12.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1432 AL COMISIEI

din 14 iulie 2020

de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru domeniul statisticilor privind utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2021

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019 de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Pentru a acoperi nevoile identificate în subiectele detaliate relevante din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1700, Comisia trebuie să specifice numărul și titlurile variabilelor pentru setul de date din domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2021.

(2)

Numărul de variabile care trebuie să fie colectate în temeiul prezentului regulament nu trebuie să depășească cu mai mult de 5 % numărul de variabile colectate pentru domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor la momentul intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/1700,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Numărul și titlurile variabilelor pentru domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2021 sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 261 I, 14.10.2019, p. 1.


ANEXĂ

Numărul și titlurile variabilelor pentru domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2021

Subiect

Subiect detaliat

Identificatorul variabilei

Denumirea variabilei/descrierea variabilei

01. Aspecte tehnice – 15 variabile tehnice obligatorii,

2 variabile tehnice opționale

Informații privind colectarea de date

REFYEAR

Anul anchetei

Informații privind colectarea de date

INTDATE

Data de referință – data primului interviu

Informații privind colectarea de date

STRATUM_ID

Strat

Informații privind colectarea de date

PSU

Unitate primară de eșantionare

Identificare

HH_ID

Identificatorul gospodăriei

Identificare

IND_ID

Identificator individual

Identificare

HH_REF_ID

Identificatorul gospodăriei de care aparține persoana

Ponderi

HH_WGHT

Ponderea gospodăriei

Ponderi

IND_WGHT

Pondere individuală

Caracteristicile interviului

ORA

Durata interviului

Caracteristicile interviului

INT_TYPE

Tipul de interviu

Localizare

COUNTRY

Țara de reședință

Localizare

GEO_NUTS1

Regiunea de reședință

Localizare

GEO_NUTS2

(opțional)

Regiunea de reședință (opțional)

Localizare

GEO_NUTS3

(opțional)

Regiunea de reședință

(opțional)

Localizare

DEG_URBA

Gradul de urbanizare

Localizare

GEO_DEV

Localizare geografică

02. Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

7 variabile colectate,

1 variabilă derivată, - 7 variabile opționale

Demografie

SEX

Sexul

Demografie

YEARBIR

Anul nașterii

Demografie

PASSBIR

Sărbătorirea zilei de naștere până la momentul interviului

Demografie

AGE

Vârsta, în ani împliniți

Cetățenie și proveniența din familii de migranți

CITIZENSHIP

Țara cetățeniei principale

Cetățenie și proveniența din familii de migranți

CNTRYB

Țara nașterii

Componența gospodăriei

HH_POP

Dimensiunea gospodăriei (numărul membrilor din gospodărie)

Componența gospodăriei

HH_POP_16_24 (opțional)

Numărul de membri din gospodărie cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani (opțional)

Componența gospodăriei

HH_POP_16_24S (opțional)

Numărul de elevi și studenți din gospodărie cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani

(opțional)

Componența gospodăriei

HH_POP_25_64 (opțional)

Numărul de membri din gospodărie cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani (opțional)

Componența gospodăriei

HH_POP_65_MAX (opțional)

Numărul de membri din gospodărie cu vârste de minimum 65 de ani (opțional)

Componența gospodăriei

HH_CHILD

Numărul de copii sub 16 ani

Componența gospodăriei

HH_CHILD_14_15

(opțional)

Numărul de copii cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani

(opțional)

Componența gospodăriei

HH_CHILD_5_13

(opțional)

Numărul de copii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani (opțional)

Componența gospodăriei

HH_CHILD_LE_4

(opțional)

Numărul de copii cu vârste de maximum 4 ani (opțional)

03. Participarea pe piața muncii

5 variabile colectate,

3 variabile opționale

Statutul activității principale (autodefinit)

MAINSTAT

Statutul activității principale (autodefinit)

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

STAPRO

Statutul profesional la locul de muncă principal

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

NACE1D

(opțional)

Activitatea economică a unității locale pentru locul de muncă principal

(opțional)

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

ISCO2D

Ocupația la locul de muncă principal

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

OCC_ICT

Specialist TIC sau specialist non-TIC

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

OCC_MAN

Lucrător manual sau lucrător nemanual

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

EMPST_WKT

(opțional)

Loc de muncă principal cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă (autodefinit)

(opțional)

Durata contractului

EMPST_CONTR

(opțional)

Permanența locului de muncă principal

(opțional)

04. Nivelul de instruire și studiile urmate

1 variabilă colectată,

1 variabilă derivată

Nivelul de instruire

ISCEDD

Nivelul de instruire (cel mai înalt nivel de instruire absolvit)

Nivelul de instruire

ISCED

Nivelul de instruire agregat

05. Venit, consum și elemente de avere, inclusiv datorii

1 variabilă colectată

Venitul total lunar al gospodăriei

HH_IQ5

Venitul lunar curent net mediu total

06. Participarea la societatea informațională – 122 de variabile colectate,

5 variabile opționale

Accesul la TIC

IACC

Accesul gospodăriei la internet la domiciliu (prin orice dispozitiv)

Accesul la TIC

BBFIX

Utilizarea conexiunilor fixe în bandă largă pentru acces la internet la domiciliu

Accesul la TIC

BBMOB

Utilizarea conexiunilor mobile în bandă largă pentru acces la internet la domiciliu (prin intermediul rețelei de telefonie mobilă, cel puțin 3G)

Utilizarea și frecvența utilizării TIC

IU

Utilizarea cea mai recentă a internetului, în orice loc, prin orice dispozitiv care permite conectarea

Utilizarea și frecvența utilizării TIC

IFU

Frecvența medie de utilizare a internetului în ultimele trei luni

Utilizarea și frecvența utilizării TIC

IFU_D

Utilizarea internetului de mai multe ori pe zi

Utilizarea și frecvența utilizării TIC

IUG_DKPC

Utilizarea internetului în ultimele trei luni pe un computer tip desktop

Utilizarea și frecvența utilizării TIC

IUG_LPC

Utilizarea internetului în ultimele trei luni pe un laptop

Utilizarea și frecvența utilizării TIC

IUG_TPC

Utilizarea internetului în ultimele trei luni pe o tabletă

Utilizarea și frecvența utilizării TIC

IUG_MP

Utilizarea internetului în ultimele trei luni pe un telefon mobil sau pe un telefon inteligent

Utilizarea și frecvența utilizării TIC

IUG_OTH1

Utilizarea internetului în ultimele trei luni pe alte dispozitive (cum ar fi televiziune inteligentă, difuzoare inteligente, consolă de jocuri, dispozitiv de citit cărți electronice, ceas inteligent)

Activități pe internet

IUEM

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru trimiterea și primirea de mesaje electronice

Activități pe internet

IUPH1

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru apeluri (inclusiv apeluri video) prin intermediul internetului

Activități pe internet

IUSNET

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru a activa în rețelele de socializare (crearea unui profil de utilizator, postarea de mesaje sau alte contribuții)

Activități pe internet

IUCHAT1

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru a transmite mesaje instantanee (schimbul de mesaje)

Activități pe internet

IUNW1

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru a citi online site-uri de știri, ziare sau reviste

Activități pe internet

IHIF

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru căutarea de informații legate de sănătate (despre aspecte precum accidentări, boli, nutriție, ameliorarea sănătății)

Activități pe internet

IUIF

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru a găsi informații despre produse sau servicii

Activități pe internet

IUPOL2

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru exprimarea de opinii privind aspecte civice sau politice pe site-uri web sau pe platforme de comunicare socială

Activități pe internet

IUVOTE

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru a lua parte la consultări online sau pentru a vota cu scopul de a defini aspecte civice sau politice (de exemplu, planificare urbanistică, semnarea unei petiții)

Activități pe internet

IUJOB

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru căutarea unui loc de muncă sau pentru trimiterea unei cereri de angajare

Activități pe internet

IUSELL

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru a vinde bunuri sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații

Activități pe internet

IUBK

Utilizarea internetului în ultimele trei luni în scop personal pentru servicii bancare pe internet (inclusiv servicii bancare prin telefonul mobil)

Activități pe internet

IUOLC

Utilizarea internetului în ultimele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop educațional, profesional sau personal, prin urmarea unui curs online

Activități pe internet

IUOLM

Utilizarea internetului în ultimele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop educațional, profesional sau personal sub forma utilizării unui material online altul decât un curs online complet (de exemplu, materiale audio-video, software online pentru învățare, manuale electronice, aplicații de învățare)

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12IF

Contact sau interacțiune cu autorități publice sau cu servicii publice pe internet, în scopuri personale, în ultimele 12 luni, pentru obținerea de informații de pe site-uri web sau din aplicații

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12FM

Contact sau interacțiune cu autorități publice sau cu servicii publice pe internet, în scopuri personale, în ultimele 12 luni, pentru descărcare/tipărire de formulare oficiale

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12RT

Contact sau interacțiune cu autorități publice sau cu servicii publice pe internet, în scopuri personale, în ultimele 12 luni, pentru depunerea online de formulare completate

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12RTX_NAP

Respondentul nu a depus online formulare completate pe site-urile web sau pe aplicațiile autorităților publice, în scopuri personale, în ultimele 12 luni, deoarece nu a fost necesar să depună niciun fel de formulare oficiale

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12RTX_SNA

Respondentul nu a depus online niciun formular completat pe site-urile web sau pe aplicațiile autorităților publice, în scopuri personale, în ultimele 12 luni, deoarece nu a fost disponibil un astfel de serviciu online

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12RTX_SKL

Respondentul nu a transmis online niciun formular completat pe site-urile web sau pe aplicațiile autorităților publice, în scopuri personale, în ultimele 12 luni, din cauza lipsei de competențe sau de cunoștințe (de exemplu, respondentul nu a știut cum să utilizeze site-ul web sau a fost prea complicat să îl utilizeze)

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12RTX_SEC

Respondentul nu a depus online formulare completate pe site-urile web sau pe aplicațiile autorităților publice, în scopuri personale, în ultimele 12 luni, din cauza unor preocupări legate de protecția și securitatea datelor personale

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12RTX_SIGN (opțional)

Respondentul nu a depus online niciun formular completat pe site-urile web sau pe aplicațiile autorităților publice, în scopuri personale, în ultimele 12 luni, din cauza lipsei semnăturii electronice sau a unui identificator/certificat electronic (necesar pentru utilizarea serviciilor) sau din cauza unor probleme legate de utilizarea semnăturii electronice sau a identificatorului/certificatului electronic

(opțional)

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12RTX_PXOL (opțional)

Respondentul nu a depus online niciun formular completat pe site-urile web sau pe aplicațiile autorităților publice, în scopuri personale, în ultimele 12 luni, din cauza reticenței respondentului de a plăti online (de exemplu, din cauză că se teme de fraude cu cărți de credit) sau a incapacității de a plăti online (de exemplu, din cauză că nu are acces la metodele de plată necesare) (opțional)

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12RTX_DEL

Respondentul nu a depus online niciun formular completat pe site-urile web sau pe aplicațiile autorităților publice, în scopuri personale, în ultimele 12 luni, deoarece o altă persoană a transmis online formularele completate în numele respondentului (cum ar fi un consultant, un consilier fiscal, o rudă sau un membru al familiei)

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12RTX_OTH

Respondentul nu a depus online niciun formular completat pe site-urile web sau pe aplicațiile autorităților publice, în scopuri personale, în ultimele 12 luni, din alte motive

Comerț electronic

IBUY

Cea mai recentă achiziție sau comandă de mărfuri sau servicii prin intermediul internetului în scopuri personale

Comerț electronic

BCLOT1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra îmbrăcăminte (inclusiv îmbrăcăminte sport), încălțăminte sau accesorii (precum genți, bijuterii) de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BSPG

Utilizarea internetului pentru a cumpăra articole sportive (exceptând îmbrăcămintea sport) de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BCG

Utilizarea internetului pentru a cumpăra jucării sau obiecte de îngrijire a copilului (cum ar fi scutece, biberoane, cărucioare pentru copii) de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BFURN1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra mobilă, accesorii pentru casă (cum ar fi covoare sau perdele) sau produse pentru grădinărit (cum ar fi instrumente, plante) de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BMUSG

Utilizarea internetului pentru a cumpăra muzică pe CD-uri, viniluri etc. de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BFLMG

Utilizarea internetului pentru a cumpăra filme sau seriale pe suport DVD, Blu-ray etc. de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BBOOKNLG

Utilizarea internetului pentru a cumpăra cărți, reviste sau ziare tipărite de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BHARD1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra computere, tablete, telefoane mobile sau accesorii de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BEEQU1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra produse electronice de larg consum (cum ar fi televizoarele, difuzoarele stereo, camerele de filmat) sau produse electrocasnice (cum ar fi mașinile de spălat) de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BMED1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra medicamente sau suplimente alimentare, cum ar fi vitaminele (cu excepția reînnoirii online a rețetelor), de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate), prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BFDR

Utilizarea internetului pentru a comanda livrări de la restaurante, lanțuri de alimentație rapidă, servicii de alimentație publică tip catering, de la întreprinderi sau persoane fizice, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BFDS

Utilizarea internetului pentru a cumpăra produse alimentare sau băuturi de la magazine sau de la furnizori de cutii de produse pentru prepararea meselor, de la întreprinderi sau persoane fizice, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BCBW

Utilizarea internetului pentru a cumpăra produse cosmetice, produse de înfrumusețare sau de îngrijire, de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BCPH

Utilizarea internetului pentru a cumpăra produse de curățenie sau de igienă personală (cum ar fi periuțe de dinți, batiste, detergenți de rufe, cârpe de curățenie), de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate), prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BBMC

Utilizarea internetului pentru a cumpăra biciclete, mopede, automobile sau alte vehicule sau piese de schimb pentru acestea, de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate), prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BOPG

Utilizarea internetului pentru a cumpăra alte mărfuri fizice, de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BPG_DOM

Utilizarea internetului pentru a achiziționa mărfuri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni de la comercianți naționali (de la întreprinderi sau persoane fizice)

Comerț electronic

BPG_EU

Utilizarea internetului pentru a achiziționa mărfuri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni de la comercianți din alte țări ale UE (de la întreprinderi sau persoane fizice)

Comerț electronic

BPG_WRLD

Utilizarea internetului pentru a achiziționa mărfuri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni de la comercianți din restul lumii (de la întreprinderi sau persoane fizice)

Comerț electronic

BPG_UNK

Utilizarea internetului pentru a achiziționa mărfuri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni de la comercianți a căror țară de origine este necunoscută (de la întreprinderi sau persoane fizice)

Comerț electronic

BPG_PP

Mărfuri cumpărate de la persoane fizice prin intermediul unui site web sau al unei aplicații

Comerț electronic

BMUSS

Utilizarea internetului pentru a cumpăra sau a se abona la servicii de streaming pentru muzică sau pentru a descărca muzică, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BFLMS

Utilizarea internetului pentru a cumpăra sau a se abona la servicii de streaming pentru filme sau seriale sau pentru a descărca filme sau seriale, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BBOOKNLS

Utilizarea internetului pentru a cumpăra sau a se abona la cărți electronice, reviste online sau ziare online, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BGAMES

Utilizarea internetului pentru a cumpăra sau a se abona la jocuri online sau pentru a descărca jocuri pentru telefoane inteligente, tablete, calculatoare sau console, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BSOFTS

Utilizarea internetului pentru a cumpăra sau a se abona la software pentru calculatoare sau alte tipuri de software de descărcat, inclusiv actualizări, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BHLFTS

Utilizarea internetului pentru a cumpăra sau a se abona la aplicații legate de sănătate sau forma fizică (cu excepția aplicațiilor gratuite), prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BAPP

Utilizarea internetului pentru a cumpăra sau a se abona la alte aplicații (cum ar fi aplicațiile pentru învățarea limbilor străine, pentru călătorii, prognoza meteo) (cu excepția aplicațiilor gratuite), prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BSTICK

Utilizarea internetului pentru a cumpăra bilete la evenimente sportive, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BCTICK

Utilizarea internetului pentru a cumpăra bilete la evenimente culturale sau la alte evenimente (cum ar fi cinema, concerte, târguri), prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BSIMC

Utilizarea internetului pentru a cumpăra abonamente la internet sau conexiuni de telefonie mobilă, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BSUTIL

Utilizarea internetului pentru a cumpăra abonamente de electricitate, apă sau încălzire, eliminarea deșeurilor sau alte servicii similare, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BHHS

Utilizarea internetului pentru a cumpăra servicii casnice (cum ar fi de curățenie, de îngrijire a copiilor, de reparații, de grădinărit) (și în cazul în care sunt cumpărate de la persoane fizice) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BHHS_PP

Utilizarea internetului pentru a cumpăra servicii casnice de la persoane fizice, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BTPS_E

Utilizarea internetului pentru a cumpăra servicii de transport de la o întreprindere de transport, cum ar fi un bilet de autobuz local, de avion sau de tren sau o cursă de taxi prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BTPS_PP

Utilizarea internetului pentru a cumpăra servicii de transport de la o persoană fizică, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BRA_E

Utilizarea internetului pentru a închiria cazare de la întreprinderi precum hoteluri sau agenții de turism, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BRA_PP

Utilizarea internetului pentru a închiria cazare de la o persoană fizică, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BOTS (opțional)

Utilizarea internetului pentru a cumpăra orice alte servicii (exceptând serviciile financiare și de asigurări) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

(opțional)

Comerț electronic

BF

Numărul de cazuri în care au fost achiziționate mărfuri sau servicii pe internet, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

IBV1

Valoarea totală a mărfurilor sau serviciilor achiziționate prin internet prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BFIN_IN1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra polițe de asigurare, inclusiv asigurări de călătorie, de asemenea ca pachet împreună cu, de exemplu, un bilet de avion, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, în scopuri personale, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BFIN_CR1

Utilizarea internetului pentru a obține un împrumut sau un credit ipotecar sau pentru a facilita obținerea unui credit de la bănci sau de la alți furnizori financiari, prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații, în scopuri personale, în ultimele trei luni

Comerț electronic

BFIN_SH1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra sau vinde acțiuni, obligațiuni, unități în fonduri sau alte active financiare, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, în scopuri personale, în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

BTFW1

Probleme întâlnite în comerțul pe internet: site-ul web este dificil de utilizat sau a funcționat nesatisfăcător (de exemplu, a fost prea complicat, derutant, disfuncțional din punct de vedere tehnic) în timpul cumpărăturilor online prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

BDGL1

Probleme întâlnite în comerțul pe internet: dificultăți întâmpinate în găsirea de informații privind garanțiile sau alte drepturi legale la cumpărarea online prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

BSPD1

Probleme întâlnite în comerțul pe internet: viteză de livrare mai mică decât cea indicată la cumpărarea online prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

BCPR1

Probleme întâlnite în comerțul pe internet: costuri finale mai mari decât cele indicate (cum ar fi comisioane de tranzacție neașteptate sau comisioane de garantare nejustificate) suportate la efectuarea de cumpărături online prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

BWDN1

Probleme întâlnite în comerțul pe internet: livrarea unor mărfuri sau servicii incorecte sau deteriorate cu ocazia unei cumpărături efectuate online, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

BFRA1

Probleme întâlnite în comerțul pe internet: probleme legate de fraudă întâmpinate (de exemplu, nu au fost primite mărfurile sau serviciile comandate, datele de pe cartea de credit au fost utilizate abuziv) cu ocazia unei cumpărături efectuate online prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

BCR1

Probleme întâlnite în comerțul pe internet: dificultatea depunerii de plângeri și a obținerii de despăgubiri sau de răspunsuri satisfăcătoare după primirea plângerii la cumpărarea online prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

BDNS1

Probleme întâlnite în comerțul pe internet: comerciantul cu amănuntul străin nu efectua vânzări în țara respondentului la cumpărarea online prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

BOTH2

Probleme întâlnite în comerțul pe internet: alte probleme întâmpinate la cumpărarea online prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

BARR2X

Nicio problemă întâmpinată la cumpărarea online, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

NBSHAB1

Obstacole în calea comerțului pe internet: nu au fost cumpărate online niciun fel de mărfuri sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni, din cauza preferinței pentru cumpărături în persoană și/sau pentru a vedea produsele, din loialitate față de magazine, din obișnuință

Obstacole și probleme privind utilizarea

NBSKL1

Obstacole în calea comerțului pe internet: nu au fost cumpărate online niciun fel de mărfuri sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni, din cauza dificultății percepute de a comanda online (preocupări legate de suficiența competențelor)

Obstacole și probleme privind utilizarea

NBCD

Obstacole în calea comerțului pe internet: nu au fost cumpărate online niciun fel de mărfuri sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni, din cauza preocupărilor legate de costul livrării mărfurilor

Obstacole și probleme privind utilizarea

NBSR1

Obstacole în calea comerțului pe internet: nu au fost cumpărate online niciun fel de mărfuri sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni, din cauza preocupărilor legate de fiabilitatea livrării sau de viteza de livrare

Obstacole și probleme privind utilizarea

NBPSC1

Obstacole în calea comerțului pe internet: nu au fost cumpărate online niciun fel de mărfuri sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni, din cauza unor preocupări legate de securitatea plății sau de protecția datelor private

Obstacole și probleme privind utilizarea

NBTRCM1

Obstacole în calea comerțului pe internet: nu au fost cumpărate online niciun fel de mărfuri sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni, din cauza preocupărilor legate de returnarea mărfurilor, de plângeri sau de rambursare

Obstacole și probleme privind utilizarea

NBDNS1 (opțional)

Obstacole în calea comerțului pe internet: nu au fost cumpărate online niciun fel de mărfuri sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni, din cauza faptului că un comerciant cu amănuntul străin nu efectua vânzări în țara respondentului

(opțional)

Obstacole și probleme privind utilizarea

NBNND

Obstacole în calea comerțului pe internet: nu au fost cumpărate online niciun fel de mărfuri sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni, deoarece nu a fost necesar să se efectueze cumpărături online în ultimele trei luni

Obstacole și probleme privind utilizarea

NBOTH1

Obstacole în calea comerțului pe internet: nu au fost cumpărate online niciun fel de mărfuri sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în ultimele trei luni, din cauza altor obstacole în calea comerțului pe internet

Competențe digitale

CXFER1

Activități desfășurate în ultimele trei luni în scopuri educaționale, profesionale sau private care implică copierea sau transferul de fișiere (cum ar fi documente, date, imagini, materiale video) între dosare, dispozitive (prin e-mail, mesagerie instantanee, USB, cablu) sau pe cloud

Competențe digitale

CINSAPP1

Activități desfășurate în ultimele trei luni în scopuri educaționale, profesionale sau private, care implică descărcarea sau instalarea de programe sau aplicații

Competențe digitale

CCONF1

Activități desfășurate în ultimele trei luni în scopuri educaționale, profesionale sau private, care implică modificarea setărilor unui software, ale unei aplicații sau ale unui dispozitiv (cum ar fi schimbarea limbii, a culorii, a contrastului, a dimensiunii textului, ajustarea barelor de instrumente/a meniului)

Competențe digitale

CWRD1

Activități legate de software desfășurate în ultimele trei luni în scopuri educaționale, profesionale sau private, care implică utilizarea de software de procesare de text

Competențe digitale

CPRES2

Activități legate de software desfășurate în ultimele trei luni în scopuri educaționale, profesionale sau private, implicând crearea de fișiere (cum ar fi documente, imagini, materiale video) care încorporează mai multe elemente, cum ar fi text, imagine, tabel, diagramă, film de animație sau sunet

Competențe digitale

CXLS1

Activități legate de software desfășurate în ultimele trei luni în scopuri educaționale, profesionale sau private, care implică utilizarea unui software de calcul tabelar

Competențe digitale

CXLSADV1

Activități legate de software desfășurate în ultimele trei luni în scopuri educaționale, profesionale sau private, care implică utilizarea unor funcții avansate ale unui software de calcul tabelar (funcții, formule, macro-uri și alte funcții de dezvoltator) pentru a organiza, a analiza, a structura sau a modifica date

Competențe digitale

CEPVA1

Activități legate de software desfășurate în ultimele trei luni în scopuri educaționale, profesionale sau private, care implică editarea de fotografii, materiale video sau fișiere audio

Competențe digitale

CPRG2

Activități legate de software desfășurate în ultimele trei luni în scopuri educaționale, profesionale sau private, care implică scrierea unor coduri într-un limbaj de programare

Competențe digitale

UDI

Informații sau conținuturi (cum ar fi materiale video, imagini) văzute pe site-uri de știri sau pe platforme de comunicare socială considerate false sau îndoielnice de către respondent în ultimele trei luni

Competențe digitale

TIC

Veridicitatea informațiilor sau a conținuturilor găsite pe site-urile de știri sau pe platformele de comunicare socială, verificată de către respondent în ultimele trei luni

Competențe digitale

TICCSFOI

Veridicitatea informațiilor sau a conținuturilor găsite pe internet, verificată de către respondent prin controlarea surselor sau prin găsirea altor informații pe internet

Competențe digitale

TICIDIS

Veridicitatea informațiilor sau a conținuturilor găsite pe internet, verificată de către respondent prin urmărirea unor discuții sau prin participarea la discuții pe internet cu privire la informațiile respective

Competențe digitale

TICNIDIS

Veridicitatea informațiilor sau a conținuturilor găsite pe internet, verificată de către respondent prin discutarea informațiilor offline cu alte persoane sau prin utilizarea unor surse care nu se află pe internet

Competențe digitale

TICXND

Veridicitatea informațiilor sau a conținuturilor găsite pe internet nu a fost verificată, deoarece respondentul știa deja că informațiile, conținuturile sau sursa nu erau fiabile

Competențe digitale

TICXSKL

Veridicitatea informațiilor sau a conținuturilor găsite pe internet nu a fost verificată, deoarece respondentul nu avea competențe sau cunoștințe pentru a efectua această verificare

Competențe digitale

TICXOTH

Veridicitatea informațiilor sau a conținuturilor găsite pe internet nu a fost verificată din alte motive

Securitate, confidențialitate, încredere

MAPS_RPS

Efectuarea următoarelor acțiuni pe internet, în ultimele trei luni, pentru a gestiona accesul la propriile date cu caracter personal (cum ar fi numele, data nașterii, numărul cărții de identitate, datele de contact, numărul cărții de credit, fotografii, localizarea geografică): citirea declarațiilor privind politica de confidențialitate înainte de furnizarea datelor cu caracter personal

Securitate, confidențialitate, încredere

MAPS_RRGL

Efectuarea următoarelor acțiuni pe internet, în ultimele trei luni, pentru a gestiona accesul la propriile date cu caracter personal (cum ar fi numele, data nașterii, numărul cărții de identitate, datele de contact, numărul cărții de credit, fotografii, localizarea geografică): restricționarea sau refuzul accesului la propria localizare geografică

Securitate, confidențialitate, încredere

MAPS_LAP

Efectuarea următoarelor acțiuni pe internet, în ultimele trei luni, pentru a gestiona accesul la propriile date cu caracter personal (cum ar fi numele, data nașterii, numărul cărții de identitate, datele de contact, numărul cărții de credit, fotografii, localizarea geografică): limitarea accesului la profil sau la conținut pe site-urile de socializare în rețea sau de stocare online partajată

Securitate, confidențialitate, încredere

MAPS_RAAD

Efectuarea următoarelor acțiuni pe internet, în ultimele trei luni, pentru a gestiona accesul la propriile date cu caracter personal (cum ar fi numele, data nașterii, numărul cărții de identitate, datele de contact, numărul cărții de credit, fotografii, localizarea geografică): refuzul de a permite utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare

Securitate, confidențialitate, încredere

MAPS_CWSC

Efectuarea următoarelor acțiuni pe internet, în ultimele trei luni, pentru a gestiona accesul la propriile date cu caracter personal (cum ar fi numele, data nașterii, numărul cărții de identitate, datele de contact, numărul cărții de credit, fotografii, localizarea geografică): verificarea faptului că site-ul web pe care respondentul a furnizat date cu caracter personal a fost securizat

Securitate, confidențialitate, încredere

MAPS_APD

Efectuarea următoarelor acțiuni pe internet, în ultimele trei luni, pentru a gestiona accesul la propriile date cu caracter personal (cum ar fi numele, data nașterii, numărul cărții de identitate, datele de contact, numărul cărții de credit, fotografii, localizarea geografică): solicitarea adresată administratorilor sau furnizorilor de site-uri web sau de motoare de căutare de a accesa datele pe care le dețin cu privire la respondent pentru a le actualiza sau a le șterge

Securitate, confidențialitate, încredere

COOK1

Conștientizarea faptului că cookie-urile pot fi utilizate pentru a înregistra felul în care persoanele utilizează internetul, pentru a crea un profil al fiecărui utilizator și pentru a îi adresa reclame personalizate

Securitate, confidențialitate, încredere

PCOOK1

Modificarea setărilor din propriul browser de internet pentru a preveni sau pentru a limita cookie-urile pe oricare dintre dispozitivele respondentului

Securitate, confidențialitate, încredere

CCOOK (opțional)

Preocupări cu privire la înregistrarea activităților online ale respondentului pentru a-i adresa acestuia reclame personalizate

(opțional)

Securitate, confidențialitate, încredere

USLCOOK

Utilizarea unui software care limitează capacitatea de a urmări activitățile pe internet ale respondentului pe oricare dintre dispozitivele acestuia