17.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 80/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/405 AL COMISIEI

din 16 martie 2020

de precizare a modalităților și a conținutului rapoartelor privind calitatea care trebuie transmise în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 (1), în special articolul 11 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1091 prevede că statele membre transmit Comisiei rapoarte privind calitatea care descriu procesul statistic, pentru fiecare an de referință, și împuternicește Comisia să adopte acte de punere în aplicare care stabilesc modalitățile practice și conținutul rapoartelor respective.

(2)

Este necesar să se asigure rapoarte privind calitatea comune pentru schimbul de date și metadate de calitate.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește modalitățile practice și conținutul rapoartelor privind calitatea pe care statele membre le transmit Comisiei (Eurostat) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1091.

Articolul 2

Rapoartele privind calitatea menționate la articolul 1 conțin informații privind criteriile de calitate și conceptele statistice prevăzute în anexa la prezentul regulament. Rapoartele menționează, de asemenea, toate cazurile de nerespectare a criteriilor de calitate respective.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 200, 7.8.2018, p. 1.


ANEXĂ

Rapoarte privind calitatea – criterii de calitate și concepte statistice

(a)    Rapoartele privind calitatea trebuie să cuprindă informații cu privire la toate criteriile de calitate menționate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, după cum urmează:

1.   RELEVANȚĂ

(a)

o descriere a utilizatorilor, a nevoilor lor respective și o justificare a acestor nevoi;

(b)

procedurile utilizate pentru a măsura satisfacția utilizatorilor și pentru a produce rezultatele statistice;

(c)

măsura în care sunt disponibile statisticile cerute.

2.   ACURATEȚE

(a)

o evaluare a acurateței care rezumă diferitele componente ale seturilor de date;

(b)

o descriere a erorilor de eșantionare;

(c)

o descriere a celorlalte erori.

3.   ACTUALITATE ȘI PUNCTUALITATE

(a)

intervalul de timp dintre evenimentul sau fenomenul descris și disponibilitatea datelor (actualitate);

(b)

intervalul de timp dintre data țintă pentru transmiterea datelor și data efectivă a transmiterii datelor (punctualitate).

4.   ACCESIBILITATE ȘI CLARITATE

(a)

condițiile și mijloacele prin care utilizatorii pot obține și utiliza datele, cum ar fi comunicatele de presă, publicațiile, bazele de date online sau accesul la microdate;

(b)

condițiile și mijloacele prin care utilizatorii pot interpreta datele, de exemplu, documente privind metodologia și managementul calității.

5.   COMPARABILITATE

(a)

măsura în care statisticile sunt comparabile între zone geografice;

(b)

măsura în care statisticile sunt comparabile în timp.

6.   COERENȚĂ

(a)

măsura în care statisticile sunt reconciliabile cu datele din alte surse (coerența între domenii);

(b)

măsura în care statisticile sunt consecvente în cadrul unui set de date anume (coerență internă).

(b)    Statele membre trebuie, de asemenea, să raporteze cu privire la:

1.   MANAGEMENTUL CALITĂȚII

(a)

sistemele și cadrele instituite pentru managementul calității produselor și a proceselor statistice;

(b)

evaluarea referitoare la calitatea datelor.

2.   REVIZUIREA DATELOR

(a)

politica de revizuire și, după caz, motivele pentru care au fost revizuite datele validate, de exemplu, noi surse de date, metode noi sau alte informații relevante;

(b)

datele, dimensiunea și amploarea oricăror revizuiri.

(c)    În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1091, rapoartele privind calitatea trebuie să includă informații privind procesul statistic, în special metodologia și cadrul de eșantionare utilizat, după cum urmează:

1.   PREZENTARE STATISTICĂ

Următoarele aspecte ale datelor diseminate, care pot fi prezentate sub formă de tabele, grafice sau hărți:

(a)

descrierea datelor;

(b)

sistemul de clasificare;

(c)

acoperirea sectorială;

(d)

conceptele și definițiile statistice;

(e)

unitatea statistică;

(f)

populația statistică;

(g)

zona de referință (aria geografică);

(h)

acoperirea în timp (perioada de timp pentru care sunt disponibile datele);

(i)

perioada de referință (perioada acoperită de raport);

(j)

unitatea de măsură.

2.   PRELUCRARE STATISTICĂ

Următoarele aspecte ale tuturor operațiunilor efectuate asupra datelor pentru a obține informații noi:

(a)

cadrul de eșantionare;

(b)

planul de eșantionare (după caz);

(c)

datele sursă;

(d)

frecvența colectării datelor;

(e)

modul de colectare a datelor, inclusiv, după caz, chestionarele (în limba engleză);

(f)

validarea datelor;

(g)

compilarea datelor;

(h)

ajustarea.

3.   POLITICA DE PUBLICARE

Regulile de diseminare a datelor la nivel național.

4.   FRECVENȚA DISEMINĂRII

Frecvența cu care sunt diseminate datele la nivel național.

(d)    În conformitate cu principiile statistice de la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, literele (a), (e) și (f), statele membre trebuie să raporteze cu privire la:

1.   MANDATUL INSTITUȚIONAL

(a)

acte juridice sau alte acorduri care atribuie responsabilități și competențe pentru colectarea, prelucrarea și difuzarea statisticilor;

(b)

proceduri pentru partajarea și coordonarea datelor între entitățile care le produc.

2.   CONFIDENȚIALITATE

(a)

măsuri legislative sau alte proceduri oficiale care să împiedice orice divulgare neautorizată de date care ar putea duce direct sau indirect la identificarea unei persoane sau a unei entități economice;

(b)

normele aplicabile prelucrării microdatelor și datelor agregate pentru a asigura confidențialitatea statistică și pentru a preveni divulgarea neautorizată.

3.   COSTURILE ȘI SARCINA ADMINISTRATIVĂ

(a)

costurile și sarcina administrativă asociate colectării și producției de date statistice;

(b)

sarcina pentru respondenți;

(c)

durata medie a interviurilor realizate în cadrul fermei (dacă este posibil și relevant, în funcție de modul de colectare a datelor).