5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/357 AL COMISIEI

din 4 martie 2020

de modificare a Regulamentului (UE) 2018/395 în ceea ce privește licențele de pilot de baloane

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolele 23, 27 și 31,

întrucât:

(1)

Comisia ar trebui să adopte normele de punere în aplicare necesare pentru a stabili condițiile aplicabile licențelor de pilot de baloane (Balloon Pilot Licences – „BPL”) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1139, în cazul în care respectivele aeronave îndeplinesc condițiile specificate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) subpunctele (i) și (ii) din regulamentul respectiv.

(2)

Având în vedere natura specifică a licențelor de echipaj de zbor pentru baloane, sunt necesare cerințe specifice privind acordarea de licențe care să fie prevăzute în reglementări de sine stătătoare. Respectivele cerințe ar trebui să se bazeze pe normele generale aplicabile acordării licențelor de echipaj de zbor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (2). Cerințele în cauză ar trebui însă restructurate și simplificate, astfel încât să se asigure că sunt proporționate și întemeiate pe o abordare bazată pe riscuri, asigurându-se totodată că piloții de baloane dețin și vor continua să dețină competențele necesare pentru a-și desfășura activitățile și pentru a-și îndeplini responsabilitățile.

(3)

În temeiul articolului 12 alineatul (2a) punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, statele membre pot continua să aplice, până la 8 aprilie 2020, norme naționale de acordare a licențelor care oferă un acces la privilegii de bază ale piloților. Unele state membre au raportat Comisiei și Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (denumită în continuare „AESA”) că, în acest context, menținerea acestor norme naționale de acordare a licențelor, în temeiul cărora elevii piloți exercită privilegii limitate fără supraveghere și obțin, treptat, privilegii de bază, sprijină promovarea sporturilor aeriene și a activităților aviatice de agrement datorită unui acces la zboruri facil și mai convenabil ca preț. Promovarea și facilitarea unui astfel de acces mai facil la aviația generală se înscrie în obiectivele Foii de parcurs pentru aviația generală a AESA, care urmărește să creeze un sistem de reglementare mai proporțional, mai flexibil și mai proactiv (3). Din aceste motive, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a alege dacă doresc să continue cu aceste norme naționale de acordare a licențelor în conformitate cu principiile introduse în Regulamentul (UE) 2019/430 (4), în scopul eliberării de licențe de pilot de baloane. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să informeze Comisia și AESA ori de câte ori recurg la astfel de autorizații. Statele membre ar trebui, totodată, să monitorizeze utilizarea acestor autorizații pentru a menține un nivel acceptabil de siguranță a aviației.

(4)

Pentru a se asigura o tranziție ușoară, este necesar ca orice certificate, autorizații și aprobări eliberate piloților de baloane în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 înainte de data aplicării prezentului regulament să fie în continuare valabile. Licențele naționale de pilot de baloane eliberate înainte de data aplicării prezentului regulament ar trebui convertite în licențe eliberate în conformitate cu prezentul regulament, pe baza rapoartelor de conversie stabilite de autoritățile competente ale statelor membre, în consultare cu AESA.

(5)

Cursurile de pregătire pentru piloții de baloane care au început în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 înainte de data aplicării prezentului regulament ar trebui creditate în întregime, deoarece oferă o sferă a cerințelor de pregătire cel puțin la fel de amplă ca cea introdusă prin prezentul regulament. Cursurile de pregătire care au început înainte de data aplicării prezentului regulament în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago ar trebui creditate pe baza rapoartelor de creditare stabilite de statele membre.

(6)

Organizațiilor de pregătire existente ar trebui să li se ofere timpul necesar pentru a-și adapta programele de pregătire, dacă este necesar, în contextul cerințelor simplificate referitoare la pregătire.

(7)

Dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/395 al Comisiei (5) ar trebui actualizate și în ceea ce privește operațiunile cu baloane, pentru a se ține seama de lecțiile învățate de la adoptarea regulamentului respectiv și pentru a se clarifica anumite aspecte, precum depunerea declarațiilor pentru activitățile comerciale.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe avizul nr. 01/2019 al AESA (6), în conformitate cu articolul 75 alineatul (2) literele (b) și (c) și cu articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 127 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei se modifică după cum urmează:

1.

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor, precum și pentru acordarea de licențe de echipaj de zbor pentru baloane în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului”;

2.

la articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul regulament stabilește norme detaliate aplicabile operațiunilor aeriene cu baloane, precum și eliberării și menținerii licențelor de pilot de baloane și a calificărilor, privilegiilor și certificatelor asociate, în cazul în care aceste aeronave îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (b) subpunctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (*1).

(*1)  Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).”;"

3.

articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții și, cu excepția cazului în care se prevede altfel la prezentul articol, definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (*2):

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).”;"

(b)

se introduce următorul punct 7a:

„7a.

«operare comercială» înseamnă orice operare a unui balon, în schimbul unei remunerații sau al altor contraprestații, care este la dispoziția publicului sau care, atunci când nu este la dispoziția publicului, face obiectul unui contract între un operator și un client, acesta din urmă neexercitând niciun control asupra operatorului;”;

(c)

punctul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„10.

«zbor introductiv» înseamnă orice operațiune aeriană efectuată în schimbul unei remunerații sau al altor contraprestații, care constă într-un tur aerian de scurtă durată cu scopul de a atrage noi stagiari sau noi membri, efectuat fie de o organizație de pregătire aprobată menționată la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, fie de o organizație înființată cu scopul de a promova sporturile aeriene sau aviația de agrement;”;

(d)

punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„12.

«acord de închiriere fără echipaj» înseamnă un acord între întreprinderi, în temeiul căruia balonul este operat sub responsabilitatea locatarului;”;

(e)

se adaugă următoarele puncte 13-15:

„13.

«licență națională» înseamnă o licență de pilot eliberată de un stat membru în conformitate cu legislația națională înainte de data aplicării anexei III (partea BFCL) la prezentul regulament sau a anexei I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

14.

«licență conformă cu partea BFCL» înseamnă o licență de echipaj de zbor care respectă cerințele din anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament;

15.

«raport de conversie» înseamnă un raport pe baza căruia o licență se poate converti într-o licență conformă cu partea BFCL.”;

4.

la articolul 3, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Operatorii de baloane au dreptul să desfășoare operațiuni comerciale numai după ce au declarat autorității competente că dispun de capacitatea și mijloacele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile legate de operarea balonului.”;

(b)

al doilea paragraf se elimină;

(c)

al treilea paragraf se modifică după cum urmează:

(i)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Primul paragraf nu se aplică următoarelor operațiuni cu baloane:”;

(ii)

literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

zboruri introductive cu patru persoane sau mai puține, printre care și pilotul, și zboruri pentru lansări cu parașuta, efectuate fie de o organizație de pregătire menționată la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 care își are sediul principal de activitate într-un stat membru, fie de o organizație creată cu scopul de a promova sporturile aeriene sau aviația de agrement, cu condiția ca organizația respectivă să opereze balonul pe baza fie a dreptului de proprietate, fie a unui acord de închiriere fără echipaj, cu condiția ca zborul să nu genereze profituri distribuite în afara organizației, precum și cu condiția ca astfel de zboruri să reprezinte doar o activitate marginală a organizației;

(d)

zboruri de pregătire efectuate de o organizație de pregătire menționată la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 care își are sediul principal de activitate într-un stat membru.”;

5.

după articolul 3 se inserează următoarele articole 3a-3d:

„Articolul 3a

Licențele de pilot și certificatele medicale

(1)   Fără a se aduce atingere Regulamentului delegat (UE) al Comisiei (*3), piloții aeronavelor menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament trebuie să respecte cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament și în anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(2)   Ca excepție în ceea ce privește privilegiile titularilor de licențe, definite în anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament, titularii unor astfel de licențe pot efectua zborurile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(d) fără a se conforma punctului BFCL.215 din anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament.

(3)   Un stat membru poate autoriza elevii piloți care urmează un curs de pregătire pentru licența de pilot de baloane (BPL) să exercite privilegii limitate fără supraveghere înainte ca aceștia să îndeplinească toate cerințele necesare pentru eliberarea unei BPL în conformitate cu anexa III (partea BFCL), sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

(a)

sfera privilegiilor acordate să se bazeze pe o evaluare a riscurilor în materie de siguranță efectuată de statul membru, ținând seama de gradul de pregătire necesar pentru atingerea nivelului vizat de competență al pilotului;

(b)

privilegiile să se limiteze la următoarele:

(i)

întregul teritoriu sau o parte a teritoriului național al statului membru care acordă autorizația;

(ii)

baloanele înmatriculate în statul membru care acordă autorizația;

(c)

titularul unei astfel de autorizații care solicită eliberarea unei BPL să primească credite pentru pregătirea efectuată în temeiul unei autorizări, pe baza unei recomandări din partea unei organizații de pregătire aprobate («ATO») sau a unei organizații de pregătire declarate («DTO»);

(d)

statul membru să prezinte Comisiei și Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației rapoarte și evaluări ale riscurilor în materie de siguranță din trei în trei ani;

(e)

statul membru să monitorizeze utilizarea autorizațiilor eliberate în temeiul prezentului alineat pentru a asigura un nivel acceptabil de siguranță a aviației și să ia măsurile corespunzătoare în cazul în care identifică un risc sporit în materie de siguranță sau orice probleme de siguranță.

Articolul 3b

Licențele de pilot existente și certificatele medicale naționale

(1)   Licențele conforme cu partea FCL pentru baloane și privilegiile, calificările și certificatele asociate eliberate de un stat membru înainte de data aplicării prezentului regulament se consideră a fi fost eliberate în conformitate cu prezentul regulament. Statele membre înlocuiesc licențele respective cu licențe care respectă formatul prevăzut în anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 atunci când eliberează din nou licențe din motive administrative sau la cererea titularilor de licențe.

(2)   Atunci când eliberează din nou licențele și privilegiile, calificările și certificatele asociate în conformitate cu alineatul (1), statul membru, după caz:

(a)

transferă în noul format de licență toate privilegiile atestate deja în licențele conforme cu partea FCL;

(b)

convertește privilegiile pentru zboruri captive sau pentru operațiuni comerciale asociate unei licențe conforme cu partea FCL într-o calificare de zbor captiv sau într-o calificare de operațiuni comerciale în conformitate cu dispozițiile de la punctele BFCL.200 și BFCL.215 din anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament;

(c)

înscrie în carnetul de zbor al pilotului data de expirare a unui certificat de instructor de zbor asociat unei licențe conforme cu partea FCL sau eliberează un document echivalent. După data menționată, piloții respectivi pot exercita privilegii de instructor numai dacă respectă dispozițiile de la punctul BFCL.360 din anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament.

(3)   Până la 8 aprilie 2021, titularilor de licențe naționale pentru baloane eliberate de un stat membru înainte de data aplicării anexei III (partea BFCL) la prezentul regulament li se permite exercitarea în continuare a privilegiilor asociate licențelor pe care le dețin. Până la data menționată, statele membre convertesc licențele respective în licențe conforme cu partea BFCL și în calificări, privilegii și certificate asociate, în conformitate cu elementele stabilite într-un raport de conversie care respectă cerințele de la articolul 4 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(4)   Certificatele medicale naționale pentru piloți asociate unei licențe specificate la alineatul (2) și eliberate de un stat membru înainte de data aplicării anexei III (partea BFCL) la prezentul regulament rămân valabile până la data următoarei lor revalidări sau până la 8 aprilie 2021, luându-se în considerare data care survine prima în ordine cronologică. Revalidarea respectivelor certificate medicale trebuie să respecte cerințele din anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

Articolul 3c

Credite pentru pregătirea începută înainte de data aplicării prezentului regulament

(1)   În ceea ce privește eliberarea licențelor conforme cu partea BFCL și a privilegiilor, a calificărilor sau a certificatelor asociate în conformitate cu anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament, se consideră că pregătirea începută înainte de data aplicării prezentului regulament în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 respectă cerințele prezentului regulament, cu condiția ca BPL să fie eliberată până cel târziu la 8 aprilie 2021. În acest caz, se aplică următoarele dispoziții:

(a)

pregătirea BPL începută pe baloane din clasa dirijabilelor cu aer cald, inclusiv testarea aferentă, se poate efectua pe baloanele respective;

(b)

orele de pregătire efectuate pe baloane din clasa baloanelor cu aer cald, altele decât cele din grupa A a clasei respective de baloane, se creditează în întregime în ceea ce privește cerința de la punctul BFCL.130 litera (b) din anexa III.

(2)   Pregătirea care a început înainte de data aplicării prezentului regulament sau a anexei I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago, se creditează în scopul eliberării licențelor conforme cu partea BFCL pe baza unui raport de creditare întocmit de statul membru în cauză în consultare cu Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației.

(3)   Raportul de creditare menționat la alineatul (2) trebuie să descrie domeniul de pregătire, să precizeze pentru care dintre cerințele din partea BFCL se acordă creditul și, dacă este cazul, care sunt cerințele pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească pentru a li se elibera o licență conformă cu partea BFCL. Raportul trebuie să conțină copii ale tuturor documentelor necesare pentru a atesta domeniul de pregătire, precum și copii ale reglementărilor și procedurilor naționale în conformitate cu care s-a demarat pregătirea.

Articolul 3d

Organizațiile de pregătire

(1)   Organizațiile de pregătire pentru licențele de pilot menționate la articolul 1 alineatul (1) trebuie să respecte cerințele de la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(2)   Organizațiile de pregătire menționate la alineatul (1) care dețin o aprobare eliberată în conformitate cu anexa VII (partea ORA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau care au depus o declarație în conformitate cu anexa VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 înainte de data aplicării prezentului regulament își adaptează programele de pregătire, dacă este necesar, până la 8 aprilie 2021 cel târziu.”;

(*3)  Regulamentul delegat (UE) al Comisiei din 4 martie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial)."

6.

Anexa I (partea DEF) se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament;

7.

Anexa II (partea BOP) se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament;

8.

Se adaugă anexa III (partea BFCL) în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 aprilie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Regulamentul (UE) 2019/430 al Comisiei din 18 martie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește exercitarea unor privilegii limitate fără supraveghere înainte de eliberarea unei licențe de pilot de aeronave ușoare (JO L 75, 19.3.2019, p. 66).

(5)  Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 71, 14.3.2018, p. 10).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Facilitarea accesului piloților de aviație generală la zboruri IFR și Revizuirea cerințelor de acordare a licențelor pentru baloane și planoare), avizul nr. 01/2019 (A) & (B), 19.2.2019, disponibil la: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANEXA I

Anexa I „Definiții” (partea DEF) la Regulamentul (UE) 2018/395 se modifică după cum urmează:

1.

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții și, cu excepția cazului în care termenii sunt definiți altfel în prezenta anexă, definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, precum și de la punctul FCL.010 din anexa I (partea FCL) la respectivul regulament:”;

2.

punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

«mijloace acceptabile de conformare (AMC)» înseamnă standarde fără caracter obligatoriu adoptate de agenție pentru a exemplifica mijloacele prin care se asigură conformarea cu Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu actele sale delegate și de punere în aplicare;

2.

«mijloace alternative de conformare (AltMoC)» înseamnă acele mijloace care propun o alternativă la un AMC existent sau acelea care propun noi mijloace de asigurare a conformării cu Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu actele sale delegate și de punere în aplicare, pentru care agenția nu a adoptat niciun AMC asociat;”;

3.

se introduce următorul punct 11a:

„11a.

«timp de zbor» înseamnă timpul total de la momentul în care nacela părăsește solul cu scopul de a decola până la momentul în care aceasta se oprește la sfârșitul zborului;”;

4.

se introduc următoarele puncte 17a și 17b:

„17a.

«clasă de baloane» înseamnă o clasificare a baloanelor care ține seama de mijloacele de ridicare folosite pentru susținerea zborului;

17b.

«verificarea competenței» înseamnă demonstrarea abilităților în scopul respectării cerințelor privind experiența recentă prevăzute în prezentul regulament, inclusiv examinări orale, după caz;”;

5.

punctul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„22.

«grupă de baloane» înseamnă o clasificare a baloanelor în funcție de dimensiunea și capacitatea anvelopei;”;

6.

se adaugă următoarele puncte 23-26:

„23.

«test de îndemânare» înseamnă demonstrarea abilităților în vederea obținerii unei licențe sau a unei calificări sau în vederea extinderii unui privilegiu, inclusiv examinări orale, după caz;

24.

«evaluarea competenței» înseamnă demonstrarea abilităților, a cunoștințelor și a atitudinii în vederea eliberării inițiale, a revalidării sau a reînnoirii unui certificat de instructor sau de examinator;

25.

«zbor în simplă comandă» înseamnă un zbor în care un elev pilot este unicul ocupant al balonului;

26.

«zbor captiv» înseamnă un zbor cu un sistem de legare care ancorează balonul într-un punct fix în timpul operării, cu excepția unui cablu de ancorare care poate fi utilizat în cadrul procedurii de decolare.”.


ANEXA II

Anexa II „Operațiuni aeriene cu baloane” (partea BOP) la Regulamentul (UE) 2018/395 se modifică după cum urmează:

1.

la punctul BOP.BAS.010, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

La solicitarea autorității competente care verifică continuitatea conformării operatorului în conformitate cu punctul ARO.GEN.300 litera (a) punctul 2 din anexa II (partea ARO) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, un operator trebuie să demonstreze conformarea cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament.”;

2.

punctul BOP.BAS.020 se înlocuiește cu următorul text:

BOP.BAS.020 Reacția imediată la o problemă de siguranță

Operatorul trebuie să pună în aplicare:

(a)

măsurile de siguranță dispuse de autoritatea competentă în conformitate cu punctul ARO.GEN.135 litera (c) din anexa II (partea ARO) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 și

(b)

directivele de navigabilitate și alte informații obligatorii emise de agenție în conformitate cu articolul 77 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) 2018/1139.”;

3.

punctul BOP.BAS.025 se înlocuiește cu următorul text:

BOP.BAS.025 Desemnarea ca pilot comandant

Operatorul trebuie să desemneze un pilot comandant care să fie calificat pentru a acționa ca pilot comandant în conformitate cu anexa III (partea BFCL) la prezentul regulament.”;

4.

la punctul BOP.BAS.300, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Instrumentele și echipamentele care nu sunt impuse de prezenta secțiune, precum și orice alte echipamente care nu sunt impuse de prezenta anexă, dar care sunt transportate la bordul unui balon în timpul unui zbor trebuie să respecte următoarele două condiții:

1.

informațiile furnizate de respectivele instrumente sau echipamente nu trebuie utilizate de echipajul de zbor pentru a se conforma cerințelor esențiale de navigabilitate stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1139;

2.

instrumentele și echipamentele trebuie să nu afecteze navigabilitatea balonului, nici în cazul defecțiunilor sau al funcționării defectuoase.”;

5.

la punctul BOP.ADD.005, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Operatorul este responsabil de operarea balonului în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139, cu cerințele din prezenta subparte și cu propria declarație.”;

6.

la punctul BOP.ADD.015, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

În scopul stabilirii conformării cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele prezentului regulament, operatorul trebuie să acorde în orice moment acces oricărei persoane autorizate de autoritatea competentă la orice facilitate, balon, document, evidență, date, proceduri sau alt material relevant pentru activitatea operatorului care intră sub incidența prezentului regulament, indiferent dacă respectiva activitate este încredințată prin contract sau nu.”;

7.

punctul BOP.ADD.035 se înlocuiește cu următorul text:

BOP.ADD.035 Activități încredințate prin contract

Atunci când încredințează prin contract orice parte a activității sale care intră sub incidența prezentului regulament, operatorul are responsabilitatea de a se asigura că organizația cu care se încheie contractul execută activitatea în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament. Operatorul se asigură totodată că autorității competente i se acordă acces la organizația cu care se încheie contractul pentru a determina dacă operatorul respectă aceste cerințe.”;

8.

la punctul BOP.ADD.040, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Operatorul numește un manager responsabil care are autoritatea de a se asigura că toate activitățile care intră sub incidența prezentului regulament pot fi finanțate și executate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament. Managerul responsabil poartă răspunderea pentru instituirea și menținerea unui sistem de management eficace.”;

9.

punctul BOP.ADD.045 se înlocuiește cu următorul text:

BOP.ADD.045 Cerințe privind facilitățile

Operatorul trebuie să dețină facilități suficiente pentru a permite îndeplinirea și gestionarea tuturor sarcinilor și a activităților necesare pentru a asigura conformarea cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament.”;

10.

la punctul BOP.ADD.100, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

În declarația menționată la articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf, operatorul confirmă faptul că respectă și că va continua să respecte cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cerințele din prezentul regulament.”;

11.

la punctul BOP.ADD.105, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Operatorul notifică fără întârziere autorității competente orice modificare a circumstanțelor care îi afectează conformarea cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament, astfel cum a fost declarată autorității competente, precum și orice modificări în ceea ce privește informațiile menționate la punctul BOP.ADD.100 litera (b) și lista AltMoC menționată la punctul BOP.ADD.100 litera (c), incluse în declarație sau anexate la aceasta.”;

12.

la punctul BOP.ADD.115, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

În cazul în care un balon înmatriculat într-o țară terță face obiectul unui acord de închiriere fără echipaj, operatorul asigură conformarea unui astfel de balon cu cerințele esențiale referitoare la continuitatea navigabilității stabilite în anexele II și V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din prezentul regulament.”;

13.

la punctul BOP.ADD.300, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Toți membrii echipajului de zbor trebuie să dețină o licență și calificări eliberate sau acceptate în conformitate cu anexa III la prezentul regulament și corespunzătoare sarcinilor care le revin.”;

14.

la punctul BOP.ADD.300, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

Atunci când recurge la serviciile unor membri de echipaj de zbor care lucrează ca liber profesioniști sau cu fracțiune de normă, operatorul se asigură că se respectă toate cerințele următoare:

1.

cerințele din prezenta subparte;

2.

anexa III la prezentul regulament, inclusiv cerințele privind experiența recentă;

3.

limitările privind timpul de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă în conformitate cu legislația națională a statului membru în care operatorul își are sediul principal de activitate, ținând cont de toate serviciile furnizate altor operatori de către membrul echipajului de zbor.”;

15.

la punctul BOP.ADD.305, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Operatorul poate desemna un pilot să acționeze în calitate de pilot comandant doar dacă acesta sau aceasta:

1.

este calificat(ă) să acționeze ca pilot comandant în conformitate cu anexa III la prezentul regulament;

2.

deține nivelul minim de experiență indicat în manualul de operațiuni și

3.

deține cunoștințe adecvate în ceea ce privește zona vizată de zbor.”;

16.

punctul BOP.ADD.310 se înlocuiește cu următorul text:

BOP.ADD.310 Furnizarea activităților de pregătire și de verificare

Toate activitățile de pregătire și de verificare a membrilor echipajului de zbor necesare în temeiul punctului BOP.ADD.315 sunt furnizate după cum urmează:

(a)

în conformitate cu programele și cu programa de pregătire stabilite de operator în manualul de operațiuni;

(b)

de persoane calificate în mod corespunzător și, în ceea ce privește pregătirea și verificarea practică în zbor, de persoane calificate în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.”;

17.

apendicele se înlocuiește cu următorul text:

Apendice

DECLARAȚIE

în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei

Operatorul

Nume:

Locul în care operatorul își are sediul principal de activitate:

Numele și datele de contact ale managerului responsabil:

Operare baloane

Date începerii operațiunilor comerciale și, după caz, data modificării unei operațiuni comerciale existente.

Informații cu privire la balonul sau baloanele utilizate, la operațiunea sau operațiunile comerciale și la managementul continuității navigabilității: (1)

Tip de balon

Număr înmatriculare balon

Baza principală

Tip (tipuri) de operațiuni  (2)

Organizație de management al continuității navigabilității  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După caz, lista AltMoC cu trimiteri la AMC asociate (anexă la prezenta declarație):

Declarații

☐ Operatorul respectă și va continua să respecte cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cerințele din Regulamentul (UE) 2018/395.

În particular, operatorul își desfășoară operațiunile comerciale în conformitate cu următoarele cerințe din subpartea ADD a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/395:

☐ Documentația privind sistemul de management, inclusiv manualul de operațiuni, respectă cerințele din subpartea ADD, iar toate zborurile vor fi efectuate în conformitate cu dispozițiile manualului de operațiuni, după cum se prevede la punctul BOP.ADD.005 litera (b) din subpartea ADD.

☐ Toate baloanele operate fie dețin un certificat de navigabilitate eliberat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, fie îndeplinesc cerințele specifice de navigabilitate aplicabile baloanelor care sunt înmatriculate într-o țară terță și fac obiectul unui acord de închiriere cu echipaj sau al unui acord de închiriere fără echipaj, după cum se prevede la punctul BOP.ADD.110 și punctul BOP.ADD.115 literele (b) și (c) din subpartea ADD.

☐ Toți membrii echipajului de zbor dețin o licență și calificări eliberate sau acceptate în conformitate cu anexa III la Regulamentul (UE) 2018/395, după cum se prevede la punctul BOP.ADD.300 litera (c) din subpartea ADD.

☐ Operatorul va notifica autorității competente orice modificare a circumstanțelor care îi afectează conformarea cu cerințele esențiale stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu cerințele din Regulamentul (UE) 2018/395, astfel cum a fost declarată autorității competente prin prezenta declarație, precum și orice modificări ale informațiilor și ale listelor AltMoC incluse în prezenta declarație sau anexate la aceasta, după cum se prevede la punctul BOP.ADD.105 litera (a) din subpartea ADD.

☐ Operatorul confirmă faptul că toate informațiile incluse în prezenta declarație și în anexele sale sunt complete și corecte.

Data, numele și semnătura managerului responsabil


(1)  Completați tabelul. Dacă nu este spațiu suficient pentru a indica informațiile, acestea trebuie enumerate într-o anexă separată. Anexa trebuie să fie datată și semnată.

(2)  Rubrica «Tip (tipuri) de operațiuni» se referă la tipul sau tipurile de operațiuni comerciale efectuate cu balonul.

(3)  Informațiile despre organizația responsabilă cu managementul continuității navigabilității trebuie să includă numele, adresa și numărul aprobării organizației..


ANEXA III

„ANEXA III

CERINȚE PENTRU ACORDAREA LICENȚELOR DE ECHIPAJ DE ZBOR PENTRU BALOANE

[PARTEA BFCL]

SUBPARTEA GEN

CERINȚE GENERALE

BFCL.001 Domeniul de aplicare

Prezenta anexă stabilește cerințele pentru eliberarea unei licențe de pilot de baloane («BPL») și a privilegiilor, calificărilor și certificatelor asociate, precum și condițiile de valabilitate și de utilizare a acestora.

BFCL.005 Autoritatea competentă

În sensul prezentei anexe, autoritatea competentă este o autoritate desemnată de statul membru, căreia o persoană îi înaintează o cerere de eliberare a unei BPL sau a privilegiilor, calificărilor sau certificatelor asociate.

BFCL.010 Clasele și grupele de baloane

În sensul prezentei anexe, baloanele se clasifică în următoarele clase și grupe:

(a)

clasa «baloane cu aer cald»:

1.

grupa A: o capacitate a anvelopei de până la 3 400 m3 (120 069 ft3);

2.

grupa B: o capacitate a anvelopei cuprinsă între 3 401 m3 (120 070 ft3) și 6 000 m3 (211 888 ft3);

3.

grupa C: o capacitate a anvelopei cuprinsă între 6 001 m3 (211 889 ft3) și 10 500 m3 (370 804 ft3);

4.

grupa D: o capacitate a anvelopei de peste 10 500 m3 (370 804 ft3);

(b)

clasa «baloane cu gaz»;

(c)

clasa «baloane mixte»;

(d)

clasa «dirijabile cu aer cald».

BFCL.015 Solicitarea și eliberarea, revalidarea și reînnoirea unei BPL, precum și a privilegiilor, a calificărilor și a certificatelor asociate

(a)

Pentru oricare dintre următoarele se întocmește o cerere depusă la autoritatea competentă în forma și modul stabilite de respectiva autoritate competentă:

1.

eliberarea unei BPL și a calificărilor asociate;

2.

extinderea privilegiilor conferite de o BPL;

3.

eliberarea unui certificat de instructor de zbor (pentru baloane) [«FI(B)»];

4.

eliberarea, revalidarea și reînnoirea unui certificat de examinator de zbor (pentru baloane) [«FE(B)»]; și

5.

orice modificări aduse BPL și privilegiilor, calificărilor sau certificatelor asociate.

(b)

O cerere indicată la litera (a) trebuie să fie însoțită de dovada că solicitantul respectă cerințele relevante stabilite în prezenta anexă și în anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(c)

Orice limitare sau extindere a privilegiilor acordate printr-o licență, calificare sau certificat trebuie înscrisă pe licență sau pe certificat de către autoritatea competentă.

(d)

O persoană nu poate deține în niciun moment mai mult de o singură BPL eliberată în conformitate cu prezenta anexă.

(e)

Titularul unei licențe depune cererile indicate la litera (a) la autoritatea competentă desemnată de statul membru în care a fost eliberată oricare dintre licențele sale în conformitate cu prezenta anexă (partea BFCL), cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, după caz.

(f)

Un titular de BPL poate solicita a autoritatea competentă să fie înlocuită de autoritatea competentă desemnată de un alt stat membru, dar în acest caz noua autoritate competentă trebuie să fie aceeași pentru toate licențele deținute.

(g)

Solicitanții cer eliberarea unei BPL și a calificărilor, privilegiilor sau certificatelor asociate în termen de cel mult 6 luni de la susținerea cu succes a testului de îndemânare sau a evaluării competenței.

BFCL.030 Testul de îndemânare

Cu excepția testului de îndemânare pentru calificarea de operațiuni comerciale, astfel cum se specifică la punctul BFCL.215, o persoană care solicită efectuarea unui test de îndemânare trebuie să fie recomandată pentru susținerea testului de către ATO sau de către DTO responsabilă de pregătirea urmată de solicitant, odată ce pregătirea este finalizată. ATO sau DTO pune la dispoziția examinatorului înregistrările referitoare la pregătire.

BFCL.035 Creditarea timpului de zbor

Solicitanții unei BPL sau ai unui privilegiu, ai unei calificări sau ai unui certificat asociat sunt creditați integral cu tot timpul de instruire în simplă comandă, în dublă comandă sau ca PIC pe baloane în ceea ce privește cerința referitoare la timpul total de zbor necesar pentru licență, privilegiu, calificare sau certificat.

BFCL.045 Obligația de a deține și de a prezenta documente

(a)

Atunci când exercită privilegiile conferite de licența BPL, titularii de BPL trebuie să aibă asupra lor toate cele enumerate în continuare:

1.

o BPL valabilă;

2.

un certificat medical valabil;

3.

un document de identitate cu fotografie;

4.

suficiente date în carnetul de zbor pentru a demonstra respectarea cerințelor din prezenta anexă.

(b)

Elevii piloți trebuie să aibă asupra lor în cursul tuturor zborurilor în simplă comandă:

1.

documentele specificate la litera (a) punctele 2 și 3 și

2.

dovada autorizației necesare conform punctului BFCL.125 litera (a).

(c)

La cererea unui reprezentant autorizat al autorității competente, titularii de BPL sau elevii piloți trebuie să prezinte fără întârziere documentele indicate la litera (a) sau (b) spre verificare.

BFCL.050 Înregistrarea timpului de zbor

Titularii de BPL și elevii piloți păstrează o evidență exactă a detaliilor tuturor zborurilor efectuate în forma și modul stabilite de autoritatea competentă.

BFCL.065 Reducerea privilegiilor titularilor de BPL în vârstă de 70 de ani sau mai mult în ceea ce privește operarea comercială a baloanelor pentru transportul de pasageri

Titularii de BPL care au atins vârsta de 70 de ani nu pot acționa ca piloți pe un balon care desfășoară operațiuni de transport aerian comercial de pasageri cu balonul.

BFCL.070 Limitarea, suspendarea sau revocarea licențelor, a privilegiilor, a calificărilor și a certificatelor

(a)

O BPL, precum și privilegiile, calificările și certificatele asociate eliberate în conformitate cu prezenta anexă pot fi limitate, suspendate sau revocate de autoritatea competentă în conformitate cu condițiile și procedurile prevăzute în anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 dacă titularul unei BPL nu respectă cerințele esențiale prevăzute în anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/1139 sau cerințele din prezenta anexă, precum și din anexa II (partea BOP) la prezentul regulament sau din anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(b)

Titularii de BPL restituie imediat licența sau certificatul autorității competente în cazul în care licența, privilegiul, calificarea sau certificatul lor a fost limitat(ă), suspendat(ă) sau revocat(ă).

SUBPARTEA BPL

LICENȚA DE PILOT DE BALOANE («BPL»)

BFCL.115 BPL – Privilegii și condiții

(a)

Privilegiile unui titular de BPL constau în dreptul acestuia de a acționa ca PIC pe baloane:

1.

fără remunerare în cadrul operațiunilor necomerciale;

2.

în cadrul operațiunilor comerciale dacă deține o calificare de operațiuni comerciale în conformitate cu subpartea ADD punctul BFCL.215 din prezenta anexă.

(b)

Prin derogare de la litera (a) punctul 1, titularul unei BPL care deține privilegii de instructor sau de examinator poate fi remunerat pentru:

1.

asigurarea instruirii practice pentru BPL;

2.

efectuarea de teste de îndemânare și de verificări ale competenței pentru BPL;

3.

pregătirea, testarea și verificarea pentru privilegiile, calificările și certificatele asociate unei BPL.

(c)

Titularii de BPL își pot exercita privilegiile aferente BPL numai dacă respectă cerințele aplicabile privind experiența recentă și numai dacă certificatul lor medical, corespunzător privilegiilor exercitate, este valabil.

BFCL.120 BPL – Vârsta minimă

Solicitanții unei BPL trebuie să aibă cel puțin 16 ani.

BFCL.125 BPL – Elevul pilot

(a)

Elevii piloți nu pot zbura în simplă comandă decât cu autorizarea și sub supravegherea unui instructor de zbor pentru baloane [FI(B)].

(b)

Elevii piloți trebuie să aibă cel puțin vârsta de 14 ani pentru a fi admiși pe zborurile în simplă comandă.

BFCL.130 BPL – Cursul de pregătire și cerințe privind experiența

Solicitanții unei BPL trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO sau al unei DTO. Cursul trebuie să fie adaptat privilegiilor solicitate și să includă:

(a)

cunoștințe teoretice, astfel cum se specifică la punctul BFCL.135 litera (a);

(b)

cel puțin 16 ore de instruire practică fie pe baloane cu aer cald care reprezintă grupa A a clasei respective, fie pe baloane cu gaz, inclusiv cel puțin:

1.

12 ore de instruire practică în dublă comandă;

2.

10 umpleri cu aer și 20 de decolări și aterizări și

3.

un zbor supravegheat în simplă comandă cu un timp de zbor de cel puțin 30 de minute.

BFCL.135 BPL – Examinarea teoretică

(a)

Cunoștințe teoretice

Solicitanții unei BPL trebuie să demonstreze, prin examinări la următoarele subiecte, un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor solicitate:

1.

subiecte comune:

(i)

legislație aeronautică;

(ii)

performanțe umane;

(iii)

meteorologie;

(iv)

comunicații și

2.

subiecte specifice referitoare la baloane:

(i)

principii de zbor;

(ii)

proceduri operaționale;

(iii)

performanțe de zbor și planificarea zborului;

(iv)

cunoașterea generală a aeronavei în ceea ce privește baloanele și

(v)

navigație.

(b)

Responsabilitățile solicitantului

1.

Solicitantul trebuie să susțină întregul set de examinări teoretice pentru BPL sub responsabilitatea autorității competente a aceluiași stat membru.

2.

Solicitantul susține examinarea teoretică numai la recomandarea ATO sau a DTO responsabilă cu pregătirea acestuia și numai după ce a urmat elementele corespunzătoare ale cursului de pregătire teoretică la un nivel satisfăcător.

3.

Recomandarea din partea unei ATO sau a unei DTO este valabilă 12 luni. Dacă solicitantul nu a susținut cel puțin un examen teoretic scris în această perioadă de valabilitate, necesitatea unei pregătiri suplimentare se decide de către ATO sau DTO pe baza nevoilor solicitantului.

(c)

Standarde de promovare

1.

Se consideră că un solicitant a promovat un examen teoretic scris în situația în care a obținut cel puțin 75 % din punctele corespunzătoare respectivului examen. Nu se aplică puncte de penalizare.

2.

Cu excepția cazului în care prezenta anexă specifică altfel, se consideră că un solicitant a promovat examinarea teoretică necesară pentru BPL dacă a promovat toate examenele teoretice scrise necesare într-un interval de 18 luni de la sfârșitul lunii calendaristice în care respectivul solicitant s-a prezentat pentru prima dată la un examen.

3.

Dacă nu promovează unul dintre examenele teoretice scrise după patru tentative sau nu promovează toate examenele în perioada menționată la punctul 2, solicitantul susține din nou întregul set de examene teoretice scrise.

4.

Înainte de a susține din nou examinările teoretice, solicitantul urmează o pregătire suplimentară în cadrul unei ATO sau al unei DTO. ATO sau DTO în cauză determină nivelul și sfera pregătirii, pe baza nevoilor solicitantului.

(d)

Perioada de valabilitate

Examinarea teoretică este valabilă timp de 24 de luni de la data la care solicitantul a promovat examinarea teoretică, în conformitate cu litera (c) punctul 2.

BFCL.140 BPL – Creditarea cunoștințelor teoretice

Persoanele care solicită eliberarea unei BPL sunt creditate în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice pentru subiectele comune specificate la punctul BFCL.135 litera (a) punctul 1, în cazul în care:

(a)

dețin o licență în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 sau

(b)

au promovat examinările teoretice pentru o licență specificată la litera (a), cu condiția ca acest lucru să se fi realizat în perioada de valabilitate specificată la punctul BFCL.135 litera (d).

BFCL.145 BPL – Testul de îndemânare

(a)

Prin susținerea unui test de îndemânare, solicitanții unei BPL trebuie să facă dovada capacității de a executa, ca PIC pe un balon, procedurile și manevrele relevante la un nivel de competență corespunzător privilegiilor solicitate.

(b)

Solicitanții trebuie să susțină testul de îndemânare pe aceeași clasă de baloane pe care s-a urmat cursul de pregătire în conformitate cu punctul BFCL.130 și, în cazul baloanelor cu aer cald, pe un balon care reprezintă grupaA a clasei respective.

(c)

Pentru a susține un test de îndemânare pentru eliberarea unei BPL, solicitantul trebuie să promoveze mai întâi examinarea teoretică necesară.

(d)

Standarde de promovare

1.

Testul de îndemânare se împarte în diferite secțiuni, reprezentând toate fazele de zbor ale unui zbor cu balonul.

2.

Nepromovarea oricărui element al unei secțiuni duce la nepromovarea întregii secțiuni. În cazul în care nu promovează o singură secțiune, solicitantul repetă examenul doar pentru respectiva secțiune. Nepromovarea a mai mult de o secțiune duce la repetarea întregului test.

3.

Dacă solicitantul trebuie să repete testul în conformitate cu punctul 2 și nu promovează oricare dintre secțiuni, inclusiv secțiunile promovate cu ocazia unei tentative anterioare, respectivul solicitant trebuie să repete întregul test.

(e)

Dacă nu promovează toate secțiunile testului din două încercări solicitantul trebuie să urmeze pregătire practică suplimentară.

BFCL.150 BPL – Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau grupă de baloane

(a)

Privilegiile BPL se limitează la clasa de baloane pe care s-a susținut testul de îndemânare specificat la punctul BFCL.145 și, în cazul baloanelor cu aer cald, la grupa A a clasei respective.

(b)

În cazul baloanelor cu aer cald, privilegiile BPL se extind la altă grupă din clasa de baloane cu aer cald, dacă pilotul a efectuat cel puțin:

1.

două zboruri de instruire cu un FI(B) pe un balon din grupa relevantă;

2.

următorul număr de ore de timp de zbor ca PIC pe baloane:

(i)

cel puțin 100 de ore, dacă se solicită privilegii pentru baloanele din grupa B;

(ii)

cel puțin 200 de ore, dacă se solicită privilegii pentru baloanele din grupa C;

(iii)

cel puțin 300 de ore, dacă se solicită privilegii pentru baloanele din grupa D.

(c)

Cu excepția clasei baloanelor mixte, privilegiile BPL se extind, la cerere, la altă clasă de baloane sau, dacă se solicită privilegii pentru clasa de baloane cu aer cald, la grupa A a clasei de baloane cu aer cald, dacă pilotul a efectuat pe clasa și grupa relevante de baloane:

1.

un curs de pregătire în cadrul unei ATO sau al unei DTO, care să cuprindă cel puțin:

(i)

cinci zboruri de instruire în dublă comandă sau

(ii)

în cazul unei extinderi a privilegiilor de la baloane cu aer cald la dirijabile cu aer cald, cinci ore de instruire în dublă comandă și

2.

un test de îndemânare, în cadrul căruia pilotul a demonstrat FE(B) un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice referitoare la cealaltă clasă în ceea ce privește următoarele subiecte:

(i)

principii de zbor;

(ii)

proceduri operaționale;

(iii)

performanțe de zbor și planificarea zborului;

(iv)

cunoașterea generală a aeronavei în ceea ce privește clasa de baloane pentru care se solicită extinderea privilegiilor.

(d)

Efectuarea pregătirii menționate la litera (b) punctul 1 și litera (c) punctul 1 trebuie consemnată în carnetul de zbor al pilotului și semnată:

1.

în cazul prevăzut la litera (b) punctul 1, de către instructorul care este responsabil cu zborurile de instruire și

2.

în cazul prevăzut la litera (c) punctul 1, de către șeful activității de pregătire din cadrul ATO sau al DTO care este responsabil cu pregătirea.

(e)

Un titular de BPL își poate exercita privilegiile pe clasa baloanelor mixte numai dacă are privilegii atât pentru clasa baloanelor cu aer cald, cât și pentru clasa baloanelor cu gaz.

BFCL.160 BPL – Cerințe privind experiența recentă

(a)

Un titular de BPL poate exercita privilegiile conferite de licența sa numai dacă a efectuat pe clasa de baloane relevantă:

1.

fie:

(i)

în ultimele 24 de luni premergătoare zborului planificat, cel puțin șase ore de timp de zbor ca PIC, inclusiv 10 decolări și aterizări, ca PIC sau în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui FI(B); și

(ii)

în ultimele 48 de luni premergătoare zborului planificat, cel puțin un zbor de pregătire cu un FI(B); fie

2.

în ultimele 24 de luni premergătoare zborului planificat, o verificare a competenței în conformitate cu litera (c).

(b)

Pe lângă cerințele de la litera (a), în cazul unui pilot calificat să zboare pe mai mult de o clasă de baloane, pentru a-și exercita privilegiile pe cealaltă clasă de baloane sau pe celelalte clase de baloane, respectivul pilot trebuie să fi efectuat cel puțin trei ore timp de zbor, ca PIC sau în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui FI(B), pe fiecare clasă suplimentară de baloane în ultimele 24 de luni.

(c)

Un titular de BPL care nu respectă cerințele de la litera (a) punctul 1 și, dacă este cazul, de la litera (b) trebuie ca, înainte de a-și relua exercitarea privilegiilor, să susțină o verificare a competenței cu un FE(B) pe un balon care reprezintă clasa relevantă.

(d)

După ce se conformează dispozițiilor de la litera (a), (b) sau (c), după caz, un titular de BPL cu privilegii de a pilota baloane cu aer cald își poate exercita privilegiile numai pe baloane cu aer cald care reprezintă:

(i)

aceeași grupă de baloane cu aer cald pe care s-a efectuat zborul de pregătire specificat la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii) sau verificarea competenței specificată la litera (c), după caz, sau o grupă cu o dimensiune mai mică a anvelopei sau

(ii)

grupa A de baloane cu aer cald în cazul în care un pilot, în conformitate cu litera (b), a efectuat zborul de pregătire specificat la litera (a) punctul 2 pe o altă clasă de baloane decât baloanele cu aer cald.

(e)

Efectuarea zborurilor în dublă comandă, a zborurilor sub supraveghere și a zborului de pregătire, astfel cum se specifică la litera (a) punctul 1 și la litera (b), precum și efectuarea verificării competenței specificate la litera (c) trebuie consemnată în carnetul de zbor al pilotului și semnată, în cazurile prevăzute la litera (a) punctul 1 și la litera (b), de către FI(B) responsabil și, în cazul prevăzut la litera (c), de către FE(B) responsabil.

(f)

Se consideră că un titular de BPL care deține totodată privilegii pentru operațiuni comerciale în conformitate cu subpartea ADD punctul BFCL.215 din prezenta anexă respectă cerințele:

1.

de la litera (a) și, dacă este cazul, de la litera (b), în cazul în care, în ultimele 24 de luni, a susținut o verificare a competenței în conformitate cu punctul BFCL.215.(d).2.(i) pe clasa sau clasele de baloane relevante sau

2.

de la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii), în cazul în care a efectuat zborul de pregătire specificat la punctul BFCL.215.(d).2.(ii) pe clasa de baloane relevantă.

În cazul clasei baloanelor cu aer cald, se aplică limitările prevăzute la litera (d) în ceea ce privește privilegiile de a opera diferite clase de baloane, în funcție de clasa de balon utilizată pentru a se conforma dispozițiilor de la litera (f) punctul 1 sau 2.

SUBPARTEA ADD

CALIFICĂRI SUPLIMENTARE

BFCL.200 Calificare de zbor captiv cu baloane cu aer cald

(a)

Un titular de BPL poate efectua zboruri captive cu baloane cu aer cald numai dacă deține o calificare de zbor captiv cu baloane cu aer cald în conformitate cu prezentul punct.

(b)

Pentru a putea solicita calificarea de zbor captiv cu baloane cu aer cald, solicitantul trebuie:

1.

să dețină privilegii pentru clasa baloanelor cu aer cald;

2.

să efectueze, în primul rând, cel puțin două zboruri captive de instruire cu baloane cu aer cald.

(c)

Efectuarea pregătirii de zbor captiv cu baloane cu aer cald trebuie consemnată în carnetul de zbor și semnată de FI(B) responsabil cu pregătirea.

(d)

Un pilot care deține o calificare de zbor captiv cu baloane cu aer cald își poate exercita privilegiile numai dacă a efectuat cel puțin un zbor captiv cu balonul cu aer cald în cele 48 de luni premergătoare zborului planificat sau, dacă nu a efectuat un astfel de zbor, pilotul își poate exercita privilegiile dacă a efectuat un zbor captiv cu balonul cu aer cald în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui FI(B). Efectuarea unui zbor în dublă sau simplă comandă sub supraveghere trebuie consemnată în carnetul de zbor al pilotului și semnată de FI(B).

BFCL.210 Calificarea de zbor pe timp de noapte

(a)

Un titular de BPL poate exercita privilegiile conferite de licența sa în condiții VFR pe timp de noapte numai dacă deține o calificare de zbor pe timp de noapte în conformitate cu prezentul punct.

(b)

Solicitantul calificării de zbor pe timp de noapte trebuie să fi efectuat cel puțin două zboruri de instruire pe timp de noapte de cel puțin o oră fiecare.

(c)

Efectuarea pregătirii pentru calificarea de zbor pe timp de noapte trebuie consemnată în carnetul de zbor și semnată de FI(B) responsabil cu pregătirea.

BFCL.215 Calificarea de operațiuni comerciale

(a)

Un titular de BPL poate exercita privilegiile conferite de licența sa în cadrul operațiunilor comerciale cu baloane numai dacă deține o calificare de operațiuni comerciale în conformitate cu prezentul punct.

(b)

Solicitantul calificării de operațiuni comerciale trebuie:

1.

să fi împlinit vârsta de 18 ani;

2.

să fi efectuat 50 de ore timp de zbor și 50 de decolări și aterizări ca PIC pe baloane;

3.

să aibă privilegiile necesare pentru clasa de baloane pe care se vor exercita privilegiile conferite de calificarea de operațiuni comerciale și

4.

să fi susținut cu succes un test de îndemânare pe clasa relevantă de baloane în cadrul căruia să demonstreze unui FE(B) competența necesară pentru operațiunile comerciale cu baloane.

(c)

Privilegiile conferite de calificarea de operațiuni comerciale se limitează la clasa de baloane pe care s-a susținut testul de îndemânare în conformitate cu litera (b) punctul 3. La cerere, privilegiile se extind la altă clasă de baloane dacă solicitantul respectă, pe respectiva altă clasă, dispozițiile de la litera (b) punctele 3 și 4.

(d)

Un pilot care deține o calificare de operațiuni comerciale poate exercita privilegiile conferite de calificarea respectivă în cadrul operării comerciale a baloanelor pentru transportul de pasageri numai dacă a efectuat:

1.

în cele 180 de zile premergătoare zborului planificat:

(i)

cel puțin trei zboruri ca PIC pe baloane, dintre care cel puțin unul pe un balon din clasa relevantă sau

(ii)

un zbor ca PIC pe un balon din clasa relevantă sub supravegherea unui FI(B) calificat în conformitate cu prezentul punct și

2.

în cele 24 de luni premergătoare zborului planificat:

(i)

o verificare a competenței pe un balon din clasa relevantă, în timpul căreia să fi demonstrat unui FE(B) competența necesară pentru operarea comercială a baloanelor pentru transportul de pasageri sau

(ii)

un curs de reîmprospătare a cunoștințelor în cadrul unei ATO sau al unei DTO, adaptat la competența necesară pentru operațiunile comerciale cu baloane, inclusiv cel puțin șase ore de instruire teoretică și un zbor de pregătire pe un balon din clasa relevantă cu un FI(B) care este calificat pentru operațiuni comerciale cu baloane în conformitate cu prezentul punct.

(e)

Pentru a-și menține privilegiile conferite de calificarea de operațiuni comerciale pentru toate clasele de baloane, un pilot care deține o calificare de operațiuni comerciale cu privilegii extinse la mai mult de o clasă de baloane trebuie să respecte cerințele de la litera (d) punctul 2 în ceea ce privește cel puțin o clasă de baloane.

(f)

Un pilot care respectă dispozițiile de la litera (d) și care deține o calificare de operațiuni comerciale pentru clasa de baloane cu aer cald își poate exercita privilegiile conferite de respectiva calificare pe clasa de baloane cu aer cald numai pe baloanele care reprezintă:

(i)

aceeași grupă de baloane cu aer cald pe care s-a efectuat verificarea competenței specificată la litera (d) punctul 2 subpunctul (i) sau zborul de pregătire specificat la litera (d) punctul 2 subpunctul (ii) sau

(ii)

o grupă de baloane cu aer cald cu o dimensiune mai mică a anvelopei.

(g)

Efectuarea zborului sub supraveghere specificat la litera (d) punctul 1 subpunctul (ii), a verificării competenței specificate la litera (d) punctul 2 subpunctul (i) și a cursului de reîmprospătare a cunoștințelor specificat la litera (d) punctul 2 subpunctul (ii) trebuie consemnată în carnetul de zbor al pilotului și semnată de către șeful activității de pregătire al ATO sau al DTO sau de către FI(B) sau FE(B) responsabil cu cursul de pregătire, cu supravegherea sau cu verificarea competenței, după caz.

(h)

Se consideră că un pilot care a efectuat o verificare a competenței în conformitate cu punctul BOP.ADD.315 din anexa II (partea BOP) la prezentul regulament respectă dispozițiile de la litera (d) punctul 2 subpunctul (i).

SUBPARTEA FI

INSTRUCTORII DE ZBOR

Secțiunea 1

Cerințe generale

BFCL.300 Certificate de instructor de zbor

(a)   Considerații generale

Un instructor poate asigura instruire practică pe un balon numai dacă:

1.

deține:

(i)

o BPL, inclusiv privilegiile, calificările și certificatele pentru care urmează să se asigure instruirea practică; și

(ii)

un certificat de instructor de zbor pentru baloane [FI(B)] corespunzător instruirii pe care o asigură, eliberat în conformitate cu prezenta subparte; și

2.

are dreptul de a acționa ca PIC pe balon pe durata instruirii practice.

(b)   Instruirea asigurată în afara teritoriului statelor membre

1.

Prin derogare de la litera (a) punctul 1, în cazul instruirii practice asigurate în timpul unui curs de pregătire aprobat în conformitate cu prezenta anexă (partea BFCL) în afara teritoriului pentru care statele membre sunt responsabile în temeiul Convenției de la Chicago, autoritatea competentă eliberează un certificat de instructor de zbor unui solicitant care deține o licență de pilot de baloane conformă cu anexa 1 la Convenția de la Chicago, cu condiția ca respectivul solicitant:

(i)

să dețină cel puțin o licență care să includă, după caz, privilegii, calificări sau certificate echivalente cu cele pentru care este autorizat să ofere instruire;

(ii)

să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta subparte pentru eliberarea certificatului de FI(B) cu privilegiile relevante de asigurare a instruirii și

(iii)

să demonstreze autorității competente un nivel adecvat de cunoaștere a normelor europene de siguranță a aviației pentru a-și putea exercita privilegiile de asigurare a instruirii în conformitate cu prezenta anexă.

2.

Certificatul se limitează la asigurarea de instruire practică aprobată:

(i)

în afara teritoriului pentru care statele membre sunt responsabile în temeiul Convenției de la Chicago și

(ii)

elevilor piloți care cunosc suficient limba în care se asigură instruirea practică.

Secțiunea 2

Certificatul de instructor de zbor pentru baloane – FI(B)

BFCL.315 Certificatul de FI(B) – Privilegii și condiții

(a)

Sub rezerva respectării de către solicitanți a dispozițiilor de la punctul BFCL.320 și a următoarelor condiții, certificatul de FI(B) se eliberează cu privilegii de a asigura instruire practică pentru:

1.

o BPL;

2.

extinderea privilegiilor la alte clase și grupe de baloane, cu condiția ca solicitantul să fi efectuat cel puțin 15 ore timp de zbor ca PIC pe fiecare clasă relevantă;

3.

o calificare de zbor pe timp de noapte sau o calificare de zbor captiv, cu condiția ca solicitantul să fi beneficiat de o pregătire specifică în ceea ce privește asigurarea instruirii pentru calificarea relevantă în cadrul unei ATO sau al unei DTO și

4.

un certificat de FI(B), cu condiția ca solicitantul:

(i)

să fi efectuat cel puțin 50 de ore de instruire practică pe baloane și

(ii)

în conformitate cu procedurile stabilite în acest scop de autoritatea competentă, să fi asigurat cel puțin o oră de instruire practică pentru certificatul de FI(B) sub supravegherea unui FI(B) calificat în conformitate cu prezentul punct și numit de șeful activității de pregătire al ATO sau al DTO, într-un mod considerat satisfăcător de către respectivul FI(B).

(b)

Privilegiile enumerate la litera (a) includ privilegiile de a asigura instruire practică pentru:

1.

eliberarea licenței, privilegiilor, calificărilor sau certificatelor relevante și

2.

revalidare, reînnoire sau conformarea cu cerințele relevante privind experiența recentă din prezenta anexă, după caz.

BFCL.320 FI(B) – Condiții indispensabile și cerințe

Solicitanții unui certificat de FI(B) trebuie:

(a)

să aibă cel puțin 18 ani;

(b)

să îndeplinească cerințele de la punctul BFCL.300 litera (a) punctul 1 subpunctul (i) și litera (a) punctul 2;

(c)

să fi efectuat 75 de ore timp de zbor ca PIC pe baloane;

(d)

să fi efectuat un curs de pregătire pentru instructori în conformitate cu punctul BFCL.330 în cadrul unei ATO sau al unei DTO și

(e)

să fi susținut cu succes o evaluare a competenței în conformitate cu punctul BFCL.345.

BFCL.325 Competențele FI(B) și evaluarea acestora

Solicitanții unui certificat de FI(B) trebuie să beneficieze de pregătire în vederea dobândirii următoarelor competențe:

(a)

pregătirea resurselor;

(b)

crearea unei atmosfere favorabile învățării;

(c)

prezentarea cunoștințelor;

(d)

integrarea gestionării amenințărilor și erorilor (TEM) și a gestionării resurselor echipajului (CRM);

(e)

gestionarea timpului pentru atingerea obiectivelor pregătirii;

(f)

facilitarea învățării;

(g)

evaluarea performanțelor elevilor;

(h)

monitorizarea și evaluarea progreselor;

(i)

evaluarea sesiunilor de pregătire și

(j)

raportarea rezultatelor.

BFCL.330 FI(B) – Cursul de pregătire

(a)

Solicitanții unui certificat de FI(B) trebuie să susțină mai întâi o evaluare preliminară specifică în cadrul unei ATO sau al unei DTO în cursul celor 12 luni premergătoare datei de început a cursului de pregătire, în vederea evaluării capacității acestora de a urma cursul.

(b)

Cursul de pregătire FI(B) trebuie să cuprindă cel puțin:

1.

elementele specificate la punctul BFCL.325;

2.

25 de ore de predare-învățare;

3.

12 ore de instruire teoretică, inclusiv teste de evaluare a progreselor și

4.

trei ore de instruire practică, inclusiv trei decolări și aterizări.

(c)

Solicitanții care dețin deja un certificat de instructor în conformitate cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 sau cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sunt creditați integral în ceea ce privește cerința de la litera (b) punctul 2.

BFCL.345 FI(B) – Evaluarea competenței

(a)

Persoanele care solicită eliberarea unui certificat de FI(B) trebuie să susțină cu succes o evaluare a competenței pe un balon pentru a-i demonstra unui examinator calificat în conformitate cu punctul BFCL.415 litera (c) că au capacitatea de a instrui un elev pilot la nivelul necesar pentru eliberarea unei BPL.

(b)

Evaluarea respectivă trebuie să includă:

1.

demonstrarea competențelor descrise la punctul BFCL.325, în timpul pregătirii înainte și după zbor și în timpul instruirii teoretice;

2.

examinări teoretice orale la sol, instructaje înainte și după zbor, precum și demonstrații în timpul zborului pe clasa corespunzătoare de baloane;

3.

exerciții adecvate pentru a evalua competențele instructorului.

BFCL.360 Certificatul de FI(B) – Cerințe privind experiența recentă

(a)

Un titular de certificat de FI(B) își poate exercita privilegiile conferite de certificat numai dacă a efectuat:

1.

în ultimii trei ani premergători momentului în care se prevede exercitarea respectivelor privilegii:

(i)

o pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor pentru instructori în cadrul unei ATO, al unei DTO sau al unei autorități competente, pe durata căreia titularul trebuie să fi beneficiat de instruire teoretică pentru reîmprospătarea și actualizarea cunoștințelor relevante pentru instructorii de zbor cu baloane;

(ii)

cel puțin 6 ore de instruire practică pe baloane ca FI(B) și

2.

în ultimii nouă ani și în conformitate cu procedurile stabilite în acest scop de către autoritatea competentă, un zbor de instruire pe un balon ca FI(B) sub supravegherea unui FI(B) calificat în conformitate cu punctul BFCL.315 litera (a) punctul 4 și numit de șeful activității de pregătire al ATO sau al DTO, într-un mod considerat satisfăcător de către respectivul FI(B).

(b)

Orele de zbor ca FE(B) pe durata testelor de îndemânare, a verificărilor competenței sau a evaluării competenței sunt creditate integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1 subpunctul (ii).

(c)

Dacă nu a reușit să efectueze zborul de instruire sub supraveghere într-un mod considerat satisfăcător de către FI(B) în conformitate cu litera (a) punctul 2, titularul unui certificat de FI(B) nu exercită privilegiile conferite de certificatul de FI(B) până când nu susține cu succes o evaluare a competenței în conformitate cu punctul BFCL.345.

(d)

Pentru a-și relua exercitarea privilegiilor conferite de certificatul de FI(B), un titular de certificat de FI(B) care nu îndeplinește toate cerințele de la litera (a) trebuie să îndeplinească cerința de la litera (a) punctul 1 subpunctul (i) și de la punctul BFCL.345.

SUBPARTEA FE

EXAMINATORII DE ZBOR

Secțiunea 1

Cerințe generale

BFCL.400 Certificate de examinator de zbor pe baloane

(a)   Considerații generale

Un examinator poate efectua teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței în conformitate cu prezenta anexă, numai dacă:

1.

deține:

(i)

o BPL care să includă privilegiile, calificările sau certificatele pentru care este autorizat să efectueze teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței, precum și privilegiile de a asigura instruire pentru acestea;

(ii)

un certificat de FE(B) care să includă privilegii corespunzătoare testului de îndemânare, verificării competenței sau evaluării competenței efectuate, eliberat în conformitate cu prezenta subparte;

2.

are dreptul de a acționa ca PIC pe un balon în cursul testului de îndemânare, al verificării competenței sau al evaluării competenței.

(b)   Examinări efectuate în afara teritoriului statelor membre

1.

Prin derogare de la litera (a) punctul 1, în cazul testelor de îndemânare și al verificărilor competenței efectuate în afara teritoriului pentru care statele membre sunt responsabile în temeiul Convenției de la Chicago, autoritatea competentă eliberează un certificat de examinator unui solicitant care deține o licență de pilot de baloane conformă cu anexa 1 la Convenția de la Chicago, cu condiția ca respectivul solicitant:

(i)

să dețină cel puțin o licență care să includă, după caz, privilegii, calificări sau certificate echivalente cu cele pentru care este autorizat să efectueze teste de îndemânare sau verificări ale competenței;

(ii)

să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta subparte pentru eliberarea certificatului relevant de examinator;

(iii)

să demonstreze autorității competente un nivel corespunzător de cunoaștere a normelor europene de siguranță a aviației pentru a-și putea exercita privilegiile de examinator în conformitate cu prezenta anexă.

2.

Certificatul menționat la punctul 1 se limitează la efectuarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței:

(i)

în afara teritoriului pentru care statele membre sunt responsabile în temeiul Convenției de la Chicago și

(ii)

în cazul unui pilot care cunoaște suficient limba în care se face testul/verificarea.

BFCL.405 Limitarea privilegiilor în cazul unor interese directe

Un examinator de zbor pe baloane nu efectuează:

(a)

un test de îndemânare sau o evaluare a competenței în cazul unei persoane care solicită eliberarea unei licențe, a unei calificări sau a unui certificat și căreia i-a asigurat peste 50 % din instruirea practică necesară pentru licența, calificarea sau certificatul pentru care se susține testul de îndemânare sau evaluarea competenței sau

(b)

un test de îndemânare, o verificare a competenței sau o evaluare a competenței atunci când consideră că i-ar putea fi afectată obiectivitatea.

BFCL.410 Efectuarea testelor de îndemânare, a verificărilor competenței și a evaluărilor competenței

(a)

Atunci când efectuează teste de îndemânare, verificări ale competenței și evaluări ale competenței, un examinator de zbor pe baloane trebuie să întreprindă toate acțiunile enumerate în continuare:

1.

să se asigure că nu există bariere lingvistice în comunicarea cu solicitantul;

2.

să se asigure că solicitantul îndeplinește toate cerințele privind calificarea, pregătirea și experiența din prezenta anexă pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea licenței, a privilegiilor, a calificării sau a certificatului pentru care se susține testul de îndemnare, verificarea competenței sau evaluarea competenței și

3.

să informeze solicitantul cu privire la consecințele furnizării unor informații incomplete, incorecte sau false cu privire la pregătirea și experiența sa de zbor.

(b)

După încheierea testului de îndemânare, a verificării competenței sau a evaluării competenței, examinatorul de zbor pe baloane:

1.

informează solicitantul cu privire la rezultatele testului de îndemânare, ale verificării competenței sau ale evaluării competenței;

2.

în eventualitatea obținerii unui rezultat pozitiv la evaluarea competenței pentru revalidare sau reînnoire, înscrie noua dată de expirare pe licența sau pe certificatul solicitantului, dacă este autorizat în mod expres în acest sens de autoritatea competentă care eliberează licența solicitantului;

3.

furnizează solicitantului un raport semnat referitor la testul de îndemânare, la verificarea competenței sau la evaluarea competenței și înaintează, fără întârzieri nejustificate, copii ale raportului autorității competente care eliberează licența solicitantului și autorității competente care a eliberat certificatul examinatorului. Raportul trebuie să conțină:

(i)

o declarație conform căreia examinatorul de zbor pe baloane a primit de la solicitant informații cu privire la experiența și instruirea acestuia și a constatat că experiența și instruirea în cauză respectă cerințele aplicabile din prezenta anexă;

(ii)

confirmarea faptului că au fost executate toate manevrele și exercițiile necesare, precum și detalii cu privire la examenul teoretic oral, dacă este cazul. În cazul în care la unul dintre aceste elemente s-a înregistrat un eșec, examinatorul notează motivele acestei evaluări;

(iii)

rezultatele testului de îndemânare, ale verificării competenței sau ale evaluării competenței;

(iv)

o declarație conform căreia examinatorul de zbor pe baloane a analizat și a aplicat procedurile și cerințele naționale ale autorității competente a solicitantului, în cazul în care autoritatea care eliberează licența solicitantului nu este cea care a eliberat certificatul examinatorului;

(v)

o copie a certificatului de examinator de zbor pe baloane care conține sfera privilegiilor sale de examinator de zbor pe baloane în cazul testelor de îndemânare, al verificărilor competenței sau al evaluărilor competenței ale unui solicitant a cărui autoritate competentă nu este cea care a eliberat certificatul examinatorului.

(c)

Examinatorul de zbor pe baloane păstrează, pe o perioadă de cinci ani, înregistrări cu detaliile tuturor testelor de îndemânare, ale verificărilor competenței și ale evaluărilor competenței efectuate și cu rezultatele acestora.

(d)

La cererea autorității competente care eliberează certificatul de examinator de zbor pe baloane sau a autorității competente care eliberează licența solicitantului, examinatorul de zbor pe baloane prezintă toate înregistrările și rapoartele, precum și orice alte informații necesare în scopul desfășurării activităților de supraveghere.

Secțiunea 2

Certificatul de examinator de zbor pentru baloane – FE(B)

BFCL.415 Certificatul de FE(B) – Privilegii și condiții

Sub rezerva respectării de către solicitant a dispozițiilor de la punctul BFCL.420 și a următoarelor condiții, certificatul de FE(B) se eliberează, în urma depunerii unei cereri, cu privilegii de a efectua:

(a)

teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru BPL și teste de îndemânare pentru extinderea privilegiilor la o altă clasă de baloane, cu condiția ca solicitantul să fi efectuat 250 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane, inclusiv 50 de ore de instruire practică care să acopere întreaga programă a unui curs de pregătire pentru BPL;

(b)

teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru calificarea de operațiuni comerciale specificată la punctul BFCL.215, cu condiția ca solicitantul să respecte cerințele privind experiența prevăzute la litera (a) și să fi beneficiat de pregătire specifică în cadrul unui curs de standardizare pentru examinatori în conformitate cu punctul BFCL.430;

(c)

evaluări ale competenței pentru eliberarea unui certificat de FI(B), cu condiția ca solicitantul:

1.

să fi efectuat 350 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane, inclusiv 5 ore de instruire a unui solicitant de certificat de FI(B);

2.

să fi beneficiat de pregătire specifică în cadrul unui curs de standardizare pentru examinatori în conformitate cu punctul BFCL.430.

BFCL.420 Certificatul de FE(B) – Condiții indispensabile și cerințe

Solicitanții unui certificat de FE(B) trebuie:

(a)

să îndeplinească cerințele de la punctul BFCL.400 litera (a) punctul 1 subpunctul (i) și punctul 2;

(b)

să fi urmat cursul de standardizare pentru FE(B) în conformitate cu punctul BFCL.430;

(c)

să fi efectuat o evaluare a competenței în conformitate cu punctul BFCL.445;

(d)

să demonstreze că au antecedente relevante în ceea ce privește privilegiile conferite de certificatul de FE(B) și

(e)

să demonstreze că, în ultimii trei ani, nu au făcut obiectul niciunei sancțiuni și nici a suspendării, limitării sau revocării niciuneia dintre licențele, calificările sau a niciunuia dintre certificatele lor eliberate în conformitate cu prezenta anexă, cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, pentru nerespectarea Regulamentului (UE) 2018/1139 și a actelor sale delegate și de punere în aplicare.

BFCL.430 Certificatul de FE(B) – Cursul de standardizare

(a)

Solicitanții unui certificat de FE(B) trebuie să urmeze un curs de standardizare care este asigurat fie de către autoritatea competentă, fie de către o ATO sau o DTO și aprobat de autoritatea competentă respectivă.

(b)

Cursul de standardizare trebuie să fie adaptat privilegiilor de examinator de zbor pe baloane solicitate și să constea în instruire teoretică și practică, incluzând cel puțin:

1.

efectuarea cel puțin a unui test de îndemânare, a unei verificări a competenței sau a unei evaluări a competenței pentru BPL sau pentru calificările sau certificatele asociate;

2.

instruire cu privire la cerințele aplicabile prevăzute în prezenta anexă și cerințele aplicabile privind operațiunile aeriene, efectuarea de teste de îndemânare, verificări ale competenței și evaluări ale competenței, precum și documentarea și raportarea acestora;

3.

o informare în privința următoarelor aspecte:

(i)

procedurile administrative naționale;

(ii)

cerințele privind protecția datelor cu caracter personal;

(iii)

răspunderea examinatorului;

(iv)

asigurarea pentru accidente a examinatorului;

(v)

taxele naționale și

(vi)

informații despre cum se pot accesa informațiile cuprinse la subpunctele (i)-(v) atunci când efectuează teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței unui solicitant a cărui autoritate competentă nu este cea care a eliberat certificatul examinatorului.

(c)

Titularul unui certificat de FE(B) nu efectuează teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței în cazul unui solicitant a cărui autoritate competentă nu este cea care a eliberat certificatul examinatorului, cu excepția cazului în care a analizat cele mai recente informații disponibile care conțin procedurile naționale relevante ale autorității competente a solicitantului.

BFCL.445 Certificatul de FE(B) – Evaluarea competenței

O persoană care solicită eliberarea inițială a unui certificat de FE(B) trebuie să își demonstreze competențele de FE(B) unui inspector al autorității competente sau unui examinator cu calificări superioare autorizat în mod expres în acest sens de autoritatea competentă care eliberează certificatul de FE(B). În timpul evaluării competenței, solicitantul efectuează un test de îndemânare, o verificare a competenței sau o evaluare a competenței, inclusiv informarea, efectuarea testului de îndemânare, a verificării competenței sau a evaluării competenței, precum și evaluarea persoanei care susține testul, verificarea sau evaluarea, debriefingul și înregistrarea documentelor.

BFCL.460 Certificatul de FE(B) – Valabilitate, revalidare și reînnoire

(a)

Un certificat de FE(B) este valabil pe o perioadă de cinci ani.

(b)

Un certificat de FE(B) este revalidat în cazul în care titularul său:

1.

în timpul perioadei de valabilitate a certificatului de FE(B), a urmat un curs de reîmprospătare a cunoștințelor pentru examinatori care este asigurat fie de către autoritatea competentă, fie de către o ATO sau o DTO și aprobat de autoritatea competentă respectivă, în cursul căruia titularul primește instruire teoretică de reîmprospătare și de actualizare a cunoștințelor relevante pentru examinatorii de zbor pe baloane și

2.

în ultimele 24 de luni înainte de finele perioadei de valabilitate a certificatului, a efectuat un test de îndemânare, o verificare a competenței sau o evaluare a competenței sub supravegherea unui inspector din partea autorității competente sau a unui examinator autorizat în mod expres în acest sens de autoritatea competentă care eliberează certificatul de FE(B), într-un mod considerat satisfăcător de către respectivul inspector sau examinator.

(c)

Titularul unui certificat de FE(B) care deține unul sau mai multe certificate de examinator pentru alte categorii de aeronave în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 poate obține revalidarea combinată a tuturor certificatelor de examinator deținute, în acord cu autoritatea competentă.

(d)

Dacă certificatul de FE(B) a expirat, titularul său trebuie să îndeplinească cerințele de la litera (b) punctul 1 și de la punctul BFCL.445 înainte de a-și putea relua exercitarea privilegiilor conferite de certificatul de FE(B).

(e)

Un certificat de FE(B) se revalidează sau se reînnoiește numai în cazul în care solicitantul demonstrează conformarea continuă cu cerințele de la punctul BFCL.410, precum și cu cerințele de la punctul BFCL.420 literele (d) și (e).

”.