10.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 318/74


REGULAMENTUL (UE) 2019/2104 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele internaționale de contabilitate 1 și 8

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

În cadrul proiectului său „O mai bună comunicare în materie de raportare financiară”, care are ca scop îmbunătățirea modului în care informațiile financiare sunt comunicate utilizatorilor situațiilor financiare, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate a publicat la data de 31 octombrie 2018Definiția termenului „semnificativ” (Amendamente la IAS 1 și IAS 8), în vederea clarificării definiției termenului „semnificativ” pentru a facilita evaluarea de către întreprinderi a caracterului semnificativ și pentru a spori relevanța informațiilor prezentate în notele la situațiile financiare.

(3)

În urma consultării Grupului Consultativ European pentru Raportare Financiară, Comisia concluzionează că amendamentele la Standardul internațional de contabilitate (IAS) 1 Prezentarea situațiilor financiare și la IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori îndeplinesc criteriile pentru adoptare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(4)

Modificările IAS 1 și IAS 8 implică, în consecință, modificări ale IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare, ale IAS 34 Raportarea financiară interimară și ale IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică după cum urmează:

(a)

IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

(b)

IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

(c)

IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

(d)

IAS 34 Raportarea financiară interimară se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

(e)

IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fiecare societate aplică modificările menționate la articolul 1 cel târziu de la data începerii primului său exercițiu financiar care debutează la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).


ANEXĂ

Definiția termenului „semnificativ”

Amendamente la IAS 1 și la IAS 8

Amendamente la IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare

Se modifică punctul 7 pentru o entitate care a adoptat Modificările Referințelor la Cadrul Conceptual în standardele IFRS din 2018 și se adaugă punctul 139T.

Definiții

7.

...

Semnificativ:

Informațiile sunt semnificative în cazul în care se poate preconiza în mod rezonabil că omiterea, prezentarea eronată sau ascunderea acestora ar putea influența deciziile pe care utilizatorii primari ai situațiilor financiare cu scop general le iau pe baza respectivelor situații financiare, care furnizează informații financiare cu privire la o anumită entitate raportoare.

Pragul de semnificație depinde de natura sau amploarea informațiilor ori de ambele. O entitate evaluează dacă informațiile, fie în mod individual, fie în combinație cu alte informații, sunt semnificative în contextul situațiilor sale financiare luate în ansamblu.

Informațiile sunt ascunse în cazul în care acestea sunt comunicate într-un mod care ar avea un efect similar, pentru utilizatorii primari ai situațiilor financiare, cu cel al omiterii sau al prezentării eronate a respectivelor informații. Următoarele sunt exemple de circumstanțe care pot duce la ascunderea unor informații semnificative:

(a)

informațiile privind un element, o tranzacție sau un alt eveniment semnificativ sunt prezentate în situațiile financiare, dar limbajul utilizat este vag sau neclar;

(b)

informațiile privind un element, o tranzacție sau un alt eveniment semnificativ sunt dispersate în diferite părți ale situațiilor financiare;

(c)

informațiile privind elemente, tranzacții sau alte evenimente semnificative care nu sunt similare sunt agregate în mod necorespunzător;

(d)

informațiile privind elemente, tranzacții sau alte evenimente semnificative care sunt similare sunt dezagregate în mod necorespunzător; și

(e)

inteligibilitatea situațiilor financiare este redusă ca urmare a faptului că informațiile semnificative sunt ascunse printre informații nesemnificative într-o asemenea măsură încât un utilizator primar nu poate să determine ce informații sunt semnificative.

Pentru a evalua dacă se poate preconiza în mod rezonabil că informațiile vor influența deciziile luate de utilizatorii primari ai situațiilor financiare cu scop general ale unei anumite entități raportoare, o entitate trebuie să ia în considerare caracteristicile acestor utilizatori, precum și circumstanțele proprii ale respectivei entități.

Numeroși investitori, împrumutători și alți creditori existenți și potențiali nu pot solicita entităților raportoare să le furnizeze informații direct și trebuie să se bazeze pe situațiile financiare cu scop general pentru multe dintre informațiile financiare de care au nevoie. În consecință, aceștia sunt utilizatorii primari cărora li se adresează situațiile financiare cu scop general. Situațiile financiare sunt întocmite pentru utilizatorii care au cunoștințe rezonabile privind afacerile și activitățile economice și care parcurg și analizează informațiile cu atenția cuvenită. Uneori, inclusiv utilizatorii bine informați și atenți ar putea avea nevoie de ajutorul unui consilier pentru a înțelege informațiile referitoare la fenomene economice complexe.

...

Data intrării în vigoare

...

139T

Definiția termenului „semnificativ” (Amendamente la IAS 1 și IAS 8), publicată în octombrie 2018, a modificat punctul 7 din IAS 1 și punctul 5 din IAS 8 și a eliminat punctul 6 din IAS 8. O entitate trebuie să aplice în mod prospectiv amendamentele respective pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele respective pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.

Amendamente la IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori

Se modifică punctul 5 pentru o entitate care a adoptat Modificările Referințelor la Cadrul Conceptual în standardele IFRS din 2018. Se elimină punctul 6 și se adaugă punctul 54H.

Definiții

5.

...

Termenul „semnificativ” este definit la punctul 7 din IAS 1 și este utilizat în prezentul standard cu același înțeles.

...

6.

[Eliminat]

...

Data intrării în vigoare

...

54H

Definiția termenului „semnificativ” (Amendamente la IAS 1 și IAS 8), publicată în octombrie 2018, a modificat punctul 7 din IAS 1 și punctul 5 din IAS 8 și a eliminat punctul 6 din IAS 8. O entitate trebuie să aplice în mod prospectiv amendamentele respective pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele respective pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.

Amendamente ale altor standarde și publicații IFRS

Amendamente la IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare

Se modifică punctul 21 și se adaugă punctul 23C.

Evenimente care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare după perioada de raportare

21.

Dacă evenimentele ulterioare perioadei de raportare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare sunt semnificative, se poate preconiza în mod rezonabil că neprezentarea lor ar putea influența deciziile pe care utilizatorii primari ai situațiilor financiare cu scop general le iau pe baza respectivelor situații financiare, care furnizează informații financiare cu privire la o anumită entitate raportoare. În consecință, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente ulterioare perioadei de raportare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare:

(a)

natura evenimentului; și

(b)

o estimare a efectului financiar sau o declarație conform căreia o astfel de estimare nu poate fi făcută.

...

Data intrării în vigoare

...

23C

Definiția termenului „semnificativ” (Amendamente la IAS 1 și IAS 8), publicată în octombrie 2018, a modificat punctul 21. O entitate trebuie să aplice în mod prospectiv amendamentele respective pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele respective pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt. O entitate trebuie să aplice amendamentele respective atunci când aplică amendamentele la definiția termenului „semnificativ” de la punctul 7 din IAS 1 și de la punctele 5 și 6 din IAS 8.

Amendamente la IAS 34 Raportarea financiară interimară

Se modifică punctul 24 și se adaugă punctul 58.

Prag de semnificație

...

24.

IAS 1 definește informațiile semnificative și impune prezentarea separată a elementelor semnificative, inclusiv (de exemplu) activitățile întrerupte, iar IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori impune prezentarea modificărilor estimărilor contabile, a erorilor și a modificărilor politicilor contabile. Cele două standarde nu conțin îndrumări cantitative referitoare la pragul de semnificație.

...

Data intrării în vigoare

...

58.

Definiția termenului „semnificativ” (Amendamente la IAS 1 și IAS 8), publicată în octombrie 2018, a modificat punctul 24. O entitate trebuie să aplice în mod prospectiv amendamentele respective pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele respective pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt. O entitate trebuie să aplice amendamentele respective atunci când aplică amendamentele la definiția termenului „semnificativ” de la punctul 7 din IAS 1 și de la punctele 5 și 6 din IAS 8.

Amendamente la IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente

Se modifică punctul 75 și se adaugă punctul 104.

Restructurare

...

75.

O decizie de restructurare adoptată de conducere sau de consiliul de administrație înainte de finalul perioadei de raportare nu generează o obligație implicită la finalul perioadei de raportare, cu excepția cazului în care, înainte de finalul perioadei de raportare, entitatea:

(a)

a început să pună în aplicare planul de restructurare; sau

(b)

a anunțat principalele caracteristici ale planului de restructurare celor afectați de acesta, într-o manieră suficient de clară pentru a-i determina să se aștepte, în mod justificat, că entitatea va realiza restructurarea.

Dacă o entitate începe să pună în aplicare un plan de restructurare sau anunță principalele sale caracteristici celor afectați numai după perioada de raportare, se impune prezentarea informațiilor în conformitate cu IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare dacă restructurarea este semnificativă și dacă se poate preconiza în mod rezonabil că neprezentarea informațiilor ar putea influența deciziile pe care utilizatorii primari ai situațiilor financiare cu scop general le iau pe baza respectivelor situații financiare, care furnizează informații financiare cu privire la o anumită entitate raportoare.

...

Data intrării în vigoare

...

104.

Definiția termenului „semnificativ” (Amendamente la IAS 1 și IAS 8), publicată în octombrie 2018, a modificat punctul 75. O entitate trebuie să aplice în mod prospectiv amendamentele respective pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele respective pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt. O entitate trebuie să aplice amendamentele respective atunci când aplică amendamentele la definiția termenului „semnificativ” de la punctul 7 din IAS 1 și de la punctele 5 și 6 din IAS 8.