10.8.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 259/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1177 AL COMISIEI

din 7 august 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/469 în ceea ce privește amânarea datelor de aplicare a anumitor măsuri în contextul pandemiei de COVID-19

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 36 alineatul (1) literele (c) și (g), articolul 43 alineatul (1) literele (a) și (f) și articolul 44 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Măsurile introduse pentru a limita răspândirea epidemiei de COVID-19 afectează grav capacitatea statelor membre și a sectorului aviației de a se pregăti pentru aplicarea mai multor regulamente de punere în aplicare recent adoptate în domeniul siguranței aviației.

(2)

Măsurile de limitare a mișcării persoanelor și modificarea condițiilor de muncă și a disponibilității angajaților, combinate cu volumul suplimentar de muncă necesar pentru a gestiona consecințele negative semnificative ale pandemiei de COVID-19 asupra tuturor părților interesate, afectează pregătirile necesare pentru aplicarea regulamentelor de punere în aplicare menționate.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei (2) va fi parțial aplicabil începând cu 5 noiembrie 2020. Adaptarea cerințelor comune de raportare și a cerințelor privind formatul SNOWTAM și METAR, în conformitate cu standardele și practicile recomandate ale Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), introduse prin regulamentul de punere în aplicare menționat, este afectată de lipsa de resurse a autorităților competente și a operatorilor vizați ca urmare a epidemiei de COVID-19 și trebuie, prin urmare, amânată pentru a le permite autorităților competente și părților interesate să se pregătească pentru punerea lor în aplicare.

(4)

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a confirmat Comisiei că aplicarea dispozițiilor menționate la considerentul 3 poate fi amânată fără efecte negative asupra siguranței aviației, deoarece respectiva amânare se acordă pe o perioadă foarte scurtă, iar noile măsuri vizează actualizarea unor dispoziții deja aplicabile în conformitate cu standardele și practicile recomandate curente ale OACI.

(5)

În scopul de a oferi ajutor imediat autorităților naționale și tuturor părților interesate în timpul pandemiei de COVID-19, dar și de a le permite acestora să își adapteze planificarea pentru a se pregăti pentru aplicarea amânată a dispozițiilor în cauză, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 127 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 27 ianuarie 2022.

Dispozițiile de mai jos se aplică de la 12 august 2021:

(a)

în anexa I, punctul 10 litera (b);

(b)

în anexa III, punctul 6: apendicele 3 «FORMATUL SNOWTAM».

Punctul 5 din anexa III se aplică de la 5 noiembrie 2020, cu excepția punctului 5 litera (v): «Apendicele 1 Model de METAR» care se aplică de la 12 august 2021.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 august 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14 februarie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 923/2012, a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 și a Regulamentului (UE) 2017/373 în ceea ce privește cerințele referitoare la managementul traficului aerian/serviciile de navigație aeriană, proiectarea structurilor de spațiu aerian, calitatea datelor și siguranța pistelor, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 73/2010 (JO L 104, 3.4.2020, p. 1).