24.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 130/11


REGULAMENTUL (UE) 2020/560 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 23 aprilie 2020

de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 508/2014 și (UE) nr. 1379/2013 în ceea ce privește măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2) și articolul 175,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Sectorul pescuitului și acvaculturii a fost grav afectat de perturbarea pieței generată de o scădere semnificativă a cererii cauzată de epidemia de COVID-19. Închiderea locurilor de vânzare, a piețelor, a punctelor de vânzare și a canalelor de distribuție a generat o scădere substanțială a prețurilor și a volumelor. Scăderea cererii și a prețurilor, combinată cu vulnerabilitatea și complexitatea lanțului de aprovizionare a făcut ca operațiunile flotelor de pescuit și producția de fructe de mare să genereze pierderi. În consecință, pescarii au fost obligați să rămână în port, iar piscicultorii vor trebui să arunce sau să distrugă produse în decurs de câteva săptămâni.

(2)

Ar trebui ca Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) să poată să sprijine măsuri specifice până la 31 decembrie 2020 pentru a atenua impactul epidemiei de COVID-19 din sectorul pescuitului și acvaculturii. Măsurile respective ar trebui să cuprindă un sprijin pentru încetarea temporară a activităților de pescuit, inclusiv pentru pescuitul în apele interioare și pescarii care practică pescuitul „în picioare”, și pentru anumite pierderi economice ale producătorilor din domeniul acvaculturii și ale întreprinderilor de prelucrare și în regiunile ultraperiferice, cu condiția ca acestea să fie consecința epidemiei de COVID-19. Printre măsurile respective ar trebui să se numere și acordarea de capital circulant producătorilor din domeniul acvaculturii și întreprinderilor de prelucrare și sprijinirea organizațiilor de producători și a asociațiilor de organizații de producători pentru depozitarea produselor pescărești și de acvacultură, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Cheltuielile aferente operațiunilor sprijinite prin măsurile respective ar trebui să fie eligibile începând cu 1 februarie 2020.

(3)

Resursele disponibile pentru angajamentele din FEPAM în gestiune partajată ar trebui defalcate astfel încât să se garanteze că sunt stabilite sume fixe pentru controlul pescuitului și pentru colectarea de date științifice, permițând totodată ca 10 % din sumele respective să fie utilizate pentru măsuri privind atenuarea consecințelor epidemiei de COVID-19, și pentru compensarea costurilor suplimentare în regiunile ultraperiferice. Celelalte resurse în gestiune partajată ar trebui alocate de statele membre pe baza nevoilor lor.

(4)

Având în vedere consecințele socioeconomice semnificative ale epidemiei de COVID-19 și nevoia de lichidități în economie, ar trebuie să fie posibilă sprijinirea încetării temporare a activităților de pescuit cauzate de criza provocată de epidemia de COVID-19, cu o rată maximă de cofinanțare de 75 % din cheltuielile publice eligibile.

(5)

Având în vedere nevoia de flexibilitate în realocarea resurselor financiare pentru a aborda consecințele epidemiei de COVID-19, furnizarea de sprijin pentru încetarea temporară a activităților de pescuit cauzată de epidemia respectivă nu ar trebui să facă obiectul plafonării financiare. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere plafonării financiare existente pentru celelalte cazuri de încetare temporară a activităților de pescuit. Obligația de a deduce sprijinul acordat pentru încetarea temporară a activității din sprijinul acordat pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit ale aceleiași nave ar trebui să se aplice în continuare. Pentru măsurile privind atenuarea consecințelor epidemiei de COVID-19, cerința privind activitatea de 120 de zile ar trebui redusă proporțional pentru proprietarii de nave înregistrate timp de mai puțin de doi ani și pentru pescarii care și-au început activitatea cu mai puțin de doi ani înainte de depunerea cererii de sprijin.

(6)

Având în vedere caracterul urgent al furnizării sprijinului necesar, ar trebui să fie posibilă extinderea domeniului de aplicare al procedurii simplificate pentru a include modificări la programele operaționale legate de măsurile specifice și realocarea resurselor financiare aferente pentru a aborda consecințele epidemiei de COVID-19. Respectiva procedură simplificată ar trebui să cuprindă modificările necesare pentru punerea în aplicare în integralitate a măsurilor în cauză, inclusiv introducerea lor și descrierea metodelor de calculare a sprijinului.

(7)

Având în vedere rolul esențial al organizațiilor de producători în gestionarea crizei, plafonul sprijinului pentru planurile de producție și de comercializare ar trebui majorat la 12 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață. De asemenea, pentru sprijinul respectiv, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a acorda organizațiilor de producători avansuri de până la 100 % din sprijinul financiar.

(8)

Perturbările bruște ale activităților de pescuit și de acvacultură cauzate de epidemia de COVID-19 și, pe cale de consecință, riscul de periclitare a piețelor de produse pescărești și de acvacultură fac necesară instituirea unui mecanism de stocare a produselor pescărești și de acvacultură destinate consumului uman. Acest lucru va avea ca obiectiv să stimuleze o mai mare stabilitate a pieței, să atenueze riscul ca aceste produse să fie risipite sau redirecționate către alte utilizări nedestinate consumului uman și să contribuie la absorbirea impactului crizei asupra randamentului produselor. Mecanismul respectiv ar trebui să permită producătorilor din domeniul pescuitului și acvaculturii să utilizeze aceleași tehnici de păstrare sau conservare pentru specii similare, pentru a se asigura că se menține o concurență loială între producători.

(9)

Având în vedere rapiditatea și magnitudinea scăderii cererii de produse pescărești și de acvacultură rezultate în urma epidemiei de COVID-19, ar trebui să fie posibilă creșterea cantităților eligibile pentru ajutorul pentru depozitare la 25 % din cantitățile anuale ale produselor în cauză puse în vânzare de către organizația de producători în cauză.

(10)

Pentru a permite statelor membre să reacționeze prompt la caracterul neașteptat și imprevizibil al epidemiei de COVID-19, acestea ar trebui să aibă dreptul de a stabili prețuri de declanșare pentru ca organizațiile lor de producători să poată declanșa mecanismul de stocare. Prețurile de declanșare respective ar trebui să fie stabilite astfel încât să se mențină o concurență loială între operatori.

(11)

Sprijinul din FEPAM ar trebui să poată fi acordat și pentru măsurile de compensare a pierderilor economice rezultate în urma epidemiei de COVID-19 pentru operatorii implicați în pescuitul, creșterea, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură din regiunile ultraperiferice, în special a celor rezultate din deteriorarea prețului peștelui sau din costurile mai mari de depozitare. Comisia ar trebui să aprobe, fără întârziere, astfel de măsuri propuse de statele membre.

(12)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume de a atenua impactul social și economic al epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii propuse, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

(13)

Dată fiind urgența furnizării sprijinului necesar, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(14)

Având în vedere epidemia de COVID-19 și urgența abordării impactului său social și economic asupra sectorului pescuitului și acvaculturii, s-a considerat adecvat să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(15)

Prin urmare, Regulamentele (UE) nr. 508/2014 și (UE) nr. 1379/2013 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Resursele bugetare în cadrul gestiunii partajate

(1)   Resursele disponibile pentru angajamentele din FEPAM pentru perioada 2014-2020 în cadrul gestiunii partajate se ridică la 5 749 331 600 EUR în prețuri curente, în conformitate cu defalcarea anuală prevăzută în anexa II.

(2)   Suma de 580 000 000 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor de control și de executare menționate la articolul 76.

(3)   Suma de 520 000 000 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor privind colectarea de date menționate la articolul 77.

(4)   Suma de 192 500 000 EUR din resursele bugetare menționate la alineatul (1) se alocă drept compensație regiunilor ultraperiferice în temeiul titlului V capitolul V. Această compensație nu poate depăși anual:

(a)

6 450 000 EUR pentru Insulele Azore și Madeira;

(b)

8 700 000 EUR pentru Insulele Canare;

(c)

12 350 000 EUR pentru regiunile ultraperiferice franceze menționate la articolul 349 din TFUE.

(5)   Statele membre au posibilitatea de a utiliza alternativ resursele disponibile în temeiul alineatelor (2) și (3).

(6)   10 % din resursele bugetare menționate la alineatele (2) și (3) pot fi alocate măsurilor privind atenuarea consecințelor epidemiei de COVID-19.”

2.

La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Resursele disponibile pentru angajamentele statelor membre, menționate la articolul 13 alineatul (1) pentru perioada 2014-2020, astfel cum sunt prevăzute în tabelul din anexa II, sunt stabilite pe baza următoarelor criterii obiective:”.

3.

Articolul 22 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următoarea literă:

„(e)

modificărilor programelor operaționale care privesc sprijinul menționat la articolul 33 alineatul (1) litera (d), articolul 35, articolul 44 alineatul (4a), articolul 55 alineatul (1) litera (b), articolele 57, 66 și 67 și articolul 69 alineatul (3), inclusiv realocării resurselor financiare aferente pentru a aborda consecințele epidemiei de COVID-19.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Alineatul (2) nu se aplică sprijinului menționat la articolul 33 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), la articolul 34 și la articolul 41 alineatul (2).”

4.

La articolul 25 alineatul (3), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Fără a aduce atingere alineatului (5) al prezentului articol, contribuția financiară totală din partea FEPAM la măsurile menționate la articolul 33 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la articolul 34, precum și la înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare astfel cum sunt menționate la articolul 41 nu depășește cel mai mare dintre următoarele două praguri:”.

5.

Articolul 33 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   FEPAM poate sprijini măsuri pentru încetarea temporară a activităților de pescuit în următoarele situații:

(a)

în cazul punerii în aplicare a măsurilor Comisiei sau a măsurilor de urgență ale statelor membre, menționate la articolul 12 și, respectiv, la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, sau a măsurilor de conservare menționate la articolul 7 din regulamentul menționat, inclusiv a perioadelor de repaus biologic;

(b)

în cazul în care acordurile de parteneriat din domeniul pescuitului durabil sau protocoalele la acestea nu sunt reînnoite;

(c)

în cazul în care încetarea temporară a activităților de pescuit este prevăzută într-un plan de gestiune adoptat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului (*1) sau într-un plan multianual adoptat în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dacă, pe baza avizului științific, sunt necesare reduceri ale efortului de pescuit pentru a realiza obiectivele menționate la articolul 2 alineatul (2) și la articolul 2 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(d)

în cazul în care încetarea temporară a activităților de pescuit are loc între 1 februarie și 31 decembrie 2020 ca urmare a epidemiei de COVID‐19, inclusiv pentru navele care operează în conformitate cu un acord de parteneriat în domeniul pescuitului durabil.

În conformitate cu articolul 65 alineatul (9) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și prin derogare de la primul paragraf al respectivului articol, cheltuielile pentru operațiunile sprijinite în temeiul literei (d) de la primul paragraf din prezentul alineat sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020.

(2)   Sprijinul menționat la alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b) și (c) poate fi acordat pe o durată maximă de șase luni pentru fiecare navă în perioada 2014-2020. Durata maximă respectivă nu se aplică sprijinului menționat la litera (d) de la paragraful respectiv.

(*1)  Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).”;"

(b)

se introduce următorul alineat:

„(3a)   În sensul alineatului (1) litera (d), se aplică următoarele derogări:

(a)

prin derogare de la alineatul (3) litera (a), în cazul în care, la data depunerii cererii de sprijin, o navă de pescuit a fost înregistrată în registrul flotei de pescuit a Uniunii timp de mai puțin de doi ani, statele membre pot calcula numărul minim de zile de activități de pescuit necesare pentru nava respectivă, proporțional cu cele 120 de zile din ultimii doi ani calendaristici;

(b)

prin derogare de la alineatul (3) litera (b), în cazul în care, la data depunerii cererii de sprijin, un pescar începuse să lucreze la bordul unei nave de pescuit a Uniunii de mai puțin de doi ani, statele membre pot calcula numărul minim de zile de lucru necesare pentru pescarul respectiv, proporțional cu cele 120 de zile din ultimii doi ani calendaristici;

(c)

prin derogare de la alineatul (3), se acordă sprijin și pescarilor care practică pescuitul „în picioare” care au lucrat cel puțin 120 de zile în cursul ultimilor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii de sprijin. În cazul în care, la data depunerii cererii de sprijin, un pescar care practică pescuitul „în picioare” începuse să lucreze de mai puțin de doi ani, statele membre pot calcula numărul minim de zile de lucru necesare pentru pescarul respectiv, proporțional cu cele 120 de zile din ultimii doi ani calendaristici.”

6.

Articolul 44 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(4a)   FEPAM poate sprijini măsurile pentru încetarea temporară a activităților de pescuit cauzată de epidemia de COVID-19, astfel cum se prevede la articolul 33 alineatul (1) litera (d), în condițiile prevăzute la articolul 33.”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   În sensul alineatelor (1) și (4a):

(a)

trimiterile de la articolele 30, 32, 33, 38, 39, 41 și 42 la navele de pescuit se interpretează ca fiind trimiteri la navele care operează exclusiv în apele interioare;

(b)

trimiterile de la articolul 38 la mediul marin se interpretează ca fiind trimiteri la mediul în care operează nava de pescuit din apele interioare.”

7.

Articolul 55 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 55

Măsuri de sănătate publică

(1)   FEPAM poate sprijini următoarele scheme de compensații:

(a)

compensații acordate cultivatorilor de moluște pentru suspendarea temporară a recoltării moluștelor, atunci când această suspendare se produce exclusiv din motive de sănătate publică;

(b)

acordarea de capital circulant și de compensații fermierilor în domeniul acvaculturii.

Compensațiile menționate la litera (b) de la primul paragraf pot fi acordate pentru suspendarea temporară sau pentru reducerea temporară a producției și a vânzărilor sau pentru costurile suplimentare de depozitare produse între 1 februarie și 31 decembrie 2020 ca urmare a epidemiei de COVID-19.

(2)   Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) poate fi acordat doar dacă suspendarea recoltării din cauza contaminării moluștelor este determinată de proliferarea planctonului producător de toxine sau de prezența unui plancton care conține biotoxine, și dacă:

(a)

contaminarea durează mai mult de patru luni consecutive; sau

(b)

pierderea generată de suspendarea recoltării depășește 25 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei medii de afaceri a întreprinderii respective din ultimii trei ani calendaristici anteriori anului în care recoltarea a fost suspendată.

În sensul primului paragraf litera (b), statele membre pot stabili reguli speciale de calcul care să fie utilizate pentru întreprinderile care au mai puțin de trei ani de activitate.

(3)   Durata pentru care se poate acorda compensația prevăzută la alineatul (1) litera (a) este de maximum 12 luni, pe parcursul întregii perioade de programare. În cazuri justificate în mod corespunzător, durata poate fi prelungită o dată cu maximum 12 luni până la o durată totală de cel mult 24 de luni.

În conformitate cu articolul 65 alineatul (9) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și prin derogare de la primul paragraf al respectivului articol, cheltuielile pentru operațiunile sprijinite în temeiul alineatului (1) litera (b) din prezentul articol sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020.”

8.

La articolul 66, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Sprijinul acordat pe organizație de producători anual în temeiul prezentului articol nu depășește 12 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață de respectiva organizație de producători pe parcursul celor trei ani calendaristici precedenți. În ceea ce privește o organizație de producători nou recunoscută, sprijinul respectiv nu trebuie să depășească 12 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață de membrii respectivei organizații pe parcursul celor trei ani calendaristici precedenți.

(4)   Statul membru în cauză poate acorda un avans cuprins între 50 % și 100 % din sprijinul financiar după aprobarea planului de producție și de comercializare, în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.”

9.

La articolul 67, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   În cazul în care este necesar pentru a răspunde epidemiei de COVID-19, FEPAM poate sprijini compensația acordată organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători recunoscute, care depozitează produsele pescărești sau de acvacultură enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 sau produsele încadrate la codul NC 0302, astfel cum sunt enumerate la litera (a) a anexei I la regulamentul respectiv, cu condiția ca respectivele produse să fie depozitate în conformitate cu articolele 30 și 31 din regulamentul respectiv și sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

cuantumul ajutorului pentru depozitare nu depășește suma costurilor tehnice și financiare ale acțiunilor necesare pentru stabilizarea și depozitarea produselor în cauză;

(b)

cantitățile eligibile pentru ajutorul pentru depozitare nu depășesc 25 % din cantitățile anuale ale produselor în cauză scoase la vânzare de organizația de producători;

(c)

sprijinul financiar anual nu depășește 20 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață a membrilor organizației de producători în perioada 2017-2019.

În sensul primului paragraf litera (c), în cazul în care un membru al organizației de producători nu a introdus pe piață nicio producție în perioada 2017-2019, se ia în considerare valoarea medie anuală a producției introduse pe piață în primii trei ani de producție ai membrului respectiv.

(2)   Sprijinul menționat la alineatul (1) ia sfârșit la 31 decembrie 2020.

În conformitate cu articolul 65 alineatul (9) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și prin derogare de la primul paragraf al respectivului articol, cheltuielile pentru operațiunile sprijinite în temeiul prezentului articol sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020.”

10.

La articolul 69, se adaugă următorul alineat:

„(3)   FEPAM poate sprijini acordarea de capital circulant și de compensații întreprinderilor de prelucrare în limitele prevăzute la articolul 55 alineatul (1) al doilea paragraf pentru fermierii în domeniul acvaculturii.”

11.

La articolul 70, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

„(1)   FEPAM poate sprijini compensarea costurilor suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuitul, creșterea, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE.

FEPAM poate sprijini, de asemenea, măsuri de compensare a pierderilor economice rezultate în urma epidemiei de COVID-19, în special a celor rezultate din deteriorarea prețului peștelui sau din costurile mai mari de depozitare.”

12.

La articolul 72, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre pot modifica conținutul planului de compensare menționat la alineatul (1). Statele membre transmit modificările respective Comisiei. Comisia adoptă acte de punere în aplicare, decizând astfel dacă aprobă modificările respective. Atunci când modificările vizează măsuri de compensare a pierderilor economice rezultate în urma epidemiei de COVID-19 în temeiul articolului 70 alineatul (1) al doilea paragraf, Comisia adoptă actele de punere în aplicare respective în termen de 15 zile de la data transmiterii modificării. În pofida alineatului (4) din prezentul articol, actele de punere în aplicare privind măsuri de compensare a pierderilor economice rezultate în urma epidemiei de COVID-19 stabilesc și metodele de calcul al costurilor suplimentare și metodele de punere în aplicare de către statele membre.”

13.

La articolul 79, alineatul (2) se elimină.

14.

La articolul 94 alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

50 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 33 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), la articolul 34 și la articolul 41 alineatul (2);”.

15.

La articolul 95 alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

operațiunea este legată de sprijinul prevăzut la articolul 33 sau articolul 34 sau de compensația prevăzută la articolul 54, articolul 55, articolul 56 sau la articolul 69 alineatul (3);”.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1379/2013

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 8 alineatul (3), se adaugă următoarea literă:

„(f)

gestionarea depozitării temporare a produselor de acvacultură în conformitate cu articolele 30 și 31 din prezentul regulament.”

2.

Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 30

Mecanism de stocare

Organizațiile de producători din domeniul pescuitului și acvaculturii pot beneficia de sprijin financiar pentru depozitarea produselor enumerate în anexa II sau a produselor încadrate la codul NC 0302, astfel cum sunt enumerate la litera (a) a anexei I la prezentul regulament, cu condiția ca:

(a)

condițiile de acordare a ajutorului pentru depozitare, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*2), să fie respectate;

(b)

produsele să fi fost introduse pe piață de organizații de producători și nu să nu se fi găsit niciun cumpărător pentru acestea la prețul de declanșare menționat la articolul 31;

(c)

după caz, produsele să îndeplinească standardele comune de comercializare stabilite în conformitate cu articolul 33 și să aibă o calitate corespunzătoare pentru consumul uman;

(d)

produsele să fie stabilizate sau prelucrate și stocate în rezervoare sau cuști prin congelare, fie la bordul unor nave, fie în instalații amplasate pe uscat, prin sărare, prin uscare, prin marinare sau, dacă este cazul, prin fierbere și pasteurizare, indiferent dacă produsele sunt sau nu filetate, tăiate sau, după caz, decapitate;

(e)

produsele de acvacultură să nu fie stocate vii;

(f)

produsele să fie reintroduse din stocuri pe piață pentru consumul uman într-o etapă ulterioară; și

(g)

produsele să rămână stocate minimum cinci zile.

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).”"

3.

Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Înainte de începutul fiecărui an, fiecare organizație de producători poate face individual o propunere de preț care să declanșeze mecanismul de stocare menționat la articolul 30 pentru produsele enumerate în anexa II sau produsele încadrate la codul NC 0302, astfel cum sunt enumerate la litera (a) a anexei I la prezentul regulament.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(5)   În cazul în care un stat membru nu a stabilit prețurile de declanșare în temeiul alineatului (4) înainte de apariția epidemiei de COVID-19, statul membru respectiv stabilește, fără întârziere, prețurile de declanșare în cauză pe baza criteriilor menționate la alineatele (2) și (3). Prețurile se fac publice.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D.M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Poziția Parlamentului European din 17 aprilie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 aprilie 2020.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european de pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).