3.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 103/1


DECIZIA (UE) 2020/491 A COMISIEI

din 3 aprilie 2020

privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020

[notificată cu numărul C(2020) 2146]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare al articolului 143 literele (b) și (c) din Directiva 2006/112/CE în ceea ce privește scutirea de la taxa pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri (1), în special articolul 53 primul paragraf coroborat cu articolul 131 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (2), în special articolul 76 primul paragraf, coroborat cu articolul 131 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,

întrucât:

(1)

La 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia de COVID-19 drept urgență de sănătate publică la nivel internațional. La 11 martie 2020, OMS a declarat epidemia de COVID-19 drept pandemie. COVID-19 a provocat deja infecții în toate statele membre. Întrucât numărul de cazuri crește într-un ritm alarmant și din cauza lipsei de mijloace pentru a face față epidemiei de COVID-19, numeroase state membre au declarat stare de urgență la nivel național.

(2)

Pentru a combate efectele epidemiei de COVID-19, au fost înaintate cereri de către Italia la 19 martie 2020, Franța la 21 martie 2020, Germania și Spania la 23 martie 2020, Austria, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Croația, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia și Slovenia la 24 martie 2020, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Letonia, România, Slovacia și Regatul Unit la 25 martie 2020, Suedia și Malta la 26 martie 2020 pentru scutirea de taxe la import și exonerarea de la plata taxei pe valoarea adăugată („TVA”) la mărfurile importate.

(3)

Pandemia de COVID-19 și problemele extreme pe care le cauzează constituie o catastrofă în sensul Regulamentului (CE) nr. 1186/2009 capitolul XVII, secțiunea C și al Directivei 2009/132/CE titlul VIII capitolul 4. Prin urmare, este oportun să se acorde o scutire de taxe la import aplicabile mărfurilor importate în scopurile descrise la articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 și o exonerare de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) aplicabilă mărfurilor importate în scopurile descrise la articolul 51 din Directiva 2009/132/CE.

(4)

Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la natura și cantitățile din diferitele mărfuri admise cu scutire de taxe la import și de TVA în vederea combaterii efectelor epidemiei de COVID-19, cu privire la organizațiile pe care le-au autorizat pentru distribuirea sau punerea la dispoziție a acestor mărfuri și cu privire la măsurile luate pentru a împiedica utilizarea mărfurilor în alte scopuri decât pentru combaterea efectelor acestei epidemii.

(5)

Luând în considerare provocările extreme cu care se confruntă statele membre, scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA trebuie să fie acordate pentru importurile efectuate începând cu 30 ianuarie 2020. Scutirea trebuie să rămână în vigoare până la 31 iulie 2020. Înainte de sfârșitul acestei perioade, situația va fi reexaminată și, după caz, în consultare cu statele membre, se poate stabili o prelungire.

(6)

La 26 martie 2020, statele membre au fost consultate în conformitate cu articolul 76 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 și cu articolul 53 din Directiva 2009/132/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Mărfurile sunt admise în regim de scutire de taxe la import, în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009, și sunt exonerate de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) în cazul importurilor definite la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/132/CE a Consiliului atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

mărfurile sunt destinate uneia dintre următoarele utilizări:

(i)

distribuirea gratuită de către organismele și organizațiile menționate la litera (c) către persoanele contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19;

(ii)

punerea, în mod gratuit, la dispoziția persoanelor contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19, mărfurile rămânând în proprietatea organismelor și organizațiilor menționate la litera (c);

(b)

mărfurile îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 75, 78, 79 și 80 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 și la articolele 52, 55, 56 și 57 din Directiva 2009/132/CE;

(c)

mărfurile sunt importate pentru a fi puse în liberă circulație de către sau în numele unor organizații de stat, inclusiv organisme de stat, organisme publice și alte organisme de drept public sau de către sau în numele unor organizații aprobate de autoritățile competente din statele membre.

(2)   De asemenea, mărfurile sunt admise cu scutire de taxe la import, în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009, și sunt exonerate de TVA în cazul importurilor definite la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/132/CE atunci când sunt importate pentru a fi puse în liberă circulație de către sau în numele unor organizații de ajutor umanitar în caz de dezastru în vederea satisfacerii necesităților acestora pe perioada în care oferă ajutor în caz de dezastru persoanelor contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19.

Articolul 2

Până la 30 noiembrie 2020 cel târziu, statele membre trebuie să comunice Comisiei următoarele informații:

(a)

o listă a organizațiilor aprobate de autoritățile competente din statele membre, menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c);

(b)

informații cu privire la natura și cantitățile diferitelor mărfuri admise cu scutire de taxe la import și de TVA în temeiul articolului 1;

(c)

măsurile luate pentru a asigura respectarea articolelor 78, 79 și 80 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 și a articolelor 55, 56 și 57 din Directiva 2009/132/CE în ceea ce privește mărfurile care intră în domeniul de aplicare al prezentei decizii.

Articolul 3

Articolul 1 se aplică importurilor efectuate în perioada 30 ianuarie 2020-31 iulie 2020.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 aprilie 2020.

Pentru Comisie

Paolo GENTILONI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 292, 10.11.2009, p. 5.

(2)  JO L 324, 10.12.2009, p. 23.