13.11.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 379/94


ORIENTAREA (UE) 2020/1692 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 25 septembrie 2020

de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului

(BCE/2020/46)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Este necesar să se efectueze ajustări ale cadrului de control al riscurilor și de evaluare din Eurosistem pentru a reflecta faptul că obligațiunile garantate nereglementate (și anume obligațiunile garantate contractuale) nu ar trebui să mai fie acceptate drept colateral în Eurosistem.

(2)

Prin urmare, Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/35) (1) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) se modifică după cum urmează:

(1)

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), formularea „precum și obligațiunile garantate de tip jumbo conforme cu Directiva privind OPCVM” se înlocuiește cu formularea „precum și obligațiunile garantate de tip jumbo;”;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

obligațiunile garantate reglementate, altele decât obligațiunile garantate de tip jumbo, multi cédulas, și instrumentele de natura datoriei emise de (i) societăți nefinanciare, (ii) societăți din sectorul public, și (iii) agenții care sunt instituții, altele decât instituțiile de credit, care nu îndeplinesc criteriile cantitative stabilite în anexa XIIa la Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), sunt incluse în categoria de marjă de ajustare III;”.

(2)

În anexă, tabelul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 1

Categorii de marje de ajustare pentru activele tranzacționabile eligibile bazate pe tipul de emitent și/sau tipul de activ

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

instrumente de natura datoriei emise de administrațiile centrale

certificate de creanță ale BCE

certificate de creanță emise de băncile centrale naționale (BCN) înainte de data adoptării euro în statul membru al acestora

instrumente de natura datoriei emise de administrațiile locale și regionale

instrumente de natura datoriei emise de entități (instituții de credit și instituții, altele decât instituțiile de credit) clasificate drept agenții de Eurosistem și care îndeplinesc criteriile cantitative stabilite în anexa XIIa la Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

instrumente de natura datoriei emise de bănci multilaterale de dezvoltare și organizații internaționale

obligațiuni garantate de tip jumbo

obligațiuni garantate reglementate, altele decât obligațiunile garantate de tip jumbo

multi cédulas

instrumente de natura datoriei emise de societăți nefinanciare, societăți din sectorul public și agenții care sunt instituții, altele decât instituțiile de credit, care nu îndeplinesc criteriile cantitative stabilite în anexa XIIa la Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

instrumente de natura datoriei negarantate cu colateral emise de instituții de credit și agenții care sunt instituții de credit care nu îndeplinesc criteriile cantitative stabilite în anexa XIIa la Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

instrumente de natura datoriei negarantate cu colateral emise de societăți financiare, altele decât instituții de credit

titluri garantate cu active”

Articolul 2

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2)   Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru respectarea prezentei orientări și le aplică de la 1 ianuarie 2021. Acestea transmit Băncii Centrale Europene textele și mijloacele referitoare la aceste măsuri până cel târziu la 6 noiembrie 2020.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 25 septembrie 2020.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene din 18 noiembrie 2015 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2015/35) (JO L 14, 21.1.2016, p. 30).