29.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/3


DECIZIA (UE) 2020/1109 A CONSILIULUI

din 20 iulie 2020

de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Directiva 2006/112/CE a Consiliului (3) a fost modificată prin Directivele (UE) 2017/2455 (4) și (UE) 2019/1995 (5) ale Consiliului pentru a moderniza cadrul juridic al taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru comerțul electronic transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori (business-to-consumer - B2C). Majoritatea acestor noi dispoziții urmează să se aplice începând cu 1 ianuarie 2021.

(2)

La 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia de COVID-19 drept urgență de sănătate publică de importanță internațională. La 11 martie 2020, OMS a declarat epidemia de COVID-19 drept pandemie. Pandemia de COVID-19 a afectat toate statele membre. Datorită creșterii alarmante a numărului de cazuri și în absența unor mijloace eficiente, imediat disponibile, pentru combaterea pandemiei de COVID-19, numeroase state membre au declarat stare de urgență la nivel național.

(3)

Pandemia de COVID-19 constituie o situație de urgență neașteptată și fără precedent, care afectează profund toate statele membre și le obligă să ia măsuri imediate, la nivel național, pentru a răspunde actualei crize în mod prioritar, prin realocarea resurselor rezervate altor domenii de interes. Ca urmare a acestei crize, mai multe state membre întâmpină dificultăți în finalizarea, până la 31 decembrie 2020, a dezvoltării sistemelor informatice necesare pentru aplicarea, începând cu 1 ianuarie 2021, a normelor prevăzute de Directivele (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995. Prin urmare, câteva state membre, precum și operatori de servicii poștale și de curierat au solicitat amânarea datelor de aplicare ale Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995.

(4)

Luând în considerare provocările cu care se confruntă statele membre pentru a face față crizei provocate de pandemia de COVID-19 și faptul că noile dispoziții se bazează pe principiul potrivit căruia toate statele membre trebuie să își actualizeze sistemele informatice pentru a fi în măsură să aplice normele prevăzute de Directivele (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995, și să asigure colectarea și transmiterea informațiilor și a plăților în cadrul regimurilor modificate, este necesară amânarea cu șase luni a datelor de transpunere și aplicare ale directivelor menționate. O amânare de șase luni este adecvată, deoarece întârzierea ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință, pentru a se reduce la minimum pierderile bugetare suplimentare ale statelor membre.

(5)

Având în vedere impactul semnificativ al perturbărilor economice și posibilele dificultăți suplimentare generate de pandemia de COVID-19 și pentru a sprijini aplicarea corectă și la timp a noilor norme privind TVA pentru comerțul electronic, Comisia ar putea colabora îndeaproape cu statele membre vizate pentru a monitoriza adaptarea sistemelor informatice naționale și pentru a oferi asistență tehnică ori de câte ori este necesar.

(6)

Prin urmare, Directivele (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificarea Directivei (UE) 2017/2455

Directiva (UE) 2017/2455 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Modificarea Directivei 2006/112/CE cu efect de la 1 iulie 2021”;

(b)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Cu efect de la 1 iulie 2021, Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:”.

2.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 3

Modificarea Directivei 2009/132/CE

Cu efect de la 1 iulie 2021, titlul IV din Directiva 2009/132/CE se elimină.”

3.

La articolul 4, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre adoptă și publică până la 30 iunie 2021 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 2 și 3 din prezenta directivă. Statele membre comunică imediat Comisiei textul acestor dispoziții.”;

(b)

al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre aplică măsurile necesare pentru a se conforma articolelor 2 și 3 din prezenta directivă începând cu 1 iulie 2021.”

Articolul 2

Modificarea Directivei (UE) 2019/1995

La articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/1995, primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 30 iunie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică imediat Comisiei textul acestor dispoziții.

Statele membre aplică măsurile respective începând cu 1 iulie 2021.”

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  Avizul din 10 iulie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 10 iunie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(4)  Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 348, 29.12.2017, p. 7).

(5)  Directiva (UE) 2019/1995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (JO L 310, 2.12.2019, p. 1).