3.9.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/285


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1226 AL COMISIEI

din 12 noiembrie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului și de stabilire a unor standarde tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind notificarea STS

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 27 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/2402 prevede ca inițiatorii și sponsorii să transmită anumite informații Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) atunci când consideră că o securitizare îndeplinește cerințele referitoare la criteriile în materie de simplitate, transparență și standardizare (STS) prevăzute la articolele 19-22 și la articolele 23-26 din regulamentul respectiv. Informațiile care trebuie furnizate variază în funcție de diferitele tipuri de securitizări notificate.

(2)

Pentru a permite autorităților competente să își îndeplinească sarcinile și pentru a permite investitorilor și investitorilor potențiali să își respecte obligația de diligență, sunt necesare informații suficient de detaliate, relevante pentru notificarea STS, cu ajutorul cărora să se poată determina dacă sunt îndeplinite criteriile STS. Mai precis, motivele pentru selectarea unui anumit factor de omogenitate și pentru excluderea altora ar trebui să fie incluse în notificare pentru a fi luate în considerare la evaluarea criteriului de omogenitate. În cazul anumitor criterii STS, simpla confirmare a conformității este suficientă, în timp ce în cazul altor criterii este nevoie de informații suplimentare. Prin urmare, este necesar să se facă distincție între cerințele pentru care este suficientă o simplă confirmare și cele pentru care este necesară o explicație concisă sau o explicație detaliată.

(3)

Securitizările în cazul cărora nu se impune elaborarea unui prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului (2) (securitizările private) le permit părților să încheie tranzacții de securitizare fără a divulga informații comerciale sensibile. Prin urmare, este oportun ca informațiile care urmează să fie publicate incluse în notificările STS ale acestor securitizări să se limiteze la informații comerciale nesensibile.

(4)

În vederea facilitării accesului la informațiile relevante pentru cerințele STS, inițiatorii și sponsorii ar trebui să aibă posibilitatea de a face trimitere la prospectul relevant elaborat pentru securitizarea respectivă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129, la alte documente-suport relevante menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau la orice alt document cu informații relevante pentru notificarea STS.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către ESMA.

(6)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Informații care trebuie incluse în notificarea STS

(1)   Informațiile care trebuie incluse în notificarea STS în temeiul articolului 27 din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt următoarele:

(a)

în cazul în care securitizarea nu este o securitizare ABCP, informațiile specificate în anexa I la prezentul regulament;

(b)

în cazul în care securitizarea este o securitizare ABCP, informațiile specificate în anexa II la prezentul regulament;

(c)

în cazul unui program ABCP, informațiile specificate în anexa III la prezentul regulament.

(2)   Pentru securitizările în cazul cărora nu trebuie elaborat niciun prospect în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, informațiile care trebuie incluse în notificarea STS în temeiul alineatului (1) sunt însoțite de următoarele elemente:

(a)

în cazul în care securitizarea nu este o securitizare ABCP, informațiile specificate în câmpurile STSS9 și STSS10 din anexa I la prezentul regulament;

(b)

în cazul în care securitizarea este o securitizare ABCP, informațiile specificate în câmpurile STSAT9 și STSAT10 din anexa II la prezentul regulament;

(c)

în cazul unui program ABCP, informațiile specificate în câmpul STSAP9 din anexa III la prezentul regulament.

În sensul articolului 27 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402, publicarea notificării STS pentru securitizările respective se limitează la informațiile menționate la prezentul alineat.

Articolul 2

Informații suplimentare

În cazul în care următoarele documente includ informații relevante pentru notificarea STS, în coloana „Informații suplimentare” din anexa I, II sau III la prezentul regulament se poate face trimitere la părțile relevante din aceste documente, cu condiția ca documentele respective să fie identificate în mod clar:

(a)

un prospect elaborat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129;

(b)

orice alt document-suport menționat la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

(c)

orice alt document care conține informații relevante pentru notificarea STS.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

(2)  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 4).


ANEXA I

Informațiile care trebuie transmise către ESMA în temeiul articolelor 19-22 din Regulamentul (UE) 2017/2402 în ceea ce privește securitizările care nu sunt ABCP

Informații generale

Numărul câmpului

Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402

DENUMIREA CÂMPULUI

CONȚINUT DE RAPORTAT  (1)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

STSS0

Articolul 27 alineatul (1)

Primul punct de contact

Identificatorul entității juridice (LEI) al entității desemnate ca prim punct de contact și denumirea autorității competente relevante.

Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei  (2)

STSS1

N/A

Codul de identificare a instrumentului

În cazul în care este disponibil, codul sau codurile internaționale de identificare a valorilor mobiliare (ISIN). Dacă nu este disponibil un cod ISIN, atunci orice alt cod unic al titlurilor de valoare atribuit acestei securitizări.

În cazul în care sunt disponibile în conformitate cu punctul 3.1 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980.

STSS2

N/A

Identificatorul entității juridice (LEI)

Identificatorul entității juridice al inițiatorului (inițiatorilor) și al sponsorului (sponsorilor) și, dacă este cazul, al creditorului (creditorilor) inițial(i).

Punctul 4.2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS3

N/A

Identificatorul notificării

Atunci când se raportează o actualizare, numărul unic de referință atribuit de ESMA notificării STS efectuate anterior.

N/A

STSS4

N/A

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei  (3).

N/A

STSS5

N/A

Identificatorul prospectului

În cazul în care este disponibil, identificatorul prospectului, astfel cum a fost furnizat de autoritatea competentă relevantă.

N/A

STSS6

N/A

Registrul central de securitizări

În cazul în care este disponibil, numele registrului central de securitizări înregistrat.

N/A

STSS7

N/A

Denumirea securitizării

Denumirea securitizării.

Secțiunea 4 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS8

Articolul 18 și articolul 27 alineatul (3)

Țara de stabilire

În cazul în care este disponibilă, țara de stabilire a inițiatorului (inițiatorilor), a sponsorului (sponsorilor), a SSPE-ului (SSPE-urilor) și a creditorului (creditorilor) inițial(i).

N/A

STSS9

N/A

Clasificarea securitizării

Tipul securitizării:

alta decât ABCP;

securitizare ABCP;

program ABCP.

N/A

STSS10

N/A

Clasificarea expunerilor-suport

Tipul expunerilor-suport, inclusiv:

1.

împrumuturi locative care fie sunt garantate cu una sau mai multe ipoteci pe bunuri imobile locative, fie sunt garantate integral de un furnizor eligibil de protecție dintre cei menționați la articolul 201 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și care se califică pentru nivelul 2 de calitate a creditului sau un nivel superior, în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din regulamentul respectiv;

2.

împrumuturi comerciale care sunt garantate cu una sau mai multe ipoteci pe bunuri imobile comerciale, inclusiv birouri sau alte spații comerciale;

3.

facilități de creditare acordate persoanelor fizice în scopuri de consum personale, legate de familie sau de gospodărie;

4.

facilități de creditare, inclusiv împrumuturi și contracte de leasing, acordate oricărui tip de întreprindere sau corporație;

5.

credite auto/contracte de leasing auto;

6.

creanțe aferente cardurilor de credit;

7.

creanțe comerciale;

8.

alte expuneri-suport care sunt considerate de inițiator sau de sponsor drept un tip de active distinct pe baza metodologiilor și a parametrilor interni.

N/A

STSS11

N/A

Data emiterii

În cazul în care se elaborează un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului  (4), data la care a fost aprobat prospectul.

În toate celelalte cazuri, data închiderii celei mai recente tranzacții.

N/A

STSS12

N/A

Data notificării

Data notificării transmise ESMA.

N/A

STSS13

Articolul 27 alineatul (2)

Partea terță autorizată

În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, o declarație conform căreia respectarea criteriilor STS a fost confirmată de respectiva întreprindere terță autorizată.

N/A

STSS14

Articolul 27 alineatul (2)

Partea terță autorizată

În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, denumirea părții terțe respective și țara în care este stabilită aceasta.

N/A

STSS15

Articolul 27 alineatul (2)

Partea terță autorizată

În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, denumirea autorității competente care a autorizat-o.

N/A

STSS16

Articolul 27 alineatul (5)

Statutul STS

O notificare motivată din partea inițiatorului și a sponsorului conform căreia securitizarea nu mai trebuie considerată ca fiind STS.

N/A

STSS17

Articolul 27 alineatul (3)

Inițiatorul (sau creditorul inițial) nu este o instituție de credit

Un răspuns de tip „da” sau „nu” la întrebarea dacă inițiatorul sau creditorul inițial este o instituție de credit sau o firmă de investiții stabilită în Uniune.

N/A

STSS18

Articolul 27 alineatul (3)

Confirmarea criteriilor de acordare a creditelor

În cazul în care răspunsul la câmpul STSS17 este „nu”, confirmarea faptului că criteriile, procesele și sistemele de acordare a creditelor ale inițiatorului sau ale creditorului inițial sunt aplicate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2017/2402.

N/A

STSS19

Articolul 27 alineatul (3)

Confirmarea faptului că acordarea creditelor face obiectul supravegherii

În cazul în care răspunsul la câmpul STSS17 este „nu”, confirmarea faptului că activitatea de acordare de credite, astfel cum este menționată la articolul 27 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, face obiectul supravegherii.

N/A

Informații specifice

Numărul câmpului

Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402

DENUMIREA CÂMPULUI

Confirmare

Explicație concisă

Explicație detaliată

CONȚINUT DE RAPORTAT  (5)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

STSS20

Articolul 20 alineatul (1)

Transferul expunerilor-suport printr-o vânzare reală sau o cesiune

 

 

O explicație concisă a modului în care transferul expunerilor-suport se face prin vânzare reală sau prin transfer, cu același efect juridic, într-un mod care este opozabil vânzătorului sau oricărei părți terțe.

Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS21

Articolul 20 alineatul (2)

Nu există dispoziții stricte de recuperare

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă în securitizare se regăsesc oricare dintre dispozițiile stricte de recuperare menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 și o precizare din care să reiasă dacă se aplică dispozițiile de la articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS22

Articolul 20 alineatul (3)

Exceptarea de la aplicarea dispozițiilor stricte de recuperare prevăzute în legislația națională în materie de insolvență

 

 

În coroborare cu STSS21, atunci când este cazul, o confirmare a faptului că nu există circumstanțe care ar putea conduce la aplicarea unor dispoziții stricte de recuperare în conformitate cu articolul 20 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS23

Articolul 20 alineatul (4)

Transferul în cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial

 

 

În cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial, o declarație care confirmă faptul că securitizarea respectă dispozițiile de la articolul 20 alineatele (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS24

Articolul 20 alineatul (5)

Transferul efectuat prin intermediul unei cesiuni și perfectat într-o etapă ulterioară

 

 

În cazul în care transferul expunerilor-suport se efectuează prin intermediul unei cesiuni și este perfectat într-o etapă ulterioară încheierii securitizării, o explicație concisă din care să reiasă dacă perfectarea este declanșată cel puțin de evenimentele de declanșare minime prestabilite, astfel cum sunt enumerate la articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, precum și modul în care se realizează acest lucru.

În cazul în care se utilizează mecanisme alternative de transfer, o confirmare a faptului că insolvența inițiatorului nu ar aduce atingere SSPE-ului sau nu ar împiedica SSPE-ul să își exercite drepturile.

Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS25

Articolul 20 alineatul (6)

Declarațiile și garanțiile

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă există declarații și garanții furnizate de vânzător care să ateste faptul că, din informațiile pe care le deține, expunerile-suport incluse în securitizare nu sunt grevate de sarcini și nici nu se află în alt mod într-o situație cu privire la care se poate preconiza că va afecta caracterul opozabil al vânzării reale sau al cesiunii sau al transferului cu același efect juridic, iar dacă există astfel de declarații și garanții, să se ofere explicații concise cu privire la acestea.

Punctul 2.2.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS26

Articolul 20 alineatul (7)

Criteriile de eligibilitate care nu permit administrarea activă a portofoliului în mod discreționar în ceea ce privește expunerile-suport

 

 

O explicație concisă a modului în care:

expunerile-suport transferate de la vânzător către un SSPE sau cesionate de vânzător unui SSPE îndeplinesc criterii de eligibilitate prestabilite, clare și documentate care nu permit administrarea activă a portofoliului în mod discreționar în ceea ce privește expunerile respective;

selectarea și transferul expunerilor-suport din securitizare se bazează pe procese clare care facilitează identificarea expunerilor selectate pentru securitizare sau transferate în securitizare și care nu permit administrarea activă a portofoliului lor în mod discreționar.

Secțiunea 2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS27

Articolul 20 alineatul (8)

Omogenitatea activelor

 

 

O explicație detaliată cu privire la omogenitatea portofoliului de expuneri-suport care garantează securitizarea. În acest scop, se include o trimitere la standardele tehnice de reglementare ale ABE privind omogenitatea [Regulamentul delegat (UE) 2019/… al Comisiei  (6) și se explică în detaliu modul în care este îndeplinită fiecare dintre condițiile specificate la articolul 1 din respectivul regulament delegat.

Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS28

Articolul 20 alineatul (9)

Obligațiile aferente expunerilor-suport: în cazul în care nu există resecuritizare

 

 

O confirmare a faptului că expunerile-suport nu includ nicio poziție din securitizare și a faptului că securitizarea notificată nu este, prin urmare, o resecuritizare.

Punctul 2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS29

Articolul 20 alineatul (10)

Soliditatea standardului de subscriere

 

 

O explicație detaliată:

din care să reiasă dacă expunerile-suport au fost inițiate pe parcursul desfășurării normale a activității creditorului și dacă standardele de subscriere aplicate erau cel puțin la fel de stricte ca cele aplicate, în momentul inițierii, expunerilor care nu erau securitizate;

din care să reiasă dacă standardele de subscriere și orice modificare semnificativă față de standardele de subscriere anterioare au fost sau vor fi comunicate în întregime investitorilor potențiali, fără întârzieri nejustificate;

cu privire la modul în care, în cazul securitizărilor care au ca expuneri-suport împrumuturi locative, portofoliul de expuneri-suport îndeplinește cerința de la articolul 20 alineatul (10) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402;

din care să reiasă dacă evaluarea bonității debitorului îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 8 din Directiva 2008/48/CE  (7) sau la articolul 18 alineatele (1)-(4), alineatul (5) litera (a) și alineatul (6) din Directiva 2014/17/UE  (8) sau, după caz, cerințele echivalente din țările terțe.

Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS30

Articolul 20 alineatul (10)

Cunoștințele de specialitate ale inițiatorului/creditorului

 

 

O explicație detaliată din care să reiasă dacă inițiatorul sau creditorul inițial are cunoștințe de specialitate în ceea ce privește inițierea unor expuneri similare celor securitizate.

Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS31

Articolul 20 alineatul (11)

Expunerile-suport transferate nu includ expuneri în stare de nerambursare

 

 

O explicație detaliată din care să reiasă că:

expunerile-suport transferate nu includ, la momentul selecției, expuneri în stare de nerambursare (sau expuneri restructurate), astfel cum sunt definite la articolul 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

cerințele menționate la articolul 20 alineatul (11) litera (a) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt îndeplinite;

cerințele menționate la articolul 20 alineatul (11) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt îndeplinite;

cerințele menționate la articolul 20 alineatul (11) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt îndeplinite.

Punctul 2.2.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS32

Articolul 20 alineatul (12)

Cel puțin o plată în momentul transferului

 

 

O confirmare a faptului că, în momentul transferului expunerilor, debitorii au efectuat cel puțin o plată.

O confirmare din care să reiasă dacă se aplică sau nu exceptarea prevăzută la articolul 20 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctele 3.3 și 3.4.6 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS33

Articolul 20 alineatul (13)

Rambursarea deținătorilor nu trebuie să fi fost structurată astfel încât să depindă în mod predominant de vânzarea activelor.

 

 

O explicație detaliată a gradului de dependență a rambursării deținătorilor poziției din securitizare de vânzarea activelor care garantează expunerile-suport.

Punctul 3.4.1 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS34

Articolul 21 alineatul (1)

Respectarea cerințelor de reținere a riscului

 

 

O explicație concisă a modului în care inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial al unei securitizări care nu este ABCP respectă cerința de reținere a riscului prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Indicarea entității care reține interesul economic net semnificativ și a opțiunii utilizate în ceea ce privește reținerea riscului:

1.

eșantionul vertical, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

2.

partea vânzătorului, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

3.

expunerile selectate aleatoriu păstrate în bilanț, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

4.

tranșa care suportă prima pierdere, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

5.

expunerea față de prima pierdere din fiecare activ, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

6.

nerespectarea cerințelor de reținere a riscului prevăzute la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

7.

alte opțiuni utilizate.

Punctul 3.1 din anexa 9 și punctul 3.4.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS35

Articolul 21 alineatul (2)

Atenuarea riscului de rată a dobânzii (IR) și a riscului valutar (FX)

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă riscul de rată a dobânzii și riscul valutar sunt atenuate în mod corespunzător și dacă sunt luate măsuri pentru a atenua aceste riscuri, precum și o confirmare a faptului că măsurile respective sunt comunicate investitorilor.

Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS36

Articolul 21 alineatul (2)

Instrumentele derivate cumpărate/vândute de SSPE

 

 

O declarație concisă conform căreia SSPE-ul nu a încheiat contracte derivate decât în situațiile menționate la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS37

Articolul 21 alineatul (2)

Instrumentele derivate care utilizează standardele comune

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă eventualele instrumente de acoperire împotriva riscurilor utilizate sunt subscrise și documentate în conformitate cu standardele general acceptate.

Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS38

Articolul 21 alineatul (3)

Plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință care se bazează pe ratele dobânzilor utilizate în general

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință aferente activelor și pasivelor securitizării se calculează în funcție de ratele dobânzilor utilizate în general pe piață sau de ratele sectoriale utilizate în general care reflectă costurile finanțării, precum și modul în care se realizează acest lucru.

Punctele 2.2.2 și 2.2.13 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS39

Articolul 21 alineatul (4)

Absența blocării de lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății

 

 

O declarație în termeni generali care să ateste că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS40

Articolul 21 alineatul (4)

(a) Nu este blocată nicio sumă de lichidități

 

 

Confirmarea faptului că nu vor fi blocate lichidități în urma transmiterii unui aviz de executare sau de urgentare a plății.

Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS41

Articolul 21 alineatul (4)

(b) Încasările din principal li se transferă investitorilor

 

 

Confirmarea faptului că încasările din principalul aferent expunerilor-suport li se transferă investitorilor prin amortizarea secvențială a pozițiilor din securitizare, determinată în funcție de rangul de prioritate al poziției din securitizare.

Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS42

Articolul 21 alineatul (4)

(c) La rambursare nu se inversează rangul de prioritate

 

 

Confirmarea faptului că, la rambursarea pozițiilor din securitizare, rangul de prioritate al acestora nu se inversează.

Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS43

Articolul 21 alineatul (4)

(d) Nicio dispoziție nu impune lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață

 

 

Confirmarea faptului că nu sunt prevăzute dispoziții care să impună lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață.

Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS44

Articolul 21 alineatul (5)

Securitizări care prevăd o ordine nesecvențială de prioritate a plăților

 

 

Confirmarea faptului că tranzacțiile care prevăd o ordine nesecvențială de prioritate a plăților includ factori de declanșare legați de performanța expunerilor-suport, care duc la transformarea ordinii de prioritate a plăților în plăți secvențiale în funcție de rangul de prioritate.

Confirmarea faptului că acești factori de declanșare includ cel puțin deteriorarea calității creditului expunerilor-suport sub un prag prestabilit.

Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS45

Articolul 21 alineatul (6)

Securitizarea reînnoibilă cu evenimente de amortizare anticipată pentru încetarea perioadei de reînnoire, pe baza unor factori de declanșare prevăzuți

 

 

O explicație concisă, dacă este cazul, cu privire la modul în care se reflectă dispozițiile articolului 21 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 în documentele aferente tranzacției.

Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS46

Articolul 21 alineatul (6) litera (a)

(a) O deteriorare a calității creditului expunerilor-suport

 

 

O explicație concisă, dacă este cazul, cu privire la modul în care se reflectă dispozițiile articolului 21 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 în documentele aferente tranzacției.

Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS47

Articolul 21 alineatul (6) litera (b)

(b) Producerea unui eveniment legat de insolvență ce vizează inițiatorul sau societatea de administrare

 

 

O explicație concisă, dacă este cazul, cu privire la modul în care se reflectă dispozițiile sau factorii de declanșare de la articolul 21 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 în documentele aferente tranzacției.

Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS48

Articolul 21 alineatul (6) litera (c)

(c) Valoarea expunerilor-suport deținute de SSPE scade sub un prag prestabilit

 

 

O explicație concisă, atunci când este cazul, cu privire la modul în care dispozițiile sau factorii de declanșare de la articolul 21 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se reflectă în documentele aferente tranzacției, utilizând trimiteri încrucișate la secțiunile relevante din documentele-suport în care pot fi găsite informațiile

Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS49

Articolul 21 alineatul (6) litera (d)

(d) Incapacitatea de a iniția suficiente expuneri-suport noi care să aibă calitatea creditului prestabilită (factor ce declanșează încetarea perioadei de reînnoire)

 

 

O explicație concisă, dacă este cazul, cu privire la modul în care se reflectă dispozițiile articolului 21 alineatul (6) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402 în documentele aferente tranzacției.

Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS50

Articolul 21 alineatul (7) litera (a)

(a) Informații privind obligațiile contractuale ale societății de administrare, ale mandatarului și ale altor furnizori de servicii auxiliare

 

 

Confirmarea faptului că documentele aferente tranzacției specifică toate cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS51

Articolul 21 alineatul (7) litera (b)

(b) Dispoziții privind continuitatea serviciilor de administrare

 

 

Confirmarea faptului că documentele de securitizare îndeplinesc în mod expres cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (7) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS52

Articolul 21 alineatul (7) litera (c)

(c) Dispoziții privind continuitatea contrapărților instrumentelor derivate

 

 

Confirmarea faptului că documentele aferente tranzacției conțin toate informațiile prevăzute la articolul 21 alineatul (7) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS53

Articolul 21 alineatul (7) litera (c)

(c) Dispoziții privind continuitatea furnizorilor de lichidități și a băncii la care este deschis contul

 

 

Confirmarea faptului că documentele aferente tranzacției cuprind toate informațiile prevăzute la articolul 21 alineatul (7) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS54

Articolul 21 alineatul (8)

Cunoștințele de specialitate pe care trebuie să le aibă societatea de administrare, precum și existența unor politici, proceduri și mecanisme adecvate de control al gestionării riscurilor

 

 

O explicație detaliată a modului în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (8). În explicație se includ trimiteri la eventualele politici și proceduri menite să asigure respectarea acestor cerințe.

Punctul 3.4.6 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS55

Articolul 21 alineatul (9)

Definiții clare și coerente referitoare la tratamentul împrumuturilor incerte

 

 

Confirmarea faptului că documentele-suport stipulează, în termeni clari și consecvenți, definiții, măsuri corective și acțiuni referitoare la situațiile legate de plata datoriilor prevăzute la articolul 21 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 2.2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS56

Articolul 21 alineatul (9)

Ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare

 

 

Confirmarea faptului că documentația de securitizare stabilește ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare în conformitate cu articolul 21 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.4.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS57

Articolul 21 alineatul (10)

Soluționarea în timp util a conflictelor dintre diferitele categorii de investitori și responsabilitățile mandatarului

 

 

Confirmarea faptului că cerințele de la articolul 21 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402 referitoare la soluționarea în timp util a conflictelor sunt îndeplinite.

Punctele 3.4.7 și 3.4.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS58

Articolul 22 alineatul (1)

Datele istorice despre performanțele în ceea ce privește starea de nerambursare și pierderile

 

 

Confirmarea faptului că datele care trebuie puse la dispoziție în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt disponibile, precizând în mod clar unde pot fi găsite informațiile.

Punctul 2.2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS59

Articolul 22 alineatul (2)

Eșantionul de expuneri-suport care face obiectul unor verificări externe

 

 

Confirmarea faptului că un eșantion din expunerile-suport a făcut obiectul verificării externe, înainte de emiterea titlurilor de valoare, de către o parte adecvată și independentă.

N/A

STSS60

Articolul 22 alineatul (3)

Punerea la dispoziția investitorilor potențiali a unui model de fluxuri de numerar ale pasivelor

 

 

Confirmarea faptului că un model de fluxuri de numerar ale pasivelor este pus la dispoziția investitorilor potențiali înainte de stabilirea prețurilor și o precizare clară din care să reiasă unde sunt disponibile aceste informații. După stabilirea prețurilor, confirmarea faptului că informațiile respective au fost puse la dispoziția investitorilor potențiali, la cerere.

N/A

STSS61

Articolul 22 alineatul (4)

Publicarea performanței de mediu a expunerilor-suport care constau în împrumuturi locative sau în credite auto sau în contracte de leasing auto

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă sunt disponibile informațiile referitoare la performanța de mediu a activelor finanțate prin împrumuturi locative sau prin credite auto sau prin contracte de leasing auto în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 și o precizare din care să rezulte unde pot fi găsite aceste informații.

N/A

STSS62

Articolul 22 alineatul (5)

Inițiatorul și sponsorul răspund de respectarea articolului 7

 

 

Confirmarea faptului că:

inițiatorul și sponsorul respectă articolul 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402;

informațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (a) au fost puse la dispoziția investitorilor potențiali înainte de stabilirea prețurilor, la cerere;

informațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) literele (b)-(d) au fost puse la dispoziție înainte de stabilirea prețurilor, cel puțin sub formă de proiect sau într-o formă inițială.

N/A


(1)  Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (JO L 166, 21.6.2019, p. 26).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE (JO L 289, 3.9.2020, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

(5)  Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2019/… al Comisiei din 28 mai 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la omogenitatea expunerilor-suport în securitizări (JO L 280, 6.11.2019, p. 1).

(7)  Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).

(8)  Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34).


ANEXA II

Informațiile care trebuie transmise către ESMA în temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) 2017/2402 în ceea ce privește securitizările ABCP

Informații generale

Numărul câmpului

Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402

DENUMIREA CÂMPULUI

CONȚINUT DE RAPORTAT  (1)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

STSAT0

Articolul 27 alineatul (1)

Primul punct de contact

Identificatorul entității juridice (LEI) al entității desemnate ca prim punct de contact și denumirea autorității competente relevante.

Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT1

N/A

Codul de identificare a instrumentului

În cazul în care este disponibil, codul sau codurile internaționale de identificare a valorilor mobiliare (ISIN). În cazul în care nu există un cod ISIN, se indică orice alt cod unic al valorilor mobiliare atribuit securitizării ABCP.

În cazul în care sunt disponibile în conformitate cu punctul 3.1 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980.

STSAT2

N/A

Identificatorul entității juridice (LEI)

În cazul în care este disponibil, identificatorul entității juridice al inițiatorului (inițiatorilor) și/sau al sponsorului (sponsorilor).

Punctul 4.2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT3

N/A

Identificatorul notificării

Atunci când se raportează o actualizare, numărul unic de referință atribuit de ESMA notificării STS efectuate anterior.

N/A

STSAT4

N/A

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestei tranzacții ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

N/A

STSAT5

N/A

Identificatorul prospectului

În cazul în care este disponibil, identificatorul prospectului, astfel cum a fost furnizat de autoritatea competentă relevantă.

N/A

STSAT6

N/A

Registrul central de securitizări

În cazul în care este disponibil, numele registrului central de securitizări înregistrat.

N/A

STSAT7

N/A

Denumirea securitizării

În cazul în care este disponibilă, denumirea securitizării sau, în absența acesteia, codul și denumirea utilizată.

Secțiunea 4 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT8

Articolul 18 și articolul 27 alineatul (3)

Țara de stabilire

În cazul în care este disponibilă, țara de stabilire a inițiatorului (inițiatorilor), a sponsorului (sponsorilor) și a SSPE-ului (SSPE-urilor).

N/A

STSAT9

N/A

Clasificarea securitizării

Tipul securitizării:

alta decât ABCP;

ABCP;

program ABCP.

N/A

STSAT10

N/A

Clasificarea expunerilor-suport

Tipul expunerilor-suport, inclusiv:

1.

împrumuturi locative care fie sunt garantate cu una sau mai multe ipoteci pe bunuri imobile locative, fie sunt garantate integral de un furnizor eligibil de protecție dintre cei menționați la articolul 201 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și care se califică pentru nivelul 2 de calitate a creditului sau un nivel superior, în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din regulamentul respectiv;

2.

împrumuturi comerciale care sunt garantate cu una sau mai multe ipoteci pe bunuri imobile comerciale, inclusiv birouri sau alte spații comerciale;

3.

facilități de creditare acordate persoanelor fizice în scopuri de consum personale, legate de familie sau de gospodărie;

4.

facilități de creditare, inclusiv împrumuturi și contracte de leasing, acordate oricărui tip de întreprindere sau corporație;

5.

credite auto/contracte de leasing auto;

6.

creanțe aferente cardurilor de credit;

7.

creanțe comerciale;

8.

alte expuneri-suport care sunt considerate de inițiator sau de sponsor drept un tip de active distinct pe baza metodologiilor și a parametrilor interni.

N/A

STSAT11

N/A

Data emiterii

În cazul în care se elaborează un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129, data la care a fost aprobat prospectul.

În caz contrar, data emiterii securitizării ABCP.

N/A

STSAT12

N/A

Data notificării

Data notificării transmise ESMA.

N/A

STSAT13

Articolul 27 alineatul (2)

Partea terță autorizată

Dacă o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, o declarație conform căreia respectarea criteriilor STS a fost confirmată de întreprinderea terță autorizată respectivă.

N/A

STSAT14

Articolul 27 alineatul (2)

Partea terță autorizată

Dacă o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, denumirea părții terțe respective și țara în care este stabilită aceasta.

N/A

STSAT15

Articolul 27 alineatul (2)

Partea terță autorizată

Dacă o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul privind securitizarea, denumirea autorității competente care a autorizat-o.

N/A

STSAT16

Articolul 27 alineatul (5)

Statutul STS

Dacă inițiatorul și/sau sponsorul au notificat faptul că securitizarea ABCP nu mai trebuie considerată ca fiind STS, precum și motivele acestei notificări.

N/A

STSAT17

Articolul 27 alineatul (3)

Inițiatorul (sau creditorul inițial) nu este o instituție de credit

O precizare de tip „da” sau „nu” din care să reiasă dacă inițiatorul sau creditorul inițial este o instituție de credit sau o firmă de investiții stabilită în Uniune.

N/A

STSAT18

Articolul 27 alineatul (3)

Confirmarea criteriilor de acordare a creditelor

În cazul în care răspunsul la câmpul STSS17 este „nu”, confirmarea faptului că criteriile, procesele și sistemele de acordare a creditelor ale inițiatorului sau ale creditorului inițial sunt aplicate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2017/2402.

N/A

STSAT19

Articolul 27 alineatul (3)

Confirmarea faptului că acordarea creditelor face obiectul supravegherii

În cazul în care răspunsul la câmpul STSS17 este „nu”, confirmarea faptului că activitatea de acordare de credite, astfel cum este menționată la articolul 27 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, face obiectul supravegherii.

N/A

Informații specifice

Numărul câmpului

Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402

DENUMIREA CÂMPULUI

Confirmare

Explicație concisă

Explicație detaliată

CONȚINUT DE RAPORTAT  (2)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

STSAT20

Articolul 24 alineatul (1)

Expunerile-suport dobândite prin vânzare reală

 

 

O explicație concisă a modului în care transferul expunerilor-suport se face prin vânzare reală sau prin transfer, cu același efect juridic, într-un mod care este opozabil vânzătorului sau oricărei părți terțe.

Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT21

Articolul 24 alineatul (2)

Nu există dispoziții stricte de recuperare

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă în securitizare se regăsesc oricare dintre dispozițiile stricte de recuperare menționate la articolul 24 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 și o precizare din care să reiasă dacă se aplică dispozițiile de la articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT22

Articolul 24 alineatul (3)

Exceptarea de la aplicarea dispozițiilor stricte de recuperare prevăzute în legislația națională în materie de insolvență

 

 

În coroborare cu STSS21, atunci când este cazul, o confirmare a faptului că nu există circumstanțe care ar putea conduce la aplicarea unor dispoziții stricte de recuperare în conformitate cu articolul 24 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT23

Articolul 24 alineatul (4)

Transferul în cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial

 

 

În cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial, o declarație care confirmă faptul că securitizarea respectă dispozițiile de la articolul 24 alineatele (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT24

Articolul 24 alineatul (5)

Transfer efectuat prin intermediul unei cesiuni și perfectat într-o etapă ulterioară.

 

 

În cazul în care transferul expunerilor-suport se efectuează prin intermediul unei cesiuni și este perfectat într-o etapă ulterioară încheierii securitizării, se furnizează o explicație concisă din care să reiasă dacă perfectarea este declanșată cel puțin de evenimentele de declanșare minime prestabilite, astfel cum sunt enumerate la articolul 24 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, precum și modul în care se realizează acest lucru.

Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT25

Articolul 24 alineatul (6)

Declarațiile și garanțiile

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă există declarații și garanții furnizate de vânzător care să ateste faptul că, din informațiile pe care le deține, activele incluse în securitizare nu sunt grevate de sarcini și nici nu se află în alt mod într-o situație cu privire la care se poate preconiza că va afecta caracterul opozabil al vânzării reale sau al cesiunii sau al transferului cu același efect juridic.

Punctul 2.2.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT26

Articolul 24 alineatul (7)

Criteriile de eligibilitate care nu permit administrarea activă a portofoliului în mod discreționar în ceea ce privește expunerile-suport

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă:

expunerile-suport transferate de la vânzător către un SSPE sau cesionate de vânzător unui SSPE îndeplinesc criterii de eligibilitate prestabilite, clare și documentate care nu permit administrarea activă a portofoliului în mod discreționar în ceea ce privește expunerile respective;

selectarea și transferul expunerilor-suport din securitizare se bazează pe procese clare care facilitează identificarea expunerilor selectate pentru securitizare sau transferate în securitizare și care nu permit administrarea activă a portofoliului lor în mod discreționar.

Secțiunea 2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT27

Articolul 24 alineatul (8)

Nu există resecuritizare

 

 

Confirmarea faptului că expunerile-suport nu includ nicio poziție din securitizare și a faptului că securitizarea notificată nu este, prin urmare, o resecuritizare.

Punctul 2.2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT28

Articolul 24 alineatul (9)

Expunerile-suport transferate nu includ expuneri în stare de nerambursare

 

 

O explicație detaliată din care să rezulte că expunerile-suport transferate nu includ, în momentul selecției, expuneri în stare de nerambursare sau expuneri restructurate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 24 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402, după caz. Atunci când este cazul, o declarație clară din care să reiasă dacă securitizarea conține o dificultate în materie de credit la momentul securitizării, astfel cum se precizează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Confirmarea faptului că:

în momentul inițierii, sunt îndeplinite cerințele menționate la articolul 24 alineatul (9) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

în momentul selecției, sunt îndeplinite cerințele menționate la articolul 24 alineatul (9) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 2.2.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT29

Articolul 24 alineatul (10)

Cel puțin o plată în momentul transferului

 

 

Confirmarea faptului că, în momentul transferului expunerilor, debitorii au efectuat cel puțin o plată.

În cazul în care nu s-a efectuat nicio plată, se explică motivul, precizându-se inclusiv dacă acesta face parte dintre excepțiile permise în temeiul articolului 20 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctele 3.3 și 3.4.6 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT30

Articolul 24 alineatul (11)

Rambursarea deținătorilor nu trebuie să fi fost structurată astfel încât să depindă în mod predominant de vânzarea activelor.

 

 

O explicație detaliată a gradului de dependență a rambursării deținătorilor poziției din securitizare de vânzarea activelor care garantează expunerile-suport. Atunci când este cazul, o explicație detaliată din care să reiasă de ce se consideră că rambursarea investitorilor nu depinde de vânzarea activelor, astfel cum se precizează la articolul 24 alineatul (11) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.4.1 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT31

Articolul 24 alineatul (12)

Atenuarea riscului de rată a dobânzii (IR) și a riscului valutar (FX)

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă riscul de rată a dobânzii și riscul valutar sunt atenuate în mod corespunzător și modul în care se realizează acest lucru, precum și o confirmare a faptului că măsurile luate în acest sens sunt comunicate.

O explicație concisă din care să reiasă dacă eventualele instrumente de acoperire împotriva riscurilor utilizate sunt subscrise și documentate în conformitate cu standardele general acceptate.

Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT32

Articolul 24 alineatul (12)

Instrumentele derivate cumpărate/vândute de SSPE

 

 

O explicație concisă din care să reiasă că SSPE nu a încheiat contracte derivate, cu excepția celor încheiate în scopul acoperirii împotriva riscului de rată a dobânzii sau a riscului valutar.

Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT33

Articolul 24 alineatul (12)

Instrumentele derivate din cadrul expunerilor-suport

 

 

O explicație concisă privind prezența eventualelor instrumente derivate în portofoliul de expuneri-suport.

Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT34

Articolul 24 alineatul (12)

Instrumentele derivate care utilizează standardele comune

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă instrumentele derivate permise în temeiul articolului 24 alineatul (12) sunt subscrise și documentate în conformitate cu standardele comune utilizate în domeniul finanțelor internaționale.

Punctele 3.4.7 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT35

Articolul 24 alineatul (13)

Definiții clare și coerente referitoare la tratamentul împrumuturilor incerte

 

 

Confirmarea faptului că documentele-suport stipulează, în termeni clari și consecvenți, definiții, măsuri corective și acțiuni referitoare la situațiile legate de plata datoriilor prevăzute la articolul 24 alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 2.2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT36

Articolul 24 alineatul (13)

Ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare

 

 

Confirmarea faptului că documentele aferente tranzacției stabilesc ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare în conformitate cu articolul 24 alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctele 3.4.7 și 3.4.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT37

Articolul 24 alineatul (14)

Datele istorice despre performanțele în ceea ce privește starea de nerambursare și pierderile

 

 

Confirmarea faptului că datele care trebuie puse la dispoziție în conformitate cu articolul 24 alineatul (14) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt disponibile, precizând în mod clar unde pot fi consultate informațiile de către investitorii potențiali înainte de stabilirea prețurilor.

În cazul în care sponsorul nu are acces la astfel de date, confirmarea faptului că vânzătorul a oferit acces la date, astfel cum se precizează la articolul 24 alineatul (14) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Confirmarea faptului că datele sunt disponibile, precizând în mod clar unde pot fi consultate informațiile, precum și confirmarea faptului că datele acoperă o perioadă de cel puțin cinci ani, cu excepția creanțelor comerciale și a altor creanțe pe termen scurt pentru care perioada istorică este de cel puțin trei ani.

Punctul 2.2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT38

Articolul 24 alineatul (15)

Omogenitatea activelor

 

 

O explicație detaliată din care să reiasă că securitizarea este garantată cu un portofoliu de expuneri-suport care sunt omogene, ținând cont de caracteristicile legate de fluxurile de numerar ale diferitelor tipuri de active, inclusiv de caracteristicile contractuale, de risc de credit și de plată în avans ale acestora.

Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT39

Articolul 24 alineatul (15)

Obligații aferente expunerilor-suport

 

 

Confirmarea faptului că portofoliul de expuneri-suport are o durată de viață medie ponderată rămasă de cel mult un an și niciuna dintre expunerile-suport nu are o scadență reziduală mai mare de trei ani.

Confirmarea faptului că se aplică derogarea privind portofoliile de credite auto, de contracte de leasing auto sau de tranzacții de leasing de echipamente, în conformitate cu articolul 24 alineatul (15) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT40

Articolul 24 alineatul (15)

Obligații aferente expunerilor-suport

 

 

Confirmarea, atunci când este cazul, a faptului că expunerile-suport:

nu includ împrumuturi garantate cu ipoteci pe bunuri imobile locative sau comerciale ori împrumuturi locative garantate integral, astfel cum sunt menționate la articolul 129 alineatul (1) primul paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului  (3);

conțin cerințe contractuale cu caracter obligatoriu și opozabil ce implică un drept de regres deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de plăți periodice definite în ceea ce privește plata chiriei, a principalului și a dobânzilor sau în ceea ce privește orice alt drept de a primi venituri din activele care garantează astfel de plăți;

nu includ valori mobiliare, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului  (4), altele decât obligațiuni corporative, care nu sunt cotate într-un loc de tranzacționare.

Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT41

Articolul 24 alineatul (16)

Plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință care se bazează pe ratele dobânzilor utilizate în general

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință aferente activelor și pasivelor securitizării ABCP se calculează în funcție de ratele dobânzilor utilizate în general pe piață sau de ratele sectoriale utilizate în general care reflectă costurile finanțării, precum și modul în care se realizează acest lucru.

Punctele 2.2.2 și 2.2.13 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT42

Articolul 24 alineatul (17)

Absența blocării de lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă fiecare dintre cerințele prevăzute la articolul 24 alineatul (17) din Regulamentul (UE) 2017/2402 este îndeplinită, inclusiv o explicație concisă a cazurilor în care lichiditățile pot fi blocate.

Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT43

Articolul 24 alineatul (17)

(a) Absența blocării de lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății

 

 

Confirmarea faptului că nu vor fi blocate lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății.

Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT44

Articolul 24 alineatul (17)

(b) Încasările din principal li se transferă investitorilor

 

 

Confirmarea faptului că încasările din principalul aferent expunerilor-suport li se transferă investitorilor prin amortizarea secvențială a pozițiilor din securitizare, determinată în funcție de rangul de prioritate al poziției din securitizare.

Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT45

Articolul 24 alineatul (17)

(c) Nicio dispoziție nu impune lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață

 

 

Confirmarea faptului că nu sunt prevăzute dispoziții care să impună lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață.

Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT46

Articolul 24 alineatul (18)

Soliditatea standardelor de subscriere

 

 

O explicație detaliată din care să reiasă dacă expunerile-suport au fost inițiate pe parcursul desfășurării normale a activității vânzătorului, precizându-se dacă standardele de subscriere erau cel puțin la fel de stricte ca cele aplicate expunerilor care nu erau securitizate.

O explicație detaliată din care să reiasă dacă eventualele modificări semnificative față de standardele de subscriere anterioare au fost comunicate sponsorului și altor părți expuse direct la securitizarea ABCP.

Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT47

Articolul 24 alineatul (18)

Cunoștințele de specialitate ale vânzătorului

 

 

O explicație detaliată din care să reiasă dacă vânzătorul are cunoștințele de specialitate necesare în ceea ce privește inițierea unor expuneri similare celor securitizate.

Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT48

Articolul 24 alineatul (19)

Securitizare ABCP reînnoibilă/factor de declanșare privind calitatea creditului.

 

 

O explicație detaliată cu privire la modul în care sunt incluse dispozițiile sau factorii de declanșare de la articolul 24 alineatul (19) din Regulamentul (UE) 2017/2402 în documentația de securitizare.

Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT49

Articolul 24 alineatul (20)

Sarcinile participanților la securitizare

 

 

Confirmarea faptului că documentația de securitizare include obligațiile contractuale, sarcinile și responsabilitățile sponsorului, ale societății de administrare și ale mandatarului, dacă există, precum și ale altor furnizori de servicii auxiliare.

Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT50

Articolul 24 alineatul (20)

Dispoziții privind continuitatea serviciilor de administrare

 

 

Confirmarea faptului că documentele de securitizare includ procesele și responsabilitățile necesare pentru a asigura faptul că starea de nerambursare sau insolvența societății de administrare nu conduce la încetarea serviciilor de administrare.

Punctul 3.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT51

Articolul 24 alineatul (20)

Dispoziții privind continuitatea contrapărților instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul

 

 

Confirmarea faptului că documentele de securitizare includ dispoziții care să asigure înlocuirea contrapărților aferente instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul în cazul în care acestea intră în stare de nerambursare, în caz de insolvență și în cazul producerii altor evenimente specificate, după caz.

Punctul 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT52

Articolul 24 alineatul (20)

Soliditatea sponsorului

 

 

Confirmarea faptului că documentația de securitizare include dispoziții privind modul în care sponsorul îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980


(1)  Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.

(2)  Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).


ANEXA III

Informațiile care trebuie transmise către ESMA în temeiul articolelor 25 și 26 din Regulamentul (UE) 2017/2402 în ceea ce privește programele ABCP

Informații generale

Numărul câmpului

Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402

DENUMIREA CÂMPULUI

CONȚINUT DE RAPORTAT  (1)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

STSAP0

Articolul 27 alineatul (1)

Primul punct de contact

Identificatorul entității juridice (LEI) al entității desemnate ca prim punct de contact și denumirea autorității competente relevante.

Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAP1

N/A

Codul de identificare a instrumentului

Dacă este cazul, numerele internaționale de identificare a valorilor mobiliare (codurile ISIN) atribuite programelor ABCP.

În cazul în care sunt disponibile în conformitate cu punctul 3.1 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980.

STSAP2

N/A

Identificatorul entității juridice (LEI)

În cazul în care este disponibil, identificatorul entității juridice al sponsorului (sponsorilor) și/sau al programului (programelor) ABCP.

Punctul 4.2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAP3

N/A

Identificatorul notificării

Atunci când se raportează o actualizare, numărul unic de referință atribuit de ESMA notificării STS efectuate anterior.

N/A

STSAP4

N/A

Identificatorul unic

Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestui program ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.

N/A

STSAP5

N/A

Identificatorul prospectului

În cazul în care este disponibil, identificatorul prospectului, astfel cum a fost furnizat de autoritatea competentă relevantă.

N/A

STSAP6

N/A

Registrul central de securitizări

În cazul în care este disponibil, numele registrului central de securitizări înregistrat.

N/A

STSAP7

N/A

Denumirea securitizării

Denumirea programului ABCP

Secțiunea 4 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAP8

Articolul 18 și articolul 27 alineatul (3)

Țara de stabilire

Țara de stabilire a sponsorului (sponsorilor).

Punctul 4.3 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAP9

N/A

Clasificarea securitizării

Tipul de securitizare (alta decât ABCP, ABCP, program ABCP).

N/A

STSAP10

N/A

Data emisiunii

Data primei emisiuni a programului ABCP.

Punctul 4 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAP11

N/A

Data notificării

Data notificării STS către ESMA.

N/A

STSAP12

Articolul 27 alineatul (2)

Partea terță autorizată

În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, o declarație conform căreia respectarea criteriilor STS a fost confirmată de respectiva întreprindere terță autorizată.

N/A

STSAP13

Articolul 27 alineatul (2)

Partea terță autorizată

În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, denumirea părții terțe respective și locul în care este stabilită aceasta.

N/A

STSAP14

Articolul 27 alineatul (2)

Partea terță autorizată

În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, denumirea autorității competente care a autorizat-o.

N/A

STSAP15

Articolul 27 alineatul (5)

Statutul STS

Notificarea efectuată de sponsor cu privire la faptul că programul ABCP nu mai trebuie considerat ca fiind STS, precum și motivele acestei modificări.

N/A

Informații specifice

Numărul câmpului

Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402

DENUMIREA CÂMPULUI

Confirmare

Explicație concisă

Explicație detaliată

CONȚINUT DE RAPORTAT  (2)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

STSAP16

Articolul 25 alineatul (1)

Sponsorul este o instituție de credit supravegheată

 

 

Confirmarea faptului că sponsorul programului este o instituție de credit supravegheată, precum și un link către un document care atestă acest statut.

N/A

STSAP17

Articolul 25 alineatul (2)

Sprijinul acordat de sponsor în calitate de furnizor de facilități de lichiditate

 

 

Confirmarea faptului că sponsorul programului ABCP furnizează o facilitate de lichiditate și sprijină toate pozițiile din securitizare la nivelul programului ABCP, inclusiv o descriere a facilității de lichiditate și un link către orice document care atestă furnizarea acesteia.

N/A

STSAP18

Articolul 25 alineatul (3)

Demonstrarea poziției instituției de credit în fața autorității sale competente

 

 

Confirmarea faptului că, prin rolul său de sponsor, instituția de credit nu își pune în pericol solvabilitatea și lichiditatea; dacă este disponibil, se include un link către documentul care atestă că instituția și-a demonstrat această poziție în fața autorității sale competente.

N/A

STSAP19

Articolul 25 alineatul (4)

Respectarea de către sponsor a cerințelor privind îndeplinirea obligației de diligență

 

 

Confirmarea respectării de către sponsor a cerințelor privind îndeplinirea obligației de diligență prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402, după caz. Confirmarea faptului că sponsorul a verificat dacă vânzătorul are capacitatea necesară de administrare a creditelor și aplică procese de colectare a debitelor care respectă cerințele specificate la articolul 265 alineatul (2) literele (i)-(p) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau cerințele echivalente din țările terțe.

N/A

STSAP20

Articolul 25 alineatul (5)

Vânzătorul (la nivel de tranzacție) sau sponsorul (la nivelul programului ABCP) îndeplinește cerințele de reținere a riscului prevăzute la articolul 6

 

 

O explicație concisă a modului în care vânzătorul (la nivelul securitizărilor ABCP) și sponsorul (la nivelul programelor ABCP) respectă cerințele de reținere a riscului prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402, specificând opțiunea utilizată în ceea ce privește reținerea riscului, dintre următoarele:

1.

eșantionul vertical – și anume articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

2.

partea vânzătorului – și anume articolul 6 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

3.

expunerile selectate aleatoriu păstrate în bilanț – și anume articolul 6 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

4.

tranșa care suportă prima pierdere – și anume articolul 6 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

5.

expunerea față de prima pierdere din fiecare activ – și anume articolul 6 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

6.

nerespectarea cerințelor de reținere a riscului din Regulamentul (UE) 2017/2402;

7.

altele.

Punctul 3.4.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAP21

Articolul 25 alineatul (6)

Conformitatea, la nivelul programului ABCP, cu articolul 7 (cerințe de transparență)

 

 

Confirmarea faptului că:

sponsorul este responsabil de respectarea articolului 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402;

sponsorul respectă articolul 7 la nivelul programului ABCP;

sponsorul a pus la dispoziția investitorilor potențiali, la cererea acestora și înainte de stabilirea prețurilor: informațiile agregate prevăzute la articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, precum și informațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) primul paragraf literele (b)-(e) din Regulamentul (UE) 2017/2402, cel puțin sub formă de proiect sau într-o formă inițială.

N/A

STSAP22

Articolul 25 alineatul (7)

Tragerea facilității de lichiditate, în cazul în care angajamentele de finanțare a facilității de lichiditate nu sunt reînnoite de către sponsor

 

 

O explicație concisă din partea sponsorului din care să reiasă dacă facilitatea de lichiditate va fi trasă și titlurile de valoare care ajung la scadență vor fi rambursate în eventualitatea în care sponsorul nu reînnoiește angajamentul de finanțare a facilității de lichiditate înainte de expirarea acestuia.

N/A

STSAP23

Articolul 26 alineatul (1)

Conformitatea securitizărilor ABCP din cadrul unui program ABCP cu articolul 24 alineatele (1)-(8) și (12)-(20)

 

 

Confirmarea faptului că toate securitizările ABCP din cadrul programului îndeplinesc următoarele cerințe:

articolul 24 alineatele (1)-(8) din Regulamentul (UE) 2017/2402;

articolul 24 alineatele (12)-(20) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP24

Articolul 26 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf

Maximum 5 % din valoarea agregată a expunerilor-suport ale ABCP poate fi temporar neconformă cu anumite cerințe

 

 

Dacă este cazul, o explicație detaliată cu privire la cerințele de la articolul 24 alineatul (9), (10) sau (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402 care sunt temporar nerespectate și procentajul din valoarea agregată a expunerilor-suport ale securitizărilor ABCP pe care îl reprezintă acestea, precum și motivul pentru care programul a încălcat temporar aceste cerințe. Confirmarea faptului că un eșantion din expunerile-suport a făcut periodic obiectul unui control extern privind conformitatea efectuat de către o entitate adecvată independentă.

N/A

STSAP25

Articolul 26 alineatul (2)

Durata de viață medie ponderată rămasă a expunerilor-suport din cadrul unui program ABCP este de cel mult doi ani.

 

 

Confirmarea faptului că durata de viață medie ponderată rămasă a expunerilor-suport din cadrul unui program ABCP este de cel mult doi ani.

N/A

STSAP26

Articolul 26 alineatul (3)

Program ABCP sprijinit integral (sprijin din partea sponsorului)

 

 

O explicație concisă din care să reiasă dacă programul ABCP este sprijinit integral de către un sponsor în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP27

Articolul 26 alineatul (4)

Nu există nicio resecuritizare și nicio îmbunătățire a calității creditului care să instituie un al doilea strat de segmentare pe tranșe la nivelul programului ABCP

 

 

Confirmarea faptului că programul ABCP nu conține nicio resecuritizare, iar îmbunătățirea calității creditului nu instituie un al doilea strat de segmentare pe tranșe la nivel de program.

N/A

STSAP28

Articolul 26 alineatul (5)

Nu există opțiuni de cumpărare

 

 

Confirmarea faptului că programul ABCP nu include opțiuni de cumpărare sau clauze care au un efect asupra scadenței finale a titlurilor de valoare, la discreția vânzătorului, a sponsorului sau a SSPE-ului.

N/A

STSAP29

Articolul 26 alineatul (6)

Riscul de rată a dobânzii și riscul valutar la nivelul programului ABCP sunt atenuate și documentate în mod corespunzător.

 

 

O explicație detaliată din care să reiasă dacă și în ce mod riscul de rată a dobânzii și riscul valutar care apar la nivelul programului ABCP sunt atenuate în mod corespunzător, precum și măsurile utilizate pentru a le atenua, precizându-se inclusiv dacă SSPE-ul încheie contracte derivate și din alte motive decât cele prevăzute la articolul 26 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/2402, și o descriere a modului în care aceste instrumente derivate sunt subscrise și documentate, în special dacă acest lucru se realizează în conformitate cu standardele comune utilizate în domeniul finanțelor internaționale.

N/A

STSAP30

Articolul 26 alineatul (7) litera (a)

Cerințele privind documentația programului ABCP (responsabilitățile mandatarului față de investitori)

 

 

Confirmarea faptului că responsabilitățile mandatarului și ale altor entități care au sarcini de custodie, dacă acestea există, față de investitori sunt specificate în documentația programului ABCP.

N/A

STSAP31

Articolul 26 alineatul (7) litera (b)

Cerințele privind documentația programului ABCP (obligațiile contractuale ale sponsorului)

 

 

Confirmarea faptului că obligațiile contractuale, sarcinile și responsabilitățile sponsorului, ale mandatarului și ale altor furnizori de servicii auxiliare, dacă există, sunt specificate în documentația programului ABCP.

N/A

STSAP32

Articolul 26 alineatul (7) litera (c)

Cerințele privind documentația programului ABCP (procesul și responsabilitățile în cazul stării de nerambursare a societății de administrare)

 

 

Confirmarea faptului că documentația programului ABCP conține procese și responsabilități care acoperă starea de nerambursare sau insolvența societății de administrare, pentru a asigura continuitatea serviciilor.

N/A

STSAP33

Articolul 26 alineatul (7) litera (d)

Cerințele privind documentația programului ABCP (dispozițiile privind înlocuirea contrapărților instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul)

 

 

Confirmarea faptului că sunt respectate cerințele prevăzute la articolul 26 alineatul (7) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402 referitoare la dispozițiile privind înlocuirea contrapărților aferente instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul la nivel de program ABCP în cazul în care acestea intră în stare de nerambursare sau în caz de insolvență a acestora și în cazul producerii altor evenimente specificate, în cazul în care facilitatea de lichiditate nu acoperă aceste evenimente.

N/A

STSAP34

Articolul 26 alineatul (7) litera (e)

Cerințele privind documentația programului ABCP (procedurile pentru asigurarea acoperirii cu garanții reale a angajamentului de finanțare)

 

 

Confirmarea faptului că documentația programului ABCP conține proceduri care să asigure faptul că, în cazul unor evenimente specificate, al intrării sponsorului în stare de nerambursare sau al insolvenței acestuia, sunt prevăzute măsuri de remediere pentru a obține acoperirea cu garanții reale a angajamentului de finanțare sau, după caz, înlocuirea furnizorului facilității de lichiditate.

O declarație care să indice paginile relevante din prospect sau din alte documente-suport care conțin informațiile relevante pentru cerințele prevăzute la articolul 26 alineatul (7) litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP35

Articolul 26 alineatul (7) litera (f)

Cerințele privind documentația programului ABCP (facilitatea de lichiditate și titlurile de valoare care ajung la scadență și trebuie rambursate în cazul în care sponsorul nu reînnoiește angajamentul de finanțare a facilității de lichiditate înainte de expirarea acestuia)

 

 

Confirmarea faptului că documentația programului ABCP conține dispoziții care să asigure faptul că facilitatea de lichiditate este trasă și titlurile de valoare care ajung la scadență sunt rambursate în eventualitatea în care sponsorul nu reînnoiește angajamentul de finanțare a facilității de lichiditate înainte de expirarea acestuia.

O declarație care să indice paginile relevante din prospect sau din alte documente-suport care conțin informațiile relevante pentru cerințele prevăzute la articolul 26 alineatul (7) litera (f) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP36

Articolul 26 alineatul (8)

Cunoștințele de specialitate ale societății de administrare

 

 

O explicație detaliată a modului în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, precizând inclusiv politicile și procedurile care asigură respectarea acestor cerințe.

O declarație care să indice paginile relevante din prospect sau din alte documente-suport care conțin explicațiile aplicabile pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402 (după caz) (cunoștințele de specialitate, politicile, procedurile și gestionarea riscului la nivelul societății de administrare).

Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980


(1)  Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.

(2)  Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.