8.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/1


REGULAMENTUL (UE) 2020/507 AL COMISIEI

din 7 aprilie 2020

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procentul de dosare de înregistrare care trebuie selectate pentru verificarea conformității

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 41 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura că dosarele de înregistrare sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 41 din respectivul regulament prevede că Agenția Europeană pentru Produse Chimice („agenția”) selectează un anumit procent din dosarele de înregistrare pentru verificarea conformității. Această verificare poate conduce la un proiect de decizie care prevede obligația solicitantului (solicitanților) de a prezenta toate informațiile necesare pentru a asigura conformitatea înregistrării (înregistrărilor) cu cerințele relevante privind informațiile.

(2)

Evaluarea privind funcționarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 efectuată de agenție (2) și de Comisie (3) și un studiu realizat de autoritățile competente din Germania (4) indică faptul că este probabil ca un număr semnificativ de dosare de înregistrare să nu fie conforme, ceea ce împiedică realizarea efectivă a obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

(3)

În „Raportul General al Comisiei privind funcționarea REACH și revizuirea anumitor elemente”, Comisia a identificat neconformitatea dosarelor de înregistrare drept un aspect care necesită acțiuni urgente.

(4)

După expirarea ultimului termen de înregistrare, este posibilă o mai bună planificare prealabilă în ceea ce privește verificările conformității pe baza unei mai bune cunoașteri a numărului real de substanțe înregistrate și a experienței dobândite de agenție în ceea ce privește evaluarea dosarelor.

(5)

În urma consultării agenției, astfel cum se reflectă în Planul de acțiune comună privind evaluarea REACH (5), convenit de serviciile Comisiei și de ECHA, pe care Consiliul l-a solicitat în concluziile sale din 26 iunie 2019 (6), Comisia consideră că, pentru o mai bună respectare a cerințelor de informare relevante, procentul minim de dosare de înregistrare care trebuie verificate în vederea conformității cu privire la toate elementele enumerate la articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui să fie majorat de la 5 % la 20 % din totalul dosarelor primite de agenție, pentru fiecare interval cantitativ, până la termenul din 2018. Se consideră că acest procent este realist pentru agenție, având în vedere resursele sale.

(6)

Planul de acțiune comun convenit de serviciile Comisiei și de ECHA prevede îndeplinirea obiectivului de 20 % ar până la 31 decembrie 2023 în ceea ce privește înregistrările în intervale cantitative de 100 de tone sau mai mult pe an și până la 31 decembrie 2027 pentru înregistrările în intervale cantitative mai mici de 100 de tone pe an, depuse până la termenul din 2018.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme avizului comitetului instituit în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, prima și a doua teză se înlocuiesc cu următorul text:

„Pentru a verifica conformitatea dosarelor de înregistrare cu prezentul regulament, agenția selectează, până la 31 decembrie 2023, un procent de cel puțin 20 % din totalul dosarelor de înregistrare pe care le-a primit pentru intervalul cantitativ de 100 de tone sau mai mult pe an.

Până la 31 decembrie 2027, agenția selectează, de asemenea, un procent de cel puțin 20 % din totalul dosarelor de înregistrare pe care le-a primit pentru intervalul cantitativ de mai puțin de 100 de tone pe an.

La selectarea dosarelor pentru verificarea conformității, agenția acordă prioritate, dar nu în mod exclusiv, dosarelor care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile următoare:”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 aprilie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Rapoartele anuale de evaluare ale Agenției Europene pentru Produse Chimice și rapoartele privind funcționarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006: https://echa.europa.eu/ro/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports

(3)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Raport General al Comisiei privind funcționarea REACH și revizuirea anumitor elemente, COM(2018) 116 final.

(4)  https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-quality-of-environmental-endpoints-in-registrations.pdf

(5)  REACH Evaluation Joint Action Plan – Ensuring compliance of REACH registrations

https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en

(6)  Către o strategie durabilă a Uniunii privind politica în materie de substanțe chimice – Concluziile Consiliului din 26 iunie 2019, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/ro/pdf – punctul 18.