9.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1685 AL COMISIEI

din 4 octombrie 2019

de desemnare a unui centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor în ceea ce privește păsările de curte și alte animale de fermă mici

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 95 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/329 al Comisiei (2) a desemnat consorțiul condus de Wageningen Livestock Research și compus, de asemenea, din Universitatea din Aarhus și din Institutul Friedrich-Loeffler, ca centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor responsabil cu sprijinirea activităților orizontale ale Comisiei și ale statelor membre în domeniul cerințelor privind bunăstarea animalelor, prevăzut la articolul 1 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) 2017/625. În conformitate cu sarcinile stabilite în programul de lucru multianual al centrelor de referință ale Uniunii Europene, activitățile acestui centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor se axează pe bunăstarea porcilor.

(2)

În consecință, în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (UE) 2017/625, Comisia a lansat o invitație publică de manifestare a interesului pentru selectarea și desemnarea unui centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor care ar trebui să sprijine activitățile orizontale ale Comisiei și ale statelor membre în ceea ce privește aplicarea normelor care prevăd cerințele privind bunăstarea păsărilor de curte și a altor animale de fermă mici.

(3)

Comisia de evaluare și selectare desemnată pentru invitația publică de manifestare a interesului respectivă a concluzionat că respectivul consorțiu condus de Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Franța) și alcătuit, de asemenea, din Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Spania), Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab (Danemarca) și Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italia) îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 95 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625 și că acesta ar putea fi responsabil cu efectuarea sarcinilor prevăzute la articolul 96 din regulamentul respectiv în ceea ce privește păsările de curte și alte animale de fermă mici.

(4)

Acest consorțiu ar trebui, prin urmare, să fie desemnat ca centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor în ceea ce privește păsările de curte și alte animale de fermă mici, responsabil cu efectuarea de sarcini de sprijin, în măsura în care acestea vor fi incluse în programele de lucru anuale sau multianuale ale centrelor de referință ale Uniunii Europene. Programele de lucru anuale sau multianuale trebuie să fie stabilite în conformitate cu obiectivele și prioritățile programelor de lucru relevante adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(5)

Articolul 95 din Regulamentul (UE) 2017/625 prevede că desemnarea unui centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor trebuie să fie limitată în timp sau revizuită periodic. Prin urmare, desemnarea Centrului de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor în ceea ce privește păsările de curte și alte animale de fermă mici ar trebui să fie revizuită o dată la cinci ani.

(6)

Centrul de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor în ceea ce privește păsările de curte și alte animale de fermă de mici ar trebui să beneficieze de suficient timp pentru a-și pregăti programul de lucru pentru următoarea perioadă bugetară. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2020,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Următorul consorțiu este desemnat drept centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor, responsabil cu sprijinirea activităților orizontale ale Comisiei și ale statelor membre în domeniul cerințelor privind bunăstarea păsărilor de curte și a altor animale de fermă mici:

Denumire:

:

Consorțiu condus de Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Franța) și alcătuit, de asemenea, din Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Spania), Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab (Danemarca) și Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italia)

Adresă:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

FRANȚA

(2)   Desemnarea este revizuită o dată la cinci ani, începând cu data aplicării prezentului regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/329 al Comisiei din 5 martie 2018 de desemnare a centrului de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor (JO L 63, 6.3.2018, p. 13).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).