12.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/111


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2127 AL COMISIEI

din 10 octombrie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data aplicării anumitor dispoziții din Directivele 91/496/CEE, 97/78/CE și 2000/29/CE ale Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (1), în special articolul 149 alineatul (2) și articolul 165 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/625 stabilește cadrul pentru controalele oficiale și alte activități oficiale cu scopul de a verifica aplicarea corectă a legislației Uniunii privind alimentele și hrana pentru animale. Cadrul respectiv include controalele oficiale efectuate asupra animalelor și mărfurilor care intră în Uniune din țări terțe.

(2)

Regulamentul (UE) 2017/625 abrogă Directivele 91/496/CEE (2) și 97/78/CE (3) ale Consiliului începând cu data de 14 decembrie 2019. În plus, el modifică Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului (4) de abrogare a Directivei 2000/29/CE a Consiliului (5).

(3)

Pentru a evita orice lacună legislativă în așteptarea adoptării actelor de punere în aplicare și a actelor delegate referitoare la aspectele menționate la articolul 47 alineatul (2), la articolul 48, la articolul 51 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), la articolul 53 alineatul (1) litera (a), la articolul 54 alineatele (1) și (3) și la articolul 58 litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625, Regulamentul (UE) 2017/625 prevede că dispozițiile relevante ale Directivelor 91/496/CEE și 97/78/CE și ale Directivei 2000/29/CE continuă să se aplice până la 14 decembrie 2022 sau până la o dată anterioară care urmează să fie stabilită de Comisie. În ceea ce privește Directiva 2000/29/CE, această dată anterioară urmează să cadă după data de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625.

(4)

Un act delegat a fost adoptat în temeiul articolului 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625, care reglementează controalele oficiale la punctele de control altele decât posturile de inspecție la frontieră. Acest act se va aplica începând cu 14 decembrie 2019. Cu toate acestea, în ceea ce privește categoriile de transporturi de plante, de produse vegetale și de alte obiecte menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (c) din regulamentul respectiv, actul va deveni aplicabil abia începând cu 14 decembrie 2020. Prin urmare, dispozițiile corespunzătoare din Directiva 2000/29/CE ar trebui să rămână în vigoare până la 13 decembrie 2020.

(5)

Un act de punere în aplicare a fost adoptat în temeiul articolului 54 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, care reglementează frecvența controalelor de identitate și fizice la intrarea în Uniune a animalelor și a mărfurilor. Acest act se va aplica începând cu 14 decembrie 2019. Cu toate acestea, în ceea ce privește categoriile de transporturi de plante, de produse vegetale și de alte obiecte menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (c) din regulamentul respectiv, actul va deveni aplicabil abia începând cu 14 decembrie 2022. Prin urmare, dispozițiile corespunzătoare din Directiva 2000/29/CE ar trebui să rămână în vigoare până la 13 decembrie 2022.

(6)

În plus, a fost adoptat un act de punere în aplicare în temeiul articolului 47 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625, care stabilește o listă de animale și mărfuri care urmează să fie supuse unor controale oficiale la intrarea lor în Uniune. Prin Regulamentul delegat (UE) 2019/478 al Comisiei (6), produsele compuse au fost adăugate la categoriile care urmează să fie listate. Cu toate acestea, cerințele pentru intrarea în Uniune a acestor produse stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei (7) se vor aplica numai începând cu 21 aprilie 2021. Cerințele existente privind produsele compuse se vor aplica în continuare până la 20 aprilie 2021. Prin urmare, sunt necesare măsuri tranzitorii în ceea ce privește dispozițiile din Directiva 97/78/CE care reglementează aspectele menționate la articolul 47 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625 în ceea ce privește produsele compuse.

(7)

Au fost adoptate acte de punere în aplicare în temeiul articolului 47 alineatul (2) litera (b) și al articolului 58 litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625 care reglementează întocmirea unei liste de mărfuri supuse unei intensificări temporare a controalelor oficiale la intrarea lor în Uniune și, respectiv, formatul documentului sanitar comun de intrare (DSCI). Aceste acte se vor aplica de la data aplicării Regulamentului (UE) 2017/625.

(8)

Au fost adoptate acte delegate în temeiul articolului 48 și al articolului 51 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Regulamentul (UE) 2017/625, care reglementează scutirile de la controalele oficiale la posturile de inspecție la frontieră și stabilirea unor norme specifice privind tranzitul și transbordarea. Aceste acte se vor aplica de la data aplicării Regulamentului (UE) 2017/625.

(9)

Prin urmare, este oportun să se modifice în consecință Regulamentul (UE) 2017/625.

(10)

Întrucât normele prevăzute în prezentul act sunt interconectate și vor fi aplicate împreună, este oportun ca acestea să fie prevăzute într-un singur act și nu în acte diferite cu numeroase trimiteri încrucișate și cu riscul duplicării.

(11)

Deoarece Regulamentul (UE) 2017/625 și regulamentele delegate și de punere în aplicare menționate anterior se aplică de la 14 decembrie 2019, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la data respectivă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/625

Regulamentul (UE) 2017/625 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 149 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Dispozițiile relevante din Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE care reglementează aspectele menționate la articolul 47 alineatul (2) litera (b), la articolul 48, la articolul 51 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), la articolul 53 alineatul (1) litera (a), la articolul 54 alineatele (1) și (3) și la articolul 58 litera (a) din prezentul regulament se aplică în locul dispozițiilor corespunzătoare din prezentul regulament până la 13 decembrie 2019.

 

Dispozițiile relevante din Directiva 97/78/CE care reglementează aspectele menționate la articolul 47 alineatul (2) litera (a) din prezentul regulament referitoare la produsele compuse continuă să se aplice în locul dispoziției corespunzătoare respective până la 20 aprilie 2021.”

2.

Articolul 165 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) În legătură cu aspectele reglementate prin Directiva 2000/29/CE, începând cu 15 decembrie 2019, se aplică articolul 47 alineatul (2), articolul 48, articolul 51 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) și articolul 58 litera (a) din prezentul regulament în locul dispozițiilor relevante din directiva respectivă, care încetează să fie aplicabilă de la aceeași dată.

 

Dispozițiile relevante ale Directivei 2000/29/CE continuă să se aplice în ceea ce privește aspectele reglementate prin articolul 53 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament în locul acestei din urmă dispoziții până la 13 decembrie 2020.

 

Dispozițiile relevante din Directiva 2000/29/CE continuă să se aplice în ceea ce privește aspectele reglementate prin articolul 54 alineatele (1) și (3) din prezentul regulament în locul acestor ultime dispoziții până la 13 decembrie 2022.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea prezentului regulament

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (JO L 268, 24.9.1991, p. 56).

(3)  Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (JO L 24, 30.1.1998, p. 9).

(4)  Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, p. 4).

(5)  Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2019/478 al Comisiei din 14 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoriile de transporturi care urmează să fie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră (JO L 82, 25.3.2019, p. 4).

(7)  Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei din 4 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman (JO L 131, 17.5.2019, p. 18).