5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/112


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2020/361 A COMISIEI

din 17 decembrie 2019

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea cromului hexavalent ca agent anticoroziv în sistemul de răcire din oțel nealiat al refrigeratoarelor cu absorbție

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE impune statelor membre obligația de a se asigura că echipamentele electrice și electronice introduse pe piață nu conțin substanțele periculoase enumerate în anexa II la directiva menționată. Această restricție nu se referă la aplicațiile care beneficiază de derogare, enumerate în anexa III la Directiva 2011/65/UE.

(2)

Categoriile de echipamente electrice și electronice cărora li se aplică Directiva 2011/65/UE sunt enumerate în anexa I la directiva menționată.

(3)

Cromul hexavalent este o substanță restricționată enumerată în anexa II la Directiva 2011/65/UE.

(4)

În anexa III la Directiva 2011/65/UE se prevede o derogare de la restricția privind utilizarea cromului hexavalent ca agent anticoroziv în sistemul de răcire din oțel nealiat al refrigeratoarelor cu absorbție, până la 0,75 % din greutate în soluția de răcire („derogarea”). Pentru categoriile 1-7 și 10, derogarea urma să expire la 21 iulie 2016, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din directiva menționată.

(5)

La 20 ianuarie 2015, Comisia a primit o cerere de reînnoire a derogării („cererea de reînnoire”), care se încadra în termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2011/65/UE. În conformitate cu dispoziția menționată, derogarea rămâne valabilă până la adoptarea deciziei referitoare la cererea de reînnoire.

(6)

În cadrul procesului de evaluare a cererii de reînnoire s-au efectuat consultări ale părților interesate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (7) din Directiva 2011/65/UE. Evaluarea, ținând seama de deciziile Comisiei privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor enumerate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (2), a ajuns la concluzia că actuala derogare referitoare la categoriile 1-7 și 10 trebuie împărțită în două subpuncte, a căror formulare să reflecte în mod clar progresul științific și tehnic în ceea ce privește substituirea cromului hexavalent, care diferă în funcție de tipul de aplicație.

(7)

Cromul hexavalent [Cr(VI)] acționează ca agent anticoroziv în sistemul de răcire din oțel nealiat al refrigeratoarelor cu absorbție. Acesta se utilizează pentru a crea un strat pe suprafața interioară a tuburilor din oțel, cu scopul de a le proteja împotriva soluției de răcire care conține amoniac coroziv.

(8)

Pentru aplicațiile cu o putere de intrare ≥ 75 W și pentru sistemele care funcționează integral cu dispozitive de încălzire neelectrice (corespunzătoare aplicațiilor cu generator la temperatură ridicată) care fac obiectul derogării actuale, substituirea sau eliminarea cromului hexavalent este în continuare imposibilă din punct de vedere științific și tehnic din cauza lipsei de substituenți fiabili. Acordarea unei derogări pentru aceste aplicații respectă Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și, în consecință, nu slăbește protecția mediului și a sănătății prevăzută în acesta.

(9)

Prin urmare, este oportun să se acorde reînnoirea solicitată până la 21 iulie 2021, pentru aplicațiile care utilizează generatoare la temperatură ridicată, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2011/65/UE. Având în vedere rezultatele eforturilor depuse în prezent pentru a găsi un substituent fiabil, este improbabil ca durata derogării să aibă efecte adverse asupra inovării.

(10)

Pentru aplicațiile cu o putere de intrare < 75 W (corespunzătoare unui generator la temperatură joasă) care beneficiază în prezent de derogare, condițiile de reînnoire prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2011/65/UE nu mai sunt îndeplinite și, prin urmare, cererea de reînnoire ar trebui respinsă. În conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din directiva menționată, derogarea de care beneficiază aceste aplicații ar trebui să expire în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

(11)

Pentru categoriile 8, 9 și 11, derogarea existentă rămâne în vigoare pe durata perioadelor de valabilitate prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2011/65/UE. Din motive de claritate juridică, datele de expirare ar trebui specificate în anexa III la directiva menționată.

(12)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 martie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 aprilie 2021.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.

(2)  Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor enumerate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO C 48, 15.2.2017, p. 9).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE, punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9.

Cromul hexavalent utilizat ca agent anticoroziv în sistemul de răcire din oțel nealiat al refrigeratoarelor cu absorbție, până la 0,75 % din greutate în soluția de răcire.

Se aplică pentru categoriile 8, 9 și 11 și expiră la:

21 iulie 2021 pentru categoriile 8 și 9, cu excepția dispozitivelor medicale de diagnosticare in vitro și a instrumentelor industriale de monitorizare și control;

21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;

21 iulie 2024 pentru instrumentele industriale de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11.

9(a)-I

Crom hexavalent până la 0,75 % din greutate, utilizat ca agent anticoroziv în soluția de răcire a sistemelor de răcire din oțel nealiat ale refrigeratoarelor cu absorbție (inclusiv minibarurile), concepute să funcționeze integral sau parțial cu dispozitive de încălzire electrice, cu o putere de intrare utilizată medie < 75 W, în condiții de utilizare constantă.

Se aplică pentru categoriile 1-7 și 10 și expiră la 5 martie 2021.

9(a)-II

Crom hexavalent până la 0,75 % din greutate, utilizat ca agent anticoroziv în soluția de răcire a sistemelor de răcire din oțel nealiat ale refrigeratoarelor cu absorbție:

concepute să funcționeze integral sau parțial cu dispozitive de încălzire electrice, cu o putere de intrare utilizată medie ≥ 75 W, în condiții de utilizare constantă;

concepute să funcționeze integral cu dispozitive de încălzire neelectrice.

Se aplică pentru categoriile 1-7 și 10 și expiră la 21 iulie 2021.”