8.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/38


DECIZIA (PESC) 2020/513 A CONSILIULUI

din 7 aprilie 2020

de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1869 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 16 octombrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1869 (1) prin care s-a instituit misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak).

(2)

La 15 octombrie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1545 (2), prin care a modificat mandatul EUAM Irak și l-a prelungit până la 17 aprilie 2020.

(3)

În urma revizuirii strategice a EUAM Irak, Comitetul politic și de securitate (COPS) a recomandat modificarea și prelungirea mandatului EUAM Irak până la 30 aprilie 2022.

(4)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2017/1869 ar trebui să fie modificată în consecință.

(5)

EUAM Irak ar trebui să dispună de o celulă de proiect pentru identificarea și punerea în aplicare a proiectelor. EUAM Irak ar trebui să coordoneze, să faciliteze și să furnizeze consultanță, după caz, pentru proiectele puse în aplicare de statele membre și statele terțe, sub responsabilitatea acestora, în domenii legate de EUAM Irak și în sprijinul obiectivelor acesteia.

(6)

EUAM Irak se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2017/1869 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

Articolul 2

Obiective

Obiectivele strategice ale EUAM Irak sunt următoarele:

1.

să ofere consiliere și cunoștințe de specialitate autorităților irakiene la nivel strategic, în scopul identificării și definirii cerințelor pentru punerea în aplicare coerentă a aspectelor civile ale reformei sectorului de securitate din cadrul Strategiei naționale de securitate irakiene și al planurilor corespunzătoare;

2.

să analizeze, să evalueze și să identifice oportunități la nivel național, regional și provincial pentru o implicare suplimentară a Uniunii în sprijinul nevoilor reformei sectorului de securitate civilă;

3.

să informeze și să faciliteze planificarea și punerea în aplicare de către Uniune și statele membre; și

4.

să ofere asistență delegației Uniunii în ceea ce privește coordonarea sprijinului acordat de Uniune și de statele membre în domeniul reformei sectorului securității civile, asigurând coerența acțiunilor Uniunii.

Articolul 3

Sarcini

În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 2, EUAM Irak îndeplinește sarcinile necesare în conformitate cu documentele de planificare ale acesteia.”

2.

La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUAM Irak pentru perioada 16 octombrie 2017-17 octombrie 2018 este de 17 300 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUAM Irak pentru perioada 18 octombrie 2018-17 aprilie 2020 este de 64 800 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUAM Irak pentru perioada 18 aprilie 2020-30 aprilie 2022 este de 79 500 000 EUR.

Valoarea de referință financiară pentru orice perioadă ulterioară este hotărâtă de Consiliu.”

3.

Se introduce următorul articol:

Articolul 14a

Celula de proiect

(1)   EUAM Irak dispune de o celulă de proiect pentru identificarea și punerea în aplicare a proiectelor. EUAM Irak coordonează, facilitează și furnizează consultanță, după caz, pentru proiectele puse în aplicare de statele membre și statele terțe, sub responsabilitatea acestora și cu respectarea cadrului instituțional al Uniunii, în domenii legate de mandatul EUAM Irak și în sprijinul obiectivelor acesteia.

(2)   EUAM Irak este autorizată să recurgă la contribuții financiare din partea statelor membre sau a statelor terțe pentru a pune în aplicare proiecte identificate ca o completare coerentă a celorlalte acțiuni ale misiunii EUAM Irak, dacă proiectul:

(a)

este prevăzut în situația financiară aferentă prezentei decizii; sau

(b)

este integrat în situația financiară în cursul mandatului EUAM Irak prin intermediul unei modificări solicitate de șeful misiunii.

EUAM Irak încheie un acord cu statele respective, care acoperă în special procedurile specifice pentru soluționarea oricăror plângeri formulate de părți terțe cu privire la prejudiciile suferite în urma acțiunilor sau omisiunilor EUAM Irak în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective. Statele participante nu pot angaja în niciun caz răspunderea Uniunii sau a Înaltului Reprezentant pentru acțiunile sau omisiunile EUAM Irak în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective.

(3)   Contribuțiile financiare din partea statelor terțe pentru celula de proiect sunt supuse condiției acceptării de către COPS.”

4.

La articolul 17, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Aceasta se aplică până la 30 aprilie 2022.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 7 aprilie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decizia (PESC) 2017/1869 a Consiliului din 16 octombrie 2017 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak) (JO L 266, 17.10.2017, p. 12).

(2)  Decizia (PESC) 2018/1545 a Consiliului din 15 octombrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1869 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak) (JO L 259, 16.10.2018, p. 31).