29.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 276/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1804 AL COMISIEI

din 28 octombrie 2019

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește modificările cererilor de ajutor sau ale cererilor de plată, controalele din sistemul integrat de administrare și control și sistemul de control în legătură cu ecocondiționalitatea

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 62 alineatul (2) primul paragraf literele (a)-(d) și (h), articolul 78 primul paragraf literele (b) și (c) și articolul 96 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei (2) permite statelor membre să autorizeze beneficiarii plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) să își modifice cererile unice în ceea ce privește utilizarea parcelelor agricole declarate după data finală pentru depunerea cererii unice, în condiții justificate corespunzător. În perioada de vegetație, beneficiarii ar putea fi nevoiți să adapteze planul de cultivare în ceea ce privește cultura sau amplasarea acesteia. Acest lucru s-ar putea datora schimbării condițiilor meteorologice sau altor condiții agricole. Beneficiarii plăților menționate la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) s-ar putea afla într-o situație asemănătoare, în special în ceea ce privește culturile secundare. Prin urmare, este necesar, de asemenea, să se permită statelor membre să autorizeze acești beneficiari să modifice cererea unică sau cererea de plată în ceea ce privește utilizarea parcelelor declarate în scopul obținerii plăților menționate la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. De asemenea, acest alineat ar trebui eliminat din articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 și inclus la articolul 15 din același regulament, întrucât privește modificări aduse cererii unice sau cererii de plată. Ar trebui clarificat și faptul că aceste modificări pot fi operate după termenele-limită generale pentru notificarea modificărilor și că statele membre pot stabili un termen-limită final pentru notificarea acestora.

(2)

Articolul 15 alineatul (1b) prevede modificările cererii unice sau ale cererii de plată în cazul în care se efectuează controale prin monitorizare. Este necesar să se clarifice că această dispoziție se referă la posibilitatea de a modifica cererea unică sau cererea de plată în urma rezultatelor provizorii ale controalelor prin monitorizare. Ar trebui totodată să se precizeze ce pot viza aceste modificări.

(3)

Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 stabilește termenul-limită pentru modificarea cererii unice sau a cererii de plată. Articolul 15 alineatul (3) din regulamentul menționat stabilește situațiile în care nu mai este posibilă modificarea cererii unice sau a cererii de plată. Aceste norme nu se aplică dacă beneficiarii sunt vizați de controale prin monitorizare, din cauza caracterului specific al acestui tip de controale. Prin urmare, este necesar să se clarifice când este permis ca acești beneficiari să facă astfel de modificări. De asemenea, este necesar să se permită autorităților competente să stabilească data pentru notificarea unor astfel de modificări la nivelul schemei de ajutoare, al măsurii de sprijin sau al tipului de operațiune controlată prin monitorizare.

(4)

Statele membre pot alege să realizeze controale prin monitorizare pentru anumite scheme de ajutoare, măsuri de sprijin, tipuri de operațiuni sau cerințe și standarde relevante pentru ecocondiționalitate, menținând în același timp controalele la fața locului bazate pe eșantioane pentru alte scheme, măsuri, tipuri de operațiuni sau cerințe și standarde. Se poate ajunge la situații în care controalele prin monitorizare scot la iveală constatări relevante pentru stabilirea conformității cu normele aplicabile schemelor, măsurilor, tipurilor de operațiuni sau standardelor și cerințelor relevante pentru ecocondiționalitate, care fac obiectul controalelor bazate pe eșantioane. Prin urmare, este necesar să se prevadă norme privind modul de luare în considerare a constatărilor respective.

(5)

Ar trebui clarificat faptul că obligația de raportare încrucișată prevăzută la articolul 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 se aplică deopotrivă cerințelor și standardelor relevante pentru ecocodiționalitate. Prin urmare, articolul 27 ar trebui să fie modificat în consecință.

(6)

Articolul 38 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 se referă la măsurarea suprafețelor. Alineatul (1) de la acel articol se referă însă la posibilitatea de a limita controalele privind eligibilitatea și măsurarea suprafețelor la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de ajutor sau de plată. Pentru claritate, normele privind verificarea condițiilor de eligibilitate ar trebui eliminate de la articolul 38 și incluse la articolul 39.

(7)

Statele membre pot alege să realizeze controale prin monitorizare pentru anumite scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin ori tipuri de operațiuni în conformitate cu articolul 40a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, menținând totodată controalele la fața locului bazate pe eșantioane care includ măsurarea suprafețelor prevăzută la articolul 38 din regulamentul menționat pentru alte scheme, măsuri sau operațiuni. Pot apărea astfel situații în care o parcelă agricolă măsurată în conformitate cu controlul la fața locului bazat pe eșantioane este diferită de suprafața stabilită ca bază de calcul al ajutorului sau al sprijinului dacă se aplică controale prin monitorizare. Articolul 38 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui prin urmare să clarifice care dintre suprafețe prevalează în aceste cazuri.

(8)

Toate parcelele agricole declarate de un beneficiar și selectate pentru un control la fața locului trebuie măsurate în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, iar condițiile lor de eligibilitate trebuie verificate în conformitate cu articolul 39 din același regulament. Sunt incluse parcelele agricole cu pășuni permanente sau pajiști permanente de mari dimensiuni utilizate în comun de mai mulți beneficiari, ceea ce poate implica o sarcină de lucru intensă pentru autoritățile competente. Pentru a limita sarcina de lucru, dar a menține totodată un nivel corespunzător de protecție pentru fondurile Uniunii, este necesar să se prevadă posibilitatea de se înlocui măsurările și controalele criteriilor de eligibilitate, ale angajamentelor și ale altor obligații cu controale bazate pe ortoimagini utilizate pentru actualizările regulate ale sistemului de identificare a parcelelor și să se stabilească condițiile în care autoritățile competente pot recurge la această posibilitate.

(9)

Atunci când verificarea eligibilității parcelelor agricole în cursul controalelor la fața locului ale măsurilor de dezvoltare rurală este limitată la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de plată, se poate întâmpla ca unele dintre criteriile de eligibilitate, angajamente și alte obligații să nu fie verificate în mod corespunzător. Prin urmare, este necesar să se prevadă, la articolul 39 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, selectarea unui eșantion suplimentar bazat pe riscuri care permite verificarea acestor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligații.

(10)

Un scop-cheie al controalelor prin monitorizare este acela de sprijini beneficiarii în îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații și de a le permite acestora să remedieze problemele identificate. În acest scop, este important să se clarifice obligația autorităților competente de a comunica cu beneficiarii în timp util, în special cu privire la alertele de avertizare și la rezultatele provizorii ale analizei automatizate a unei serii cronologice de date satelitare. Prin urmare, articolul 40a alineatul (1) primul paragraf litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui să stabilească principii-cheie privind comunicarea de către autoritățile competente a rezultatelor provizorii ale controalelor prin monitorizare.

(11)

Articolul 40a alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 se referă la inspecțiile fizice. Este important să se clarifice faptul că aceste inspecții fizice nu implică măsurarea suprafeței, cu excepția cazului în care este necesar să se ajungă la o concluzie asupra eligibilității ajutorului sau a sprijinului solicitat.

(12)

Atunci când realizează controale la fața locului bazate pe eșantioane în conformitate cu articolul 38 și cu articolul 39 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, autoritățile competente pot limita controalele la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de ajutor sau de plată. Este necesar să se permită același nivel de flexibilitate în cazul în care, în conformitate cu articolul 40a alineatul (1) primul paragraf litera (c), controalele prin monitorizare necesită un control bazat pe eșantioane al parcelelor agricole ale beneficiarilor vizați de criterii nemonitorizabile.

(13)

Procedura automată utilizată în cadrul controalelor prin monitorizare poate duce la constatări relevante pentru stabilirea eligibilității pentru schemele de ajutoare pe suprafață, pentru măsurile bazate pe suprafață sau pentru cerințele și standardele relevante pentru ecocondiționalitate necontrolate prin monitorizare. Pentru a permite autorităților competente să se adapteze fără probleme la intensificarea utilizării controalelor prin monitorizare, este necesar să se lase acestor autorități o anumită flexibilitate în aplicarea cerinței conform căreia toate informațiile relevante aflate la dispoziția lor trebuie luate în considerare pentru a se stabili îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații, precum și a cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate. Această flexibilitate ar trebui limitată în timp astfel încât să se asigure tratamentul egal al fermierilor. Prin urmare, articolul 40a ar trebui modificat în consecință. De asemenea, atunci când se face uz de această flexibilitate, autoritățile competente ar trebui să țină seama de constatările relevante la selectarea părții bazate pe riscuri din eșantionul de control al schemelor, măsurilor sau tipurilor de operațiuni, precum și al ecocodiționalității în următorul an de cerere. Prin urmare, articolul 34 alineatele (2) și (3) și articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui modificate în consecință.

(14)

Articolul 40b impune statelor membre să notifice Comisiei decizia lor de a începe să realizeze controale prin monitorizare, incluzând anumite date. Pentru a se asigura că notificarea include informații-cheie, care pot evolua pe măsură ce autoritățile competente din statele membre extind aplicarea controalelor prin monitorizare, Comisia ar trebui să furnizeze statelor membre un model pentru notificare în fiecare an până la 1 noiembrie. Este, prin urmare, necesar să se modifice în consecință articolul 40b primul paragraf. De asemenea, este necesar să se elimine articolul 40b al doilea paragraf, deoarece acesta s-a referit doar la anul de cerere 2018 și este, prin urmare, caduc.

(15)

Articolul 40a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 stabilește cadrul juridic pentru înlocuirea controalelor la fața locului bazate pe suprafață cu controale prin monitorizare bazate pe date obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau pe alte date cu valoare cel puțin echivalentă. Aceste date ar putea fi totodată relevante pentru stabilirea conformității cu anumite cerințe și standarde relevante pentru ecocondiționalitate. În vederea reducerii sarcinii implicate de controale și a valorificării la maximum a investițiilor pe care trebuie să le realizeze autoritățile competente pentru a înlocui actuala metodă a controalelor la fața locului cu controale prin monitorizare, ar trebui, prin urmare, prevăzut un cadru juridic care să stabilească condițiile în care controalele prin monitorizare pot înlocui controalele la fața locului legate de ecocodiționalitate.

(16)

Este necesar să se stabilească o rată minimă de control, pentru a se asigura că controalele privind respectarea cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate sunt satisfăcătoare în situațiile în care datele furnizate de sateliții Sentinel ai programului Copernicus nu sunt relevante. Inspecțiile fizice pe teren ar trebui să fie necesare doar dacă dovezile colectate cu ajutorul noilor tehnologii, cum ar fi fotografiile cu etichetare geografică și sistemele de aeronave fără pilot la bord, sau documentele justificative relevante nu duc la un rezultat concludent sau dacă autoritățile competente anticipează că niciunul dintre aceste tipuri de probe nu va fi eficace pentru verificarea respectării cerințelor și a standardelor care nu pot fi monitorizate.

(17)

Controalele prin monitorizare ar putea de asemenea sprijini beneficiarii să respecte cerințele și standardele relevante pentru ecocondiționalitate. Acest lucru poate fi realizat prin prevederea obligației ca autoritățile naționale să instituie instrumente adecvate pentru comunicarea către beneficiari, în timp util, a rezultatelor provizorii ale controalelor prin monitorizare vizând respectarea cerințelor și a standardelor în materie de ecocondiționalitate și care le oferă beneficiarilor posibilitatea să abordeze sau să remedieze situația înainte de formularea unor concluzii în raportul de control. Această posibilitate nu ar trebui să aducă atingere sistemului de avertizare timpurie menționat la articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(18)

În scopul monitorizării punerii în aplicare a controalelor prin monitorizare vizând ecocodiționalitatea, ar trebui prevăzută o obligație de notificare pentru statele membre.

(19)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui modificat în consecință.

(20)

Flexibilitatea introdusă prin noul alineat (4) de la articolul 40a și prin articolul 70a alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2019 pentru ca aceasta să servească scopului său, deoarece exact din momentul în care statele membre încep să aplice controalele prin monitorizare și să utilizeze noile tehnologii asociate acelor controale statele membre s-ar putea confrunta cu dificultăți în a respecta cerința de a ține seama de toate informațiile relevante în scopul de a stabili îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații, precum și a cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate.

(21)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru plățile directe și al Comitetului privind dezvoltarea rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 14, alineatul (4) se elimină.

2.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 15

Modificări aduse cererii unice sau cererii de plată

(1)   După data finală de depunere a cererii unice sau a cererii de plată, se pot adăuga sau modifica parcele agricole individuale sau drepturi de plată individuale în cererea unică sau în cererea de plată, cu condiția să fie respectate cerințele aferente schemelor de plăți directe sau măsurilor de dezvoltare rurală în cauză.

În aceleași condiții, pot fi efectuate modificări referitoare la utilizarea schemei de plăți directe sau la măsura de dezvoltare rurală în ceea ce privește parcelele agricole individuale sau drepturile la plată deja declarate în cererea unică.

Dacă modificările menționate la primul și la al doilea paragraf au incidență asupra documentelor justificative sau asupra contractelor care trebuie prezentate, respectivele documente sau contracte pot fi modificate în consecință.

(1a)   În cazul în care beneficiarului i-au fost notificate rezultatele controalelor preliminare menționate la articolul 11 alineatul (4), acesta poate modifica cererea unică sau cererea de plată pentru a include toate corecturile necesare în ceea ce privește parcelele individuale în conformitate cu rezultatele respectivelor controale încrucișate, în cazul în care a fost indicată o posibilă neconformitate.

(1b)   În cazul în care se efectuează controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 40a, iar autoritățile competente au comunicat rezultatele provizorii la nivel de parcelă menționate la articolul 40a alineatul (1) litera (d), beneficiarii pot modifica cererea unică sau cererea de plată în ceea ce privește modificarea sau utilizarea parcelelor agricole individuale controlate prin monitorizare, cu condiția respectării cerințelor din cadrul schemelor de plăți directe sau a măsurilor de dezvoltare rurală în cauză. Pot fi adăugate drepturi la plată individuale în cazurile în care modificarea cererii unice sau a cererii de plată duce la o creștere a suprafeței declarate.

(2)   Modificările efectuate în conformitate cu alineatul (1) primul și al doilea paragraf trebuie notificate autorității competente până la data de 31 mai a anului în cauză, cu excepția Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Finlandei și Suediei, în cazul cărora modificările trebuie notificate până la data de 15 iunie a anului în cauză.

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot fixa o dată finală anticipată pentru notificarea modificărilor respective. Această dată trebuie să depășească însă cu cel puțin 15 zile calendaristice data finală de depunere a cererii unice sau a cererii de plată stabilită în conformitate cu articolul 13 alineatul (1).

Prin derogare de la primul și al doilea paragraf, statele membre pot autoriza beneficiarul să modifice, la o dată ulterioară, în situații justificate corespunzător, cererea unică sau cererea de plată în ceea ce privește utilizarea parcelelor agricole declarate în scopul obținerii de plăți pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu în conformitate cu titlul III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau de plăți Natura 2000 și de plăți legate de Directiva-cadru privind apa în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu condiția ca acest lucru să nu ofere beneficiarului o poziție mai favorabilă în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor bazate pe cererea inițială. În acest caz, statele membre pot decide să stabilească o dată finală pentru notificarea autorității competente cu privire la astfel de modificări.

Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu informații geospațiale.

(2a)   Modificările realizate în urma controalelor preliminare în conformitate cu alineatul (1a) sunt notificate autorității competente în termen de nouă zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către beneficiar a rezultatelor controalelor preliminare menționate la articolul 11 alineatul (4).

Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu informații geospațiale.

(2b)   Modificările realizate în urma comunicării rezultatelor provizorii la nivel de parcelă menționată la articolul 40a alineatul (1) litera (d), efectuate în conformitate cu alineatul (1b), se notifică autorității competente până la data stabilită de acea autoritate competentă la nivelul schemei de ajutoare sau al măsurii de sprijin ori al tipului de operațiune. Această dată survine cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea datei la care urmează să fie efectuate plata primei tranșe sau avansurile în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu informații geospațiale.

(3)   (3) Dacă autoritatea competentă a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformități din cererea unică sau din cererea de plată, dacă i-a notificat beneficiarului intenția sa de a efectua un control la fața locului sau dacă, în cadrul unui control la fața locului, se constată vreo neconformitate, modificările în conformitate cu alineatul (1) nu sunt autorizate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea.

În sensul primului paragraf, obligația prevăzută la articolul 40a alineatul (1) litera (d) nu este considerată o notificare adresată beneficiarului cu privire la intenția unei autorități competente de a efectua un control la fața locului.”

3.

La articolul 27, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre se asigură că toate constatările relevante la care s-a ajuns în cadrul controalelor privind respectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații aferente schemelor enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, a cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate, și/sau sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat fac obiectul notificării încrucișate a autorității competente relevante care răspunde de acordarea plăților corespunzătoare. Statele membre se asigură, de asemenea, că autoritățile de certificare publice sau private menționate la articolul 38 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 notifică autorității competente responsabile cu acordarea plăților pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu orice constatare relevantă pentru acordarea corectă a respectivelor plăți beneficiarilor care au optat pentru îndeplinirea obligațiilor cu ajutorul echivalării prin certificare.”

4.

Articolul 34 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), se adaugă paragraful al patrulea cu următorul text:

„Dacă autoritatea competentă decide să aplice opțiunea prevăzută la articolul 40a alineatul (4) sau la articolul 70a alineatul (3), constatările evidențiate de controalele prin monitorizare în anul de cerere precedent se iau în considerare pentru analiza de risc menționată la al doilea paragraf litera (d).”;

(b)

la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul articolelor 32 și 33, se selectează aleatoriu între 20 % și 25 % din numărul minim de beneficiari care urmează să fie supuși controalelor la fața locului și, dacă se aplică articolul 32 alineatul (2a), 100 % din colective și între 20 % și 25 % din angajamentele care urmează să fie supuse controalelor la fața locului. Numărul rămas de beneficiari și de angajamente care urmează să fie supuși controalelor la fața locului se selectează pe baza unei analize a riscurilor. Dacă autoritatea competentă decide să aplice opțiunea prevăzută la articolul 40a alineatul (4) sau la articolul 70a alineatul (3), constatările evidențiate de controalele prin monitorizare în anul de cerere precedent se iau în considerare pentru analiza de risc.”

5.

Articolul 38 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Măsurarea suprafețelor reale ale parcelelor agricole în cadrul unui control la fața locului poate fi limitată la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de ajutor sau de plată în cadrul schemelor de ajutoare pe suprafață sau în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală. Atunci când acest control asupra eșantionului indică orice neconformitate, se măsoară toate parcelele agricole ori se extrapolează concluziile formulate în urma controlului asupra eșantionului.”;

(b)

se introduc următoarele alineate (9) și (10):

„(9)   Atunci când suprafața eligibilă măsurată în conformitate cu alineatele (1)-(8) este diferită de suprafața stabilită ca bază pentru calcularea ajutorului sau a sprijinului în cazul în care se aplică controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 40a, prevalează suprafața măsurată în conformitate cu alineatele (1)-(8) din prezentul articol.

(10)   În cazul specific al parcelelor agricole cu pășuni permanente sau pajiști permanente utilizate în comun de mai mulți beneficiari, măsurarea reală poate fi înlocuită cu controale bazate pe ortoimagini utilizate pentru actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole menționat la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu condiția ca respectivele controale să fie efectuate pe toate parcelele de acest tip într-o perioadă de maximum trei ani și autoritatea competentă să poată demonstra existența unor proceduri operaționale eficace care să respecte normele stabilite la articolul 7 din prezentul regulament și să efectueze în mod corespunzător recuperările.”

6.

Articolul 39 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Verificarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații legate de parcelele agricole, ca parte dintr-un control la fața locului, poate fi limitată la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de ajutor sau de plată în cadrul schemelor de ajutoare pe suprafață sau în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.

Cu toate acestea, pentru măsurile de dezvoltare rurală, atunci când unele criterii de eligibilitate, unele angajamente sau alte obligații legate de parcelele agricole nu pot fi controlate în mod corespunzător dacă controalele se limitează la un eșantion selectat aleatoriu în conformitate cu primul paragraf, se selectează încă un eșantion, bazat pe riscuri, care să permită controlarea îndeplinirii acelor criterii, angajamente sau obligații.

Atunci când eșantionul selectat aleatoriu sau eșantionul bazat pe riscuri indică orice fel de neconformitate, toate parcelele agricole fac obiectul verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații sau sunt extrapolate concluziile formulate în urma controlului asupra eșantionului.

Eligibilitatea parcelelor agricole se verifică prin orice mijloace adecvate, inclusiv prin dovezi furnizate de beneficiar la cererea autorității competente. Respectiva verificare include și o verificare a culturii, dacă este cazul. În acest scop, se solicită dovezi suplimentare, dacă este necesar.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În cazul specific al parcelelor agricole cu pășuni permanente sau pajiști permanente utilizate în comun de mai mulți beneficiari, verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații poate fi înlocuită cu controale bazate pe ortoimagini utilizate pentru actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole menționat la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu condiția ca respectivele controale să fie efectuate pe toate parcelele de acest tip într-o perioadă de maximum trei ani și autoritatea competentă să poată demonstra existența unor proceduri operaționale eficace care să respecte normele stabilite la articolul 7 din prezentul regulament și să efectueze în mod corespunzător recuperările.”

7.

Articolul 40a se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

la primul paragraf litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

informează beneficiarii cu privire la decizia de a efectua controale prin monitorizare și instituie instrumente adecvate pentru a comunica cu beneficiarii cel puțin cu privire la rezultatele provizorii la nivel de parcelă ale procedurii stabilite în conformitate cu litera (a) de la prezentul paragraf, la alertele de avertizare și la dovezile solicitate în sensul literelor (b) și (c). Autoritățile competente asigură comunicarea la timp cu beneficiarii în scopul de a-i sprijini să îndeplinească criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații și să permită beneficiarilor să abordeze sau să remedieze situația înainte de formularea unor concluzii în raportul de control menționat la articolul 41.”;

(ii)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul literelor (b) și (c) de la primul paragraf, se efectuează inspecții fizice pe teren atunci când dovezile relevante, inclusiv dovezile furnizate de beneficiar la cererea autorității competente, nu permit să se ajungă la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat. Inspecțiile fizice pe teren pot fi limitate la controale privind criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații care sunt relevante pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat. Aceste inspecții fizice includ măsurarea suprafeței doar în cazul în care aceasta este necesară pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la conformitatea cu aceste criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligații.”;

(iii)

se adaugă al treilea paragraf, după cum urmează:

„În sensul primului paragraf litera (c), controalele vizând îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații care nu pot fi monitorizate prin datele furnizate de sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau prin alte date cu valoare cel puțin echivalentă se pot limita la un eșantion de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole declarate de un beneficiar. Autoritatea competentă poate selecta acest eșantion în mod aleatoriu sau pe baza altor criterii. În cazul în care eșantionul de parcele agricole este selectat aleatoriu, iar controalele indică orice fel de neconformitate, autoritatea competentă extrapolează concluziile formulate în urma controlului asupra eșantionului sau controlează toate parcelele agricole. În cazul în care eșantionul este selectat pe baza altor criterii, iar controalele indică orice fel de neconformitate, autoritatea competentă controlează toate parcelele agricole.”;

(b)

se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   În cazul în care procedura menționată la alineatul (1) litera (a) duce la constatări relevante pentru schemele de plăți directe, măsurile de dezvoltare rurală și cerințele și/sau standardele necontrolate prin monitorizare, autoritățile competente pot decide să ia în considerare aceste constatări numai în legătură cu beneficiarii selectați în conformitate cu articolele 30, 31, 32 și 68 pentru controalele la fața locului ale schemelor de plăți directe, ale măsurilor de dezvoltare rurală și ale respectării cerințelor și/sau a standardelor necontrolate prin monitorizare. Derogarea se limitează la cei trei ani care urmează datei de 1 ianuarie a anului calendaristic în care autoritatea competentă a început să realizeze controalele prin monitorizare.”

8.

Articolul 40b se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Până la data de 1 decembrie a anului calendaristic care precedă anul calendaristic în care începe efectuarea controalelor prin monitorizare, statele membre notifică Comisiei decizia lor de a opta pentru controale prin monitorizare și indică schemele, măsurile sau tipurile de operațiuni și, dacă este cazul, suprafețele aferente acestor scheme sau măsuri care sunt supuse controalelor prin monitorizare, precum și criteriile utilizate la selectarea acestora. Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic, Comisia furnizează un model pentru transmiterea notificărilor care detaliază elementele ce trebuie incluse în această notificare.”;

(b)

al doilea paragraf se elimină.

9.

La articolul 41 alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care controlul la fața locului este efectuat prin teledetecție, în conformitate cu articolul 40, sau prin monitorizare în conformitate cu articolul 40a, statele membre pot decide să nu îi ofere beneficiarului posibilitatea de a semna raportul de control dacă în urma controlului prin teledetecție sau prin monitorizare nu s-a constatat nicio neconformitate. În cazul în care se constată o neconformitate în urma unor astfel de controale sau prin monitorizare, se acordă posibilitatea semnării raportului înainte ca autoritatea competentă să tragă concluziile pe baza constatărilor cu privire la orice reduceri, refuzuri, retrageri sau sancțiuni administrative rezultate. În cazul în care se aplică controale prin monitorizare, această obligație se consideră îndeplinită dacă beneficiarilor li se notifică neconformități prin intermediul instrumentelor instituite în scopul comunicării cu beneficiarii în conformitate cu articolul 40a alineatul (1) litera (d), iar beneficiarilor li se oferă posibilitatea de a contesta neconformitățile înainte ca autoritatea competentă să își tragă concluziile pe baza constatărilor cu privire la orice reduceri, refuzuri, retrageri sau sancțiuni administrative rezultate.”

10.

La articolul 69 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Selectarea eșantionului de ferme care urmează să fie controlate în conformitate cu articolul 68 se bazează, după caz, pe o analiză a riscurilor în conformitate cu legislația aplicabilă sau pe o analiză a riscurilor adaptată cerințelor sau standardelor în cauză. Respectiva analiză a riscurilor poate fi efectuată la nivelul unei ferme individuale sau la nivelul unor categorii de ferme sau zone geografice. Dacă autoritatea competentă decide să aplice opțiunea prevăzută la articolul 40a alineatul (4) sau la articolul 70a alineatul (3) din prezentul regulament, constatările evidențiate de controalele prin monitorizare în anul de cerere precedent se iau în considerare pentru analiza de risc.”

11.

La articolul 70, se introduce următorul alineat (4):

„(4)   Autoritățile competente pot efectua controale vizând respectarea cerințelor și a standardelor pentru ecocondiționalitate prin intermediul controalelor prin monitorizare realizate în conformitate cu articolul 70a din prezentul regulament.”

12.

Se introduc următoarele articole 70a și 70b:

Articolul 70a

Controale prin monitorizare

(1)   Autoritățile competente pot efectua controale prin monitorizare. În cazul în care aleg să facă acest lucru, acestea:

(a)

instituie o procedură de observare, de urmărire și de evaluare regulată și sistematică a respectării tuturor cerințelor și standardelor relevante pentru ecocondiționalitate care pot fi monitorizate prin datele obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau prin alte date cu valoare cel puțin echivalentă, în decursul unei perioade de timp care să permită să se ajungă la o concluzie cu privire la respectarea cerințelor și a standardelor;

(b)

realizează, atunci când este necesar și cu scopul de a formula o concluzie cu privire la stabilirea respectării cerințelor și a standardelor, activități de monitorizare adecvate;

(c)

efectuează controale pentru 1 % dintre beneficiarii vizați de cerințele și standardele relevante pentru ecocondiționalitate care nu pot fi monitorizate prin datele de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau prin alte date cu o valoare cel puțin echivalentă, dar care sunt relevante pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la respectarea cerințelor și a standardelor. Între 20 % și 25 % din cei 1 % dintre beneficiari sunt selectați aleatoriu. Restul beneficiarilor sunt selectați pe baza unei analize a riscurilor;

(d)

informează beneficiarii cu privire la decizia de a efectua controale prin monitorizare și instituie instrumente adecvate pentru a comunica cu beneficiarii cel puțin cu privire la rezultatele provizorii la nivel de parcelă ale procedurii stabilite în conformitate cu litera (a) de la prezentul alineat, la alertele de avertizare și la dovezile solicitate în sensul literelor (b) și (c). Autoritățile competente asigură comunicarea la timp cu beneficiarii în scopul de a-i sprijini în respectarea cerințelor și a standardelor și, fără a aduce atingere sistemului de avertizare timpurie menționat la articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, de a permite beneficiarilor să abordeze sau să remedieze situația înainte de formularea unor concluzii în raportul de control menționat la articolul 72, dar la nu mai târziu de o lună de la comunicarea rezultatelor provizorii.

În sensul literelor (b) și (c), se efectuează inspecții fizice pe teren atunci când dovezile relevante, inclusiv dovezile furnizate de beneficiar la cererea autorității competente, nu permit să se ajungă la o concluzie cu privire la respectarea cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate care fac obiectul controalelor prin monitorizare. Inspecțiile fizice pe teren se pot limita la controale ale respectării cerințelor și a standardelor relevante pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la respectarea cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate care fac obiectul controalelor prin monitorizare.

(2)   În cazul în care autoritatea competentă efectuează controale prin monitorizare în conformitate cu alineatul (1), poate demonstra existența unor proceduri operaționale eficace care sunt conforme cu normele prevăzute la articolele 7 și 29 și a dovedit calitatea sistemului de identificare a parcelelor agricole, evaluată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, articolele 25, 68, 69 și 71 din prezentul regulament nu se aplică.

(3)   În cazul în care procedura menționată la alineatul (1) litera (a) duce la constatări relevante pentru schemele de plăți directe, măsurile de dezvoltare rurală și cerințele și/sau standardele necontrolate prin monitorizare, autoritățile competente pot decide să ia în considerare aceste constatări numai în legătură cu beneficiarii selectați în conformitate cu articolele 30, 31, 32 și 68 pentru controalele la fața locului ale schemelor de plăți directe, ale măsurilor de dezvoltare rurală și ale respectării cerințelor și/sau a standardelor necontrolate prin monitorizare. Derogarea se limitează la cei trei ani care urmează datei de 1 ianuarie a anului calendaristic în care autoritatea competentă a început să realizeze controalele prin monitorizare.

Articolul 70b

Notificări

Statele membre notifică Comisiei, până la data de 1 decembrie a anului care precedă anul calendaristic în care încep să realizeze controalele prin monitorizare, decizia lor de a opta pentru controalele prin monitorizare în conformitate cu articolul 70a.”

13.

Articolul 72 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), se adaugă paragraful al patrulea cu următorul text:

„În cazul în care se realizează controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 70a, nu se aplică al doilea paragraf litera (a) punctele (ii) și (iii) de la prezentul alineat. Raportul de control indică rezultatele controalelor prin monitorizare la nivel de parcelă.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Alineatul (1) se aplică indiferent dacă beneficiarul în cauză a fost selectat pentru controlul la fața locului în conformitate cu articolul 69, a fost supus controlului la fața locului în temeiul legislației aplicabile actelor și standardelor în conformitate cu articolul 68 alineatul (2), a fost controlat prin monitorizare în conformitate cu articolul 70a sau ca urmare a unui caz de neconformitate adus la cunoștința autorității de control competente în orice alt mod.”;

(c)

la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Orice caz de neconformitate constatat este adus la cunoștința beneficiarului în termen de trei luni de la data controlului la fața locului. Atunci când se realizează controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 70a, beneficiarul este informat cu privire la orice neconformitate stabilită în termen de trei luni de la expirarea termenului acordat beneficiarului pentru a aborda sau a remedia situația în conformitate cu articolul 70a alineatul (1) litera (d).”;

(d)

la alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a se aduce atingere vreunei dispoziții speciale din legislația aplicabilă standardelor și cerințelor respective, raportul de control trebuie finalizat în termen de o lună de la data controlului la fața locului. Atunci când se realizează controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 70a, raportul de control trebuie finalizat în termen de o lună de la expirarea perioadei acordate beneficiarului pentru a aborda sau a remedia situația în conformitate cu articolul 70a alineatul (1) litera (d). Totuși, acest termen se poate prelungi la trei luni în cazuri justificate în mod corespunzător, mai ales dacă această prelungire este impusă de analize fizice sau chimice.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Următoarele puncte de la articolul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2019:

(a)

punctul 7 litera (b);

(b)

punctul 12 în ceea ce privește articolul 70a alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).