11.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1882 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2019

de deschidere a procedurii de licitație pentru cuantumul ajutorului pentru depozitarea privată a uleiului de măsline

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (2) și articolul 20 primul paragraf literele (m) și (o),

întrucât:

(1)

Prețurile uleiurilor de măsline virgine pe piețele Spaniei, Greciei și Portugaliei au rămas constant scăzute și aproape de pragurile de referință stabilite la articolul 1a alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului (2) timp de mai multe luni.

(2)

Perspectiva unei recolte bune succesive în Uniune, acumularea de stocuri și incertitudinile actuale din comerțul exterior creează un dezechilibru între cerere și ofertă, care, la rândul său, exercită o presiune în sensul scăderii prețurilor uleiurilor de măsline virgine și cauzează o perturbare gravă a unor mari părți ale pieței Uniunii.

(3)

Spania este cel mai important producător de ulei de măsline al Uniunii și lider în materie de prețuri. Stocurile deosebit de mari din Spania riscă să prelungească și să exacerbeze perturbarea gravă a pieței uleiurilor de măsline virgine din Uniune.

(4)

Pentru a reduce dezechilibrul dintre cerere și ofertă și pentru a atenua aceste condiții dificile de piață, este oportun să se acorde ajutor pentru depozitarea privată a uleiurilor de măsline virgine.

(5)

Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 al Comisiei (3) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei (4), care stabilesc norme comune pentru punerea în aplicare a unui sistem de depozitare în regim privat, ar trebui să se aplice ajutorului pentru depozitarea uleiurilor de măsline virgine.

(6)

Cuantumul ajutorului ar trebui stabilit printr-o procedură de licitație, care să facă posibil un sistem operațional flexibil. În acest scop, este necesar să se prevadă mai multe subperioade de licitație.

(7)

Pentru a permite diferiților operatori să beneficieze de măsură, fiecare operator ar trebui să prezinte maximum o ofertă pentru fiecare categorie de uleiuri de măsline pentru fiecare subperioadă.

(8)

Pentru ca ajutorul pentru depozitare privată să fie eficient și să aibă un impact real asupra pieței, ajutorul pentru uleiurile de măsline virgine ar trebui acordat în vrac. Deoarece în sectorul măslinelor se obișnuiește ca produsul să fie depozitat, ar trebui să fie acceptate și ofertele pentru uleiurile virgine de măsline aflate deja în stoc.

(9)

Cantitățile de uleiuri de măsline virgine care beneficiază de ajutor pentru depozitare privată ar trebui să nu fie comercializate pe parcursul unei perioade minime de depozitare pentru a avea un efect real asupra echilibrului cerere-ofertă al anului în curs. Perioada minimă de depozitare ar trebui să fie stabilită la 180 de zile.

(10)

Din motive de eficiență și simplificare administrativă, ar trebui să fie eligibile doar ofertele pentru cantități de cel puțin 50 de tone.

(11)

Pentru a preveni căderile necontrolate ale prețurilor, pentru a reacționa prompt la condițiile dificile de piață și pentru a asigura gestionarea eficientă a acestei măsuri, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(12)

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se deschide o procedură de licitație separată pentru depozitarea privată pentru fiecare dintre următoarele categorii de uleiuri de măsline virgine definite la punctul (1) din Partea VIII a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în conformitate cu articolul 17 primul paragraf litera (b) din regulamentul respectiv:

(a)

ulei de măsline virgin extra;

(b)

ulei de măsline virgin;

(c)

ulei de măsline lampant.

(2)   Se aplică Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

Articolul 2

(1)   Ofertele se depun în următoarele subperioade, fiecare încheindu-se la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului):

(a)

de la 21 noiembrie 2019 până la 26 noiembrie 2019;

(b)

de la 12 decembrie 2019 până la 17 decembrie 2019;

(c)

de la 22 ianuarie 2020 până la 27 ianuarie 2020;

(d)

de la 20 februarie 2020 până la 25 februarie 2020.

Dacă ultima zi a unei subperioade este sărbătoare legală, termenul este ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) a zilei lucrătoare anterioare.

(2)   Pentru fiecare subperioadă, operatorii prezintă cel mult o ofertă pentru fiecare dintre produsele menționate la articolul 1 alineatul (1).

(3)   Cantitatea minimă pe ofertă este de 50 de tone.

(4)   Cuantumul garanției prevăzute la articolul 40 litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 este fixată la 50 EUR per tonă.

(5)   Ajutorul se acordă în vrac pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1).

(6)   Ofertele pot fi depuse pentru produsele aflate deja în depozit.

(7)   Ofertele pot fi depuse numai în Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Malta, Portugalia și Slovenia.

Articolul 3

Statele membre notifică Comisiei toate ofertele admisibile cel târziu la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) în ziua următoare ultimei zile a fiecărei subperioade menționate la articolul 2 alineatul (1).

Articolul 4

Contractele de ajutor pentru depozitare privată acoperă o perioadă de depozitare de 180 de zile.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2019

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (JO L 346, 20.12.2013, p. 12).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată (JO L 206, 30.7.2016, p. 15).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată (JO L 206, 30.7.2016, p. 71).