11.8.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 261/2


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1182 AL COMISIEI

din 19 mai 2020

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a părții 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1), în special articolul 37 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Tabelul 3 din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 conține lista clasificărilor și etichetărilor armonizate ale substanțelor periculoase, bazate pe criteriile stabilite în părțile 2-5 din anexa I la regulamentul menționat.

(2)

În temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, au fost transmise Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „Agenția”) propuneri de a introduce clasificări și etichetări armonizate pentru anumite substanțe și de a actualiza sau a elimina clasificările și etichetările armonizate pentru alte câteva substanțe. Conform avizelor (2) emise cu privire la propunerile respective de către Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) din cadrul Agenției și conform observațiilor primite de la părțile interesate, este oportun să se introducă, să se actualizeze sau să se elimine clasificările și etichetările armonizate ale anumitor substanțe. Avizele CER menționate sunt următoarele:

Avizul din 8 iunie 2018 privind acidul azotic … % [C ≤ 70 %];

Avizul din 9 martie 2018 privind fibrele de carbură de siliciu (cu diametrul < 3 μm, lungimea > 5 μm și raportul de aspect ≥ 3:1);

Avizul din 8 iunie 2018 privind trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan;

Avizul din 8 iunie 2018 privind tris(2-metoxietoxi)vinilsilan; 6-(2-metoxietoxi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecan;

Avizul din 8 iunie 2018 privind disulfura de dimetil;

Avizul din 8 iunie 2018 privind cuprul granulat;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind bis(N-hidroxi-N-nitrosociclohexilaminato-O,O′′)cupru; bis(N-ciclohexil-diazeniu-dioxi)-cupru; [Cu-HDO];

Avizul din 14 septembrie 2018 privind dilauratul de dioctilstaniu; [1] derivații de stanan, dioctil-, bis(cocoasiloxi) [2];

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind dibenzo[def,p]crisen; dibenzo[a,l]piren;

Avizul din 9 martie 2018 privind ipconazolul (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-izopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol;

Avizul din 8 iunie 2018 privind bis(2-(2-metoxietoxi)etil)eter; tetraglim;

Avizul din 8 iunie 2018 privind paclobutrazolul (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-ol;

Avizul din 8 iunie 2018 privind 2,2-bis(bromometil)propan-1,3-diol;

Avizul din 14 septembrie 2018 privind geraniolul; (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienă-1-ol;

Avizul din 28 ianuarie 2019 privind aldehida 2-(4-tert-butilbenzil)propionică;

Avizul din 9 martie 2018 privind MCPA-tioetil (ISO); etantioat S-etil (4-cloro-2-metilfenoxi); S-etil 4-cloro-o-toliloxitioacetat;

Avizul din 9 martie 2018 privind substanța ftalat de diizooctil;

Avizul din 14 septembrie 2018 privind substanța 4-{[(6-cloropiridin-3-il)metil](2,2-difluoretil) amino}furan-2(5H)-onă; flupiradifuron;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind tiencarbazon-metil (ISO); metil 4-[(4,5-dihidro-3-metoxi-4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il)carbonilsulfamoil]-5-metiltiofen-3-carboxilat;

Avizul din 9 martie 2018 privind acidul L-(+)-lactic; acidul (2S)-2-hidroxipropanoic;

Avizul din 9 martie 2018 privind acrilatul de 2-metoxietil;

Avizul din 8 iunie 2018 privind acidul glioxilic … %;

Avizul din 14 septembrie 2018 privind N-(hidroximetil)glicinat de sodiu; [formaldehidă eliberată din N-(hidroximetil)glicinat de sodiu];

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind potasiul(oxido-NNO-azoxi)ciclohexan; 1-oxid de ciclohexilhidroxidiazen, sare de potasiu; [K-HDO];

Avizul din 14 septembrie 2018 privind etilsulfatul de mecetroniu; sulfat de N-etil-N,N-dimetilhexadecan-1-aminiu și etil; etilsulfat de mecetroniu (MES);

Avizul din 9 martie 2018 privind (2RS)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; mefentrifluconazol;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind oxatiapiprolin (ISO); 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidină-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanonă;

Avizul din 14 septembrie 2018 privind piritiona de zinc; (T-4)-bis[1-(hidroxi-.kappa.O)piridină-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinc;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirolidină-2-onă; flurocloridonă (ISO);

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind 4,5-dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă; [DCOIT];

Avizul din 8 iunie 2018 privind 2-metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-onă; [MBIT];

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3′,4′,5′-trifluorobifenil-2-il)pirazol-4-carboxamidă; fluxapiroxad;

Avizul din 8 iunie 2018 privind N-(hidroximetil)acrilamidă; metilolacrilamidă; [NMA];

Avizul din 15 octombrie 2018 privind 5-fluoro-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]-1H-pirazol-4-carboxamidă; 2-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4-carboxanilidă; penflufen;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind iprovalicarbul (ISO); izopropil [(2S)-3-metil-1-{[1-(4-metilfenil)etil]amino}-1-oxobutan-2-il]carbamat;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind siltiofam (ISO); N-alil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofen-3-carboxamidă;

Avizul din 9 martie 2018 privind extractul de Margosa [ulei presat la rece din semințe decorticate de Azadirachta indica, extras cu dioxid de carbon supercritic];

Avizul din 8 iunie 2018 privind acidul azotic … %[C > 70 %];

Avizul din 9 martie 2018 privind octametilciclotetrasiloxan; [D4];

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind pirimifos-metil (ISO); tiofosfat de O-[2-(dietilamino)-6-metilpirimidin-4-il] și de O,O-dimetil;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind fosfina;

Avizul din 14 septembrie 2018 privind diclorodioctilstananul;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind 10-etil-4,4-dioctil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanattradecanoat de 2-etilhexil; [DOTE];

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind plumbul;

Avizul din 14 septembrie 2018 privind 2-butoxietanol; eter monobutilic al etilenglicolului;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind m-bis(2,3-epoxipropoxi)benzen; rezorcinol-diglicidil-eter;

Avizul din 14 septembrie 2018 privind tribenuron-metil (ISO); metil-2-[N-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-N-metilcarbamoilsulfamoil]benzoat;

Avizul din 8 iunie 2018 privind azoxistrobin (ISO); metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilat;

Avizul din 9 martie 2018 privind etofumesatul (ISO); (RS)-2-etoxi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-il metansulfonat;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind 2,4-dinitrofenol;

Avizul din 14 septembrie 2018 privind mesotrion (ISO); 2-[4-(metilsulfonil)-2-nitrobenzoil]-1,3-ciclohexanedionă;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind octilinona (ISO); 2-octil-2H-izotiazol-3-onă; [OIT];

Avizul din 14 septembrie 2018 privind himexazolul (ISO); 3-hidroxi-5-metilizoxazol;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind hexitiazoxul (ISO); trans-5-(4-clorofenil)-N-ciclohexil-4-metil-2-oxo-3-tiazolidină-carboxamidă;

Avizul din 9 martie 2018 privind pimetrozinul (ISO); (E)-4,5-dihidro-6-metil-4-(3-piridilmetilenamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-onă;

Avizul din 9 martie 2018 privind imiprotrinul (ISO); masa de reacție a: (1R)-cis-crizantemat de [2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil; (1R)-trans-crizantemat de [2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil;

Avizul din 14 septembrie 2018 privind butanon-oxima; etil-metilcetoxima; etil-metil-ceton-oxima;

Avizul din 8 iunie 2018 privind peroxidul de bis(α,α-dimetilbenzil);

Avizul din 9 martie 2018 privind hexatriacontan ramificat;

Avizul din 30 noiembrie 2018 privind benzoatul de hexil 2-(1-(dietilaminohidroxifenil)metanoil); benzoatul de hexil 2-[4-(dietilamino)-2-hidroxibenzoil].

(3)

Cu privire la substanța plumb (număr CAS 7439-92-1 și numere de index 082-013-00-1 (pulbere de plumb; [diametrul particulelor < 1 mm];) și 082-014-00-7 (plumb în stare masivă; [diametrul particulelor ≥ 1 mm];), CER a propus în avizul său din 30 noiembrie 2018 să se aplice aceeași clasificare de mediu atât cu privire la plumbul în stare masivă, cât și la cel sub formă de pulbere. Cu toate acestea, având în vedere rata de dizolvare mai scăzută a plumbului în stare masivă, structura maleabilă a plumbului, producția intenționată specifică a pulberii și diferențele de clasificare de mediu aplicabile plumbului în stare masivă și plumbului sub formă de pulbere în cadrul intrărilor existente din anexa VI pentru alte metale, CER trebuie să facă o evaluare suplimentară pentru a determina dacă să se aplice aceeași clasificare de mediu atât cu privire la plumbul în stare masivă, cât și la plumbul sub formă de pulbere. În plus, au devenit disponibile noi date științifice care sugerează că clasificarea de mediu a plumbului în stare masivă recomandată în avizul CER ar putea să nu fie adecvată. Prin urmare, clasificarea de mediu pentru plumbul în stare masivă nu va fi inclusă în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 înainte ca CER să aibă posibilitatea de a emite un aviz revizuit.

(4)

În ceea ce privește substanța 2-butoxietanol; eter monobutilic al etilenglicolului; (număr CAS 111-76-2), au devenit disponibile noi date științifice pentru clasa de pericol „toxicitate acută (prin inhalare)” care sugerează faptul că ar putea să nu fie potrivită clasificarea în această clasă de pericol recomandată în avizul CER, aceasta bazându-se pe date mai vechi. Prin urmare, această clasă de pericol nu ar trebui să fie modificată în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 înainte ca CER să aibă posibilitatea de a emite un aviz revizuit pe baza noilor informații disponibile, în timp ce toate celelalte clase de pericol vizate de avizul CER ar trebui incluse.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Nu ar trebui să se solicite imediat respectarea clasificărilor armonizate noi sau actualizate, întrucât este necesară o anumită perioadă de timp pentru a le permite furnizorilor să adapteze etichetarea și ambalajul substanțelor și al amestecurilor la clasificările noi sau revizuite și să vândă stocurile existente, cu condiția respectării cerințelor normative preexistente. Această perioadă de timp este, de asemenea, necesară pentru a le lăsa furnizorilor suficient timp pentru a lua măsurile necesare astfel încât să asigure continuarea respectării altor cerințe legale în urma modificărilor efectuate în temeiul prezentului regulament. Aceste cerințe le pot include pe cele prevăzute la articolul 22 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3) sau pe cele prevăzute la articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(7)

Furnizorii ar trebui să aibă totuși posibilitatea de a aplica noile dispoziții privind clasificarea, etichetarea și ambalarea în mod voluntar înainte de data aplicării prezentului regulament. Acest lucru este în concordanță cu abordarea adoptată în temeiul articolului 61 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Tabelul 3 din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2022.

Prin derogare de la al doilea paragraf al prezentului articol, înainte de 1 martie 2022, substanțele și amestecurile pot fi clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 mai 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(2)  Avizele sunt accesibile prin intermediul următorului site web: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).


ANEXĂ

În anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, tabelul 3 din partea 3 se modifică după cum urmează:

1

se adaugă următoarele produchimice:

Nr. index

Denumirea chimică

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

Note

Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentare

„007-030-00-3

acid azotic …% [C ≤ 70 %]

231-714-2

7697-37-2.

Ox. Liq. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1A

H272

H331

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H331

H314

EUH071

Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 %

inhalare: ATE = 2,65 mg/L (vapori)

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

B”

„014-048-00-5

fibre de carbură de siliciu (cu diametrul < 3 μm, lungimea > 5 μm și raportul de aspect ≥ 3:1)

206-991-8

409-21-2

308076-74-6

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr

H350i”

 

 

 

„014-049-00-0

trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan

220-449-8

2768-02-7

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„014-050-00-6

tris(2-metoxietoxi)vinilsilan;

6-(2-metoxietoxi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecan

213-934-0

1067-53-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„016-098-00-3

disulfură de dimetil

210-871-0

624-92-0

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H331

H301

H336

H370 (căile respiratorii superioare, prin inhalare)

H319

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H301

H336

H370 (căile respiratorii superioare, prin inhalare)

H319

H317

H410

 

prin inhalare: ATE = 5 mg/L (vapori)

oral: ATE = 190 mg/kg bw

M = 1

M = 10”

 

„029-024-00-X

cupru granulat;

[lungimea particulelor: între 0,9 mm și 6,0 mm; lățimea particulelor: între 0,494 și 0,949 mm]

231-159-6

7440-50-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411”

 

 

 

„029-025-00-5

bis(N-hidroxi-N-nitrosociclohexilaminato-O,O′)cupru;

bis(N-ciclohexil-diazeniu-dioxi)-cupru;

[Cu-HDO]

239-703-4

312600-89-8

15627-09-5

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H228

H302

H373 (ficat)

H318

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H302

H373 (ficat)

H318

H410

 

oral: ATE = 360 mg/kg bw

M = 1

M = 1”

 

„050-031-00-9

dilaurat de dioctilstaniu; [1]

derivați de stanan, dioctil-, bis(cocoasiloxi) [2]

222-883-3 [1] 293-901-5 [2]

3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]

Repr. 1B

STOT RE 1

H360D

H372 (sistemul imunitar)

GHS08

Dgr

H360D

H372 (sistemul imunitar)”

 

 

 

„601-092-00-0

dibenzo[def,p]crisen;

dibenzo[a,l]piren

205-886-4

191-30-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %”

 

„603-237-00-3

ipconazol (ISO);

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-izopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanol

-

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H373 (ochi, piele, ficat)

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H373 (ochi, piele, ficat)

H410

 

oral: ATE = 500 mg/kg bw

M = 100”

 

„603-238-00-9

bis(2-(2-metoxietoxi)etil)eter; tetraglim

205-594-7

143-24-8

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„603-239-00-4

paclobutrazol (ISO);

(2RS,3RS)-1-(4-clorfenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-ol

-

76738-62-0

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H302

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H410

 

prin inhalare: ATE = 3,13 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)

oral: ATE = 490 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

„603-240-00-X

2,2-bis(bromometil)propan-1,3-diol

221-967-7

3296-90-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340”

 

 

 

„603-241-00-5

geraniol;

(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienă-1-ol

203-377-1

106-24-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„605-041-00-3

aldehidă 2-(4-tert-butilbenzil)propionică

201-289-8

80-54-6

Repr. 1B

H360Fd

GHS08

Dgr

H360Fd”

 

 

 

„607-738-00-8

MCPA-tioetil (ISO);

etantioat S-etil(4-cloro-2-metilfenoxi); S-etil 4-cloro-o-toliloxitioacetat

246-831-4

25319-90-8

Acute Tox. 4

STOT RE. 2

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H302

H373 (ficat)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (ficat)

H410

 

oral: ATE = 450 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

„607-740-00-9

ftalat de diizooctil

248-523-5

27554-26-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„607-741-00-4

4-{[(6-cloropiridin-3-il)metil](2,2-difluoretil)amino}furan-2(5H)-onă; flupiradifuron

-

951659-40-8

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (mușchi)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (mușchi)

H410

 

oral: ATE = 500 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

„607-742-00-X

tiencarbazon-metil (ISO);

metil 4-[(4,5-dihidro-3-metoxi-4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il)carbonilsulfamoil]-5-metiltiofen-3-carboxilat

-

317815-83-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1000

M = 1000”

 

„607-743-00-5

acid L-(+)-lactic;

acid (2S)-2-hidroxipropanoic

201-196-2

79-33-4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

H314

H318

GHS05

Dgr

H314

EUH071”

 

 

„607-744-00-0

acrilat de 2-metoxietil

221-499-3

3121-61-7

Flam. Liq. 3

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H318

H317

GHS02

GHS05

GHS06

GHS08

Dgr

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H317

EUH071

prin inhalare: ATE = 2,7 mg/L (vapori)

oral: ATE = 404 mg/kg bw”

 

„607-745-00-6

acid glioxilic … %

206-058-5

298-12-4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

B”

„607-746-00-1

N-(hidroximetil)glicinat de sodiu;

[formaldehidă eliberată din clorură de sodiu N-(hidroximetil)glicinat]

274-357-8

70161-44-3

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

 

prin inhalare: ATE = 3 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)

oral: ATE = 1100 mg/kg bw

8

9”

„611-181-00-6

potasiu (oxido-NNO-azoxi)ciclohexan;

1-oxid de ciclohexilhidroxidiazen, sare de potasiu;

[K-HDO]

-

66603-10-9

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H228

H301

H373 (ficat)

H315

H318

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H301

H373 (ficat)

H315

H318

H411

 

oral: ATE = 136 mg/kg bw”

 

„612-294-00-3

etilsulfat de mecetroniu;

sulfat de N-etil-N,N-dimetilhexadecan-1-aminiu și de etil;

etilsulfat de mecetroniu

[MES]

221-106-5

3006-10-8

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH071

M = 100

M = 1000”

 

„613-331-00-6

(2RS)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol;

mefentrifluconazol

-

1417782-03-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„613-332-00-1

oxatiapiprolin (ISO);

1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidină-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanonă

-

1003318-67-9

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1”

 

„613-333-00-7

piritionă de zinc (T-4)-bis[1-(hidroxi-.kappa.O)piridină-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinc

236-671-3

13463-41-7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H301

H372

H318

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H330

H301

H372

H318

H410

 

prin inhalare: ATE = 0,14 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)

oral: ATE = 221 mg/kg bw

M = 1000

M = 10”

 

„613-334-00-2

flurocloridonă (ISO);

3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirolidin-2-onă

262-661-3

61213-25-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H317

H410

 

oral: ATE = 500 mg/kg bw

M = 100

M = 100”

 

„613-335-00-8

4,5-dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă; [DCOIT]

264-843-8

64359-81-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H314

H317

H410

EUH071

prin inhalare: ATE = 0,16 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)

oral: ATE = 567 mg/kg bw

Skin Irrit. 2; H315: 0,025 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,025 % ≤ C < 3 %

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100”

 

„613-336-00-3

2-metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-onă;

[MBIT]

-

2527-66-4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H312

H301

H314

H318

H317

H400

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H312

H301

H314

H317

H410

EUH071

dermic: ATE = 1100 mg/kg bw

oral: ATE = 175 mg/kg bw

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 1”

 

„616-228-00-4

3-(difluorometil)-1-metil-N-(3′,4′,5′-trifluorobifenil-2-il)pirazol-4-carboxamidă;

fluxapiroxad

-

907204-31-3

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-230-00-5

N-(hidroximetil)acrilamidă; metilolacrilamidă; [NMA]

213-103-2

924-42-5

Carc. 1B

Muta. 1B

STOT RE 1

H350

H340

H372 (sistemul nervos periferic)

GHS08

Dgr

H350

H340

H372 (sistemul nervos periferic)”

 

 

 

„616-231-00-0

5-fluoro-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]-1H-pirazol-4-carboxamidă; 2′-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4-carboxanilidă;

penflufen

-

494793-67-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-232-00-6

iprovalicarb (ISO);

izopropil [(2S)-3-metil-1-{[1-(4-metilfenil)etil]amino}-1-oxobutan-2-il]carbamat

-

140923-17-7

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351”

 

 

 

„616-233-00-1

siltiofam (ISO);

N-alil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofen-3-carboxamidă

-

175217-20-6

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H373

H411

GHS08

GHS09

Wng

H373

H411”

 

 

 

„650-057-00-6

Margosa, extract [ulei presat la rece din semințe decorticate de Azadirachta indica, extras cu dioxid de carbon supercritic]

283-644-7

84696-25-3

Aquatic Chronic 3

H412

 

H412”

 

 

 

2

intrările corespunzătoare numerelor de index 007-004-00-1; 014-018-00-1; 015-134-00-5; 015-181-00-1; 050-021-00-4; 050-027-00-7; 082-013-00-1; 603-014-00-0; 603-065-00-9; 605-019-00-3; 607-177-00-9; 607-256-00-8; 607-314-00-2; 609-041-00-4; 609-064-00-X; 613-112-00-5; 613-115-00-1; 613-125-00-6; 613-202-00-4; 613-259-00-5; 616-014-00-0 și 617-006-00-X se înlocuiesc cu următoarele intrări, respectiv:

Nr. index

Denumirea chimică

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

Note

Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentare

„007-004-00-1

acid azotic … % [C > 70 %]

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1A

H272

H330

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H330

H314

EUH071

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 70 % ≤ C < 99 %

B”

„014-018-00-1

octametilciclotetrasiloxan;

[D4]

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H361f ***

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f ***

H410

 

M = 10”

 

„015-134-00-5

pirimifos-metil (ISO);

tiofosfat de O-[2-(dietilamino)-6-metilpirimidin-4-il] și de O,O-dimetil

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H372 (sistemul nervos)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H372 (sistemul nervos)

H410

 

oral: ATE = 1414 mg/kg bw

M = 1000

M = 1000”

 

„015-181-00-1

fosfină

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

prin inhalare:

ATE = 10 ppmV (gaze)

U”

„050-021-00-4

diclorodioctilstanan

222-583-2

3542-36-7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 3

H360D

H330

H372 ***

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H360D

H330

H372 ***

H412

 

Repr. 1B H360 D: C ≥ 0,03 %

prin inhalare: ATE = 0,098 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)”

 

„050-027-00-7

10-etil-4,4-dioctil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanattradecanoat de 2-etilhexil [DOTE]

239-622-4

15571-58-1

Repr. 1B

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H372 (sistemul imunitar)

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H372 (sistemul imunitar)

H410”

 

 

 

„082-013-00-1

pulbere de plumb; [diametrul particulelor < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H362

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360FD H362

H410

 

Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,03 %

M = 1

M = 10”

 

„603-014-00-0

2-butoxietanol;

eter monobutilic al etilenglicolului

203-905-0

111-76-2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H332

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H332

H302

H315

H319

 

oral: ATE = 1200 mg/kg bw”

 

„603-065-00-9

m-bis (2,3-epoxipropoxi)benzen;

rezorcinol-diglicidil-eter

202-987-5

101-90-6

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

 

dermică: ATE = 300 mg/kg bw oral: ATE = 500 mg/kg bw”

 

„607-177-00-9

tribenuron-metil (ISO);

metil-2-[N-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-N-metilcarbamoilsulfamoil]benzoat

401-190-1

101200-48-0

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-256-00-8

azoxistrobin (ISO);

metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilat

-

131860-33-8

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H410

 

prin inhalare:

ATE = 0,7 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)

M = 10

M = 10”

 

„607-314-00-2

etofumesat (ISO);

(RS)-2-etoxi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-il metansulfonat

247-525-3

26225-79-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„609-041-00-4

2,4-dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

H331

H311

H300

H372

H400

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H372

H400

 

dermică: ATE = 300 mg/kg bw oral: ATE = 30 mg/kg bw”

 

„609-064-00-X

mesotrion (ISO);

2-[4-(metilsulfonil)-2-nitrobenzoil]-1,3-ciclohexanedionă

-

104206-82-8

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (ochi, sistemul nervos)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H373 (ochi, sistemul nervos)

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-112-00-5

octilinonă (ISO);

2-octil-2H-izotiazol-3-onă; [OIT]

247-761-7

26530-20-1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

prin inhalare: ATE = 0,27 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)

dermică: ATE = 311 mg/kg bw oral: ATE = 125 mg/kg bw

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100”

 

„613-115-00-1

himexazol (ISO);

3-hidroxi-5-metilizoxazol

233-000-6

10004-44-1

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H361d

H302

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H302

H318

H317

H411

 

oral: ATE = 1600 mg/kg bw”

 

„613-125-00-6

hexitiazox (ISO);

trans-5-(4-clorofenil)-N-ciclohexil-4-metil-2-oxo-3-tiazolidină-carboxamidă

-

78587-05-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„613-202-00-4

pimetrozin (ISO);

(E)-4,5-dihidro-6-metil-4-(3-piridilmetilenamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-onă

-

123312-89-0

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H410

 

M = 1”

 

„613-259-00-5

imiprotrin (ISO);

o masă de reacție de: (1R)-cis-crizantemat de [2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil; (1R)-trans-crizantemat de [2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil

428-790-6

72963-72-5

Carc. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H332

H302

H371 (sistemul nervos; oral, prin inhalare)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H371 (sistemul nervos; oral, prin inhalare)

H410

 

prin inhalare: ATE = 1,4 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)

oral: ATE = 550 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

„616-014-00-0

butanon-oximă; etil-metilcetoximă; etil-metil-ceton-oximă;

202-496-6

96-29-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H350

H312

H301

H336

H370 (căile respiratorii superioare)

H373 (sistemul sanguin)

H315

H318

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H312

H301

H336

H370 (căile respiratorii superioare)

H373 (sistemul sanguin)

H315

H318

H317

 

dermic: ATE = 1100 mg/kg bw oral: ATE = 100 mg/kg bw”

 

„617-006-00-X

peroxid de bis(α,α-dimetilbenzil)

201-279-3

80-43-3

Org. Perox. F

Repr. 1B

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H242

H360D

H315

H319

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H242

H360D

H315

H319

H411”

 

 

 

3.

intrările corespunzătoare numerelor de index 601-064-00-8 și 607-693-00-4 se elimină.