4.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 282/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1842 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2019

de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 10a alineatul (21),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/87/CE instituie un sistem de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii în vederea promovării reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil și eficient din punct de vedere economic. La articolul 10a, directiva prevede alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2019/331 al Comisiei (2) stabilește normele tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE pentru a patra perioadă de comercializare: 2021-2030.

(3)

În conformitate cu articolul 10a alineatul (20) din Directiva 2003/87/CE, alocarea cu titlu gratuit de certificate de emisii către instalațiile ale căror operațiuni, evaluate pe baza unei medii mobile calculate pe doi ani, au crescut sau au scăzut cu peste 15 % față de nivelurile de activitate istorice, trebuie ajustată în mod simetric. Deoarece instalațiile sunt împărțite, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2019/331, în subinstalații, este oportun, pentru a pune în aplicare ajustările alocării certificatelor de emisii cauzate de modificări ale activității, ca aceste modificări să fie comparate cu nivelurile de activitate istorice la nivel de subinstalație.

(4)

Pentru ajustarea alocărilor cu titlu gratuit este necesară colectarea de date de înaltă calitate și verificate în mod independent. Ar trebui să se asigure coerența în ceea ce privește exactitatea și calitatea datelor monitorizate și raportate pentru a determina alocarea cu titlu gratuit. În acest scop, ar trebui să fie prevăzute norme specifice pentru raportarea nivelurilor de activitate la nivel de subinstalație, ținând cont de dispozițiile relevante din Regulamentul delegat (UE) 2019/331. Datele colectate de la operatori în conformitate cu aceste norme ar trebui să reflecte operațiunile efective ale subinstalațiilor.

(5)

Operatorii ar trebui să raporteze anual datele solicitate. Datele ar trebui monitorizate în conformitate cu cerințele privind monitorizarea prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/331.

(6)

Pentru a asigura coerența dintre verificarea rapoartelor anuale privind emisiile efectuată în temeiul articolului 15 din Directiva 2003/87/CE și datele privind nivelul activității, precum și pentru a valorifica sinergiile, este oportun să se utilizeze cadrul juridic stabilit prin măsuri în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei (3).

(7)

Pentru a preveni manipularea sau utilizarea abuzivă a sistemului de ajustare a alocărilor, pentru a evita o sarcină administrativă nejustificată și a se asigura că modificările alocărilor se efectuează într-un mod eficace, nediscriminatoriu și uniform, pentru ajustarea alocărilor cu titlu gratuit ar trebui să se aplice modalități suplimentare atunci când nivelul activității a crescut sau a scăzut cu mai mult de 15 % comparativ cu nivelul de activitate istoric. Nivelul de activitate mediu ar trebui definit ca media aritmetică a nivelurilor anuale de activitate din cei doi ani calendaristici de funcționare compleți. Primul an de calculare al nivelului de activitate mediu ar trebui să fie primul an al fiecărei perioade de alocare. Dacă prin compararea nivelului de activitate istoric cu nivelul de activitate mediu rezultă o diferență mai mare de 15 %, atunci alocarea cu titlu gratuit ar trebui ajustată cu procentajul exact al modificării nivelului de activitate. Dacă se produce o modificare ulterioară a nivelului de activitate a cărei valoare nu depășește cu mai mult de 5 % valoarea de 15 %, atunci alocarea rămâne neschimbată. Dacă o modificare ulterioară depășește intervalul de 5 % în care se situa ajustarea anterioară (de exemplu, 20-25 %, 25-30 % ș.a.m.d.), ajustarea ar trebui să fie egală, și în acest caz, cu procentajul exact al modificării nivelului de activitate mediu.

(8)

Pentru a evita o sarcină administrativă nejustificată, ar trebui să aibă în vedere efectuarea unor ajustări atunci când nivelul de activitate al unei subinstalații ar conduce la o ajustare anuală a nivelului alocărilor cu titlu gratuit de care beneficiază subinstalația cu cel puțin 100 de certificate.

(9)

Pentru a împiedica manipularea sau utilizarea abuzivă a sistemului și pentru a se asigura că modificările alocărilor sunt efectuate într-un mod eficace, nediscriminatoriu și uniform, instalațiile nou-intrate și noile subinstalații ar trebui tratate în același mod.

(10)

Articolul 10a alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE impune norme tranzitorii armonizate la nivelul Uniunii pentru ca alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii să se efectueze într-un mod care să încurajeze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și tehnicile eficiente din punct de vedere energetic. Pentru a încuraja în continuare reducerea emisiilor atunci când se definesc noi modalități de ajustare a alocărilor cu titlu gratuit către subinstalațiile ale căror operațiuni au crescut sau au scăzut cu peste 15 % comparativ cu nivelurile de activitate istorice, ar trebui să se țină cont și de alte modificări ale funcționării subinstalațiilor decât modificarea nivelului de activitate. Ar trebui incluse aici ameliorarea eficienței energetice, modificarea aprovizionării cu energie termică, interschimbabilitatea combustibilului și a energiei electrice, producerea de substanțe chimice cu valoare ridicată, modificări ale producției de clorură de vinil și recuperarea energiei provenite din gaze reziduale. Pentru a maximiza astfel de stimulente de natură să încurajeze reducerea emisiilor, este adecvat să se aibă în vedere astfel de modificări la nivel de subinstalație.

(11)

Pentru o mai bună aliniere între modificările producției și alocarea cu titlu gratuit, ar trebui ca alocările de certificate să nu mai fie emise pentru subinstalațiile care raportează o încetare a operațiunilor, începând cu anul care urmează încetării.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică alocării cu titlu gratuit a certificatelor în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE pentru perioada de comercializare 2021-2030.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„nivel de activitate mediu” înseamnă, pentru fiecare subinstalație, media aritmetică a nivelurilor de activitate anuale corespunzătoare din cei doi ani calendaristici anteriori depunerii raportului prevăzut la articolul 3 alineatul (1);

2.

„instalație autorizată” înseamnă o instalație autorizată astfel cum este definită la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2019/331;

3.

„subinstalație cu referință pentru căldură” înseamnă o subinstalație cu referință pentru căldură astfel cum este definită la articolul 2 punctul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/331;

4.

„subinstalație cu referință pentru combustibil” înseamnă o subinstalație cu referință pentru combustibil astfel cum este definită la articolul 2 punctul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2019/331;

5.

„perioadă de alocare” înseamnă o perioadă de alocare astfel cum este definită la articolul 2 punctul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2019/331;

6.

„grup” înseamnă un grup astfel cum este definit la articolul 2 punctul 11 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

Articolul 3

Cerințe de raportare

(1)   Începând cu 2021, operatorii instalațiilor care au beneficiat de alocări cu titlu gratuit, în conformitate cu articolul 10a din Directiva 2003/87/CE, pentru perioada de comercializare 2021-2030, raportează anual privind nivelul de activitate al fiecărei subinstalații în anul calendaristic precedent. În 2021, acest raport trebuie să includă datele pentru cei doi ani anteriori depunerii sale.

Instalațiile nou-intrate pot transmite rapoartele menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/331 în anul care urmează primei zile de funcționare.

(2)   Raportul privind nivelul de activitate trebuie să conțină informații cu privire la nivelul de activitate al fiecărei subinstalații și la fiecare dintre parametrii indicați în secțiunea 1, cu excepția punctului 1.3 litera (c), și în secțiunile 2.3-2.7 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) 2019/331. Raportul privind nivelul de activitate trebuie să conțină, de asemenea, dacă este cazul, informații privind structura grupului din care face parte instalația și privind eventualele subinstalații care și-au încetat activitatea.

Autoritatea competentă poate solicita operatorilor să includă în raportul privind nivelul de activitate informații privind oricare dintre parametrii suplimentari indicați în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) 2019/331 sau menționați la punctul 1 al acesteia.

(3)   Raportul privind nivelul de activitate se transmite, până la data de 31 martie a fiecărui an din perioada 2021-2030, autorității competente care a acordat alocarea cu titlu gratuit, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a stabilit un termen anterior pentru transmiterea acestui raport. Acest raport se transmite împreună cu un raport de verificare referitor la raportul privind nivelul de activitate, emis în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2067.

Statele membre pot solicita transmiterea unui raport preliminar privind nivelul de activitate care să conțină toate informațiile disponibile la momentul transmiterii. Statele membre pot stabili termene pentru transmiterea rapoartelor preliminare privind nivelul de activitate.

Autoritatea competentă poate suspenda emiterea de certificate cu titlu gratuit pentru o instalație până când această autoritate nu a stabilit că nu există nicio cerință de ajustare a alocării acordate instalației respective sau până când Comisia nu a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2019/331 în ceea ce privește ajustarea certificatelor alocate respectivei instalații.

Dacă este cazul, autoritatea competentă recuperează orice surplus de certificate rezultat dintr-o supraalocare, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2019/1122 al Comisiei (5).

Autoritatea competentă poate impune operatorilor și verificatorilor să utilizeze modele electronice sau anumite formate de fișier pentru transmiterea rapoartelor privind nivelul de activitate.

(4)   Autoritatea competentă evaluează raportul privind nivelul de activitate prevăzut la alineatele (1)-(3) de la prezentul articol în conformitate cu cerințele articolelor 7-12 din Regulamentul delegat (UE) 2019/331. Autoritatea competentă poate face o estimare prudentă a valorii oricărui parametru în oricare din situațiile următoare:

(a)

operatorul nu a transmis, până la termenul prevăzut la alineatul (3), niciun raport privind nivelul activității verificat, iar emiterea certificatelor nu a fost suspendată;

(b)

valoarea verificată transmisă nu este conformă cu prezentul regulament sau cu Regulamentul delegat (UE) 2019/331;

(c)

raportul privind nivelul de activitate al unui operator nu a fost verificat în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067.

Autoritatea competentă nu majorează alocarea acordată unei instalații pe baza unei estimări efectuate în situația menționată la litera (a).

Dacă în raportul de verificare întocmit în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2067, verificatorul a indicat existența unor inexactități nesemnificative care nu au fost corectate de către operator înainte de emiterea raportului de verificare, autoritatea competentă evaluează respectivele inexactități și face o evaluare prudentă a valorii parametrului în cauză, dacă este posibil. Autoritatea competentă informează operatorul dacă sunt necesare corecții ale raportului privind nivelul de activitate și, dacă este cazul, care sunt aceste corecții. Operatorul pune aceste informații la dispoziția verificatorului.

Articolul 4

Nivelurile de activitate medii

(1)   Autoritatea competentă stabilește anual nivelul de activitate mediu al fiecărei subinstalații pe baza rapoartelor privind nivelul de activitate aferente perioadei de doi ani relevante.

(2)   Nivelul de activitate mediu al noilor subinstalații și al instalațiilor nou-intrate nu se calculează pentru primii trei ani calendaristici de funcționare.

Articolul 5

Ajustări ale alocării cu titlu gratuit ca urmare a modificării nivelului de activitate

(1)   În fiecare an, autoritatea competentă compară nivelul de activitate mediu al fiecărei subinstalații, determinat în conformitate cu articolul 4, cu nivelul de activitate istoric utilizat inițial pentru a determina alocarea cu titlu gratuit. În cazul în care valoarea absolută a diferenței dintre nivelul de activitate mediu și nivelul de activitate istoric al respectivei subinstalații este mai mare de 15 %, alocarea cu titlu gratuit de certificate către instalația respectivă face obiectul unei ajustări. Această ajustare se aplică din anul care urmează celor doi ani calendaristici utilizați pentru determinarea nivelului de activitate mediu și cu condiția ca ajustarea cantității anuale preliminare de certificate de emisie alocate cu titlu gratuit subinstalației să fie de cel puțin 100 de certificate de emisii. Ajustarea se efectuează prin majorarea sau reducerea alocării cu titlu gratuit pentru subinstalația relevantă cu procentajul exact al modificării nivelului de activitate mediu comparativ cu nivelul de activitate istoric utilizat inițial pentru a determina alocarea cu titlu gratuit.

(2)   Dacă s-a efectuat o ajustare în conformitate cu alineatul (1), în cursul unei perioade de alocare pot avea loc ajustări suplimentare numai dacă valoarea absolută a diferenței dintre nivelul de activitate mediu și nivelul de activitate istoric al subinstalației respective depășește intervalul de 5 % imediat următor valorii de 15 % a modificării care a provocat precedenta ajustare a alocării cu titlu gratuit acordate instalației respective, prin majorarea sau scăderea alocării cu titlu gratuit pentru subinstalația respectivă cu procentajul exact al modificării nivelului de activitate mediu comparativ cu nivelul de activitate istoric utilizat inițial pentru a determina alocarea cu titlu gratuit, cu condiția ca ajustarea cantității anuale preliminare de certificate de emisie alocate cu titlu gratuit subinstalației să fie de cel puțin 100 de certificate de emisie.

(3)   Dacă creșterea sau scăderea nivelului de activitate mediu al subinstalației față de nivelul de activitate istoric utilizat inițial pentru a determina alocarea cu titlu gratuit nu mai depășește 15 %, atunci alocarea de certificate cu titlu gratuit către subinstalația respectivă este egală cu alocarea inițială determinată în conformitate cu articolul 16 sau 18 din Regulamentul delegat (UE) 2019/331, începând cu anul care urmează celor doi ani calendaristici utilizați pentru determinarea nivelului mediu de activitate.

(4)   Dacă o subinstalație a încetat să funcționeze, alocarea cu titlu gratuit aferentă acestei subinstalații este stabilită la valoarea zero începând cu anul următor încetării activității.

(5)   Pentru subinstalațiile noi și pentru instalațiile nou-intrate, alocarea cu titlu gratuit de certificate de emisie aferentă primilor trei ani calendaristici de funcționare nu se ajustează. Pentru primul și al doilea an calendaristic de funcționare, alocarea cu titlu gratuit de certificate de emisii se bazează pe nivelul de activitate din fiecare dintre acești ani, iar pentru al treilea an calendaristic de funcționare alocarea cu titlu gratuit de certificate de emisii se bazează pe nivelul de activitate istoric utilizat pentru a determina alocarea cu titlu gratuit.

(6)   Cantitatea finală anuală de certificate de emisii alocate cu titlu gratuit unei instalații este egală cu suma certificatelor de emisii alocate pentru toate subinstalațiile, calculată în conformitate cu articolul 16 sau 18, după caz, din Regulamentul delegat (UE) 2019/331.

Articolul 6

Alte modificări privind funcționarea instalației

(1)   În cazul în care un operator demonstrează, pe baza datelor transmise prin raportul privind nivelul de activitate și a eventualelor date suplimentare solicitate de autoritatea competentă, că scăderea nivelului de activitate al unei subinstalații pentru care cantitatea alocărilor cu titlu gratuit a fost determinată pe baza unei referințe pentru căldură sau pentru combustibil nu are legătură cu o modificare a nivelurilor producției subinstalației, ci este cauzată de creșterea cu peste 15 % a eficienței energetice a subinstalației respective, determinată în conformitate cu alineatul (3) de la prezentul articol, comparativ cu eficiența energetică bazată pe datele de referință sau pe raportul privind datele unei instalații nou-intrate, nu se efectuează nicio ajustare a alocării cu titlu gratuit.

(2)   În cazul în care un operator nu poate demonstra, la cererea autorității competente, pe baza datelor transmise prin raportul privind nivelul de activitate și a eventualelor date suplimentare solicitate de autoritatea competentă, că creșterea nivelului de activitate al unei subinstalații pentru care cantitatea alocărilor cu titlu gratuit a fost determinată pe baza unei referințe pentru căldură sau pentru combustibil are legătură cu o modificare a nivelurilor producției subinstalației și că aceasta nu este cauzată de scăderea cu peste 15 % a eficienței energetice a subinstalației respective, determinată în conformitate cu alineatul (3) de la prezentul articol, comparativ cu eficiența energetică bazată pe datele de referință sau pe raportul privind datele unei instalații nou-intrate, autoritatea competentă poate respinge ajustarea alocării cu titlu gratuit.

(3)   În cazul subinstalațiilor cu referință pentru căldură și al subinstalațiilor cu referință pentru combustibil, modificarea eficienței energetice se determină prin compararea raportului dintre cantitatea de căldură sau de combustibil utilizată pentru producerea fiecărui produs și cantitatea produsă din fiecare produs, astfel cum figurează în raportul privind datele de referință, cu același raport calculat după ce a avut loc modificarea funcționării subinstalației respective. Această determinare a eficienței energetice se efectuează pentru producerea fiecărui produs corespunzător fiecărui cod PRODCOM al subinstalației din lista menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (6).

În sensul primului paragraf de la prezentul alineat, cantitatea de căldură și de combustibil utilizate pentru producerea fiecărui produs se determină în conformitate cu metodologiile stabilite în planul metodologic de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2019/331.

(4)   În cazul în care din raportul privind nivelul de activitate transmis în temeiul articolului 3 reiese că media mobilă pe doi ani a unuia din parametrii indicați la articolul 16 alineatul (5) sau la articolul 19, 20, 21 ori 22 din Regulamentul delegat (UE) 2019/331, cu excepția nivelurilor de activitate, s-a modificat cu mai mult de 15 % pentru o subinstalație, comparativ cu valorile utilizate pentru a determina nivelul inițial al alocărilor cu titlu gratuit, atunci alocarea cu titlu gratuit de certificate către instalația respectivă se ajustează începând cu anul următor celor doi ani utilizați pentru a determina modificarea parametrilor, cu condiția ca ajustarea cantității anuale preliminare de certificate de emisie alocate cu titlu gratuit subinstalației să fie de cel puțin 100 de certificate de emisie, prin majorarea sau scăderea alocării cu titlu gratuit pentru subinstalația relevantă, utilizând noua valoare exactă a parametrului.

Articolul 7

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 59, 27.2.2019, p. 8).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 334, 31.12.2018, p. 94).

(4)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2019/1122 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea registrului Uniunii (JO L 177, 2.7.2019, p. 3).

(6)  Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale (JO L 374, 31.12.1991, p. 1).