11.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/8


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1702 AL COMISIEI

din 1 august 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea listei organismelor dăunătoare prioritare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (1), în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, Comisia este împuternicită să stabilească o listă a organismelor dăunătoare prioritare.

(2)

Organismele dăunătoare prioritare reprezintă organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: în primul rând, nu sunt cunoscute ca fiind prezente pe teritoriul Uniunii sau sunt cunoscute ca fiind existente fie într-o parte limitată a acestuia, fie prin prezențe limitate, neregulate, izolate și rare; în al doilea rând, au cel mai grav impact economic, de mediu sau social potențial pentru teritoriul Uniunii, iar în al treilea rând sunt enumerate ca organisme dăunătoare prioritare.

(3)

Comisia a efectuat o evaluare pentru a stabili ce organisme trebuie incluse în listă ca organisme dăunătoare prioritare. Evaluarea s-a bazat pe o metodologie dezvoltată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene și de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.

(4)

Respectiva metodologie cuprinde indicatori sintetici și o analiză bazată pe mai multe criterii. Ea ia în considerare, pentru teritoriul Uniunii, probabilitatea răspândirii și a stabilirii organismelor dăunătoare evaluate, precum și consecințele acestora. În plus, ia în considerare și criteriile enumerate în secțiunea 1 la punctul 2 și în secțiunea 2 din anexa I la Regulamentul (UE) 2016/2031, care acoperă dimensiunile economice, sociale și de mediu.

(5)

Evaluarea a ținut seama de rezultatul metodologiei puse în aplicare de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene și de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, precum și de consultarea publicului larg realizată prin intermediul Portalului pentru o mai bună legiferare. Drept rezultat, s-a concluzionat că există 20 de organisme dăunătoare al căror impact economic, de mediu sau social potențial este cel mai grav pentru teritoriul Uniunii.

(6)

Mai mult, aceste organisme nu sunt cunoscute ca fiind prezente pe teritoriul Uniunii sau sunt cunoscute ca fiind existente în părți limitate ale acestuia sau prin prezențe limitate, neregulate, izolate și rare.

(7)

Prin urmare, este oportun să se includă aceste organisme dăunătoare în lista din anexa la prezentul regulament.

(8)

Pentru a se asigura o aplicare consecventă a tuturor normelor referitoare la organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată ca și Regulamentul (UE) 2016/2031, adică de la 14 decembrie 2019,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista organismelor dăunătoare prioritare

Lista organismelor dăunătoare prioritare, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa la prezentul Regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 august 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317, 23.11.2016, p. 4.


ANEXĂ

Lista organismelor dăunătoare prioritare

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., agentul care cauzează boala Huanglongbing la citrice (citrus greening)

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)