11.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1395 AL COMISIEI

din 10 septembrie 2019

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubricile referitoare la Bosnia și Herțegovina și Israel, precum și în ceea ce privește numele Republicii Macedonia de Nord din lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care anumite produse de pasăre pot fi importate în Uniune și pot tranzita Uniunea, precum și de modificare a modelului de certificat sanitar-veterinar pentru produsele din ouă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 teza introductivă, articolul 8 punctul 1 primul paragraf, articolul 8 punctul 4 și articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (2), în special articolul 23 alineatul (1), articolul 24 alineatul (2), articolul 25 alineatul (2) și articolul 26 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (3) stabilește cerințele de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Uniune și tranzitul prin Uniune, inclusiv depozitarea în timpul tranzitului, ale păsărilor de curte și ale produselor de pasăre (denumite în continuare „produsele”). Acesta prevede că produsele pot să fie importate în Uniune și să tranziteze Uniunea numai dacă provin din țările terțe, teritoriile, zonele sau compartimentele menționate în coloanele 1 și 3 din tabelul cuprins în partea 1 a anexei I la regulamentul respectiv.

(2)

De asemenea, în Regulamentul (CE) nr. 798/2008 sunt precizate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o țară terță, un teritoriu, o zonă sau un compartiment pentru a fi considerate indemne de gripă aviară înalt patogenă (HPAI).

(3)

Bosnia și Herțegovina este menționată în partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ca țară terță pentru care sunt autorizate importul în Uniune și tranzitul prin Uniune ale cărnii de pasăre provenite de pe întregul său teritoriu.

(4)

Bosnia și Herțegovina a solicitat să fie autorizată, de asemenea, pentru importul în Uniune și tranzitul prin Uniune al ouălor și produselor din ouă. Pe baza informațiilor obținute în cursul auditului efectuat de Comisie în Bosnia și Herțegovina în scopul evaluării controalelor sanitar-veterinare existente pentru carnea de pasăre destinată exportului către Uniune și având în vedere rezultatul favorabil al auditului respectiv, Comisia a concluzionat că Bosnia și Herțegovina îndeplinește cerințele de sănătate animală stabilite în Regulamentul (CE) nr. 798/2008 pentru importul în Uniune și tranzitul prin Uniune al ouălor și produselor din ouă. Prin urmare, este necesar să se modifice rubrica pentru Bosnia și Herțegovina din tabelul care figurează în partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, pentru a autoriza importul în Uniune și tranzitul prin Uniune ale ouălor și produselor din ouă originare din această țară.

(5)

În plus, Bosnia și Herțegovina a prezentat Comisiei programul său național de control al salmonellei la găinile ouătoare din specia Gallus gallus. Cu toate acestea, s-a constatat că programul respectiv nu oferă garanții echivalente celor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (4), iar aprobarea programului în cauză nu a fost finalizată. Prin urmare, din Bosnia și Herțegovina sunt autorizate numai importurile de ouă din specia Gallus gallus indicate la rubrica „S4” din partea 2 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.

(6)

Israelul este menționat în partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ca țară terță din care sunt autorizate importul în Uniune și tranzitul prin Uniune ale anumitor produse de pasăre provenite din anumite părți ale teritoriului său, cu condiția să fie pusă în aplicare politica de depopulare totală pentru a combate boala de Newcastle. Regionalizarea respectivă a fost prevăzută în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.

(7)

La 24 aprilie 2019, Israelul a confirmat prezența HPAI de subtipul H5N8 într-o exploatație avicolă de pe teritoriul său. Din cauza existenței acestui focar confirmat de HPAI, din aprilie 2019 teritoriul Israelului nu mai poate fi considerat indemn de boala respectivă și, prin urmare, autoritățile sanitar-veterinare din Israel nu mai pot certifica transporturile de carne de pasăre destinată consumului uman pentru importul în Uniune sau pentru tranzitul prin Uniune.

(8)

Autoritățile sanitar-veterinare din Israel au prezentat Comisiei informații preliminare privind focarul de HPAI și au confirmat că, de la data confirmării acestuia, au suspendat eliberarea de certificate sanitar-veterinare pentru transporturile de carne de pasăre destinate importului în Uniune sau tranzitului prin Uniune.

(9)

Prin urmare, de la data respectivă, nu au fost introduse în Uniune transporturi de astfel de produse originare din Israel. Din motive de claritate și securitate juridică, este oportun să se documenteze această situație și să se introducă data de închidere relevantă în tabelul din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008. Acest lucru asigură, de asemenea, faptul că, în cazul în care se Israelul își redobândește statutul de țară terță indemnă de HPAI și se stabilește o dată de deschidere, transporturile de astfel de produse fabricate după data de închidere și înainte de respectiva dată de deschidere nu vor fi eligibile pentru introducerea în Uniune.

(10)

În consecință, rubrica privind Israelul din lista cuprinsă în partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ar trebui să fie modificată pentru a se ține seama de situația epidemiologică actuală din această țară terță.

(11)

Ca urmare a eforturilor de facilitare ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), Atena și Skopje au ajuns la un acord bilateral (denumit în continuare„Acordul de la Prespa”), în iunie 2018, pentru a schimba denumirea provizorie utilizată de ONU pentru fosta Republică iugoslavă a Macedoniei. Acest acord a fost ratificat de ambele țări, iar Republica Macedonia de Nord a notificat oficial UE cu privire la intrarea în vigoare a acordului. Prin urmare, este adecvat să se modifice denumirea acestei țări terțe în tabelul din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.

(12)

În partea 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 este prevăzut un model de certificat sanitar-veterinar pentru produsele din ouă (EP). În respectivul model de certificat sanitar-veterinar, partea I din note se referă la codurile din Sistemul armonizat (SA) care trebuie indicate la rubrica I.19 din partea I a certificatului respectiv.

(13)

Enzimele derivate din ouă, cum ar fi lizozima, sunt considerate produse din ouă, iar codurile SA relevante pentru aceste enzime ar trebui adăugate la codurile SA care trebuie indicate la rubrica I.19 din partea I a modelului de certificat sanitar-veterinar pentru produsele din ouă. Prin urmare, este necesar să se modifice în consecință modelul de certificat sanitar-veterinar pentru produsele din ouă (EP).

(14)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ar trebui modificată în consecință.

(15)

Ar trebui să se prevadă o perioadă de tranziție rezonabilă de două luni înainte ca modelul de certificat sanitar-veterinar modificat să devină obligatoriu, pentru a permite statelor membre și sectorului industrial să se adapteze la noile cerințe prevăzute în modelul de certificat sanitar-veterinar modificat.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Pentru o perioadă de tranziție care durează până la 11 noiembrie 2019, statele membre continuă să autorizeze introducerea în Uniune a transporturilor de produse care fac obiectul modelului de certificat sanitar-veterinar pentru produsele din ouă (EP), astfel cum este prevăzut în partea 2 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, în versiunea sa anterioară modificării aduse modelului respectiv prin prezentul regulament, cu condiția ca acest model să fie semnat înainte de 11 octombrie 2019.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 septembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343, 22.12.2009, p. 74.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară (JO L 325, 12.12.2003, p. 1).


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Partea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica referitoare la Bosnia și Herțegovina se înlocuiește cu următorul text:

Cod ISO și numele țării terțe sau al teritoriului

Codul țării terțe, al teritoriului, zonei sau compartimentului

Descrierea țării terțe, a teritoriului, zonei sau compartimentului

Certificat sanitar-veterinar

Condiții specifice

Condiții specifice

Situația supravegherii gripei aviare

Situația vaccinării împotriva gripei aviare

Situația combaterii salmonelei (6)

Model(e)

Garanții suplimentare

Data de închidere (1)

Data de deschidere (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bosnia și Herțegovina

BA-0

Întreaga țară

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

(b)

rubrica referitoare la Israel se înlocuiește cu următorul text:

Cod ISO și numele țării terțe sau al teritoriului

Codul țării terțe, al teritoriului, zonei sau compartimentului

Descrierea țării terțe, a teritoriului, zonei sau compartimentului

Certificat sanitar-veterinar

Condiții specifice

Condiții specifice

Situația supravegherii gripei aviare

Situația vaccinării împotriva gripei aviare

Situația combaterii salmonelei (6)

Model(e)

Garanții suplimentare

Data de închidere (1)

Data de deschidere (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Israel (5)

IL-0

Întreaga țară

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4”

IL-1

Zona de la sud de drumul nr. 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Zona de la nord de drumul nr. 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

(c)

rubrica referitoare la Republica Macedonia de Nord se înlocuiește cu următorul text:

Cod ISO și numele țării terțe sau al teritoriului

Codul țării terțe, al teritoriului, zonei sau compartimentului

Descrierea țării terțe, a teritoriului, zonei sau compartimentului

Certificat sanitar-veterinar

Condiții specifice

Condiții specifice

Situația supravegherii gripei aviare

Situația vaccinării împotriva gripei aviare

Situația combaterii salmonelei (6)

Model(e)

Garanții suplimentare

Data de închidere (1)

Data de deschidere (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK — Republica Macedonia de Nord

MK-0

Întreaga țară

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017”

 

 

 

(d)

se elimină următoarea notă de subsol:

„(4)

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei: denumirea definitivă a acestei țări va fi adoptată în urma negocierilor care au loc în prezent la nivelul ONU.”

2.

În partea 2, modelul de certificat sanitar-veterinar pentru produse din ouă (EP) se înlocuiește cu următorul model:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru produse din ouă (EP)

Image 1 Textul imaginii Image 2 Textul imaginii Image 3 Textul imaginii Image 4 Textul imaginii