27.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 241/32


DECIZIA (UE) 2020/1100 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 17 iulie 2020

de modificare a Deciziei (UE) 2015/32 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2020/33)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38) stabilește că pot fi acordate derogări de la cerințele de raportare statistică fondurilor de investiții (FI) care sunt supuse normelor contabile naționale care permit evaluarea activelor acestora cu o frecvență mai mică decât cea trimestrială. În plus, conform acestui alineat, categoriile de FI cărora băncile centrale naționale (BCN) pot decide să le acorde derogări urmează să fie stabilite de Consiliul guvernatorilor. Lista acestor categorii de FI este cuprinsă într-o decizie adoptată de Consiliul guvernatorilor.

(2)

În cursul revizuirii prevăzute la articolul 1 din Decizia (UE) 2015/32 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/62) (2), Consiliul guvernatorilor a stabilit că este necesară includerea, în ceea ce privește Austria, Letonia, Lituania și Portugalia, a unor noi categorii de fonduri de investiții pentru care pot fi acordate derogări în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38), eliminarea, în ceea ce privește Franța, a categoriilor de fonduri de investiții care nu mai sunt aplicabile și efectuarea unor modificări minore ca urmare a modificărilor aduse anumitor acte juridice naționale.

(3)

În consecință, Decizia (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificare

Anexa la Decizia (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Producerea de efecte

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta decizie se adresează BCN din statele membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main,17 iulie 2020.

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 297, 7.11.2013, p. 73.

(2)  Decizia (UE) 2015/32 a Băncii Centrale Europene din 29 decembrie 2014 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (BCE/2014/62) (JO L 5, 9.1.2015, p. 17).


ANEXĂ

Anexa la Decizia (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

CATEGORII DE FONDURI DE INVESTIȚII CĂRORA LE POT FI ACORDATE DEROGĂRI ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 8 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38)

Stat membru

Denumirea categoriei de FI

Actul juridic referitor la categorie

Actul juridic care stabilește frecvența evaluării

Frecvența evaluării în temeiul legislației naționale

Titlul actului juridic

Numărul/data actului juridic

Dispoziții relevante

Titlul actului juridic

Numărul/data actului juridic

Dispoziții relevante

Austria

Alternative Investmentfonds

(Fonduri de investiții alternative pentru investitori profesionali)

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(Legea privind societățile de gestionare a fondurilor de investiții alternative)

BGBl. I nr. 135/2013

AIFMG 2013 § 2

iar nu

supuse AIFMG § 48

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(Legea privind societățile de gestionare a fondurilor de investiții alternative)

BGBl. I nr. 135/2013

AIFMG 2013 §17 (3)

Anual

Austria

Immobilienfonds

(Fonduri de investiții imobiliare)

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(Legea privind fondurile de investiții imobiliare)

BGBl. I nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 1

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(Legea privind fondurile de investiții imobiliare)

BGBl. I nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 29 (2)

Anual

Franța

Fonds commun de placement à risque

(Fonduri de investiții cu capital de risc)

Code monétaire et financier

(Codul monetar și financiar)

 

Capitolul IV secțiunea 2 alineatul (2),

L214-28

până la

L214-32

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

(Regulamentul general al Autorității piețelor financiare)

 

cartea IV,

titlul II,

Articolul 422-120-13

Semestrial

Italia

Fondi chiusi

(Fonduri închise)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Decret legislativ – toate dispozițiile din domeniul intermedierii financiare)

nr. 58 din 24 februarie 1998

partea I articolul 1

partea II articolele 36, 37 și 39

Provvedimento della Banca d’Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Act al Banca d’Italia – Regulament privind gestionarea colectivă a economiilor)

23 decembrie 2016

titlul V capitolul 1 secțiunea II alineatul (4).6)

Anual

Decreto ministeriale –

Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Decret ministerial

- Regulament de punere în aplicare a articolului 37 din Decretul legislativ nr. 58 din 24 februarie 1998)

nr. 228 din 24 mai 1999

Capitolul II articolul 12

Letonia

Alternatīvo ieguldījumu fondi

(Fonduri de investiții alternative)

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(Legea privind fondurile de investiții alternative și administratorii acestora)

Legea din 9 iulie 2013

Capitolul III secțiunea 27 partea 6

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(Legea privind fondurile de investiții alternative și administratorii acestora)

Legea din 9 iulie 2013

Capitolul III secțiunea 27 partea 6

Anual

Lituania

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Organisme de plasament colectiv destinate investitorilor avizați)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Lege privind organismele de plasament colectiv destinate investitorilor avizați)

nr. XII-376 din 18 iunie 2013

(Astfel cum au fost modificată ultimă dată la 12 decembrie 2019)

Articolul 2 alineatul (5)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Lege privind organismele de plasament colectiv destinate investitorilor avizați)

nr. XII-376 din 18 iunie 2013

(Astfel cum au fost modificată ultimă dată la 12 decembrie 2019)

Articolul 42 alineatul (2)

Semestrial/anual

Lituania

Alternatyvieji kolektyvinio investavimo subjektai

(Organisme de plasament colectiv alternative)

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(Legea privind administratorii organismelor de plasament colectiv alternative)

nr. XII-1467 din 18 decembrie 2014

(Astfel cum au fost modificată ultimă dată la 12 decembrie 2019)

Articolul 3 alineatul (13)

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(Legea privind administratorii organismelor de plasament colectiv alternative)

nr. XII-1467 din 18 decembrie 2014

(Astfel cum au fost modificată ultimă dată la 12 decembrie 2019)

Articolul 16 alineatul (1)

Semestrial/anual

Portugalia

Fundos de capital de risco

(Fonduri de capital privat și fonduri de capital de risc)

Lei

(Legea)

nr. 18/2015 din 4 martie 2015

Articolele 1 și 3

Regulamento da Comissăo do Mercado de Valores Mobiliários

(Regulament al Comisiei privind piața titlurilor de valoare)

Instruçăo da Comissăo do Mercado de Valores Mobiliários

(Orientare a Comisiei privind piața titlurilor de valoare)

nr. 3/2015 din 3 noiembrie 2015

nr. 7/2016 din 29 noiembrie 2016

Articolul 2 și articolul 15 alineatul (1)

regula 2

Semestrial

Portugalia

Fundos de empreendedorismo social

(Fonduri de antreprenoriat social)

Organismos de investimento alternativo especializado

(Fonduri de investiții alternative specializate)

Lei

(Legea)

nr. 18/2015 din 4 martie 2015

Articolele 1 și 4

Articolele 1 și 5

Regulamento da Comissăo do Mercado de Valores Mobiliários

(Regulament al Comisiei privind piața titlurilor de valoare)

nr. 3/2015 din 3 noiembrie 2015

Articolul 2 și articolul 15 alineatul (2)

Anual