29.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/1933 AL COMISIEI

din 6 noiembrie 2019

de stabilire a „listei Prodcom” de produse industriale, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale (1), în special articolul 2 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3924/91, statele membre trebuie să efectueze o anchetă statistică asupra producției industriale.

(2)

Această anchetă trebuie să se bazeze pe o listă de produse care identifică producția industrială relevantă.

(3)

Este necesară o listă de produse pentru alinierea statisticilor de producție și a statisticilor de comerț exterior și pentru comparația cu nomenclatura de produse a Uniunii CPA (Clasificarea produselor pe activități).

(4)

Lista de produse cerută de Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 („lista Prodcom”), este comună pentru toate statele membre și este necesară pentru a putea compara datele între statele membre.

(5)

Pentru a reflecta evoluția tehnologică și schimbările structurale ale producției industriale, este necesar să se stabilească o versiune actualizată a listei Prodcom.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista Prodcom este stabilită în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 374, 31.12.1991, p. 1.


ANEXĂ

PRODCOM

Descriere

Unitate

P

Trimitere la note

NACE: 07.10

Extracția minereurilor feroase

CPA: 07.10.10

Minereuri de fier

07.10.10.10 *

Minereuri de fier și concentratele lor. Neaglomerate (cu excepția piritelor de fier prăjite)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Minereuri de fier și concentratele lor. Aglomerate (cu excepția piritelor de fier prăjite)

kg

S

 

NACE: 07.29

Extracția altor minereuri metalifere neferoase

CPA: 07.29.11

Minereuri de cupru și concentratele lor

07.29.11.00

Minereuri de cupru și concentratele lor

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Minereuri de nichel și concentratele lor

07.29.12.00

Minereuri de nichel și concentratele lor

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Minereuri de aluminiu și concentratele lor

07.29.13.00

Minereuri de aluminiu și concentratele lor

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Minereuri de metale prețioase și concentratele lor

07.29.14.10 *

Minereuri de argint și concentratele lor

kg

S

 

07.29.14.20 *

Alte minereuri de metale prețioase și concentratele lor (cu excepția minereurilor de argint și a concentratelor lor)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Minereuri de plumb, zinc și staniu și concentratele lor

07.29.15.10 *

Minereuri de plumb și concentratele lor

kg

S

 

07.29.15.20 *

Minereuri de zinc și concentratele lor

kg

S

 

07.29.15.30 *

Minereuri de staniu și concentratele lor

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Alte minereuri și concentrate metalice neferoase n.c.a.

07.29.19.05 *

Minereuri de cobalt și concentratele lor

kg

S

 

07.29.19.10 *

Minereuri de crom și concentratele lor

kg

S

 

07.29.19.15 *

Minereuri de mangan și concentratele lor, inclusiv minereuri de mangan feruginoase și concentratele lor cu un conținut minim de mangan de 20 % din greutatea produsului uscat

kg

S

 

07.29.19.20 *

Minereuri de tungsten și concentratele lor

kg

S

 

07.29.19.25 *

Minereuri de molibden și concentratele lor. Prăjite.

kg

S

 

07.29.19.26 *

Minereuri de molibden și concentratele lor. Altele decât prăjite.

kg

S

 

07.29.19.30 *

Minereuri de titaniu și concentratele lor

kg

S

 

07.29.19.35 *

Minereuri de zirconiu și concentratele lor

kg

S

 

07.29.19.40 *

Minereuri de niobiu, tantal sau vanadiu și concentratele lor

kg

S

 

07.29.19.45 *

Minereuri de antimoniu și concentratele lor

kg

S

 

07.29.19.90 *

Alte minereuri și concentratele lor n.a.p

kg

S

 

NACE: 08.11

Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

CPA: 08.11.11

Marmură și alte pietre calcaroase pentru ornamente și construcții

08.11.11.33

Marmură și travertin, brute sau degroșate

kg

T

 

08.11.11.36

Marmură și travertin simplu debitate în blocuri sau în plăci de formă dreptunghiulară (inclusiv de formă pătrată)

kg

T

 

08.11.11.50

Ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții, având o densitate aparentă ≥ 2,5

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, gresie și alte pietre pentru ornamente și construcții

08.11.12.20 *

Cuarțit (brut, degroșat sau simplu debitat)

kg

T

 

08.11.12.33

Granit, brut sau degroșat

kg

T

 

08.11.12.36

Granit simplu debitat în blocuri sau plăci de formă dreptunghiulară (inclusiv de formă pătrată)

kg

T

 

08.11.12.50

Gresie

kg

T

 

08.11.12.60 *

Alte pietre pentru cioplit sau pentru construcții

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Calcar și gips

08.11.20.30

Gips și anhidrit

kg

T

 

08.11.20.50

Piatră de var pentru furnale, piatră de var și alte pietre calcaroase de tipul celor folosite pentru fabricarea varului sau a cimentului (cu excepția agregatelor sfărâmate de var și a pietrei calcaroase pentru cioplit)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Cretă și dolomită necalcinată

08.11.30.10

Cretă

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomită, brută, degroșată sau simplu debitată în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară (cu excepția dolomitei calcinate sau sinterizate, a dolomitei aglomerate și a dolomitei concasate folosite ca agregat pentru beton sau la pietruirea drumurilor ori ca balast pentru căile ferate sau de altă natură)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Ardezie

08.11.40.00

Ardezie, brută, degroșată sau simplu debitată în blocuri sau plăci dreptunghiulare sau pătrate

kg

T

 

NACE: 08.12

Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

CPA: 08.12.11

Nisipuri naturale

08.12.11.50

Nisipuri silicioase (nisipuri cuarțoase sau nisipuri industriale)

kg

S

 

08.12.11.90

Nisipuri cum ar fi nisipurile argiloase, nisipurile caolinice, nisipurile feldspatice (cu excepția nisipurilor silicioase, a nisipurilor metalifere)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Granule, spărturi și praf; pietriș, prundiș

08.12.12.10

Prundiș, pietriș, din cele folosite ca agregate pentru beton sau la pietruirea drumurilor ori ca balast pentru căile ferate sau de altă natură; galeți și cremene

kg

S

 

08.12.12.35 *

Calcar, dolomită și alte pietre calcaroase, concasate

kg

S

 

08.12.12.40 *

Alte pietre concasate, din cele folosite de obicei ca agregate pentru beton sau la pietruirea drumurilor ori ca balast pentru căile ferate sau de altă natură (cu excepția prundișului, a pietrișului, a galeților, a cremenii, a calcarului, a dolomitei și a altor pietre calcaroase)

kg

S

 

08.12.12.50

Granule, așchii și praf de marmură

kg

S

 

08.12.12.90

Granule, așchii și praf de travertin, ecausin, granit, porfir, bazalt, gresie și alte pietre pentru cioplit

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Amestecuri de zgură și deșeuri industriale similare, conținând sau nu pietriș, prundiș, galeți sau cremene pentru construcții

08.12.13.00

Amestecuri de zgură și deșeuri industriale similare, conținând sau nu pietriș, prundiș, galeți sau cremene pentru construcții

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Caolin și alte argile caoline

08.12.21.40 z

Caolin, necalcinat

kg

T

 

08.12.21.60

Argile caolinice (argile „ball clay” și argile plastice)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Alte argile, andaluzit, disten și silimanit; mulit; pământuri de șamotă și de cărămizi silicioase

08.12.22.10

Bentonită

kg

T

 

08.12.22.30

Argile refractare

kg

T

 

08.12.22.55 *

Alte argile

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andaluzit, cianit și silimanit

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mullit

kg

T

 

08.12.22.80 *

Pământuri de șamotă sau de cărămizi silicioase

kg

T

 

NACE: 08.91

Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale

CPA: 08.91.11

Calciu natural sau fosfați aluminocalcici naturali

08.91.11.00

Fosfați de calciu naturali, fosfați aluminocalcici naturali și cretă fosfatică

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Pirite de fier neprăjite; sulf brut sau nerafinat

08.91.12.20 *

Pirite de fier neprăjite

kg

T

 

08.91.12.30 *

Sulf brut sau nerafinat (inclusiv sulf recuperat)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Alte minerale chimice și de fertilizare

08.91.19.00

Alte minerale chimice și de fertilizare

kg

T

 

NACE: 08.93

Extracția sării

CPA: 08.93.10

Sare și clorură de sodiu pură; apă de mare

08.93.10.00

Sare (inclusiv sare denaturată, dar excluzând sarea pentru consum uman) și clorura de sodiu pură, sub formă de soluție apoasă sau nu, sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate

kg

T

 

NACE: 08.99

Alte activități extractive n.c.a.

CPA: 08.99.10

Bitumuri și asfalturi, naturale; asfaltiți și roci asfaltice

08.99.10.00

Bitum natural și asfalt natural; asfaltiți și roci asfaltice

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Pietre prețioase și semiprețioase (cu excepția diamantelor industriale), brute sau tăiate simplu sau degroșate

08.99.21.10 *

Diamante brute sau tăiate simplu sau degroșate

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Pietre prețioase (altele decât diamantele) și pietre semiprețioase, brute sau tăiate simplu sau degroșate

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Diamante industriale, brute sau tăiate, despicate sau eboșate simplu; piatră ponce; corindon granular; corindon natural, granat natural și alți abrazivi naturali

08.99.22.10 *

Diamante industriale. Brute sau tăiate, despicate sau eboșate simplu, dar nemontate și neîncastrate

kg

T

 

08.99.22.20 *

Piatră ponce

kg

T

 

08.99.22.30 *

Corindon granular, corindon natural, granat natural și alți abrazivi naturali, tratați termic sau nu

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Alte minerale

08.99.29.00

Alte minerale

kg

T

 

NACE: 10.11

Prelucrarea și conservarea cărnii

CPA: 10.11.11

Carne provenind de la animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

10.11.11.40

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată, în carcase, semicarcase și sferturi nedezosate

kg

S

 

10.11.11.90

Carne de animale din specia bovine, tranșată, proaspătă sau refrigerată

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Carne de porcine, proaspătă sau refrigerată

10.11.12.30

Carne de animale din specia porcine, proaspătă sau refrigerată, în carcase și semicarcase (inclusiv carne proaspătă ambalată cu sare pentru conservare temporară)

kg

S

 

10.11.12.50

Jamboane proaspete sau refrigerate, spete și părți din acestea, nedezosate (inclusiv carne proaspătă ambalată cu sare pentru conservare temporară)

kg

S

 

10.11.12.90

Carne de porcine, proaspătă sau refrigerată (inclusiv carne proaspătă ambalată cu sare pentru conservare temporară; cu excepția carcaselor și a semicarcaselor, a jamboanelor, a spetelor și a părților acestora, nedezosate)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Carne de ovine, proaspătă sau refrigerată

10.11.13.00

Carne de miel sau de oaie, proaspătă sau refrigerată, în carcase, semicarcase și părți din acestea

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Carne de caprine, proaspătă sau refrigerată

10.11.14.00

Carne proaspătă sau refrigerată de caprine

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Carne de cal și alte cabaline, proaspătă sau refrigerată

10.11.15.00

Carne proaspătă sau refrigerată de cai și alte cabaline

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Organe interne comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai și alte cabaline, proaspete sau refrigerate

10.11.20.00

Organe interne comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai și alte cabaline, proaspete sau refrigerate

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Carne de bovine, congelată

10.11.31.00

Carcase congelate, semicarcase, sferturi de bovine

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Carne de porcine, congelată

10.11.32.30

Carcase și semicarcase congelate din carne de porcine

kg

S

 

10.11.32.50

Jamboane congelate; spete și părți din acestea, nedezosate, din carne de porcine

kg

S

 

10.11.32.90

Carne de porcine congelată (cu excepția carcaselor și a semicarcaselor, a jamboanelor, a spetelor și a părților acestora, nedezosate)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Carne de ovine, congelată

10.11.33.00

Carne congelată de miel sau de oaie, în carcase, semicarcase și părți din acestea

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Carne de caprine, congelată

10.11.34.00

Carne de caprine congelată

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Carne de cal și de alte cabaline, congelată

10.11.35.00

Carne congelată de cai și alte cabaline

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

10.11.39.10

Organe comestibile congelate de bovine, porcine, ovine, caprine, cai și alte cabaline

kg

S

 

10.11.39.30

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate (inclusiv carne și organe comestibile de iepuri și iepuri de casă, vânat; cu excepția picioarelor de broască și a cărnii și organelor comestibile de pasăre, de bovine, de cabaline, de porcine, de ovine și de caprine)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Lână provenită din procesul de tăbăcire, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de smulgere

10.11.41.00

Lână nedegresată, necardată sau nepieptănată (inclusiv lână spălată înainte de separarea de piele) (cu excepția lânii tunse)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Piei brute întregi de bovine sau de cabaline

10.11.42.00

Piei brute întregi de bovine sau de cabaline (cu excepția celor legate de pozițiile SA 4101 90 )

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Alte piei brute de bovine sau de cabaline

10.11.43.00

Alte piei brute de bovine sau de cabaline

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Piei brute de oaie și miel

10.11.44.00

Piei de oi sau miei

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Piei brute de capră și ied

10.11.45.00

Piei brute de capre sau iezi, dar netăbăcite, proaspete sau conservate

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Grăsimi de bovine, ovine, caprine sau porcine

10.11.50.40

Slănină fără părți slabe de carne de porc, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată, în saramură sau afumată (cu excepția celei topite)

kg

S

 

10.11.50.60

Grăsime și untură de porc; topite

kg

S

 

10.11.50.70

Grăsimi de animale din speciile bovine; ovine sau caprine; brute sau topite

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Organe crude, necomestibile

10.11.60.30

Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți (cu excepția celor de pește)

kg

S

 

10.11.60.90

Deșeuri de animale, improprii pentru consumul uman (cu excepția celor de pește, a intestinelor, a vezicilor și a stomacurilor)

kg

S

 

NACE: 10.12

Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

CPA: 10.12.10

Carne de păsări de curte, proaspătă sau refrigerată

10.12.10.10

Carne netranșată în bucăți, proaspătă sau refrigerată, de pui

kg

S

 

10.12.10.20

Carne netranșată în bucăți, proaspătă sau refrigerată, de curcan

kg

S

 

10.12.10.30 z

Carne netranșată în bucăți, proaspătă sau refrigerată de gâște; rațe și bibilici

kg

S

 

10.12.10.50

Bucăți de carne de pui, proaspete sau refrigerate

kg

S

 

10.12.10.60

Bucăți de carne de curcan, proaspete sau refrigerate

kg

S

 

10.12.10.70 z

Bucăți de carne proaspete sau refrigerate, de gâște, rațe și bibilici

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Carne de păsări de curte, congelată

10.12.20.13

Carne de pui netranșată în bucăți, congelată

kg

S

 

10.12.20.15

Carne de curcan netranșată în bucăți, congelată

kg

S

 

10.12.20.17 z

Carne netăiată în bucăți, de gâște, rațe și bibilici, congelată

kg

S

 

10.12.20.53

Carne de pui tranșată în bucăți, congelată

kg

S

 

10.12.20.55

Carne de curcan tranșată în bucăți, congelată

kg

S

 

10.12.20.57 z

Carne de gâște, rațe și bibilici, tranșată în bucăți, congelată

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Grăsimi de păsări de curte

10.12.30.00

Grăsimi de păsări de curte

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Organe comestibile de păsări de curte

10.12.40.00

Organe comestibile de păsări de curte

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Pene și piei de păsări cu pene

10.12.50.00

Piei de păsări cu pene sau puf, pene prelucrate etc.

kg

S

 

NACE: 10.13

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

CPA: 10.13.11

Carne tranșată de porc, sărată, uscată sau afumată (bacon și jambon)

10.13.11.20

Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate, din carne de animale din specia porcine, sărate, în saramură, uscate sau afumate

kg

S

 

10.13.11.50

Piept de porc și părți din acesta, sărate, în saramură, uscate sau afumate

kg

S

 

10.13.11.80

Carne de porc sărată, în saramură, uscată sau afumată (inclusiv bacon, părți ¾/mijloc, părți anterioare și bucăți din acestea; cu excepția jamboanelor, a spetelor și a părților acestora nedezosate, a piepturilor și a părților acestora)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Carne de bovine, sărată, uscată sau afumată

10.13.12.00

Carne de animale din specia bovine sărată, în saramură, uscată sau afumată

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Alte cărnuri și organe comestibile, sărate, în saramură, uscate sau afumate (cu excepția cărnii de porcine și de bovine); făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

10.13.13.00

Carne sărată, în saramură, uscată sau afumată; făină comestibilă și pudră de carne sau de organe comestibile (cu excepția cărnii de porc și de bovine, sărată, în saramură, uscată sau afumată)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Cârnați și produse similare din carne, organe comestibile sau sânge

10.13.14.30 z

Cârnați și produse similare din ficat și preparate alimentare bazate pe acestea (cu excepția alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Cârnați și produse similare din carne, organe sau sânge și preparate alimentare bazate pe acestea (cu excepția cârnaților din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge

10.13.15.05 z

Preparate sau conserve din ficat de gâscă sau rață (cu excepția cârnaților și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Preparate sau conserve din ficat provenind de la alte animale (cu excepția cârnaților și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Preparate sau conserve din carne sau organe de curcan (cu excepția cârnaților, a preparatelor alimentare pe bază de ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Alte preparate sau conserve de carne de pasăre de curte (cu excepția cârnaților, a preparatelor din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Preparate sau conserve din carne de porcine: jamboane și părți din acestea (cu excepția alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Preparate sau conserve din carne de porcine: spete și părți din acestea (cu excepția alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Preparate sau conserve din carne, organe și amestecuri din carne de animale domestice din specia porcină, care conțin < 40 % carne sau organe de orice fel și grăsimi de orice fel (cu excepția cârnaților și a produselor similare, a preparatelor omogenizate, a preparatelor din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Alte preparate sau conserve din carne sau din organe și amestecuri din carne de porcine, inclusiv amestecuri (cu excepția cârnaților și a produselor similare, a preparatelor omogenizate, a preparatelor din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Preparate sau conserve din carne sau organe de animale din specia bovină (cu excepția cârnaților și a produselor similare, a preparatelor omogenizate, a preparatelor din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Alte preparate sau conserve din carne sau organe, inclusiv sânge (cu excepția cârnaților și a produselor similare, a preparatelor omogenizate, a preparatelor din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Făină, pudră sau pelete de carne improprii consumului uman; jumări

10.13.16.00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din carne sau organe, improprii consumului uman; jumări

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Gătitul și alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne

10.13.91.00

Gătitul și alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne

 

I

 

NACE: 10.20

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

CPA: 10.20.11

Fileuri de pește și altă carne de pește (tocată sau nu), proaspete sau refrigerate

10.20.11.10 *

Fileuri de pește și carne de pește (inclusiv aripioare de rechin), tocată sau nu, proaspete sau refrigerate

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Ficat, icre și lapți de pește, proaspeți sau refrigerați

10.20.12.00

Ficat, icre și lapți de pește, proaspeți sau refrigerați

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Pește, congelat

10.20.13.30

Pește de mare, întreg, congelat

kg

S

 

10.20.13.60

Pește de apă dulce, întreg, congelat

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Fileuri de pește, congelate

10.20.14.00

Fileuri de pește congelate

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Carne de pește (tocată sau nu), congelată

10.20.15.10 *

Carne de pește congelată, tocată sau nu (cu excepția fileurilor și surimi)

kg

S

 

10.20.15.20 *

Surimi crud congelat

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Ficat, icre și lapți de pește, congelați

10.20.16.00

Ficat, icre și lapți de pește, congelați

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Fileuri de pește, uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate

10.20.21.00

Fileuri de pește, uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Ficat, icre, lapți, înotătoare, capete, cozi, vezici înotătoare de pește și alte organe comestibile de pește uscate, afumate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

10.20.22.50

Ficat, icre, lapți, înotătoare, capete, cozi, vezici înotătoare de pește și alte organe comestibile de pește uscate, afumate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Pește, uscat, sărat sau nu, sau în saramură

10.20.23.50

Pește uscat, sărat sau nu; pește sărat, dar nu uscat; pește în saramură (cu excepția fileurilor, a peștelui afumat, a capetelor, cozilor și vezicilor înotătoare de pește)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Pește, inclusiv fileuri, afumat

10.20.24.25

Somoni afumați de Pacific și de Atlantic și lostrițe (inclusiv fileuri, cu excepția capetelor, cozilor și vezicilor înotătoare de pește)

kg

S

 

10.20.24.55

Heringi afumați (inclusiv fileuri, cu excepția capetelor, cozilor și vezicilor înotătoare de pește)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Păstrăv afumat (inclusiv fileuri, cu excepția capetelor, cozilor și vezicilor înotătoare de pește)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Pește afumat (cu excepția heringilor, a păstrăvilor, a somonilor de Pacific și de Atlantic și a lostrițelor)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Pește, altfel preparat sau conservat, cu excepția preparatelor alimentare din pește

10.20.25.10

Preparate sau conserve din somoni, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.20.25.20

Preparate sau conserve din heringi, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.20.25.30

Preparate sau conserve din sardine, sardinele, brisling și șproturi, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.20.25.40

Preparate sau conserve din toni, toni dungați și pălămide, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.20.25.50

Preparate sau conserve din macrouri, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.20.25.60

Preparate sau conserve din hamsii, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.20.25.70

Fileuri de pește, în aluat sau pesmet, inclusiv batoane de pește (cu excepția alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.20.25.80

Alte preparate sau conserve din pește, întreg sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

10.20.25.90

Preparate sau conserve din pește (cu excepția celor din pește întreg sau în bucăți și a alimentelor și preparatelor alimentare)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Caviar și înlocuitorii acestuia

10.20.26.30

Caviar (icre de sturion)

kg

S

 

10.20.26.60

Înlocuitori de caviar

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Crustacee, congelate, uscate, sărate sau în saramură

10.20.31.00 z

Crustacee, congelate, uscate, sărate sau în saramură

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Moluște, congelate, uscate, sărate sau în saramură

10.20.32.50 z

Moluște (stridii, midii, sepii, calamari și caracatițe), congelate, uscate, sărate sau în saramură

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Alte nevertebrate acvatice și alge marine, congelate, uscate, sărate sau în saramură

10.20.33.50 * z

Alte nevertebrate acvatice (scoici, meduze etc.), congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și pelete de nevertebrate acvatice altele decât crustaceele, proprii consumului uman, congelate, uscate, sărate sau în saramură

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice și alge marine, altfel preparate sau conservate

10.20.34.00 * z

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice și alge marine, altfel preparate sau conservate

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Făină, praf sau pelete de pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau alge marine, improprii consumului uman

10.20.41.00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, improprii consumului uman

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Alte produse necomestibile din pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau alge marine

10.20.42.00

Alte produse necomestibile din pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau alge marine (inclusiv deșeuri de pește; cu excepția fanoanelor și a filamentelor de fanoane, a coralilor sau materialelor similare, a scoicilor și a carapacelor, a oaselor de sepie și a bureților bruți sau simplu preparați/naturali)

kg

S

 

NACE: 10.31

Prelucrarea și conservarea cartofilor

CPA: 10.31.11

Cartofi, congelați

10.31.11.10

Cartofi congelați, negătiți sau gătiți prin aburi sau fierbere în apă

kg

S

 

10.31.11.30

Cartofi congelați, preparați sau conservați (inclusiv cartofi gătiți sau gătiți parțial în ulei și apoi congelați; cu excepția celor în oțet sau acid acetic)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Cartofi deshidratați, tăiați sau nu, dar nepreparați altfel

10.31.12.00

Cartofi deshidratați, tăiați sau nu, dar nepreparați altfel

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Cartofi deshidratați sub formă de făină, pudră, granule sau pelete

10.31.13.00

Cartofi deshidratați sub formă de făină, griș, fulgi, granule și pelete

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Cartofi preparați sau conservați

10.31.14.30

Cartofi preparați sau conservați sub formă de făină, griș sau fulgi (cu excepția cartofilor congelați, a chipsurilor, a cartofilor conservați în oțet sau acid acetic)

kg

S

 

10.31.14.60

Cartofi preparați sau conservați, inclusiv chipsuri (cu excepția cartofilor congelați, conservați în oțet sau acid acetic, sub formă de făină, de griș sau de fulgi)

kg

S

 

NACE: 10.32

Fabricarea sucurilor de fructe și legume

CPA: 10.32.11

Suc de tomate

10.32.11.00

Suc de tomate

l

S

 

CPA: 10.32.12

Suc de portocale

10.32.12.10

Suc de portocale neconcentrat, congelat

kg

S

 

10.32.12.20

Suc de portocale neconcentrat (cu excepția celui congelat)

l

S

 

10.32.12.30

Suc de portocale n.c.a.

l

S

 

CPA: 10.32.13

Suc de grepfrut

10.32.13.00

Suc de grepfrut

l

S

 

CPA: 10.32.14

Suc de ananas

10.32.14.00

Suc de ananas

l

S

 

CPA: 10.32.15

Suc de struguri

10.32.15.00

Suc de struguri (inclusiv must de struguri)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Suc de mere

10.32.16.00

Suc de mere

l

S

 

CPA: 10.32.17

Amestecuri de sucuri de fructe și legume

10.32.17.00

Amestecuri de sucuri de fructe și legume

l

S

 

CPA: 10.32.19

Alte sucuri de fructe sau de legume

10.32.19.10

Suc neconcentrat dintr-un singur fruct de citrice (cu excepția sucului de portocale și de grepfrut)

l

S

 

10.32.19.20

Suc neconcentrat dintr-un singur fruct sau dintr-o singură legumă, nefermentat și fără adaos de alcool (cu excepția sucului de portocale, de grepfrut, de ananas, de tomate, de struguri și de mere)

l

S

 

10.32.19.30

Alte sucuri de fructe sau de legume n.c.a.

l

S

 

NACE: 10.39

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

CPA: 10.39.11

Legume, congelate

10.39.11.00

Legume congelate și amestecuri de legume, nefierte sau fierte în apă sau în aburi (cu excepția cartofilor)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Legume conservate provizoriu

10.39.12.00

Legume conservate provizoriu cu dioxid de sulf, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură conservarea lor, dar improprii consumului alimentar în această stare

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Legume deshidratate

10.39.13.30

Ceapă uscată, întreagă, tăiată felii sau bucăți sau pudră, dar nepreparată altfel

kg

S

 

10.39.13.50

Ciuperci și trufe uscate, întregi, tăiate felii sau bucăți sau pudră, dar nepreparate altfel

kg

S

 

10.39.13.90

Legume uscate (cu excepția cartofilor, a cepei, a ciupercilor și a trufelor) și amestecuri de legume, întregi, tăiate felii sau bucăți sau pudră, dar nepreparate altfel

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Fasole, conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.15.00 z

Fasole, conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Mazăre, conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.16.00 z

Mazăre, conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Alte legume (cu excepția cartofilor) conservate, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.17.10 z

Tomate conservate, întregi sau bucăți (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a tomatelor conservate în oțet sau acid acetic)

kg

S

 

10.39.17.21

Piure și pastă de tomate neconcentrate

kg

S

 

10.39.17.25

Piure și pastă de tomate concentrate

kg

S

 

10.39.17.30 z

Ciuperci și trufe preparate sau conservate (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a ciupercilor și trufelor uscate, congelate sau conservate în oțet sau acid acetic)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Legume și amestecuri de legume congelate (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume, a legumelor congelate și a amestecurilor de legume nepreparate sau preparate la abur sau în apă fiartă sau conservate în oțet sau acid acetic)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Varză acră conservată (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a verzei acre uscate, congelate sau conservate în oțet sau acid acetic)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Sparanghel conservat (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a sparanghelului uscat, congelat sau conservat în oțet sau acid acetic)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Măsline preparate sau conservate (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a măslinelor uscate, congelate sau conservate în oțet sau acid acetic)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Porumb dulce preparat sau conservat (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a porumbului dulce uscat, congelat sau conservat în oțet sau acid acetic)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Legume și amestecuri de legume n.c.a. (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a legumelor congelate și a amestecurilor de legume congelate)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Legume (cu excepția cartofilor), fructe, fructe cu coajă lemnoasă și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

10.39.18.00

Legume (cu excepția cartofilor), fructe, fructe cu coajă lemnoasă și alte părți comestibile din plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, gătite sau negătite, congelate

10.39.21.00

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă congelate, negătite sau gătite la abur sau fierte în apă

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Gemuri, jeleuri de fructe, piureuri și paste de fructe, inclusiv fructe cu coajă lemnoasă

10.39.22.30

Gemuri, marmelade, jeleuri, paste sau piureuri de citrice, obținute prin gătire (cu excepția preparatelor omogenizate)

kg

S

 

10.39.22.90

Gemuri, marmelade, jeleuri, piureuri și paste de fructe sau de fructe cu coajă lemnoasă, obținute prin gătire (cu excepția citricelor, a preparatelor omogenizate)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Fructe cu coajă lemnoasă, arahide, prăjite, sărate sau altfel preparate

10.39.23.30

Arahide preparate sau conservate (inclusiv unt de arahide; cu excepția arahidelor în oțet sau acid acetic, a celor congelate, a piureurilor și a pastelor)

kg

S

 

10.39.23.90

Fructe cu coajă lemnoasă preparate sau conservate (altele decât arahide) și alte semințe și amestecuri (cu excepția celor în oțet sau acid acetic, a celor congelate, a piureurilor și a paste, a celor conservate cu zahăr)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, conservate provizoriu, dar nu pentru consum imediat

10.39.24.10

Coji de citrice sau de pepeni, proaspete, congelate, uscate sau conservate provizoriu în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare

kg

S

 

10.39.24.30

Alte fructe și fructe cu coajă lemnoasă conservate provizoriu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare, neadecvate însă consumului imediat

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Arahide și fructe cu coajă lemnoasă, decorticate

10.39.25.00

Arahide și fructe cu coajă lemnoasă, decorticate, și semințe de floarea soarelui, decojite

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Alte fructe și fructe cu coajă lemnoasă preparate, deshidratate sau conservate

10.39.29.10

Struguri uscați

kg

S

 

10.39.29.30 *

Fructe uscate (cu excepția strugurilor); amestecuri de fructe cu coajă lemnoasă uscate și/sau fructe uscate

kg

S

 

10.39.29.50

Fructe preparate sau conservate, n.c.a. (cu excepția müsli-ului)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Materii vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri vegetale și produse secundare

10.39.30.00

Deșeuri și subproduse vegetale pentru consum animal, n.c.a.

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Gătitul și alte servicii de preparare pentru conservarea fructelor și legumelor

10.39.91.00

Gătitul și alte servicii de preparare (concentrare etc.) pentru conservarea fructelor și legumelor

 

I

 

NACE: 10.41

Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

CPA: 10.41.11

Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate

10.41.11.00

Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină și ulei de seu (cu excepția celor emulsionate, amestecate sau altfel preparate)

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine

10.41.12.00

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine (cu excepția celor modificate chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile lor, rafinate sau nu, dar nemodificate chimic

10.41.19.00

Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile lor, rafinate sau nu (cu excepția celor modificate chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Ulei de arahide, nerafinat

10.41.21.10

Ulei de arahide nerafinat și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Ulei de măsline, nerafinat

10.41.22.10

Ulei de măsline virgin și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic)

kg

S

 

10.41.22.20

Uleiuri și fracțiunile lor obținute numai din măsline, brute (inclusiv cele în amestec cu ulei de măsline virgin, rafinat) (cu excepția uleiurilor virgine de măsline și a uleiurilor modificate chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Ulei de semințe de floarea-soarelui, nerafinat

10.41.23.00

Ulei nerafinat de semințe de floarea soarelui și de șofrănaș și fracțiunile acestora (cu excepția celor modificate chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Ulei de rapiță, colză și muștar, nerafinat

10.41.24.10

Uleiuri nerafinate de rapiță, de colză sau de muștar și fracțiunile lor (cu excepția celor modificate chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Ulei de palmier, nerafinat

10.41.25.10

Ulei nerafinat de palmier și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Alte uleiuri vegetale, nerafinate

10.41.29.10

Alte uleiuri vegetale, nerafinate (cu excepția uleiurilor modificate chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Deșeuri de bumbac

10.41.30.00

Deșeuri de bumbac

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Șrot și alte reziduuri solide de grăsimi sau uleiuri vegetale

10.41.41.30

Șroturi și alte reziduuri solide rezultate din extracția uleiului de soia

kg

S

 

10.41.41.50

Șroturi și alte reziduuri solide rezultate din extracția grăsimilor sau uleiului de floarea soarelui

kg

S

 

10.41.41.70

Șroturi și alte reziduuri solide rezultate din extracția grăsimilor sau uleiului de rapiță sau de colză

kg

S

 

10.41.41.90

Șroturi și alte reziduuri solide rezultate din extracția grăsimilor/uleiurilor vegetale (inclusiv semințe de bumbac, de in, de nucă de cocos, copra, nuci sau miez de palmier; cu excepția semințelor de soia, de floarea soarelui, de rapiță sau de colză)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Făină și pulbere de semințe oleaginoase sau de fructe oleaginoase, cu excepția celor de muștar

10.41.42.00

Făinuri și griș din fructe și semințe oleaginoase (cu excepția celor de muștar)

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Ulei de soia și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.51.00

Ulei de soia rafinat și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Ulei de arahide și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.52.00

Ulei de arahide rafinat și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Ulei de măsline și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.53.10

Ulei de măsline rafinat și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic)

kg

S

 

10.41.53.30

Uleiuri și fracțiunile lor obținute numai din măsline (inclusiv cele în amestec cu ulei de măsline virgin, rafinat) (cu excepția uleiurilor nerafinate, a uleiurilor virgine de măsline și a uleiurilor modificate chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Ulei de semințe de floarea-soarelui și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.54.00

Ulei rafinat de semințe de floarea soarelui și șofrănel și fracțiunile lor (cu excepția celor modificate chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Ulei de semințe de bumbac și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.55.00

Ulei rafinat de semințe de bumbac și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Uleiuri de rapiță, colză și muștar și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic

10.41.56.00

Uleiuri rafinate de rapiță, de colză sau de muștar și fracțiunile lor (cu excepția celor modificate chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Ulei de palmier și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.57.00

Ulei rafinat de palmier și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Ulei de cocos și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.58.00

Ulei rafinat de nucă de cocos (copra) și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic)

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Alte uleiuri și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic; grăsimi uleiuri vegetale stabilizate (cu excepția uleiului de porumb) și fracțiunile lor n.c.a., rafinate, dar nemodificate chimic

10.41.59.00

Alte uleiuri și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic; grăsimi vegetale și alte uleiuri vegetale fixe (cu excepția uleiului de porumb) și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate, esterificate, dar nepreparate altfel

10.41.60.30

Grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau în întregime, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, dar nepreparate altfel (inclusiv rafinate)

kg

S

 

10.41.60.50

Grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau în întregime, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, dar nepreparate altfel (inclusiv rafinate)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Ceruri vegetale (cu excepția trigliceridelor)

10.41.71.00

Ceruri de origine vegetală (inclusiv rafinate) (cu excepția trigliceridelor)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; reziduuri rezultate din tratarea grăsimilor sau a cerurilor animale sau vegetale

10.41.72.00

Degras; reziduuri rezultate din tratarea grăsimilor sau a cerurilor animale sau vegetale

kg

S

 

NACE: 10.42

Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

CPA: 10.42.10

Margarină și alte grăsimi alimentare similare

10.42.10.30

Margarină și preparate tartinabile cu conținut redus și scăzut de grăsimi (cu excepția margarinei lichide)

kg

S

 

10.42.10.50

Alte preparate comestibile din grăsimi și uleiuri, inclusiv margarină lichidă

kg

S

 

NACE: 10.51

Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

CPA: 10.51.11

Lapte lichid procesat

10.51.11.33

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi ≤ 1 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi ≤ 1 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net > 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 1 % din greutate, dar ≤ 6 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 1 % din greutate, dar ≤ 6 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Lapte și smântână cu > 6 % grăsimi, neconcentrate și neîndulcite

10.51.12.10

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 6 % din greutate, dar ≤ 21 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe de ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 6 % din greutate, dar ≤ 21 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe de > 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 21 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe de ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 21 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje de > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Lapte degresat și smântână praf

10.51.21.30

Lapte praf degresat (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi ≤ 1,5 % din greutate), în ambalaje directe de ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Lapte praf degresat (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi ≤ 1,5 % din greutate), în ambalaje directe de > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Lapte integral și smântână praf

10.51.22.30

Lapte praf integral sau smântână integrală praf (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi > 1,5 % din greutate), în ambalaje directe de ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Lapte praf integral sau smântână integrală praf (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi > 1,5 % din greutate), în ambalaje directe de > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Unt și paste lactate pentru tartine

10.51.30.30

Unt cu un conținut de grăsimi ≤ 85 % din greutate

kg

S

 

10.51.30.50

Unt cu un conținut de grăsimi > 85 % din greutate și alte grăsimi și uleiuri derivate din lapte (cu excepția produselor lactate tartinabile cu un conținut de grăsimi < 80 % din greutate)

kg

S

 

10.51.30.70

Produse lactate tartinabile cu un conținut de grăsimi < 80 % din greutate

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Brânză și caș

10.51.40.30

Brânză nematurată sau nefermentată (brânză proaspătă) (inclusiv brânză din zer și caș)

kg

S

 

10.51.40.50

Brânză rasă, pudră, cu mucegai și alte tipuri de brânză netopită (cu excepția brânzei proaspete, a brânzei din zer și a cașului)

kg

S

 

10.51.40.70

Brânză topită (cu excepția brânzei rase sau pudră)

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Lapte și smântână, concentrate sau aditivate cu zahăr sau alți îndulcitori, în alte forme decât cea solidă

10.51.51.04

Lapte condensat sau sub formă de praf; neîndulcit

kg

S

 

10.51.51.08

Lapte condensat sau sub formă de praf; îndulcit

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Iaurt și alte sortimente de lapte sau smântână fermentate sau acrite

10.51.52.41

Lapte covăsit, smântână, iaurt și alte produse fermentate

kg

S

 

10.51.52.45

Iaurt lichid aromatizat sau lapte acidulat (lapte covăsit, smântână, iaurt și alte lactate fermentate aromatizate sau cu adaos de fructe, fructe cu coajă lemnoasă sau cacao)

kg

S

 

10.51.52.63

Zară praf

kg

S

 

10.51.52.65

Zară

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Cazeină

10.51.53.00

Cazeină și cazeinați

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Lactoză și sirop de lactoză

10.51.54.00

Lactoză și sirop de lactoză (inclusiv lactoză pură din punct de vedere chimic)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Zer

10.51.55.30

Zer și zer modificat sub formă de praf, granule sau alte forme solide; concentrat sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndulcitori

kg

S

 

10.51.55.60

Zer și zer modificat lichid sau sub formă de pastă, concentrat sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndulcitori

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Produse lactate n.c.a.

10.51.56.00

Produse din componente de lapte natural, n.c.a.

kg

S

 

NACE: 10.52

Fabricarea înghețatei

CPA: 10.52.10

Înghețată și alte produse similare comestibile sub formă înghețată

10.52.10.00

Înghețată și alte produse similare comestibile sub formă înghețată (inclusiv șerbet, înghețată pe băț), cu excepția amestecurilor și a bazelor pentru înghețată

l

S

 

NACE: 10.61

Fabricarea produselor de morărit

CPA: 10.61.11

Orez decorticat

10.61.11.00

Orez decorticat (brun)

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Orez, măcinat complet sau parțial sau zdrobit

10.61.12.30

Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat

kg

S

 

10.61.12.50

Orez sub formă de spărturi

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Făină de grâu sau borceag

10.61.21.00

Făină de grâu sau de meslin

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Alte făini de cereale

10.61.22.00

Făină de cereale (cu excepția făinii de grâu sau de meslin)

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Făină de legume

10.61.23.00

Făină și griș din mazăre uscată, fasole, linte, sago, manioc, arorut, salep, topinambur, batate și rădăcini și tuberculi similari uscați; făină, griș, pudră din fructe comestibile și din fructe cu coajă lemnoasă

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Amestecuri pentru produse de panificație

10.61.24.00

Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de panificație, a prăjiturilor, a produselor de patiserie sau a biscuiților, a vafelor, alveolelor, pesmeților, pâinii prăjite și produselor prăjite similare și a altor produse de panificație

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Crupe și făină de grâu

10.61.31.33

Crupe și griș din grâu dur

kg

S

 

10.61.31.35

Crupe și griș din grâu comun și din alac

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Crupe, făini și pelete de cereale n.c.a.

10.61.32.30

Crupe și griș din ovăz, porumb, orez, secară, orz și alte cereale (cu excepția grâului)

kg

S

 

10.61.32.40

Aglomerate sub formă de pelete din grâu

kg

S

 

10.61.32.50

Pelete din ovăz, porumb, orez, secară, orz și alte cereale (cu excepția grâului)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Cereale pentru micul dejun și alte produse pe bază de cereale

10.61.33.33

Boabe de cereale decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite (cu excepția orezului)

kg

S

 

10.61.33.35

Germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți (cu excepția orezului)

kg

S

 

10.61.33.51

Preparate de tip müsli pe bază de fulgi de cereale neprăjiți

kg

S

 

10.61.33.53

Alte preparate alimentare obținute prin expandarea sau prăjirea cerealelor

kg

S

 

10.61.33.55

Cereale sub formă de boabe, prefierte sau preparate în alt mod (cu excepția porumbului)

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Tărâțe, gozuri și alte reziduuri de la prelucrarea cerealelor

10.61.40.10

Tărâțe, gozuri și alte reziduuri provenite din cernere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a porumbului

kg

S

 

10.61.40.30

Tărâțe, gozuri și alte reziduuri provenite din cernere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a orezului

kg

S

 

10.61.40.50

Tărâțe, gozuri și alte reziduuri provenite din cernere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a grâului

kg

S

 

10.61.40.90

Tărâțe, gozuri și alte reziduuri provenite din cernere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor (cu excepția porumbului, orezului, grâului)

kg

S

 

NACE: 10.62

Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

CPA: 10.62.11

Amidon și fecule; inulină; gluten de grâu; dextrină și alte tipuri de amidon modificat

10.62.11.11

Amidon de grâu

kg

S

 

10.62.11.13

Amidon de porumb

kg

S

 

10.62.11.15

Amidon de cartofi

kg

S

 

10.62.11.19

Amidonuri (inclusiv de orez, manioc, arorut și măduvă de sagotier) (cu excepția grâului, porumbului și cartofilor)

kg

S

 

10.62.11.30

Inulină

kg

S

 

10.62.11.50

Gluten de grâu (cu excepția glutenului de grâu preparat pentru a fi utilizat ca liant sau ca glazură sau decorație pentru industria textilă)

kg

S

 

10.62.11.70

Dextrine și alte amidonuri modificate (inclusiv esterificate/eterificate, amidonuri solubile, amidonuri pregelatinizate/amidon de îngroșare, amidon dialdehidă, amidon tratat cu formaldehidă/epiclorohidrină)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din amidon sub formă de fulgi, granule sau alte forme similare

10.62.12.00

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din amidon, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glucoză și sirop de glucoză; fructoză și sirop din fructoză; zahăr invertit; zaharuri și siropuri de zahăr n.c.a.

10.62.13.10

Glucoză și sirop de glucoză (la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți)

kg

S

 

10.62.13.20

Fructoză chimic pură în formă solidă; fructoză și sirop de fructoză, conținând în stare uscată > 50 % fructoză; izoglucoză la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodextrine și sirop de maltodextrine (la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți)

kg

S

 

10.62.13.90

Alte zaharuri, inclusiv zahăr invertit

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Ulei de porumb

10.62.14.30

Ulei de porumb brut și fracțiunile lui (cu excepția celui modificat chimic)

kg

S

 

10.62.14.60

Ulei rafinat de porumb și fracțiunile lui (cu excepția celui modificat chimic)

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare

10.62.20.00

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare

kg

S

 

NACE: 10.71

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

CPA: 10.71.11

Pâine proaspătă

10.71.11.00

Pâine proaspătă, cu un conținut de zahăr în substanță uscată ≤ 5 % din greutate și ≤ 5 % grăsimi (la care nu s a adăugat miere, ouă, brânză sau fructe)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Produse de patiserie și prăjituri proaspete

10.71.12.00

Prăjituri și produse de patiserie; alte produse de panificație cu adaos de îndulcitori

kg

S

 

NACE: 10.72

Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

CPA: 10.72.11

Pâine crocantă, pesmeți, pâine prăjită și alte produse prăjite similare

10.72.11.30

Pâine crocantă

kg

S

 

10.72.11.50

Pesmet, pâine prăjită și produse similare prăjite

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Turtă dulce și alte produse asemănătoare; biscuiți dulci; vafe și alveole

10.72.12.30

Turtă dulce și produse similare

kg

S

 

10.72.12.53

Biscuiți dulci, vafe și alveole acoperiți sau glasați complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao

kg

S

 

10.72.12.55

Biscuiți dulci (inclusiv sandvici de biscuiți; cu excepția biscuiților acoperiți sau glasați complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao)

kg

S

 

10.72.12.57

Vafe si alveole cu conținut de apă > 10 % din greutatea produsului finit (cu excepția cornetelor pentru înghețată, a vafelor sandvici sau a altor produse similare)

kg

S

 

10.72.12.59

Vafe și alveole (inclusiv sărate) (cu excepția celor acoperite sau glasate complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Alte produse de brutărie uscate sau conservate

10.72.19.10

Azimă (matzos)

kg

S

 

10.72.19.20

Ostii, cașete goale pentru uz farmaceutic, vafe cu capac, pastă uscată din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

kg

S

 

10.72.19.40

Biscuiți (cu excepția celor acoperiți sau glasați complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao, a biscuiților dulci, a vafelor și a alveolelor)

kg

S

 

10.72.19.50

Produse extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate

kg

S

 

10.72.19.90

Alte produse de panificație, fără adaos de îndulcitori (inclusiv clătite, tarte sărate de tip quiche, pizza; cu excepția sandviciurilor, a pesmeților crocanți, a vafelor, a alveolelor, a pesmetului, a produselor prăjite, extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate)

kg

S

 

NACE: 10.73

Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare

CPA: 10.73.11

Macaroane, tăieței și alte produse făinoase similare

10.73.11.30

Paste alimentare nefierte, conținând ouă (cu excepția celor umplute sau altfel preparate)

kg

S

 

10.73.11.50

Paste alimentare nefierte (cu excepția celor cu ouă, umplute sau altfel preparate)

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Cușcuș

10.73.12.00

Cușcuș

kg

S

 

NACE: 10.81

Fabricarea zahărului

CPA: 10.81.11

Zahăr nerafinat din trestie sau sfeclă, în formă solidă

10.81.11.00

Zahăr brut din trestie de zahăr și sfeclă de zahăr, sub formă solidă, fără adaos de aromatizanți sau coloranți

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă și sucroză pură din punct de vedere chimic, în formă solidă, neconținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți

10.81.12.30

Zahăr alb rafinat din trestie de zahăr sau sfeclă de zahăr, sub formă solidă

kg

S

 

10.81.12.90

Zahăr rafinat din trestie de zahăr sau sfeclă de zahăr, sub formă solidă (cu excepția zahărului alb)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă conținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți; zahăr și sirop de arțar

10.81.13.00

Zahăr rafinat din trestie de zahăr sau sfeclă de zahăr la care s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; zahăr și sirop de arțar

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasă

10.81.14.30

Melase din trestie de zahăr

kg

S

 

10.81.14.50

Melase rezultate din extracția sau rafinarea zahărului (cu excepția melaselor din trestie de zahăr)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate în urma fabricării zahărului

10.81.20.00

Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului (inclusiv depuneri de defecare și reziduuri de la filtrele de prese)

kg

S

 

NACE: 10.82

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

CPA: 10.82.11

Pastă de cacao, degresată sau nu

10.82.11.00

Pastă de cacao (fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Unt, grăsime și ulei de cacao

10.82.12.00

Unt, grăsime și ulei de cacao

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Cacao pudră, fără adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

10.82.13.00

Cacao pudră, fără adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Cacao pudră, cu adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

10.82.14.00

Cacao pudră, cu adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Ciocolată și produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), în vrac

10.82.21.30

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao, în calupuri, tablete sau bare > 2 kg sau sub formă de lichid, pastă, pudră, granule sau alte forme de vrac, ambalate în ambalaje directe cu un conținut > 2 kg, având un conținut de unt de cacao ≥ 18 % din greutate

kg

S

 

10.82.21.50

Preparate numite „ciocolată cu lapte sfărâmată” (chocolate milk crumb), având un conținut de unt de cacao de cel puțin 18 % din greutate, în ambalaje care cântăresc > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.70

Glazură de cacao cu un conținut de unt de cacao de cel puțin 18 % din greutate, în ambalaje care cântăresc > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.90

Preparate alimentare cu un conținut de unt de cacao < 18 %, în ambalaje care cântăresc > 2 kg (cu excepția glazurii de cacao și a ciocolatei cu lapte sfărâmate)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Ciocolată și produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), altfel decât în vrac

10.82.22.33

Tablete, bare, batoane de ciocolată umplută (inclusiv cu cremă, lichior sau pastă de fructe; cu excepția biscuiților de ciocolată)

kg

S

 

10.82.22.35

Tablete, bare, batoane de ciocolată cu adaos de cereale, fructe sau fructe cu coajă lemnoasă (cu excepția celor umplute și a biscuiților de ciocolată)

kg

S

 

10.82.22.39

Tablete, bare, batoane de ciocolată (cu excepția celor umplute, cu adaos de cereale, fructe sau fructe cu coajă lemnoasă și a biscuiților de ciocolată)

kg

S

 

10.82.22.43

Bomboane de ciocolată (inclusiv praline) care conțin alcool (cu excepția celor în tablete, bare sau batoane)

kg

S

 

10.82.22.45

Bomboane de ciocolată (cu excepția celor care conțin alcool, în tablete, bare sau batoane)

kg

S

 

10.82.22.53

Bomboane de ciocolată umplute (cu excepția celor în tablete, bare sau batoane, a biscuiților de ciocolată, a bomboanelor de ciocolată)

kg

S

 

10.82.22.55

Alte produse de cofetărie din ciocolată (cu excepția celor umplute, în tablete, bare sau batoane, a biscuiților de ciocolată, a bomboanelor de ciocolată)

kg

S

 

10.82.22.60

Produse zaharoase și înlocuitori ai acestora fabricați din înlocuitori ai zahărului, care conțin cacao (inclusiv nuga cu ciocolată) (cu excepția ciocolatei albe)

kg

S

 

10.82.22.70

Pastă de ciocolată tartinabilă

kg

S

 

10.82.22.80

Preparate conținând cacao pentru băuturi

kg

S

 

10.82.22.90

Preparate alimentare conținând cacao (cu excepția pastei, untului și pudrei de cacao, a tabletelor, barelor și batoanelor de ciocolată, a produselor sub formă de lichid, de pastă, de pudră, de granule, de alte forme în vrac în ambalaje > 2 kg, pentru băuturi, a pastei de ciocolată tartinabilă)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Produse de cofetărie zaharoase (inclusiv ciocolata albă), fără conținut de cacao

10.82.23.10

Gumă de mestecat

kg

S

 

10.82.23.20

Dulciuri pe bază de lemn dulce (prăjituri, pastile) care conțin zaharoză > 10 % din greutate, dar care nu conțin alte substanțe adăugate

kg

S

 

10.82.23.30

Ciocolată albă

kg

S

 

10.82.23.53

Paste din zahăr, în ambalaje directe cu un conținut net de ≥ 1 kg (inclusiv marțipan, fondante, nuga și paste de migdale)

kg

S

 

10.82.23.55

Pastile pentru gât și dropsuri pentru tuse conținând în principal zaharuri și substanțe aromatizante (cu excepția pastilelor sau dropsurilor cu substanțe aromatizante care au proprietăți medicinale)

kg

S

 

10.82.23.63

Drajeuri și produse zaharoase similare drajeificate (inclusiv migdale drajeificate)

kg

S

 

10.82.23.65

Gume, jeleuri și paste de fructe, sub formă de dulciuri (cu excepția gumei de mestecat)

kg

S

 

10.82.23.73

Bomboane de zahăr ars

kg

S

 

10.82.23.75

Toffee, caramele și dulciuri similare

kg

S

 

10.82.23.83

Produse zaharoase obținute prin compresie (inclusiv cachou)

kg

S

 

10.82.23.90

Produse zaharoase, n.c.a.

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Fructe, fructe cu coajă lemnoasă, coji de fructe și alte părți ale plantelor, conservate în zahăr

10.82.24.00

Fructe, fructe cu coajă lemnoasă, coji de fructe și alte părți ale plantelor, uscate cu zahăr, glasate sau cristalizate

kg

S

 

NACE: 10.83

Prelucrarea ceaiului și cafelei

CPA: 10.83.11

Cafea, decafeinizată sau prăjită

10.83.11.30

Cafea decafeinizată, neprăjită

kg

S

 

10.83.11.50

Cafea prăjită, nedecafeinizată

kg

S

 

10.83.11.70

Cafea decafeinizată prăjită

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Înlocuitori de cafea; extracte, esențe și concentrate de cafea sau înlocuitori de cafea; coji și pelicule de cafea

10.83.12.10

Înlocuitori de cafea care conțin cafea

kg

S

 

10.83.12.40

Extracte, esențe și concentrate de cafea și preparate pe bază de aceste extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de cafea

kg

S

 

10.83.12.70

Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extracte, esențe și concentrate ale acestora

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Ceai verde (nefermentat), ceai negru (fermentat) și ceai parțial fermentat, în ambalaje directe cu un conținut ≤ 3 kg

10.83.13.00

Ceai în ambalaje directe cu un conținut ≤ 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Extracte, esențe, concentrate și preparate din ceai sau maté

10.83.14.00

Extracte, esențe și concentrate de ceai sau maté și preparate pe bază de aceste extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau maté

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Infuzii de plante

10.83.15.00 z

Infuzii de plante

kg

S

 

NACE: 10.84

Fabricarea condimentelor și ingredientelor

CPA: 10.84.11

Oțet și înlocuitori de oțet obținuți din acid acetic

10.84.11.30

Oțet de vin

l

S

 

10.84.11.90

Oțet și înlocuitori de oțet (cu excepția celor obținuți din vin)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Sosuri; amestecuri de condimente și amestecuri de produse de asezonare, făină și pudră de muștar și muștar preparat

10.84.12.10

Sos de soia

kg

S

 

10.84.12.30

Ketchup și alte sosuri de tomate

kg

S

 

10.84.12.53

Făină și pudră de muștar

kg

S

 

10.84.12.55

Muștar preparat

kg

S

 

10.84.12.70

Sosuri și preparate din acestea, condimente și produse de asezonare, amestecate (cu excepția sosului de soia, a ketchup-ului și a altor sosuri de tomate, a făinii de muștar și a muștarului preparat)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Sare alimentară

10.84.30.00

Sare adecvată consumului uman

kg

T

 

NACE: 10.85

Fabricarea produselor alimentare preparate

CPA: 10.85.11

Alimente și preparate alimentare pe bază de carne, organe sau sânge

10.85.11.00 z

Alimente și preparate alimentare pe bază de carne, organe sau sânge

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Alimente și preparate alimentare pe bază de pești, crustacee și moluște

10.85.12.00 z

Alimente și preparate alimentare pe bază de pești, crustacee și moluște

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Alimente și preparate alimentare pe bază de legume

10.85.13.00 z

Alimente și preparate alimentare pe bază de legume

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Alimente și preparate alimentare pe bază de paste

10.85.14.10

Paste gătite sau negătite, umplute cu carne, pește, brânză sau alte substanțe, în orice proporție

kg

S

 

10.85.14.30

Paste și produse din paste, uscate, neuscate și congelate (inclusiv mâncare preparată) (cu excepția pastelor negătite, a pastelor umplute)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Alte alimente și preparate alimentare

10.85.19.10 z

Alte alimente și preparate alimentare, inclusiv pizza congelată, cu excepția pizzei proaspete

kg

S

 

NACE: 10.86

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

CPA: 10.86.10

Preparate alimentare omogenizate și alimente dietetice

10.86.10.10

Preparate omogenizate din carne, organe sau sânge (cu excepția cârnaților și a produselor similare din carne, a preparatelor alimentare pe baza acestor produse)

kg

S

 

10.86.10.30

Legume omogenizate (cu excepția celor congelate, conservate în oțet sau acid acetic)

kg

S

 

10.86.10.50

Preparate omogenizate din fructe, jeleuri de fructe, marmelade, piure de fructe sau de fructe cu coajă lemnoasă și paste de fructe sau de fructe cu coajă lemnoasă

kg

S

 

10.86.10.60

Preparate alimentare compuse omogenizate pentru hrana copiilor mici sau dietetice, c.v.a. în recipiente ≤ 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Preparate alimentare pentru sugari; c.v.a. (cu excepția preparatelor alimentare compuse omogenizate)

kg

S

 

NACE: 10.89

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

CPA: 10.89.11

Preparate pentru supe și ciorbe sau supe-cremă

10.89.11.00

Supe și ciorbe și preparate pentru acestea

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Ouă, fără coajă, și gălbenușuri de ou, proaspete sau conservate; ouă în coajă, conservate sau gătite; albumină din ou

10.89.12.30

Produse din ouă, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate (cu excepția albuminei, în coajă)

kg

S

 

10.89.12.50

Albumină din ou

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Drojdii (active sau inactive); alte micro-organisme monocelulare, moarte; praf de copt preparat

10.89.13.34

Drojdie de panificație

kg

S

 

10.89.13.39

Drojdii active (cu excepția drojdiilor de panificație)

kg

S

 

10.89.13.50

Drojdii inactive și alte microorganisme monocelulare moarte

kg

S

 

10.89.13.70

Praf de copt preparat

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Extracte și sucuri de carne, pește și nevertebrate acvatice

10.89.14.00

Extracte și sucuri de carne, pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Produse alimentare perisabile preparate, cum ar fi sandviciuri și pizza proaspătă

10.89.16.00 z

Produse alimentare perisabile, cum ar fi sandviciuri și pizza proaspătă

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Suplimente alimentare destinate consumului uman

10.89.17.00 z

Suplimente alimentare (produse destinate consumului uman, care au rolul de a furniza substanțe nutritive)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Diverse produse alimentare n.c.a.

10.89.19.10

Caramel

kg

S

 

10.89.19.25

Extract de malț

kg

S

 

10.89.19.30

Preparate alimentare din făină, griș, amidon etc.

kg

S

 

10.89.19.35

Concentrate de proteine și siropuri din zahăr, colorate și aromatizate

kg

S

 

10.89.19.50 z

Alte preparate alimentare n.c.a

kg

S

 

NACE: 10.91

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

CPA: 10.91.10

Alimente preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă

10.91.10.10 z

Nutrețuri combinate pentru hrana animalelor de fermă

kg

S

 

10.91.10.33 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (cu excepția nutrețurilor combinate): pentru porcine

kg

S

 

10.91.10.35 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (cu excepția nutrețurilor combinate): pentru bovine

kg

S

 

10.91.10.37 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (cu excepția nutrețurilor combinate): pentru păsări

kg

S

 

10.91.10.39 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (cu excepția nutrețurilor combinate): n.c.a

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Făină și pelete de lucernă

10.91.20.00

Făină și pelete de lucernă

kg

S

 

NACE: 10.92

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

CPA: 10.92.10

Alimente preparate pentru animalele de companie

10.92.10.30

Hrană pentru câini sau pisici, c.v.a.

kg

S

 

10.92.10.60 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de companie (cu excepția alimentelor pentru câini și a celor pentru pisici, c.v.a.)

kg

S

 

NACE: 11.01

Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

CPA: 11.01.10

Băuturi alcoolice distilate

11.01.10.20

Distilat de vin sau de tescovină de struguri (important: cu excepția accizelor la alcool)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (important: cu excepția accizelor la alcool)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rom și alte distilate de trestie de zahăr (important: cu excepția accizelor la alcool)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin și rachiu de ienupăr (important: cu excepția accizelor la alcool)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodcă cu titru alcoolic volumic ≤ 45,4 % vol. (important: cu excepția accizelor la alcool)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Țuică și rachiuri obținute din distilate de fructe [cu excepția lichiorurilor, a ginului, a rachiului de ienupăr, a vinului de struguri sau a tescovinei de struguri (important: cu excepția accizelor la alcool)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Alcooluri pure (important: cu excepția accizelor la alcool)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase (cu excepția băuturilor spirtoase distilate din vin de struguri sau din tescovină de struguri sau fructe, a whisky-ului, a romului, a tafiei, a ginului și a rachiului de ienupăr, a votcii cu titru alcoolic volumic ≤ 45,4 %, a băuturilor spirtoase distilate din fructe) (important: cu excepția accizelor la alcool)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Fabricarea vinurilor din struguri

CPA: 11.02.11

Vinuri spumoase din struguri proaspeți

11.02.11.30

Șampanie (important: cu excepția accizelor la alcool)

l

S

 

11.02.11.90

Vinuri spumoase din struguri proaspeți (cu excepția șampaniei și a accizelor la alcool)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Vinuri din struguri proaspeți, cu excepția vinului spumos; must de struguri

11.02.12.11 z

Vinuri albe cu denumire de origine protejată (DOP)

l

S

 

11.02.12.15

Vin și must de struguri a căror fermentație a fost împiedicată sau întreruptă prin adaos de alcool, în ambalaje sub presiune având, la temperatura de 20 oC, o suprapresiune datorată anhidridei carbonice în soluție ≥ 1 bar < 3 bari (cu excepția vinului spumos)

l

S

 

11.02.12.17 z

Vinuri de calitate și musturi de struguri a căror fermentație a fost împiedicată sau întreruptă prin adaos de alcool, cu denumire de origine protejată (DOP) cu titru alcoolic ≤ 15 % (cu excepția vinului alb și a vinului spumos)

l

S

 

11.02.12.20

Vinuri și musturi de struguri a căror fermentație a fost împiedicată sau întreruptă prin adăugare de alcool, cu titru alcoolic ≤ 15 % [cu excepția vinului spumos și a vinului (DOP)]

l

S

 

11.02.12.31

Porto, Madeira, Xeres și altele cu conținut de alcool > 15 %

l

S

 

11.02.12.50

Must de struguri (cu excepția accizelor la alcool)

l

S

 

NACE: 11.03

Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

CPA: 11.03.10

Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, mied); băuturi mixte cu conținut de alcool

11.03.10.00

Băuturi fermentate și amestecuri ale acestora (inclusiv cu băuturi nealcoolice, cidru de mere, cidru de pere și mied; cu excepția berii fabricate din malț și a vinului din struguri aromatizat cu plante sau substanțe aromatice)

l

S

 

NACE: 11.04

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

CPA: 11.04.10

Vermut și alte vinuri aromatizate din struguri proaspeți

11.04.10.00

Vermut și alt vin din struguri proaspeți aromatizat cu plante sau substanțe aromatice (cu excepția accizelor la alcool)

l

S

 

NACE: 11.05

Fabricarea berii

CPA: 11.05.10

Bere, cu excepția depunerilor rezultate din fabricarea berii

11.05.10.00

Bere fabricată din malț (cu excepția berii nealcoolice, a berii cu un conținut de alcool ≤ 0,5 % din volum, a accizelor la alcool)

l

S

 

11.05.10.10

Bere fără alcool și bere cu un conținut de alcool ≤ 0,5 %

l

S

 

CPA: 11.05.20

Depuneri rezultate din fabricarea berii sau în urma distilării

11.05.20.00

Depuneri și deșeuri rezultate din fabricarea berii sau în urma distilării (cu excepția accizelor la alcool)

kg

S

 

NACE: 11.06

Fabricarea malțului

CPA: 11.06.10

Malț

11.06.10.30

Malț, neprăjit (cu excepția accizelor la alcool)

kg

S

 

11.06.10.50

Malț prăjit (cu excepția accizelor la alcool, a produselor care au făcut obiectul unei prelucrări ulterioare, a malțului prăjit utilizat ca înlocuitor de cafea)

kg

S

 

NACE: 11.07

Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

CPA: 11.07.11

Ape minerale și ape gazeificate, neîndulcite și nearomatizate

11.07.11.30

Ape minerale și ape gazeificate, neîndulcite

l

S

 

11.07.11.50

Ape neîndulcite și nearomatizate; gheață și zăpadă (cu excepția apelor minerale și gazeificate)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Alte băuturi nealcoolice

11.07.19.30

Ape, cu adaos de zahăr, alți îndulcitori sau substanțe aromatizate, de exemplu băuturi răcoritoare (inclusiv minerale și gazeificate)

l

S

 

11.07.19.50

Băuturi nealcoolice care nu conțin grăsimi din lapte (cu excepția apelor minerale, gazeificate sau cu arome, îndulcite sau neîndulcite)

l

S

 

11.07.19.70

Băuturi nealcoolice care conțin grăsimi din lapte

l

S

 

NACE: 12.00

Fabricarea produselor din tutun

CPA: 12.00.11

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

12.00.11.30

Trabucuri, țigări și țigarete conținând tutun sau amestecuri de tutun și înlocuitori de tutun (cu excepția accizelor la tutun)

p/st

S

 

12.00.11.50

Țigări conținând tutun sau amestecuri de tutun și înlocuitori de tutun (cu excepția accizelor la tutun)

p/st

S

 

12.00.11.70

Trabucuri, țigări și țigarete conținând numai înlocuitori de tutun (cu excepția accizelor la tutun)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Frunze de tutun uscate, desprinse de pe tulpină

12.00.12.00

Frunze de tutun uscate, desprinse de pe tulpină

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Alte tutunuri și înlocuitori de tutun prelucrați; tutunuri omogenizate sau reconstituite; extracte și esențe de tutun

12.00.19.30

Tutun pentru fumat (cu excepția accizelor la tutun)

kg

S

 

12.00.19.90

Tutun prelucrat, extracte și esențe, alt tutun omogenizat sau reconstituit, n.c.a.

kg

S

 

NACE: 13.10

Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

CPA: 13.10.10

Grăsime de usuc (inclusiv lanolină)

13.10.10.00

Grăsime de usuc și grăsimi derivate din aceasta, inclusiv lanolina

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Mătase brută (nerăsucită)

13.10.21.00

Mătase brută (nerăsucită)

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Lână, degresată sau carbonizată, necardată, nepieptănată

13.10.22.00

Lână, degresată sau carbonizată, necardată, nepieptănată

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Deșeuri de la pieptănarea lânii sau a părului fin de animale

13.10.23.00

Deșeuri de la pieptănarea lânii sau a părului fin de animale

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Lână și păr fin sau grosier de animale, cardat sau pieptănat

13.10.24.00

Lână sau păr de animale, cardată sau pieptănată (inclusiv lână în vrac)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bumbac, cardat sau pieptănat

13.10.25.00

Bumbac, cardat sau pieptănat

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Iută și alte fibre textile (exceptând inul, cânepa și ramia), prelucrate, dar nefilate

13.10.26.00

Iută și alte fibre textile (cu excepția inului, a cânepii și a ramiei), prelucrate, dar nefilate

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Alte fibre textile vegetale, prelucrate, dar nefilate

13.10.29.00

Alte fibre textile vegetale, prelucrate, dar nefilate

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Fibre sintetice discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

13.10.31.00

Fibre sintetice discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

13.10.32.00

Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Fire de mătase sau din deșeuri de mătase

13.10.40.10

Fire de mătase, n.p.v.a. (cu excepția firelor din deșeuri de mătase)

kg

T

 

13.10.40.30

Fire din deșeuri de mătase, n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.40.50

Fire de mătase și din deșeuri de mătase, c.v.a.; intestine de viermi de mătase

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Fire de lână condiționate sau nu pentru vânzarea cu amănuntul; fire din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

13.10.50.10

Fire cardate de lână sau din păr fin de animale, n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.50.30

Fire pieptănate de lână sau din păr fin de animale, n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.50.50

Fire de lâna sau de păr fin de animal, c.v.a.

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Fire de bumbac (cu excepția aței de cusut)

13.10.61.32 z

Fire din bumbac nepieptănat, n.p.v.a., pentru țesături (cu excepția celor pentru covoare și mochete)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Fire din bumbac nepieptănat, n.p.v.a., pentru țesături tricotate și pentru ciorapi

kg

T

 

13.10.61.35 z

Fire din bumbac nepieptănat, n.p.v.a., pentru alte utilizări (inclusiv covoare și mochete)

kg

T

 

13.10.61.52 z

Fire din bumbac pieptănat, n.p.v.a., pentru țesături (cu excepția covoarelor și mochetelor)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Fire din bumbac pieptănat, n.p.v.a., pentru țesături tricotate și pentru ciorapi

kg

T

 

13.10.61.55 z

Fire din bumbac pieptănat, n.p.v.a., pentru alte utilizări (inclusiv covoare și mochete)

kg

T

 

13.10.61.60

Fire din bumbac, c.v.a. (cu excepția aței de cusut)

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Ață de cusut din bumbac

13.10.62.00

Ață de cusut din bumbac

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Fire de in

13.10.71.10

Fire de in, n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.71.20

Fire de in, c.v.a.

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Fire de iută sau din alte fibre textile liberiene; fire din alte fibre textile vegetale; fibre din hârtie

13.10.72.00

Fire din fibre vegetale sau liberiene (cu excepția celor de in); fibre de hârtie

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Fire din filamente sintetice sau artificiale, răsucite sau cablate (altele decât ața de cusut, fire de mare tenacitate din poliamide, poliesteri sau filamente de viscoză), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul; fire din filamente sintetice sau artificiale (altele decât ața de cusut) condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

13.10.81.10

Fire din filamente sintetice, răsucite sau cablate (cu excepția aței de cusut) n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.81.30

Fire din filamente artificiale, răsucite sau cablate (cu excepția aței de cusut), n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.81.50

Fire din filamente sintetice sau artificiale (cu excepția aței de cusut), c.v.a.

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Fire, altele decât ațele de cusut din fibre sintetice discontinue, conținând ≥ 85 % de fibre de acest tip (procent de masă)

13.10.82.10

Fire (altele decât ața de cusut) cu un conținute de fibre sintetice discontinue ≥ 85 % din greutate, n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.82.50

Fire (altele decât ața de cusut) cu un conținut de fibre sintetice discontinue ≥ 85 % din greutate, c.v.a.

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Fire, altele decât ațele de cusut din fibre sintetice discontinue, conținând < 85 % de fibre de acest tip (procent de masă)

13.10.83.20

Fire cu un conținut de fibre din poliester discontinue < 85 % din greutate (altele decât ața de cusut), în amestec cu fibre sintetice, n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.83.33 z

Fire cu un conținut de fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate (altele decât ața de cusut), amestecate cu lână cardată sau cu păr fin cardat de animale, n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.83.36 z

Fire cu un conținut de fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate, amestecate cu lână pieptănată sau cu păr fin pieptănat de animale, n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.83.40

Fire cu un conținut de fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate (altele decât ața de cusut), amestecate cu bumbac, n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.83.80

Alte fire, cu un conținut de fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate (altele decât ața de cusut), n.p.v.a., c.v.a.

kg

T

 

13.10.83.90

Fire (altele decât ața de cusut) cu un conținut de fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate, c.v.a.

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Fire (altele decât ața de cusut) din fibre sintetice sau artificiale discontinue

13.10.84.10

Fire (altele decât ața de cusut) din fibre sintetice discontinue, n.p.v.a.

kg

T

 

13.10.84.30

Fire (altele decât ața de cusut) din fibre sintetice discontinue, c.v.a.

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Ață și fire de cusut din filamente și fibre artificiale și sintetice

13.10.85.10

Ață de cusut din filamente sintetice sau artificiale

kg

T

 

13.10.85.50

Ață de cusut din filamente sintetice sau artificiale discontinue

kg

T

 

NACE: 13.20

Producția de țesături

CPA: 13.20.11

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

13.20.11.00

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Țesături din lână cardată sau pieptănată, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

13.20.12.30

Țesături din lână cardată sau din păr fin de animale cardat

m2

T

 

13.20.12.60

Țesături din lână pieptănată sau din păr fin de animale pieptănat; țesături din păr grosier de animale

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Țesături din in

13.20.13.30

Țesături din in, cu un conținut de in ≥ 85 % din greutate

m2

T

 

13.20.13.60

Țesături din in, cu un conținut de in < 85 % din greutate

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Țesături din iută și alte fibre liberiene (exceptând inul, cânepa și ramia)

13.20.14.00

Țesături din iută sau din alte fibre textile liberiene (cu excepția inului, a cânepii, a ramiei)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Țesături din alte fibre textile vegetale; țesături din fire de hârtie

13.20.19.00

Țesături din cânepă, ramie sau alte fibre textile vegetale (cu excepția inului, a iutei, a altor fibre textile liberiene); fibre de hârtie

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Țesături din bumbac

13.20.20.14 z

Țesături din bumbac, altele decât firele de culori diferite, cu o greutate ≤ 200 g/m2, pentru îmbrăcăminte

m2

T

 

13.20.20.17 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de culori diferite, cu o greutate ≤ 200 g/m2, pentru lenjerie de casă sau materiale textile pentru mobilă

m2

T

 

13.20.20.19 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de culori diferite, cu o greutate ≤ 200 g/m2, pentru uz tehnic sau industrial (cu excepția tifonului și a tifonului medical)

m2

T

 

13.20.20.20

Țesături din bumbac, cu o greutate ≤ 100 g/m2, pentru tifon medical, bandaje și pansamente

m2

S

 

13.20.20.31 z

Țesături din bumbac din fire de culori diferite, cu o greutate ≤ 200 g/m2, pentru cămăși și bluze

m2

T

 

13.20.20.42 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de culori diferite, cu o greutate > 200 g/m2, pentru îmbrăcăminte

m2

T

 

13.20.20.44 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de culori diferite, cu o greutate de > 200 g/m2, pentru lenjerie de casă sau materiale textile pentru mobilă

m2

T

 

13.20.20.49 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de culori diferite, cu o greutate > 200 g/m2, pentru uz tehnic sau industrial

m2

T

 

13.20.20.60

Țesături din bumbac tip „denim” cu o greutate > 200 g/m2 (inclusiv țesături „denim” de altă culoare decât albastru)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Țesături din bumbac din fire de culori diferite, pentru alt tip de îmbrăcăminte

m2

T

 

13.20.20.74 z

Țesături din bumbac din fire de culori diferite, pentru lenjerie de casă sau materiale textile pentru mobilă

m2

T

 

13.20.20.79 z

Țesături din bumbac din fire de culori diferite, pentru uz tehnic sau industrial

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Țesături din fire de filamente sintetice și din fire de filamente artificiale

13.20.31.30

Țesături din fire de filamente sintetice sau artificiale obținute din fire, benzi sau forme similare de mare tenacitate (inclusiv din nailon, alte poliamide, poliester, rayon viscoză)

m2

S

 

13.20.31.50

Țesături din fire de filamente sintetice (cu excepția celor obținute din fire, benzi sau forme similare de mare tenacitate)

m2

T

 

13.20.31.70

Țesături din fire de filamente artificiale (cu excepția celor obținute din fire de mare tenacitate)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Țesături din fibre sintetice discontinue

13.20.32.10

Țesături din fibre sintetice discontinue, cu un conținut de fibre sintetice discontinue de 85 % sau mai mult din greutate

m2

T

 

13.20.32.20

Țesături din fibre sintetice discontinue, care conțin mai puțin de 85 % din greutate astfel de fibre, amestecate în principal sau exclusiv cu bumbac (cu excepția țesăturilor din fire de culori diferite)

m2

T

 

13.20.32.30

Țesături din fibre sintetice discontinue, care conțin mai puțin de 85 % din greutate astfel de fibre, amestecate în principal sau exclusiv cu bumbac, din fire de culori diferite

m2

T

 

13.20.32.40

Țesături din fibre sintetice discontinue amestecate în principal sau exclusiv cu lână cardată sau păr fin de animale

m2

T

 

13.20.32.50

Țesături din fibre sintetice discontinue amestecate în principal sau exclusiv cu lână pieptănată sau păr fin de animale

m2

T

 

13.20.32.90

Țesături din fibre sintetice discontinue amestecate altfel decât cu lână, păr fin de animale sau bumbac

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Țesături din fibre artificiale discontinue

13.20.33.30

Țesături din fibre artificiale discontinue, altele decât din fire de culori diferite

m2

T

 

13.20.33.50

Țesături din fibre artificiale discontinue, din fire de culori diferite

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Catifele și plușuri țesute și țesături de tip „omidă” (altele decât țesăturile buclate de tip buret și panglicile)

13.20.41.00

Catifele și plușuri țesute și țesături tip „omidă” (chenille) (cu excepția țesăturilor buclate de tip buret și a țesăturilor buclate similare, din bumbac, a țesăturilor textile cu smocuri, a panglicilor)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Țesături buclate de tip buret și alte țesături similare (altele decât panglicile) din bumbac

13.20.42.00

Țesături buclate de tip buret și alte țesături buclate similare, din bumbac

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Alte țesături buclate de tip buret și țesături similare (altele decât panglicile)

13.20.43.00

Țesături buclate de tip buret și țesături buclate similare (cu excepția celor din bumbac)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Tifoane (altele decât panglicile)

13.20.44.00

Tifon (cu excepția tifonului medicinal, a panglicilor)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Suprafețe textile cu smocuri, altele decât covoarele

13.20.45.00

Țesături textile cu smocuri (cu excepția covoarelor și a altor acoperitoare de podea textile, cu smocuri)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Țesături (inclusiv panglicile) din fibre de sticlă

13.20.46.00

Țesături din fibră de sticlă (inclusiv panglici, vată de sticlă)

kg

S

 

NACE: 13.30

Finisarea materialelor textile

CPA: 13.30.11

Servicii de albire și vopsire a fibrelor și a firelor textile

13.30.11.10

Vopsirea fibrelor

 

I

 

13.30.11.21

Vopsirea firelor de mătase

 

I

 

13.30.11.22

Vopsirea firelor de lână, a părului fin sau grosier de animale și a părului de cal

 

I

 

13.30.11.23

Vopsirea firelor de bumbac (cu excepția aței de cusut)

 

I

 

13.30.11.24

Vopsirea firelor de in, iută și alte fibre textile liberiene și a fibrelor de hârtie

 

I

 

13.30.11.25

Vopsirea firelor de filamente sintetice (cu excepția aței de cusut)

 

I

 

13.30.11.26

Vopsirea firelor de filamente artificiale (cu excepția aței de cusut)

 

I

 

13.30.11.27

Vopsirea firelor de filamente sintetice discontinue (cu excepția aței de cusut)

 

I

 

13.30.11.28

Vopsirea firelor de filamente artificiale discontinue (cu excepția aței de cusut)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Servicii de albire a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.12.10

Albirea țesăturilor din mătase

 

I

 

13.30.12.20

Albirea țesăturilor din lână, a părului fin sau grosier de animale și a părului de cal

 

I

 

13.30.12.30

Albirea țesăturilor din bumbac

 

I

 

13.30.12.40

Albirea firelor de in, iută și a altor fibre textile liberiene, a fibrelor textile vegetale și a fibrelor de hârtie

 

I

 

13.30.12.50

Albirea țesăturilor din fire de filamente sintetice sau din fibre sintetice

 

I

 

13.30.12.60

Albirea țesăturilor din fire de filamente artificiale sau din fibre artificiale

 

I

 

13.30.12.70

Albirea țesăturilor din catifea și a țesăturilor tip „omidă” (chenille) (cu excepția țesăturilor buclate de tip buret din bumbac și a panglicilor)

 

I

 

13.30.12.80

Albirea țesăturilor buclate de tip buret (cu excepția țesăturilor textile cu smocuri)

 

I

 

13.30.12.90

Albirea țesăturilor croșetate sau tricotate

 

I

 

CPA: 13.30.13

Servicii de vopsire a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.13.10

Vopsirea țesăturilor din mătase sau din deșeuri de mătase

 

I

 

13.30.13.20

Vopsirea țesăturilor de lână, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

 

I

 

13.30.13.30

Vopsirea țesăturilor de bumbac

 

I

 

13.30.13.40

Vopsirea țesăturilor de in, iută, alte fibre textile liberiene sau vegetale și din fibre de hârtie

 

I

 

13.30.13.50

Vopsirea țesăturilor din fire de filamente sintetice sau din fibre sintetice

 

I

 

13.30.13.60

Vopsirea țesăturilor din fire de filamente artificiale sau din fibre artificiale

 

I

 

13.30.13.70

Vopsirea țesăturilor de catifea și a țesăturilor tip „omidă” (chenille) (cu excepția țesăturilor buclate de tip buret, a țesăturilor buclate similare din bumbac și a panglicilor)

 

I

 

13.30.13.80

Vopsirea țesăturilor buclate tip buret și a țesăturilor buclate similare (cu excepția țesăturilor textile cu smocuri)

 

I

 

13.30.13.90

Vopsirea țesăturilor tricotate sau croșetate și a celor nețesute

 

I

 

CPA: 13.30.19

Alte servicii de finisare a textilelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.19.10

Finisări ale țesăturilor de mătase (cu excepția albirii, a vopsirii, a imprimării)

 

I

 

13.30.19.20

Finisări ale țesăturilor de lână, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal (cu excepția albirii, a vopsirii, a imprimării)

 

I

 

13.30.19.30

Finisări ale țesăturilor de bumbac (cu excepția albirii, a vopsirii, a imprimării)

 

I

 

13.30.19.40

Finisări ale țesăturilor de in, iută, din alte fibre textile liberiene, fibre textile vegetale și fibre de hârtie (cu excepția albirii, a vopsirii, a imprimării)

 

I

 

13.30.19.50

Finisări ale țesăturilor din fire de filamente sintetice sau de fibre sintetice (cu excepția albirii, a vopsirii, a imprimării)

 

I

 

13.30.19.60

Finisări ale țesăturilor din fire de filamente artificiale sau de fibre artificiale (cu excepția albirii, a vopsirii, a imprimării)

 

I

 

13.30.19.70

Finisări (cu excepția albirii, a vopsirii, a imprimării) ale țesăturilor din catifea și ale țesăturilor tip „omidă” (chenille) (cu excepția țesăturilor buclate de tip buret, a țesăturilor buclate similare din bumbac, a panglicilor)

 

I

 

13.30.19.80

Finisări (cu excepția albirii, a vopsirii, a imprimării) ale țesăturilor buclate de tip buret și ale țesăturilor buclate similare (cu excepția țesăturilor textile cu smocuri)

 

I

 

13.30.19.90

Finisări ale țesăturilor tricotate sau croșetate și ale celor nețesute (cu excepția albirii, a vopsirii, a imprimării)

 

I

 

13.30.19.95

Servicii de finisare a articolelor de îmbrăcăminte

 

I

 

NACE: 13.91

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

CPA: 13.91.11

Țesături scămoșate, țesături flaușate, tricotate sau croșetate

13.91.11.00

Țesături scămoșate, țesături flaușate, tricotate sau croșetate

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Alte materiale tricotate sau croșetate, inclusiv imitațiile de blană tricotate

13.91.19.10

Materiale tricotate sau croșetate (cu excepția țesăturilor din catifea)

kg

T

 

13.91.19.20

Blănuri artificiale și articole din blănuri artificiale

 

S

 

NACE: 13.92

Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

CPA: 13.92.11

Pături și pleduri, cu excepția păturilor electrice

13.92.11.30

Pături și pleduri din lână sau din păr fin de animale (cu excepția păturilor electrice)

p/st

S

 

13.92.11.50

Pături și pleduri din fibre sintetice (cu excepția păturilor electrice)

p/st

S

 

13.92.11.90

Pături (cu excepția păturilor electrice) și pleduri din materiale textile (cu excepția celor din lână, din păr fin de animale, din fibre sintetice)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Lenjerie de pat

13.92.12.30

Lenjerie de pat din materiale textile tricotate sau croșetate

kg

S

 

13.92.12.53

Lenjerie de pat, din bumbac (cu excepția celei tricotate sau croșetate)

kg

S

 

13.92.12.55

Lenjerie de pat din in sau ramie (cu excepția celei tricotate sau croșetate)

kg

S

 

13.92.12.59

Lenjerie de pat din țesături de materiale textile (cu excepția celei din bumbac, in sau ramie)

kg

S

 

13.92.12.70

Lenjerie de pat din fibre sintetice nețesute (cu excepția celei tricotate sau croșetate)

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Lenjerie de masă

13.92.13.30

Lenjerie de masă tricotată sau croșetată

kg

S

 

13.92.13.53

Lenjerie de masă din bumbac (cu excepția celei tricotate sau croșetate)

kg

S

 

13.92.13.55

Lenjerie de masă din in (cu excepția celei tricotate sau croșetate)

kg

S

 

13.92.13.59

Lenjerie de masă din fibre sintetice și din alte materiale textile țesute sau nețesute (cu excepția celei de bumbac, de in)

kg

S

 

13.92.13.70

Lenjerie de masă din fibre sintetice nețesute

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Lenjerie de toaletă și bucătărie

13.92.14.30

Lenjerie de toaletă și de bucătărie din țesături buclate de tip buret sau țesături din material buclat similar, din bumbac

kg

S

 

13.92.14.50

Lenjerie de toaletă și de bucătărie din materiale textile (cu excepția țesăturilor buclate de tip buret sau a țesăturilor buclate similare, din bumbac)

kg

S

 

13.92.14.70

Lenjerie de toaletă și de bucătărie din fibre sintetice nețesute

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Perdele (inclusiv draperii) și storuri de interior; garnituri și draperii de pat

13.92.15.30

Perdele, draperii și storuri de interior, garnituri și draperii de pat, din materiale tricotate sau croșetate

m2

S

 

13.92.15.50

Perdele, draperii și storuri de interior, garnituri și draperii de pat, din materiale țesute

m2

S

 

13.92.15.70

Perdele, draperii și storuri de interior, garnituri și draperii de pat, din materiale nețesute

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Articole pentru mobilier n.c.a.; seturi de țesături și fire pentru confecționarea de covoare, tapițerii și alte articole asemănătoare

13.92.16.20

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelin, Flandra, Aubusson, Beauvais) și tapiserii cu acul (inclusiv cu punct mic, cu cruciulițe), confecționate sau nu

 

S

 

13.92.16.40

Cuverturi de pat (cu excepția plăpumilor umplute cu puf)

p/st

S

 

13.92.16.60

Articole pentru mobilier inclusiv huse de mobilă și pentru perne decorative, precum și fețe de perne etc. pentru scaune de autoturisme (cu excepția păturilor, a pledurilor, a lenjeriei de pat, de toaletă, de bucătărie, a perdelelor, a storurilor de interior, a cuverturilor și a acoperitoarelor de pat)

 

S

 

13.92.16.80

Seturi compuse din țesături și din fire, pentru confecționarea carpetelor, tapiseriilor, fețelor de masă sau a prosoapelor brodate sau a articolelor textile similare, c.v.a.

 

S

 

CPA: 13.92.21

Saci și pungi, de tipul celor utilizate pentru împachetarea mărfurilor

13.92.21.30

Saci și pungi din bumbac, utilizate pentru împachetarea mărfurilor

kg

S

 

13.92.21.50

Saci și pungi obținute din benzi de polietilenă sau polipropilenă, tricotate sau croșetate, utilizate pentru ambalarea mărfurilor

kg

S

 

13.92.21.70

Saci și pungi obținute din benzi de polietilenă sau polipropilenă, utilizate pentru ambalarea mărfurilor (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

kg

S

 

13.92.21.90

Saci și pungi, utilizate pentru ambalarea mărfurilor (cu excepția celor din bumbac, benzi de polietilenă sau polipropilenă)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Prelate, tende și copertine; velatură pentru ambarcațiuni, planșe cu velă sau cărucioare cu velă; corturi și articole de camping (inclusiv saltelele pneumatice)

13.92.22.10

Prelate, tende și copertine (cu excepția copertinelor pentru rulote)

kg

S

 

13.92.22.30

Corturi (inclusiv copertine pentru rulote)

kg

S

 

13.92.22.50

Vele

kg

S

 

13.92.22.70

Saltele pneumatice și alte articole de camping (cu excepția copertinelor pentru rulote, a corturilor, a sacilor de dormit)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Parașute (inclusiv parașute dirijabile) și rotoșute; părți ale acestora

13.92.23.00

Parașute și rotoșute, părți și accesorii (inclusiv parașute dirijabile)

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Pături, plăpumi, perne, saci de dormit și alte articole asemănătoare, cu arcuri sau umplute cu câlți sau garnituri interioare din orice materiale, inclusiv cauciuc alveolar sau material plastic alveolar

13.92.24.30

Saci de dormit

p/st

S

 

13.92.24.93

Articole pentru pat umplute cu pene sau puf (inclusiv plăpumi și plăpumi umplute cu puf, perne decorative, pufuri, perne) (cu excepția saltelelor, a sacilor de dormit)

p/st

S

 

13.92.24.99

Articole pentru pat umplute altfel decât cu pene sau puf (inclusiv plăpumi și plăpumi umplute cu puf, perne decorative, pufuri, perne) (cu excepția saltelelor, a sacilor de dormit)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Alte articole textile confecționate (inclusiv cârpe de șters pe jos, cârpe de bucătărie, cârpe de șters praful și alte cârpe similare, centuri și veste de salvare)

13.92.29.53

Cârpe de șters pe jos, cârpe de bucătărie, cârpe de șters praful și alte cârpe similare, din materiale textile nețesute

kg

S

 

13.92.29.57

Cârpe de șters pe jos, cârpe de bucătărie, cârpe de șters praful și alte cârpe similare (cu excepția celor tricotate sau croșetate și a articolelor din materiale textile nețesute)

kg

S

 

13.92.29.99

Cârpe de șters pe jos, cârpe de bucătărie, cârpe de șters praful și alte cârpe similare, tricotate sau croșetate; veste de salvare și centuri de salvare și alte articole confecționate (cu excepția șervețelelor igienice, a scutecelor și a articolelor similare)

kg

S

 

NACE: 13.93

Fabricarea de covoare și mochete

CPA: 13.93.11

Covoare și alte acoperitoare de podea textile, cu puncte înnodate

13.93.11.00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu puncte înnodate

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Covoare și alte acoperitoare de podea textile, țesute, fără smocuri sau șuvițe

13.93.12.00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, țesute (cu excepția celor cu smocuri sau șuvițe)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Covoare și alte articole textile de protecție a podelelor, cu smocuri

13.93.13.00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu smocuri

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Alte covoare și acoperitoare de podea textile (inclusiv cele din fetru)

13.93.19.30

Covoare și alte acoperitoare de podea, din pâslă (cu excepția celor cu smocuri sau șuvițe)

m2

S

 

13.93.19.90

Covoare și alte acoperitoare de podea (cu excepția celor cu puncte înnodate, țesute, cu smocuri, din pâslă)

m2

S

 

NACE: 13.94

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

CPA: 13.94.11

Sfori, odgoane, frânghii și cabluri, din iută sau alte fibre textile liberiene

13.94.11.30

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, din sisal sau alte fibre textile din genul „Agave”, din iută sau alte fibre textile liberiene și fibre dure din frunze (cu excepția sforii pentru legat)

kg

S

 

13.94.11.53

Sfori pentru legat (pentru agricultură) din sisal

kg

S

 

13.94.11.55

Sfori pentru legat (pentru agricultură) din polietilenă sau polipropilenă

kg

S

 

13.94.11.60

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, din polietilenă, polipropilenă, nailon sau alte poliamide sau poliesteri măsurând > 50 000 decitex, din alte fibre sintetice (cu excepția sforii pentru legat)

kg

S

 

13.94.11.70

Sfori din polietilenă sau polipropilenă, din nailon sau alte poliamide sau poliester măsurând ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (cu excepția sforii pentru legat)

kg

S

 

13.94.11.90

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, din fibre textile (cu excepția iutei și a altor fibre textile liberiene, a sisalului, a abacei sau a altor fibre dure din frunze, a fibrelor sintetice)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Rețele împletite din sfori, odgoane sau frânghii, plase confecționate din materiale textile; articole din sfoară, fâșii n.c.a.

13.94.12.33

Plase pentru pescuit, confecționate din sfori, corzi, frânghii și cabluri din fibre sintetice (cu excepția plaselor pentru pescuit de acostare)

kg

S

 

13.94.12.35

Plase pentru pescuit, confecționate din fibre sintetice (cu excepția plaselor pentru pescuit de acostare)

kg

S

 

13.94.12.53

Plase confecționate din sfori, corzi sau frânghii din nailon sau alte poliamide (cu excepția plaselor din bucăți confecționate cu croșeta, a fileurilor de păr și pentru sport și a plaselor de pescuit)

kg

S

 

13.94.12.55

Plase confecționate din nailon sau alte poliamide (cu excepția plaselor din bucăți confecționate cu croșeta, a fileurilor de păr și pentru sport, a plaselor de pescuit și a celor din sfori, corzi sau frânghii)

kg

S

 

13.94.12.59

Plase cu ochiuri înnodate din materiale textile (cu excepția plaselor de pescuit confecționate din materiale textile sintetice, a altor plase confecționate din nailon sau din alte poliamide)

kg

S

 

13.94.12.80

Articole din sfori, corzi, frânghii și cabluri

kg

S

 

NACE: 13.95

Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

CPA: 13.95.10

Articole nețesute și articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.95.10.10

Articole nețesute, cu o greutate ≤ 25 g/m2 (inclusiv articole confecționate din materiale nețesute) (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

kg

S

 

13.95.10.20

Articole nețesute, cu o greutate > 25 g/m2, dar ≤ 70 g/m2 (inclusiv articole confecționate din materiale nețesute) (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

kg

S

 

13.95.10.30

Articole nețesute, cu o greutate > 70 g/m2, dar ≤ 150 g/m2 (inclusiv articole confecționate din materiale nețesute) (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

kg

S

 

13.95.10.50

Articole nețesute, cu o greutate > 150 g/m2 (inclusiv articole confecționate din materiale nețesute) (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

kg

S

 

13.95.10.70

Articole nețesute, impregnate sau acoperite (inclusiv articole confecționate din materiale nețesute) (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte)

kg

S

 

NACE: 13.96

Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

CPA: 13.96.11

Fire metalizate sau fire îmbrăcate cu materiale metalizate;

13.96.11.00

Fire metalizate sau fire „îmbrăcate” cu materiale metalizate

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Țesături din fire metalice și țesături din fire metalizate n.c.a.

13.96.12.00

Țesături din fire metalice și țesături din fire metalizate, pentru îmbrăcăminte, țesături pentru mobilă sau pentru scopuri similare

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu material textil; fire și fâșii textile, impregnate sau acoperite cu cauciuc sau materiale plastice

13.96.13.00

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu material textil; fire și fâșii textile, impregnate sau acoperite cu cauciuc sau materiale plastice

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Țesături textile, impregnate, stratificate sau acoperite n.c.a.

13.96.14.00

Țesături textile, impregnate, stratificate sau acoperite n.c.a.

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Țesătură pentru anvelopă cu carcasă de cord din fir de nailon de înaltă rezistență sau din alte poliamide, poliesteri sau mătase de viscoză

13.96.15.00

Țesătură pentru anvelopă cu carcasă de cord din fir de nailon de înaltă rezistență sau din alte poliamide, poliesteri sau mătase de viscoză

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Produse și articole textile pentru utilizare tehnică (inclusiv fitiluri, manșoane pentru lămpi, benzi transportoare și curele de transmisie, țesături pentru site și țesături groase)

13.96.16.20

Furtunuri pentru pompe și furtunuri similare din materiale textile, impregnate sau nu, îmbrăcate, acoperite sau stratificate sau nu cu materiale plastice sau ranforsate cu metal sau cu alte materiale

kg

S

 

13.96.16.50

Fitiluri textile, benzi transportoare, tuburi textile (inclusiv ranforsate cu metal sau cu alte materiale)

kg

S

 

13.96.16.80

Produse și articole textile utilizate la mașinile de prelucrare a hârtiei sau la mașinile similare (inclusiv pentru pastă de lemn sau azbociment)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Panglici; panglici de bătătură fără fire de urzeală paralelizate și lipite (bolduc); pasmanterii și alte articole asemănătoare

13.96.17.30

Panglici, altele decât etichetele, ecusoanele și alte articole similare

 

S

 

13.96.17.50

Etichete, ecusoane și alte articole similare din materiale textile (cu excepția articolelor brodate)

 

S

 

13.96.17.70

Împletituri sub formă de bucăți; articole de pasmanterie și pompoane, ornamente (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

 

S

 

NACE: 13.99

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

CPA: 13.99.11

Tul, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate, cu excepția materialelor tricotate sau croșetate; dantele sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

13.99.11.30

Tul și alte țesături cu ochiuri înnodate (cu excepția materialelor țesute, tricotate sau croșetate)

 

S

 

13.99.11.50

Dantele executate mecanic, în bucăți, benzi sau motive

 

S

 

13.99.11.70

Dantele executate manual, în bucăți, benzi sau motive

 

S

 

CPA: 13.99.12

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

13.99.12.30

Broderii (cu fond decupat, spart) sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative

 

S

 

13.99.12.50

Broderii de bumbac sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative (cu excepția celor cu fond decupat, spart)

 

S

 

13.99.12.70

Broderii din materiale textile, sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative (cu excepția celor cu fond decupat, spart, a celor din bumbac)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Fetru, îmbrăcat, acoperit sau stratificat

13.99.13.00

Pâslă, impregnată sau neimpregnată, îmbrăcată, acoperită sau stratificată, n.c.a.

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Fibre textile ≤ 5 mm lungime (scame), praf textil și nopeuri de piuare

13.99.14.00

Fire tunse de pe postav, noduri și nopeuri (butoni) din materiale textile

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Fire și fâșii aurite; fire tip „omidă”; fire „cu bucleuri”

13.99.15.00

Fire, benzi și forme similare „îmbrăcate”, din materiale textile sintetice, cu o lățime aparentă ≤ 5 mm; fire tip „omidă” (chenille); fire cu bucleuri

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Produse textile matlasate sub formă de bucăți

13.99.16.00

Produse textile matlasate sub formă de bucăți (cu excepția broderiilor)

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Alte textile și produse textile n.c.a.

13.99.19.00

Pufuri și tampoane pentru aplicarea pudrei și a preparatelor cosmetice sau de toaletă

p/st

S

 

NACE: 14.11

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

CPA: 14.11.10

Articole de îmbrăcăminte din piele naturală sau reconstituită

14.11.10.00

Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită (inclusiv haine și paltoane) (cu excepția accesoriilor de îmbrăcăminte, a articolelor de acoperit capul, a încălțămintei)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

CPA: 14.12.11

Compleuri, jachete și sacouri, industriale și profesionale, pentru bărbați

14.12.11.20

Compleuri de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

14.12.11.30

Sacouri și jachete de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, industriale și profesionale, pentru bărbați

14.12.12.40

Pantaloni lungi și scurți de lucru, industriali sau profesionali, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

14.12.12.50

Salopete cu bretele, de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Compleuri, jachete și sacouri, industriale și profesionale, pentru femei

14.12.21.20

Compleuri de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei sau fete

p/st

S

 

14.12.21.30

Sacouri și jachete de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei sau fete

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, industriale și profesionale, pentru femei

14.12.22.40

Pantaloni lungi și scurți de lucru, industriali sau profesionali, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei sau fete

p/st

S

 

14.12.22.50

Salopete cu bretele, de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau fibre sintetice, pentru femei sau fete

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Alte tipuri de îmbrăcăminte de lucru

14.12.30.13

Altă îmbrăcăminte de lucru, industrială sau profesională, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

14.12.30.23

Altă îmbrăcăminte de lucru, industrială sau profesională, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei sau fete

p/st

S

 

NACE: 14.13

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (cu excepția lenjeriei de corp)

CPA: 14.13.11

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.11.10

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, bluzoane și articole textile similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți (cu excepția jachetelor și a sacourilor, hanoracelor și jachetelor de vânt)

p/st

S

 

14.13.11.20

Scurte, hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole textile similare, tricotate sau croșetate (cu excepția jachetelor și a sacourilor) pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Costume, compleuri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.12.30

Sacouri și blazere, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

14.13.12.60

Costume, compleuri sau ansamble, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

14.13.12.70

Pantaloni, pantaloni scurți, salopete din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.13.10

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine și articole textile similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete (cu excepția jachetelor și a blazerelor)

p/st

S

 

14.13.13.20

Scurte, hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole textile similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete (cu excepția jachetelor și a blazerelor)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Costume, compleuri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.14.30

Sacouri și blazere, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

p/st

S

 

14.13.14.60

Costume, compleuri și ansamble, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

p/st

S

 

14.13.14.70

Rochii din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

p/st

S

 

14.13.14.80

Fuste și fuste-pantalon, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

p/st

S

 

14.13.14.90

Pantaloni, pantaloni scurți, salopete din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.21.15

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine etc., pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

14.13.21.30

Scurte, hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole similare, pentru bărbați sau băieți (cu excepția jachetelor și a blazerelor tricotate sau croșetate, impregnate, căptușite, acoperite cu material plastic, laminate sau cauciucate)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Costume și compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.22.00

Costume și compleuri din materiale textile (cu excepția celor tricotate sau croșetate), pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Jachete și sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.23.00

Sacouri și blazere pentru bărbați sau băieți (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.24.42

Pantaloni și pantaloni scurți, din denim, pentru bărbați sau băieți (cu excepția celor pentru lucru)

p/st

S

 

14.13.24.44

Pantaloni, pantaloni scurți și șorturi pentru bărbați sau băieți, din lână sau păr fin de animale (cu excepția celor tricotați sau croșetați, pentru lucru)

p/st

S

 

14.13.24.45

Pantaloni și pantaloni scurți, din fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți (cu excepția celor tricotați sau croșetați, pentru lucru)

p/st

S

 

14.13.24.48

Pantaloni și pantaloni scurți, din bumbac, pentru bărbați sau băieți (cu excepția celor din denim, tricotați sau croșetați)

p/st

S

 

14.13.24.49

Pantaloni, pantaloni scurți, șorturi și salopete cu bretele, pentru bărbați sau băieți (cu excepția celor din lână, bumbac și fire sintetice, tricotați sau croșetați)

p/st

S

 

14.13.24.55

Salopete cu bretele, pentru bărbați sau băieți (cu excepția celor tricotate sau croșetate, pentru lucru)

p/st

S

 

14.13.24.60

Șorturi, din bumbac sau fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.31.15

Impermeabile și paltoane etc., pentru femei sau fete

p/st

S

 

14.13.31.30

Scurte, hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole similare, pentru femei sau fete (cu excepția jachetelor sau a blazerelor, tricotate sau croșetate, impregnate, căptușite, acoperite cu material plastic, laminate sau cauciucate)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Costume și compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.32.00

Costume și compleuri (cu excepția celor tricotate sau croșetate), pentru femei sau fete

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Jachete sau sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.33.30

Jachete și sacouri pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Rochii, fuste și fuste-pantalon din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.34.70

Rochii pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.13.34.80

Fuste și fuste-pantalon pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.35.42

Pantaloni și pantaloni scurți, din denim, pentru femei sau fete (cu excepția celor pentru lucru)

p/st

S

 

14.13.35.48

Pantaloni și pantaloni scurți, din bumbac, pentru femei sau fete (cu excepția celor din denim și a celor pentru lucru)

p/st

S

 

14.13.35.49

Pantaloni și pantaloni scurți, din lână sau păr fin de animale, fibre sintetice sau artificiale, pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotați, croșetați sau pentru lucru)

p/st

S

 

14.13.35.51

Salopete cu bretele, din bumbac pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate, pentru lucru)

p/st

S

 

14.13.35.61

Șorturi, din bumbac, pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.13.35.63

Salopete cu bretele, din lână sau păr fin de animale, fibre sintetice sau artificiale, pentru femei sau fete (cu excepția celor din bumbac, tricotate sau croșetate, pentru lucru) și șorturi din lână sau păr fin de animale, pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.13.35.65

Șorturi, din fibre sintetice, pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.13.35.69

Pantaloni, pantaloni scurți, salopete cu bretele din materiale textile pentru femei sau fete (cu excepția celor din bumbac, lână sau păr fin de animale, fibre sintetice, tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

CPA: 14.14.11

Cămăși și bluze, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.11.00

Cămăși și bluze, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Chiloți, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.12.20

Chiloți și indispensabili, pentru bărbați sau băieți, din materiale textile tricotate sau croșetate (inclusiv boxeri)

p/st

S

 

14.14.12.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru bărbați sau băieți, din materiale textile tricotate sau croșetate

p/st

S

 

14.14.12.40

Halate, halate de baie și articole similare din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Cămăși, bluze, bluze-cămașă, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.14.13.10

Bluze, cămăși și bluze-cămăși, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, rochii de casă, dezabieuri, halate de baie și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.14.14.20

Slipuri și chiloți, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate (inclusiv boxeri)

p/st

S

 

14.14.14.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

p/st

S

 

14.14.14.40

Dezabieuri, halate de baie, rochii de casă și articole similare, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

p/st

S

 

14.14.14.50

Combinezoane și jupoane pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Cămăși și bluze din material textil, netricotate și necroșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.21.00

Cămăși pentru bărbați sau băieți (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Bluze de corp și maieuri, slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.22.20

Slipuri și indispensabili, pentru bărbați sau băieți (inclusiv boxeri) (cu excepția celor tricotați sau croșetați)

p/st

S

 

14.14.22.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru bărbați sau băieți (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.14.22.40

Flanele de corp, maieuri, halate de baie, halate de casă și articole similare pentru bărbați sau băieți (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Bluze, cămăși și bluzoane, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru femei sau fete

14.14.23.00

Bluze, cămăși și bluze-cămăși, pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Bluze de corp și cămăși de zi, furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă și articole similare, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru femei sau fete

14.14.24.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.14.24.50

Combinezoane și jupoane pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.14.24.60

Flanele de corp și alte combinezoane, slipuri, chiloți, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă, halate de casă și articole similare din bumbac, pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.14.24.80

Dezabieuri, halate de baie, rochii de casă, flanele de corp, maieuri, slipuri și chiloți (inclusiv boxeri), din fibre sintetice, pentru femei sau fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.14.24.89

Flanele de corp și alte combinezoane, slipuri, chiloți, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă, halate de casă și articole similare din materiale textile, pentru femei sau fete (cu excepția celor din bumbac, fibre sintetice, tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Sutiene, brâuri, corsete, bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părțile lor, chiar tricotate sau croșetate

14.14.25.30

Sutiene

p/st

S

 

14.14.25.50

Brâuri, centuri-chilot și corsete (inclusiv body-uri cu bretele reglabile)

p/st

S

 

14.14.25.70

Bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părți ale acestora

 

S

 

CPA: 14.14.30

Tricouri și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

14.14.30.00

Tricouri și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

p/st

S

 

NACE: 14.19

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

CPA: 14.19.11

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, tricotate sau croșetate, pentru nou-născuți

14.19.11.00

Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, pentru sugari, inclusiv maieuri, șorțulețe-combinezon, chiloți, costume extensibile, mănuși sau mitene sau mănuși cu un deget, îmbrăcăminte exterioară (pentru copii cu înălțimea ≤ 86 cm)

 

S

 

CPA: 14.19.12

Treninguri, costume de schi, costume de baie și alte articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

14.19.12.10

Treninguri, din materiale textile tricotate sau croșetate

p/st

S

 

14.19.12.30

Costume de schi din materiale textile tricotate sau croșetate

p/st

S

 

14.19.12.40

Costume de baie pentru bărbați sau băieți, din materiale textile tricotate sau croșetate

p/st

S

 

14.19.12.50

Costume de baie pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

p/st

S

 

14.19.12.90

Alte articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate (inclusiv flanele de corp cu mâneci)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Mănuși cu degete, mănuși cu un deget și mănuși fără degete, tricotate sau croșetate

14.19.13.00

Mănuși, mănuși cu un deget și mitene, din materiale textile tricotate sau croșetate

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Alte accesorii vestimentare și părți de articole de îmbrăcăminte sau de articole vestimentare, confecționate, tricotate sau croșetate

14.19.19.30

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare, din materiale textile tricotate sau croșetate

p/st

S

 

14.19.19.60

Accesorii confecționate de îmbrăcăminte, inclusiv părți de îmbrăcăminte sau accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate (cu excepția mănușilor, a mitenelor, a mănușilor cu un deget, a șalurilor, a eșarfelor, a fularelor, a mantilelor și a voalurilor)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, din materiale textile, netricotate și necroșetate, pentru nou-născuți

14.19.21.50

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte pentru sugari, din materiale textile, netricotate și necroșetate (pentru copii cu înălțimea ≤ 86 cm), inclusiv maieuri, șorțulețe-combinezon, chiloți, costume extensibile, mănuși, mănuși cu un deget și îmbrăcăminte exterioară (cu excepția șervețelelor igienice, a scutecelor și a articolelor similare)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Treninguri, costume de schi, costume de baie; alte articole de îmbrăcăminte, din materiale textile, netricotate și necroșetate

14.19.22.10

Alte articole de îmbrăcăminte pentru bărbați sau băieți n.c.a., inclusiv treninguri și costume pentru sport (cu excepția scurtelor și a costumelor de schi, tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.19.22.20

Alte articole de îmbrăcăminte pentru femei sau fete, n.c.a., inclusiv veste, treninguri și costume pentru sport (cu excepția costumelor de schi, tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.19.22.30

Costume de schi (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.19.22.40

Costume de baie pentru bărbați și băieți (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.19.22.50

Costume de baie pentru femei și fete (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Batiste, șaluri, eșarfe, văluri, cravate, fulare-cravată, mănuși și alte accesorii vestimentare confecționate; părți de îmbrăcăminte sau accesorii vestimentare, din țesături textile, netricotate și necroșetate n.c.a.

14.19.23.10

Batiste

p/st

S

 

14.19.23.33

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare (cu excepția articolelor din mătase sau deșeuri de mătase, tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.19.23.38

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare, din mătase sau deșeuri de mătase (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.19.23.53

Cravate, papioane și fulare-cravată (cu excepția articolelor din mătase sau deșeuri de mătase, tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.19.23.58

Cravate, papioane și fulare-cravată din mătase sau deșeuri de mătase (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

p/st

S

 

14.19.23.70

Mănuși, mănuși cu un deget și mitene (cu excepția celor tricotate sau croșetate)

pa

S

 

14.19.23.96

Accesorii vestimentare, părți de îmbrăcăminte sau accesorii vestimentare, din țesături textile, n.c.a. și părți ale acestora (cu excepția șalurilor, eșarfelor, fularelor, mantilelor, voalurilor, cravatelor, papioanelor și fularelor-cravată, a mănușilor, mănușilor cu un deget, mitenelor și părților acestora, a sutienelor, brâurilor, corsetelor, bretelelor, suspensoarelor și jartierelor, tricotate sau croșetate)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Accesorii vestimentare din piele sau din piele reconstituită, cu excepția mănușilor pentru sport

14.19.31.75

Mănuși, mănuși cu un deget și mitene din piele sau piele reconstituită (cu excepția celor pentru sport, de protecție pentru orice întrebuințare)

pa

S

 

14.19.31.80

Centuri și banduliere, din piele sau piele reconstituită

p/st

S

 

14.19.31.90

Accesorii de îmbrăcăminte din piele sau piele reconstituită (cu excepția mănușilor, mănușilor cu un deget și mitenelor, a centurilor și bandulierelor)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Articole de îmbrăcăminte confecționate din pâslă (fetru) sau materiale nețesute, materiale textile impregnate sau „îmbrăcate”

14.19.32.00

Articole de îmbrăcăminte fabricate din fetru sau nețesute, țesături impregnate sau căptușite

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Calote și capișoane din fetru; discuri și cilindri pentru pălării, din fetru; calote sau forme pentru pălării, împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material

14.19.41.30

Calote și capișoane neformate pe calapod și fără boruri, din fetru (inclusiv cilindrii) (cu excepția celor formate, a celor cu boruri)

p/st

S

 

14.19.41.50

Calote sau forme pentru pălării, confecționate prin asamblare de benzi din orice material (cu excepția celor formate, a celor cu boruri, a celor căptușite sau împodobite)

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Pălării și alte articole de acoperit capul, din fetru, fie împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material, fie tricotate sau croșetate, fie făcute din dantele sau alte materiale textile sub formă de bucăți; plase și fileuri pentru păr

14.19.42.30

Pălării și alte obiecte de acoperit capul, din fetru, confecționate din calote de pălării sau din capișoane

p/st

S

 

14.19.42.50

Pălării și alte obiecte de acoperit capul împletite sau confecționate prin asamblarea benzilor din orice fel de material

p/st

S

 

14.19.42.70

Pălării și alte obiecte de acoperit capul, tricotate sau croșetate sau confecționate din dantelă, fetru sau alte materiale textile în bucăți (dar nu în benzi); fileuri de păr din orice material

p/st

S

 

CPA: 14.19.43

Alte articole de acoperit capul, cu excepția celor din cauciuc sau din plastic, a căștilor de protecție și a articolelor de acoperit capul din azbest; dubluri sau căptușeli, capace, huse, carcase, cozoroace și curelușe pentru articole de acoperit capul

14.19.43.00

Alte articole de acoperit capul (cu excepția articolelor de acoperit capul din cauciuc sau plastic, a articolelor de protecție pentru acoperit capul și a articolelor din azbest pentru acoperit capul); benzi pentru garnituri interioare, dubluri sau căptușeli, capace, huse, carcase, cozoroace și curelușe pentru articole de acoperit capul

 

S

 

NACE: 14.20

Fabricarea articolelor din blană

CPA: 14.20.10

Articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și alte articole din blană, cu excepția articolelor de acoperit capul

14.20.10.30

Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din blănuri (cu excepția pălăriilor și a articolelor de acoperit capul)

 

S

 

14.20.10.90

Articole din blană (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor, a pălăriilor și a articolelor de acoperit capul)

 

S

 

NACE: 14.31

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

CPA: 14.31.10

Ciorapi-pantalon, dresuri, ciorapi, șosete și alte produse asemănătoare, tricotate sau croșetate

14.31.10.33

Ciorapi-chilot și dresuri, din fibre sintetice tricotate sau croșetate, având finețea firului simplu < 67 decitex

p/st

S

 

14.31.10.35

Ciorapi-chilot și dresuri, din fibre sintetice tricotate sau croșetate, având finețea firului simplu ≥ 67 decitex

p/st

S

 

14.31.10.37

Ciorapi-chilot și dresuri, din materiale textile, tricotate sau croșetate (cu excepția ciorapilor cu compresie progresivă, a celor din fibre sintetice și a ciorapilor pentru sugari)

p/st

S

 

14.31.10.50

Ciorapi lungi și ciorapi trei-sferturi de damă, tricotați sau croșetați, având finețea firului simplu < 67 decitex

pa

S

 

14.31.10.90

Ciorapi și articole de încălțăminte tricotate sau croșetate (inclusiv șosete; cu excepția ciorapilor lungi și a ciorapilor trei-sferturi de damă având finețea firului simplu < 67 decitex, a ciorapilor-chilot și a dresurilor, a încălțămintei cu tălpi aplicate)

pa

S

 

NACE: 14.39

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

CPA: 14.39.10

Jerseuri, pulovere, veste cu mâneci lungi de tip cardigan, veste și alte articole asemănătoare, tricotate sau croșetate

14.39.10.31

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din lână sau din păr fin de animale, pentru bărbați sau băieți (cu excepția jerseurilor și a puloverelor care conțin ≥ 50 % lână și cântăresc ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.32

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din lână sau din păr fin de animale, pentru femei sau fete (cu excepția jerseurilor și a puloverelor care conțin ≥ 50 % lână și cântăresc ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.33

Jerseuri și pulovere care conțin ≥ 50 % din greutate lână și cântăresc ≥ 600 g per articol

p/st

S

 

14.39.10.53

Tricotaje ușoare subțiri, bluze răscroite la gât și pulovere, din bumbac

p/st

S

 

14.39.10.55

Tricotaje ușoare subțiri, bluze răscroite la gât și pulovere, din fibre artificiale

p/st

S

 

14.39.10.61

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din bumbac, pentru bărbați sau băieți (cu excepția tricotajelor ușoare subțiri, a bluzelor răscroite la gât și a puloverelor)

p/st

S

 

14.39.10.62

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din bumbac, pentru femei sau fete (cu excepția tricotajelor ușoare subțiri, a bluzelor răscroite la gât și a puloverelor)

p/st

S

 

14.39.10.71

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți (cu excepția tricotajelor ușoare subțiri, a bluzelor răscroite la gât și a puloverelor)

p/st

S

 

14.39.10.72

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din fibre sintetice, pentru femei sau fete (cu excepția tricotajelor ușoare subțiri, a bluzelor răscroite la gât și a puloverelor)

p/st

S

 

14.39.10.90

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din materiale textile (cu excepția celor din lână sau păr fin de animale, bumbac, fibre sintetice)

p/st

S

 

NACE: 15.11

Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

CPA: 15.11.10

Blănuri tăbăcite sau apretate

15.11.10.30

Blănuri întregi, tăbăcite sau apretate, neasamblate, de iepure de casă, iepure sălbatic sau miel

p/st

S

 

15.11.10.50

Blănuri sau piei tăbăcite sau apretate (cu excepția celor de iepure de casă, iepure sălbatic sau miel)

 

S

 

CPA: 15.11.21

Piei fine tăbăcite în grăsimi (piei „chamois”)

15.11.21.00

Piei „chamois” și combinații de piei „chamois”

m2

S

 

CPA: 15.11.22

Piei finite lăcuite sau lăcuite stratificat; piei metalizate

15.11.22.00

Piei finite lăcuite, piei finite lăcuite stratificat și piei metalizate

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Piei, de bovine, epilate, întregi

15.11.31.00

Piei, de bovine, epilate, întregi

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Piei, de bovine, epilate, altfel decât întregi

15.11.32.00

Piei, de bovine, epilate, altfel decât întregi

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Piei de cabaline, epilate

15.11.33.00

Piei de cabaline, epilate

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Piei de oaie sau de miel, epilate sau fără lână

15.11.41.30

Piei epilate de oaie sau de miel; tăbăcite, dar nepreparate altfel (cu excepția pieilor „chamois”)

kg

T

 

15.11.41.50

Piei epilate de oaie sau de miel, pergamentate sau preparate după tăbăcire (cu excepția pieilor „chamois”, a pieilor finite lăcuite, a pieilor finite lăcuite stratificat și a pieilor metalizate)

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Piei de capră sau de ied, epilate

15.11.42.30

Piei epilate de caprine; tăbăcite sau pretăbăcite, dar nepreparate altfel (cu excepția pieilor „chamois”)

kg

T

 

15.11.42.50

Piei epilate de caprine, pergamentate sau preparate după tăbăcire (cu excepția pieilor „chamois”, a pieilor finite lăcuite, a pieilor finite lăcuite stratificat și a pieilor metalizate)

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Piei de porcine

15.11.43.30

Piei epilate de porcine; tăbăcite, dar nepreparate altfel

kg

T

 

15.11.43.50

Piei epilate de porcine; pergamentate sau preparate după tăbăcire (cu excepția pieilor finite lăcuite, a pieilor finite lăcuite stratificat și a pieilor metalizate)

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Piei de alte animale, epilate

15.11.51.00

Piei de alte animale, epilate

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Piei reconstituite, pe bază de piele sau de fibre de piele

15.11.52.00

Piele reconstituită pe bază de piele sau de fibră de piele; în plăci, foi sau benzi

m2

T

 

NACE: 15.12

Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

CPA: 15.12.11

Articole de curelărie sau de șelărie pentru orice animal, din orice materiale

15.12.11.10 z

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale, din orice material (inclusiv bice, cravașe și părți ale acestora, șleauri, zgărzi, genunchiere, botnițe, pături pentru șa, îmbrăcăminte pentru câini)

 

S

 

CPA: 15.12.12

Geamantane, poșete și alte articole asemănătoare, din piele, piele reconstituită, foi de material plastic, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton; seturi personale de toaletă de voiaj, de croitorie, pentru curățirea încălțămintei sau a hainelor

15.12.12.10

Valize, geamantane și cufere, casete de toaletă, ghiozdane și articole similare din piele, piele reconstituită, piei finite, plastic, materiale textile, aluminiu sau alte materiale

p/st

S

 

15.12.12.20

Genți din piele, piele reconstituită, piele finită, foi de plastic, materiale textile sau alte materiale (inclusiv cele fără mâner)

p/st

S

 

15.12.12.30

Articole de buzunar sau care se poartă în geantă

 

S

 

15.12.12.50

Etuiuri și alte recipiente, n.c.a.

 

S

 

15.12.12.70

Seturi de voiaj pentru toaletă; pentru cusut; pentru curățirea pantofilor sau a articolelor de îmbrăcăminte (cu excepția seturilor de manichiură)

p/st

S

 

CPA: 15.12.13

Brățări de ceasuri (cu excepția celor din metal) și părțile lor

15.12.13.00

Brățări de ceasuri, benzi, brățări și părți ale acestora (inclusiv din piele, piele reconstituită sau plastic; cu excepția celor din metale prețioase, metale comune sau metale placate cu metale prețioase)

p/st

S

 

CPA: 15.12.19

Alte articole din piele sau piele reconstituită (inclusiv articole utilizate la mașini sau la aparate mecanice sau pentru alte utilizări tehnice) n.c.a.

15.12.19.30

Articole din piele sau piele reconstituită de tipul celor utilizate la mașini sau dispozitive mecanice sau pentru alte utilizări tehnice

kg

S

 

15.12.19.60

Articole din piele sau din piele reconstituită, n.c.a.

 

S

 

NACE: 15.20

Fabricarea încălțămintei

CPA: 15.20.11

Încălțăminte etanșă cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât cea care incorporează un bombeu protector din metal

15.20.11.00

Încălțăminte impermeabilă, cu fața din cauciuc sau material plastic (cu excepția celei care cuprinde un bombeu protector din metal)

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Încălțăminte cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât încălțămintea etanșă sau pentru sport

15.20.12.10

Sandale cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic (inclusiv sandale din curele, papuci)

pa

S

 

15.20.12.31

Încălțăminte de oraș cu fața din cauciuc sau material plastic

pa

S

 

15.20.12.37

Papuci și altă încălțăminte de interior cu tălpi din cauciuc sau material plastic și fețe din material plastic (inclusiv papuci de casa, papuci de dans, papuci fără călcâi)

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Încălțăminte cu fețe din piele, alta decât cea pentru sport, decât cea care incorporează un bombeu protector de metal și decât diversele tipuri de încălțăminte specială

15.20.13.30

Încălțăminte cu tălpi din lemn și fețe din piele (inclusiv saboți) (cu excepția celei cu branț sau cu bombeu metalic de protecție)

pa

S

 

15.20.13.51

Încălțăminte de oraș pentru bărbați, cu fețe din piele (inclusiv cizme, ghete și pantofi; cu excepția încălțămintei impermeabile, a încălțămintei cu bombeu protector din metal)

pa

S

 

15.20.13.52

Încălțăminte de oraș pentru femei, cu fețe din piele (inclusiv cizme, ghete și pantofi; cu excepția încălțămintei impermeabile, a încălțămintei cu bombeu protector din metal)

pa

S

 

15.20.13.53

Încălțăminte de oraș pentru copii, cu fețe din piele (inclusiv cizme, ghete și pantofi; cu excepția încălțămintei impermeabile, a încălțămintei cu bombeu protector din metal)

pa

S

 

15.20.13.61

Sandale pentru bărbați, cu fețe din piele (inclusiv sandale din curele, papuci)

pa

S

 

15.20.13.62

Sandale pentru femei, cu fețe din piele (inclusiv sandale din curele, papuci)

pa

S

 

15.20.13.63

Sandale pentru copii, cu fețe din piele (inclusiv sandale din curele, papuci)

pa

S

 

15.20.13.70

Papuci și altă încălțăminte de interior cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic sau piele și fețe din piele (inclusiv papuci de casa, papuci de dans, papuci fără călcâi)

pa

S

 

15.20.13.80

Încălțăminte cu tălpi exterioare din lemn, plută sau alt fel de material și fețe din piele (cu excepția tălpilor din cauciuc, material plastic sau piele)

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Încălțăminte cu fețe din materiale textile, alta decât încălțămintea pentru sport

15.20.14.44

Papuci și altă încălțăminte de interior (inclusiv papuci de casa, papuci de dans, papuci fără călcâi), cu fețe din materiale textile

pa

S

 

15.20.14.45

Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic sau piele și fețe din material textil (cu excepția papucilor și a altor articole de încălțăminte pentru interior, a încălțămintei sport)

pa

S

 

15.20.14.46

Încălțăminte cu fața din material textil (cu excepția papucilor și a altor articole de încălțăminte pentru interior, precum și a încălțămintei cu talpa exterioară din cauciuc, plastic, piele sau piele artificială)

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Încălțăminte așa-zisă pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastică și încălțăminte similară

15.20.21.00

Încălțăminte pentru sport cu tălpi exterioare din cauciuc sau material plastic și fețe din material textil (inclusiv pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastică, pentru antrenament și alte tipuri de încălțăminte similare)

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Alte tipuri de încălțăminte pentru sport, cu excepția încălțămintei pentru schiuri pentru zăpadă și a încălțămintei pentru patinaj

15.20.29.00

Altă încălțăminte sport, cu excepția încălțămintei pentru schi pe zăpadă și a ghetelor pentru patinaj

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Încălțăminte care încorporează un bombeu protector de metal

15.20.31.20

Încălțăminte (inclusiv încălțăminte impermeabilă) care conține un bombeu de protecție din metal, cu talpă exterioară și față din cauciuc sau plastic)

pa

S

 

15.20.31.50

Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic sau piele și fețe din piele; cu bombeu metalic de protecție

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Încălțăminte din lemn, diverse tipuri încălțăminte specială și alte tipuri de încălțăminte n.c.a.

15.20.32.00

Încălțăminte din lemn, încălțăminte specială diversă și altă încălțăminte n.c.a.

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Părți de încălțăminte din piele; tălpi interioare detașabile, branțuri și alte articole similare; ghetre, jambiere și articole asemănătoare și părți ale acestora

15.20.40.20

Fețe de încălțăminte din piele și elemente ale acestora (cu excepția întăriturilor)

 

S

 

15.20.40.50

Fețe de încălțăminte și elemente ale acestora (inclusiv întăriturile din piele)

 

S

 

15.20.40.80

Părți de încălțăminte (cu excepția fețelor) din alte materiale

 

S

 

NACE: 16.10

Tăierea și rindeluirea lemnului

CPA: 16.10.11

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, tranșat sau derulat, de o grosime > 6 mm, din lemn de conifere

16.10.11.34

Lemn de molid (Picea abies Karst.), de brad alb (Abies alba Mill.), tăiat sau cioplit longitudinal, tranșat sau derulat, cu grosimea > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.36

Lemn de pin (Pinus sylvestris L.), tăiat sau cioplit longitudinal, tranșat sau derulat, cu grosimea > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.38

Lemn de conifere, tăiat sau cioplit longitudinal, tranșat sau derulat, cu grosimea > 6 mm [cu excepția lemnului de molid (Picea abies Karst.), de brad alb (Abies alba Mill.) și de pin (Pinus sylvestris L.)]

m3

S

 

CPA: 16.10.12

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, tranșat sau derulat, de o grosime > 6 mm, din lemn de neconifere

16.10.12.50

Lemn, tăiat sau cioplit longitudinal, tranșat sau derulat, cu grosimea > 6 mm (cu excepția celui de conifere și de arbori tropicali și a blocurilor, lamelor și frizelor de stejar)

m3

S

 

16.10.12.71

Lemn tropical, tăiat sau cioplit longitudinal, tranșat sau derulat, lipit prin îmbinare cap la cap sau rindeluit/șlefuit, cu grosimea > 6 mm

m3

S

 

16.10.12.77

Blocuri de stejar, lame și frize din stejar pentru parchet sau pardoseală din blocuri, rindeluite, dar neasamblate (cu excepția celor profilate)

m2

S

 

CPA: 16.10.13

Traverse (tiranți) din lemn pentru căi ferate și șine de tramvai, neimpregnate

16.10.13.00

Traverse (tiranți) din lemn pentru căi ferate și șine de tramvai, neimpregnate

m3

S

 

CPA: 16.10.21

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, și borduri și forme de lemn), din lemn de conifere

16.10.21.10

Profile din lemn de conifere (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate)

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, și borduri și forme de lemn), din bambus

16.10.22.10

Bambus, inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, profilat sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare, în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, și borduri și forme de lemn), din alte tipuri de lemn

16.10.23.00

Lemn, inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, profilat sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare, în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap (cu excepția lemnului de conifere și a bambusului)

kg

S

 

CPA: 16.10.24

Lână (pai) de lemn; făină de lemn

16.10.24.00

Lână de lemn; făină de lemn

kg

S

 

CPA: 16.10.25

Lemn sub formă de așchii sau particule

16.10.25.03

Lemn de conifere sub formă de așchii sau particule

kg

S

 

16.10.25.05

Lemn din alte specii de arbori decât coniferele, sub formă de așchii sau particule

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Lemn brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

16.10.31.16

Lemn brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Traverse din lemn impregnat pentru șine de tren sau tramvai

16.10.32.00

Traverse (tiranți) din lemn impregnat pentru căi ferate sau linii de tramvai

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Alte tipuri de lemn brut, inclusiv araci despicați și pari din lemn

16.10.39.00

Alte tipuri de lemn în stare brută, inclusiv araci despicați și țăruși

m3

S

 

CPA: 16.10.91

Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului

16.10.91.00

Tratare; impregnare și conservare a lemnului (inclusiv condiționarea și uscarea)

 

I

 

NACE: 16.21

Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

CPA: 16.21.11

Placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din bambus

16.21.11.00

Placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din bambus

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Plăci aglomerate

16.21.12.00

Plăci aglomerate, din lemn

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Plăci OSB („oriented strand board”)

16.21.13.16

Plăci OSB („oriented strand board”), din lemn

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Alte tipuri de plăci din lemn sau alte materiale lemnoase

16.21.14.19

Panouri de tip „waferboard” și similare, din lemn (cu excepția plăcilor aglomerate din lemn și a plăcilor OSB)

m3

S

 

16.21.14.50

Plăci aglomerate și plăci similare din materiale lemnoase (cu excepția lemnului)

m3

S

 

CPA: 16.21.15

Plăci fibrolemnoase din lemn sau alte materiale lemnoase

16.21.15.23

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF), din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o grosime de maximum 5 mm

m2

S

 

16.21.15.26

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF), din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o grosime de peste 5 mm, dar de maximum 9 mm

m2

S

 

16.21.15.29

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF), din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o grosime de peste 9 mm

m2

S

 

16.21.15.43

Panouri fibrolemnoase [cu excepția panourilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF)] din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o densitate de peste 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.46

Panouri fibrolemnoase [cu excepția panourilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF)] din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o densitate peste 0,5 g/cm3, dar de maximum 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.49

Panouri fibrolemnoase [cu excepția panourilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF)] din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o densitate de maximum 0,5 g/cm3

m2

S

 

CPA: 16.21.16

Alte tipuri de placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din lemn de conifere

16.21.16.00

Alte tipuri de placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din lemn de conifere

m3

S

 

CPA: 16.21.17

Alte tipuri de placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, cu cel puțin o față din lemn tropical

16.21.17.11

Placaj din foi de lemn (cu excepția celui din bambus), cu o grosime a foilor de maximum 6 mm, având cel puțin o față din lemn tropical

m3

S

 

CPA: 16.21.18

Alte tipuri de placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din alte tipuri de lemn

16.21.18.00

Alte tipuri de placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din alte tipuri de lemn

m3

S

 

CPA: 16.21.21

Lemn densificat, în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile

16.21.21.00

Lemn densificat, în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Foi de furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm, din lemn de conifere

16.21.22.10

Foi de furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, tranșate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm, din lemn de conifere

m3

S

 

CPA: 16.21.23

Furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm, din lemn tropical

16.21.23.00

Furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, tranșate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm, din lemn tropical

m3

S

 

CPA: 16.21.24

Foi de furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm, din alte tipuri de lemn

16.21.24.00

Foi de furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, tranșate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm, din alte tipuri de lemn decât cel de conifere sau lemnul tropical

m3

S

 

NACE: 16.22

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

CPA: 16.22.10

Panouri din parchet asamblat

16.22.10.30

Panouri din parchet asamblat din lemn, de tip mozaic

m2

S

 

16.22.10.60

Panouri din parchet asamblat din lemn (cu excepția celor de tip mozaic)

m2

S

 

NACE: 16.23

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

CPA: 16.23.11

Ferestre, uși-ferestre și ramele acestora, uși și ramele și pragurile acestora, din lemn

16.23.11.10

Ferestre, uși-ferestre și ramele acestora, din lemn

p/st

S

 

16.23.11.50

Uși, cadrele și pragurile acestora, din lemn

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Cofraje pentru betonare și șindrile („shingles” și „shakes”), din lemn

16.23.12.00

Cofraje pentru betonare în construcții, șindrilă și șiță, din lemn

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, n.c.a.

16.23.19.00

Obiecte de tâmplărie și dulgherie din lemn, pentru construcții (cu excepția ferestrelor, a ușilor-ferestre și a ușilor, a cadrelor și pragurilor acestora, a panourilor pentru parchete, a cofrajelor pentru betonare în construcții, a șindrilelor și a șițelor)

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Construcții prefabricate din lemn

16.23.20.00

Construcții prefabricate din lemn

 

S

 

NACE: 16.24

Fabricarea ambalajelor din lemn

CPA: 16.24.11

Paleți, box-paleți și platforme de încărcare, din lemn

16.24.11.33

Paleți simpli și grilaje pentru paleți, din lemn

p/st

S

 

16.24.11.35

Boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn (cu excepția paleților simpli)

p/st

S

 

CPA: 16.24.12

Butoaie și produse de dogărie, din lemn

16.24.12.00

Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn (inclusiv doagele)

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Alte containere din lemn și părți ale acestora

16.24.13.20

Lăzi, cutii, lădițe, cilindri și ambalaje similare din lemn (cu excepția tamburilor pentru cabluri)

kg

S

 

16.24.13.50

Tamburi pentru cabluri, din lemn

kg

S

 

NACE: 16.29

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

CPA: 16.29.11

Unelte, suporturi și mânere de unelte, monturi și cozi din lemn pentru mături sau pentru perii, blocuri pentru fabricarea pipelor, forme, calapoade, șanuri și întinzătoare pentru pantofi, din lemn

16.29.11.30

Unelte, suporturi și mânere de unelte, monturi de perii și cozi pentru mături, din lemn; forme, calapoade și șanuri pentru încălțăminte, din lemn

kg

S

 

16.29.11.80

Eboșe de pipe, din lemn sau rădăcini

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Articole de masă și de bucătărie, din lemn

16.29.12.00

Articole de masă și de bucătărie, din lemn

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Lemn cu intarsii și încrustații, casete pentru bijuterii sau tacâmuri, statuete și alte obiecte ornamentale, din lemn

16.29.13.00

Lemn marchetat și lemn încrustat; sipete, casete și cutii pentru bijuterii sau argintărie și articole similare, din lemn; statuete și alte obiecte de ornament, din lemn; stelaje din lemn pentru haine/pălării, scrumiere din lemn, seturi de birou cu suporturi pentru scrisori, tocuri, cerneală

 

S

 

CPA: 16.29.14

Rame din lemn pentru picturi, fotografii, oglinzi sau obiecte similare și alte articole din lemn

16.29.14.20

Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi și alte obiecte similare

m

S

 

16.29.14.91

Alte articole din lemn (cu excepția grilajelor pentru paleți și sicriele din lemn)

 

S

 

CPA: 16.29.15

Pelete și brichete, din lemn presat sau aglomerat și deșeuri și resturi vegetale

16.29.15.00

Pelete și brichete, din lemn presat sau aglomerat și din deșeuri și resturi de lemn

kg

S

 

CPA: 16.29.21

Plută naturală, decojită sau simplu ecarisată sau în cuburi, plăci, foi sau benzi; plută concasată, granulată sau pulverizată; deșeuri de plută

16.29.21.30

Deșeuri de plută; plută concasată, granulată sau pulverizată (cu excepția plutei naturale brute sau simplu prelucrate)

kg

S

 

16.29.21.50

Plută naturală, decojită sau simplu ecarisată, în cuburi, plăci, foi sau benzi de formă pătrată sau dreptunghiulară

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Articole din plută naturală

16.29.22.50

Dopuri din plută naturală

kg

S

 

16.29.22.90

Alte articole din plută naturală

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Cuburi, blocuri, plăci, foi și benzi, plăci de orice formă, cilindri plini, din plută aglomerată

16.29.23.20

Dopuri cilindrice pentru vin spumant, din plută aglomerată, inclusiv cele cu garnituri de etanșare din plută naturală

kg

S

 

16.29.23.50

Dopuri cilindrice, din plută aglomerată (cu excepția celor pentru vin spumant)

kg

S

 

16.29.23.80

Plută aglomerată – cuburi, blocuri, plăci, foi și benzi; plăci de orice formă; cilindri plini sau discuri, inclusiv din plută expandată aglomerată sau din plută arsă (cu excepția dopurilor)

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Plută aglomerată; articole din plută aglomerată n.c.a.

16.29.24.00

Plută aglomerată; alte articole din plută aglomerată, n.c.a.

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Produse din paie, din alfa sau din alte materiale pentru împletit; articole din împletituri

16.29.25.00

Produse manufacturiere din paie, din alfa sau din alte materiale împletite; coșuri împletite și împletituri

kg

S

 

NACE: 17.11

Fabricarea celulozei

CPA: 17.11.11

Paste chimice din lemn, de dizolvare

17.11.11.00

Paste chimice din lemn, de dizolvare

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Paste chimice din lemn, cu sodă sau sulfat, altele decât pastele de dizolvare.

17.11.12.00

Paste chimice din lemn, cu sodă sau cu sulfat, altele decât pastele de dizolvare

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Paste chimice din lemn, cu bisulfit, altele decât pastele de dizolvare

17.11.13.00

Paste chimice din lemn, cu sulfit, altele decât pastele de dizolvare

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Paste mecanice din lemn; paste semichimice din lemn; paste de celuloză obținute din materiale fibroase celulozice altele decât lemnul

17.11.14.00

Paste mecanice din lemn; paste semichimice din lemn; paste din materiale fibrocelulozice altele decât lemnul

kg 90 % sdt

T

 

NACE: 17.12

Fabricarea hârtiei și cartonului

CPA: 17.12.11

Hârtie de ziar, în rulouri sau foi

17.12.11.00

Hârtie de ziar, în rulouri sau foi

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Hârtie și carton confecționate manual

17.12.12.00

Hârtie și carton confecționate manual

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Hârtie și cartoane suport pentru hârtie fotosensibilă, termosensibilă sau electrosensibilă; hârtie utilizată ca bază pentru hârtia-indigo; hârtie suport pentru tapet

17.12.13.00

Hârtie și carton folosite ca bază pentru hârtia fotosensibilă, termosensibilă sau electrosensibilă; hârtie utilizată ca bază pentru hârtie carbon; hârtie suport pentru tapet

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Alte tipuri de hârtie și carton pentru scopuri grafice

17.12.14.10

Hârtie și carton pentru scopuri grafice, cu un conținut de fibre mecanice ≤ 10 % și cu greutatea < 40 g/m2

kg

S

 

17.12.14.35

Hârtie și carton pentru scopuri grafice, cu un conținut de fibre mecanice ≤ 10 % și cu greutatea ≥ 40 g/m2, dar ≤ 150 g/m2, sub formă de rulouri

kg

S

 

17.12.14.39

Hârtie și carton pentru scopuri grafice, cu un conținut de fibre mecanice ≤ 10 % și cu greutatea ≥ 40 g/m2, dar ≤ 150 g/m2, sub formă de foi

kg

S

 

17.12.14.50

Hârtie și carton pentru scopuri grafice, cu un conținut de fibre mecanice ≤ 10 % și cu greutatea > 150 g/m2

kg

S

 

17.12.14.70

Hârtie și carton pentru scopuri grafice, cu un conținut de fibre mecanice > 10 %

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Hârtii de tipul celor utilizate pentru hârtie igienică, pentru șervețele de demachiat, de șters mâinile și alte șervețele, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice

17.12.20.30

Vată de celuloză de uz casnic sau sanitar, în rulouri cu lățimea > 36 cm sau de formă dreptunghiulară (inclusiv foi pătrate) cu cel puțin o latură > 36 cm în stare nepliată

kg

S

 

17.12.20.55

Hârtie creponată și straturi subțiri din fibre celulozice numite „țesătură”, de uz casnic/sanitar, sub formă de rulouri cu lățimea > 36 cm sau de formă dreptunghiulară cu cel puțin o latură > 36 cm în stare nepliată, cu o greutate ≤ 25 g/m2/pliu

kg

S

 

17.12.20.57

Hârtie creponată și straturi subțiri din fibre celulozice numite „țesătură”, de uz casnic/sanitar, sub formă de rulouri cu lățimea > 36 cm sau de formă dreptunghiulară cu cel puțin o latură > 36 cm în stare nepliată, cu o greutate > 25 g/m2/pliu

kg

S

 

17.12.20.90

Alte tipuri de hârtie de uz casnic

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Hârtii și cartoane „Kraftliner”, necretate

17.12.31.00

Hârtii și cartoane de tip „kraftliner” necretate, nealbite, sub formă de rulouri sau foi (cu excepția celor pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice, a hârtiilor și cartoanelor pentru cartele sau benzi de perforat)

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Hârtii și cartoane „Kraftliner”, albite; hârtii și cartoane „Kraftliner” cretate

17.12.32.00

Hârtii și cartoane de tip „kraftliner” necretate, sub formă de rulouri sau foi (cu excepția celor nealbite, pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice, a hârtiilor și cartoanelor pentru cartele sau benzi de perforat)

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Hârtie semichimică pentru caneluri

17.12.33.00

Hârtie semichimică pentru caneluri

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Hârtie pentru caneluri reciclată și altele de acest tip

17.12.34.00

Hârtie pentru caneluri reciclată și altele de acest tip

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Testliner (carton din fibre recuperate)

17.12.35.20

Hârtie de tip „testliner” (carton de umplutură reciclat), necretată, cu o greutate ≤ 150 g/m2, sub formă de rulouri sau foi

kg

S

 

17.12.35.40

Hârtie de tip „testliner” (carton de umplutură reciclat), necretată, cu o greutate > 150 g/m2, sub formă de rulouri sau foi

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Hârtie kraft necretată; hârtie kraft pentru saci, creponată sau încrețită

17.12.41.20

Hârtie kraft necretată, nealbită, pentru saci (cu excepția celei pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice, a hârtiilor și cartoanelor pentru cartele sau benzi de perforat)

kg

S

 

17.12.41.40

Hârtie kraft necretată, pentru saci (cu excepția celei pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice, a hârtiilor și cartoanelor pentru cartele sau benzi de perforat)

kg

S

 

17.12.41.60

Hârtie și carton kraft, necretate, cu o greutate ≤ 150 g/m2 (cu excepția hârtiei și cartonului de tip „kraftliner”, a hârtiei kraft pentru saci, pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice etc.)

kg

S

 

17.12.41.80 z

Hârtie kraft pentru saci, creponată sau încrețită, sub formă de rulouri sau foi

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Hârtie sulfit pentru ambalaj și alte tipuri de hârtie necretată (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice)

17.12.42.20

Hârtie sulfit pentru ambalaj, sub formă de rulouri sau foi

kg

S

 

17.12.42.40

Alte tipuri de hârtie și carton necretate, sub formă de rulouri sau foi, cu greutatea ≤ 150 g/m2 (cu excepția produselor de la poziția SA 4802 , a hârtiei pentru caneluri, a hârtiei de tip „testliner”, a hârtiei sulfit pentru ambalaj, a hârtiei și cartonului filtru și a hârtiei și cartonului fetru)

kg