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințe uniforme privind prestarea de servicii de finanțare participativă, privind organizarea, autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă, privind funcționarea platformelor de finanțare participativă, precum și privind transparența și comunicările publicitare în legătură cu prestarea de servicii de finanțare participativă în Uniune.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

serviciilor de finanțare participativă prestate dezvoltatorilor de proiecte care sunt consumatori, în sensul definiției de la articolul 3 litera (a) din Directiva 2008/48/CE;

(b)

altor servicii conexe celor definite la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și care sunt prestate în conformitate cu dreptul intern;

(c)

ofertelor de finanțare participativă cu o valoare mai mare de 5 000 000 EUR, care se calculează pe o perioadă de 12 luni ca sumă:

(i)

a valorii totale a ofertelor de valori mobiliare și a instrumentelor admise în scopul finanțării participative în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) literele (m) și (n) din prezentul regulament și a sumelor atrase prin împrumuturi prin intermediul unei platforme de finanțare participativă de un anumit dezvoltator de proiect; și

(ii)

a valorii totale a ofertelor către public de valori mobiliare realizate de dezvoltatorul de proiect menționat la punctul (i) de la prezenta literă în calitatea sa de ofertant în conformitate cu derogarea prevăzută la articolul 1 alineatul (3) sau la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1129.

(3)   Cu excepția cazului în care un furnizor de servicii de finanțare participativă, un dezvoltator de proiect sau un investitor este autorizat ca instituție de credit în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2013/36/UE, statele membre nu aplică cerințele naționale de punere în aplicare a articolului 9 alineatul (1) din directiva menționată și se asigură că dreptul intern nu prevede obligația deținerii unei autorizații ca instituție de credit sau alte autorizări, derogări sau exceptări individuale în legătură cu prestarea de servicii de finanțare participativă în situațiile următoare:

(a)

în cazul dezvoltatorilor de proiecte care, în ceea ce privește împrumuturile facilitate de furnizorul de servicii de finanțare participativă, acceptă fonduri de la investitori; sau

(b)

în cazul investitorilor care acordă dezvoltatorilor de proiecte împrumuturi facilitate de furnizorul de servicii de finanțare participativă.

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„serviciu de finanțare participativă” înseamnă punerea în legătură a investitorilor interesați să acorde finanțare pentru afaceri cu dezvoltatorii de proiecte prin utilizarea unei platforme de finanțare participativă, serviciu care constă în oricare dintre următoarele activități:

(i)

facilitarea acordării de împrumuturi;

(ii)

plasarea, fără angajament ferm, astfel cum se prevede în anexa I secțiunea A punctul 7 din Directiva 2014/65/UE, de valori mobiliare și instrumente admise în scopul finanțării participative emise de dezvoltatori de proiecte sau de un vehicul investițional, precum și primirea și transmiterea ordinelor clienților, astfel cum se menționează la punctul 1 din secțiunea menționată, cu privire la respectivele valori mobiliare și instrumente admise în scopul finanțării participative;

(b)

„împrumut” înseamnă un contract prin care un investitor pune la dispoziția unui dezvoltator de proiect o sumă de bani convenită până la un termen convenit și prin care dezvoltatorul de proiect se obligă în mod necondiționat să ramburseze investitorului suma respectivă și dobânda acumulată, în conformitate cu calendarul de plată în tranșe;

(c)

„administrare de portofolii individuale de împrumuturi” înseamnă atribuirea de către furnizorul de servicii de finanțare participativă a unei sume prestabilite din fondurile unui investitor, care este un împrumutător inițial, către unul sau mai multe proiecte de finanțare participativă de pe platforma sa de finanțare participativă, în conformitate cu un mandat individual pe care investitorul îl acordă discreționar, pentru fiecare investitor în parte;

(d)

„platformă de finanțare participativă” înseamnă un sistem de informații online accesibil publicului, operat sau administrat de un furnizor de servicii de finanțare participativă;

(e)

„furnizor de servicii de finanțare participativă” înseamnă orice persoană juridică ce prestează servicii de finanțare participativă;

(f)

„ofertă de finanțare participativă” înseamnă orice comunicare din partea unui furnizor de servicii de finanțare participativă, realizată sub orice formă și prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre condițiile ofertei și despre proiectul de finanțare participativă oferit, astfel încât să permită investitorului să investească în proiectul de finanțare participativă;

(g)

„client” înseamnă orice investitor sau dezvoltator de proiect, potențial sau efectiv, căruia un furnizor de servicii de finanțare participativă îi prestează sau intenționează să-i presteze servicii de finanțare participativă;

(h)

„dezvoltator de proiect” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care intenționează să obțină finanțare prin intermediul unei platforme de finanțare participativă;

(i)

„investitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, prin intermediul unei platforme de finanțare participativă, acordă împrumuturi sau achiziționează valori mobiliare sau instrumente admise în scopul finanțării participative;

(j)

„investitor sofisticat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care este un client profesional în temeiul anexei II secțiunea I punctul 1, 2, 3 sau 4 din Directiva 2014/65/UE sau orice persoană fizică sau juridică care are aprobarea furnizorului de servicii de finanțare participativă de a fi considerat investitor sofisticat în conformitate cu criteriile și procedura prevăzute în anexa II la prezentul regulament;

(k)

„investitor nesofisticat” înseamnă un investitor care nu este investitor sofisticat;

(l)

„proiect de finanțare participativă” înseamnă activitatea sau activitățile comerciale pentru care un dezvoltator de proiect intenționează să obțină finanțare prin oferta de finanțare participativă;

(m)

„valori mobiliare” înseamnă valori mobiliare, în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE;

(n)

„instrumente admise în scopul finanțării participative” înseamnă, pentru fiecare stat membru, părțile sociale ale unei societăți cu răspundere limitată care nu sunt supuse unor restricții de natură să împiedice efectiv transferul lor, inclusiv restricții privind modul în care aceste părți sociale sunt oferite sau prezentate publicului;

(o)

„comunicare publicitară” înseamnă o informare sau comunicare din partea unui furnizor de servicii de finanțare participativă adresată unui potențial investitor sau unui potențial dezvoltator de proiect cu privire la serviciile furnizorului de servicii de finanțare participativă, altele decât informațiile care trebuie puse la dispoziția investitorilor în conformitate cu prezentul regulament;

(p)

„suport durabil” înseamnă un instrument care asigură stocarea informațiilor într-un mod care permite ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior și pentru o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații, și care permite reproducerea fidelă a informațiilor stocate;

(q)

„vehicul investițional” sau „SPV” înseamnă o entitate înființată doar în scopul unei securitizări în sensul articolului 1 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene (19) sau care servește doar acestui scop;

(r)

„autoritate competentă” înseamnă autoritatea sau autoritățile desemnate de un stat membru în conformitate cu articolul 29.

(2)   Fără a aduce atingere posibilității ca părțile sociale ale unei societăți comerciale cu răspundere limitată să se încadreze în definiția valorilor mobiliare de la alineatul 1 litera (m), autoritățile competente care au acordat autorizația furnizorului de servicii de finanțare participativă pot permite utilizarea părților sociale respective în sensul prezentului regulament, cu condiția ca acestea să îndeplinească condițiile privind instrumentele admise în scopul finanțării participative prevăzute la alineatul (1) litera (n).

(3)   Autoritățile competente transmit anual către ESMA informațiile privind tipurile de societăți comerciale cu răspundere limitată și părțile lor sociale oferite și care intră sub incidența prezentului regulament, cu trimitere la dreptul intern aplicabil.

ESMA publică informațiile menționate la primul paragraf pe pagina sa de internet fără întârzieri nejustificate.

(4)   În primii doi ani de aplicare a prezentului regulament, ESMA colectează anual fișele cu informații esențiale privind investiția elaborate de dezvoltatorii de proiect care au emis instrumente admise în scopul finanțării participative. ESMA compară informațiile menționate în anexa I partea F literele (b) și (c) din cuprinsul fișei cu informații esențiale privind investiția cu informațiile furnizate de statele membre în temeiul alineatului (3) de la prezentul articol. ESMA transmite această comparație Comisiei, care o include în raportul menționat la articolul 45.

CAPITOLUL II

Prestarea de servicii de finanțare participativă și cerințele organizatorice și de funcționare pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă

Articolul 3

Prestarea de servicii de finanțare participativă

(1)   Serviciile de finanțare participativă pot fi prestate numai de către persoane juridice care sunt stabilite în Uniune și care au fost autorizate ca furnizori de servicii de finanțare participativă în conformitate cu articolul 12.

(2)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă acționează onest, corect și profesionist, în interesul clienților lor.

(3)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu plătesc și nu acceptă nicio remunerație, reducere sau beneficiu nepecuniar pentru a direcționa ordinele investitorilor către o anumită ofertă de finanțare participativă de pe platforma lor de finanțare participativă sau către o anumită ofertă de finanțare participativă prezentată pe o terță platformă de finanțare participativă.

(4)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă pot propune investitorilor individuali proiecte de finanțare participativă specifice, care corespund unuia sau mai multor parametri sau indicatori de risc aleși de investitor. În cazul în care investitorul dorește să realizeze o investiție în proiectele de finanțare participativă propuse, investitorul examinează fiecare ofertă de finanțare participativă în parte și ia o decizie de investiții în mod expres în privința fiecărei oferte.

Furnizorii de servicii de finanțare participativă care oferă administrare de portofolii individuale de împrumuturi au obligația să respecte parametrii furnizați de investitori și să ia toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru investitorii respectivi. Furnizorii de servicii de finanțare participativă comunică investitorilor informații privind procesul decizional care stă la baza executării mandatului discreționar primit.

(5)   Prin derogare de la alineatul (4) primul paragraf, furnizorii de servicii de finanțare participativă care administrează portofolii individuale de împrumuturi pot exercita puterea discreționară în numele investitorilor lor, numai pentru parametrii conveniți, fără a le impune investitorilor să examineze fiecare ofertă de finanțare participativă în parte și să ia o decizie de investiții în privința fiecărei oferte.

(6)   În cazul în care se utilizează un vehicul investițional pentru prestarea de servicii de finanțare participativă, prin intermediul unui astfel de vehicul investițional poate fi oferit numai un activ nelichid sau indivizibil. Această cerință se aplică pe baza unei abordări de transparență activului-suport nelichid sau indivizibil deținut de structuri financiare sau juridice deținute sau controlate în parte sau în întregime de vehiculul investițional. Decizia de a-și asuma o expunere față de respectivul activ-suport le revine exclusiv investitorilor.

Articolul 4

Administrarea eficace și prudentă

(1)   Organul de conducere al unui furnizor de servicii de finanțare participativă stabilește și supraveghează punerea în aplicare a unor politici și proceduri adecvate care să asigure administrarea eficace și prudentă, inclusiv separarea sarcinilor, continuitatea activității și prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care să promoveze integritatea pieței și interesele clienților săi.

(2)   Organul de conducere al unui furnizor de servicii de finanțare participativă stabilește și supraveghează punerea în aplicare a unor sisteme și mecanisme de control adecvate pentru evaluarea riscurilor aferente împrumuturilor intermediate pe platforma de finanțare participativă.

Un furnizor de servicii de finanțare participativă care administrează portofolii individuale de împrumuturi se asigură că dispune de sisteme și mecanisme de control adecvate de administrare a riscurilor și modelare financiară pentru serviciile prestate și că respectă cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (1)-(3).

(3)   Organul de conducere al unui furnizor de servicii de finanțare participativă examinează, cel puțin o dată la doi ani, ținând seama de natura, amploarea și complexitatea serviciilor de finanțare participativă prestate, garanțiile prudențiale menționate la articolul 12 alineatul (2) litera (h) și planul de continuitate a activității menționat la articolul 12 alineatul (2) litera (j).

(4)   În cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă stabilește prețul unei oferte de finanțare participativă, acesta trebuie:

(a)

să realizeze o evaluare rezonabilă a riscului de credit eferent proiectului de finanțare participativă sau dezvoltatorului de proiect înainte ca oferta de finanțare participativă să fie prezentată, inclusiv luând în considerare riscul ca, în cazul unui împrumut, al unei obligațiuni sau al altor titluri de creanță securitizate, dezvoltatorul de proiect să nu efectueze până la data scadenței una sau mai multe rambursări;

(b)

să realizeze evaluarea riscului de credit menționată la litera (a) pe baza unor informații suficiente, printre care:

(i)

conturile auditate care cuprind ultimele două exerciții financiare, dacă sunt disponibile;

(ii)

informații de care are cunoștință la momentul efectuării evaluării riscului de credit;

(iii)

informații care sunt obținute, după caz, de la dezvoltatorul de proiect; și

(iv)

informații care îi permit furnizorului de servicii de finanțare participativă să efectueze o evaluare rezonabilă a riscului de credit;

(c)

să elaboreze, să pună în aplicare și să mențină politici și proceduri clare și eficace care să îi permită să efectueze evaluări ale riscului de credit, precum și să publice aceste politici și proceduri;

(d)

să se asigure că prețul este corect și adecvat, inclusiv în situațiile în care un furnizor de servicii de finanțare participativă care stabilește prețul împrumuturilor facilitează unui împrumutător retragerea din investiție înainte de scadența unui împrumut;

(e)

să realizeze o evaluare a fiecărui împrumut cel puțin în următoarele situații:

(i)

în momentul acordării împrumutului;

(ii)

atunci când furnizorul de servicii de finanțare participativă consideră că este puțin probabil ca dezvoltatorul de proiect să se achite integral de obligațiile sale de rambursare a împrumutului, fără ca furnizorul de servicii de finanțare participativă să execute o garanție sau să ia alte măsuri cu efect similar;

(iii)

în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată; și

(iv)

atunci când furnizorul de servicii de finanțare participativă facilitează unui împrumutător retragerea din investiție înainte de scadența împrumutului;

(f)

să dispună de un cadru de administrare a riscurilor conceput în așa fel încât să asigure respectarea cerințelor prevăzute la literele (a)-(e) de la prezentul alineat și să recurgă la acest cadru;

(g)

să păstreze o evidență a fiecărei oferte de finanțare participativă facilitate, suficientă pentru a demonstra că:

(i)

s-a efectuat o evaluare a riscului de credit atunci când a fost necesar și aceasta a fost în conformitate cu literele (a) și (b) de la prezentul alineat; și

(ii)

prețul ofertei de finanțare participativă a fost corect și adecvat, în conformitate cu cadrul de administrare a riscurilor.

Articolul 5

Cerințele privind obligația de diligență

(1)   Un furnizor de servicii de finanțare participativă îndeplinește cel puțin un nivel minim al obligației de diligență cu privire la dezvoltatorii de proiecte care propun ca proiectele lor să fie finanțate prin intermediul platformei de finanțare participativă a respectivului furnizor de servicii de finanțare participativă.

(2)   Nivelul minim al obligației de diligență menționat la alineatul (1) include obținerea tuturor dovezilor următoare:

(a)

că dezvoltatorul de proiect nu are cazier judiciar pentru cazurile de încălcare a dispozițiilor de drept intern în materie comercială, de insolvență, în domeniul serviciilor financiare, în materia combaterii spălării banilor, în materie de fraudă sau cele privind răspunderea profesională;

(b)

că dezvoltatorul de proiect nu este stabilit pe teritoriul unei jurisdicții necooperante, astfel cum este recunoscută de politica relevantă a Uniunii, sau al unei țări terțe cu grad de risc ridicat, în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849.

Articolul 6

Administrarea de portofolii individuale de împrumuturi

(1)   În cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă oferă administrare de portofolii individuale de împrumuturi, un investitor trebuie să îi acorde un mandat care să precizeze parametrii de furnizare a serviciului respectiv, care include cel puțin două dintre criteriile următoare pe care trebuie să le respecte fiecare împrumut din portofoliu:

(a)

rata minimă și cea maximă a dobânzii datorate în cadrul oricărui împrumut facilitat pentru investitor;

(b)

scadența minimă și cea maximă a oricărui împrumut facilitat pentru investitor;

(c)

gama și distribuția tuturor categoriilor de risc care se aplică împrumuturilor; și

(d)

dacă se oferă o rată de rentabilitate țintă anuală a investiției, probabilitatea ca împrumuturile selectate să permită cu o certitudine rezonabilă ca investitorul să atingă rata țintă.

(2)   Pentru a respecta alineatul (1), un furnizor de servicii de finanțare participativă trebuie să dispună de procese și metodologii interne solide și să utilizeze date adecvate. Furnizorul de servicii de finanțare participativă poate utiliza date proprii sau date care provin de la terți.

Pe baza unor criterii solide și bine definite și ținând seama de toți factorii relevanți, care pot avea efecte nefavorabile asupra performanței împrumuturilor, furnizorul de servicii de finanțare participativă evaluează:

(a)

riscul de credit al proiectelor individuale de finanțare participativă selectate pentru portofoliul investitorului;

(b)

riscul de credit la nivelul portofoliului investitorului; și

(c)

riscul de credit al dezvoltatorilor de proiecte selectate pentru portofoliul investitorului, prin verificarea probabilității de îndeplinire de către dezvoltatorii de proiecte a obligațiilor care le revin în temeiul împrumutului.

Furnizorul de servicii de finanțare participativă pune, de asemenea, la dispoziția investitorului o descriere a metodei utilizate pentru evaluările menționate la al doilea paragraf literele (a), (b) și (c).

(3)   Atunci când un furnizor de servicii de finanțare participativă oferă administrare de portofolii individuale de împrumuturi, acesta păstrează evidența mandatului acordat și a fiecărui împrumut dintr-un portofoliu individual. Furnizorul de servicii de finanțare participativă păstrează, pe un suport durabil, evidența mandatului și a fiecărui împrumut pe o perioadă de cel puțin trei ani de la data scadenței acestuia.

(4)   Un furnizor de servicii de finanțare participativă transmite prin mijloace electronice, în mod continuu și la cererea unui investitor, cel puțin următoarele informații privind fiecare portofoliu individual:

(a)

lista împrumuturilor individuale din care este compus un portofoliu;

(b)

media ponderată anuală a ratei dobânzii pentru împrumuturile dintr-un portofoliu;

(c)

distribuția împrumuturilor în funcție de categoria de risc, exprimată în procente și în cifre absolute;

(d)

pentru fiecare împrumut din care este compus un portofoliu, informații esențiale incluzând cel puțin o rată a dobânzii sau alte forme de compensare pentru investitor, scadența, categoria de risc, calendarul de rambursare a principalului și de plată a dobânzilor, respectarea de către dezvoltatorul de proiect a calendarului respectiv;

(e)

pentru fiecare împrumut din care este compus un portofoliu, măsurile de reducere a riscurilor, inclusiv furnizori de garanții reale sau de garanții personale, sau alte tipuri de garanții;

(f)

orice caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale din contractele de credit de către dezvoltatorul de proiect din ultimii cinci ani;

(g)

orice comisioane plătite pentru împrumut de către investitor, de către furnizorul de servicii de finanțare participativă sau de către dezvoltatorul de proiect;

(h)

în cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă a efectuat o evaluare a împrumutului:

(i)

cea mai recentă evaluare;

(ii)

data evaluării;

(iii)

o explicație a motivelor pentru care furnizorul de servicii de finanțare participativă a efectuat evaluarea; și

(iv)

o descriere corespunzătoare a randamentului efectiv preconizat, ținând seama de comisioane și de ratele de nerambursare.

(5)   În cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă a constituit și operează un fond de rezervă pentru activitatea sa legată de administrarea de portofolii individuale de împrumuturi, acesta pune la dispoziția investitorilor următoarele informații:

(a)

o avertizare de risc, care să precizeze: „Fondul de rezervă pe care îl oferim nu conferă dreptul la plată, astfel încât este posibil să nu primiți nicio despăgubire, chiar dacă suferiți pierderi. Operatorul fondului de rezervă dispune de o putere discreționară absolută cu privire la suma care poate fi plătită, inclusiv aceea de a decide să nu efectueze nicio plată. Prin urmare, investitorii nu ar trebui să se bazeze pe posibile despăgubiri din fondul de rezervă atunci când analizează dacă sau cât să investească.”;

(b)

o descriere a politicii sale privind fondul de rezervă, inclusiv:

(i)

o explicație a provenienței banilor care au alimentat fondul;

(ii)

o explicație a modului în care este administrat fondul;

(iii)

o explicație cu privire la deținătorul banilor;

(iv)

ce considerații ia în considerare operatorul fondului de rezervă atunci când decide dacă sau cum să își exercite puterea discreționară de a plăti despăgubiri din fond, inclusiv:

dacă fondul are sau nu fonduri suficiente pentru a plăti despăgubiri; și

faptul că, în orice caz, operatorul fondului de rezervă dispune de o putere discreționară absolută de a nu efectua plăți sau de a decide valoarea plății;

(v)

o explicație a procesului de decizie cu privire la efectuarea sau nu a unei plăți discreționare din fond; și

(vi)

o descriere a modului în care banii care au alimentat fondul vor fi tratați în cazul insolvenței operatorului fondului de rezervă.

(6)   Un furnizor de servicii de finanțare participativă care a constituit și operează un fond de rezervă, astfel cum se menționează la alineatul (5), pune trimestrial la dispoziția publicului următoarele informații cu privire la performanța fondului:

(a)

dimensiunea fondului de rezervă comparativ cu totalul sumelor restante din împrumuturile relevante pentru fondul de rezervă; și

(b)

proporția dintre plățile efectuate din fondul de rezervă și totalul sumelor restante din împrumuturi relevante pentru fondul de rezervă.

(7)   ABE, în strânsă cooperare cu ESMA, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:

(a)

elementele, inclusiv formatul, care urmează să fie incluse în descrierea metodei menționate la alineatul (2) al treilea paragraf;

(b)

informațiile menționate la alineatul (4); și

(c)

politicile, procedurile și modalitățile de organizare pe care urmează să le elaboreze și aplica furnizorii de servicii de finanțare participativă în ceea ce privește eventualele fonduri de rezervă pe care le-ar putea oferi, astfel cum se menționează la alineatele (5) și (6).

ABE prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 10 noiembrie 2021.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Articolul 7

Tratarea plângerilor

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă elaborează și aplică proceduri eficace și transparente pentru tratarea promptă, corectă și consecventă a plângerilor primite de la clienți și publică descrierile respectivelor proceduri.

(2)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă se asigură că clienții sunt în măsură să depună, în mod gratuit, plângeri împotriva acestora.

(3)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă elaborează și pun la dispoziția clienților un model standard de plângere și păstrează o evidență a tuturor plângerilor primite și a măsurilor luate.

(4)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă analizează toate plângerile în timp util și în mod corect și îi comunică reclamantului rezultatul într-un termen rezonabil.

(5)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza cerințele, formatele standard și procedurile pentru tratarea plângerilor.

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 10 noiembrie 2021.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 8

Conflictele de interese

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu trebuie să dețină nicio participație la ofertele de finanțare participativă de pe platformele lor de finanțare participativă.

(2)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu acceptă ca dezvoltatori de proiect în legătură cu serviciile de finanțare participativă prestate prin platforma lor de finanțare participativă pe niciuna dintre următoarele persoane:

(a)

acționarii lor care dețin cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot;

(b)

membrii organului de conducere sau pe angajații lor;

(c)

orice persoană fizică sau juridică legată de respectivii acționari, membri ai organului de conducere și angajați prin relații de control, în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 35 litera (b) din Directiva 2014/65/UE.

Furnizorii de servicii de finanțare participativă care le acceptă ca investitori în proiectele de finanțare participativă oferite pe platforma lor de finanțare participativă pe oricare din persoanele menționate la primul paragraf literele (a), (b) și (c) fac public pe pagina lor de internet faptul că acceptă aceste persoane ca investitori, menționând informații referitoare la proiectele specifice de finanțare participativă în care aceste persoane au investit, și se asigură că astfel de investiții sunt realizate în aceleași condiții ca și cele ale altor investitori și că persoanele menționate nu beneficiază de un tratament preferențial sau de un acces privilegiat la informații.

(3)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă mențin și aplică reguli interne eficace pentru a preveni conflictele de interese.

(4)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă iau toate măsurile adecvate pentru a preveni, a identifica, a gestiona și a face publice conflictele de interese dintre furnizorii de finanțare participativă, acționarii, membrii organului de conducere sau angajații lor sau orice altă persoană fizică sau juridică legată de aceștia printr-o relație de control, în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 35 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, și clienții lor sau dintre un client și un alt client.

(5)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă le prezintă clienților informații privind natura generală și sursele conflictelor de interese și măsurile luate pentru a atenua aceste riscuri.

Prezentarea acestor informații se face pe pagina de internet a furnizorului de servicii de finanțare participativă într-un loc vizibil.

(6)   Prezentarea informațiilor menționate la alineatul (5):

(a)

este efectuată pe un suport durabil;

(b)

include suficiente detalii, ținând seama de natura fiecărui client, pentru a-i permite acestuia din urmă să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la serviciul în contextul căruia apare conflictul de interese.

(7)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:

(a)

cerințele pentru menținerea sau aplicarea regulilor interne menționate la alineatul (3);

(b)

măsurile menționate la alineatul (4);

(c)

modalitățile pentru prezentarea informațiilor menționate la alineatele (5) și (6).

Atunci când elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare, ESMA ia în considerare natura, amploarea și complexitatea serviciilor de finanțare participativă prestate de furnizorul de servicii de finanțare participativă.

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 10 noiembrie 2021.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 9

Externalizarea

(1)   Atunci când recurg la un terț pentru efectuarea funcțiilor operaționale, furnizorii de servicii de finanțare participativă iau toate măsurile rezonabile pentru a evita orice risc operațional suplimentar.

(2)   Externalizarea funcțiilor operaționale menționate la alineatul (1) nu trebuie să dăuneze calității controlului intern al furnizorilor de servicii de finanțare participativă și nici capacității autorității competente de a monitoriza respectarea prezentului regulament de către furnizorii de servicii de finanțare participativă.

(3)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă rămân pe deplin responsabili de respectarea prezentului regulament în ceea ce privește activitățile externalizate.

Articolul 10

Prestarea de servicii de păstrare în condiții de siguranță a activelor și de servicii de plată

(1)   În cazul în care se prestează servicii de păstrare în condiții de siguranță a activelor și servicii de plată, furnizorii de servicii de finanțare participativă își informează clienții cu privire la toate aspectele următoare:

(a)

natura și clauzele și condițiile acestor servicii, oferind inclusiv trimiteri la dreptul intern aplicabil;

(b)

dacă aceste servicii sunt prestate de ei înșiși sau de către un terț.

(2)   În cazul în care furnizorii de servicii de finanțare participativă efectuează tranzacții de plată legate de valori mobiliare și de instrumente admise în scopul finanțării participative, aceștia depun fondurile la una din următoarele entități:

(a)

o bancă centrală; sau

(b)

o instituție de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2013/36/UE.

(3)   Valorile mobiliare sau instrumentele admise în scopul finanțării participative oferite pe o platformă de finanțare participativă și care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în numele unui investitor sau care pot fi livrate fizic unui custode sunt păstrate în custodie de către furnizorul de servicii de finanțare participativă sau de către un terț. O entitate care prestează servicii de custodie deține o autorizație în conformitate cu Directiva 2013/36/UE sau cu Directiva 2014/65/UE.

(4)   Un furnizor de servicii de finanțare participativă poate presta servicii de plată el însuși sau prin intermediul unui terț, cu condiția ca furnizorul de servicii de finanțare participativă însuși sau terțul să fie un prestator de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366.

(5)   În cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă nu prestează servicii de plată în legătură cu serviciile de finanțare participativă, el însuși sau prin intermediul unui terț, acesta elaborează, aplică și menține mecanisme prin care să se asigure că dezvoltatorii de proiecte acceptă fondurile corespunzătoare proiectelor de finanțare participativă sau orice altă plată numai prin intermediul unui prestator de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366.

Articolul 11

Cerințe prudențiale

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă dispun în permanență de garanții prudențiale cel puțin egale cu cea mai mare dintre următoarele:

(a)

25 000 EUR; și

(b)

un sfert din cheltuielile generale fixe din anul precedent, revizuite anual, care urmează să includă costul administrării împrumuturilor pentru o perioadă de trei luni, în cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă facilitează, de asemenea, acordarea de împrumuturi.

(2)   Garanțiile prudențiale menționate la alineatul (1) de la prezentul articol se prezintă sub una dintre următoarele forme:

(a)

fonduri proprii, constând în elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază menționate la articolele 26-30 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (20), după aplicarea integrală a deducerilor în temeiul articolului 36 din regulamentul respectiv, fără aplicarea derogărilor privind pragurile de deducere în temeiul articolelor 46 și 48 din regulamentul respectiv;

(b)

o poliță de asigurare care să acopere teritoriile Uniunii în care se comercializează în mod activ oferte de finanțare participativă sau o garanție comparabilă; sau

(c)

o combinație a literelor (a) și (b).

(3)   Alineatul (1) de la prezentul articol nu se aplică furnizorilor de servicii de finanțare participativă care sunt întreprinderi cărora, pe bază individuală sau pe baza situației lor consolidate, li se aplică partea a treia titlul III din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului (21).

(4)   Alineatul (1) de la prezentul articol nu se aplică furnizorilor de servicii de finanțare participativă care sunt întreprinderi cărora li se aplică articolele 4 și 5 din Directiva 2009/110/CE sau articolele 7-9 din Directiva (UE) 2015/2366.

(5)   În cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă funcționează de mai puțin de 12 luni, acesta poate utiliza estimări ale evoluției activității pentru calcularea cheltuielilor generale fixe, cu condiția să înceapă folosirea datelor istorice de îndată ce devin disponibile.

(6)   Polița de asigurare menționată la alineatul (2) litera (b) întrunește cel puțin toate caracteristicile următoare:

(a)

are un termen inițial de cel puțin un an;

(b)

perioada de preaviz pentru anularea sa este de cel puțin 90 de zile;

(c)

este subscrisă la o întreprindere care este autorizată să presteze servicii de asigurare, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern;

(d)

este furnizată de o entitate terță.

(7)   Polița de asigurare menționată la alineatul (2) litera (b) include, în mod neexhaustiv, acoperirea riscului de:

(a)

pierdere a documentelor;

(b)

declarații false sau care induc în eroare;

(c)

acțiuni, erori sau omisiuni care duc la încălcarea:

(i)

obligațiilor juridice sau normative;

(ii)

obligației de a acționa cu competență și grijă față de clienți;

(iii)

obligațiilor de confidențialitate;

(d)

neîndeplinire a obligației de a elabora, de a aplica și de a menține proceduri adecvate de prevenire a conflictelor de interese;

(e)

pierderi cauzate de perturbări ale activității, de disfuncționalități ale sistemelor sau de gestionarea proceselor;

(f)

dacă este aplicabil modelului de afaceri, neglijență gravă în efectuarea evaluării activelor sau a stabilirii prețului creditului și a evaluării bonității.

(8)   În sensul alineatului (1) litera (b), furnizorii de servicii de finanțare participativă își calculează cheltuielile generale fixe din anul precedent, utilizând cifrele care rezultă din cadrul contabil aplicabil, prin scăderea următoarelor elemente din cheltuielile totale după distribuirea profiturilor către acționari în situațiile financiare anuale cel mai recent auditate ale acestora sau, în cazul în care declarațiile auditate nu sunt disponibile, în situațiile financiare anuale validate de către autoritățile naționale de supraveghere:

(a)

primele pentru personal și alte remunerări, în măsura în care acestea depind de profitul net al furnizorului de servicii de finanțare participativă în anul respectiv;

(b)

părțile din profit care le revin angajaților, directorilor și partenerilor;

(c)

alte repartizări ale profiturilor și alte remunerări variabile, în măsura în care acestea sunt pe deplin discreționare;

(d)

comisioanele și taxele comune de plătit, legate în mod direct de comisioanele și taxele de încasat, care sunt incluse în veniturile totale, și în cazul în care plata comisioanelor și taxelor de plătit este condiționată de primirea efectivă a comisioanelor și taxelor de încasat; și

(e)

cheltuielile nerecurente din activități punctuale.

(9)   În cazul în care au fost efectuate cheltuieli fixe în numele furnizorilor de servicii de finanțare participativă de către terți, iar aceste cheltuieli fixe nu sunt deja incluse în cheltuielile totale menționate la alineatul (8), furnizorii de servicii de finanțare participativă iau una dintre următoarele măsuri:

(a)

atunci când este disponibilă o defalcare a cheltuielilor acestor terți, stabilesc cuantumul cheltuielilor fixe pe care părțile terțe le-au efectuat în numele lor și adaugă cuantumul respectiv la cifra care rezultă de la alineatul (8);

(b)

atunci când nu este disponibilă defalcarea cheltuielilor acestor terți, stabilesc cuantumul cheltuielilor efectuate în numele lor de părțile terțe respective în conformitate cu planurile de afaceri ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă și adaugă cuantumul respectiv la cifra care rezultă de la alineatul (8).

CAPITOLUL III

Autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă

Articolul 12

Autorizarea ca furnizor de servicii de finanțare participativă

(1)   O persoană juridică care intenționează să presteze servicii de finanțare participativă prezintă autorității competente din statul membru în care este stabilită o cerere de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă.

(2)   Cererea menționată la alineatul (1) include toate elementele următoare:

(a)

denumirea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă (inclusiv denumirea legală și orice altă denumire comercială care urmează să fie utilizată), adresa paginii de internet operată de furnizorul respectiv și adresa sa fizică;

(b)

forma juridică a potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(c)

actul constitutiv al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(d)

un program de activitate care să descrie tipurile de servicii de finanțare participativă pe care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să le presteze și platforma de finanțare participativă pe care intenționează să opereze, inclusiv locul și modul în care vor fi comercializate ofertele de finanțare participativă;

(e)

o descriere a mecanismelor de guvernanță și de control intern ale potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă menite să asigure respectarea prezentului regulament, inclusiv procedurile de administrare a riscului și procedurile contabile;

(f)

o descriere a sistemelor, resurselor și procedurilor utilizate de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă pentru controlul și protecția sistemelor de prelucrare a datelor;

(g)

o descriere a riscurilor operaționale ale potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(h)

o descriere a garanțiilor prudențiale ale potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă în conformitate cu articolul 11;

(i)

dovada că potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă îndeplinește garanțiile prudențiale în conformitate cu articolul 11;

(j)

o descriere a planului de asigurare a continuității activității al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă care, ținând seama de natura, amploarea și complexitatea serviciilor de finanțare participativă pe care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să le presteze, stabilește măsuri și proceduri care, în cazul unui eșec al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă, să asigure continuitatea furnizării serviciilor critice legate de investițiile existente și buna gestionare a contractelor dintre potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă și clienții săi;

(k)

identitatea persoanelor fizice care răspund de administrarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(l)

dovada că persoanele fizice menționate la litera (k) se bucură de o bună reputație și dețin suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a asigura administrarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(m)

o descriere a regulilor interne ale potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă prin care li se interzice persoanelor menționate la articolul 8 alineatul (2) primul paragraf să se implice, în calitate de dezvoltatori de proiect, în serviciile de finanțare participativă prestate de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă;

(n)

o descriere a mecanismelor de externalizare ale potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(o)

o descriere a procedurilor elaborate de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă pentru tratarea plângerilor din partea clienților;

(p)

o confirmare dacă potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să presteze servicii de plată el însuși sau prin intermediul unui terț, în temeiul Directivei (UE) 2015/2366 sau printr-un contract în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din prezentul regulament;

(q)

o descriere a procedurilor elaborate de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă pentru a verifica exhaustivitatea, corectitudinea și claritatea informațiilor cuprinse în fișa cu informații esențiale privind investiția;

(r)

o descriere a procedurilor potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă în ceea ce privește limitele de investiții pentru investitorii nesofisticați menționați la articolul 21 alineatul (7).

(3)   În sensul alineatului (2) litera (l), potențialii furnizori de servicii de finanțare participativă prezintă dovezi cu privire la:

(a)

absența cazierului judiciar cu privire la cazuri de încălcare a dispozițiilor de drept intern în materie comercială, de insolvență, în domeniul serviciilor financiare, în materia combaterii spălării banilor, în materie de fraudă sau cele privind răspunderea profesională pentru toate persoanele fizice implicate în administrarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă și pentru acționarii care dețin 20 % sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot;

(b)

faptul că persoanele fizice implicate în administrarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă posedă, la nivel colectiv, suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a asigura administrarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă și că aceste persoane fizice sunt obligate să dedice suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

(4)   În termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea cererii menționate la alineatul (1), autoritatea competentă evaluează dacă cererea este completă, verificând transmiterea informațiilor menționate la alineatul (2). În cazul în care cererea nu este completă, autoritatea competentă stabilește un termen până la care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă trebuie să pună la dispoziție informațiile care lipsesc.

(5)   În cazul în care o cerere menționată la alineatul (1) rămâne incompletă după termenul menționat la alineatul (4), autoritatea competentă poate refuza să examineze cererea, iar în cazul unui astfel de refuz, returnează documentele depuse potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă.

(6)   În cazul în care cererea menționată la alineatul (1) este completă, autoritatea competentă informează imediat potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă cu privire la acest lucru.

(7)   Înainte de a adopta o decizie cu privire la acordarea sau refuzul acordării autorizației de furnizor de servicii de finanțare participativă, autoritatea competentă consultă autoritatea competentă din alt stat membru, în următoarele cazuri:

(a)

potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă este o filială a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație în acest alt stat membru;

(b)

potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă este o filială a întreprinderii-mamă a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație în acest alt stat membru; sau

(c)

potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă se află sub controlul acelorași persoane fizice sau juridice care exercită controlul asupra unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație în acest alt stat membru.

(8)   În termen de trei luni de la data primirii unei cereri complete, autoritatea competentă evaluează dacă potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă respectă cerințele stabilite în prezentul regulament și adoptă o decizie pe deplin motivată prin care acordă sau refuză să acorde autorizația de furnizor de servicii de finanțare participativă. Această evaluare ia în considerare natura, amploarea și complexitatea serviciilor de finanțare participativă pe care intenționează să le presteze potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă. Autoritatea competentă poate să refuze autorizarea în cazul în care există motive obiective și demonstrabile pentru a considera că organul de conducere al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă ar putea reprezenta o amenințare la adresa administrării eficace, corecte și prudente și a continuității activității acestuia, precum și la adresa reflectării în mod corespunzător a intereselor clienților acestuia și a integrității pieței.

(9)   Autoritatea competentă informează ESMA cu privire la toate autorizațiile acordate în temeiul prezentului articol. ESMA adaugă informațiile cu privire la cererea aprobată în registrul furnizorilor de servicii de finanțare participativă autorizați în conformitate cu articolul 14. ESMA poate solicita informații pentru a se asigura că autoritățile competente acordă autorizații în conformitate cu prezentul articol în mod consecvent.

(10)   Autoritatea competentă informează potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă cu privire la decizia sa în termen de trei zile lucrătoare data la care respectiva decizie a fost luată.

(11)   Furnizorul de servicii de finanțare participativă care a fost autorizat în conformitate cu prezentul articol îndeplinește în permanență condițiile pentru autorizarea sa.

(12)   Statele membre nu le impun furnizorilor de servicii de finanțare participativă care prestează servicii de finanțare participativă la nivel transfrontalier să aibă o prezență fizică pe teritoriul unui alt stat membru decât statul membru în care sunt autorizați respectivii furnizori de servicii de finanțare participativă.

(13)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă autorizați în temeiul prezentului regulament se pot angaja, de asemenea, în alte activități decât cele vizate de autorizația menționată la prezentul articol, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cel intern aplicabil în domeniu.

(14)   În cazul în care o entitate autorizată în temeiul Directivelor 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE sau (UE) 2015/2366, ori al dreptului intern aplicabil serviciilor de finanțare participativă înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament solicită autorizarea ca furnizor de servicii de finanțare participativă în temeiul prezentului regulament, autoritatea competentă nu îi solicită entității respective să pună la dispoziție informații sau documente pe care le-a prezentat deja atunci când a solicitat autorizarea în temeiul respectivelor directive sau al dreptului intern, cu condiția ca aceste informații sau documente să rămână la zi și să fie accesibile pentru autoritatea competentă.

(15)   În cazul în care un potențial furnizor de servicii de finanțare participativă dorește, de asemenea, să solicite o autorizație pentru prestarea de servicii de plată exclusiv în legătură cu prestarea de servicii de finanțare participativă și în măsura în care autoritățile competente sunt responsabile și de autorizarea în temeiul Directivei (UE) 2015/2366, autoritățile competente solicită ca informațiile și documentele care trebuie prezentate pentru fiecare cerere să fie prezentate o singură dată.

(16)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:

(a)

cerințele și modalitățile de solicitare menționate la alineatul (1), inclusiv formularele, modelele și procedurile standard pentru cererea de autorizare; și

(b)

măsurile și procedurile pentru planul de asigurare a continuității activității menționat la alineatul (2) litera (j).

Atunci când elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare, ESMA ia în considerare natura, amploarea și complexitatea serviciilor de finanțare participativă prestate de furnizorul de servicii de finanțare participativă.

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 10 noiembrie 2021.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 13

Sfera de aplicare a autorizației

(1)   Autoritatea competentă care a acordat o autorizație notificată în temeiul articolului 12 alineatul (10) se asigură că autorizația respectivă precizează serviciile de finanțare participativă pe care furnizorul de servicii de finanțare participativă este autorizat să le presteze.

(2)   Un furnizor de servicii de finanțare participativă care solicită autorizația de a-și extinde activitatea la servicii suplimentare de finanțare participativă care nu au fost prevăzute la data acordării autorizației în temeiul articolului 12 prezintă o cerere de extindere a sferei de aplicare a acesteia autorităților competente care au acordat furnizorului de servicii de finanțare participativă autorizația în temeiul articolului 12, prin completarea și actualizarea informațiilor prevăzute la articolul 12 alineatul (2). Cererea de extindere se prelucrează în conformitate cu articolul 12 alineatele (4)-(11).

Articolul 14

Registrul furnizorilor de servicii de finanțare participativă

(1)   ESMA întocmește un registru al tuturor furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Registrul respectiv este pus la dispoziția publicului pe pagina de internet a ESMA și este actualizat periodic.

(2)   Registrul menționat la alineatul (1) conține următoarele date:

(a)

denumirea, forma juridică și, dacă este cazul, identificatorul entității juridice a furnizorului de servicii de finanțare participativă;

(b)

denumirea comercială, adresa fizică și adresa de internet ale platformei de finanțare participativă pe care operează furnizorul de servicii de finanțare participativă;

(c)

numele și adresa autorității competente care a acordat autorizația, precum și datele de contact ale acesteia;

(d)

informații privind serviciile de finanțare participativă pentru care este autorizat furnizorul de servicii de finanțare participativă;

(e)

lista statelor membre în care furnizorul de servicii de finanțare participativă și-a notificat intenția de a presta servicii de finanțare participativă în conformitate cu articolul 18;

(f)

orice alte servicii prestate de furnizorul de servicii de finanțare participativă care nu intră sub incidența prezentului regulament cu o trimitere la dreptul Uniunii sau la cel intern relevant;

(g)

orice sancțiuni aplicate furnizorului de servicii de finanțare participativă sau membrilor organului de conducere al acestuia.

(3)   Orice retragere a autorizației unui furnizor de servicii de finanțare participativă în conformitate cu articolul 17 se publică în registru și se păstrează în registru pe o durată de cinci ani.

Articolul 15

Supraveghere

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă prestează servicii sub supravegherea autorității competente care a acordat autorizația.

(2)   Autoritățile competente relevante evaluează respectarea de către furnizorii de servicii de finanțare participativă a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. Acestea stabilesc frecvența și gradul de detaliere ale acestei evaluări, ținând seama de natura, amploarea și de complexitatea activităților furnizorului de servicii de finanțare participativă. În scopul acestei evaluări, autoritățile competente relevante pot efectua, în privința furnizorului de servicii de finanțare participativă, o inspecție la fața locului.

(3)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă informează autoritatea competentă relevantă cu privire la orice modificare semnificativă a condițiilor de autorizare, fără întârzieri nejustificate, și, la cerere, pune la dispoziție informațiile necesare pentru a evalua conformitatea acestora cu prezentul regulament.

Articolul 16

Raportarea de către furnizorii de servicii de finanțare participativă

(1)   Un furnizor de servicii de finanțare participativă transmite anual, cu titlu confidențial, autorității competente care a acordat autorizația, lista proiectelor finanțate prin intermediul platformei lor de finanțare participativă, precizând pentru fiecare proiect:

(a)

dezvoltatorul de proiect și suma colectată;

(b)

instrumentul emis, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) literele (b), (m) și (n);

(c)

informații agregate cu privire la investitori și sumele investite defalcate în funcție de domiciliul fiscal al investitorilor, făcându-se distincție între investitorii sofisticați și cei nesofisticați.

(2)   Autoritățile competente pune la dispoziția ESMA informațiile menționate la alineatul (1), în format anonimizat, în termen de o lună de la data primirii informațiilor respective. ESMA elaborează și publică statistici anuale agregate referitoare la piața finanțării participative în Uniune, pe pagina sa de internet.

(3)   ESMA elaborează standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili standarde și formate de date, modele și proceduri pentru informațiile care trebuie raportate în conformitate cu prezentul articol.

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare respective până la 10 noiembrie 2021.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 17

Retragerea autorizației

(1)   Autoritatea competentă care a acordat autorizația are competența de a retrage autorizația în oricare dintre următoarele situații în care furnizorul de servicii de finanțare participativă:

(a)

nu a utilizat autorizația în termen de 18 luni de la data acordării acesteia;

(b)

a renunțat în mod expres la autorizația care îi fusese acordată;

(c)

nu a prestat servicii de finanțare participativă timp de nouă luni succesive și în același timp nu mai este implicat în administrarea contractelor existente care au fost încheiate inițial prin punerea în legătură a investitorilor interesați să acorde finanțare prin utilizarea platformei sale de finanțare participativă;

(d)

a obținut autorizația prin mijloace neregulamentare, inclusiv prin declarații false în cererea sa de autorizare;

(e)

nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora i-a fost acordată autorizația;

(f)

a încălcat grav prezentul regulament.

Autoritatea competentă care a acordat autorizația are, de asemenea, competența de a retrage autorizația în oricare dintre următoarele situații:

(a)

atunci când furnizorul de servicii de finanțare participativă este totodată prestator de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366 și acesta sau membri ai organului său de conducere, angajați ai furnizorului sau terți care acționează în numele acestuia au încălcat dispozițiile de drept intern care pun în aplicare Directiva (UE) 2015/849 în ceea ce privește spălarea banilor sau finanțarea terorismului; sau

(b)

atunci când furnizorul de servicii de finanțare participativă sau un terț care acționează în numele său a pierdut autorizația care permitea prestarea de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366, sau de servicii de investiții în temeiul Directivei 2014/65/UE, iar furnizorul de servicii de finanțare participativă sau terțul respectiv nu au remediat situația în termen de 40 de zile calendaristice.

(2)   Atunci când o autoritate competentă dintr-un stat membru retrage o autorizație, autoritatea competentă desemnată ca punct unic de contact în respectivul stat membru în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) notifică, fără întârzieri nejustificate, ESMA și autoritățile competente din celelalte state membre în care furnizorul de servicii de finanțare participativă prestează servicii de finanțare participativă în conformitate cu articolul 18. ESMA introduce informația cu privire la retragerea autorizației în registrul menționat la articolul 14.

(3)   Înainte de a adopta decizia de a retrage autorizația, autoritatea competentă care a acordat-o consultă autoritatea competentă din alt stat membru, în cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă:

(a)

este o filială a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație în acest alt stat membru;

(b)

este o filială a unei întreprinderi-mamă a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație în acest alt stat membru; sau

(c)

se află sub controlul acelorași persoane fizice sau juridice care exercită controlul asupra unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație în acest alt stat membru.

Articolul 18

Prestarea transfrontalieră de servicii de finanțare participativă

(1)   Atunci când un furnizor de servicii de finanțare participativă autorizat în conformitate cu articolul 12 intenționează să presteze servicii de finanțare participativă într-un stat membru diferit de statul membru a cărui autoritate competentă a acordat autorizația în conformitate cu articolul 12, acesta transmite autorității competente desemnate ca punct unic de contact în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) de către statul membru în care a fost acordată autorizația, următoarele informații:

(a)

lista statelor membre în care furnizorul de servicii de finanțare participativă intenționează să presteze servicii de finanțare participativă;

(b)

identitatea persoanelor fizice și juridice responsabile de prestarea serviciilor de finanțare participativă în statele membre respective;

(c)

data preconizată de începere a furnizării serviciilor de finanțare participativă de către furnizorul de servicii de finanțare participativă;

(d)

lista oricăror alte activități care nu intră sub incidența prezentului regulament desfășurate de furnizorul de servicii de finanțare participativă.

(2)   Punctul unic de contact din statul membru în care a fost acordată autorizația comunică informațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestor informații, autorităților competente ale statelor membre în care furnizorul de servicii de finanțare participativă intenționează să presteze servicii de finanțare participativă astfel cum se menționează la alineatul (1) de la prezentul articol și către ESMA. ESMA introduce aceste informații în registrul menționat la articolul 14.

(3)   Punctul unic de contact din statul membru în care a fost acordată autorizația informează ulterior fără întârziere furnizorul de servicii de finanțare participativă cu privire la comunicarea de informații menționată la alineatul (2).

(4)   Furnizorul de servicii de finanțare participativă poate începe să presteze servicii de finanțare participativă într-un stat membru, altul decât statul membru a cărui autoritate competentă a acordat autorizația de la data primirii comunicării menționate la alineatul (3) sau în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la transmiterea informațiilor menționate la alineatul (1).

CAPITOLUL IV

Protecția investitorilor

Articolul 19

Informarea clienților

(1)   Toate informațiile, inclusiv comunicările publicitare, astfel cum sunt menționate la articolul 27, transmise de furnizorii de servicii de finanțare participativă clienților în legătură cu respectivii furnizori de servicii de finanțare participativă, cu costurile, riscurile financiare și comisioanele aferente serviciilor sau investițiilor de finanțare participativă, cu criteriile de selecție a proiectelor de finanțare participativă, și cu natura și riscurile aferente serviciilor de finanțare participativă pe care le prestează trebuie să fie corecte, clare și să nu inducă în eroare.

(2)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă își informează clienții că serviciile lor de finanțare participativă nu sunt acoperite de schema de garantare a depozitelor înființată în conformitate cu Directiva 2014/49/UE și că valorile mobiliare sau instrumentele admise în scopul finanțării participative achiziționate prin intermediul platformei lor de finanțare participativă nu sunt acoperite de sistemul de compensare pentru investitori stabilit în conformitate cu Directiva 97/9/CE.

(3)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă își informează clienții cu privire la perioada de reflecție pentru investitorii nesofisticați menționată la articolul 22. Atunci când se face o ofertă de finanțare participativă, furnizorul de servicii de finanțare participativă pune la dispoziție informațiile respective într-un loc vizibil al mediului de publicare a ofertei, inclusiv pe fiecare aplicație mobilă și pagină de internet pe care se face o astfel de ofertă.

(4)   Toate informațiile care trebuie puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) sunt comunicate clienților ori de câte ori este cazul, cel puțin înainte de angajarea acestora într-o tranzacție de finanțare participativă.

(5)   Informațiile menționate la alineatele (1), (2) și (6) trebuie să fie puse, în mod nediscriminatoriu, la dispoziția tuturor clienților într-o secțiune clar indicată și ușor accesibilă a paginii de internet a platformei de finanțare participativă.

(6)   În cazul în care furnizorii de servicii de finanțare participativă aplică evaluarea bonității proiectelor de finanțare participativă sau sugerează stabilirea prețurilor pentru ofertele de finanțare participativă de pe platforma lor de finanțare participativă, aceștia pun la dispoziție o descriere a metodei utilizate pentru calcularea acestor bonități sau prețuri. Dacă calcularea se bazează pe conturi care nu sunt auditate, acest aspect se prezintă în mod clar în descrierea metodei.

(7)   ABE, în cooperare cu ESMA, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:

(a)

elementele, inclusiv formatul, care urmează să fie incluse în descrierea metodei menționate la alineatul (6);

(b)

informațiile și factorii care urmează să fie luați în considerare de furnizorii de servicii de finanțare participativă atunci când realizează evaluarea riscului de credit menționată la articolul 4 alineatul (4) literele (a) și (b) și când realizează evaluarea unui împrumut menționată la articolul 4 alineatul (4) litera (e);

(c)

factorii care urmează să fie luați în considerare de către un furnizor de servicii de finanțare participativă atunci când se asigură că prețul unui împrumut pe care îl facilitează este corect și adecvat, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (4) litera (d);

(d)

conținutul minim și guvernanța politicilor și procedurilor prevăzute de prezentul articol și ale cadrului de administrare a riscurilor menționat la articolul 4 alineatul (4) litera (f).

ABE prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 10 mai 2022.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Articolul 20

Prezentarea de informații cu privire la rata de nerambursare

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă care prestează servicii de finanțare participativă constând în facilitarea acordării de împrumuturi:

(a)

prezintă în fiecare an ratele de nerambursare aferente proiectelor de finanțare participativă oferite pe platformele lor de finanțare participativă înregistrate într-un interval care acoperă cel puțin ultimele 36 de luni; și

(b)

publică o declarație privind rezultatele în termen de patru luni de la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, indicând, după caz:

(i)

rata preconizată și rata efectivă de nerambursare a tuturor împrumuturilor facilitate de furnizorul de servicii de finanțare participativă în funcție de categoria de risc și prin trimitere la categoriile de risc stabilite în cadrul administrării de risc;

(ii)

un rezumat al ipotezelor utilizate la determinarea ratelor de nerambursare preconizate; și

(iii)

în cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă a oferit o rentabilitate țintă în ceea ce privește administrarea de portofolii individuale de împrumuturi, randamentul efectiv realizat.

(2)   Ratele de nerambursare menționate la alineatul (1) sunt publicate într-un loc vizibil pe pagina de internet a furnizorului de servicii de finanțare participativă.

(3)   În strânsă cooperare cu ABE, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza metodologia de calcul a ratelor de nerambursare menționate la alineatul (1) pentru proiectele oferite pe o platformă de finanțare participativă.

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 10 noiembrie 2021.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 21

Testarea cunoștințelor la intrarea pe piață și simularea capacității de a suporta pierderi

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă evaluează, înainte de a le oferi investitorilor nesofisticați potențiali acces deplin pentru a investi în proiectele de finanțare participativă de pe platforma lor de finanțare participativă, dacă și care dintre serviciile de finanțare participativă prestate sunt adecvate pentru investitorii nesofisticați potențiali.

(2)   În scopul evaluării menționate la alineatul (1), furnizorii de servicii de finanțare participativă solicită investitorilor nesofisticați potențiali informații privind experiența, obiectivele în materie de investiții, situația financiară și cunoștințele de bază despre riscurile asociate investițiilor în general și cele asociate tipurilor de investiții oferite pe platforma de finanțare participativă, inclusiv informații privind:

(a)

investițiile anterioare ale investitorului nesofisticat potențial în valori mobiliare sau achiziția anterioară de instrumente admise în scopul finanțării participative sau de împrumuturi, inclusiv în afaceri aflate în etapele inițiale de dezvoltare sau în etapa de expansiune;

(b)

nivelul de înțelegere de către investitorii nesofisticați potențiali a riscurilor pe care le implică contractarea de împrumuturi, investiția în valori mobiliare sau achiziția de instrumente admise în scopul finanțării participative prin intermediul unei platforme de finanțare participativă, precum și experiența profesională în ceea ce privește investițiile prin finanțare participativă.

(3)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă reanalizează evaluarea inițială realizată în conformitate cu alineatul (1), pentru fiecare investitor nesofisticat, la fiecare doi ani de la evaluarea inițială respectivă.

(4)   În cazul în care investitorii nesofisticați potențiali nu pun la dispoziție informațiile solicitate în temeiul alineatului (2) sau în cazul în care furnizorii de servicii de finanțare participativă consideră, pe baza informațiilor primite în temeiul alineatului menționat, că investitorii nesofisticați potențiali nu dispun de suficiente cunoștințe, competențe sau experiență, furnizorii de servicii de finanțare participativă informează investitorii nesofisticați potențiali că este posibil ca serviciile prestate prin platformele lor de finanțare participativă să nu fie adecvate pentru respectivii investitori și le transmit acestora o avertizare de risc. Respectiva avertizare de risc face referire în mod clar la riscul pierderii integrale a fondurilor investite. Investitorii nesofisticați potențiali confirmă în mod expres că au primit și au înțeles avertizarea emisă de furnizorul de servicii de finanțare participativă.

(5)   În scopul evaluării menționate la alineatul (1), furnizorii de servicii de finanțare participativă solicită, de asemenea, investitorilor nesofisticați potențiali să își simuleze capacitatea de a suporta pierderi, calculată ca 10 % din capitalul lor net, pe baza următoarelor informații:

(a)

veniturile regulate și veniturile totale, precum și dacă veniturile sunt câștigate cu titlu permanent sau temporar;

(b)

activele, inclusiv investițiile financiare și orice depozite în numerar, dar excluzând bunurile personale și de investiții și fondurile de pensii;

(c)

angajamentele financiare, inclusiv cele obișnuite, angajamentele existente sau viitoare.

(6)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă reevaluează simularea menționată la alineatul (5), pentru fiecare investitor nesofisticat, în fiecare an ulterior simulării inițiale realizate în conformitate cu alineatul menționat.

Investitorii nesofisticați potențiali și investitorii nesofisticați nu pot fi împiedicați să investească în proiecte de finanțare participativă. Investitorii nesofisticați confirmă că au primit rezultatele simulării menționate la alineatul (5).

(7)   De fiecare dată înainte ca un investitor nesofisticat potențial sau un investitor nesofisticat să accepte o ofertă individuală de finanțare participativă prin care investește o sumă care depășește valoarea mai mare dintre 1 000 EUR sau 5 % din capitalul său net, calculată în conformitate cu alineatul (5), furnizorul de servicii de finanțare participativă se asigură că un astfel de investitor:

(a)

primește o avertizare de risc;

(b)

își dă consimțământul expres furnizorului de servicii de finanțare participativă; și

(c)

îi dovedește furnizorului de servicii de finanțare participativă că investitorul înțelege investiția și riscurile asociate acesteia.

În sensul prezentului alineat primul paragraf litera (c), evaluarea menționată la alineatul (1) poate constitui o dovadă că investitorul nesofisticat potențial sau investitorul nesofisticat înțeleg investiția și riscurile asociate acesteia.

(8)   În strânsă cooperare cu ABE, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare, prin care precizează măsurile necesare pentru:

(a)

realizarea evaluării menționate la alineatul (1);

(b)

realizarea simulării menționate la alineatul (5);

(c)

furnizarea informațiilor menționate la alineatele (2) și (4).

Atunci când elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare, ESMA ia în considerare natura, amploarea și complexitatea serviciilor de finanțare participativă prestate de furnizorul de servicii de finanțare participativă.

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 10 noiembrie 2021.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 22

Perioada de reflecție precontractuală

(1)   Clauzele și condițiile ofertei de finanțare participativă rămân obligatorii pentru dezvoltatorul de proiect din momentul în care oferta de finanțare participativă este inclusă pe platforma de finanțare participativă și până la cea care survine prima dintre datele următoare:

(a)

data de expirare a ofertei de finanțare participativă anunțată de furnizorul de servicii de finanțare participativă în momentul includerii ofertei de finanțare participativă pe platforma sa de finanțare participativă; sau

(b)

data la care obiectivul de finanțare vizat este atins sau, în cazul unui interval de finanțare, atunci când este atins obiectivul maxim de finanțare.

(2)   Furnizorul de servicii de finanțare participativă prevede o perioadă de reflecție precontractuală în cursul căreia investitorii nesofisticați potențiali pot, în orice moment, să își revoce oferta de a investi sau expresia de interes pentru oferta de finanțare participativă fără să prezinte un motiv și fără să fie penalizat.

(3)   Perioada de reflecție menționată la alineatul (2) începe în momentul prezentării de către investitorul nesofisticat potențial a ofertei de a investi sau a expresiei de interes și expiră după patru zile calendaristice.

(4)   Furnizorul de servicii de finanțare participativă păstrează o evidență a ofertelor de a investi și a expresiilor de interes pe care le primește și a momentului primirii acestora.

(5)   Printre modalitățile de revocare a unei oferte de a investi sau a unei expresii de interes sunt incluse cel puțin aceleași modalități prin care investitorul nesofisticat potențial poate să prezinte o ofertă de a investi sau să manifeste o expresie de interes pentru o ofertă de finanțare participativă.

(6)   Furnizorul de servicii de finanțare participativă pune la dispoziția investitorilor nesofisticați potențiali informații exacte, clare și în timp util cu privire la perioada de reflecție și la modalitățile de revocare a unei oferte de a investi sau a unei expresii de interes, printre care cel puțin următoarele:

(a)

chiar înainte ca investitorul nesofisticat potențial să își poată comunica oferta de a investi sau expresia de interes, furnizorul de servicii de finanțare participativă informează investitorul nesofisticat potențial cu privire la:

(i)

faptul că oferta de a investi sau expresia de interes face obiectul unei perioade de reflecție;

(ii)

durata perioadei de reflecție;

(iii)

modalitățile de revocare a ofertei de a investi sau a expresiei de interes;

(b)

imediat după primirea ofertei de a investi sau a expresiei de interes, furnizorul de servicii de finanțare participativă urmează să informeze potențialul investitor nesofisticat prin intermediul platformei sale de finanțare participativă cu privire la faptul că perioada de reflecție a început.

(7)   În cazul administrării de portofolii individuale de împrumuturi, prezentul articol se aplică numai mandatului inițial de investiții acordat de investitorul nesofisticat și nu investițiilor în împrumuturi specifice acordate în temeiul mandatului respectiv.

Articolul 23

Fișa cu informații esențiale privind investiția

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă pun la dispoziția investitorilor potențiali toate informațiile menționate în prezentul articol.

(2)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă pun la dispoziția investitorilor potențiali o fișă cu informații esențiale privind investiția, elaborată de dezvoltatorul de proiect pentru fiecare ofertă de finanțare participativă. Fișa cu informații esențiale privind investiția este redactată în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru a cărui autoritate competentă a acordat autorizația în conformitate cu articolul 12 sau într-o altă limbă acceptată de autoritatea respectivă.

(3)   În cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă promovează o ofertă de finanțare participativă prin intermediul comunicărilor publicitare într-un alt stat membru, fișa cu informații esențiale privind investiția se pune la dispoziție în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru respectiv sau într-o limbă acceptată de autoritățile competente din statul membru respectiv.

(4)   Furnizorilor de servicii de finanțare participativă nu li se interzice să asigure traducerea fișei cu informații esențiale privind investiția în orice altă limbă decât cea menționată la alineatul (2) sau (3). Traducerile menționate reflectă fidel conținutul fișei originale cu informații esențiale privind investiția.

(5)   Autoritățile competente informează ESMA cu privire la limba sau limbile pe care le acceptă în sensul prezentului regulament, astfel cum se menționează la alineatele (2) și (3). ESMA publică aceste informații pe pagina sa de internet.

(6)   Fișa cu informații esențiale privind investiția menționată la alineatul (2) include toate informațiile următoare:

(a)

informațiile prevăzute în anexa I;

(b)

următoarea declinare de responsabilitate, care figurează imediat sub titlul fișei cu informații esențiale privind investiția:

„Această ofertă de finanțare participativă nu a fost verificată și nu a fost aprobată de autoritățile competente sau de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

Gradul de adecvare al experienței și al cunoștințelor dumneavoastră nu a fost neapărat evaluat înainte de a vi se acorda acces la această investiție. Realizând această investiție vă asumați integral riscurile care decurg din aceasta, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite.”;

(c)

o avertizare de risc cu următorul text:

„Investiția în acest proiect de finanțare participativă comportă riscuri, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite. Investiția dumneavoastră nu este acoperită de schemele de garantare a depozitelor stabilite în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*1). Investiția dumneavoastră nu este acoperită nici de sistemele de compensare pentru investitori stabilite în conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*2).

Este posibil ca investiția dumneavoastră să nu genereze niciun venit.

Acesta nu este un produs de economisire și vă sfătuim să nu investiți mai mult de 10 % din capitalul dumneavoastră net în proiecte de finanțare participativă.

Este posibil să nu puteți vinde instrumentele de investiții atunci când doriți. Dacă sunteți în măsură să le vindeți, este posibil totuși să înregistrați pierderi.

(*1)  Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (JO L 173, 12.6.2014, p. 149)."

(*2)  Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22).”"

(7)   Fișa cu informații esențiale privind investiția trebuie să fie corectă, clară și să nu inducă în eroare și nu trebuie să conțină alte note de subsol, în afara celor care conțin trimiteri la legislația aplicabilă inclusiv, după caz, citate din aceasta. Aceasta trebuie să fie prezentată pe un suport de sine stătător și durabil, care să fie ușor de diferențiat de comunicările publicitare și să conțină, în versiunea imprimată pe suport de hârtie, cel mult șase pagini în format A4. În cazul instrumentelor admise în scopul finanțării participative pentru care informațiile solicitate în temeiul anexei I partea F depășesc o pagină în format A4 dacă sunt imprimată, restul se prezintă într-o anexă atașată la fișa cu informații esențiale privind investiția.

(8)   Furnizorul de servicii de finanțare participativă solicită dezvoltatorului de proiect să-i notifice orice modificare a informațiilor pentru a menține în permanență actualizată fișa cu informații esențiale privind investiția, pe durata ofertei de finanțare participativă. Furnizorul de servicii de finanțare participativă informează de îndată investitorii care au făcut o ofertă de a investi sau și-au manifestat expresia de interes pentru oferta de finanțare participativă cu privire la orice modificare semnificativă a informațiilor din fișa cu informații esențiale privind investiția care i-a fost notificată.

(9)   Statele membre se asigură că răspunderea pentru informațiile puse la dispoziție într-o fișă cu informații esențiale privind investiția îi revine cel puțin dezvoltatorului de proiect sau organelor sale administrative, de conducere sau de supraveghere. Persoanele cărora le revine răspunderea pentru fișa cu informații esențiale privind investiția sunt indicate în mod clar în fișa cu informații esențiale privind investiția, inclusiv cu numele și funcția lor în cazul persoanelor fizice sau, în cazul persoanelor juridice, cu denumirea și sediul lor social și conține o declarație din partea lor conform căreia, din cunoștințele lor, informațiile cuprinse în fișa cu informații esențiale privind investiția sunt conforme cu realitatea, iar fișa cu informații esențiale privind investiția nu conține omisiuni de natură să îi altereze conținutul.

(10)   Statele membre se asigură că actele lor cu putere de lege și actele administrative care reglementează răspunderea civilă se aplică persoanelor fizice și juridice cărora le revine răspunderea pentru informațiile incluse într-o fișă cu informații esențiale privind investiția, inclusiv într-o traducere a acesteia, cel puțin în următoarele situații:

(a)

informațiile induc în eroare sau sunt inexacte; sau

(b)

fișa cu informații esențiale privind investiția omite informații esențiale necesare pentru investitori atunci când evaluează dacă să finanțeze proiectul de finanțare participativă.

(11)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă elaborează și aplică proceduri adecvate pentru a verifica exhaustivitatea, corectitudinea și claritatea informațiilor cuprinse în fișa cu informații esențiale privind investiția.

(12)   Atunci când furnizorul de servicii de finanțare participativă identifică o omisiune, o eroare sau o inexactitate în fișa cu informații esențiale privind investiția care ar putea avea un efect important asupra randamentului preconizat al investiției, respectivul furnizor de servicii de finanțare participativă îi semnalează cu promptitudine dezvoltatorului de proiect o astfel de omisiune, eroare sau inexactitate, iar acesta din urmă completează sau rectifică informațiile respective cu promptitudine.

În cazul în care nu se efectuează cu promptitudine o astfel de completare sau rectificare, furnizorul de servicii de finanțare participativă suspendă oferta de finanțare participativă până când fișa cu informații esențiale privind investiția este completată sau rectificată, dar pentru cel mult de 30 de zile calendaristice.

Furnizorul de servicii de finanțare participativă informează de îndată investitorii care au făcut o ofertă de a investi sau au manifestat o expresie de interes pentru oferta de finanțare participativă cu privire la neregulile identificate, la măsurile luate și care urmează să fie luate de furnizorul de servicii de finanțare participativă, precum și cu privire la opțiunea de a-și revoca oferta de a investi sau expresia de interes pentru oferta de finanțare participativă.

În cazul în care, după 30 de zile calendaristice, fișa cu informații esențiale privind investiția nu a fost completată sau rectificată pentru a corecta toate neregulile identificate, oferta de finanțare participativă se anulează.

(13)   Un potențial investitor poate solicita unui furnizor de servicii de finanțare participativă să asigure o traducere a fișei cu informații esențiale privind investiția într-o limbă aleasă de investitor. Traducerea trebuie să reflecte fidel și precis conținutul fișei originale cu informații esențiale privind investiția.

În cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă nu pune la dispoziție traducerea solicitată a fișei cu informații esențiale privind investiția, furnizorul respectiv îi recomandă în mod clar potențialului investitor să nu facă investiția.

(14)   Autoritățile competente din statul membru în care s-a acordat autorizația furnizorului de servicii de finanțare participativă pot solicita o notificare ex ante a fișei cu informații esențiale privind investiția cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de punerea acesteia la dispoziția investitorilor potențiali. Fișele cu informații esențiale privind investiția nu fac obiectul aprobării ex ante de către autoritățile competente.

(15)   În cazul în care investitorii potențiali primesc o fișă cu informații esențiale privind investiția elaborată în conformitate cu prezentul articol, se consideră că furnizorii de servicii de finanțare participativă și dezvoltatorii de proiecte și-au îndeplinit obligația de a elabora un document cu informații esențiale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (22).

Primul paragraf se aplică mutatis mutandis persoanelor fizice sau juridice care oferă consultanță cu privire la o ofertă de finanțare participativă sau o comercializează.

(16)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza următoarele:

(a)

cerințele privind prezentarea informațiilor menționate la alineatul (6) și în anexa I, precum și conținutul modelului de prezentare a acestor informații;

(b)

principalele forme de risc asociate ofertei de finanțare participativă și care trebuie, prin urmare, publicate în conformitate cu anexa I partea C;

(c)

utilizarea anumitor indicatori financiari pentru a spori claritatea informațiilor financiare esențiale, inclusiv pentru prezentarea informațiilor menționate în anexa I partea A litera (e);

(d)

comisioanele și taxele și costurile de tranzacție acoperite în anexa I partea H litera (a), inclusiv o defalcare detaliată a costurilor directe și indirecte pe care trebuie să le suporte investitorul.

Atunci când elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare, ESMA ia în considerare natura, amploarea și complexitatea serviciilor de finanțare participativă prestate de furnizorul de servicii de finanțare participativă.

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 10 mai 2022.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 24

Fișa cu informații esențiale privind investiția pusă la dispoziție la nivelul platformei

(1)   Prin derogare de la articolul 23 alineatul (2) prima teză și de la articolul 23 alineatul (6) litera (a), furnizorii de servicii de finanțare participativă care administrează portofolii individuale de împrumuturi elaborează în conformitate cu prezentul articol și pun la dispoziția potențialilor investitori, la nivelul platformei, o fișă cu informații esențiale privind investiția (Key Investment Information Sheet - KIIS) care cuprinde următoarele informații:

(a)

informațiile prevăzute în anexa I părțile H și I;

(b)

informații cu privire la persoanele fizice sau juridice responsabile pentru informațiile puse la dispoziție în fișa cu informații esențiale privind investiția; în cazul persoanelor fizice, inclusiv al membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale furnizorului de servicii de finanțare participativă, numele și funcția în cazul persoanei fizice; în cazul persoanelor juridice, denumirea și sediul social;

(c)

următoarea declarație de responsabilitate:

„Furnizorul de servicii de finanțare participativă declară că, după cunoștința sa, nu au fost omise informații ori că acestea nu induc în eroare sau nu sunt inexacte în mod vădit. Furnizorul de servicii de finanțare participativă este responsabil de pregătirea acestei fișe cu informații esențiale privind investiția.”

(2)   Furnizorul de servicii de finanțare participativă actualizează în permanență fișa cu informații esențiale privind investiția pusă la dispoziție la nivelul platformei și pe durata ofertei de finanțare participativă. Furnizorul de servicii de finanțare participativă informează de îndată investitorii care au făcut o ofertă de a investi sau și-au manifestat expresia de interes pentru oferta de finanțare participativă cu privire la orice modificare semnificativă a informațiilor din fișa cu informații esențiale privind investiția.

(3)   Fișa cu informații esențiale pusă la dispoziție la nivelul platformei trebuie să fie corectă, clară și să nu inducă în eroare și nu trebuie să conțină alte note de subsol, în afara celor care conțin trimiteri la legislația aplicabilă și, după caz, citate din aceasta. Aceasta trebuie să fie prezentată pe un suport de sine stătător și durabil, care să fie ușor de diferențiat de comunicările publicitare și să conțină, în versiunea imprimată pe suport de hârtie, cel mult șase pagini în format A4.

(4)   Statele membre se asigură că răspunderea pentru informațiile puse la dispoziție într-o fișă cu informații esențiale privind investiția pusă la dispoziție la nivelul platformei, revine cel puțin furnizorului de servicii de finanțare participativă. Persoanele cărora le revine răspunderea pentru fișa cu informații esențiale privind investiția sunt indicate în mod clar în fișa cu informații esențiale privind investiția pusă la dispoziție la nivelul platformei, inclusiv cu numele și funcția lor în cazul persoanelor fizice sau, în cazul persoanelor juridice, cu denumirea și sediul lor social și conține o declarație din partea lor conform căreia, după cunoștințele lor, informațiile cuprinse în fișa cu informații esențiale privind investiția sunt conforme cu realitatea, iar fișa cu informații esențiale privind investiția nu conține omisiuni de natură să îi altereze conținutul.

(5)   Statele membre se asigură că actele lor cu putere de lege și actele administrative care reglementează răspunderea civilă se aplică persoanelor fizice și juridice cărora le revine răspunderea pentru informațiile incluse într-o fișă cu informații esențiale privind investiția pusă la dispoziție la nivelul platformei, inclusiv o traducere a acesteia, cel puțin în următoarele situații:

(a)

atunci când informațiile induc în eroare sau sunt inexacte; sau

(b)

atunci când fișa de informații esențiale privind investiția pusă la dispoziție la nivelul platformei omite informații esențiale necesare în sprijinul deciziei investitorilor de a investi prin administrare de portofolii individuale de împrumuturi.

(6)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă au și aplică proceduri adecvate pentru a verifica exhaustivitatea, corectitudinea și claritatea informațiilor conținute în fișa cu informații esențiale privind investiția pusă la dispoziție la nivelul platformei.

(7)   Atunci când un furnizor de servicii de finanțare participativă identifică o omisiune, o eroare sau o inexactitate în fișa cu informații esențiale privind investiția pusă la dispoziție la nivelul platformei, care ar putea avea un efect important asupra randamentului preconizat al administrării portofoliilor individuale de împrumuturi, respectivul furnizor de servicii de finanțare participativă remediază el însuși omisiunea, eroarea sau inexactitatea în fișa cu informații esențiale privind investiția.

(8)   Atunci când investitorilor potențiali li se pune la dispoziție, la nivelul platformei, o fișă cu informații esențiale privind investiția elaborată în conformitate cu prezentul articol, obligația furnizorilor de servicii de finanțare participativă de a elabora un document cu informații esențiale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 se consideră ca fiind îndeplinită.

Primul paragraf se aplică mutatis mutandis persoanelor fizice și juridice care oferă consultanță cu privire la o ofertă de finanțare participativă sau o comercializează.

Articolul 25

Buletin de anunțuri

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă pot utiliza un buletin de anunțuri care oferă clienților lor posibilitatea de a face publicitate expresiilor de interes pentru a cumpăra și a vinde împrumuturi, valori mobiliare sau instrumente admise în scopul finanțării participative care au fost oferite inițial pe platformele lor de finanțare participativă.

(2)   Buletinul de anunțuri menționat la alineatul (1) nu poate fi utilizat pentru a reuni expresia de interes de a cumpăra și cea de a vinde prin intermediul protocoalelor sau procedurilor interne de operare ale furnizorului de servicii de finanțare participativă, într-un mod care conduce la încheierea unui contract. Prin urmare, buletinul de anunțuri nu este format dintr-un sistem intern de corelare care execută ordinele clienților pe o bază multilaterală.

(3)   Furnizorilor de servicii de finanțare participativă care permit publicitatea expresiilor de interes menționate la alineatul (1) de la prezentul articol le revin următoarele obligații:

(a)

de a-și informa clienții cu privire la natura buletinului de anunțuri, în conformitate cu alineatele (1) și (2);

(b)

de a solicita clienților lor care fac publicitate pentru vânzarea unui împrumut, a unei valori mobiliare sau a unui instrument menționat la alineatul (1) să pună la dispoziție fișa cu informații esențiale privind investiția;

(c)

de a pune la dispoziția clienților care doresc să cumpere împrumuturi care fac obiectul publicității pe buletinul de anunțuri informații cu privire la performanța împrumuturilor facilitate de furnizorul de servicii de finanțare participativă;

(d)

de a se asigura că clienții lor care fac publicitate expresiilor de interes de a achiziționa un împrumut, o valoare mobiliară sau un instrument menționate la alineatul (1) de la prezentul articol și care sunt considerați ca fiind investitori nesofisticați primesc informațiile menționate la articolul 19 alineatul (2) și avertizarea de risc menționată la articolul 21 alineatul (4).

(4)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă care permit publicitatea expresiilor de interes menționate la alineatul (1) de la prezentul articol și care prestează servicii de păstrare în siguranță a activelor în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) le solicită investitorilor lor care fac publicitate unor astfel de expresii de interes să le notifice orice modificare a dreptului de proprietate în scopul verificării dreptului de proprietate și al păstrării evidențelor.

(5)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă care sugerează un preț de referință pentru activitățile de cumpărare și vânzare menționate la alineatul (1) de la prezentul articol își informează clienții că prețul de referință sugerat nu are caracter obligatoriu și prezintă elemente esențiale ale metodologiei în conformitate cu articolul 19 alineatul (6).

Articolul 26

Accesul la evidențe

Furnizorii de servicii de finanțare participativă:

(a)

păstrează toate evidențele legate de serviciile și de tranzacțiile lor pe un suport durabil pe o durată de cel puțin cinci ani;

(b)

se asigură că clienții lor au în permanență acces imediat la evidențele serviciilor care le sunt furnizate;

(c)

păstrează pe o durată de cel puțin cinci ani toate contractele dintre furnizorii de servicii de finanțare participativă și clienții acestora.

CAPITOLUL V

Comunicările publicitare

Articolul 27

Cerințe privind comunicările publicitare

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă se asigură că toate comunicările publicitare, referitoare la serviciile lor, inclusiv cele externalizate către terți, sunt clar identificabile ca atare.

(2)   Înainte de finalizarea procesului de atragere de fonduri pentru un proiect, nicio comunicare publicitară nu vizează în mod disproporționat proiecte sau oferte individuale de finanțare participativă planificate, în curs de desfășurare sau curente.

Informațiile cuprinse într-o comunicare publicitară sunt corecte, clare și nu induc în eroare și sunt în concordanță cu informațiile cuprinse în fișa cu informații esențiale privind investiția, dacă fișa cu informații esențiale privind investiția este deja disponibilă, sau cu informațiile care trebuie să figureze în fișa cu informații esențiale privind investiția, în cazul în care fișa cu informații esențiale privind investiția nu este încă disponibilă.

(3)   Pentru comunicările lor publicitare, furnizorii de servicii de finanțare participativă utilizează una sau mai multe dintre limbile oficiale ale statului membru în care sunt difuzate comunicările publicitare sau o limbă acceptată de autoritățile competente din statul membru respectiv.

(4)   Autorităților competente din statul membru în care sunt difuzate comunicările publicitare le revine responsabilitatea de a supraveghea respectarea și de a asigura respectarea de către furnizorii de servicii de finanțare participativă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative aplicabile comunicărilor publicitare.

(5)   Autoritățile competente nu solicită notificarea și aprobarea ex ante a comunicărilor publicitare.

Articolul 28

Publicarea dispozițiilor de drept intern privind cerințele de marketing

(1)   Autoritățile competente publică și actualizează pe paginile lor de internet actele cu putere de lege și actele administrative naționale aplicabile comunicărilor publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă, pentru care autoritățile competente au responsabilitatea de a le supraveghea respectarea și de a asigura respectarea acestora de către furnizorii de servicii de finanțare participativă.

(2)   Autoritățile competente notifică ESMA cu privire la actele cu putere de lege și la actele administrative menționate la alineatul (1) și pun la dispoziția ESMA un rezumat al respectivelor acte cu putere de lege și acte administrative într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

(3)   Autoritățile competente notifică ESMA cu privire la orice modificare a informațiilor puse la dispoziție în temeiul alineatului (2) și pun la dispoziția ESMA, fără întârziere, un rezumat actualizat al actelor cu putere de lege și al actelor administrative relevante menționate la alineatul (1).

(4)   Atunci când autoritățile competente nu au responsabilitatea de a supraveghea respectarea și de a asigura respectarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative menționate la alineatul (1), acestea publică pe paginile lor de internet datele de contact de unde se pot obține informații cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative menționate la alineatul (1).

(5)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care stabilesc formularele, modelele și procedurile standard pentru notificările prevăzute în prezentul articol.

ESMA transmite Comisiei proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare până la 10 noiembrie 2021.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(6)   ESMA publică și menține pe pagina sa de internet rezumatul menționat la alineatul (2), precum și linkuri către paginile de internet ale autorităților competente menționate la alineatul (1). Nu poate fi angajată răspunderea ESMA pentru informațiile prezentate în rezumat.

(7)   Autoritățile competente reprezintă punctele unice de contact responsabile cu furnizarea de informații privind normele de marketing în statele lor membre.

(8)   Autoritățile competente prezintă către ESMA, în mod regulat și cel puțin o dată pe an, rapoarte cu privire la măsurile de asigurare a respectării legislației pe care le-au întreprins în anul precedent pe baza actelor cu putere de lege și a actelor administrative aplicabile comunicărilor publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Rapoartele prezintă, în special:

(a)

numărul total al măsurilor de asigurare a respectării legislației luate în funcție de tipul de abatere, dacă există;

(b)

dacă sunt disponibile, rezultatele măsurilor de asigurare a respectării legislației, inclusiv tipul de sancțiuni aplicate, sau măsurile corective aplicate de furnizorii de servicii de finanțare participativă; și

(c)

dacă sunt disponibile, exemple cu privire la modul în care autoritățile competente au tratat cazurile în care furnizorii de servicii de finanțare participativă nu au respectat actele cu putere de lege și actele administrative naționale.

CAPITOLUL VI

Autoritățile competente și ESMA

Articolul 29

Autoritățile competente

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente responsabile cu îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor prevăzute în prezentul regulament și informează ESMA cu privire la aceasta.

(2)   În cazul în care statele membre desemnează mai multe autorități competente în temeiul alineatului (1), acestea stabilesc sarcinile fiecărei autorități și desemnează pe una dintre acestea ca punct unic de contact pentru cooperarea administrativă transfrontalieră între autoritățile competente, precum și cu ESMA.

(3)   ESMA publică pe pagina sa de internet lista autorităților competente desemnate în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 30

Competențele autorităților competente

(1)   Pentru a-și îndeplini atribuțiile în conformitate cu prezentul regulament, autoritățile competente dispun, conform dreptului intern, cel puțin de următoarele competențe de investigare:

(a)

de a solicita furnizorilor de servicii de finanțare participativă și terților desemnați să îndeplinească funcții în ceea ce privește prestarea de servicii de finanțare participativă, precum și persoanelor fizice sau juridice care le controlează sau sunt controlate de aceștia să pună la dispoziție informații și documente;

(b)

de a solicita auditorilor și membrilor organelor de conducere ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă, precum și terților desemnați să îndeplinească funcții în ceea ce privește prestarea de servicii de finanțare participativă, să pună la dispoziție informații;

(c)

de a efectua inspecții sau investigații la fața locului în alte locații decât reședințele private ale persoanelor fizice și, în acest scop, de a pătrunde în locații pentru a avea acces la documente și la alte date sub orice formă, în cazul în care există o suspiciune rezonabilă că documentele și alte date legate de obiectul inspecției sau al investigației pot fi relevante pentru a dovedi un caz de încălcare a prezentului regulament.

(2)   Pentru a-și îndeplini atribuțiile în temeiul prezentului regulament, autoritățile competente dispun, conform dreptului intern, cel puțin de următoarele competențe de supraveghere:

(a)

de a suspenda o ofertă de finanțare participativă timp de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, de fiecare dată când au motive întemeiate să suspecteze un caz de încălcare a prezentului regulament;

(b)

de a interzice sau suspenda comunicările publicitare sau de a solicita unui furnizor de servicii de finanțare participativă, sau unui terț desemnat să îndeplinească funcții în ceea ce privește prestarea de servicii de finanțare participativă, să înceteze sau să suspende comunicările publicitare timp de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, atunci când există motive întemeiate de a suspecta încălcarea prezentului regulament;

(c)

de a interzice o ofertă de finanțare participativă în cazul în care constată încălcarea prezentului regulament sau au motive întemeiate să suspecteze încălcarea acestuia;

(d)

de a suspenda sau de a solicita unui furnizor de servicii de finanțare participativă să suspende prestarea de servicii de finanțare participativă timp de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, atunci când există motive întemeiate să suspecteze încălcarea prezentului regulament;

(e)

de a interzice prestarea de servicii de finanțare participativă în cazul în care constată încălcarea prezentului regulament;

(f)

de a face public faptul că un furnizor de servicii de finanțare participativă, sau un terț desemnat să îndeplinească funcții în ceea ce privește prestarea de servicii de finanțare participativă, nu își respectă obligațiile;

(g)

de a prezenta sau de a solicita unui furnizor de servicii de finanțare participativă, sau unui terț desemnat să îndeplinească funcții în ceea ce privește prestarea de servicii de finanțare participativă, să prezinte toate informațiile semnificative care pot să influențeze prestarea de servicii de finanțare participativă, pentru a asigura protecția investitorilor sau buna funcționare a pieței;

(h)

de a suspenda sau de a solicita unui furnizor de servicii de finanțare participativă, sau unui terț desemnat să îndeplinească funcții în ceea ce privește prestarea de servicii de finanțare participativă, să suspende prestarea de servicii de finanțare participativă în cazul în care autoritățile competente consideră că situația furnizorului de servicii de finanțare participativă este de așa natură încât prestarea de servicii de finanțare participativă ar fi în detrimentul intereselor investitorilor;

(i)

de a transfera contractele existente unui alt furnizor de servicii de finanțare participativă în cazul în care autorizația unui furnizor de servicii de finanțare participativă este retrasă în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) primul paragraf litera (c), cu acordul clienților și al furnizorului de servicii de finanțare participativă destinatar.

Toate măsurile adoptate în exercitarea competențelor în temeiul prezentului alineat sunt proporționale, justificate corespunzător și adoptate în conformitate cu articolul 40.

(3)   În cazul în care dreptul intern o impune, autoritatea competentă poate solicita autorității judiciare relevante să hotărască asupra exercitării competențelor menționate la alineatele (1) și (2).

(4)   Furnizorul de servicii de finanțare participativă căruia îi sunt transferate contractele existente, astfel cum se menționează la alineatul (2) primul paragraf litera (i), este autorizat să presteze servicii de finanțare participativă în același stat membru în care a fost autorizat furnizorul inițial de servicii de finanțare participativă.

(5)   Autoritățile competente își exercită funcțiile și competențele menționate la alineatele (1) și (2) în oricare dintre următoarele moduri:

(a)

în mod direct;

(b)

în colaborare cu alte autorități;

(c)

sub responsabilitate proprie prin delegare către astfel de autorități;

(d)

prin sesizarea autorităților judiciare competente.

(6)   Statele membre se asigură că sunt în vigoare măsuri corespunzătoare care să confere autorităților competente toate competențele de supraveghere și de investigare necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile.

(7)   O persoană fizică sau juridică care pune informații la dispoziția autorității competente în conformitate cu prezentul regulament nu este considerată vinovată de încălcarea vreunei restricții de comunicare de informații impuse prin contract sau prin acte cu putere de lege și acte administrative și acesteia nu îi revine niciun fel de răspundere cu privire la notificarea respectivă.

Articolul 31

Cooperarea dintre autoritățile competente

(1)   Autoritățile competente cooperează reciproc în sensul prezentului regulament. Acestea fac schimb de informații fără întârzieri nejustificate și cooperează în cadrul activităților de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației.

În cazul în care au stabilit, în conformitate cu articolul 39 alineatul (1), sancțiuni penale în cazul încălcării prezentului regulament, statele membre se asigură că sunt în vigoare măsuri corespunzătoare, astfel încât autoritățile competente să dispună de toate competențele necesare pentru a lua legătura cu autoritățile judiciare, autoritățile responsabile de urmărirea penală sau autoritățile judiciare în materie penală din jurisdicția lor pentru a primi informații specifice legate de anchete penale sau de proceduri penale inițiate în cazurile de încălcare a prezentului regulament și pentru a pune aceleași informații și la dispoziția altor autorități competente, precum și la dispoziția ESMA, cu scopul de a-și îndeplini obligația de a coopera în sensul prezentului regulament.

(2)   O autoritate competentă poate refuza să dea curs unei cereri de informații sau unei cereri de cooperare la investigații numai într-una din următoarele situații excepționale:

(a)

atunci când satisfacerea cererii este de natură să afecteze în mod negativ propriile investigații, activitățile de asigurare a respectării legislației sau o anchetă penală;

(b)

atunci când s-a inițiat deja o procedură judiciară pentru aceleași fapte și împotriva acelorași persoane fizice sau juridice în fața autorităților statului membru căruia i-a fost adresată cererea;

(c)

atunci când s-a pronunțat deja o hotărâre definitivă împotriva acestor persoane fizice sau juridice pentru aceleași fapte în statul membru căruia i-a fost adresată cererea.

(3)   La cerere, autoritățile competente pun la dispoziție, fără întârzieri nejustificate, toate informațiile necesare în sensul prezentului regulament.

(4)   O autoritate competentă poate solicita sprijinul unei autorități competente dintr-un alt stat membru cu privire la inspecții sau la investigații la fața locului.

O autoritate competentă solicitantă informează ESMA cu privire la orice solicitare menționată la primul paragraf. În cazul în care o autoritate competentă primește din partea autorității competente dintr-un alt stat membru o solicitare de a efectua o inspecție sau o investigație la fața locului, aceasta poate acționa în una dintre modalitățile următoare:

(a)

să efectueze inspecția la fața locului sau investigația pe cont propriu;

(b)

să permită autorității competente care a transmis solicitarea să participe la o inspecție sau o investigație la fața locului;

(c)

să permită autorității competente care a transmis solicitarea să efectueze inspecția sau investigația la fața locului pe cont propriu;

(d)

să desemneze auditori sau experți care să efectueze inspecția sau investigația la fața locului;

(e)

să efectueze anumite activități de supraveghere împreună cu celelalte autoritățile competente.

(5)   Autoritățile competente pot sesiza ESMA cu privire la situațiile în care o cerere de cooperare, în special privind schimbul de informații, a fost respinsă sau nu i s-a dat curs într-un termen rezonabil. Fără a aduce atingere articolului 258 din TFUE, în situațiile menționate, ESMA poate acționa în conformitate cu competența care îi este conferită în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(6)   Autoritățile competente își coordonează îndeaproape supravegherea, pentru a identifica și remedia cazurile de încălcare a prezentului regulament, pentru a dezvolta și a promova cele mai bune practici, a facilita colaborarea, a stimula consecvența interpretării și a furniza evaluări interjurisdicționale în cazul oricăror neînțelegeri.

(7)   În cazul în care o autoritate competentă constată sau are motive să suspecteze că a fost încălcată oricare dintre cerințele prezentului regulament, aceasta informează autoritatea competentă a entității sau entităților suspectate de o astfel de încălcare cu privire la constatările sale, într-o manieră suficient de detaliată.

(8)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile care urmează să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente în conformitate cu alineatul (1).

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 10 mai 2022.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(9)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare, modele și proceduri standard pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente.

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare până la 10 mai 2022.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 32

Cooperarea dintre autoritățile competente și ESMA

(1)   Autoritățile competente și ESMA cooperează îndeaproape în sensul prezentului regulament și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Acestea fac schimb de informații pentru a-și îndeplini atribuțiile în temeiul prezentului capitol.

(2)   În cazul unei inspecții la fața locului sau al unei investigații cu efecte transfrontaliere, dacă una dintre autoritățile competente solicită acest lucru, ESMA coordonează inspecția sau investigația.

(3)   Autoritățile competente pun la dispoziția ESMA, fără întârziere, toate informațiile necesare pentru ca aceasta să își îndeplinească atribuțiile, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4)   În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare, modele și proceduri standard pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente și ESMA.

ESMA prezintă proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare Comisiei până la 10 mai 2022.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 33

Cooperarea cu alte autorități

În cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă desfășoară alte activități pe lângă cele vizate de autorizația menționată la articolul 12, autoritățile competente cooperează cu autoritățile responsabile de supravegherea acestor alte activități, astfel cum se prevede în dreptul relevant al Uniunii sau intern.

Articolul 34

Obligațiile de notificare

Statele membre notifică actele cu putere de lege și actele administrative de punere în aplicare a prezentului capitol, inclusiv orice dispoziții relevante de drept penal, Comisiei și ESMA până la 10 noiembrie 2021. Statele membre înștiințează fără întârzieri nejustificate Comisia și ESMA cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 35

Secretul profesional

(1)   Toate informațiile care fac obiectul unui schimb între autoritățile competente în conformitate cu prezentul regulament și care privesc condițiile comerciale sau operaționale și alte aspecte economice sau personale sunt considerate confidențiale și intră sub incidența obligației de păstrare a secretului profesional, cu excepția cazului în care autoritatea competentă precizează, la momentul comunicării, că informațiile respective pot fi comunicate sau a cazului în care comunicarea lor este necesară pentru proceduri judiciare.

(2)   Obligația de păstrare a secretului profesional revine tuturor persoanelor fizice sau juridice care lucrează sau au lucrat pentru autoritatea competentă sau pentru orice terț căruia autoritatea competentă i-a delegat competențele sale. Informațiile care fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional nu pot fi comunicate niciunei alte persoane fizice sau juridice sau autorități, exceptând cazurile în care se invocă temeiul dispozițiilor dreptului Uniunii sau ale dreptului intern.

Articolul 36

Protecția datelor

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul de aplicare al prezentului regulament, autoritățile competente își îndeplinesc sarcinile în sensul prezentului regulament în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către ESMA în temeiul prezentului regulament, aceasta respectă Regulamentul (UE) 2018/1725.

Articolul 37

Măsuri preventive

(1)   În cazul în care autoritatea competentă din statul membru în care sunt prestate serviciile de finanțare participativă are motive clare și demonstrabile să suspecteze că au fost comise nereguli de către furnizorul de servicii de finanțare participativă sau de către terți desemnați să îndeplinească funcții în legătură cu prestarea de servicii de finanțare participativă sau că furnizorul de servicii de finanțare participativă sau terții au încălcat obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament, aceasta informează despre acest lucru autoritatea competentă care a acordat autorizația și ESMA.

(2)   În cazul în care, în pofida măsurilor luate de autoritatea competentă care a acordat autorizația, furnizorul de servicii de finanțare participativă, sau un terț desemnat să îndeplinească funcții în legătură cu prestarea de servicii de finanțare participativă, continuă să încalce prezentul regulament, autoritatea competentă a statului membru în care sunt prestate serviciile de finanțare participativă, după ce a informat autoritatea competentă care a acordat autorizația și ESMA, ia toate măsurile corespunzătoare pentru a proteja investitorii și informează Comisia și ESMA în acest sens, fără întârzieri nejustificate.

(3)   În cazul în care o autoritate competentă nu este de acord cu vreuna dintre măsurile luate de o altă autoritate competentă în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol, aceasta poate sesiza în acest sens ESMA. ESMA poate acționa în conformitate cu competențele care i-au fost conferite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 38

Tratarea plângerilor de către autoritățile competente

(1)   Autoritățile competente stabilesc proceduri care să le permită clienților și altor părți interesate, inclusiv asociațiilor de consumatori, să depună plângeri la autoritățile competente cu privire la presupusele cazuri de încălcare a prezentului regulament de către furnizorii de servicii de finanțare participativă. În toate cazurile, plângerile ar trebui să fie acceptate în scris sau în format electronic și într-o limbă oficială a statului membru în care se depune plângerea sau într-o limbă acceptată de autoritățile competente din statul membru respectiv.

(2)   Informațiile cu privire la procedurile privind plângerile menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziție pe pagina de internet a fiecărei autorități competente și sunt comunicate ESMA. ESMA publică pe pagina sa de internet trimiterile la secțiunile referitoare la procedurile privind plângerile din cadrul paginilor de internet ale autorităților competente.

CAPITOLUL VII

Sancțiuni administrative și alte măsuri administrative

Articolul 39

Sancțiuni administrative și alte măsuri administrative

(1)   Fără a aduce atingere competențelor de supraveghere și de investigare ale autorităților competente prevăzute la articolul 30 și dreptului statelor membre de a prevedea și a aplica sancțiuni penale, statele membre, în conformitate cu dreptul intern, conferă autorităților competente competența de a impune sancțiuni administrative și de a lua alte măsuri administrative adecvate care trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Respectivele sancțiuni administrative și alte măsuri administrative se aplică cel puțin pentru:

(a)

cazurile de încălcare a articolelor 3, 4 și 5, a articolului 6 alineatele (1)-(6), a articolului 7 alineatele (1)-(4), a articolului 8 alineatele (1)-(6), a articolului 9 alineatele (1) și (2), a articolului 10, a articolului 11, a articolului 12 alineatul (1), a articolului 13 alineatul (2), a articolului 15 alineatele (2) și (3), a articolului 16 alineatul (1), a articolului 18 alineatele (1) și (4), a articolului 19 alineatele (1)-(6), a articolului 20 alineatele (1) și (2), a articolului 21 alineatele (1)-(7), a articolului 22, a articolului 23 alineatele (2)-(13), a articolelor 24, 25 și 26 și a articolului 27 alineatele (1)-(3);

(b)

refuzul de a coopera sau de a se conforma în situația unei investigații, a unei inspecții sau a unei solicitări reglementate de articolul 30 alineatul (1).

Statele membre pot decide să nu prevadă norme privind sancțiunile administrative sau alte măsuri administrative în cazurile de încălcare pentru care se aplică sancțiuni penale în temeiul dreptului lor intern.

Până la 10 noiembrie 2021, statele membre notifică în detaliu Comisiei și ESMA normele menționate la primul și al doilea paragraf. Statele membre notifică fără întârziere Comisiei și ESMA orice eventuale modificări ulterioare a acestora.

(2)   Statele membre, în conformitate cu dreptul lor intern, se asigură că autoritățile competente au competența de a impune cel puțin următoarele sancțiuni administrative și alte măsuri administrative în ceea ce privește cazurile de încălcare enumerate la alineatul (1) primul paragraf litera (a):

(a)

o declarație publică în cadrul căreia se indică persoana fizică sau juridică responsabilă și natura încălcării;

(b)

un ordin prin care i se cere persoanei fizice sau juridice să înceteze încălcarea și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;

(c)

o interdicție care împiedică orice membru al organului de conducere al persoanei juridice responsabile de încălcare sau orice altă persoană fizică responsabilă de încălcare să exercite funcții de conducere în cadrul furnizorilor de servicii de finanțare participativă;

(d)

amenzi administrative maxime egale cu cel puțin de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare, în cazul în care beneficiul poate fi determinat, chiar dacă acesta depășește sumele maxime prevăzute la litera (e);

(e)

în cazul unei persoane juridice, amenzi administrative maxime de cel puțin 500 000 EUR sau, în statele membre a căror monedă nu este euro, valoarea corespunzătoare în moneda națională la 9 noiembrie 2020 sau de până la 5 % din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice respective conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere. În cazul în care persoana juridică este o întreprindere-mamă sau o filială a întreprinderii-mamă care trebuie să întocmească situații financiare consolidate în conformitate cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (23), cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător conform actelor legislative relevante ale Uniunii din domeniul contabilității, conform celei mai recente situații financiare consolidate disponibile aprobate de organul de conducere al întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang;

(f)

în cazul unei persoane fizice, amenzi administrative pecuniare maxime de cel puțin 500 000 EUR sau, în statele membre a căror monedă nu este euro, valoarea echivalentă în moneda națională la 9 noiembrie 2020.

(3)   Statele membre pot prevedea sancțiuni sau măsuri suplimentare și niveluri mai ridicate ale amenzilor administrative față de cele prevăzute în prezentul regulament, atât în ceea ce privește persoanele fizice, cât și persoanele juridice responsabile de încălcare.

Articolul 40

Exercitarea competențelor de supraveghere și a competențelor de a aplica sancțiuni

(1)   La stabilirea tipului și nivelului unei sancțiuni administrative sau ale unei alte măsuri administrative care se aplică în conformitate cu articolul 39, autoritățile competente iau în considerare în ce măsură încălcarea este intenționată sau rezultă dintr-o neglijență, precum și toate celelalte circumstanțe relevante, inclusiv, după caz:

(a)

gravitatea și durata încălcării;

(b)

gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

(c)

capacitatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare, astfel cum este indicată de cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile sau de venitul anual și de activele nete ale persoanei fizice responsabile;

(d)

volumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare, în măsura în care acestea pot fi stabilite;

(e)

pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;

(f)

măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare cooperează cu autoritățile competente, fără a aduce atingere necesității de a reține profitul obținut sau pierderile evitate de această persoană;

(g)

încălcările săvârșite anterior de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare;

(h)

efectele pe care le are încălcarea asupra intereselor investitorilor.

(2)   Autoritățile competente își exercită funcțiile și competențele menționate la articolul 39 în conformitate cu articolul 30 alineatul (2) al doilea paragraf.

(3)   În exercitarea competențelor lor de a aplica sancțiuni administrative și alte măsuri administrative în temeiul articolului 39, autoritățile competente cooperează strâns pentru a garanta că exercitarea competențelor lor de supraveghere și investigare și sancțiunile administrative și alte măsuri administrative pe care le aplică sunt eficace și adecvate în temeiul prezentului regulament. Acestea își coordonează activitățile pentru a evita dublarea sau suprapunerea atunci când își exercită competențele de supraveghere și de investigare și când aplică sancțiuni administrative și alte măsuri administrative în cazuri transfrontaliere.

Articolul 41

Dreptul la o cale de atac

Statele membre se asigură că orice decizie adoptată în temeiul prezentului regulament este justificată în mod corespunzător și face obiectul unei căi de atac în fața unei instanțe judecătorești. Dreptul la o cale de atac în fața unei instanțe judecătorești se aplică și în cazul în care nu s-a luat nicio hotărâre în privința unei cereri de autorizare care cuprinde toate informațiile necesare, în termen de șase luni de la depunerea sa.

Articolul 42

Publicarea deciziilor

(1)   Decizia prin care se aplică sancțiuni administrative sau alte măsuri administrative în cazurile de încălcare a prezentului regulament se publică de către autoritățile competente pe paginile lor de internet oficiale imediat după ce persoana fizică sau juridică căreia i se adresează decizia este informată cu privire la decizia respectivă. Publicarea cuprinde cel puțin informații privind tipul și natura încălcării și identitatea persoanelor fizice sau juridice responsabile. Această obligație nu se aplică deciziilor de aplicare a măsurilor cu caracter investigativ.

(2)   În cazul în care publicarea identității entităților juridice ori a identității sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este considerată de către autoritatea competentă ca fiind disproporționată, ca urmare a unei evaluări efectuate de la caz la caz cu privire la proporționalitatea publicării unor astfel de date, sau în cazul în care publicarea respectivă ar pune în pericol o investigație în curs, autoritățile competente acționează în una dintre modalitățile următoare:

(a)

amână publicarea deciziei de aplicare a sancțiunii sau a măsurii până în momentul în care motivele nepublicării încetează să existe;

(b)

publică în mod anonim decizia de aplicare a sancțiunii sau a măsurii, într-un mod care să fie conform cu dreptul intern, în cazul în care o astfel de publicare anonimă asigură o protecție eficace a datelor cu caracter personal vizate;

(c)

nu publică decizia de aplicare a sancțiunii sau a măsurii, în cazul în care opțiunile prevăzute la literele (a) și (b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura proporționalitatea publicării unei astfel de decizii în cazurile în care măsurile respective sunt considerate a fi minore.

În cazul în care se decide publicarea în mod anonim a unei sancțiuni sau a unei măsuri, astfel cum se menționează la litera (b) de la primul paragraf, publicarea datelor relevante poate fi amânată pentru o perioadă rezonabilă de timp, dacă se preconizează că în perioada respectivă motivele pentru publicarea anonimă vor înceta să existe.

(3)   În cazul în care decizia de a aplica o sancțiune sau o măsură face obiectul unei căi de atac în fața autorităților judiciare sau a altor autorități relevante, autoritățile competente publică imediat pe pagina lor de internet oficială aceste informații și orice informații ulterioare cu privire la rezultatul unei astfel de căi de atac. Mai mult, se publică și orice decizie de anulare a unei decizii anterioare de aplicare a unei sancțiuni sau măsuri.

(4)   Autoritățile competente se asigură că orice informație publicată în temeiul prezentului articol este menținută pe pagina lor de internet oficială pe o durată de cel puțin cinci ani de la publicare. Datele cu caracter personal incluse în informațiile publicate sunt menținute pe pagina de internet oficială a autorității competente numai pe durata stabilită de normele aplicabile privind protecția datelor.

Articolul 43

Raportarea sancțiunilor și a măsurilor administrative către ESMA

(1)   Autoritatea competentă transmite anual ESMA informații agregate privind toate sancțiunile administrative și alte măsuri administrative aplicate în conformitate cu articolul 39. ESMA publică aceste informații într-un raport anual.

În cazul în care statele membre au ales, în conformitate cu articolul 39 alineatul (1), să prevadă sancțiuni penale pentru cazurile de încălcare a dispozițiilor menționate la alineatul respectiv, autoritățile lor competente transmit anual ESMA date cu caracter anonim și agregat cu privire la toate anchetele penale efectuate și sancțiunile penale aplicate. ESMA publică date privind sancțiunile penale aplicate într-un raport anual.

(2)   În cazul în care a prezentat publicului anumite sancțiuni administrative, alte măsuri administrative sau sancțiuni penale, autoritatea competentă le raportează simultan către ESMA.

(3)   Autoritățile competente informează ESMA cu privire la toate sancțiunile administrative sau la alte măsuri administrative impuse dar nepublicate, inclusiv orice cale de atac introdusă în legătură cu acestea și la rezultatul lor. Statele membre se asigură că autoritățile competente primesc informațiile și hotărârea finală în legătură cu orice sancțiune penală impusă și le transmit ESMA. ESMA menține o bază de date centralizată a sancțiunilor și măsurilor administrative care i-au fost aduse la cunoștință, exclusiv în scopul schimburilor de informații dintre autoritățile competente. Respectiva bază de date poate fi accesată numai de ESMA, ABE și autoritățile competente și se actualizează pe baza informațiilor puse la dispoziție de acestea.

CAPITOLUL VIII

Acte delegate

Articolul 44

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 48 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de 36 de luni de la 9 noiembrie 2020.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 48 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 48 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu a formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Articolul 45

Raportare

(1)   Până la 10 noiembrie 2023 și după consultarea ESMA și ABE, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

(2)   Raportul conține o evaluare a următoarelor aspecte:

(a)

funcționarea pieței pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă în Uniune, inclusiv evoluția și tendințele pieței, ținând seama de experiența în materie de supraveghere, de numărul de furnizori de servicii de finanțare participativă și de cota lor de piață, precum și efectele prezentului regulament în raport cu alte acte legislative relevante ale Uniunii, printre care Directiva 97/9/CE, Directiva 2011/61/UE ale Parlamentului European și a Consiliului (24), Directiva 2014/65/UE și Regulamentul (UE) 2017/1129;

(b)

dacă domeniul de aplicare al serviciilor care intră sub incidența prezentului regulament rămâne adecvat, în raport cu pragul prevăzut la articolul 1 alineatul (2) litera (c);

(c)

utilizarea de instrumente admise în scopul finanțării participative pentru prestarea transfrontalieră de servicii de finanțare participativă;

(d)

dacă domeniul de aplicare al serviciilor care intră sub incidența prezentului regulament rămâne adecvat, ținând cont de evoluția modelelor de afaceri care implică intermedierea de creanțe financiare, inclusiv cesiunea sau vânzarea către investitori terți a creanțelor aferente creditelor prin intermediul platformei de finanțare participativă;

(e)

dacă sunt necesare ajustări ale definițiilor prevăzute în prezentul regulament, inclusiv definiția investitorului sofisticat prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (j) și criteriile din anexa II, din perspectiva eficacității acestora în asigurarea protecției investitorilor;

(f)

dacă cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1), la articolul 6 și la articolul 24 rămân adecvate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește guvernanța, conformitatea și punerea la dispoziție a informațiilor referitoare la administrarea de portofolii individuale de împrumuturi și în lumina unor servicii similare prestate pentru valori mobiliare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE;

(g)

efectele prezentului regulament asupra bunei funcționări a pieței interne a serviciilor de finanțare participativă a Uniunii, inclusiv efectele asupra accesului IMM-urilor la finanțare și asupra investitorilor și altor categorii de persoane fizice sau juridice afectate de aceste servicii;

(h)

implementarea inovării tehnologice în sectorul finanțării participative, inclusiv aplicarea unor noi modele de afaceri și tehnologii inovatoare;

(i)

dacă cerințele prudențiale prevăzute la articolul 11 rămân adecvate pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament, în special în ceea ce privește nivelul cerințelor de fonduri proprii minime, definiția fondurilor proprii, utilizarea asigurărilor și combinația dintre fondurile proprii și asigurare;

(j)

dacă este necesară modificarea cerințelor privind informarea clienților prevăzute la articolul 19 sau ale garanțiilor pentru protecția investitorilor prevăzute la articolul 21;

(k)

dacă valoarea stabilită la articolul 21 alineatul (7) rămâne adecvată pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament;

(l)

efectul regimului lingvistic acceptat de autoritățile competente în conformitate cu articolul 23 alineatele (2) și (3);

(m)

utilizarea buletinelor de anunțuri menționate la articolul 25, inclusiv efectele asupra pieței secundare a împrumuturilor, a valorilor mobiliare și a instrumentelor admise pentru finanțarea participativă;

(n)

efectele pe care le au actele cu putere de lege și actele administrative naționale care reglementează comunicările publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă asupra libertății de a presta servicii, concurenței și protecției investitorilor;

(o)

aplicarea sancțiunilor administrative și a altor măsuri administrative, în special, eventuala necesitate de a armoniza în continuare sancțiunile administrative prevăzute pentru încălcarea prezentului regulament;

(p)

necesitatea și proporționalitatea introducerii pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă a obligației de a respecta dispozițiile de drept intern care transpun Directiva (UE) 2015/849 în ceea ce privește spălarea banilor sau finanțarea terorismului, și a adăugării furnizorilor de servicii de finanțare participativă pe lista entităților cărora le revin obligații în sensul directivei menționate;

(q)

pertinența de a autoriza entități stabilite în țări terțe drept furnizori de servicii de finanțare participativă în temeiul prezentului regulament;

(r)

cooperarea dintre autoritățile competente și ESMA și pertinența învestirii autorităților competente cu competența de a asigura supravegherea în temeiul prezentului regulament;

(s)

posibilitatea de a introduce măsuri specifice în prezentul regulament pentru a promova proiecte de finanțare participativă sustenabile și inovatoare, precum și utilizarea fondurilor Uniunii;

(t)

numărul total și ponderea pe piață ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă autorizați în temeiul prezentului regulament în perioada cuprinsă între 10 noiembrie 2021 și 10 noiembrie 2022, clasificate pe categorii de întreprinderi mici, mijlocii și mari;

(u)

volumul, numărul proiectelor și tendințele serviciilor transfrontaliere de finanțare participativă furnizate, prezentate pentru fiecare stat membru;

(v)

ponderea serviciilor de finanțare participativă prestate în temeiul prezentului regulament pe piața mondială a finanțării participative și pe piața financiară a Uniunii;

(w)

costurile generate de respectarea prezentului regulament furnizorilor de servicii de finanțare participativă, prezentate ca procent din costurile operaționale;

(x)

volumul investițiilor retrase de investitori în perioada de reflecție, cota sa din volumul total al investițiilor și, pe baza acestor date, o evaluare cu privire la durata și natura perioadei de reflecție prevăzute la articolul 22, dacă acestea sunt adecvate și nu afectează eficiența procesului de majorare a capitalului sau a protecției investitorilor;

(y)

numărul și cuantumul amenzilor administrative și ale sancțiunilor penale aplicate în conformitate cu prezentul regulament sau în legătură cu acesta, clasificate în funcție de statele membre;

(z)

tipurile și tendințele de comportament fraudulos al investitorilor, al furnizorilor de servicii de finanțare participativă și al terților care se constată în legătură cu prezentul regulament.

Articolul 46

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/1129

La articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129, se adaugă următoarea literă:

„(k)

o ofertă publică de valori mobiliare de la un furnizor de servicii de finanțare participativă autorizat în temeiul Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului (*3), cu condiția ca aceasta să nu depășească pragul prevăzut la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din regulamentul respectiv.

Articolul 47

Modificarea Directivei (UE) 2019/1937

La partea I.B din anexa la Directiva (UE) 2019/1937 se adaugă următorul text:

„(xxi)

Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 (JO L 347, 20.10.2020, p. 1).”

Articolul 48

Perioada de tranziție acordată cu privire la serviciile de finanțare participativă prestate în conformitate cu dreptul intern

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă pot continua, în conformitate cu dreptul intern aplicabil, să presteze servicii de finanțare participativă care intră sub incidența prezentului regulament până la 10 noiembrie 2022 sau până la data la care li se acordă autorizația menționată la articolul 12, oricare dintre aceste date survine prima.

(2)   Pe durata perioadei de tranziție menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, statele membre pot să stabilească proceduri simplificate de autorizare pentru entitățile care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt autorizate în temeiul dreptului intern să presteze servicii de finanțare participativă. Autoritățile competente se asigură că cerințele prevăzute la articolul 12 sunt respectate înainte de a acorda autorizația în conformitate cu aceste proceduri simplificate.

(3)   Până la 10 mai 2022, Comisia evaluează, în urma consultării ESMA, aplicarea prezentului regulament în ceea ce privește furnizorii de servicii de finanțare participativă care prestează servicii de finanțare participativă doar la nivel național și efectele prezentului regulament asupra dezvoltării piețelor naționale de finanțare participativă și a accesului la finanțare. Pe baza acestei evaluări, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 44 pentru a prelungi perioada menționată la alineatul (1) de la prezentul articol o singură dată cu o perioadă de 12 luni.

Articolul 49

Derogare temporară acordată cu privire la pragurile stabilite la articolul 1 alineatul (2) litera (c)

Prin derogare de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament, pentru o perioadă de 24 de luni de la 10 noiembrie 2021, în cazul în care, într-un stat membru, pragul valorii totale pentru publicarea unui prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 este inferior valorii de 5 000 000 EUR, prezentul regulament se aplică în statul membru respectiv numai în ceea ce privește ofertele de finanțare participativă a căror valoare totală atinge valoarea pragului respectiv.

Articolul 50

Transpunerea modificării Directivei (UE) 2019/1937

(1)   Statele membre adoptă, publică și aplică până la 10 noiembrie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma cu articolul 47. Cu toate acestea, dacă data respectivă este anterioară datei de transpunere menționată la articolul 26 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/1937, adoptarea, publicarea și aplicarea respectivelor acte cu putere de lege și acte administrative se amână până la data de transpunere menționată la articolul 26 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/1937.

(2)   Statele membre comunică Comisiei și ESMA textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de articolul 47.

Articolul 51

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 10 noiembrie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D.M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  JO C 367, 10.10.2018, p. 65.

(2)  Poziția Parlamentului European din 27 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 20 iulie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 5 octombrie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).

(4)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(5)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(6)  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

(7)  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

(8)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

(9)  Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(11)  Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22).

(12)  Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (JO L 173, 12.6.2014, p. 149).

(13)  Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).

(14)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(15)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(16)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(17)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(18)  Directiva (UE) 2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 octombrie 2020 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (a se vedea pagina 50 din prezentul Jurnal Oficial).

(19)  Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (JO L 297, 7.11.2013, p. 107).

(20)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(21)  Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE)nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

(22)  Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

(23)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

(24)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).


ANEXA I

FIȘA CU INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND INVESTIȚIA

Partea A: Informații despre dezvoltatorul (dezvoltatorii) de proiect(e) și proiectul de finanțare participativă

(a)

Identitatea, forma juridică, structura de proprietate, membrii organului de conducere și datele de contact;

(b)

Toate persoanele fizice și juridice responsabile de informațiile puse la dispoziție în fișa cu informații esențiale privind investiția. În cazul persoanelor fizice, inclusiv al membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale dezvoltatorului de proiect, se va indica numele și funcția persoanei fizice; în cazul persoanelor juridice, se va indica denumirea și sediul social.

Următoarea declarație de responsabilitate:

„Dezvoltatorul de proiect declară că, după cunoștința sa, nu au fost omise informații și că acestea nu induc în eroare sau nu sunt inexacte în mod vădit. Dezvoltatorul de proiect este responsabil de pregătirea acestei fișe cu informații esențiale privind investiția.”;

(c)

Activități principale ale dezvoltatorului de proiect; produsele oferite sau serviciile prestate de către dezvoltatorul de proiect;

(d)

Un hyperlink către cele mai recente situații financiare ale dezvoltatorului de proiect, dacă sunt disponibile;

(e)

Cifrele și indicatorii financiari anuali cheie ai dezvoltatorului de proiect din ultimii trei ani, dacă sunt disponibile;

(f)

Descrierea proiectului de finanțare participativă, inclusiv scopul și principalele caracteristici ale acestuia.

Partea B: Principalele caracteristici ale procesului de finanțare participativă și, după caz, condițiile pentru mobilizarea de capital sau împrumutul de fonduri

(a)

Nivelul-țintă minim al capitalului care urmează să fie mobilizat sau nivelul-țintă minim al fondurilor care urmează să fie împrumutate în cadrul unei singure oferte de finanțare participativă și numărul de oferte care au fost finalizate de dezvoltatorul de proiect sau de furnizorul de finanțare participativă pentru respectivul proiect de finanțare participativă;

(b)

Termenul-limită pentru atingerea nivelului-țintă al capitalului mobilizat sau nivelul-țintă al fondurilor împrumutate;

(c)

Informații cu privire la consecințele în cazul în care nivelul-țintă al capitalului mobilizat sau nivelul-țintă al fondurilor împrumutate nu este atins până la termenul-limită;

(d)

Valoarea maximă a unei oferte de finanțare, în cazul în care diferă de nivelul-țintă al capitalului sau de nivelul-țintă al fondurilor menționat la litera (a);

(e)

Valoarea fondurilor proprii cu care dezvoltatorul de proiect s-a angajat să contribuie la proiectul de finanțare participativă;

(f)

Schimbarea structurii capitalului sau a împrumuturilor dezvoltatorului de proiect legate de oferta de finanțare participativă;

(g)

Existența și condițiile unei perioade de reflecție precontractuală pentru investitorii nesofisticați.

Partea C: Factori de risc

Prezentarea principalelor riscuri legate de finanțarea proiectului de finanțare participativă, de sector, de proiect, de dezvoltatorul de proiect și de valorile mobiliare, instrumente admise în scopul finanțării participative sau de împrumuturi, inclusiv a riscurilor geografice, dacă este cazul.

Partea D: Informații privind oferta de valori mobiliare și de instrumente admise în scopul finanțării participative

(a)

Valoarea totală și tipul valorilor mobiliare sau a instrumentelor admise în scopul finanțării participative care urmează să fie oferite;

(b)

Prețul de subscriere;

(c)

Dacă sunt acceptate suprasubscrierile și modul în care acestea sunt alocate;

(d)

Clauzele aplicabile subscrierii și plății;

(e)

Custodia și livrarea valorilor mobiliare sau a instrumentelor admise în scopul finanțării participative care urmează să fie oferite;

(f)

Dacă investiția este acoperită de o garanție personală sau de o garanție reală:

(i)

dacă furnizorul de garanții personale sau furnizorul de garanții reale este o persoană juridică;

(ii)

identitatea, forma juridică și datele de contact ale furnizorului de garanții personale sau ale furnizorului de garanții reale;

(iii)

informații privind natura și clauzele garanției personale sau ale garanției reale;

(g)

Dacă este cazul, un angajament ferm de a răscumpăra valorile mobiliare sau instrumentele admise în scopul finanțării participative și termenul pentru răscumpărare;

(h)

Pentru alte instrumente decât cele de capitaluri proprii, rata nominală a dobânzii, data de la care dobânda devine exigibilă, datele pentru plata dobânzii, scadența și randamentul aplicabil.

Partea E: Informații privind vehiculele investiționale (SPV)

(a)

Dacă între dezvoltatorul de proiect și investitor este interpus un SPV;

(b)

Datele de contact ale SPV.

Partea F: Drepturile investitorilor

(a)

Drepturile esențiale anexate la valorile mobiliare sau la instrumentele admise în scopul finanțării participative;

(b)

Restricțiile la care sunt supuse valorile mobiliare sau instrumentele admise pentru finanțarea participativă, inclusiv contractele privind acționarii sau alte aranjamente care împiedică transferabilitatea acestora;

(c)

Descrierea oricăror restricții privind transferul valorilor mobiliare sau al instrumentelor admise în scopul finanțării participative;

(d)

Condițiile de retragere a investitorului din investiție;

(e)

Pentru instrumentele de capitaluri proprii, repartizarea capitalului și a drepturilor de vot, înainte și după majorarea de capital rezultată în urma ofertei (presupunând că toate valorile mobiliare sau instrumentele admise în scopul finanțării participative vor fi subscrise).

Partea G: Prezentarea informațiilor referitoare la împrumuturi

În cazul în care oferta de finanțare participativă presupune facilitarea acordării de împrumuturi, fișa cu informații esențiale privind investiția cuprinde, în locul informațiilor menționate în părțile D, E și F din prezenta anexă, informațiile cu privire la:

(a)

natura, durata și condițiile împrumutului;

(b)

ratele dobânzilor aplicabile sau, după caz, orice altă formă de compensare a investitorilor;

(c)

măsuri de reducere a riscurilor, inclusiv existența unor furnizori de garanții reale sau de garanții personale sau a altor tipuri de garanții;

(d)

calendarul de rambursare a principalului și de plată a dobânzilor;

(e)

orice situație de neîndeplinire a obligațiilor contractuale din contractele de credit de către dezvoltatorul de proiect survenită în ultimii cinci ani;

(f)

administrarea împrumutului, inclusiv pentru situațiile în care dezvoltatorul de proiect nu își îndeplinește obligațiile.

Partea H: Comisioane, informații și căi de atac

(a)

Comisioanele percepute și costurile suportate de investitor în legătură cu investiția, inclusiv costurile administrative care rezultă din vânzarea de instrumente admise în scopul finanțării participative;

(b)

Unde și cum pot fi obținute gratuit informații suplimentare despre proiectul de finanțare participativă, despre dezvoltatorul de proiect și despre SPV;

(c)

În ce mod și cui îi poate adresa investitorul o plângere cu privire la investiție sau la comportamentul dezvoltatorului de proiect sau cu privire la furnizorul de servicii de finanțare participativă.

Partea I: Informații privind administrarea de portofolii individuale de împrumuturi care sunt puse la dispoziție de furnizorii de servicii de finanțare participativă

(a)

Identitatea, forma juridică, structura de proprietate, membrii organului de conducere și datele de contact ale furnizorului de servicii de finanțare participativă;

(b)

Rata dobânzii minime și maxime aferente împrumuturilor care pot fi acordate portofoliilor individuale ale investitorilor;

(c)

Scadența minimă și maximă a împrumuturilor care pot fi acordate portofoliilor individuale ale investitorilor;

(d)

În cazul în care sunt utilizate, gama și distribuția categoriilor în care se încadrează împrumuturile, precum și ratele de nerambursare și media ponderată a ratei dobânzii pentru fiecare categorie de risc cu o defalcare suplimentară în anul în care împrumuturile au fost acordate prin intermediul furnizorului de servicii de finanțare participativă;

(e)

Elementele principale ale metodologiei interne pentru evaluarea riscului de credit al proiectelor de finanțare participativă și pentru definirea categoriilor de risc;

(f)

În cazul în care se oferă o rentabilitate țintă a investiției, o rată țintă anualizată și intervalul de încredere al acestei rate țintă anualizate pentru perioada de investiții, ținând seama de comisioane și ratele de nerambursare;

(g)

Procedurile, metodologiile și criteriile interne de selecție a proiectelor de finanțare participativă în portofoliul individual de împrumuturi al investitorului;

(h)

Acoperirea și condițiile oricăror garanții de capital aplicabile;

(i)

Administrare de portofolii de împrumuturi, inclusiv în situațiile în care dezvoltatorul de proiect nu își îndeplinește obligațiile;

(j)

Strategiile de diversificare a riscului;

(k)

Comisioanele pe care trebuie să le plătească dezvoltatorul de proiect sau investitorul, inclusiv orice deducere din dobânda care trebuie plătită de către dezvoltatorul de proiect.


ANEXA II

INVESTITORII SOFISTICAȚI ÎN SENSUL PREZENTULUI REGULAMENT

I.   Criterii de identificare

Investitorul sofisticat este un investitor care este conștient de riscurile legate de investițiile pe piețele de capital și de resursele adecvate pentru a-și asuma aceste riscuri fără a se expune unor consecințe financiare excesive. Investitorii sofisticați pot fi clasificați ca atare dacă îndeplinesc criteriile de identificare prevăzute în prezenta secțiune și dacă se respectă procedura prevăzută la secțiunea II.

Următoarele persoane fizice și juridice sunt considerate investitori sofisticați pentru toate serviciile prestate de furnizorii de servicii de finanțare participativă în conformitate cu prezentul regulament:

1.

Persoanele juridice care îndeplinesc cel puțin unul din următoarele criterii:

(a)

fonduri proprii de cel puțin 100 000 EUR;

(b)

o cifră de afaceri netă de cel puțin 2 000 000 EUR;

(c)

un bilanț de cel puțin 1 000 000 EUR.

2.

Persoanele fizice care îndeplinesc cel puțin două din următoarele criterii:

(a)

venituri personale brute de cel puțin 60 000 EUR pe exercițiu financiar sau un portofoliu de instrumente financiare, definit ca incluzând depozite în numerar și active financiare, care depășește 100 000 EUR;

(b)

investitorul lucrează sau a lucrat în sectorul financiar timp de cel puțin un an într-o poziție profesională, care necesită cunoașterea tranzacțiilor sau a serviciilor avute în vedere, sau investitorul a deținut o funcție executivă timp de cel puțin 12 luni într-o persoană juridică menționată la punctul 1;

(c)

investitorul a efectuat în medie 10 tranzacții de o valoare semnificativă pe trimestru în ultimele patru trimestre anterioare pe piețele de capital;

II.   Cerere de a fi tratat ca investitor sofisticat

Furnizorii de servicii de finanțare participativă pun la dispoziția investitorilor lor un model pe care îl pot folosi pentru a transmite cererea de a fi tratați ca investitori sofisticați. Modelul cuprinde criteriile de identificare prevăzute la secțiunea I și o avertizare clară care să precizeze protecția investitorilor pe care un investitor sofisticat o va pierde ca urmare a clasificării ca atare.

O cerere de a fi tratat ca investitor sofisticat conține următoarele elemente:

1.

un certificat care menționează criteriile de identificare stabilite în secțiunea I pe care investitorul solicitant le îndeplinește;

2.

o declarație conform căreia investitorul solicitant este conștient de consecințele pierderii protecției care decurge din statutul de investitor nesofisticat;

3.

o declarație conform căreia investitorul solicitant rămâne răspunzător pentru veridicitatea informațiilor furnizate în cerere.

Furnizorul de servicii de finanțare participativă ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că investitorul se califică drept investitor sofisticat și pune în aplicare politici interne scrise adecvate pentru a clasifica investitorii. Furnizorul de servicii de finanțare participativă aprobă cererea, cu excepția cazului în care are îndoieli întemeiate că informațiile furnizate în cerere ar fi corecte. Furnizorul de servicii de finanțare participativă transmite o notificare expresă investitorilor atunci când statutul lor este confirmat.

Aprobarea menționată la al treilea paragraf are o valabilitate de doi ani. Investitorii care doresc să își mențină statutul de investitor sofisticat ulterior expirării duratei de valabilitate prezintă o nouă cerere furnizorului de servicii de finanțare participativă.

Investitorilor sofisticați le revine responsabilitatea de a informa furnizorul de servicii de finanțare participativă în legătură cu orice modificare ce le poate afecta clasificarea. Atunci când furnizorul de servicii de finanțare participativă ia cunoștință de faptul că investitorul nu mai îndeplinește condițiile inițiale care l-au făcut eligibil pentru a fi considerat investitor sofisticat, furnizorul de servicii de finanțare participativă îl informează pe investitor că va fi tratat ca investitor nesofisticat.

III.   Investitorii sofisticați care sunt clienți profesionali

Prin derogare de la procedura prevăzută în secțiunea II din prezenta anexă, entitățile menționate la punctele 1-4 din secțiunea I a anexei II la Directiva 2014/65/UE sunt considerate investitori sofisticați dacă îi prezintă furnizorului de servicii de finanțare participativă dovada statutului lor de profesioniști.