8.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1866 AL COMISIEI

din 3 iulie 2019

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/653 în vederea alinierii perioadei de aplicare a dispozițiilor tranzitorii privind creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport la perioada de derogare prelungită în temeiul articolului respectiv

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (1), în special articolul 8 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, societățile de administrare, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), societățile de investiții, astfel cum sunt menționate la articolul 27 din respectiva directivă, și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale OPCVM-urilor sau le vând, astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (2) din directiva respectivă, sunt scutite de obligațiile prevăzute în regulamentul menționat până la 31 decembrie 2019. Atunci când un stat membru aplică normele privind formatul și conținutul documentului cu informații esențiale, astfel cum se prevede la articolele 78-81 din Directiva 2009/65/CE, în cazul fondurilor non-OPCVM oferite investitorilor individuali, scutirea prevăzută la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 se aplică societăților de administrare și societăților de investiții și persoanelor care oferă consultanță investitorilor individuali cu privire la unitățile acestor fonduri sau care vând astfel de unități. Pentru ca aceste fonduri să fie reglementate printr-un regim juridic tranzitoriu coerent, articolul 18 al treilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei (3) le permite creatorilor de produse de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) („creatorii de PRIIP”) să utilizeze în continuare astfel de documente întocmite în conformitate cu articolele 78-81 din directiva menționată până la 31 decembrie 2019, în cazul în care cel puțin una dintre opțiunile de investiții suport este un OPCVM sau un fond non-OPCVM.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 a fost modificat pentru a prelungi durata de aplicare a dispozițiilor tranzitorii menționată la articolul 32 din regulamentul respectiv până la 31 decembrie 2021 (4). Pentru a le permite creatorilor de PRIIP să își determine obligațiile cu certitudine, data prevăzută la articolul 18 al treilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) 2017/653 ar trebui modificată în consecință.

(3)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2017/653 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („autoritățile europene de supraveghere”).

(5)

Autoritățile europene de supraveghere nu au efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament și nu au analizat costurile și beneficiile potențiale aferente întrucât a fost deja realizată o evaluare a impactului pentru standardele tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653. Prezentul regulament nu modifică fondul Regulamentului delegat (UE) 2017/653 și nu creează noi obligații pentru creatorii de PRIIP sau pentru persoanele care oferă consultanță cu privire la PRIIP sau care vând PRIIP, inclusiv cele menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014. Autoritățile europene de supraveghere au solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5), al Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 18 din Regulamentul delegat (UE) 2017/653, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14 alineatul (2) se aplică până la 31 decembrie 2021.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 352, 9.12.2014, p. 1.

(2)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (JO L 100, 12.4.2017, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014 (JO L 188, 12.07.2019, p. 55)

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).