31.1.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 29/1


DECIZIA (UE) 2020/135 A CONSILIULUI

din 30 ianuarie 2020

referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 50 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

La 21 octombrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2019/1750 (1), de modificare a Deciziei (UE) 2019/274 (2) privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice, a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Acordul ar trebui să fie aprobat în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice.

(3)

Orice trimitere la Uniune în prezenta decizie ar trebui să fie interpretată ca incluzând Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

(4)

La data intrării în vigoare a acordului, mandatele tuturor membrilor instituțiilor, organelor și agențiilor Uniunii care au fost desemnați, numiți sau aleși în legătură cu apartenența Regatului Unit la Uniune se încheie în mod automat ca urmare a retragerii.

(5)

Ar trebui să fie definite modalitățile în care Uniunea va fi reprezentată în cadrul Comitetului mixt și al comitetelor specializate înființate prin acord. Comisia, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din TUE, urmează să reprezinte Uniunea și să exprime pozițiile Uniunii, astfel cum au fost stabilite de către Consiliu în conformitate cu tratatele. Consiliul urmează să își exercite funcțiile de definire a politicilor și de coordonare, astfel cum este prevăzut la articolul 16 alineatul (1) din TUE, prin stabilirea pozițiilor care urmează să fie adoptate în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt și al comitetelor specializate. Mai mult, în cazul în care Comitetului mixt i se solicită să adopte acte cu efecte juridice, pozițiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Cu șase luni înainte ca articolul 5 din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul de retragere să devină aplicabil, vor fi revizuite modalitățile de participare a statelor membre la reuniunile Comitetului mixt și ale comitetelor specializate, ținându-se seama de noua situație astfel creată.

(6)

Se amintește faptul că o serie de declarații au fost incluse în procesul-verbal al reuniunii Consiliului European din 25 noiembrie 2018. Conform declarației privind Acordul de retragere și declarația politică, atunci când poziția Uniunii care urmează să fie adoptată în cadrul Comitetului mixt se referă la prelungirea perioadei de tranziție, Consiliul acționează în conformitate cu orientările Consiliului European și orice decizie privind prelungirea perioadei de tranziție va ține seama de îndeplinirea, de către Regatul Unit, a obligațiilor care decurg din acord, inclusiv din protocoalele la acesta. În respectivul proces-verbal al reuniunii Consiliului European au fost incluse alte două declarații ale Consiliului European și ale Comisiei, și anume, o declarație interpretativă cu privire la articolul 184 din Acordul de retragere și o declarație cu privire la domeniul de aplicare teritorial al acordurilor viitoare.

(7)

În cazul în care Uniunea urmează să adopte o poziție în cadrul Comitetului mixt, Consiliul și Comisia respectă declarațiile incluse în procesul-verbal al Consiliului European din 25 noiembrie 2018.

(8)

Parlamentul European urmează să fie informat de îndată și pe deplin, astfel cum se prevede la articolul 218 alineatul (10) din TFUE, pe baza modalităților practice de cooperare care îi permit să își exercite pe deplin prerogativele în conformitate cu tratatele.

(9)

Ori de câte ori Uniunea trebuie să acționeze pentru a se conforma prevederilor acordului, o astfel de acțiune urmează să fie desfășurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor, cu respectarea limitelor competențelor conferite fiecărei instituții. Prin urmare, Comisiei îi revine sarcina de a transmite Regatului Unit informațiile sau notificările necesare în temeiul acordului, cu excepția cazului în care acordul se referă la alte instituții, organe, oficii și agenții specifice ale Uniunii, de a se consulta cu Regatul Unit cu privire la probleme specifice și de a invita reprezentanții Regatului Unit să participe la reuniunile internaționale de consultare sau de negociere în cadrul delegației Uniunii. De asemenea, este de competența Comisiei să reprezinte Uniunea în fața comisiei de arbitraj în cazul în care un litigiu face obiectul arbitrajului în conformitate cu articolul 170 din acord. În conformitate cu principiul cooperării loiale menționat la articolul 4 alineatul (3) din TUE, Comisia urmează să consulte Consiliul în prealabil, de exemplu prezentându-i principalele elemente ale propunerii Uniunii în fața comisiei de arbitraj și luând în considerare observațiile formulate de Consiliu. Din același motiv, Comisiei ar trebui să îi revină sarcina de a ajunge la un acord cu Regatul Unit cu privire la dispoziții administrative precum cele prevăzute la articolul 134 din acord.

(10)

În declarația sa consemnată în procesul-verbal al reuniunii Consiliului din 29 ianuarie 2018, Comisia a indicat că va publica, după consultarea Consiliului, un document de orientare cu privire la aplicarea uniformă a articolului 128 alineatul (5) din acord.

(11)

În temeiul articolului 129 alineatul (4) din acord, în cursul perioadei de tranziție, Regatul Unit poate negocia, semna și ratifica acorduri internaționale încheiate în nume propriu în domeniile de competență exclusivă a Uniunii, cu condiția ca acordurile respective să nu intre în vigoare sau să nu se aplice în cursul perioadei de tranziție, cu excepția cazului în care Uniunea autorizează acest lucru. Este necesar să se stabilească condițiile și procedura de acordare a acestor autorizații. Având în vedere importanța politică a deciziilor de acordare a acestor autorizații, este oportun să i se acorde Consiliului competența de a adopta astfel de autorizații prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

(12)

Acordul abordează, în cadrul unor protocoale distincte, situațiile speciale din Irlanda/Irlanda de Nord, din zonele de suveranitate ale Regatului Unit în Cipru și din Gibraltar. Având în vedere eventuala necesitate ca Irlanda, Republica Cipru și, respectiv, Regatul Spaniei să încheie acorduri bilaterale cu Regatul Unit necesare pentru buna funcționare a regimului prevăzut de aceste protocoale specifice, este necesar să se stabilească condițiile și procedura de autorizare pentru ca statul membru respectiv să negocieze și să încheie astfel de acorduri bilaterale în cazul în care acestea privesc domeniile de competență exclusivă a Uniunii. Având în vedere importanța politică a deciziilor de acordare a acestor autorizații, este oportun să i se acorde Consiliului competența de a adopta astfel de autorizații prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

(13)

În conformitate cu articolul 18 alineatele (1) și (4) din acord, statele membre gazdă urmează să elibereze resortisanților Regatului Unit, membrilor lor de familie și altor persoane care intră sub incidența părții a doua titlul II din acord un document care să le ateste statutul de rezident în conformitate cu acordul. În conformitate cu articolul 26 din acord, statul membru de desfășurare a activității profesionale urmează să elibereze resortisanților Regatului Unit care au drepturi în calitate de lucrători frontalieri în temeiul acordului un document care să le ateste statutul de lucrător frontalier în temeiul acordului. În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții în cadrul Uniunii, cu scopul de a facilita recunoașterea unor astfel de documente, în special de către autoritățile de control la frontieră, și de a împiedica falsificarea și contrafacerea prin elemente de securitate de nivel înalt, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru a stabili perioada de valabilitate, formatul unor astfel de documente și specificațiile tehnice ale unor astfel de documente, precum și declarația comună pe care documentele eliberate în temeiul articolelor 18 și 26 din acord ar trebui să o includă, respectiv faptul că acestea au fost eliberate în conformitate cu acordul. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (3). În acest scop, Comisia ar trebui să fie asistată de comitetul înființat prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului (4). Dacă este necesar, astfel de acte de punere în aplicare pot include măsurile necesare de prevenire a contrafacerii și falsificării unor astfel de documente. În acest caz, acestea ar trebui să fie puse la dispoziție numai organelor desemnate de către statele membre ca fiind responsabile pentru tipărire și persoanelor autorizate în mod corespunzător de către un stat membru sau de către Comisie. Astfel de acte de punere în aplicare nu ar trebui să aducă atingere niciunei măsuri speciale asupra căreia Irlanda poate conveni cu Regatul Unit, în temeiul acordului, cu privire la circulația persoanelor în zona comună de călătorie.

(14)

În conformitate cu articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, articolul 50 din TUE se aplică Comunității Europene a Energiei Atomice.

(15)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (4) din TUE, Regatul Unit nu participă la discuțiile din cadrul Consiliului cu privire la prezenta decizie și nici la adoptarea acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii și al Comunității Europene a Energiei Atomice, Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

Textul acordului este atașat prezentei decizii.

Orice trimitere la Uniune în prezenta decizie se interpretează ca incluzând Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

Articolul 2

(1)   Comisia reprezintă Uniunea în cadrul Comitetului mixt și al comitetelor specializate prevăzute la articolele 164 și 165 din acord, precum și în orice alte comitete specializate care pot fi înființate în conformitate cu articolul 164 alineatul (5) litera (b) din acord.

Unul sau mai multe state membre pot solicita ca reprezentantul Comisiei să fie însoțit, în cadrul delegației Uniunii, de un reprezentant al statului membru sau al statelor membre în cauză la o reuniune a Comitetului mixt sau a unui comitet specializat în cazul în care anumite aspecte care urmează să fie abordate în cadrul reuniunii respective sunt de interes specific pentru statul membru sau statele membre în cauză. În special, Irlanda, Republica Cipru și, respectiv, Regatul Spaniei pot solicita ca reprezentantul Comisiei să fie însoțit de:

(a)

un reprezentant al Irlandei la reuniunile Comitetului privind aspectele referitoare la punerea în aplicare a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord, în cazul în care aceste aspecte sunt specifice pentru Irlanda/Irlanda de Nord;

(b)

un reprezentant al Republicii Cipru la reuniunile Comitetului privind aspectele referitoare la punerea în aplicare a Protocolului privind zonele de suveranitate în Cipru;

(c)

un reprezentant al Regatului Spaniei la reuniunile Comitetului privind aspectele referitoare la punerea în aplicare a Protocolului privind Gibraltar.

(2)   Pentru ca Consiliul să fie în măsură să își exercite pe deplin funcțiile de definire a politicilor, de coordonare și de luare a deciziilor în conformitate cu tratatele, în special prin stabilirea pozițiilor care urmează a fi adoptate în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt și al comitetelor specializate, Comisia se asigură că Consiliul primește toate informațiile și documentele referitoare la orice reuniune a Comitetului mixt, la orice reuniune a unui comitet specializat sau la orice fel de acte care urmează să fie adoptate prin procedură scrisă, cu suficient timp înainte de reuniunea respectivă sau de utilizarea procedurii scrise respective.

De asemenea, Consiliul este informat în timp util cu privire la discuțiile și la rezultatele reuniunilor Comitetului mixt, ale reuniunilor comitetelor specializate și ale procedurii scrise și primește proiectele de proces-verbal și toate documentele referitoare la astfel de reuniuni sau proceduri.

(3)   Parlamentul European este în măsură să își exercite pe deplin prerogativele instituționale pe parcursul întregului proces în conformitate cu tratatele.

(4)   Pe durata primilor cinci ani după intrarea în vigoare a acordului, Comisia transmite un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare și executarea acordului, în special a părții a doua din acesta.

Articolul 3

(1)   Consiliul poate autoriza Regatul Unit să își exprime consimțământul, în nume propriu, ca un acord internațional care urmează să intre în vigoare sau să se aplice în cursul perioadei de tranziție să aibă caracter obligatoriu în ceea ce îl privește, într-un domeniu de competență exclusivă a Uniunii. O astfel de autorizație poate fi acordată numai dacă:

(a)

Regatul Unit a demonstrat un interes specific pentru acordul internațional în cauză care intră în vigoare sau se aplică deja în cursul perioadei de tranziție;

(b)

acordul internațional în cauză este compatibil cu dreptul Uniunii aplicabil Regatului Unit și pe teritoriul Regatului Unit în conformitate cu articolul 127 din acord și este compatibil cu obligațiile menționate la articolul 129 alineatul (1) din acord; și

(c)

intrarea în vigoare sau aplicarea acordului internațional în cauză în cursul perioadei de tranziție nu periclitează atingerea unui obiectiv al acțiunii externe a Uniunii în domeniul vizat și nici nu prejudiciază în alt mod interesele Uniunii.

(2)   O autorizație acordată în temeiul alineatului (1) poate fi condiționată de includerea în acordul în cauză sau de retragerea din acesta a oricărei dispoziții sau poate fi condiționată de suspendarea aplicării oricărei dispoziții din acordul menționat, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura respectarea condițiilor prevăzute la alineatul (1).

(3)   Regatul Unit îi notifică Comisiei intenția de a-și exprima consimțământul, în nume propriu, ca acordul internațional care urmează să intre în vigoare sau să se aplice în cursul perioadei de tranziție să aibă caracter obligatoriu în ceea ce îl privește, într-un domeniu de competență exclusivă a Uniunii. Comisia informează de îndată Consiliul cu privire la orice notificare din partea Regatului Unit cu privire la intenția Regatului Unit de a-și exprima consimțământul, în nume propriu, ca acordul internațional în cauză să aibă caracter obligatoriu în ceea ce îl privește.

(4)   Consiliul adoptă deciziile menționate la alineatul (1) prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pe baza unei propuneri din partea Comisiei. Propunerea Comisiei include o evaluare care stabilește dacă sunt respectate condițiile prevăzute la alineatul (1). Dacă informațiile furnizate de Regatul Unit nu sunt suficiente pentru evaluare, Comisia poate solicita informații suplimentare.

(5)   Consiliul informează Parlamentul European cu privire la orice decizie luată în temeiul alineatului (1).

Articolul 4

(1)   La cererea justificată corespunzător a Irlandei, a Republicii Cipru sau, respectiv, a Regatului Spaniei, Consiliul poate autoriza aceste state membre să negocieze acorduri bilaterale cu Regatul Unit în domenii care țin de competența exclusivă a Uniunii. O astfel de autorizație poate fi acordată numai în cazul în care:

(a)

statul membru în cauză a furnizat informații care demonstrează că acordul în cauză este necesar pentru buna funcționare a regimului prevăzut în Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în Protocolul privind zonele de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Cipru și, respectiv, în Protocolul privind Gibraltarul, și că acordul în cauză respectă principiile și obiectivele acordului;

(b)

pe baza informațiilor furnizate de statul membru, se constată că acordul preconizat este compatibil cu dreptul Uniunii; și

(c)

acordul preconizat nu periclitează îndeplinirea unui obiectiv al acțiunii externe a Uniunii în domeniul vizat și nici nu prejudiciază în alt mod interesele Uniunii.

(2)   O autorizație acordată în temeiul alineatului (1) poate fi condiționată de includerea în acordul în cauză sau de retragerea din acesta a oricărei dispoziții sau poate fi condiționată de suspendarea aplicării oricărei dispoziții din acordul menționat, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura respectarea condițiilor prevăzute la alineatul (1).

(3)   Statul membru în cauză informează Comisia cu privire la intenția sa de a începe negocieri cu Regatul Unit. Comisia informează prompt Consiliul cu privire la aceasta. Statul membru în cauză îi furnizează Comisiei toate informațiile necesare pentru a evalua dacă sunt respectate condițiile prevăzute la alineatul (1).

(4)   Statul membru în cauză invită Comisia să monitorizeze îndeaproape negocierile.

(5)   Înainte de semnarea acordului bilateral, statul membru în cauză îi notifică rezultatul negocierilor și îi transmite textul acordului preconizat Comisiei, care informează de îndată Consiliul. Statul membru în cauză poate să își exprime consimțământul ca acordul bilateral în cauză să aibă caracter obligatoriu în ceea ce îl privește, dacă este autorizat în acest sens de către Consiliu.

(6)   Consiliul adoptă deciziile menționate la alineatele (1) și (5) prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

Propunerea Comisiei include o evaluare care stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) și menționate la alineatul (2). Dacă informațiile furnizate de statul membru în cauză nu sunt suficiente pentru evaluare, Comisia poate solicita informații suplimentare.

(7)   În cazul în care Consiliul acordă o autorizație în temeiul alineatelor (1) și (5), statul membru în cauză notifică Comisiei intrarea în vigoare a acordului bilateral în cauză, precum și orice modificări ulterioare ale statutului respectivului acord.

(8)   Consiliul informează Parlamentul European cu privire la orice decizie luată în temeiul alineatelor (1) și (5).

Articolul 5

Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, perioada de valabilitate, formatul și elementele de securitate ale documentelor pe care statele membre le eliberează în temeiul articolului 18 alineatele (1) și (4) și al articolului 26 din acord, precum și declarația comună pe care astfel de documente trebuie să o includă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 6 din prezenta decizie.

Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de Comitetul înființat prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 pentru adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la articolul 5 din prezenta decizie.

Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 7

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 185 din acord.

Articolul 8

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 30 ianuarie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decizia (UE) 2019/1750 a Consiliului din 21 octombrie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2019/274 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice, a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO L 274I, 28.10.2019, p. 1).

(2)  Decizia (UE) 2019/274 a Consiliului din 11 ianuarie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice, a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO L 47I, 19.2.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 164, 14.7.1995, p. 1).