25.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/4


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/248 A COMISIEI

din 21 februarie 2020

de stabilire a unor orientări tehnice pentru inspecțiile prevăzute la articolul 17 din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2020) 889]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE (1), în special articolul 22 alineatul (1) litera (c),

întrucât:

(1)

Articolul 17 din Directiva 2006/21/CE impune efectuarea de inspecții ale tuturor instalațiilor de gestionare a deșeurilor care intră sub incidența articolului 7 din directiva respectivă, pentru a se asigura că acestea respectă condițiile relevante ale autorizației. Pentru ca inspecțiile respective să fie eficiente și eficace, autoritățile competente ar trebui să dispună de resurse adecvate, independente de operatorii instalațiilor de gestionare a deșeurilor în cauză, să fie învestite cu funcțiile și competențele necesare și să aibă dreptul de a primi asistență din partea operatorilor. Activitățile de inspecție ar trebui să includă, de asemenea, cooperarea și coordonarea între autoritățile naționale responsabile cu asigurarea faptului că instalațiile de gestionare a deșeurilor din jurisdicția lor respectă dispozițiile prevăzute în Directiva 2006/21/CE.

(2)

Pentru ca inspecțiile să fie eficiente și proactive, este oportun ca acestea să fie planificate în prealabil prin intermediul unor planuri de inspecție care să reflecte riscurile prezentate de instalațiile de gestionare a deșeurilor în cauză.

(3)

Întrucât printre instalațiile de gestionare a deșeurilor care intră sub incidența articolului 7 din Directiva 2006/21/CE se numără instalațiile de gestionare a deșeurilor care ar trebui să dețină o autorizație și întrucât articolul 7 prevede faptul că nicio instalație de gestionare a deșeurilor nu ar trebui să fie exploatată fără autorizație, este necesar ca planurile de inspecție să țină seama de acele instalații de gestionare a deșeurilor care nu au autorizație, deși ar trebui să aibă.

(4)

Statele membre ar trebui să păstreze o marjă de apreciere în aplicarea orientărilor privind inspecțiile, ținând seama de diferitele circumstanțe ale fiecărei instalații de gestionare a deșeurilor, pentru a se asigura că inspecțiile sunt proporționale cu riscurile de mediu și de siguranță relevante prezentate de fiecare instalație de gestionare a deșeurilor.

(5)

Pentru a aborda diferite situații legate de o eventuală nerespectare a cerințelor de autorizare, ar trebui să se prevadă atât inspecții de rutină, cât și inspecții neprogramate, ca răspuns la plângeri, accidente, incidente și cazuri grave de neconformitate. Atunci când efectuează inspecțiile, inspectorii ar trebui totodată să țină cont de constatările inspecțiilor efectuate în temeiul altor acte legislative aplicabile ale UE, în măsura în care aceste constatări pot indica, de asemenea, eventualele probleme legate de cerințele de autorizare prevăzute la articolul 7 din Directiva 2006/21/CE.

(6)

Pentru a asigura eficacitatea inspecțiilor, este necesar ca o anumită parte a activităților de inspecție și, în special, vizitele la fața locului, să fie neanunțate.

(7)

Pentru a se putea trage concluzii din activitățile de inspecție, în special din vizitele la fața locului, și pentru a oferi o bază empirică pentru viitoarele inspecții și pentru alte măsuri conexe, este important ca toate activitățile de inspecție să fie documentate în mod corespunzător, inclusiv prin intermediul unor rapoarte periodice privind vizitele la fața locului.

(8)

Pentru a asigura în mod eficient respectarea condițiilor de autorizare, este important ca inspecțiile să faciliteze și să permită adoptarea de măsuri suplimentare pentru a răspunde cazurilor de neconformitate detectate.

(9)

Având în vedere faptul că riscurile variază în funcție de stadiul de existență al instalațiilor de gestionare a deșeurilor în cauză, este necesar ca orientările tehnice să conțină dispoziții detaliate privind diferitele etape ale ciclului de viață al instalațiilor de gestionare a deșeurilor care intră sub incidența articolului 7 din Directiva 2006/21/CE.

(10)

Având în vedere că instalațiile de gestionare a deșeurilor din categoria A prezintă riscuri potențial mai mari, este necesar ca orientările tehnice să conțină dispoziții specifice cu privire la aceste instalații.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Directiva 2006/21/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă orientările tehnice pentru inspecțiile instalațiilor de gestionare a deșeurilor prevăzute la articolul 17 din Directiva 2006/21/CE, care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 februarie 2020.

Pentru Comisie

Virginijus SINKEVIČIUS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 102, 11.4.2006, p. 15.


ANEXĂ

ORIENTĂRI TEHNICE PENTRU INSPECȚIILE INSTALAȚIILOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

PARTEA A

Obiective

Prezentele orientări stabilesc elementele care trebuie luate în considerare pentru inspecțiile instalațiilor de gestionare a deșeurilor care intră sub incidența articolului 7 din Directiva 2006/21/CE, care urmează să fie efectuate de către autoritățile competente în conformitate cu articolul 17 din directiva menționată. Aceste inspecții au drept scop asigurarea faptului că toate instalațiile de gestionare a deșeurilor au obținut autorizația necesară și respectă condițiile de autorizare relevante. Inspecțiile se raportează la diferitele etape ale ciclului de viață al instalațiilor de gestionare a deșeurilor.

Prezentele orientări abordează cadrul general de desfășurare a inspecțiilor (partea C), aspectele principale care trebuie urmărite în inspecții pentru fiecare dintre diferitele etape ale ciclului de viață al instalațiilor de gestionare a deșeurilor (partea D) și elementele specifice relevante pentru inspecția instalațiilor din categoria A (partea E).

PARTEA B

Definiție

În sensul prezentelor orientări, „inspecție” înseamnă toate activitățile întreprinse de o autoritate competentă sau în numele acesteia pentru a se asigura că instalațiile de gestionare a deșeurilor care intră sub incidența articolului 7 din Directiva 2006/21/CE respectă condițiile autorizației pe care trebuie să o obțină. Printre aceste activități se numără, în special:

evaluarea aspectelor relevante legate de mediu și de siguranță și a riscurilor prezentate de instalațiile de gestionare a deșeurilor;

efectuarea de vizite la fața locului pentru a verifica incintele, condițiile sitului, echipamentele relevante, inclusiv pentru a verifica dacă sunt întreținute în mod corespunzător, documentele relevante și datele electronice, măsurile și sistemele interne, precum și procedeele de funcționare;

intervievarea personalului care lucrează în instalația de gestionare a deșeurilor;

consolidarea cunoștințelor operatorilor cu privire la cerințele juridice relevante și la impactul asupra mediului al activităților lor;

prelevarea de eșantioane;

utilizarea de tehnici de observare a Pământului și de alte forme de supraveghere la distanță, inclusiv cele care implică senzori in situ, după caz;

verificarea automonitorizării operatorilor;

verificarea documentelor și a datelor electronice, inclusiv a rapoartelor întocmite de operator, prin alte mijloace decât vizitele la fața locului;

verificarea măsurilor și a sistemelor interne, precum și a procedeelor de funcționare ale operatorilor, prin alte mijloace decât vizitele la fața locului;

verificarea garanțiilor financiare sau a instrumentelor echivalente;

înregistrarea de informații factuale privind neconformitatea;

identificarea motivelor pentru neconformitatea detectată și a posibilelor tipuri de impact ale acestei neconformități asupra mediului și a sănătății umane;

descrierea neconformității detectate, în special a circumstanțelor (inclusiv a persoanelor) care au condus la aceasta, pentru a identifica, în măsura posibilului, acțiunile care sunt necesare pentru a asigura conformitatea și pentru a crea condiții favorabile realizării lor, inclusiv prin cooperarea cu alte autorități competente relevante și prin schimbul de constatări efectuate în urma inspecțiilor.

Inspecțiile, inclusiv vizitele la fața locului, pot fi de rutină, și anume efectuate în cadrul unui set de activități periodice, și neprogramate, și anume efectuate ca răspuns la plângeri grave sau pentru investigarea accidentelor, a incidentelor și a altor cazuri grave de neconformitate.

PARTEA C

Efectuarea de verificări detaliate, investigații și colectarea de informații

1.   Autoritățile competente

Trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

disponibilitatea unor autorități competente responsabile cu inspecțiile, pentru întregul teritoriu al statului membru și pentru întreaga gamă de instalații de gestionare a deșeurilor care intră sub incidența articolului 7 din Directiva 2006/21/CE;

(b)

independența autorităților competente și capacitatea acestora de a îndeplini toate sarcinile necesare pentru efectuarea inspecțiilor;

(c)

prerogativele autorităților competente de a efectua inspecțiile, inclusiv dreptul de a intra în instalații și de a examina bunurile materiale, documentele și datele electronice relevante;

(d)

suficiența resurselor, a personalului și a echipamentelor de care dispun autoritățile competente pentru efectuarea inspecțiilor;

(e)

acordurile stabilite de autoritățile competente în vederea cooperării și a coordonării activităților lor cu alte autorități relevante, în special cu alte autorități cu responsabilități în ceea ce privește respectarea autorizațiilor impuse de legislația națională sau a Uniunii în domeniul mediului, aplicabilă sau relevantă în ceea ce privește instalațiile care intră sub incidența articolului 7 din Directiva 2006/21/CE;

(f)

nivelul de cunoștințe, de experiență și de competență pe care trebuie să îl aibă inspectorii pentru a efectua inspecții, în special în ceea ce privește proiectarea, construcția, exploatarea și închiderea instalațiilor de gestionare a deșeurilor;

(g)

organizarea de cursuri de formare pentru a actualiza cunoștințele pe care le dețin inspectorii;

(h)

asistența necesară pe care operatorii trebuie să o furnizeze autorităților competente pentru a le permite să desfășoare inspecțiile, inclusiv vizitele la fața locului, prelevarea de eșantioane și colectarea informațiilor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin în temeiul articolului 17 din Directiva 2006/21/CE.

Atunci când efectuează inspecțiile, autoritățile competente pot fi asistate de către experți independenți și le pot delega acestora sarcini de inspecție în conformitate cu legislația națională, cu condiția ca experții să își desfășoare activitatea sub supravegherea autorității competente. Autoritatea competentă stabilește calificările minime ale experților și evaluează dacă aceste calificări sunt respectate. De asemenea, autoritatea competentă verifică faptul că experții nu au niciun interes personal în ceea ce privește rezultatul inspecției.

2.   Organizarea inspecțiilor

2.1.   Planurile de inspecție

Trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

planificarea inspecțiilor în avans prin intermediul unui plan sau al unor planuri stabilit(e) la nivelul administrativ corespunzător, pe baza unei evaluări generale a aspectelor relevante legate de mediu și de siguranță și a riscurilor aferente instalațiilor de gestionare a deșeurilor, și, în cazul în care sunt deja disponibile informații privind conformitatea, o evaluare globală a situației de conformitate pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor care își desfășoară activitatea în zona vizată de plan. Aceste planuri pot fi integrate sau combinate cu alte planuri de inspecție, în cazul în care acest lucru se consideră adecvat;

(b)

revizuirea periodică și, după caz, actualizarea planului sau a planurilor de inspecție;

(c)

acoperirea, în planul sau planurile de inspecție, a fiecărei instalații de gestionare a deșeurilor care intră sub incidența articolului 7 din Directiva 2006/21/CE;

(d)

includerea în fiecare plan de inspecție a următoarelor elemente:

(i)

o evaluare generală a problemelor și a riscurilor relevante legate de mediu și de siguranță;

(ii)

zona geografică acoperită de planul de inspecție;

(iii)

listă a instalațiilor de gestionare a deșeurilor care fac obiectul planului de inspecție și care dețin o autorizație;

(iv)

mijloacele de asigurare a identificării instalațiilor de gestionare a deșeurilor care intră sub incidența articolului 7 din Directiva 2006/21/CE și care funcționează fără autorizație;

(v)

procedurile pentru efectuarea inspecțiilor de rutină;

(vi)

proceduri pentru efectuarea inspecțiilor neprogramate;

(vii)

proceduri pentru efectuarea vizitelor la fața locului anunțate și neanunțate;

(viii)

după caz, acorduri privind cooperarea și coordonarea între diferitele autorități competente responsabile cu inspecțiile și între aceste autorități și alte autorități care au un rol în asigurarea respectării cerințelor privind autorizațiile impuse de legislația națională sau de legislația Uniunii în domeniul mediului aplicabilă sau relevantă pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor care intră sub incidența articolului 7 din Directiva 2006/21/CE;

(ix)

informații privind resursele umane, financiare și de altă natură de care are nevoie autoritatea competentă pentru punerea în aplicare a planului de inspecție.

2.2.   Inspecții de rutină

Trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

efectuarea de inspecții de rutină la intervale regulate pe baza unei evaluări corespunzătoare a riscurilor privind instalația de gestionare a deșeurilor în cauză;

(b)

o frecvență adecvată a vizitelor la fața locului, pe baza unei evaluări adecvate a riscurilor privind instalația de gestionare a deșeurilor în cauză, care să reflecte, de asemenea, riscurile potențial mai mari ale instalațiilor din categoria A;

(c)

aplicarea următoarelor criterii pentru evaluarea riscurilor instalațiilor de gestionare a deșeurilor:

(i)

impactul potențial și real al instalațiilor în cauză asupra sănătății umane și asupra mediului, luând în considerare nivelurile și tipurile de emisii, sensibilitatea mediului local și riscul de accidente, astfel cum se specifică în cele mai bune tehnici disponibile (BAT 5) din documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru gestionarea deșeurilor din industriile extractive (MWEI BREF) (1);

(ii)

istoricul în materie de conformitate;

(iii)

participarea operatorului instalației de gestionare a deșeurilor la sistemul de management de mediu, astfel cum se specifică în BAT 1 din documentul de referință MWEI BREF;

(d)

luarea în considerare de către inspector, după caz, a constatărilor relevante ale inspecțiilor efectuate în temeiul altor acte legislative aplicabile ale Uniunii;

(e)

punerea la dispoziția operatorului, atunci când vizitele la fața locului sunt anunțate în prealabil, a programului de vizite și a detaliilor informațiilor, precum și a oricărui alt tip de asistență pe care operatorul va trebui să o furnizeze;

(f)

în cazul detectării unei neconformități sau a unui risc pentru conformitate, efectuarea unei investigații și, după caz, punerea în comun a rezultatelor cu alte autorități, în special în vederea:

(i)

furnizării unei descrieri a riscului de neconformitate sau a riscului pentru conformitate, a clarificării cauzelor acestuia și a impactului său asupra mediului și asupra sănătății umane și, în special, a clarificării circumstanțelor (inclusiv cu privire la persoanele) care au dus la neconformitate;

(ii)

furnizării unei baze factuale care să faciliteze și să permită reacții adecvate în vederea remedierii neconformității detectate și care să prevină viitoare neconformități, inclusiv, după caz, inspecții suplimentare, măsuri corective luate de către operator, actualizarea condițiilor de autorizare, suspendarea autorizației sau utilizarea de sancțiuni;

(g)

în cazul suspendării exploatării unei instalații de gestionare a deșeurilor din cauza nerespectării condițiilor de autorizare, efectuarea de noi inspecții în vederea obținerii unor rezultate în materie de mediu și de altă natură pe care condițiile de autorizare au fost concepute să le asigure.

2.3.   Inspecții neprogramate

Trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

efectuarea de inspecții neprogramate, inclusiv de vizite la fața locului, cât mai curând posibil după ce autoritatea competentă primește plângeri grave cu privire la nerespectarea cerințelor de autorizare sau ia cunoștință prin alte mijloace de producerea unor accidente, a unor incidente sau a unor cazuri de neconformitate grave, indiferent dacă astfel de evenimente trebuie notificate în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) sau cu articolul 12 alineatul (6) din Directiva 2006/21/CE, inclusiv:

(i)

clarificarea cauzelor evenimentului și a impactului său asupra mediului și asupra sănătății umane și, în special, clarificarea circumstanțelor (inclusiv cu privire la persoanele) care au dus la neconformitate;

(ii)

furnizarea unei baze factuale care să faciliteze și să permită reacții adecvate în vederea remedierii neconformității detectate și care să prevină viitoare accidente, incidente sau cazuri de neconformitate, inclusiv, după caz, inspecții suplimentare, măsuri corective luate de către operator, actualizarea condițiilor de autorizare, suspendarea autorizației sau utilizarea de sancțiuni;

(b)

luarea în considerare de către inspector, după caz, a constatărilor relevante ale inspecțiilor efectuate în temeiul altor acte legislative aplicabile ale Uniunii;

(c)

efectuarea de inspecții neprogramate cât mai curând posibil și, după caz, înainte de reexaminarea sau actualizarea unei autorizații.

2.4.   Vizite la fața locului neanunțate

Trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

efectuarea unui număr adecvat de vizite la fața locului neanunțate, în special în cazul în care acestea sunt relevante pentru detectarea unor probleme sau a expunerii la risc sau în cazul în care acestea sunt necesare pentru a răspunde unei situații urgente;

(b)

în măsura în care este posibil, abordarea în cadrul deciziilor privind vizitele la fața locului neanunțate a preocupărilor legate de sănătate, de mediu și de siguranță și a eventualei necesități ca personalul operativ al instalației de gestionare a deșeurilor să se afle la fața locului.

3.   Documentarea inspecțiilor

3.1.   Documentarea activităților de inspecție, inclusiv a vizitelor la fața locului

Trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

documentarea corespunzătoare a tuturor activităților de inspecție;

(b)

întocmirea, după fiecare vizită la fața locului la o instalație de gestionare a deșeurilor, a unui raport privind vizita la fața locului, înregistrat în scris și stocat într-o formă identificabilă într-o bază de date ușor accesibilă și întreținută în mod corespunzător;

(c)

includerea în raportul privind vizita la fața locului a scopului inspecției, a datelor, a informațiilor și a constatărilor colectate, a unei evaluări a acestora și a unei concluzii din care să rezulte dacă instalația de gestionare a deșeurilor respectă condițiile relevante ale autorizației și dacă ar trebui să se ia măsuri suplimentare;

(d)

finalizarea raportului privind vizita la fața locului în termen de două luni de la vizita la fața locului, cu excepția cazului în care în timpul vizitei la fața locului s-au făcut constatări mai grave, caz în care se poate solicita un alt termen;

(e)

posibilitatea oferită operatorului, înainte sau după finalizarea raportului privind vizita la fața locului, de a prezenta observații, după caz;

(f)

punerea la dispoziția publicului a rezultatelor vizitei la fața locului și, după caz, ale altor activități de inspecție, în conformitate cu Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2).

PARTEA D

Aspecte principale care trebuie urmărite în inspecții în diferitele etape ale ciclului de viață al instalațiilor de gestionare a deșeurilor

1.   Inspecția noilor instalații de gestionare a deșeurilor înainte de începerea operațiunilor de depozitare

La efectuarea inspecției trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

punerea în aplicare a măsurilor luate pentru reducerea la minimum a impactului asupra mediului în timpul funcționării și după închidere, inclusiv, dacă este necesar, tratarea apei contaminate și a levigatului;

(b)

conformitatea amplasării, a proiectării și a construcției instalației de gestionare a deșeurilor cu elementele de siguranță și de mediu prevăzute în autorizație;

(c)

conținutul, disponibilitatea și performanța sistemului de automonitorizare pentru monitorizarea periodică și autoinspecțiile operatorilor, precum și a raportării planificate a datelor de monitorizare către autoritatea competentă;

(d)

punerea în aplicare a măsurilor de gestionare, de întreținere și de supraveghere planificate pentru a asigura stabilitatea fizică a instalației și pentru a preveni poluarea sau contaminarea solului, a aerului, a apelor de suprafață sau a apelor subterane pe termen scurt și pe termen lung, precum și pentru a reduce la minimum, pe cât posibil, daunele aduse peisajului;

(e)

disponibilitatea unor resurse umane suficiente și competența personalului responsabil cu managementul de mediu și cu siguranța instalației de gestionare a deșeurilor;

(f)

caracterul adecvat al planului de închidere menționat la articolul 5 alineatul (3) litera (f) din Directiva 2006/21/CE;

(g)

existența unei garanții financiare adecvate sau a unui instrument echivalent în ceea ce privește cuantumul și forma sa, în cazul în care autoritatea competentă solicită o garanție financiară sau un instrument echivalent; dacă este necesară sau nu revizuirea și verificarea clasificării instalației de gestionare a deșeurilor ca instalație din categoria A;

(h)

respectarea oricăror alte condiții de autorizare și a oricăror alte cerințe relevante prevăzute în Directiva 2006/21/CE.

2.   Inspecția instalațiilor de gestionare a deșeurilor aflate în funcțiune

La efectuarea inspecției trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

efectele negative ale instalației de gestionare a deșeurilor asupra mediului și a sănătății umane, precum și măsurile adoptate în vederea reducerii la minimum a impactului asupra mediului; în special, caracterul adecvat al construcției, gestionării și întreținerii instalației de gestionare a deșeurilor pentru a asigura stabilitatea sa fizică și pentru a preveni poluarea sau contaminarea solului, a aerului, a apelor de suprafață sau a apelor subterane pe termen scurt și pe termen lung, precum și pentru a reduce la minimum, pe cât posibil, daunele aduse peisajului și modul în care aceste efecte corespund condițiilor de autorizare, precum și informațiile din evaluarea impactului asupra mediului în cazul în care o astfel de evaluare este necesară;

(b)

conformitatea cantităților, a caracteristicilor și a clasificării deșeurilor depozitate în instalația de gestionare a deșeurilor cu elementele indicate în autorizație;

(c)

conformitatea generării estimate de levigat, inclusiv a conținutului său de contaminanți, a deșeurilor depozitate și a bilanțului hidric al instalației de gestionare a deșeurilor cu elementele indicate în autorizație;

(d)

modificările structurale și operaționale aduse instalației de gestionare a deșeurilor: verificarea (1) gestionării apei, (2) calității activităților de construcție geotehnică (de exemplu, înălțarea unor baraje/diguri), (3) gestionării sistemelor de siguranță geotehnică (de exemplu, acoperirea suprafețelor, monitorizarea stabilității și a siguranței), (4) cantităților și caracteristicilor deșeurilor depozitate în comparație cu previziunile din planul de gestionare a deșeurilor, (5) generării de levigat, inclusiv a conținutului său de contaminanți, în comparație cu previziunile din planul de gestionare a deșeurilor, (6) bilanțului hidric al instalației de gestionare a deșeurilor, în comparație cu previziunile din planul de gestionare a deșeurilor, și a (7) tehnicilor utilizate pentru managementul mediului și al siguranței și pentru monitorizarea mediului, precum și a gradului de adecvare al acestor tehnici;

(e)

adoptarea măsurilor recomandate sau impuse după inspecțiile anterioare;

(f)

rapoartele și declarațiile de audit de mediu și de siguranță, dacă acestea sunt solicitate în autorizație;

(g)

rezultatele, exhaustivitatea, gestionarea și performanța programului de automonitorizare pentru monitorizarea periodică și raportarea tuturor datelor de monitorizare (dacă este cazul) autorității competente;

(h)

anomalii vizuale ale sitului;

(i)

reprezentativitatea eșantionării și caracterizarea deșeurilor extractive;

(j)

rolurile, responsabilitățile și competența personalului responsabil cu managementul mediului și al siguranței instalației de gestionare a deșeurilor, precum și disponibilitatea unor resurse umane suficiente și formarea oferite personalului;

(k)

procedurile de notificare a autorității competente cu privire la orice eveniment care ar putea afecta stabilitatea instalației de gestionare a deșeurilor, precum și orice efecte negative semnificative asupra mediului evidențiate de procedurile de control și monitorizare relevante;

(l)

caracterul adecvat al planului de închidere menționat la articolul 5 alineatul (3) litera (f) din Directiva 2006/21/CE și conformitatea cu eventualele măsuri progresive de închidere prevăzute în acest plan;

(m)

adecvarea cuantumului și a formei garanției financiare sau ale instrumentului echivalent în raport cu costurile calculate pentru obligațiile operatorului prevăzute în autorizație, inclusiv în legătură cu dispozițiile referitoare la închidere și la perioada de după închidere și reabilitarea terenului afectat, în cazul în care autoritatea competentă solicită o garanție financiară sau un instrument echivalent;

(n)

dacă instalația de gestionare a deșeurilor este clasificată ca instalație din categoria A sau nu;

(o)

respectarea oricăror alte condiții de autorizare și a oricăror alte cerințe relevante prevăzute în Directiva 2006/21/CE.

3.   Inspecția finală la fața locului a instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Directiva 2006/21/CE

La efectuarea inspecției trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

efectele adverse asupra mediului și a sănătății umane ale instalației de gestionare a deșeurilor și măsurile luate pentru reducerea la minimum a acestui impact după închidere, inclusiv, dacă este necesar, tratarea apei contaminate și a levigatului;

(b)

punerea în aplicare a planului de închidere menționat la articolul 5 alineatul (3) litera (f) din Directiva 2006/21/CE;

(c)

reabilitarea terenului afectat de instalația de gestionare a deșeurilor;

(d)

adecvarea planului și a dispozițiilor adoptate în ceea ce privește întreținerea, monitorizarea, controlul și măsurile corective în etapa de după închiderea instalației de gestionare a deșeurilor, inclusiv funcționarea și caracterul adecvat al echipamentelor de monitorizare, supraveghere și control;

(e)

adecvarea cuantumului și a formei garanției financiare sau ale instrumentului echivalent în raport cu costurile calculate pentru obligațiile operatorului prevăzute în autorizație, inclusiv dispozițiile referitoare la finalizarea închiderii și la perioada de după închidere și reabilitarea restantă a terenului afectat, în cazul în care autoritatea competentă solicită o garanție financiară sau un instrument echivalent;

(f)

dacă instalația de gestionare a deșeurilor este clasificată ca instalație din categoria A sau nu;

(g)

respectarea oricăror alte condiții de autorizare și a oricăror alte cerințe relevante prevăzute în Directiva 2006/21/CE.

4.   Inspecția instalațiilor de gestionare a deșeurilor după închidere în cazul instalațiilor închise după 1 mai 2008

La efectuarea inspecției trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

efectele adverse asupra mediului și a sănătății umane ale instalației de gestionare a deșeurilor și măsurile luate pentru reducerea la minimum a acestui impact după închidere, inclusiv, dacă este necesar, tratarea apei contaminate și a levigatului;

(b)

corespondența dintre, pe de o parte, efectele adverse menționate la litera (a) și, pe de altă parte, condițiile de autorizare și informațiile din evaluarea impactului asupra mediului, dacă este necesar;

(c)

conformitatea generării de levigat, inclusiv a conținutului său de contaminanți, a deșeurilor depozitate și a bilanțului hidric al instalației de gestionare a deșeurilor și, dacă este necesar, a tratării apei contaminate și a levigatului, cu elementele indicate în autorizație;

(d)

punerea în aplicare a planului de închidere menționat la articolul 5 alineatul (3) litera (f) din Directiva 2006/21/CE;

(e)

caracterul adecvat al planului de închidere menționat la articolul 5 alineatul (3) litera (f) din Directiva 2006/21/CE, în special în ceea ce privește necesitatea unor măsuri suplimentare de închidere și reabilitare, pe baza riscului de mediu și a evaluării impactului;

(f)

reabilitarea terenului afectat de instalația de gestionare a deșeurilor; adecvarea planului și a dispozițiilor adoptate în ceea ce privește întreținerea, monitorizarea, controlul și măsurile corective în etapa de după închiderea instalației de gestionare a deșeurilor, inclusiv funcționarea și caracterul adecvat al echipamentelor de monitorizare, supraveghere și control, precum și a raportării tuturor datelor de monitorizare către autoritatea competentă;

(g)

procedura de notificare a autorității competente cu privire la orice eveniment sau evoluție care ar putea afecta stabilitatea instalației de gestionare a deșeurilor, precum și orice efecte adverse semnificative asupra mediului evidențiate de procedurile de control și monitorizare relevante;

(h)

adecvarea cuantumului și a formei garanției financiare sau ale instrumentului echivalent în raport cu costurile calculate pentru obligațiile prevăzute în autorizație, inclusiv dispozițiile privind finalizarea perioadei de după închidere, măsurile corective și reabilitarea terenului afectat, în cazul în care autoritatea competentă solicită o garanție financiară sau un instrument echivalent;

(i)

dacă instalația de gestionare a deșeurilor este clasificată ca instalație din categoria A sau nu;

(j)

respectarea oricăror alte condiții de autorizare și a oricăror alte cerințe relevante prevăzute în Directiva 2006/21/CE.

PARTEA E

Elemente suplimentare pentru inspecțiile instalațiilor de gestionare a deșeurilor din categoria A

1.   Inspecția barajelor instalațiilor de gestionare a deșeurilor din categoria A care conțin steril de procesare

În plus față de elementele relevante enumerate în partea D, inspectorul trebuie să ia în considerare următoarele elemente în cazul în care inspecția se referă la barajele instalațiilor de gestionare a deșeurilor din categoria A care conțin steril de procesare:

(a)

tipul și starea protecției împotriva eroziunii;

(b)

caracterul adecvat al proiectului hidrologic, cum ar fi bilanțul hidric și bordul liber disponibil [distanța verticală (înălțimea) dintre nivelul maxim normal de funcționare a unui iaz și creasta barajului];

(c)

compoziția, starea și integritatea structurală a depunerilor de steril de procesare, cum ar fi prezența unor depresiuni, densitatea sterilului de procesare, limitarea generării de praf atmosferic;

(d)

modificările crestei și ale pantei barajului, în raport cu situația din cadrul proiectului;

(e)

funcționarea și starea sistemului de drenaj și ale structurilor sale geotehnice (cum ar fi geomembrane, baraje) și ale echipamentelor (cum ar fi monitorizarea structurii barajului);

(f)

zonele de scurgere și de infiltrare și cantitatea de material scurs;

(g)

orice daune constatate;

(h)

copacii și vegetația prezentă pe baraj.

2.   Inspecția dispozitivelor de deversare ale instalațiilor de gestionare a deșeurilor din categoria A care conțin steril de procesare

În plus față de elementele relevante enumerate în partea D, inspectorul trebuie să ia în considerare următoarele elemente în cazul în care inspecția se referă la dispozitivele de deversare ale instalațiilor de gestionare a deșeurilor din categoria A care conțin steril de procesare și la funcționarea acestor dispozitive:

(a)

dacă accesul la conductele și punctele de deversare este adecvat;

(b)

deteriorările echipamentelor de construcție și de control;

(c)

scurgerile prin dispozitivele de deversare și în jurul lor;

(d)

eroziunea gurii de ieșire din aval;

(e)

vegetația prezentă în dispozitivele de deversare sau în apropierea lor;

(f)

echipamentele de reglare a deversării;

(g)

dispozitivele de deversare de urgență;

(h)

alimentarea electrică de rezervă;

(i)

rata de creștere a deversărilor în iazul de decantare și rata aferentă de creștere a nivelului iazului (măsurată în metri/an);

(j)

sistemul de deversare a sterilului de procesare;

(k)

sistemul de gestionare a apelor.

3.   Inspecțiile instalațiilor de gestionare a deșeurilor din categoria A care conțin deșeuri de roci

În plus față de elementele relevante enumerate în partea D, inspectorul trebuie să ia în considerare următoarele elemente în cazul în care inspecția se referă la instalațiile de gestionare a deșeurilor din categoria A care conțin deșeuri de roci:

(a)

eroziunea rocilor;

(b)

calitatea și cantitatea apei de infiltrare;

(c)

dacă măsurile luate pentru reducerea la minimum a impactului instalațiilor de gestionare a deșeurilor de roci asupra mediului sunt adecvate;

(d)

dacă activitățile de recultivare în temeiul obligațiilor legale relevante sunt adecvate și eficace.


(1)  http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf

(2)  Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).