31.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 279/23


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1827 AL COMISIEI

din 30 octombrie 2019

de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragul pentru concesiuni

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (1), în special articolul 9 alineatul (4) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2014/115/UE (2), Consiliul a aprobat modificarea Acordului privind achizițiile publice (3) (denumit în continuare „acordul”) încheiat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Acordul este un instrument plurilateral, iar obiectivul său este de a deschide în mod reciproc piețele de achiziții publice între părțile la acord. Acesta se aplică în cazul oricărui contract de achiziții cu o valoare mai mare sau egală cu sumele (denumite în continuare „praguri”) stabilite în acord și exprimate în drepturi speciale de tragere.

(2)

Unul dintre obiectivele Directivei 2014/23/UE este de a permite entităților contractante și autorităților contractante care aplică directiva menționată anterior să respecte, în același timp, obligațiile prevăzute în acord. În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE, Comisia trebuie să verifice, o dată la doi ani, dacă pragul pentru concesiuni prevăzut la articolul 8 alineatul (1) din directiva menționată corespunde pragului stabilit în acord. Având în vedere faptul că valoarea pragului calculat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE este diferită de valoarea pragului stabilită la articolul 8 alineatul (1) din directiva respectivă, este necesar să se revizuiască acest prag.

(3)

Prin urmare, Directiva 2014/23/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE, valoarea de „5 548 000 EUR” se înlocuiește cu „5 350 000 EUR”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94, 28.3.2014, p. 1.

(2)  Decizia 2014/115/UE a Consiliului din 2 decembrie 2013 privind încheierea Protocolului de modificare a Acordului privind achizițiile publice (JO L 68, 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68, 7.3.2014, p. 2.