19.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/29


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1513 A COMISIEI

din 15 octombrie 2020

privind anumite măsuri de protecție vizând pesta porcină africană în Germania

[notificată cu numărul C(2020) 7014]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Pesta porcină africană este o boală infecțioasă virală care afectează populațiile de porci domestici și sălbatici și care poate avea un impact sever asupra profitabilității creșterii porcinelor, cauzând perturbări ale comerțului în Uniune și ale exporturilor în țări terțe.

(2)

În cazul apariției unui caz de pestă porcină africană la porcii sălbatici, există riscul ca agentul patogen să se răspândească la alte populații de porci sălbatici și la exploatații de porcine.

(3)

Directiva 2002/60/CE a Consiliului (3) stabilește măsurile minime aplicabile în Uniune pentru controlul pestei porcine africane. În particular, articolul 15 din Directiva 2002/60/CE prevede luarea anumitor măsuri ca urmare a confirmării unuia sau a mai multor cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici.

(4)

Germania a informat Comisia cu privire la situația actuală a pestei porcine africane pe teritoriul ei, în urma apariției unui caz de boală în landul Brandenburg din statul membru federal menționat, și, în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2002/60/CE, a luat o serie de măsuri, inclusiv stabilirea unei zone infectate, zonă în care se aplică măsurile menționate la articolul 15 din directiva menționată, pentru a preveni răspândirea bolii.

(5)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1270 a Comisiei (4) a fost adoptată în urma stabilirii zonei infectate din Germania, în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2002/60/CE.

(6)

Pentru a preveni orice fel de perturbări inutile ale comerțului în Uniune și pentru a evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesară identificarea la nivelul Uniunii a zonei din Germania infectate cu pestă porcină africană, în colaborare cu statul membru respectiv.

(7)

Prin urmare, zona infectată din Germania trebuie să fie inclusă în anexa la prezenta decizie și trebuie să fie stabilită durata regionalizării respective.

(8)

În plus, este necesar ca Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1270 să fie abrogată și înlocuită cu prezenta decizie.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Germania se asigură de faptul că zona infectată stabilită de acest stat membru și în care se aplică măsurile prevăzute la articolul 15 din Directiva 2002/60/CE cuprinde cel puțin zonele menționate în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1270 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică până la 30 noiembrie 2020.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 15 octombrie 2020.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (JO L 192, 20.7.2002, p. 27).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1270 a Comisiei din 11 septembrie 2020 privind anumite măsuri provizorii de protecție vizând pesta porcină africană în Germania (JO L 297 I, 11.9.2020, p. 1).


ANEXĂ

Zonele din Germania stabilite ca zone infectate, astfel cum se menționează la articolul 1

Data până la care se aplică

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Ziltendorf

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30 noiembrie 2020

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30 noiembrie 2020

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30 noiembrie 2020