25.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/105


REGULAMENTUL (UE) 2019/1241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 iunie 2019

privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2019/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) instituie o politică comună în domeniul pescuitului (PCP) pentru conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole.

(2)

Măsurile tehnice sunt instrumente de sprijinire a punerii în aplicare a PCP. Cu toate acestea, o evaluare a structurii de reglementare actuale referitoare la măsurile tehnice a arătat că este puțin probabilă îndeplinirea obiectivelor PCP și, pentru a spori eficacitatea măsurilor tehnice, ar trebui să se aplice o nouă abordare, care să se concentreze pe adaptarea structurii de guvernanță.

(3)

Este necesară elaborarea unui cadru pentru reglementarea măsurilor tehnice. Cadrul respectiv ar trebui, pe de o parte, să stabilească norme generale care să se aplice în toate apele Uniunii iar, pe de altă parte, să prevadă adoptarea unor măsuri tehnice care să țină cont de particularitățile regionale ale activităților de pescuit prin procesul de regionalizare introdus prin Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(4)

Cadrul ar trebui să acopere preluarea și debarcarea resurselor piscicole, precum și exploatarea uneltelor de pescuit și interacțiunea activităților de pescuit cu ecosistemele marine.

(5)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice operațiunilor de pescuit desfășurate în apele Uniunii atât de navele de pescuit ale Uniunii, cât și de navele de pescuit ale țărilor terțe și de resortisanții statelor membre – fără a aduce atingere responsabilității primare a statului de pavilion – precum și de navele de pescuit ale Uniunii care operează în apele Uniunii din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). De asemenea, în ceea ce privește navele de pescuit ale Uniunii și resortisanții statelor membre, cadrul ar trebui să se aplice în apele din afara Uniunii pentru măsurile tehnice adoptate pentru zona de reglementare a Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (CPANE) și pentru zona Acordului Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM).

(6)

Dacă este cazul, măsurile tehnice ar trebui să se aplice pentru pescuitul recreativ, care poate avea un impact semnificativ asupra stocurilor de specii de pești și de crustacee.

(7)

Măsurile tehnice ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor PCP de a pescui la nivelurile producției maxime durabile, de a reduce capturile nedorite și de a elimina aruncarea capturilor înapoi în mare, precum și de a contribui la atingerea unei stări ecologice bune, astfel cum este prevăzut în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5).

(8)

Măsurile tehnice ar trebui să contribuie în mod concret la protecția concentrărilor de puiet și de populații aflate în perioada de reproducere ale speciilor marine, prin utilizarea uneltelor de pescuit selective și prin măsuri de evitare a capturilor nedorite. De asemenea, măsurile tehnice ar trebui să reducă la minimum impactul uneltelor de pescuit asupra ecosistemelor marine și, în special, asupra speciilor și a habitatelor sensibile, inclusiv, după caz, prin recurgerea la stimulente. Măsurile tehnice ar trebui să contribuie, de asemenea, la instituirea unor măsuri de gestionare în vederea respectării obligațiilor prevăzute în Directiva 92/43/CEE a Consiliului (6), Directiva 2008/56/CE și Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7).

(9)

Pentru a evalua eficacitatea măsurilor tehnice, ar trebui stabilite ținte privind nivelurile capturilor nedorite, în special a capturilor de specii marine inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare, privind nivelul capturilor accidentale de specii sensibile și suprafața habitatelor de pe fundul mării afectate de activitățile de pescuit. Țintele respective ar trebui să reflecte obiectivele PCP, legislația Uniunii în domeniul mediului – în special Directiva 92/43/CEE și Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) – și bunele practici internaționale.

(10)

Pentru a asigura uniformitate în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor tehnice, definițiile uneltelor de pescuit și ale operațiunilor de pescuit cuprinse în regulamentele privind măsurile tehnice existente ar trebui să fie actualizate și consolidate.

(11)

Anumite unelte sau metode de pescuit distructive care folosesc explozibili, otrăvuri, substanțe stupefiante, curent electric, ciocane pneumatice sau alte instrumente percutante, dispozitivele tractate și instrumentele pentru recoltarea coralului roșu sau a altor tipuri de corali și a speciilor înrudite cu coralii, precum și anumite lansatoare de harpoane, ar trebui sa fie interzise. Nu ar trebui să fie permisă vânzarea, expunerea sau oferirea spre vânzare a oricărei specii marine capturate prin folosirea unor astfel de instrumente sau metode acolo unde acestea sunt interzise în temeiul prezentului regulament.

(12)

Utilizarea traulului cu impulsuri electrice ar trebui să rămână posibilă pe o perioadă de tranziție până la 30 iunie 2021 și în anumite condiții stricte.

(13)

Având în vedere avizul Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), ar trebui stabilite anumite norme comune care să prevadă restricții cu privire la utilizarea uneltelor tractate și a construirii sacului de traul, pentru a preveni practicile neadecvate care conduc la un pescuit neselectiv.

(14)

Pentru a limita utilizarea setcilor în derivă, care pot pescui pe zone mari și au ca rezultat capturi semnificative ale speciilor sensibile, restricțiile existente cu privire la utilizarea unor astfel de unelte de pescuit ar trebui să fie consolidate.

(15)

Având în vedere avizul CSTEP, pescuitul cu plase fixe în diviziunile ICES 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7j și 7k și în subzonele ICES 8, 9, 10 și 12 la est de meridianul de 27° longitudine vestică, în ape cu o adâncime cartografiată de peste 200 m, ar trebui să fie interzis în continuare, pentru a se asigura protecția speciilor sensibile de adâncime, sub rezerva anumitor derogări.

(16)

În cazul anumitor specii de pești rare, cum ar fi unele specii de rechin și de pisică de mare, conservarea ar putea fi supusă unui risc grav chiar și în urma unei activități de pescuit limitate. Pentru a proteja astfel de specii, ar trebui să fie introdusă o interdicție generală de pescuit pentru speciile respective.

(17)

Pentru a putea asigura protecția strictă a speciilor marine sensibile, cum ar fi mamiferele marine, păsările marine și reptilele marine, prevăzută de Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE, statele membre ar trebui să instituie măsuri de atenuare pentru a reduce la minimum și, dacă este posibil, a elimina capturarea unor astfel de specii cu unelte de pescuit.

(18)

Pentru a asigura o protecție continuă a habitatelor marine sensibile situate în largul coastelor Irlandei și ale Regatului Unit și în jurul Insulelor Azore, Madeira și Canare, precum și în zona de reglementare a CPANE, restricțiile existente cu privire la utilizarea uneltelor de pescuit de fund ar trebui să fie menținute.

(19)

În cazul în care avizele științifice identifică alte astfel de habitate, ar trebui să existe posibilitatea de a introduce restricții similare pentru a proteja habitatele respective.

(20)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, ar trebui să fie stabilite dimensiuni minime de referință pentru conservare pentru a asigura protejarea puietului de specii marine și în scopul stabilirii de zone de refacere a stocurilor de pește, precum și în scopul constituirii unor dimensiuni minime de comercializare.

(21)

Ar trebui să fie definit modul în care se măsoară dimensiunile speciilor marine.

(22)

Ar trebui să existe posibilitatea pentru statele membre de a desfășura proiecte-pilot, cu scopul de a explora metode pentru evitarea, reducerea la minimum și eliminarea capturilor nedorite. În cazurile în care rezultatele proiectelor respective sau avizele științifice indică faptul că există capturi nedorite semnificative, statele membre ar trebui să se străduiască să instituie măsuri tehnice pentru reducerea acestor capturi.

(23)

Prezentul regulament ar trebui să instituie standarde de referință pentru fiecare bazin maritim. Standardele de referință respective sunt stabilite pe baza măsurilor tehnice existente, ținând cont de avizul CSTEP și de opiniile părților interesate. Standardele respective ar trebui să vizeze dimensiunile de bază ale ochiurilor de plasă pentru uneltele tractate și plasele fixe, dimensiunile minime de referință pentru conservare, zonele închise sau cu restricții, precum și măsurile de conservare a naturii destinate să atenueze capturile de specii sensibile în anumite zone, precum și orice alte măsuri tehnice specifice de la nivel regional deja existente.

(24)

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a elabora recomandări comune pentru măsuri tehnice adecvate care diferă de aceste standarde de referință, în conformitate cu procesul de regionalizare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pe baza unor dovezi științifice.

(25)

În urma acestor măsuri tehnice regionale, beneficiile care decurg pentru conservarea resurselor biologice marine ar trebui să fie cel puțin echivalente cu beneficiile oferite de standardele de referință, în special din punctul de vedere al modelelor de exploatare și al nivelului de protecție oferit pentru speciile și habitatele sensibile.

(26)

Atunci când elaborează recomandări comune referitoare la dimensiune și caracteristici de selectivitate ale uneltelor în ceea ce privește dimensiunile și speciile, ca alternativă la dimensiunile de bază ale ochiurilor de plasă, grupurile regionale de state membre ar trebui să se asigure că astfel de măsuri au ca rezultat caracteristici de selectivitate cel puțin similare sau chiar îmbunătățite față de uneltele de referință.

(27)

Atunci când elaborează recomandări comune în legătură cu zone cu restricții pentru protejarea concentrărilor de puiet și de populații aflate în perioada de reproducere, grupurile regionale de state membre ar trebui să definească în recomandările comune obiectivele, amploarea geografică și durata închiderilor, precum și restricțiile privind uneltele și dispozițiile în materie de control și monitorizare.

(28)

Atunci când elaborează recomandări comune în legătură cu dimensiunile minime de referință pentru conservare, grupurile regionale de state membre ar trebui să se asigure că obiectivul PCP de asigurare a protecției puietului de specii marine este respectat, și, în același timp, că nu se introduce nicio denaturare pe piață și că nu se creează nicio piață pentru peștii cu dimensiuni sub dimensiunile minime de referință pentru conservare.

(29)

Crearea de închideri în timp real, alături de dispozițiile privind schimbarea zonei de pescuit, ca măsură suplimentară pentru protejarea speciilor sensibile ori a concentrărilor de puiet sau de populații aflate în perioada de reproducere, ar trebui să fie permisă ca o opțiune de elaborat prin regionalizare. Condițiile pentru stabilirea unor astfel de zone, inclusiv amploarea geografică, și durata închiderilor, precum și măsurile de control și de monitorizare ar trebui să fie definite în cadrul recomandărilor comune relevante.

(30)

Pe baza unei evaluări a impactului uneltelor inovatoare, utilizarea sau extinderea utilizării unor astfel de unelte noi de unelte inovative ar putea fi inclusă ca o opțiune în recomandările comune ale grupurilor regionale de state membre. Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare nu ar trebui să fie permisă în cazul în care evaluarea științifică indică faptul că utilizarea lor ar conduce la un impact negativ semnificativ asupra habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

(31)

Atunci când elaborează recomandări comune în legătură cu protecția speciilor și habitatelor sensibile, grupurilor regionale de state membre ar trebui să li se permită să elaboreze măsuri de atenuare suplimentare pentru a reduce impactul pescuitului asupra unor astfel de specii și habitate. În cazul în care dovezile științifice arată că există o amenințare gravă la adresa stării de conservare a speciilor și habitatelor sensibile, statele membre ar trebui să introducă restricții suplimentare privind construcția și exploatarea anumitor unelte de pescuit sau chiar o interdicție totală a utilizării acestora într-o regiune dată. În special, astfel de restricții ar putea fi aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, care, în anumite zone, au condus la capturi semnificative de specii sensibile.

(32)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 permite stabilirea unor planuri temporare de aruncare a capturilor înapoi în mare pentru punerea în aplicare a obligației de debarcare, în cazul în care nu există niciun plan multianual în vigoare pentru activitatea de pescuit în cauză. Aceste planuri ar trebui să permită stabilirea de măsuri tehnice care sunt strict legate de punerea în aplicare a obligației de debarcare și care au ca scop creșterea selectivității și reducerea, cât mai mult posibil, a capturilor nedorite.

(33)

Ar trebui să existe posibilitatea derulării de proiecte-pilot privind documentarea completă a capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare. Astfel de proiecte ar putea include derogări de la normele privind dimensiunile ochiurilor de plasă prevăzute de prezentul regulament în măsura în care contribuie la atingerea obiectivelor și a țintelor prezentului regulament.

(34)

În prezentul regulament ar trebui incluse anumite dispoziții privind măsuri tehnice adoptate de CPANE.

(35)

Pentru a nu împiedica cercetările științifice sau repopulările directe și transplantările, măsurile tehnice prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să se aplice operațiunilor care pot fi necesare în vederea desfășurării activităților respective. În special, în cazul în care operațiunile de pescuit în scopul cercetării științifice necesită o astfel de derogare de la măsurile tehnice prevăzute de prezentul regulament, ele ar trebui să facă obiectul unor condiții corespunzătoare.

(36)

Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 TFUE ar trebui delegată Comisiei în ce privește adoptarea anumitor măsuri în legătură cu pescuitul recreativ, restricțiile aplicabile uneltelor tractate, speciile și habitatele sensibile, lista de pești și crustacee pentru care pescuitul dirijat este interzis, definiția pescuitului dirijat, proiectele-pilot privind documentarea completă a capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare și măsuri tehnice ca parte a planurilor temporare de aruncare a capturilor înapoi în mare, precum și în legătură cu dimensiunile minime de referință pentru conservare, dimensiunile ochiurilor de plasă, zonele închise și alte măsuri tehnice în anumite bazine maritime, măsuri de atenuare pentru speciile sensibile și lista speciilor din stocurile care constituie indicatori-cheie. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (9). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(37)

Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare în ceea ce privește stabilirea specificațiilor dispozitivelor pentru reducerea uzurii uneltelor tractate și consolidarea lor, sau pentru limitarea pierderii capturilor în partea din față a uneltelor tractate; definirea specificațiilor dispozitivelor de selecție atașate la anumite unelte de referință; definirea specificațiilor traulului cu impulsuri electrice; definirea restricțiilor privind construcția uneltelor și măsurile de control și de monitorizare care trebuie adoptate de statul membru de pavilion; și definirea normelor referitoare la măsurile de control și de monitorizare care trebuie adoptate de statul membru de pavilion atunci când utilizează unelte de pescuit fixe la adâncimi între 200-600 m, la măsurile de control și monitorizare care trebuie adoptate pentru anumite zone închise sau cu restricții, și la caracteristicile legate de semnal și de implementare ale dispozitivelor utilizate pentru a îndepărta cetaceele de plasele fixe și la metodele utilizate pentru a reduce la minimum capturile accidentale de păsări marine, de reptile marine și de broaște țestoase. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (10).

(38)

Până la 31 decembrie 2020 și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia ar trebui să prezinte un raport către Parlamentul European și Consiliu cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, pe baza informațiilor furnizate de statele membre și de consiliile consultative relevante și în urma evaluării de către CSTEP. Raportul respectiv ar trebui să evalueze măsura în care măsurile tehnice, atât la nivel regional, cât și la nivelul Uniunii, au contribuit la atingerea obiectivelor și la realizarea țintelor prezentului regulament.

(39)

În scopul respectivului raport, indicatori adecvați privind selectivitatea, precum conceptul științific de lungime de selectivitate optimă (Lopt), ar putea fi utilizați ca instrument de referință pentru monitorizarea progreselor realizate de-a lungul timpului în direcția atingerii obiectivelor actuale ale PCP de reducere la minimum a capturilor nedorite. În acest sens, respectivii indicatori nu sunt ținte obligatorii, ci reprezintă instrumente de monitorizare care pot aduce contribuții în scopul deliberărilor sau al deciziilor de la nivel regional. Indicatorii și valorile utilizate pentru aplicarea acestora ar trebui să fie solicitați din partea organismelor științifice competente pentru o serie de stocuri de pește care constituie indicatori-cheie, care ar ține totodată seama de activitățile de pescuit mixte și de perioadele de vârf de recrutare. Comisia ar putea include acești indicatori în raportul privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Lista stocurilor care constituie indicatori-cheie ar trebui să includă specii demersale care sunt gestionate prin limite de captură, ținând seama de importanța relativă a debarcărilor, de capturile aruncate înapoi în mare și de relevanța activității de pescuit pentru fiecare bazin maritim.

(40)

Raportul Comisiei ar trebui, de asemenea, să facă trimitere la avizele ICES privind progresele înregistrate sau impactul uneltelor inovatoare. Raportul ar trebui să tragă concluzii cu privire la beneficiile sau efectele negative asupra ecosistemelor marine, habitatelor sensibile și selectivității.

(41)

Pe baza raportului Comisiei, în cazul în care, la nivel regional, există dovezi că obiectivele și țintele nu au fost atinse, statele membre din regiunea respectivă ar trebui să prezinte un plan cu acțiunile corective care trebuie întreprinse pentru a asigura atingerea obiectivelor și a țintelor respective. Totodată, pe baza raportului, Comisia ar trebui să propună Parlamentului European și Consiliului eventuale modificări necesare ale prezentului regulament.

(42)

Dat fiind numărul și importanța modificărilor care trebuie efectuate, Regulamentele (CE) nr. 894/97 (11), (CE) nr. 850/98 (12), (CE) nr. 2549/2000 (13), (CE) nr. 254/2002 (14), (CE) nr. 812/2004 (15) și (CE) nr. 2187/2005 (16) ale Consiliului ar trebui să fie abrogate.

(43)

Regulamentele (CE) nr. 1967/2006 (17) și (CE) nr. 1224/2009 (18) ale Consiliului, precum și Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 ar trebui modificate în consecință.

(44)

În prezent, Comisia este împuternicită să adopte și să modifice măsuri tehnice la nivel regional în temeiul Regulamentelor (UE) 2016/1139 (19), (UE) 2018/973 (20), (UE) 2019/472 (21) și (UE) 2019/1022 (22) ale Parlamentului European și ale Consiliului, de instituire a planurilor multianuale pentru Marea Baltică, Marea Nordului, apele occidentale și vestul Mării Mediterane. Pentru a clarifica domeniul de aplicare al respectivelor împuterniciri și pentru a preciza că actele delegate adoptate în temeiul împuternicirilor prevăzute în regulamentele respective trebuie să îndeplinească anumite cerințe prevăzute în prezentul regulament, respectivele regulamente ar trebui modificate în interesul securității juridice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește măsuri tehnice privind:

(a)

capturarea și debarcarea resurselor biologice marine;

(b)

exploatarea uneltelor de pescuit; și

(c)

interacțiunea activităților de pescuit cu ecosistemele marine.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică activităților desfășurate de navele de pescuit ale Uniunii și de resortisanții statelor membre, fără a aduce atingere responsabilității primare a statului de pavilion, în zonele de pescuit prevăzute la articolul 5, precum și de navele de pescuit care arborează pavilionul unor țări terțe și sunt înregistrate în țări terțe, atunci când pescuiesc în apele Uniunii.

(2)   Articolele 7, 10, 11 și 12 se aplică și pescuitului recreativ. În cazurile în care pescuitul recreativ are un impact semnificativ într-o anumită regiune, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 și în conformitate cu articolul 29 în scopul modificării prezentului regulament, cu condiția ca prevederile relevante ale articolului 13 ori partea A sau C din anexele V-X să se aplice și pescuitului recreativ.

(3)   Sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 25 și 26, măsurile tehnice stabilite în prezentul regulament nu se aplică operațiunilor de pescuit desfășurate exclusiv în scopul:

(a)

cercetărilor științifice; și

(b)

repopulării directe sau transplantării speciilor marine.

Articolul 3

Obiective

(1)   Ca instrumente de sprijinire a punerii în aplicare a PCP, măsurile tehnice contribuie la obiectivele PCP stabilite în dispozițiile aplicabile ale articolului 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2)   Măsurile tehnice contribuie, în special, la atingerea următoarelor obiective:

(a)

optimizarea modelelor de exploatare pentru asigurarea protecției concentrărilor de puiet și de populații aflate în perioada de reproducere din resursele biologice marine;

(b)

asigurarea reducerii la minimum a capturilor accidentale, rezultate din pescuit, de specii marine sensibile, inclusiv a celor menționate în Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE, și, acolo unde este posibil, eliminarea acestor capturi accidentale astfel încât să nu reprezinte o amenințare pentru starea de conservare a speciilor respective;

(c)

asigurarea, inclusiv prin utilizarea unor stimulente corespunzătoare, a faptului că impactul negativ de mediu exercitat de pescuit asupra habitatelor marine este redus la minimum;

(d)

instituirea unor măsuri de gestionare a pescuitului în vederea respectării Directivelor 92/43/CEE, 2000/60/CE și 2008/56/CE, în special în vederea obținerii unei stări ecologice bune, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE, precum și cu Directiva 2009/147/CE.

Articolul 4

Ținte

(1)   Măsurile tehnice au drept scop să asigure:

(a)

reducerea cât mai mult posibil a capturilor de specii marine inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

nedepășirea de către capturile accidentale de mamifere marine, reptile marine, păsări marine și alte specii neexploatate în scopuri comerciale a pragurilor prevăzute de legislația Uniunii și de acordurile internaționale care sunt obligatorii pentru Uniune;

(c)

conformitatea cu articolul 2 alineatul (5) litera (j) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 a impactului de mediu al activităților de pescuit asupra habitatelor de pe fundul mării.

(2)   Măsura în care s-au realizat progrese în direcția atingerii respectivelor ținte este evaluată ca parte a procesului de raportare prevăzut la articolul 31.

Articolul 5

Definirea zonelor de pescuit

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții geografice ale zonelor de pescuit:

(a)

„Marea Nordului” înseamnă apele Uniunii din diviziunile ICES (23) 2a, 3a și subdiviziunea ICES 4;

(b)

„Marea Baltică” înseamnă apele Uniunii din diviziunile ICES 3b, 3c și 3d;

(c)

„apele de nord-vest” înseamnă apele Uniunii din subzonele ICES 5, 6 și7;

(d)

„apele de sud-vest” înseamnă subzonele ICES8, 9 și 10 (apele Uniunii) și zonele CECAF (24) 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0 (apele Uniunii);

(e)

„Marea Mediterană” înseamnă apele maritime ale Mării Mediterane la est de meridianul de 5°36′ longitudine vestică;

(f)

„Marea Neagră” înseamnă apele din subzona geografică 29 a CGPM, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (25);

(g)

„apele Uniunii din Oceanul Indian și Oceanul Atlantic de Vest” înseamnă apele din jurul Guyanei Franceze și al insulelor Guadelupa, Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-Martin aflate sub suveranitatea sau jurisdicția unui stat membru;

(h)

„zona de reglementare a CPANE” înseamnă apele din zona Convenției CPANE situate dincolo de apele aflate sub jurisdicția de pescuit a părților contractante, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (26);

(i)

„zona Acordului CGPM” înseamnă Marea Mediterană și Marea Neagră, precum și apele conexe, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 1343/2011.

Articolul 6

Definiții

În sensul prezentului regulament, în plus față de definițiile stabilite la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, se aplică următoarele definiții:

1.

„model de exploatare” înseamnă modul în care este distribuită mortalitatea prin pescuit în funcție de profilul de vârstă și de dimensiune din cadrul unui stoc;

2.

„selectivitate” înseamnă o expresie cantitativă reprezentată ca o probabilitate de capturare a resurselor biologice marine de o anumită dimensiune și/sau dintr-o anumită specie;

3.

„pescuit dirijat” înseamnă un efort de pescuit orientat către o anumită specie sau un anumit grup de specii și poate fi specificat mai în detaliu, la nivel regional, în cadrul unor acte delegate adoptate în temeiul articolului 27 alineatul (7) din prezentul regulament;

4.

„stare ecologică bună” înseamnă starea ecologică a apelor marine, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2008/56/CE;

5.

„starea de conservare a unei specii” înseamnă totalitatea influențelor care acționează asupra speciei în cauză și care pot afecta distribuția și abundența pe termen lung a populațiilor sale;

6.

„starea de conservare a unui habitat” înseamnă totalitatea influențelor care acționează asupra unui habitat natural și asupra speciilor sale tipice și care pot afecta distribuția, structura și funcțiile sale pe termen lung, precum și supraviețuirea pe termen lung a speciilor sale tipice;

7.

„habitat sensibil” înseamnă un habitat a cărui stare de conservare, inclusiv întinderea sa și condiția (structura și funcția) componentelor sale biotice și abiotice, este afectată de presiunile generate de activitățile umane, inclusiv de activitățile de pescuit. În particular, habitatele sensibile includ tipurile de habitate enumerate în anexa I și habitatele speciilor enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE, habitatele speciilor enumerate în anexa I la Directiva 2009/147/CE, habitatele a căror protecție este necesară în scopul atingerii stării ecologice bune în conformitate cu Directiva 2008/56/CE, precum și ecosistemele marine vulnerabile astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al Consiliului (27);

8.

„specie sensibilă” înseamnă o specie a cărei stare de conservare, inclusiv habitatul, distribuția, mărimea populației sau starea populației, este afectată de presiunile generate de activitățile umane, inclusiv de activitățile de pescuit. În particular, speciile sensibile includ speciile enumerate în anexele II și IV din Directiva 92/43/CEE, speciile vizate de Directiva 2009/147/CE și speciile a căror protecție este necesară pentru a obține o stare ecologică bună în conformitate cu Directiva 2008/56/CE;

9.

„specii pelagice mici” înseamnă specii precum macrou, hering, stavrid, hamsie, sardine, putasu, argentină, șprot și caproide;

10.

„consilii consultative” înseamnă grupuri de părți interesate instituite în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

11.

„traul” înseamnă o unealtă de pescuit care este tractată activ de una sau mai multe nave de pescuit și care constă într-o plasă închisă la spate de o pungă sau un sac;

12.

„unealtă tractată” înseamnă orice traule, năvoade daneze, drage și unelte similare care sunt deplasate activ în apă de una sau mai multe nave de pescuit sau de orice alt sistem mecanizat;

13.

„traul de fund” înseamnă un traul proiectat și echipat pentru a funcționa pe fundul mării sau în apropierea acestuia;

14.

„traul de fund tractat în pereche” înseamnă un traul de fund tractat de două nave simultan, care tractează, fiecare, câte o parte a traulului. Deschiderea orizontală a traulului este menținută de distanța dintre cele două nave în timp ce acestea tractează unealta;

15.

„traul pelagic” înseamnă un traul proiectat și echipat pentru a funcționa în ape de adâncime medie;

16.

„beam-traul” înseamnă un traul deschis orizontal cu o traversă, o aripă ori un dispozitiv similar;

17.

„traul cu impulsuri electrice” înseamnă un traul care utilizează curent electric pentru a captura resurse biologice marine;

18.

„năvod danez” sau „năvod scoțian” înseamnă o unealtă de perimetru tractată, acționată de pe o navă prin intermediul a două frânghii lungi (frânghii de năvod) destinate să conducă peștele spre deschiderea năvodului. Unealtă alcătuită dintr-o plasă similară ca formă unui traul de fund;

19.

„năvoade de plajă” înseamnă unelte de perimetru și năvoade tractate lansate de pe o navă și trase către țărm, fiind operate de la țărm sau de pe o navă amarată sau ancorată la țărm;

20.

„unelte de perimetru” înseamnă plase cu care se prind pești prin înconjurarea atât din lateral, cât și de dedesubt. Acestea pot fi echipate sau nu cu un cablu de punguire;

21.

„plasă-pungă” sau „plasă-inel” înseamnă orice unealtă de perimetru la care fundul plasei este strâns cu un cablu de punguire care trece printr-o serie de inele de-a lungul frânghiei greutăților, permițând plasei să culiseze și să fie închisă;

22.

„drage” înseamnă unelte care fie sunt tractate activ de motorul principal al navei (drage tractate), fie sunt remorcate de un troliu motorizat de pe o navă ancorată (drage operate mecanic) pentru a captura bivalve, gasteropode sau bureți de mare și care sunt alcătuite dintr-un sac de plasă sau o vârșă metalică montată pe un cadru rigid sau pe o tijă de dimensiune și formă variabile, a căror parte inferioară poate fi prevăzută cu o lamă de dragare care poate fi rotundă, ascuțită sau dințată și care poate fi echipată sau nu cu sănii sau panouri de scufundare. Unele drage sunt echipate cu echipamente hidraulice (drage hidraulice). Dragele trase de mână sau de troliuri manuale în ape puțin adânci, cu sau fără o barcă pentru a prinde bivalve, gasteropode sau bureți de mare (drage operate manual), nu sunt considerate echipamente tractate în sensul prezentului regulament;

23.

„plase fixe” înseamnă orice tip de setci, plase de încurcare sau setci cu sirec care sunt ancorate pe fundul mării pentru ca peștii să înoate în acestea și să se încurce sau să se prindă în plasă;

24.

„setcă în derivă” înseamnă o plasă menținută la suprafața apei sau la o anumită adâncime cu ajutorul unor dispozitive plutitoare, care plutește liber purtată de curenți, fie independent, fie cu barca la care poate fi atașată. Plasa poate fi echipată cu dispozitive destinate să o stabilizeze sau să îi limiteze deriva;

25.

„setcă ” înseamnă o plasă fixă alcătuită dintr-o singură bucată de plasă și ținută vertical în apă de flotoare și greutăți;

26.

„plasă de încurcare ” înseamnă o plasă fixă care constă într-un perete de plasă montat astfel încât plasa să fie agățată pe frânghii pentru a crea o porțiune mai mare de plasă destinsă decât o setcă;

27.

„setcă cu sirec” înseamnă o plasă fixă alcătuită din mai multe straturi de plasă, cu două straturi exterioare având dimensiuni mari ale ochiurilor și o plasă cu ochiuri mici inserată între acestea;

28.

„setcă compusă” înseamnă orice setcă fixată de fund combinată cu o setcă cu sirec, care constituie partea inferioară;

29.

„paragat” înseamnă o unealtă de pescuit alcătuită dintr-un fir principal cu o lungime variabilă, din care se ramifică șnururi prevăzute cu cârlige, la distanțe determinate de speciile vizate. Firul principal este ancorat fie pe orizontală de fundul mării ori în apropierea acestuia, fie pe verticală, sau poate fi lăsat să plutească în derivă la suprafață;

30.

„vârșe și coșuri” înseamnă capcane sub formă de cuști sau coșuri prevăzute cu una sau mai multe intrări, concepute pentru a prinde crustacee, moluște sau pește, care sunt fixate pe fundul mării sau suspendate deasupra acestuia;

31.

„petactar” înseamnă un singur fir de pescuit cu una sau mai multe momeli sau cârlige cu momeală;

32.

„crucea Sfântului Andrei” înseamnă un dispozitiv de prindere care acționează ca o foarfecă pentru a recolta, de exemplu, moluște bivalve sau coral roșu de pe fundul mării;

33.

„sac de traul” înseamnă partea cea mai din spate a traulului, având fie o formă cilindrică, cu aceeași circumferință peste tot sau cu o formă conică. Sacul poate fi alcătuit din unul sau mai multe panouri (bucăți de plasă) prinse unul de celălalt de-a lungul laturilor și poate include prelungitorul care este alcătuit din unul sau mai multe panouri situate chiar în fața sacului de traul propriu-zis;

34.

„dimensiunea ochiului de plasă” înseamnă:

(i)

pentru plasele cu noduri: distanța cea mai lungă dintre două noduri opuse ale aceluiași ochi de plasă atunci când acesta este complet întins;

(ii)

pentru plasele fără noduri: distanța interioară dintre îmbinările opuse ale aceluiași ochi de plasă atunci când acesta este complet întins de-a lungul axei sale celei mai lungi posibile;

35.

„ochi de plasă pătrat” înseamnă un ochi de plasă cu patru laturi format din două seturi de laturi paralele cu aceeași lungime nominală, dintre care unul este paralel cu axa longitudinală a plasei, iar celălalt este perpendicular pe aceasta;

36.

„ochi de plasă rombic” înseamnă un ochi de plasă cu patru laturi de lungime egală la care cele două diagonale sunt perpendiculare, iar o diagonală este paralelă cu axa longitudinală a plasei;

37.

„T90” înseamnă traule, năvoade daneze și unelte tractate similare, care au un sac de traul și o prelungire realizate din plasă cu ochiuri rombice înnodate rotită cu 90°, astfel încât direcția principală a firului este paralelă cu direcția de tractare;

38.

„fereastră de ieșire Bacoma” înseamnă un panou de ieșire realizat dintr-o plasă cu ochiuri pătrate fără noduri, montată pe panoul superior al sacului de traul, a cărei margine inferioară se află la cel mult patru ochiuri de centura sacului;

39.

„plasă tip sită” înseamnă o bucată de plasă atașată la întreaga circumferință a traulului pentru creveți în fața sacului de traul sau a prelungitorului, care se îngustează până la vârf, unde este prinsă la stratul de fund al traulului pentru creveți. În locul de îmbinare dintre plasa tip sită și sacul traulului se găsește un orificiu de ieșire, care permite speciilor sau indivizilor prea mari să treacă prin sită și să scape, în timp ce creveții pot să treacă prin sită și să ajungă în sacul traulului;

40.

„adâncime de scufundare” înseamnă suma înălțimii ochiurilor (incluzând nodurile) ale unei plase ude și întinse perpendicular pe frânghia flotorilor;

41.

„timp de scufundare” sau „timp de înmuiere” înseamnă perioada de la momentul în care unealta este pusă prima dată în apă până la momentul în care unealta este complet recuperată la bordul navei de pescuit;

42.

„senzori de monitorizare a uneltelor” înseamnă senzorii electronici de la distanță care sunt amplasați pe unealta de pescuit pentru a monitoriza parametri-cheie de performanță, cum ar fi distanța dintre panourile traulelor sau volumul capturii;

43.

„dispozitiv cu greutăți” înseamnă un dispozitiv cu cârlige cu momeală de care sunt prinse greutăți pentru a crește viteza de scufundare și, astfel, pentru a reduce timpul de expunere la păsările marine;

44.

„dispozitiv acustic de intimidare” înseamnă dispozitive care vizează îndepărtarea speciilor precum mamiferele marine de uneltele de pescuit prin emiterea de semnale acustice;

45.

„dispozitive pentru alungarea păsărilor” (denumite, de asemenea, „parâme tori”) înseamnă frânghiile cu banderole care sunt tractate de la un punct aflat la înălțime aproape de pupa navelor de pescuit în timp ce sunt lansate cârligele cu momeală, cu scopul de a speria păsările marine și a le ține la distanță de cârlige;

46.

„repopulare directă” înseamnă activitatea de eliberare a specimenelor sălbatice vii din anumite specii selectate în ape care constituie habitatul lor natural, în scopul de a utiliza producția naturală a mediului acvatic pentru a crește numărul de exemplare disponibile pentru pescuit și/sau pentru a crește recrutarea naturală;

47.

„transplantare” înseamnă procesul prin care o specie este transportată în mod intenționat și eliberată de către om în zone cu populații stabilite din specia respectivă;

48.

„indicator de performanță în materie de selectivitate” înseamnă un instrument de referință pentru monitorizarea progreselor realizate de-a lungul timpului în direcția atingerii obiectivului PCP de reducere la minimum a capturilor nedorite;

49.

„lansator de harpoane” înseamnă un lansator pneumatic sau mecanic operat manual care declanșează un harpon pentru pescuitul subacvatic;

50.

„lungime de selectivitate optimă (Lopt)” este lungimea medie a capturii care, conform celor mai bune avize științifice, optimizează creșterea exemplarelor dintr-un stoc.

CAPITOLUL II

MĂSURI TEHNICE COMUNE

SECȚIUNEA 1

Unelte de pescuit și utilizări interzise

Articolul 7

Unelte de pescuit și metode interzise

(1)   Este interzisă capturarea sau recoltarea speciilor marine prin următoarele metode:

(a)

substanțe toxice, stupefiante sau corozive;

(b)

curent electric, cu excepția utilizării traulului cu impulsuri electrice, care este permisă numai în conformitate cu dispozițiile specifice prevăzute în partea D din anexa V;

(c)

explozivi;

(d)

ciocane pneumatice sau alte instrumente percutante;

(e)

dispozitive tractate pentru recoltarea de coral roșu sau a altor tipuri de corali sau de organisme similare coralilor;

(f)

crucea Sfântului Andrei și dispozitive similare pentru recoltarea, în special, a coralului roșu sau a altor tipuri de corali sau de specii similare coralilor;

(g)

orice tip de proiectil, cu excepția celor folosite pentru sacrificarea tonului aflat în cuști sau prins în capcană și a harpoanelor și lansatoarelor de harpoane utilizate în pescuitul recreativ fără plămân subacvatic, de la răsărit până la apus.

(2)   În pofida articolului 2, prezentul articol se aplică navelor Uniunii în apele internaționale și în apele țărilor terțe, cu excepția cazului în care normele adoptate de organizații multilaterale de pescuit, în temeiul unor acorduri bilaterale sau multilaterale, sau de o țară terță, prevăd în mod specific altceva.

SECȚIUNEA 2

Restricții generale privind uneltele de pescuit și condițiile de utilizare a acestora

Articolul 8

Restricții generale privind utilizarea uneltelor tractate

(1)   În sensul anexelor V-XI, dimensiunea ochiurilor unei unelte tractate, astfel cum figurează în anexele respective, înseamnă dimensiunea minimă a ochiurilor oricărei părți de sac de traul și a oricărui prelungitor aflat la bordul unei nave de pescuit și atașat sau atașabil la orice năvod tractat. Prezentul alineat nu se aplică în cazul plaselor utilizate pentru atașarea unor senzori de monitorizare a uneltei sau atunci când se utilizează în legătură cu dispozitivele de excludere a peștilor și a țestoaselor. Pentru a îmbunătăți selectivitatea în funcție de dimensiuni sau specii pentru speciile marine, se pot prevedea și alte derogări într-un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 15.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică dragelor. Cu toate acestea, pe parcursul oricărei campanii de pescuit în timpul căreia la bord sunt transportate drage, se aplică următoarele dispoziții:

(a)

se interzice transbordarea organismelor marine;

(b)

în Marea Baltică, se interzice reținerea la bord sau debarcarea oricărei cantități de organisme marine, cu excepția cazului în care cel puțin 85 % din greutatea în viu a acestor organisme marine constă în moluște și/sau Furcellaria lumbricalis;

(c)

în toate celelalte bazine maritime, cu excepția Mării Mediterane, în care se aplică articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, se interzice reținerea la bord sau debarcarea oricărei cantități de organisme marine, cu excepția cazului în care cel puțin 95 % din greutatea în viu acestor organisme marine constă în moluște bivalve, gasteropode și bureți de mare.

Literele (b) și (c) de la prezentul alineat nu se aplică pentru capturile neintenționate de specii care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Astfel de capturi neintenționate se debarcă și se scad din cotele alocate.

(3)   Ori de câte ori una sau mai multe nave de pescuit tractează mai multe plase simultan, fiecare plasă are aceeași dimensiune nominală a ochiului. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în temeiul articolului 15 și în conformitate cu articolul 29 prin derogare de la prezentul alineat, atunci când utilizarea mai multor plase care au dimensiuni diferite ale ochiurilor duce la beneficii pentru conservarea resurselor biologice marine care sunt cel puțin echivalente cu cele care derivă din metodele de pescuit existente.

(4)   Este interzisă utilizarea oricărui dispozitiv care obstrucționează sau diminuează în fapt într-un alt mod dimensiunea ochiului de plasă al sacului de traul sau orice parte a unei unelte tractate, precum și transportarea la bord a oricărui dispozitiv care este conceput special în acest scop. Prezentul alineat nu exclude utilizarea dispozitivelor specifice folosite pentru a reduce uzura uneltelor tractate și pentru a le consolida, sau pentru a limita pierderea capturilor în partea din față a uneltelor tractate.

(5)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care stabilesc norme detaliate privind descrierea sacului de traul și a dispozitivelor menționate la alineatul (4). Respectivele acte de punere în aplicare se bazează pe cele mai bune avize științifice și tehnice disponibile și pot defini:

(a)

restricții privind grosimea firului;

(b)

restricții privind circumferința sacilor de traul;

(c)

restricții privind utilizarea materialelor pentru plase;

(d)

structura și montarea sacilor de traul;

(e)

dispozitive permise pentru a reduce uzura; și

(f)

dispozitive permise pentru a limita evadarea capturilor.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 30 alineatul (2).

Articolul 9

Restricții generale privind utilizarea plaselor fixe și a setcilor în derivă

(1)   Este interzisă deținerea la bord sau utilizarea uneia sau a mai multor setci în derivă a căror lungime individuală sau totală depășește 2,5 km.

(2)   Este interzisă utilizarea setcilor în derivă pentru pescuitul speciilor enumerate în anexa III.

(3)   În pofida dispozițiilor prevăzute la alineatul (1), este interzisă deținerea la bord sau utilizarea oricărei setci în derivă în Marea Baltică.

(4)   Este interzisă utilizarea setcilor fixe de fund, a plaselor de încurcare și a setcilor cu sirec pentru capturarea următoarelor specii:

(a)

ton alb (Thunnus alalunga);

(b)

ton roșu (Thunnus thynnus);

(c)

plătică de Atlantic (Brama brama);

(d)

pește-spadă (Xiphias gladius);

(e)

rechini care aparțin următoarelor specii sau familii: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; toate speciile de Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae.

(5)   Prin derogare de la alineatul (4), capturile accidentale din Marea Mediterană de maximum trei exemplare din speciile de rechin menționate la respectivul alineat pot fi reținute la bord sau debarcate, cu condiția să nu fie specii protejate în conformitate cu dreptul Uniunii.

(6)   Este interzisă utilizarea oricăror setci fixate de fund, plase de încurcare și setci cu sirec în orice poziție în care adâncimea cartografiată este mai mare de 200 m.

(7)   În pofida alineatului (6) de la prezentul articol:

(a)

se aplică derogări specifice, astfel cum sunt prevăzute în anexa V partea C punctul 6.1, anexa VI partea C punctul 9.1 și anexa VII partea C punctul 4.1, în cazul în care adâncimea cartografiată este între 200 și 600 m;

(b)

utilizarea de setci fixe de fund, de plase de încurcare și de setci cu sirec în orice poziție în care adâncimea cartografiată este mai mare de 200 m este permisă în Marea Mediterană.

SECȚIUNEA 3

Protejarea speciilor și habitatelor sensibile

Articolul 10

Specii interzise de pești și de crustacee

(1)   Este interzisă capturarea, reținerea la bord, transbordarea sau debarcarea speciilor de pești sau de crustacee menționate în anexa IV la Directiva 92/43/CEE, cu excepția cazului în care se acordă derogări în temeiul articolului 16 din directivă.

(2)   În plus față de speciile menționate la alineatul (1), se interzice navelor Uniunii pescuitul, reținerea la bord, transbordarea, debarcarea, depozitarea, vânzarea, expunerea sau oferirea spre vânzare a speciilor enumerate în anexa I sau a celor interzise la pescuit în temeiul altor acte juridice ale Uniunii.

(3)   Atunci când sunt capturate accidental, speciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt eliberate imediat înapoi în mare nevătămate, cu excepția scopului de a permite cercetarea științifică asupra exemplarelor ucise accidental, în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica lista prevăzută în anexa I, în cazul în care cele mai bune avize științifice disponibile indică faptul că este necesară o modificare a respectivei liste.

(5)   Măsurile adoptate în temeiul alineatului (4) de la prezentul articol au ca scop atingerea obiectivului stabilit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și pot ține cont de acordurile internaționale privind protecția speciilor sensibile.

Articolul 11

Capturi de mamifere marine, păsări marine și reptile marine

(1)   Este interzisă capturarea, reținerea la bord, transbordarea sau debarcarea mamiferelor marine sau a reptilelor marine menționate în anexele II și IV la Directiva 92/43/CEE și a speciilor de păsări marine vizate de Directiva 2009/147/CE.

(2)   Atunci când sunt capturate, exemplarele din speciile menționate la alineatul (1) sunt eliberate imediat nevătămate.

(3)   În pofida alineatelor (1) și (2), reținerea la bord, transbordarea sau debarcarea unor exemplare din speciile marine menționate la alineatul (1) care au fost capturate accidental este permisă în măsura în care activitatea respectivă este necesară pentru a asigura asistența pentru recuperarea animalelor și pentru a permite cercetarea științifică asupra exemplarelor ucise accidental, cu condiția ca autoritățile naționale competente să fi fost informate în mod corespunzător în prealabil, cât mai curând posibil după capturare și în conformitate cu dreptul Uniunii aplicabil.

(4)   Pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, un stat membru poate institui, pentru navele aflate sub pavilionul său, măsuri de atenuare sau restricții cu privire la utilizarea anumitor unelte. Astfel de măsuri reduc la minimum și, dacă este posibil, elimină capturile din speciile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol și sunt compatibile cu obiectivele stabilite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cel puțin la fel de severe ca măsurile tehnice aplicabile prevăzute în dreptul Uniunii.

(5)   Măsurile adoptate în temeiul alineatului (4) de la prezentul articol au drept scop atingerea obiectivului stabilit la articolul 4 alineatul (1) litera (b). În scop de control, statele membre comunică celorlalte state membre în cauză dispozițiile adoptate în conformitate cu alineatul (4) de la prezentul articol. De asemenea, acestea pun la dispoziția publicului informațiile corespunzătoare disponibile privind aceste măsuri.

Articolul 12

Protecția habitatelor sensibile, inclusiv a ecosistemelor marine vulnerabile

(1)   Se interzice utilizarea uneltelor de pescuit prevăzute în anexa II în zonele relevante prevăzute în anexa respectivă.

(2)   În cazul în care cele mai bune avize științifice disponibile recomandă o modificare a listei zonelor din anexa II, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 din prezentul regulament și, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, să modifice anexa II în consecință. La adoptarea unor astfel de modificări, Comisia acordă o atenție deosebită atenuării efectelor negative ale deplasării activității de pescuit către alte zone sensibile.

(3)   În cazul în care habitatele menționate la alineatul (1), sau alte habitate sensibile, inclusiv ecosistemele marine vulnerabile, se găsesc în ape aflate sub suveranitatea sau jurisdicția unui stat membru, statul membru respectiv poate stabili zone închise sau alte măsuri de conservare pentru a proteja habitatele respective, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri sunt compatibile cu obiectivele prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cel puțin la fel de severe ca măsurile prevăzute în dreptul Uniunii.

(4)   Măsurile adoptate în temeiul alineatelor (2) și (3) de la prezentul articol au ca scop atingerea obiectivului stabilit la articolul 4 alineatul (1) litera (c).

SECȚIUNEA 4

Dimensiuni minime de referință pentru conservare

Articolul 13

Dimensiuni minime de referință pentru conservare

(1)   Dimensiunile minime de referință pentru conservare ale speciilor marine menționate în partea A din anexele V-X la prezentul regulament se aplică cu scopul:

(a)

de a asigura protejarea puietului de specii marine în temeiul articolului 15 alineatele (11) și (12) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

de a stabili zone de refacere a stocurilor de pește în temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(c)

de a constitui dimensiuni minime de comercializare în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (28).

(2)   Dimensiunea unei specii marine se stabilește în conformitate cu anexa IV.

(3)   În cazul în care sunt prevăzute mai multe metode de măsurare a dimensiunii unei specii marine, exemplarul nu este considerat a fi sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare dacă dimensiunea măsurată prin oricare dintre metodele menționate este egală cu dimensiunea minimă de referință pentru conservare sau mai mare decât aceasta.

(4)   Homarii, racii și langustele, moluștele bivalve și gasteropodele care aparțin oricăreia dintre speciile pentru care în anexele V, VI sau VII sunt stabilite dimensiuni minime de referință pentru conservare pot fi reținute la bord doar întregi și pot fi debarcate doar întregi.

SECȚIUNEA 5

Măsuri de reducere a aruncării capturilor înapoi în mare

Articolul 14

Proiecte-pilot pentru evitarea capturilor nedorite

(1)   Fără a aduce atingere articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre pot desfășura proiecte-pilot cu scopul de a explora metode pentru evitarea, reducerea la minimum și eliminarea capturilor nedorite. Aceste proiecte-pilot iau în considerare opiniile consiliilor consultative relevante și se bazează pe cele mai bune avize științifice disponibile.

(2)   În cazul în care rezultatele respectivelor studii-pilot sau alte avize științifice indică un volum semnificativ al capturilor nedorite, statele membre în cauză se străduiesc să stabilească măsuri tehnice pentru reducerea acestor capturi nedorite, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL III

REGIONALIZARE

Articolul 15

Măsuri tehnice regionale

(1)   Măsurile tehnice stabilite la nivel regional sunt enunțate în următoarele anexe:

(a)

în anexa V, pentru Marea Nordului;

(b)

în anexa VI, pentru apele de nord-vest;

(c)

în anexa VII, pentru apele de sud-vest;

(d)

în anexa VIII, pentru Marea Baltică;

(e)

în anexa IX, pentru Marea Mediterană;

(f)

în anexa X, pentru Marea Neagră;

(g)

în anexa XI, pentru apele Uniunii din Oceanul Indian și din Oceanul Atlantic de Vest;

(h)

în anexa XIII, pentru speciile sensibile.

(2)   Pentru a se ține seama de particularitățile regionale ale activităților de pescuit relevante, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu scopul de a modifica, a completa, a abroga măsurile tehnice stabilite în anexele menționate la alineatul (1) de la prezentul articol sau a deroga de la acestea, inclusiv la punerea în aplicare a obligației de debarcare în contextul articolului 15 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Comisia adoptă astfel de acte delegate pe baza unei recomandări comune prezentate în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și în conformitate cu articolele relevante de la capitolul III din prezentul regulament.

(3)   În scopul adoptării acestor acte delegate, statele membre care au un interes direct de gestionare pot trimite recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată cel târziu în termen de 24 de luni și, ulterior, la 18 luni, de la fiecare transmitere a raportului menționat la articolul 31 alineatul (1) din prezentul regulament. Ele pot, de asemenea, trimite astfel de recomandări atunci când consideră necesar.

(4)   Măsurile tehnice adoptate în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol:

(a)

vizează atingerea obiectivelor și a țintelor stabilite la articolele 3 și 4 din prezentul regulament;

(b)

au scopul de a îndeplini obiectivele și respectă condițiile prevăzute în alte acte relevante ale Uniunii adoptate în domeniul PCP, în special în planurile multianuale menționate la articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(c)

se ghidează după principiile bunei guvernanțe stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(d)

ca cerință minimă, aduc, pentru conservarea resurselor biologice marine, beneficii care să fie cel puțin echivalente cu măsurile menționate la alineatul (1), în special din punctul de vedere al modelelor de exploatare și al nivelului de protecție oferit pentru speciile și habitatele sensibile. Impactul potențial al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin se ia și el în considerare.

(5)   Aplicarea condițiilor legate de specificațiile privind dimensiunea ochiului de plasă prevăzute la articolul 27 și în partea B din anexele V-XI nu conduce la o deteriorare a standardelor de selectivitate, în special în ceea ce privește o creștere a capturilor de puiet, existentă la 14 august 2019, și urmărește îndeplinirea obiectivelor și a țintelor stabilite la articolele 3 și 4.

(6)   În recomandările comune transmise în scopul adoptării măsurilor menționate la alineatul (2), statele membre furnizează dovezi științifice care să susțină adoptarea măsurilor respective.

(7)   Comisia poate solicita CSTEP să evalueze recomandările comune menționate la alineatul (2).

Articolul 16

Selectivitatea uneltelor de pescuit din punctul de vedere al speciilor și al dimensiunilor

O recomandare comună prezentată în scopul adoptării măsurilor menționate la articolul 15 alineatul (2) în legătură cu caracteristicile de selectivitate ale uneltelor în ceea ce privește dimensiunile și speciile furnizează dovezi științifice care să demonstreze că măsurile respective au ca rezultat caracteristici de selectivitate pentru anumite specii sau o combinație de specii care sunt cel puțin echivalente cu caracteristicile de selectivitate ale uneltelor menționate în partea B din anexele V-X și în partea A din anexa XI.

Articolul 17

Zone închise sau cu restricții pentru protejarea concentrărilor de puiet sau de populații aflate în perioada de reproducere

O recomandare comună prezentată în scopul adoptării măsurilor menționate la articolul 15 alineatul (2) în legătură cu partea C din anexele V-VIII și X și cu partea B din anexa XI sau al stabilirii de noi zone închise sau cu restricții include următoarele elemente în ceea ce privește astfel de zone închise sau cu restricții:

(a)

obiectivul închiderii;

(b)

amploarea geografică și durata închiderii;

(c)

restricții privind unelte specifice; și

(d)

măsuri de control și de monitorizare.

Articolul 18

Dimensiuni minime de referință pentru conservare

O recomandare comună prezentată în scopul adoptării măsurilor menționate la articolul 15 alineatul (2) în legătură cu partea A din anexele V-X respectă obiectivul de asigurare a protecției puietului de specii marine.

Articolul 19

Dispoziții privind închiderile în timp real și privind schimbarea zonei de pescuit

(1)   O recomandare comună prezentată în scopul adoptării măsurilor menționate la articolul 15 alineatul (2) în legătură cu crearea de închideri în timp real cu scopul de a asigura protecția speciilor sensibile sau a concentrărilor de puiet sau de specii de pești aflați în perioada de reproducere sau de specii de crustacee aflate în perioada de reproducere include următoarele elemente:

(a)

amploarea geografică și durata închiderilor;

(b)

speciile și pragul care declanșează închiderea;

(c)

utilizarea unor unelte foarte selective, pentru a permite accesul în zone altfel închise; și

(d)

măsuri de control și de monitorizare.

(2)   O recomandare comună prezentată în scopul adoptării măsurilor menționate la articolul 15 alineatul (2), în legătură cu adoptarea de dispoziții privind schimbarea zonei de pescuit include:

(a)

speciile și pragul care declanșează obligativitatea schimbării;

(b)

distanța la care o navă urmează să se deplaseze față de poziția sa anterioară de pescuit.

Articolul 20

Unelte de pescuit inovatoare

(1)   O recomandare comună prezentată în scopul adoptării măsurilor menționate la articolul 15 alineatul (2) în legătură cu utilizarea de unelte de pescuit inovatoare, în cadrul unui bazin maritim specific, conține o evaluare a impactului posibil al utilizării unor astfel de unelte asupra speciilor vizate și asupra speciilor și habitatelor sensibile. Statele membre în cauză colectează datele adecvate necesare pentru această evaluare.

(2)   Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare nu este permisă în cazul în care evaluările menționate la alineatul (1) indică faptul că utilizarea lor va conduce la un impact negativ semnificativ asupra habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

Articolul 21

Măsuri de conservare a naturii

O recomandare comună prezentată în scopul adoptării măsurilor menționate la articolul 15 alineatul (2), în legătură cu protejarea speciilor și habitatelor sensibile, poate, în special:

(a)

să elaboreze liste cu speciile și habitatele sensibile cele mai expuse riscului ca urmare a activităților de pescuit în regiunea relevantă, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile;

(b)

să specifice utilizarea unor măsuri suplimentare sau alternative celor menționate în anexa XIII pentru a reduce la minimum capturile accidentale din speciile menționate la articolul 11;

(c)

să ofere informații cu privire la eficacitatea măsurilor de atenuare existente și a măsurilor de monitorizare;

(d)

să stabilească măsuri de reducere la minimum a impactului uneltelor de pescuit asupra habitatelor sensibile;

(e)

să stabilească restricții privind exploatarea unor anumite unelte sau să introducă o interdicție totală privind utilizarea anumitor unelte de pescuit într-o zonă în care astfel de unelte reprezintă o amenințare pentru starea de conservare a speciilor din zona respectivă menționate la articolele 10 și 11 sau pentru alte habitate sensibile.

Articolul 22

Măsuri regionale în cadrul planurilor temporare de aruncare a capturilor înapoi în mare

(1)   Atunci când statele membre prezintă recomandări comune pentru stabilirea unor măsuri tehnice în cadrul planurilor temporare de aruncare a capturilor înapoi în mare menționate la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, respectivele recomandări pot conține, printre altele, următoarele elemente:

(a)

specificații privind uneltele de pescuit și norme de utilizare a acestora;

(b)

specificații privind modificările uneltelor de pescuit sau utilizarea de dispozitive de selecție pentru îmbunătățirea selectivității din punctul de vedere al dimensiunii sau al speciilor;

(c)

restricții sau interdicții privind utilizarea anumitor unelte și privind activitățile de pescuit în anumite zone sau în anumite perioade;

(d)

dimensiunile minime de referință pentru conservare;

(e)

derogări adoptate în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol au ca scop atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 3 și, în special, protejarea concentrărilor de puiet sau a concentrărilor de specii de pești aflați în perioada de reproducere sau a speciilor de crustacee aflate în perioada de reproducere.

Articolul 23

Proiecte-pilot privind documentarea completă a capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare

(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pentru completarea prezentului regulament prin definirea unor proiecte-pilot care să elaboreze un sistem de documentare completă a capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare, pe baza unor obiective și ținte măsurabile, în scopul unei gestionări bazate pe rezultate a activităților de pescuit.

(2)   Proiectele-pilot menționate la alineatul (1) pot deroga de la măsurile stabilite în partea B din anexele V-XI pentru o anumită zonă și pentru o perioadă de maximum un an, cu condiția să se poată demonstra că astfel de proiecte-pilot contribuie la realizarea obiectivelor și țintelor stabilite la articolele 3 și 4 și, în special, că vizează îmbunătățirea selectivității uneltelor de pescuit sau a practicii în cauză sau reducerea într-un alt mod a impactul acestora asupra mediului. Această perioadă de un an poate fi prelungită cu un an suplimentar, în aceleași condiții. Proiectul-pilot este limitat la maximum 5 % dintre navele de pescuit din respectivul métier pentru fiecare stat membru.

(3)   Atunci când statele membre prezintă recomandări comune pentru stabilirea proiectelor-pilot menționate la alineatul (1), acestea furnizează dovezi științifice care să susțină adoptarea recomandărilor. CSTEP evaluează aceste recomandări comune și face publică evaluarea respectivă. În termen de șase luni de la încheierea proiectului, statele membre prezintă Comisiei un raport care prezintă rezultatele, inclusiv o evaluare detaliată a modificărilor în materie de selectivitate și a altor efecte asupra mediului.

(4)   CSTEP evaluează raportul menționat la alineatul (3). În cazul unei evaluări pozitive a contribuției noilor unelte sau a noii practici la obiectivul menționat la alineatul (2), Comisia poate face o propunere în conformitate cu TFUE pentru a permite folosirea generalizată a uneltelor sau a practicii respective. Evaluarea CSTEP este făcută publică.

(5)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru completarea prezentului regulament prin definirea specificațiilor tehnice ale sistemului de documentare completă a capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare menționat la alineatul (1) de la prezentul articol.

Articolul 24

Acte de punere în aplicare

(1)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili:

(a)

specificații ale dispozitivelor de selecție montate pe uneltele prevăzute în partea B din anexele V-IX;

(b)

norme detaliate referitoare la specificațiile uneltelor de pescuit prezentate în partea D din anexa V în ceea ce privește restricțiile aplicabile construcției uneltelor și măsurile de control și monitorizare care trebuie adoptate de statul membru de pavilion;

(c)

norme detaliate privind măsurile de control și monitorizare care trebuie adoptate de statul membru de pavilion atunci când se utilizează uneltele menționate în anexa V partea C punctul 6, anexa VI partea C punctul 9 și anexa VII partea C punctul 4;

(d)

norme detaliate privind măsurile de control și monitorizare care trebuie adoptate pentru zonele închise sau cu restricții descrise în anexa V partea C punctul 2 și în anexa VI partea C punctele 6 și 7;

(e)

norme detaliate privind caracteristicile legate de semnal și de implementare ale dispozitivelor acustice de intimidare menționate în anexa XIII partea A;

(f)

norme detaliate privind proiectarea și utilizarea dispozitivelor pentru alungarea păsărilor și a dispozitivelor cu greutăți menționate în anexa XIII partea B;

(g)

norme detaliate referitoare la specificațiile dispozitivelor de excludere a țestoaselor menționate la anexa XIII partea C.

(2)   Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) se adoptă în conformitate cu articolul 30 alineatul (2).

CAPITOLUL IV

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, REPOPULAREA DIRECTĂ ȘI TRANSPLANTAREA

Articolul 25

Cercetarea științifică

(1)   Măsurile tehnice prevăzute în prezentul regulament nu se aplică operațiunilor de pescuit desfășurate în scopul cercetării științifice, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

operațiunile de pescuit trebuie efectuate cu permisiunea și sub autoritatea statului membru de pavilion;

(b)

Comisia și statul membru care deține suveranitatea sau jurisdicția asupra apelor în care au loc operațiunile de pescuit („statul membru de coastă”) trebuie informate cu cel puțin două săptămâni înainte cu privire la intenția de a efectua astfel de operațiuni de pescuit, oferindu-li-se detalii privind navele implicate și cercetările științifice care urmează să fie efectuate;

(c)

nava sau navele care desfășoară operațiunile de pescuit trebuie să dețină o autorizație de pescuit valabilă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(d)

în cazul în care statul membru de coastă solicită acest lucru statului membru de pavilion, comandantul navei este obligat să ia la bord un observator din statul membru de coastă în timpul operațiunilor de pescuit, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil din motive de securitate;

(e)

operațiunile de pescuit desfășurate de nave comerciale în scopul cercetării științifice sunt limitate în timp. Atunci când operațiunile de pescuit desfășurate de nave comerciale în scopul cercetării științifice implică mai mult de șase nave comerciale, Comisia este informată de către statul membru de pavilion cu cel puțin trei luni înainte și solicită, dacă este cazul, avizul CSTEP, solicitându-i să confirme dacă respectivul nivel de participare se justifică din rațiuni științifice; dacă nivelul de participare nu este considerat justificat în baza avizului CSTEP, statul membru în cauză modifică în consecință condițiile cercetării științifice;

(f)

în cazul traulelor cu impulsuri electrice, navele care desfășoară cercetări științifice trebuie să urmeze un protocol științific specific, ca parte a unui plan de cercetare științifică ce a fost evaluat sau validat de ICES sau de CSTEP, precum și un sistem de monitorizare, control și evaluare.

(2)   Speciile marine capturate în scopul menționat la alineatul (1) de la prezentul articol pot fi vândute, depozitate, expuse sau oferite spre vânzare, cu condiția să fie scăzute din cotele alocate prevăzute la articolul 33 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, după caz, și:

(a)

să respecte dimensiunile minime de referință pentru conservare stabilite în anexele IV-X la prezentul regulament; sau

(b)

să fie vândute pentru alte scopuri decât consumul uman direct.

Articolul 26

Repopulare directă și transplantare

(1)   Măsurile tehnice prevăzute în prezentul regulament nu se aplică operațiunilor de pescuit desfășurate exclusiv în scopul repopulării directe sau al transplantării speciilor marine, cu condiția ca aceste operațiuni să fie efectuate cu permisiunea și sub autoritatea statului membru sau a statelor membre care au un interes direct de gestionare.

(2)   În cazul în care repopularea directă sau transplantarea se desfășoară în apele altui stat membru sau ale altor state membre, Comisia și toate statele membre în cauză sunt informate, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte, asupra intenției de a desfășura astfel de operațiuni de pescuit.

CAPITOLUL V

CONDIȚII LEGATE DE SPECIFICAȚIILE PRIVIND DIMENSIUNEA OCHIULUI DE PLASĂ

Articolul 27

Condiții legate de specificațiile privind dimensiunea ochiului de plasă

(1)   Procentajele de capturi menționate în anexele V-VIII înseamnă procentajul maxim de specii permis astfel încât să se califice pentru dimensiunile specifice ale ochiurilor de plasă stabilite în respectivele anexe. Aceste procentaje nu aduc atingere obligației de debarcare a capturilor de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2)   Procentajele de captură se calculează ca proporția în greutate în viu a tuturor resurselor biologice marine debarcate după fiecare campanie de pescuit.

(3)   Procentajele de capturi menționate la alineatul (2) se pot calcula pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative.

(4)   În sensul prezentului articol, greutatea echivalentă a langustinei întregi se obține înmulțind cu trei greutatea cozilor langustinei.

(5)   Statele membre pot emite autorizații de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 pentru navele aflate sub pavilionul lor atunci când acestea desfășoară activități de pescuit care utilizează ochiurile de dimensiuni specifice prevăzute în anexele V-XI. Aceste autorizații se pot suspenda sau retrage în cazul în care se constată că o navă nu a respectat procentajele de captură definite prevăzute în anexele V-VIII.

(6)   Prezentul articol nu aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1224/2009.

(7)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în temeiul articolului 15 și în conformitate cu articolul 29 pentru a defini în detaliu termenul „pescuit dirijat” pentru speciile relevante din partea B a anexelor V-X și din partea A a anexei XI. În acest scop, statele membre care au un interes direct de gestionare în activitățile de pescuit în cauză trimit eventualele recomandări comune pentru prima dată cel târziu la 15 august 2020.

CAPITOLUL VI

MĂSURI TEHNICE ÎN ZONA DE REGLEMENTARE A CPANE

Articolul 28

Măsuri tehnice în zona de reglementare a CPANE

Măsurile tehnice aplicabile în zona de reglementare a CPANE se stabilesc în anexa XII.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Articolul 29

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (2), articolul 8 alineatul (3), articolul 10 alineatul (4), articolul 12 alineatul (2), articolul 15 alineatul (2), articolul 23 alineatele (1) și (5), articolul 27 alineatul (7) și articolul 31 alineatul (4) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 14 august 2019. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (2), articolul 8 alineatul (3), articolul 10 alineatul (4), articolul 12 alineatul (2), articolul 15 alineatul (2), articolul 23 alineatele (1) și (5), articolul 27 alineatul (7) și articolul 31 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt competenței delegate precizate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Decizia nu afectează validitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (2), al articolului 8 alineatul (3), articolul 10 alineatul (4), articolul 12 alineatul (2), articolul 15 alineatul (2), articolul 23 alineatele (1) și (5), articolul 27 alineatul (7)și articolul 31 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul în cauză se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 30

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit în temeiul articolului 47 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 31

Evaluare și raportare

(1)   Până la 31 decembrie 2020 și, ulterior, o dată la trei ani, pe baza informațiilor furnizate de statele membre și de consiliile consultative competente și în urma evaluării de către CSTEP, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament. Raportul respectiv evaluează amploarea contribuției măsurilor tehnice, atât la nivel regional, cât și la nivelul Uniunii, la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 și la atingerea țintelor stabilite la articolul 4. Raportul face, de asemenea, trimitere la avizele ICES privind progresele înregistrate sau impactul utilizării de unelte inovatoare. Raportul trage concluzii cu privire la beneficiile sau efectele negative asupra ecosistemelor marine, habitatelor sensibile și selectivității.

(2)   Raportul menționat la alineatul (1) de la prezentul articol conține, printre altele, o evaluare a contribuției măsurilor tehnice la optimizarea modelelor de exploatare, după cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) litera (a). În acest scop, raportul poate include, printre altele, drept indicator de performanță în materie de selectivitate pentru stocurile care constituie indicatori-cheie pentru speciile enumerate în anexa XIV, lungimea de selectivitate optimă (Lopt) în raport cu lungimea medie a peștilor capturați pentru fiecare an care face obiectul raportului.

(3)   Pe baza raportului, în cazul în care, la nivel regional, există dovezi că obiectivele și țintele nu au fost atinse, statele membre din regiunea respectivă prezintă, în termen de douăsprezece luni de la prezentarea raportului menționat la alineatul (1), un plan de stabilire a acțiunilor care trebuie întreprinse pentru a se contribui la atingerea respectivelor obiective și ținte.

(4)   De asemenea, pe baza raportului, Comisia poate propune Parlamentului European și Consiliului orice modificări necesare la prezentul regulament. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în temeiul articolului 15 și în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica lista speciilor stabilită în anexa XIV.

Articolul 32

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 se modifică după cum urmează:

(a)

articolele 3, 8-12, 14, 15, 16 și 25 se elimină;

(b)

anexele II, III și IV se elimină.

Trimiterile la articolele și anexele eliminate se interpretează ca trimiteri la prevederile relevante din prezentul regulament.

Articolul 33

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

La capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, titlul IV se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea 3 se elimină;

(b)

se adaugă următoarea secțiune:

Secțiunea 4

Prelucrarea la bord și pescuitul pelagic

Articolul 54a

Prelucrarea la bord

(1)   Se interzice desfășurarea la bordul unei nave de pescuit a oricărei operațiuni fizice sau chimice de prelucrare a peștelui în vederea obținerii făinii de pește, a uleiului de pește sau a produselor similare, precum și transbordarea capturilor de pește în astfel de scopuri.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

prelucrării sau transbordării organelor; sau

(b)

producției de surimi la bordul unei nave de pescuit.

Articolul 54b

Restricții aplicabile navelor de pescuit pelagic privind manipularea și descărcarea capturii

(1)   Spațiul maxim între barele separatorului de apă de la bordul navelor de pescuit pelagic care vizează macrou, hering și stavrid în zona Convenției CPANE, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010, este de 10 mm.

Barele se fixează prin sudare. În cazul în care se utilizează găuri în loc de bare în separatorul de apă, diametrul maxim al acestora nu depășește 10 mm. Găurile din jgheaburile situate în fața separatorului de apă nu depășesc 15 mm în diametru.

(2)   Se interzice navelor de pescuit pelagic care operează în zona Convenției CPANE să descarce pește sub linia de plutire a navei de la rezervoarele tampon sau rezervoarele cu apă de mare refrigerată (RSW).

(3)   Desenele instalațiilor pentru manipularea și descărcarea capturii ale navelor de pescuit pelagic care vizează macrou, hering și stavrid în zona Convenției CPANE, certificate de către autoritățile competente ale statelor membre de pavilion, precum și orice modificare adusă acestora sunt trimise de către comandantul navei autorităților competente în domeniul pescuitului din statul membru de pavilion. Autoritățile competente din statul membru de pavilion al navelor efectuează verificări periodice privind precizia desenelor înaintate. La bordul navei există în orice moment copii ale acestor desene.

Articolul 54c

Restricții privind utilizarea aparatelor automate de sortare

(1)   Este interzisă deținerea la bordul unei nave de pescuit sau utilizarea de către aceasta a aparatelor capabile să sorteze în mod automat, după dimensiuni sau sex, hering, macrou sau stavrid.

(2)   Cu toate acestea, se permite deținerea și utilizarea unor astfel de aparate atunci când:

(a)

nava nu deține sau nu utilizează simultan la bord fie unelte tractate cu dimensiuni ale ochiului de plasă mai mici de 70 mm, fie una sau mai multe plase-pungă sau unelte de pescuit similare; sau

(b)

întreaga captură care poate fi reținută în mod legal la bord:

(i)

este depozitată în stare congelată;

(ii)

peștele sortat este congelat imediat după sortare și nicio cantitate de pește sortat nu este returnată în mare; și

(iii)

aparatul este instalat și amplasat pe navă astfel încât să fie asigurată congelarea imediată și să nu se permită returnarea în mare a organismelor marine.

(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, orice navă autorizată să pescuiască în Marea Baltică sau în Strâmtorile Belts sau Sound poate să dețină aparate automate de sortare în Kattegat, cu condiția să i se fi eliberat o autorizație de pescuit în conformitate cu articolul 7. Autorizația de pescuit definește speciile, zonele, perioadele și orice alte condiții necesare privind utilizarea și deținerea la bord a utilajelor de sortare.

(4)   Prezentul articol nu se aplică în Marea Baltică.”

Articolul 34

Modificare la Regulamentul (UE) nr. 1380/2013

La articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, alineatul (12) se înlocuiește cu următorul text:

„(12)   Pentru speciile care nu fac obiectul obligației de debarcare prevăzute la alineatul (1), capturile de specii sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare nu sunt reținute la bord, ci se aruncă imediat înapoi în mare, cu excepția cazului în care sunt folosite ca momeală vie.”

Articolul 35

Modificări la Regulamentul (UE) 2016/1139

În Regulamentul (UE) 2016/1139, articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 privind următoarele măsuri tehnice, în măsura în care acestea nu fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului (*1):

(*1)  Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (JO L 198, 25.7.2019, p. 105).”;"

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 din prezentul regulament și respectă articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/1241.”

Articolul 36

Modificări la Regulamentul (UE) 2018/973

În Regulamentul (UE) 2018/973, articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește următoarele măsuri tehnice, în măsura în care acestea nu fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului (*2):

(*2)  Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (JO L 198, 25.7.2019, p. 105).”;"

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 din prezentul regulament, și se conformează articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/1241.”

Articolul 37

Modificări la Regulamentul (UE) 2019/472

În Regulamentul (UE) 2019/472, articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește următoarele măsuri tehnice, în măsura în care acestea nu fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului (*3):

(*3)  Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (JO L 198, 25.7.2019, p. 105).”;"

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 din prezentul regulament, și se conformează articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/1241.”

Articolul 38

Modificări la Regulamentul (UE) 2019/1022

În Regulamentul (UE) 2019/1022, articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește următoarele măsuri tehnice, în măsura în care acestea nu fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului (*4):

(*4)  Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (JO L 198, 25.7.2019, p. 105).”;"

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 din prezentul regulament, și se conformează articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/1241.”

Articolul 39

Abrogări

Regulamentele (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 40

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iunie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 389, 21.10.2016, p. 67.

(2)  JO C 185, 9.6.2017, p. 82.

(3)  Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 iunie 2019.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(5)  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

(6)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(7)  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

(8)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(9)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(10)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 894/97 al Consiliului din 29 aprilie 1997 de stabilire a anumitor măsuri tehnice pentru conservarea rezervelor de pește (JO L 132, 23.5.1997, p. 1).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 125, 27.4.1998, p. 1).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 2549/2000 al Consiliului din 17 noiembrie 2000 privind instituirea unor măsuri tehnice suplimentare destinate reconstituirii rezervelor de cod în Marea Irlandei (diviziunea CIEM VII a) (JO L 292, 21.11.2000, p. 5).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 254/2002 al Consiliului din 12 februarie 2002 de stabilire a măsurilor care urmează a fi aplicate în 2002 pentru refacerea rezervelor de cod din Marea Irlandei (diviziunea ICES VIIa) (JO L 41, 13.2.2002, p. 1).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al Consiliului din 26 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (JO L 150, 30.4.2004, p. 12).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (JO L 349, 31.12.2005, p. 1).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(18)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(19)  Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).

(20)  Regulamentul (UE) 2018/973 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare în Marea Nordului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 ale Consiliului (JO L 179, 16.7.2018, p. 1).

(21)  Regulamentul (UE) 2019/472 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile pescuite în apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/1139 și (UE) 2018/973 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 ale Consiliului (JO L 83, 25.3.2019, p. 1).

(22)  Regulamentul (UE) 2019/1022 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 (JO L 172, 26.6.2019, p. 1).

(23)  Diviziunile ICES (Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime) sunt cele definite în Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO L 87, 31.3.2009, p. 70).

(24)  Zonele CECAF (zona central-estică a Atlanticului sau zona principală de pescuit FAO 34) sunt cele definite în Regulamentul (CE) nr. 216/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord (JO L 87, 31.3.2009, p. 1).

(25)  Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (JO L 347, 30.12.2011, p. 44).

(26)  Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2791/1999 al Consiliului (JO L 348, 31.12.2010, p. 17).

(27)  Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind protecția ecosistemelor marine vulnerabile din marea liberă împotriva efectelor nocive ale uneltelor de pescuit de fund (JO L 201, 30.7.2008, p. 8).

(28)  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).


ANEXA I

SPECII INTERZISE

Specii pentru care se interzice pescuitul, reținerea la bord, transbordarea, debarcarea, depozitarea, vânzarea, expunerea sau oferirea spre vânzare, astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (2):

(a)

Următoarele specii de pește-fierăstrău în toate apele Uniunii:

(i)

Anoxypristis cuspidata;

(ii)

pește-fierăstrău pitic (Pristis clavata);

(iii)

pește-fierăstrău cu dinți mici (Pristis pectinata);

(iv)

pește-fierăstrău cu dinți mari (Pristis pristis);

(v)

pește-fierăstrău verde (Pristis zijsron);

(b)

rechin pelerin (Cetorhinus maximus) și rechin alb (Carcharodon carcharias) în toate apele;

(c)

micul rechin lanternă (Etmopterus pusillus) în apele Uniunii din diviziunea ICES 2a și din subzona ICES IV, precum și în apele Uniunii din subzonele ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 și 14;

(d)

pisică de recif (Manta alfredi) în toate apele Uniunii;

(e)

diavol de mare (Manta birostris) în toate apele Uniunii;

(f)

următoarele specii de pisici zburătoare în toate apele Uniunii:

(i)

Mobula mobular;

(ii)

Mobula rochebrunei;

(iii)

Mobula japanica;

(iv)

Mobula thurstoni;

(v)

Mobula eregoodootenkee;

(vi)

Mobula munkiana;

(vii)

Mobula tarapacana;

(viii)

Mobula kuhlii;

(ix)

Mobula hypostoma;

(g)

Raja (Dipturus) nidarosiensis în apele Uniunii din diviziunile ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h și 7k;

(h)

vulpe-de-mare albă (Raja alba) în apele Uniunii din subzonele ICES 6-10;

(i)

Rhinobatidae în apele Uniunii din subzonele ICES 1-10 și 12;

(j)

rechin călugăr (Squatina squatina) în toate apele Uniunii;

(k)

somon (Salmo salar) și păstrăv de mare (Salmo trutta) atunci când se pescuiește cu ajutorul unei plase tractate în apele din afara limitei de șase mile măsurată de la liniile de bază ale statelor membre în sub-zonele ICES 1, 2 și 4–10 (apele Uniunii);

(l)

coregon oxirinc (Coregonus oxyrinchus) în diviziunea ICES 4b (apele Uniunii);

(m)

sturionul de Adriatică (Acipenser naccarii) și șipul (Acipenser sturio) în apele Uniunii;

(n)

femele de langustă cu icre (Palinurus spp.) și femele de homar cu icre (Homarus gammarus) în Marea Mediterană, cu excepția cazurilor în care sunt utilizate în scopuri de repopulare directă sau transplantare;

(o)

Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis și Pholas dactylus în apele Uniunii din Marea Mediterană;

(p)

Centrostephanus longispinus.


ANEXA II

ZONE ÎNCHISE ÎN VEDEREA PROTEJĂRII HABITATELOR SENSIBILE

În sensul articolului 12, următoarele restricții impuse activităților de pescuit se aplică în zonele delimitate de unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul de coordonate WGS84:

PARTEA A

Apele de nord-vest

1.

Se interzice utilizarea de traule de fund sau plase tractate similare, setci fixe de fund, plase de încurcare sau setci cu sirec și paragate de fund în următoarele zone:

 

Belgica Mound Province:

51°29,4′ N, 11°51,6′ V

51°32,4′ N, 11°41,4′ V

51°15,6′ N, 11°33,0′ V

51°13,8′ N, 11°44,4′ V

51°29,4′ N, 11°51,6′ V

 

Hovland Mound Province:

52°16,2′ N, 13°12,6′ V

52°24,0′ N, 12°58,2′ V

52°16,8′ N, 12°54,0′ V

52°16,8′ N, 12°29,4′ V

52°04,2′ N, 12°29,4′ V

52°04,2′ N, 12°52,8′ V

52°09,0′ N, 12°56,4′ V

52°09,0′ N, 13°10,8′ V

52°16,2′ N, 13°12,6′ V

 

North-West Porcupine Bank, zona I:

53°30,6′ N, 14°32,4′ V

53°35,4′ N, 14°27,6′ V

53°40,8′ N, 14°15,6′ V

53°34,2′ N, 14°11,4′ V

53°31,8′ N, 14°14,4′ V

53°24,0′ N, 14°28,8′ V

53°30,6′ N, 14°32,4′ V

 

North-West Porcupine Bank, zona II:

53°43,2′ N, 14°10,8′ V

53°51,6′ N, 13°53,4′ V

53°45,6′ N, 13°49,8′ V

53°36,6′ N, 14°07,2′ V

53°43,2′ N, 14°10,8′ V

 

South-West Porcupine Bank:

51°54,6′ N, 15°07,2′ V

51°54,6′ N, 14°55,2′ V

51°42,0′ N, 14°55,2′ V

51°42,0′ N, 15°10,2′ V

51°49,2′ N, 15°06,0′ V

51°54,6′ N, 15°07,2′ V

2.

Toate navele de pescuit pelagic care pescuiesc în zonele descrise la punctul 1 trebuie:

să se regăsească pe lista navelor autorizate și să dețină o autorizație de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

să transporte la bord numai unelte pentru pescuit pelagic;

să notifice cu patru ore în avans intenția de a intra într-o zonă de protecție a habitatelor de adâncime vulnerabile către centrul de monitorizare a pescuitului din Irlanda, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, și, în același timp, să notifice cantitățile de pește reținute la bord;

să fie echipate cu un sistem de monitorizare a navelor (VMS) sigur și pe deplin funcțional, care respectă în totalitate normele aplicabile, atunci când sunt prezente în oricare dintre zonele descrise la punctul 1;

să transmită rapoarte VMS din oră în oră;

să informeze centrul de monitorizare a pescuitului din Irlanda cu privire la ieșirea din zonă și, în același timp, să notifice cantitățile de pește reținute la bord; și

să aibă la bord traule având o dimensiune a ochiurilor sacului de 16-79 mm.

3.

Se interzice utilizarea oricăror traule de fund sau a plaselor tractate similare în zona următoare:

Darwin Mounds:

59°54′ N, 6°55′ V

59°47′ N, 6°47′ V

59°37′ N, 6°47′ V

59°37′ N, 7°39′ V

59°45′ N, 7°39′ V

59°54′ N, 7°25′ V

PARTEA B

Apele de sud-vest

1.   El Cachucho

1.1.

Se interzice utilizarea traulelor de fund, a setcilor fixe de fund, a plaselor de încurcare sau a setcilor cu sirec și a paragatelor de fund în următoarele zone:

44°12′ N, 5°16′ V

44°12′ N, 4°26′ V

43°53′ N, 4°26′ V

43°53′ N, 5°16′ V

44°12′ N, 5°16′ V

1.2.

Navele care au desfășurat activități de pescuit dirijat cu paragate de fund în 2006, 2007 și 2008 în scopul capturării speciilor de merluciu (Phycis blennoides) pot continua să pescuiască în zona de la sud de paralela de 44°00,00′ latitudine nordică, cu condiția să dețină o autorizație de pescuit eliberată în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

1.3.

Toate navele care au obținut această autorizație de pescuit, indiferent de lungimea lor totală, utilizează un VMS securizat în perfectă stare de funcționare, care respectă normele aplicabile, atunci când desfășoară activități de pescuit în zona descrisă la punctul 1.1.

2.   Madeira și Insulele Canare

Se interzice utilizarea setcilor fixe de fund, a plaselor de încurcare și a setcilor cu sirec la adâncimi mai mari de 200 m sau a traulelor de fund sau a uneltelor tractate similare în următoarele zone:

27°00′ N, 19°00′ V

26°00′ N, 15°00′ V

29°00′ N, 13°00′ V

36°00′ N, 13°00′ V

36°00′ N, 19°00′ V

3.   Azore

Se interzice utilizarea setcilor fixe de fund, a plaselor de încurcare și a setcilor cu sirec la adâncimi mai mari de 200 m sau a traulelor de fund sau a uneltelor tractate similare în următoarele zone:

36°00′ N, 23°00′ V

39°00′ N, 23°00′ V

42°00′ N, 26°00′ V

42°00′ N, 31°00′ V

39°00′ N, 34°00′ V

36°00′ N, 34°00′ V


ANEXA III

LISTA SPECIILOR PENTRU CARE ESTE INTERZISĂ CAPTURAREA CU SETCI ÎN DERIVĂ

ton alb: Thunnus alalunga

ton roșu: Thunnus thynnus

ton obez: Thunnus obesus

ton dungat: Katsuwonus pelamis

pălămidă: Sarda sarda

ton cu aripioare galbene: Thunnus albacares

ton negru: Thunnus atlanticus

ton mic: Euthynnus spp.

ton roșu din sud: Thunnus maccoyii

ton fregată: Auxis spp.

plătică de Atlantic: Brama rayi

specii de marlin: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

pești călători: Istiophorus spp.

pești-spadă: Xiphias gladius

zărgani de Atlantic: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

corifene: Coryphœna spp.

rechini: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

cefalopode: toate speciile


ANEXA IV

MĂSURAREA DIMENSIUNII UNUI ORGANISM MARIN

1.

Dimensiunea unui pește se măsoară, astfel cum este indicat în figura 1, de la vârful botului până la capătul înotătoarei caudale.

2.

Dimensiunea unei langustine (Nephrops norvegicus) se măsoară astfel cum este indicat în figura 2:

fie ca lungime a carapacei, paralel cu linia mediană, de la capătul oricăruia dintre globii oculari până la punctul central al capătului dorsal distal al carapacei;

fie ca lungime totală, de la vârful rostrului până la capătul posterior al telsonului, exclusiv acul.

În cazul cozilor detașate de langustină: de la capătul anterior al primului segment al cozii existent până la capătul posterior al telsonului, exclusiv acul. Coada se măsoară plată, neîntinsă, pe partea dorsală.

3.

Dimensiunea unui homar (Homarus gammarus) din Marea Nordului, cu excepția Skagerrak sau Kattegat, se măsoară ca în figura 3, fiind reprezentată de lungimea carapacei paralel cu linia de centru, din spatele orbitei până la capătul distal al carapacei.

4.

Dimensiunea unui homar (Homarus gammarus) din Skagerrak sau Kattegat se măsoară astfel cum este indicat în figura 3:

fie ca lungime a carapacei, paralel cu linia mediană, de la capătul oricăruia dintre globii oculari până la punctul central al capătului dorsal distal al carapacei, fie

ca lungime totală, de la vârful rostrului până la capătul posterior al telsonului, exclusiv acul.

5.

Dimensiunea unei languste (Palinurius spp.) se măsoară astfel cum este indicat în figura 4, ca lungime a carapacei, paralel cu linia mediană, de la vârful rostrului până la punctul central al capătului dorsal distal al carapacei.

6.

Dimensiunea oricărei moluște bivalve se măsoară astfel cum este indicat în figura 5, în partea cea mai lungă a cochiliei.

7.

Dimensiunea unui crab-păianjen (Maja squinado) se măsoară, astfel cum este indicat în figura 6, ca lungime a carapacei, de-a lungul linei mediane, de la marginea carapacei dintre rostruri până la marginea posterioară a carapacei.

8.

Dimensiunea unui crab comun (Cancer pagurus) se măsoară, astfel cum este indicat în figura 7, ca lățimea maximă a carapacei măsurată perpendicular pe linia mediană antero-posterioară a carapacei.

9.

Dimensiunea unui melc-de-mare (Buccinum spp.) se măsoară, astfel cum este indicat în figura 8, ca lungime a cochiliei.

10.

Dimensiunea unui pește-spadă (Xiphias gladius) se măsoară, astfel cum este indicat în figura 9, ca lungime de la mandibulă la furcă (LJFL).

Figura 1: Specii de pești

Image 1

Figura 2: Langustină

(Nephrops norvegicus)

Image 2

Figura 3: Homar

(Hommarus gammarus)

Image 3

Figura 4: Langustă

(Palinurus spp.)

Image 4

Figura 5: Moluscă bivalvă

Image 5

Figura 6: Crab-păianjen

(Maja squinado)

Image 6

Figura 7: Crab comun

Cancer pagurus

Image 7

Figura 8: Melc de mare

(Buccinum spp.)

Image 8

Figura 9: Pește-spadă

(Xiphias gladius)

Image 9

ANEXA V

MAREA NORDULUI (1)

PARTEA A

Dimensiuni minime de referință pentru conservare

Specie

Marea Nordului

Cod (Gadus morhua)

35 cm

Eglefin (Melanogramnus aeglefinus)

30 cm

Cod saithe (Pollachius virens)

35 cm

Polac (Pollachius pollachius)

30 cm

Merluciu (Merluccius merluccius)

27 cm

Cardină albă (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Limbă-de-mare comună (Solea spp.)

24 cm

Cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

27 cm

Mihalț-de-mare (Molva molva)

63 cm

Mihalț-de-mare albastru (Molva dypterygia)

70 cm

Langustină (Nephrops norvegicus)

Lungime totală 85 mm, Lungimea carapacei 25 mm, Cozi de homar norvegian 46 mm

Macrou (Scomber spp.)

30 cm (5)

Hering (Clupea harengus)

20 cm (5)

Stavrid (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Hamsie (Engraulis encrasicolus)

12 cm sau 90 de exemplare pe kg (5)

Biban (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardină (Sardina pilchardus)

11 cm (5)

Homar (Homarus gammarus)

87 mm (lungimea carapacei)

Crab-păianjen (Maja squinado)

120 mm

Scoică-pieptene (Chlamys spp.)

40 mm

Ruditapes decussatus

40 mm

Venerupis pullastra

38 mm

Scoică de Manila (Venerupis philippinarum)

35 mm

Scoici marine (Venus verrucosa)

40 mm

Scoică cu cochilie tare (Callista chione)

6 cm

Scoică-brici (Ensis spp.)

10 cm

Spisula solida

25 mm

Specii de donax (Donax spp.)

25 mm

Pharus legumen

65 mm

Melc-de-mare (Buccinum undatum)

45 mm

Caracatiță (Octopus vulgaris)

750 g

Specii de langustă (Palinurus spp.)

95 mm (lungimea carapacei)

Crevete roz de larg (Parapenaeus longirostris)

22 mm (lungimea carapacei)

Crab comun (Cancer pagurus)

140 mm (2)  (3)  (4)

Scoici comestibile (Pecten maximus)

100 mm

Cod (Gadus morhua)

30 cm

Eglefin (Melanogramnus aeglefinus)

27 cm

Cod saithe (Pollachius virens)

30 cm

Polac (Pollachius pollachius)

Merluciu (Merluccius merluccius)

30 cm

Cardină albă (Lepidorhombus spp.)

25 cm

Limbă-de-mare comună (Solea spp.)

24 cm

Cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

23 cm

Mihalț-de-mare (Molva molva)

Mihalț-de-mare albastru (Molva dypterygia)

Langustină (Nephrops norvegicus)

Lungime totală 105 mm

Cozi de langustină 59 mm

Lungimea carapacei 32 mm

Macrou (Scomber spp.)

20 cm (5)

Hering (Clupea harengus)

18 cm (5)

Stavrid (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Homar (Homarus gammarus)

Lungime totală 220 mm

Lungimea carapacei 78 mm

PARTEA B

Dimensiuni ale ochiurilor de plasă

1.   Dimensiuni de bază ale ochiurilor de plasă pentru unelte tractate

1.1.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare, navele utilizează o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 120 mm sau, în Skagerrak și Kattegat (6), de cel puțin 90 mm.

1.2.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare și în pofida punctului 1.1, navele pot utiliza dimensiuni mai mici ale ochiurilor de plasă decât cele enumerate în tabelul următor pentru Marea Nordului, Skagerrak și Kattegat, cu condiția:

(i)

să se respecte condițiile aferente stabilite în respectivul tabel, iar capturile accidentale de cod, eglefin și cod saithe să nu depășească 20 % din totalul capturilor în greutate în viu ale tuturor resurselor biologice marine debarcate după fiecare campanie de pescuit; sau

(ii)

să se utilizeze alte modificări de selectivitate, care au fost evaluate de către CSTEP la cererea unuia sau a mai multe state membre și aprobate de Comisie. Pentru cod, eglefin și cod saithe, modificările respective trebuie să aibă ca rezultat caracteristici de selectivitate echivalente sau superioare celei de 120 mm.

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 100 mm (7)

Marea Nordului la sud de 57°30′ N

Pescuitul dirijat de cambulă de Baltica și de limbă-de-mare cu traule cu panouri, beam-traule și năvoade. Se montează un panou cu ochiuri pătrate de cel puțin 90 mm.

Cel puțin 80 mm (7)

Diviziunile ICES 4b și 4c

Pescuit dirijat de limbă-de-mare cu beam-traule. Se montează un panou cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 180 mm montat în jumătatea superioară a părții anterioare a plasei.

Pescuit dirijat de merlan, macrou și specii care nu fac obiectul unor limite de captură cu traule de fund. Se montează un panou cu ochiuri pătrate de cel puțin 80 mm.

Cel puțin 80 mm

Marea Nordului

Pescuit dirijat de langustină (Nephrops norvegicus). Se montează un panou de plasă cu ochiuri pătrate de cel puțin 120 mm sau o sită de sortare cu un spațiu maxim între bare de 35 mm sau un dispozitiv de selecție echivalent.

Pescuit dirijat de specii care nu fac obiectul unor limite de captură și care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului. Se montează un panou cu ochiuri pătrate de cel puțin 80 mm.

Pescuit dirijat de vulpi și pisici de mare.

Cel puțin 80 mm

Diviziunea ICES 4c

Pescuit dirijat de limbă-de-mare pentru care se utilizează traule cu panouri. Se montează un panou cu ochiuri pătrate de cel puțin 80 mm.

Cel puțin 70 mm (ochiuri pătrate) sau 90 mm (ochiuri rombice)

Skagerrak și Kattegat

Pescuit dirijat de langustină (Nephrops norvegicus). Se montează o sită de sortare cu un spațiu maxim între bare de 35 mm sau un dispozitiv de selecție echivalent.

Cel puțin 40 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de calmar (Lolignidae, Ommastrephidae)

Cel puțin 35 mm

Skagerrak și Kattegat

Pescuit dirijat de crevete nordic (Pandalus borealis). Se montează o sită de sortare cu un spațiu maxim între bare de 19 mm sau un dispozitiv de selecție echivalent.

Cel puțin 32 mm

Întreaga zonă, cu excepția Skagerrak și Kattegat

Pescuit dirijat de crevete nordic (Pandalus borealis). Se montează o sită de sortare cu un spațiu maxim între bare de 19 mm sau un dispozitiv de selecție echivalent.

Cel puțin 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului.

Pescuit dirijat de merluciu norvegian. În cazul pescuitului de merluciu norvegian, se montează o sită de sortare cu un spațiu maxim între bare de 35 mm sau un dispozitiv de selecție echivalent.

Pescuit dirijat de creveți de nisip și creveți Esop. Se montează un traul de separare sau cu o sită de sortare, în conformitate cu normele stabilite la nivel național sau regional.

Sub 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de uvă.

2.   Dimensiuni de bază ale ochiurilor de plasă pentru plase fixe și setci în derivă

2.1.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare, navele utilizează o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 120 mm.

2.2.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare și în pofida punctului 2.1, navele pot utiliza dimensiuni mai mici ale ochiurilor de plasă decât cele enumerate în tabelul următor pentru Marea Nordului, Skagerrak și Kattegat, cu condiția ca condițiile aferente stabilite în respectivul tabel să fie respectate și capturile accidentale de cod, eglefin și cod saithe să nu depășească 20 % din totalul capturilor în greutate în viu ale tuturor resurselor biologice marine debarcate după fiecare campanie de pescuit.

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 100 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de eglefin, merlan, limandă și biban

Cel puțin 90 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de pești plați sau specii care nu fac obiectul unor limite de captură și care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului.

Cel puțin 50 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului.

PARTEA C

Zone închise sau cu restricții

1.   Închiderea unei zone pentru protejarea uvei în diviziunile ICES 4a și 4b

1.1.

Pescuitul de uvă cu orice unealtă tractată cu sacul de traul având o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 32 mm este interzis în zona geografică mărginită de coasta estică a Angliei și Scoției și delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, măsurate în conformitate cu sistemul WGS84:

coasta de est a Angliei la 55°30′ latitudine nordică

55°30′ N, 01°00′ V

58°00′ N, 01°00′ V

58°00′ N, 02°00′ V

coasta de est a Scoției la 02°00′ longitudine vestică.

1.2.

Sunt permise activitățile de pescuit în scop științific pentru a monitoriza stocul de uvă în zonă și efectele închiderii zonei.

2.   Închiderea unei zone pentru protejarea puietului de cambulă de Baltica în subzona ICES 4

2.1.

Se interzice navelor a căror lungime totală depășește 8 m să utilizeze orice tip de traul de fund, beam-traul, năvod danez sau unealtă tractată similară în zonele geografice delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, măsurate în conformitate cu sistemul WGS84:

(a)

zona situată pe o rază de 12 mile marine distanță de coasta Franței, la nord de 51°00′ latitudine nordică, de coasta Belgiei și de coasta Țărilor de Jos până la 53°00′ latitudine nordică, măsurată de la liniile de bază;

(b)

zona delimitată de o linie care unește următoarele coordonate:

un punct situat pe coasta de vest a Danemarcei la 57°00′ latitudine nordică,

57°00′ N, 7°15′ E

55°00′ N, 7°15′ E

55°00′ N, 7°00′ E

54°30′ N, 7°00′ E

54°30′ N, 7°30′ E

54°00′ N, 7°30′ E

54°00′ N, 6°00′ E

53°50′ N, 6°00′ E

53°50′ N, 5°00′ E

53°30′ N, 5°00′ E

53°30′ N, 4°15′ E

53°00′ N, 4°15′ E

un punct situat pe coasta Țărilor de Jos la 53°00′ latitudine nordică

zona situată pe o rază de 12 mile marine distanță de coasta de vest a Danemarcei de la 57°00′ latitudine nordică spre nord, până la Farul Hirtshals, măsurată de la linia de bază.

2.2.

Se permite pescuitul pentru următoarele nave în zona menționată la punctul 2.1:

(a)

navele cu o putere a motorului care nu depășește 221 kW și care folosesc traule de fund sau năvoade daneze;

(b)

navele care traulează în pereche, cu o putere combinată a motoarelor care nu depășește niciodată 221 kW și care utilizează traule de fund tractate în pereche;

(c)

navelor cu o putere a motorului care depășește 221 kW li se permite să folosească traule de fund sau năvoade daneze, iar navelor care traulează în pereche cu o putere combinată a motoarelor care depășește 221 kW li se permite să folosească traule de fund tractate în pereche cu condiția ca navele respective să nu se angajeze în pescuitul dirijat de cambulă de Baltica și de limbă-de-mare și să respecte normele relevante privind dimensiunea ochiului de plasă prevăzute în partea B din prezenta anexă.

2.3.

Atunci când navele menționate la punctul 2.2 litera (a) folosesc beam-traule, lungimea traversei sau lungimea totală a beam traule-lor însumate, măsurată ca sumă a lungimilor corespunzătoare fiecărei traverse, nu este mai mare de 9 m sau nu poate fi extinsă la o lungime mai mare de nouă metri, cu excepția cazului în care utilizează unelte care au o dimensiune a ochiurilor de plasă între 16 și 31 mm. Navelor de pescuit a căror activitate de bază este pescuitul crevetelor comune (Crangon crangon) li se permite să utilizeze beam-traule a căror lungime totală a traversei, măsurată ca sumă a lungimilor fiecărei traverse, este mai mare de 9 m în cazul în care utilizează unelte cu ochiuri ale căror dimensiuni sunt cuprinse între 80 și 99 mm, cu condiția ca acestor nave să li se fi eliberat o autorizație suplimentară de pescuit.

2.4.

Navele autorizate să pescuiască în zona menționată la punctul 2.1 sunt incluse pe o listă care urmează a fi furnizată Comisiei de către fiecare stat membru. Puterea totală a motoarelor navelor menționate în listă la punctul 2.2 litera (a) nu depășesc puterea totală a motoarelor înregistrate pentru fiecare stat membru la 1 ianuarie 1998. Navele de pescuit autorizate dețin o autorizație de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

3.   Restricții la utilizarea beam-traulelor pe o rază de 12 mile marine de la coasta Regatului Unit

3.1.

Navelor li se interzice utilizarea oricărui tip de beam-traul în zonele aflate pe o rază de 12 mile marine de la coasta Regatului Unit, măsurate de la liniile de bază ale apelor teritoriale.

3.2.

Prin derogare de la punctul 3.1, pescuitul cu beam-traule în zona specificată este permis cu condiția ca:

puterea motoarelor navelor să nu depășească 221 Kw și lungimea totală să nu depășească 24 m; și

lungimea traversei sau lungimea totală a traversei, măsurată ca sumă a fiecărei traverse, să nu depășească 9 m sau să nu poată fi extinsă la o lungime mai mare de 9 m, cu excepția cazului în care este vorba despre pescuit dirijat de crevete comun (Crangon crangon), cu o dimensiune minimă a ochiului de plasă mai mică de 31 mm.

4.   Restricții privind pescuitul de șprot pentru protejarea heringului în diviziunea ICES 4b

Pescuitul cu orice unelte tractate având sacul de traul cu o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 32 mm sau cu plase fixe având dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 30 mm este interzis în zonele geografice delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, măsurate în conformitate cu sistemul WGS84, și în timpul următoarelor perioade:

de la 1 ianuarie la 31 martie și de la 1 octombrie la 31 decembrie, în zona statistică ICES 39E8. În sensul prezentului regulament, zona ICES respectivă este zona delimitată de o linie trasată către est de la coasta estică a Regatului Unit de-a lungul paralelei de 55°00′ latitudine nordică până la un punct situat la 1°00′ longitudine vestică, de acolo către nord până la un punct situat la 55°30′ latitudine nordică, iar de acolo către vest până la coasta Regatului Unit;

de la 1 ianuarie la 31 martie și de la 1 octombrie la 31 decembrie, în apele interioare ale Moray Firth la vest de 3°30′ longitudine vestică și în apele interioare ale Firth of Forth la vest de 3°00′ longitudine vestică;

de la 1 iulie la 31 octombrie, în zona geografică delimitată de următoarele coordonate:

coasta de vest a Danemarcei la 55°30′ latitudine nordică

55°30′ latitudine nordică, 7°00′ longitudine estică

57°00′ latitudine nordică, 7°00′ longitudine estică

coasta de vest a Danemarcei la 57°00′ latitudine nordică

5.   Dispoziții specifice pentru Skagerrak și Kattegat, în diviziunea ICES 3a

5.1.

Se interzice pescuitul cu beam-traule în Kattegat.

5.2.

Se interzice navelor Uniunii să pescuiască, să rețină la bord, să transbordeze, să debarce, să depoziteze, să vândă și să expună sau să ofere spre vânzare somon și păstrăv de mare.

5.3.

În perioada 1 iulie-15 septembrie, se interzice utilizarea uneltelor tractate având sacul de traul cu o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 32 mm în apele situate pe o rază de 3 mile marine de la liniile de bază în Skagerrak și Kattegat, cu excepția cazului în care desfășoară activități de pescuit dirijat de crevete nordic (Pandalus borealis). La pescuitul dirijat de guvid vivipar (Zoarces viviparous), guvizi (Gobiidae) sau scorpionide (Cottus spp.), pentru momeală, se pot utiliza plase cu ochiuri de orice dimensiune.

6.   Utilizarea plaselor fixe în diviziunile ICES 3a și 4a

6.1.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (7) litera (a) și prin derogare de la partea B punctul 2 din prezenta anexă, se permite utilizarea următoarelor unelte în ape cu o adâncime cartografiată mai mică de 600 m:

setci fixe de fund utilizate pentru pescuitul dirijat de merluciu cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 100 mm și o adâncime care nu depășește 100 de ochiuri, atunci când lungimea totală a tuturor plaselor utilizate nu depășește 25 km pe navă, iar timpul maxim de scufundare este de 24 de ore;

plase de încurcare utilizate pentru pescuitul dirijat de pește-pescar cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 250 mm și o adâncime care nu depășește 15 ochiuri, atunci când lungimea totală a tuturor plaselor utilizate nu depășește 100 km, iar timpul maxim de scufundare este de 72 de ore;

6.2.

Se interzice pescuitul dirijat de specii de rechini de adâncime enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/2336 al Parlamentului European și al Consiliului (8) la adâncimi cartografiate mai mici de 600 m. În cazul în care sunt capturați accidental, rechinii de adâncime clasificați drept interziși în prezentul regulament și în alte acte legislative ale Uniunii se înregistrează, pe cât posibil nevătămați, și se eliberează cu promptitudine. Rechinii de adâncime care fac obiectul unor limite de captură se rețin la bord. Aceste capturi sunt debarcate și se scad din cotele alocate. În situațiile în care cota nu este disponibilă sau nu este suficientă pentru statul membru în cauză, Comisia poate recurge la articolul 105 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului. În cazul în care navele unui stat membru capturează accidental o cantitate care depășește 10 tone de rechini de adâncime, navele respective nu mai beneficiază de derogările prevăzute la punctul 6.1.

PARTEA D

Utilizarea de traule cu impulsuri electrice în diviziunile ICES 4b și 4c

1.

Pescuitul cu traule cu impulsuri electrice se interzice în toate apele Uniunii începând cu 1 iulie 2021.

2.

În timpul perioadei de tranziție care se încheie la 30 iunie 2021, pescuitul cu traule cu impulsuri electrice în diviziunile ICES 4b și 4c continuă să fie permis în condițiile stabilite în prezenta parte și cu respectarea eventualelor condiții stabilite în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, în ceea ce privește caracteristicile impulsurilor electrice folosite și măsurile de monitorizare și control în vigoare la sud de o loxodromă unită de următoarele coordonate, măsurate în conformitate cu sistemul WGS84:

un punct de pe coasta de est a Regatului Unit, la 55° latitudine nordică

la est, până la 55° latitudine nordică, 5° longitudine estică

la nord, până la 56° latitudine nordică

la est, până la un punct de pe coasta vestică a Danemarcei, la 56° latitudine nordică.

Se aplică următoarele condiții:

(a)

cel mult 5 % din flota de beam-traule a fiecărui stat membru utilizează traule cu impulsuri electrice;

(b)

energia electrică maximă în kW pentru fiecare beam-traul nu depășește lungimea în metri a traversei înmulțită cu 1,25;

(c)

voltajul efectiv între electrozi nu depășește 15 V;

(d)

nava este echipată cu un sistem de gestionare computerizată automată care înregistrează energia maximă utilizată per traversă și voltajul efectiv între electrozi pentru cel puțin ultimele 100 de tractări. Numai persoanele autorizate pot modifica acest sistem de gestionare computerizată automată;

(e)

se interzice utilizarea unuia sau mai multor lanțuri pentru pescuit creveți în fața grandeii marginii de întinsură.

3.

Nu se acordă noi licențe niciunei nave în această perioadă.

4.

Până la 30 iunie 2021, în apele situate în zona de până la 12 mile marine de la liniile de bază aflate sub suveranitatea sau în jurisdicția lor, statele membre pot lua măsuri nediscriminatorii pentru restricționarea sau interzicerea utilizării traulelor cu impulsuri electrice. Statele membre informează Comisia și statele membre vizate cu privire la restricțiile instituite în temeiul prezentului punct.

5.

În cazul în care statul membru de coastă solicită acest lucru statului membru de pavilion, comandantul unei nave care utilizează traule cu impulsuri electrice ia la bord, în concordanță cu articolul 12 din Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului (9), un observator din statul membru de coastă în timpul operațiunilor de pescuit.

(1)  În sensul prezentei anexe:

Kattegat este delimitat la nord de o linie trasată de la Farul Skagen până la farul din Tistlarna și de aici până la cel mai apropiat punct de pe coasta suedeză, iar la sud este de o linie trasată de la Capul Hasenore până la Punctul Gniben, de la Korshage până la Spodsjberg și de la Capul Gilbjerg până la Kullen;

Skagerrak este delimitat la vest printr-o linie trasată de la farul din Hanstholm până la farul din Lindesnes, iar la sud printr-o linie trasată de la Farul Skagen până la farul din Tistlarna și de aici până la cel mai apropiat punct de pe coasta suedeză;

Marea Nordului include sub-zona ICES 4, partea adiacentă a diviziunii ICES 2a aflată la sud de 64° N și acea parte a Diviziunii ICES 3a care nu este acoperită de definiția Skagerrak de la a doua liniuță.

(2)  În apele Uniunii din diviziunea ICES 4a. În diviziunile ICES 4b și 4c, se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare de 130 mm.

(3)  Într-o zonă din diviziunile ICES 4b și 4c delimitată de un punct situat la 53°28′22″ N, 00°09′24″ E pe coasta Angliei, o linie dreaptă care unește punctul respectiv cu punctul având coordonatele 53°28′22″ N, 00°22′24″ E, limita de 6 mile a Regatului Unit și o linie dreaptă care unește punctul situat la 51°54′06″ N, 01°30′30″ E cu un punct situat pe coasta Angliei având coordonatele 51°55′48″ N, 1°17′00″ E, se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare de 115 mm.

(4)  Pentru capturile de crab comun cu vârșe și coșuri, un procent de maximum 1 % din greutatea totală a capturii poate consta în clești de crab detașați. Pentru capturile de crab comun cu ajutorul oricăror alte unelte de pescuit, poate fi debarcată o cantitate maximă de 75 kg sub formă de clești de crab detașați.

(5)  Prin derogare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dimensiunile minime de referință pentru conservare pentru sardină, hamsie, hering, stavrid negru și macrou nu se aplică în limita a 10 % în greutate în viu din totalul capturii reținute la bord din fiecare dintre aceste specii.

Procentajul de sardină, hamsie, hering, stavrid sau macrou cu dimensiuni sub dimensiunile minime de referință pentru conservare se calculează ca proporția în greutate în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau la debarcare.

Procentajul poate fi calculat pe baza unuia sau a mai multor eșantioane reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

(6)  În subdiviziunile Skagerrak și Kattegat, se montează ochi de plasă rombic de cel puțin 270 mm sau un panou superior ochiuri pătrate de cel puțin 140 mm. În subdiviziunea Kattegat, se montează un panou de plasă cu ochiuri pătrate de cel puțin 120 mm (pe traule în perioada 1 octombrie-31 decembrie și pe năvoade în perioada 1 august-31 octombrie).

(7)  Se interzice navelor să utilizeze beam-traule cu dimensiunea ochiului de plasă între 32 și 99 mm la nord de o linie care unește următoarele puncte cu un punct de pe coasta de est a Regatului Unit la latitudinea de 55°N, apoi spre est la latitudinea de 55°, longitudinea de 5°E, apoi către nord la latitudinea 56°N și spre est până la un punct de pe coasta de vest a Danemarcei la latitudinea de 56°N. Se interzice utilizarea oricărui beam-traul cu dimensiunea ochiului de plasă între 32 și 119 mm în cadrul diviziunii ICES 2a și în partea subzonei ICES 4 situată la nord de 56° 00′ N.

(8)  Regulamentul (UE) 2016/2336 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului (JO L 354, 23.12.2016, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (JO L 157, 20.6.2017, p. 1).


ANEXA VI

APELE DE NORD-VEST

PARTEA A

Dimensiuni minime de referință pentru conservare

Specie

Întreaga zonă

Cod (Gadus morhua)

35 cm

Eglefin (Melanogramnus aeglefinus)

30 cm

Cod saithe (Pollachius virens)

35 cm

Polac (Pollachius pollachius)

30 cm

Merluciu (Merluccius merluccius)

27 cm

Cardină albă (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Limbă-de-mare comună (Solea spp.)

24 cm

Cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

27 cm

Mihalț-de-mare (Molva molva)

63 cm

Mihalț-de-mare albastru (Molva dipterygia)

70 cm

Langustină (Nephrops norvegicus) Cozi de langustină

Lungime totală 85 mm, Lungimea carapacei 25 mm (1) 46 mm (2)

Macrou (Scomber spp.)

20 cm (6)

Hering (Clupea harengus)

20 cm (6)

Stavrid (Trachurus spp.)

15 cm (6)

Hamsie (Engraulis encrasicolus)

12 cm sau 90 de exemplare pe kilogram (6)

Biban (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardină (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Pagel argintiu (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Homar (Homarus gammarus)

87 mm

Crab-păianjen (Maja squinado)

120 mm

Scoică-pieptene (Chlamys spp.)

40 mm

Ruditapes decussatus

40 mm

Venerupis pullastra

38 mm

Scoică de Manila (Venerupis philippinarum)

35 mm

Scoici marine (Venus verrucosa)

40 mm

Scoică cu cochilie tare (Callista chione)

6 cm

Scoică-brici (Ensis spp.)

10 cm

Spisula solida

25 mm

Specii de donax (Donax spp.)

25 mm

Pharus legumen

65 mm

Melc-de-mare (Buccinum undatum.)

45 mm

Caracatiță (Octopus vulgaris)

750 g

Specii de langustă (Palinurus spp.)

95 mm

Crevete roz de larg (Parapenaeus longirostris)

22 mm (lungimea carapacei)

Crab comun (Cancer pagurus)

140 mm (3)  (4)

Scoici comestibile (Pecten maximus)

100 mm (5)

Procentajul de sardină, hamsie, hering, stavrid sau macrou subdimensionați se calculează ca proporția în greutate în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau la debarcare.

Procentajul poate fi calculat pe baza unuia sau a mai multor eșantioane reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

PARTEA B

Dimensiuni ale ochiurilor de plasă

1.   Dimensiuni de bază ale ochiurilor de plasă pentru unelte tractate

1.1.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare, navele utilizează o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 120 mm (7) sau, în subzonele ICES 7b-7k, de cel puțin 100 mm.

1.2.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare și în pofida punctului 1.1, navele pot utiliza dimensiuni mai mici ale ochiurilor de plasă decât cele enumerate în tabelul următor pentru apele de nord-vest cu condiția:

(i)

să se respecte condițiile aferente stabilite în respectivul tabel, iar capturile accidentale de cod, eglefin și cod saithe să nu depășească 20 % din totalul capturilor în greutate în viu ale tuturor resurselor biologice marine debarcate după fiecare campanie de pescuit; sau

(ii)

să se utilizeze alte modificări de selectivitate, care au fost evaluate de către CSTEP la cererea unuia sau a mai multe state membre și aprobate de Comisie. Pentru cod, eglefin și cod saithe, modificările de selectivitate trebuie să aibă ca rezultat caracteristici de selectivitate echivalente sau superioare celei de 120 mm sau, respectiv, celei de 100 mm în subzona ICES 7b-7k.

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 80 mm (8)

Subzona ICES 7

Pescuit dirijat de merluciu, cardină albă și pește-pescar sau pescuit dirijat de merlan, macrou și specii care nu fac obiectul unor limite de captură și care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului, pentru care se utilizează traule de fund. Se montează un panou cu ochiuri pătrate de cel puțin 120 mm (11)  (14).

Pescuit dirijat de limbă-de-mare și specii care nu fac obiectul unor limite de captură, pentru care se utilizează traule cu panouri. Se montează un panou cu ochiuri pătrate de cel puțin 80 mm (11).

Cel puțin 80 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de langustine (Nephrops Norvegicus) (10). Se montează un panou de plasă cu ochiuri pătrate de cel puțin 120 mm sau o sită de sortare cu un spațiu maxim între bare de 35 mm sau un dispozitiv de selecție echivalent.

Cel puțin 80 mm

Diviziunile ICES 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h și 7j

Pescuit dirijat de limbă-de-mare cu beam-traule. Se montează un panou cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 180 mm (13) montat în jumătatea superioară a părții anterioare a plasei.

Cel puțin 80 mm

Diviziunile ICES 7d și 7e

Pescuit dirijat de merlan, macrou și specii care nu fac obiectul unor limite de captură și care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului, pentru care se utilizează traule de fund.

Cel puțin 40 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de calmar (Lolignidae, Ommastrephidae)

Cel puțin 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului.

Pescuit dirijat de creveți de nisip și creveți Esop. Se montează un traul de separare sau cu o sită de sortare, în conformitate cu normele stabilite la nivel național

Sub 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de uvă

2.   Dimensiuni de bază ale ochiurilor de plasă pentru plase fixe și setci în derivă

2.1.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare, navele utilizează o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 120 mm (15).

2.2.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare și în pofida punctului 2.1, navele pot utiliza dimensiuni mai mici ale ochiurilor de plasă decât cele enumerate în tabelul următor pentru apele de nord-vest, cu condiția ca condițiile aferente stabilite în respectivul tabel să fie respectate și capturile accidentale de cod, eglefin și cod saithe să nu depășească 20 % din totalul capturilor în greutate în viu ale tuturor resurselor biologice marine debarcate după fiecare campanie de pescuit.

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 100 mm (16)

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de pești plați sau specii care nu fac obiectul unor limite de captură și care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului.

Pescuit dirijat de merlan, limandă și biban

Cel puțin 50 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului.

Pescuit dirijat de barbun

3.

Prezenta parte nu aduce atingere Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2018/2034 (17) pentru pescuitul care face obiectul respectivului regulament delegat.

PARTEA C

Zone închise sau cu restricții

1.   Zonă închisă în vederea conservării codului în diviziunea ICES 6a

În fiecare an, de la 1 ianuarie la 31 martie și de la 1 octombrie la 31 decembrie, se interzice desfășurarea oricărei activități de pescuit folosind orice unelte tractate sau plase fixe în zona delimitată de unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul de coordonate WGS84:

55°25′ N, 7°07′ V

55°25′ N, 7°00′ V

55°18′ N, 6°50′ V

55°17′ N, 6°50′ V

55°17′ N, 6°52′ V

55°25′ N, 7°07′ V

2.   Zonă închisă în vederea conservării codului în diviziunile ICES 7f și 7g

2.1.

În perioada 1 februarie-31 martie a fiecărui an, este interzisă desfășurarea oricărei activități de pescuit în următoarele dreptunghiuri statistice ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Interdicția nu se aplică la mai puțin de 6 mile marine de la linia de bază.

2.2.

Este permisă desfășurarea activităților de pescuit utilizând vârșe și coșuri în zonele și în perioadele specificate, cu condiția ca:

(i)

la bord să nu fie transportate alte unelte de pescuit decât vârșe și coșuri; și

(ii)

capturile accidentale de specii care fac obiectul obligației de debarcare să fie debarcate și să se scadă din cotele alocate.

2.3.

Pescuitul dirijat de specii pelagice mici cu unelte tractate având o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 55 mm este permis, cu condiția ca:

(i)

la bord să nu fie transportată nicio plasă cu o dimensiune a ochiului mai mare sau egală cu 55 mm; și

(ii)

capturile accidentale de specii care fac obiectul obligației de debarcare să fie debarcate și să se scadă din cotele alocate.

3.   Zonă închisă în vederea conservării codului în diviziunea ICES 7a

3.1.

În perioada 14 februarie-30 aprilie a fiecărui an, se interzice utilizarea de traule de fund, năvoade sau plase tractate similare, orice setci simple, plase de încurcare sau setci cu sirec sau orice unealtă de pescuit care încorporează cârlige în partea diviziunii ICES 7a delimitată de coasta de est a Irlandei și de coasta de est a Irlandei de Nord și de linii drepte care unesc secvențial următoarele coordonate geografice, care se măsoară în conformitate cu sistemul de coordonate WGS84:

un punct de pe coasta de est a Peninsulei Ards din Irlanda de Nord, la 54°30′ N

54°30′ N, 04°50′ V

53°15′ N, 04°50′ V

un punct de pe coasta de est a Irlandei la 53°15′ N.

3.2.

Prin derogare de la punctul 1, în zona și în perioada menționate în prezentul regulament este permisă utilizarea de traule de fund, cu condiția ca astfel de traule să fie dotate cu dispozitive de selecție care au fost evaluate de către Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP).

4.   Caseta pentru eglefin din Rockall în subzona ICES 6

Orice activitate de pescuit, cu excepția celui cu paragate, este interzisă în zonele delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

57°00′ N, 15°00′ V

57°00′ N, 14°00′ V

56°30′ N, 14°00′ V

56°30′ N, 15°00′ V

57°00′ N, 15°00′ V

5.   Zonă închisă în vederea conservării langustinei în diviziunile ICES 7c și 7k

5.1.

Pescuitul dirijat de langustină (Nephrops norvegicus) și de specii asociate (și anume, cod, cardină, pește-pescar, eglefin, merlan, merluciu, cambulă, polac, cod saithe, vulpi și pisici de mare, limbă-de-mare comună, brosme, mihalț-de-mare albastru, mihalț-de-mare și câine de mare) este interzis în perioada 1 mai-31 mai, în fiecare an, în zona geografică delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul de coordonate WGS84:

52°27′ N, 12°19′ V

52°40′ N, 12°30′ V

52°47′ N, 12°39,60′ V

52°47′ N, 12°56′ V

52°13,5′ N, 13°53,83′ V

51°22′ N, 14°24′ V

51°22′ N, 14°03′ V

52°10′ N, 13°25′ V

52°32′ N, 13°07,50′ V

52°43′ N, 12°55′ V

52°43′ N, 12°43′ V

52°38,80′ N, 12°37′ V

52°27′ N, 12°23′ V

52°27′ N, 12°19′ V

5.2.

Tranzitul prin Porcupine Bank transportând la bord speciile menționate la punctul 5.1 este permis în conformitate cu articolul 50 alineatele (3), (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

6.   Reguli speciale pentru protejarea mihalțului-de-mare albastru în diviziunea ICES 6a

6.1.

În perioada 1 martie-31 mai a fiecărui an se interzice pescuitul dirijat de mihalț-de-mare albastru în zonele din diviziunea ICES 6a delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

marginea platformei continentale a Scoției

59°58′ N, 07°00′ V

59°55′ N, 06°47′ V

59°51′ N, 06°28′ V

59°45′ N, 06°38′ V

59°27′ N, 06°42′ V

59°22′ N, 06°47′ V

59°15′ N, 07°15′ V

59°07′ N, 07°31′ V

58°52′ N, 07°44′ V

58°44′ N, 08°11′ V

58°43′ N, 08°27′ V

58°28′ N, 09°16′ V

58°15′ N, 09°32′ V

58°15′ N, 09°45′ V

58°30′ N, 09°45′ V

59°30′ N, 07°00′ V

59°58′ N, 07°00′ V

marginea Rosemary Bank

60°00′ N, 11°00′ V

59°00′ N, 11°00′ V

59°00′ N, 09°00′ V

59°30′ N, 09°00′ V

59°30′ N, 10°00′ V

60°00′ N, 10°00′ V

60°00′ N, 11°00′ V

fără a include zona delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, măsurate în conformitate cu sistemul WGS84:

59°15′ N, 10°24′ V

59°10′ N, 10°22′ V

59°08′ N, 10°07′ V

59°11′ N, 09°59′ V

59°15′ N, 09°58′ V

59°22′ N, 10°02′ V

59°23′ N, 10°11′ V

59°20′ N, 10°19′ V

59°15′ N, 10°24′ V

6.2.

O captură accidentală de mihalț-de-mare albastru care nu depășește șase tone poate fi reținută la bord și debarcată. În cazul în care o navă atinge pragul de șase tone de mihalț-de-mare albastru, aceasta:

(a)

încetează imediat pescuitul și iese din zona în care se află;

(b)

nu poate reintra în niciuna dintre zone înainte de debarcarea capturii de la bord;

(c)

nu poate arunca în mare nicio cantitate de mihalț-de-mare.

6.3.

În perioada 15 februarie-15 aprilie a fiecărui an se interzice utilizarea traulelor de fund, a paragatelor și a plaselor fixe într-o zonă delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

60°58,76′ N, 27°27,32′ V

60°56,02′ N, 27°31,16′ V

60°59,76′ N, 27°43,48′ V

61°03,00′ N, 27°39,41′ V

60°58,76′ N, 27°27,32′ V

7.   Restricții la pescuitul de macrou în diviziunile ICES 7e, 7f, 7g și 7h

7.1.

Pescuitul dirijat de macrou cu unelte tractate având o dimensiune a ochiului de plasă al sacului de traul mai mică de 80 mm sau cu plase-pungă este interzis, cu excepția cazului în care greutatea macroului nu depășește 15 % în greutate în viu din cantitățile totale de macrou și de alte organisme marine aflate la bord care au fost capturate în zona delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

un punct de pe coasta de sud a Regatului Unit situat la 2°00′ V

49°30′ N, 2°00′ V

49°30′ N, 7°00′ V

52°00′ N, 7°00′ V

un punct de pe coasta de vest a Regatului Unit situat la 52°00′ N.

7.2.

Se permite pescuitul în zona definită la punctul 7.1 cu:

plase fixe și/sau petactare;

traule de fund, năvoade daneze sau alte plase tractate similare, cu o dimensiune a ochiului de plasă mai mare de 80 mm.

7.3.

Accesul navelor care nu sunt echipate pentru pescuit și pe care este transbordat macroul este permis în zona definită la punctul 7.1.

8.   Restricții la utilizarea beam-traulelor pe o rază de 12 mile maritime de la coasta Regatului Unit și a Irlandei

8.1.

Se interzice utilizarea oricărui beam-traul a cărui dimensiune a ochiului de plasă este mai mică de 100 mm în diviziunea ICES 5b și în subzona ICES 6 situate la nord de paralela de 56°latitudine nordică.

8.2.

Navelor li se interzice utilizarea oricărui tip de beam-traul pe o rază de 12 mile maritime de la coasta Marii Britanii și de la coasta Irlandei, măsurată de la liniile de referință de la care sunt măsurate apele teritoriale.

8.3.

Pescuitul cu beam-traule în zona specificată este permis cu condiția ca:

puterea motoarelor navelor să nu depășească 221 Kw și lungimea acestora să nu depășească 24 m; și

lungimea traversei sau lungimea totală a traversei, măsurată ca sumă a fiecărei traverse, să nu depășească 9 m sau să nu poată fi extinsă la o lungime mai mare de 9 m, cu excepția cazului în care este vorba despre pescuit dirijat de crevete comun (Crangon crangon), cu o dimensiune a ochiului de plasă a sacului de traul mai mică de 31 mm.

9.   Utilizarea plaselor fixe în diviziunile ICES 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j și 7k

9.1.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (7) litera (a) și prin derogare de la partea B punctul 2 din prezenta anexă, se permite utilizarea următoarelor unelte în ape cu o adâncime cartografiată mai mică de 600 m:

setci fixe de fund utilizate pentru pescuitul dirijat de merluciu având o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 100 mm și o adâncime care nu depășește 100 de ochiuri, atunci când lungimea totală a tuturor plaselor utilizate nu depășește 25 km pe navă, iar timpul maxim de scufundare este de 24 de ore;

plase de încurcare utilizate pentru pescuitul dirijat de pește-pescar cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 250 mm și o adâncime care nu depășește 15 ochiuri, atunci când lungimea totală a tuturor plaselor utilizate nu depășește 100 km, iar timpul maxim de scufundare este de 72 de ore.

9.2.

Se interzice pescuitul dirijat de specii de rechini de adâncime enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/2336 la adâncimi cartografiate mai mici de 600 m. În cazul în care sunt capturați accidental, rechinii de adâncime clasificați drept interziși în prezentul regulament și în alte acte legislative ale Uniunii se înregistrează, pe cât posibil nevătămați, și se eliberează cu promptitudine. Rechinii de adâncime care fac obiectul unor limite de captură se rețin la bord. Aceste capturi sunt debarcate și se scad din cotele alocate. În situațiile în care cota nu este disponibilă sau nu este suficientă pentru statul membru în cauză, Comisia poate recurge la articolul 105 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului. În cazul în care navele unui stat membru capturează accidental o cantitate care depășește 10 tone de rechini de adâncime, navele respective nu mai beneficiază de derogările prevăzute la punctul 9.1.

(1)  În diviziunile ICES 6a și 7a se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare de 70 mm (lungime totală) și o lungime a carapacei de 20 mm.

(2)  În diviziunile ICES 6a și 7a se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare de 37 mm.

(3)  În apele Uniunii din sub-zonele ICES 5 și 6 la sud de paralela de 56° latitudine nordică și 7, cu excepția diviziunilor ICES 7d, 7e și 7f, se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare de 130 mm.

(4)  Pentru capturile de crab comun cu vârșe și coșuri, un procent de maximum 1 % din greutatea totală a capturii poate consta în clești de crab detașați. Pentru capturile de crab comun cu ajutorul oricăror alte unelte de pescuit, poate fi debarcată o cantitate maximă de 75 kg sub formă de clești de crab detașați.

(5)  În diviziunea ICES 7a, la nord de paralela de 52°30′ latitudine nordică, și în diviziunea ICES 7d se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare de 110 mm.

(6)  Prin derogare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dimensiunile minime de referință pentru conservare pentru sardină, hamsie, hering, stavrid negru și macrou nu se aplică în limita a 10 % în greutate în viu din totalul capturii reținute la bord din fiecare dintre aceste specii.

(7)  Urmează să fie introdus treptat de-a lungul unei perioade de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(8)  Nu aduce atingere articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 494/2002 (9) al Comisiei.

(9)  Regulamentul (CE) nr. 494/2002 al Comisiei din 19 martie 2002 de stabilire a unor măsuri tehnice suplimentare pentru refacerea rezervei de merluciu din subzonele ICES III, IV, V, VI și VII și diviziunile ICES VIII a, b, d, e (JO L 77, 20.3.2002, p. 8).

(10)  În diviziunea ICES 7a se aplică o dimensiune de cel puțin 70 mm a ochiurilor de plasă pentru navele cu o singură platformă.

(11)  Nu aduce atingere articolului 2 alineatul (5) Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 737/2012 (12).

(12)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 737/2012 al Comisiei din 14 august 2012 privind protecția anumitor stocuri în Marea Celtică (JO L 218, 15.8.2012, p. 8).

(13)  Această dispoziție nu se aplică în diviziunea ICES 7d.

(14)  Această dispoziție nu se aplică pentru pescuitul dirijat de merlan, macrou și specii care nu fac obiectul unor limite de captură în diviziunile ICES 7d și 7e.

(15)  Se utilizează o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 220 mm pentru pescuitul de pește pescar. În diviziunile ICES 7d și 7e se utilizează o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 110 mm pentru pescuitul dirijat de polac și merluciu.

(16)  În diviziunea 7d, se aplică cerința de cel puțin 90 mm.

(17)  Regulamentul delegat (UE) 2018/2034 al Comisiei din 18 octombrie 2018 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de nord-vest pentru perioada 2019-2021 (JO L 327, 21.12.2018, p. 8).


ANEXA VII

APELE DE SUD-VEST

PARTEA A

Dimensiuni minime de referință pentru conservare

Specie

Întreaga zonă

Cod (Gadus morhua)

35 cm

Eglefin (Melanogramnus aeglefinus)

30 cm

Cod saithe (Pollachius virens)

35 cm

Polac (Pollachius pollachius)

30 cm

Merluciu (Merluccius merluccius)

27 cm

Cardină albă (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Limbă-de-mare comună (Solea spp.)

24 cm

Cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

27 cm

Mihalț-de-mare (Molva molva)

63 cm

Mihalț-de-mare albastru (Molva dipterygia)

70 cm

Langustină (Nephrops norvegicus)

Lungime totală 70 mm,

Lungimea carapacei 20 mm

Cozi de langustină

37 mm

Macrou (Scomber spp.)

20 cm (6)

Hering (Clupea harengus)

20 cm (6)

Stavrid (Trachurus spp.)

15 cm (1)  (6)  (7)

Hamsie (Engraulis encrasicolus)

12 cm sau 90 de exemplare pe kg (2)  (6)

Biban (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Sardină (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Pagel argintiu (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Homar (Homarus gammarus)

87 mm

Crab-păianjen (Maja squinado)

120 mm

Scoică-pieptene (Chlamys spp.)

40 mm

Ruditapes decussatus

40 mm

Venerupis pullastra

38 mm

Scoică de Manila (Venerupis philippinarum)

35 mm

Scoici marine (Venus verrucosa)

40 mm

Scoică cu cochilie tare (Callista chione)

6 cm

Scoică-brici (Ensis spp.)

10 cm

Spisula solida

25 mm

Specii de donax (Donax spp.)

25 mm

Pharus legumen

65 mm

Melc-de-mare (Buccinum undatum.)

45 mm

Caracatiță (Octopus vulgaris)

750 g (3)

Specii de langustă (Palinurus spp.)

95 mm

Crevete roz de larg (Parapenaeus longirostris)

22 mm (lungimea carapacei)

Crab comun (Cancer pagurus)

140 mm (4)  (5)

Scoici comestibile (Pecten maximus)

100 mm

PARTEA B

Dimensiunile ochiurilor de plasă

1.   Dimensiunile de bază ale ochiurilor de plasă pentru uneltele tractate

1.1.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare, navele utilizează o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 70 mm (8) (9) sau de cel puțin 55 mm în diviziunea ICES 9a, la est de 7°23′48″ longitudine vestică.

1.2.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare și în pofida punctului 2.1, navele pot utiliza dimensiuni mai mici ale ochiurilor de plasă decât cele enumerate în tabelul următor pentru apele de sud-vest, cu condiția:

(i)

să se respecte condițiile aferente stabilite în acest tabel, iar capturile accidentale de merluciu să nu depășească 20 % din totalul capturilor în greutate în viu ale tuturor resurselor biologice marine debarcate după fiecare campanie de pescuit; sau

(ii)

să se utilizeze alte modificări de selectivitate, care au fost evaluate de către CSTEP la cererea unuia sau mai multor state membre și sunt aprobate de Comisie. Pentru merluciu, modificările de selectivitate trebuie să aibă ca rezultat caracteristici de selectivitate echivalente sau superioare celei de 70 mm sau, respectiv, de 55 mm în diviziunea ICES 9a la est de 7°23′48″ longitudine vestică.

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 55 mm

Întreaga zonă, cu excepția diviziunii ICES 9a la est de 7°23′48″ longitudine vestică

Pescuit dirijat de specii care nu fac obiectul unor limite de captură și care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului

Pescuit dirijat de pagel argintiu

Pescuit dirijat de macrou, stavrid și putasu cu traule de fund

Cel puțin 35 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de limbă de mare punctată

Cel puțin 55 mm

Diviziunea ICES 9a la vest de 7°23′48″ longitudine vestică

Pescuit dirijat de crustacee

Cel puțin 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului

Pescuit dirijat de creveți (Palaemon serratus, Crangon crangon) și de crab (Polybius henslowi)

Mai puțin de 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de uvă

2.   Dimensiunile de bază ale ochiului de plasă pentru plase fixe și setci în derivă

2.1.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare, navele utilizează o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 100 mm (10) sau, în diviziunea ICES 8c și subzona ICES 9, de cel puțin 80 mm.

2.2.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare și în pofida punctului 2.1, navele pot utiliza dimensiuni mai mici ale ochiului de plasă decât cele enumerate în tabelul următor pentru apele de sud-vest, cu condiția să se respecte condițiile aferente stabilite în respectivul tabel, iar capturile accidentale de merluciu să nu depășească 20 % din totalul capturilor în greutate în viu ale tuturor resurselor biologice marine debarcate după fiecare campanie de pescuit.

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 80 mm

Întreaga zonă, cu excepția diviziunii ICES 8c și a subzonei ICES 9

Pescuit dirijat de biban-de-mare, merlan, calcan, cambulă și polac

Cel puțin 60 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii care nu fac obiectul unor limite de captură și care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului

Cel puțin 50 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici (11) care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului

Cel puțin 40 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de barbun, creveți (Penaeus spp), crevete mantis, limbă de mare punctată și pește buzat

PARTEA C

Zone închise sau cu restricții

1.   Zonă închisă pentru conservarea merluciului în diviziunea ICES 9a

Se interzice pescuitul cu traule, năvoade daneze sau plase tractate similare în zonele delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

(a)

în perioada 1 octombrie-31 ianuarie a anului următor:

43°46,5′ N, 07°54,4′ V

44°01,5′ N, 07°54,4′ V

43°25,0′ N, 09°12,0′ V

43°10,0′ N, 09°12,0′ V

(b)

de la 1 decembrie până în ultima zi a lunii februarie a anului următor:

un punct situat pe coasta vestică a Portugaliei la 37°50′ latitudine nordică

37°50′ N, 09°08′ V

37°00′ N, 9°07′ V

un punct situat pe coasta vestică a Portugaliei la 37°00′ latitudine nordică

2.   Zone închise pentru conservarea langustinei în diviziunea ICES 9a

2.1.

Se interzice pescuitul dirijat de langustină (Nephrops norevgicus) cu traule de fund, năvoade daneze sau plase tractate similare sau cu ajutorul coșurilor în zonele geografice delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

(a)

în perioada 1 iunie-31 august:

42°23′ N, 08°57′ V

42°00′ N, 08°57′ V

42°00′ N, 09°14′ V

42°04′ N, 09°14′ V

42°09′ N, 09°09′ V

42°12′ N, 09°09′ V

42°23′ N, 09°15′ V

42°23′ N, 08°57′ V

(b)

în perioada 1 mai-31 august:

37°45′ N, 09°00′ V

38°10′ N, 09°00′ V

38°10′ N, 09°15′ V

37°45′ N, 09°20′ V

2.2.

Este permis pescuitul cu traule de fund sau cu plase tractate similare sau coșuri în zonele geografice și în perioada menționate la punctul 2.1 litera (b), cu condiția ca toate capturile accidentale de langustină (Nephrops norvegicus) să fie debarcate și scăzute din cotele alocate.

2.3.

Se interzice pescuitul dirijat de langustină (Nephrops norvegicus) în zonele geografice și în afara perioadelor menționate la punctul 2.1. Capturile accidentale de langustină (Nephrops norvegicus) sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.

3.   Restricții privind pescuitul dirijat de hamsie în diviziunea ICES 8c

3.1.

Se interzice pescuitul dirijat de hamsie cu traule pelagice în diviziunea ICES 8c.

3.2.

Se interzice deținerea simultană la bord a traulelor pelagice și a plaselor-pungă în diviziunea ICES 8c.

4.   Utilizarea plaselor fixe în subzonele ICES 8, 9, 10, și 12 la est de 27°V

4.1.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (7) litera (a) și prin derogare de la partea B punctul 2 din prezenta anexă, se permite utilizarea următoarelor unelte în ape cu o adâncime cartografiată mai mică de 600 m:

setci fixe de fund utilizate pentru pescuitul dirijat de merluciu cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 80 mm în diviziunea ICES 8c și în subzona ICES 9 și 100 mm în toate celelalte zone și o adâncime care nu depășește 100 de ochiuri, atunci când lungimea totală a tuturor plaselor utilizate nu depășește 25 km pe navă, iar timpul maxim de scufundare este de 24 de ore;

plase de încurcare utilizate pentru pescuitul dirijat de pește-pescar cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 250 mm și o adâncime care nu depășește 15 ochiuri, atunci când lungimea totală a tuturor plaselor utilizate nu depășește 100 km, iar timpul maxim de scufundare este de 72 de ore;

setci cu sirec utilizate în subzona ICES 9 pentru pescuitul dirijat de pește-pescar cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 220 mm și o adâncime care nu depășește 30 de ochiuri, atunci când lungimea totală a plaselor utilizate nu depășește 20 km pe navă, iar timpul maxim de scufundare este de 72 de ore.

4.2.

Se interzice pescuitul dirijat de specii de rechini de adâncime enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/2336 la adâncimi cartografiate mai mici de 600 m. În cazul în care sunt capturați accidental, rechinii de adâncime clasificați drept interziși în prezentul regulament și în alte acte legislative ale Uniunii se înregistrează nevătămați, pe cât posibil, și se eliberează cu promptitudine. Rechinii de adâncime care fac obiectul unor limite de captură se rețin la bord. Aceste capturi sunt debarcate și se scad din cotele alocate. În situațiile în care cota nu este disponibilă sau nu este suficientă pentru statul membru în cauză, Comisia poate recurge la dispozițiile prevăzute la articolul 105 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. În cazul în care navele unui stat membru capturează accidental o cantitate care depășește 10 tone de rechini de adâncime, navele respective nu mai beneficiază de derogările prevăzute la punctul 4.1.

4.3.

Condiții pentru pescuitul cu anumite unelte remorcate autorizate în Golful Biscaya.

Prin derogare de la dispozițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 494/2002 de stabilire a unor măsuri tehnice suplimentare pentru refacerea rezervei de merluciu din subzonele ICES 3-7 și diviziunile ICES 8a, 8b, 8d și 8e, este permisă desfășurarea de activități de pescuit utilizând traule, plase-pungă daneze și unelte asemănătoare, cu excepția traulului lateral, cu dimensiunea ochiurilor de plasă de 70-99 mm în zona definită la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 494/2002, dacă unealta este echipată cu un panou cu ochiuri pătrate cu ochiuri de 100 mm.


(1)  Pentru stavridul (Trachurus picturatus) capturat în apele adiacente Insulelor Azore și sub suveranitatea sau jurisdicția Portugaliei, nu se aplică nicio dimensiune minimă de referință pentru conservare.

(2)  În subzona ICES 9 și zona CECAF 34.1.2 se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare de 9 cm.

(3)  În toate apele din partea Atlanticului Central și de Est care cuprinde diviziunile 34.1.1, 34.1.2 și 34.1.3 și subzona 34.2.0 a zonei de pescuit 34 din regiunea CECAF, se aplică o greutate a peștelui eviscerat de 450 g.

(4)  În apele Uniunii din subzonele ICES 8 și 9, se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare de 130 mm.

(5)  Pentru capturile de crab comun cu vârșe și coșuri, un procent de maximum 1 % din greutatea totală a capturii poate consta în clești de crab detașați. Pentru capturile de crab comun cu ajutorul oricăror alte unelte de pescuit, poate fi debarcată o cantitate maximă de 75 kg sub formă de clești de crab detașați.

(6)  Prin derogare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dimensiunile minime de referință pentru conservare pentru sardină, hamsie, hering, stavrid negru și macrou nu se aplică în limita a 10 % în greutate în viu din totalul capturii reținute la bord din fiecare dintre aceste specii.

Procentajul de sardină, hamsie, hering, stavrid sau macrou subdimensionați se calculează ca proporția în greutate în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau la debarcare.

Procentajul poate fi calculat pe baza unuia sau a mai multor eșantioane reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

(7)  Maximum 5 % poate consta în stavrid între 12 și 15 cm. În scopul controlării acestei cantități, factorul de conversie care trebuie aplicat la greutatea capturilor este 1,20. Aceste dispoziții nu se aplică pentru capturile care fac obiectul obligației de debarcare.

(8)  Această dispoziție nu aduce atingere articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 494/2002.

(9)  La pescuitul dirijat de langustină (Nephrops norvegicus), atunci când se pescuiește în diviziunile ICES 8a, 8b, 8d și 8e, se montează un panou cu ochiuri pătrate de cel puțin 100 mm sau un dispozitiv de selecție echivalent. La pescuitul dirijat de limbă-de-mare cu beam-traule, în jumătatea superioară a părții anterioare a plasei se montează un panou cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 180 mm.

(10)  La pescuitul dirijat de pește-pescar, se utilizează o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 220 mm.

(11)  Pentru sardine se poate utiliza o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 40 mm.


ANEXA VIII

MAREA BALTICĂ

PARTEA A

Dimensiuni minime de referință pentru conservare

Specie

Zone geografice

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

Cod (Gadus morhua)

Subdiviziunile 22-32

35cm

Cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)

Subdiviziunile 22-32

25 cm

Somon (Salmo salar)

Subdiviziunile 22-30 și 32

60 cm

Subdiviziunea 31

50 cm

Cambulă (Platichthys flesus)

Subdiviziunile 22-25

23 cm

Subdiviziunile 26, 27 și 28

21 cm

Subdiviziunile 29-32, la sud de paralela de 59°

18 cm

Calcan (Psetta maxima)

Subdiviziunile 22-32

30 cm

Calcan-neted (Scophthalmus rhombus)

Subdiviziunile 22-32

30 cm

Anghilă (Anguilla anguilla)

Subdiviziunile 22-32

35 cm

Păstrăv de mare (Salmo trutta)

Subdiviziunile 22-25 și 29-32

40 cm

Subdiviziunile 26, 27 și 28

50 cm

PARTEA B

Dimensiunile ochiurilor de plasă

1.   Dimensiunile de bază ale ochiurilor de plasă pentru uneltele tractate

1.1.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare, navele utilizează o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 120 mm pentru cele fabricate din T90 sau de cel puțin 105 mm pentru cele prevăzute cu o fereastră de ieșire Bacoma de 120 mm.

1.2.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare și în pofida punctului 1.1, navele pot utiliza dimensiuni mai mici ale ochiurilor de plasă decât cele enumerate în tabelul următor pentru Marea Baltică, cu condiția:

(i)

să se respecte condițiile aferente stabilite în respectivul tabel, iar capturile accidentale de cod să nu depășească 10 % din totalul capturilor în greutate în viu ale tuturor resurselor biologice marine debarcate după fiecare campanie de pescuit; sau

(ii)

să se utilizeze alte modificări de selectivitate, care au fost evaluate de către CSTEP la cererea unuia sau mai multor state membre și sunt aprobate de Comisie. Pentru cod, modificările de selectivitate trebuie să aibă ca rezultat caracteristici de selectivitate echivalente sau superioare celei de 120 mm pentru plasele fabricate din T90 sau, respectiv, celei de 105 mm pentru cele prevăzute cu o fereastră de ieșire Bacoma de 120 mm.

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 90 mm

În subdiviziunile 22 și 23

Pescuit dirijat de pești plați1 (1)

Pescuit dirijat de merlan

Cel puțin 32 mm

În subdiviziunile 22-27

Pescuit dirijat de hering, macrou, stavrid și putasu

Cel puțin 16 mm

În subdiviziunile 22-27

Pescuit dirijat de șprot (2)

Cel puțin 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de alte specii decât pești plați care nu fac obiectul unor limite de captură și care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului.

Cel puțin 16 mm

În subdiviziunile 28-32

Pescuit dirijat de specii pelagice mici care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului

Mai puțin de 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de uvă

2.   Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru plase fixe

2.1.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare, navele utilizează o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 110 mm sau, pentru pescuitul de somon, 157 mm.

2.2.

Fără a aduce atingere obligației de debarcare și în pofida punctului 2.1, navele pot utiliza dimensiuni mai mici ale ochiului de plasă decât cele enumerate în tabelul următor pentru Marea Baltică, cu condiția să se respecte condițiile aferente stabilite în respectivul tabel, iar capturile accidentale de cod să nu depășească 10 % din totalul capturilor în greutate în viu ale tuturor resurselor biologice marine debarcate după fiecare campanie de pescuit sau 5 exemplare de somon.

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții (3)

Cel puțin 90 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii de pești plați

Mai puțin de 90 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici

Cel puțin 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii care nu fac obiectul unor limite de captură și care nu sunt cuprinse în altă parte a tabelului

PARTEA C

Zone închise sau cu restricții

1.

Restricții la pescuitul cu unelte tractate

Este interzis pe parcursul întregului an pescuitul cu orice unealtă tractată în zona geografică delimitată de unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor poziții, care se măsoară în conformitate cu sistemul de coordonate WGS84:

54°23′ N, 14°35′ E

54°21′ N, 14°40′ E

54°17′ N, 14°33′ E

54°07′ N, 14°25′ E

54°10′ N, 14°21′ E

54°14′ N, 14°25′ E

54°17′ N, 14°17′ E

54°24′ N, 14°11′ E

54°27′ N, 14°25′ E

54°23′ N, 14°35′ E

2.   Restricții la pescuitul de somon și păstrăv de mare

2.1.

Se interzice pescuitul dirijat de somon (Salmo salar) sau păstrăv de mare (Salmo trutta):

(a)

în perioada 1 iunie-15 septembrie a fiecărui an în apele din subdiviziunile 22-31;

(b)

în perioada 15 iunie-30 septembrie a fiecărui an în apele din subdiviziunea 32.

2.2.

Zona de interdicție în cursul sezonului închis este dincolo de patru mile marine măsurate de la liniile de bază.

2.3.

Se permite reținerea la bord a somonului (Salmo salar) sau a păstrăvului de mare (Salmo trutta) capturat cu taliane.

3.   Măsuri specifice pentru Golful Riga

3.1.

Pentru a pescui în subdiviziunea 28-1, navele trebuie să dețină o autorizație de pescuit emisă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

3.2.

Statele membre se asigură că navele cărora li s-au emis autorizațiile de pescuit prevăzute la punctul 3.1 sunt incluse într-o listă care cuprinde numele și numărul de înmatriculare intern și care este disponibilă public pe un site, a cărui adresă este furnizată Comisiei și statelor membre de către fiecare stat membru.

3.3.

Navele incluse în listă îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

puterea totală a motorului (kW) navelor din liste nu trebuie să o depășească pe cea constatată pentru fiecare stat membru în perioada 2000-2001 în subdiviziunea 28-1; și

(b)

puterea motorului unei nave nu trebuie să depășească niciodată 221 kW.

3.4.

Orice navă individuală din lista prevăzută la punctul 3.2 poate fi înlocuită de altă navă sau de alte nave, cu condiția ca:

(a)

o astfel de înlocuire să nu conducă la o creștere a puterii totale a motorului indicate la punctul 3.3 litera (a) pentru statul membru în cauză; și

(b)

puterea motorului oricărei nave de înlocuire să nu depășească niciodată 221 kW.

3.5.

Un motor al oricărei nave individuale incluse în lista prevăzută la punctul 3.2 poate fi înlocuit, cu condiția ca:

(a)

prin înlocuirea unui motor să nu se atingă niciodată o putere de peste 221 kW a motorului navei; și

(b)

puterea motorului de înlocuire să nu fie de așa natură încât înlocuirea să conducă la o creștere a puterii totale a motorului indicate la punctul 3.3 litera (a) pentru statul membru în cauză.

3.6.

În subdiviziunea 28-1, pescuitul cu traule este interzis în apele cu o adâncime mai mică de 20 m.

4.   Zone cu restricții de pescuit

4.1.

În perioada 1 mai-31 octombrie a fiecărui an, se interzice orice activitate de pescuit în zonele delimitate de unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor poziții, care se măsoară în conformitate cu sistemul de coordonate WGS84:

(a)

Zona 1:

55°45′ N, 15°30′ E

55°45′ N, 16°30′ E

55°00′ N, 16°30′ E

55°00′ N, 16°00′ E

55°15′ N, 16°00′ E

55°15′ N, 15°30′ E

55°45′ N, 15°30′ E

(b)

Zona 2:

55°00′ N, 19°14′ E

54°48′ N, 19°20′ E

54°45′ N, 19°19′ E

54°45′ N, 18°55′ E

55°00′ N, 19°14′ E

(c)

Zona 3:

56°13′ N, 18°27′ E

56°13′ N, 19°31′ E

55°59′ N, 19°13′ E

56°03′ N, 19°06′ E

56°00′ N, 18°51′ E

55°47′ N, 18°57′ E

55°30′ N, 18°34′ E

56°13′ N, 18°27′ E

4.2.

Pescuitul dirijat de somon cu setci simple, plase de încurcare și setci cu sirec având o dimensiune a ochiului de plasă egală sau mai mare de 157 mm sau cu paragate flotante este permis. Nu este permisă păstrarea la bord a altor unelte.

4.3.

Pescuitul dirijat de cod cu uneltele menționate la punctul 5.2 este interzis.

5.   Restricții privind pescuitul de cambulă și de calcan

5.1.

Este interzisă reținerea la bord a următoarelor specii de pește, atunci când sunt capturate în zonele geografice și în cursul perioadelor menționate mai jos:

Specie

Zone geografice

Perioadă

Cambulă

Subdiviziunile 26-29 la sud de 59°30′ N

15 februarie-15 mai

Subdiviziunea 32

15 februarie-31 mai

Calcan

Subdiviziunile 25, 26 și 28 la sud de 56°50′ N

1 iunie-31 iulie

5.2.

Este interzis pescuitul dirijat cu traule, năvoade daneze sau unelte similare având o dimensiune a ochiului de plasă al sacului de traul egală sau mai mare de 90 mm sau cu setci simple, plase de încurcare sau setci cu sirec având o dimensiune a ochiului de plasă egală sau mai mare de 90 mm. Capturile accidentale de cambulă și calcan pot fi reținute la bord și debarcate în limita unui procent de 10 % în greutate în viu din captura totală reținută la bord pe parcursul perioadelor menționate la punctul 6.1.

6.   Restricții privind pescuitul anghilei

Este interzisă reținerea la bord a anghilelor capturate cu orice unelte active. În cazul în care sunt capturate accidental, anghilele sunt eliberate imediat înapoi în mare nevătămate.


(1)  Utilizarea beam-traulului nu este autorizată.

(2)  Capturile pot consta, până la 45 %, în hering în greutate în viu.

(3)  Este interzisă utilizarea setcilor, a plaselor de încurcare sau a setcilor cu sirec de peste 9 km pentru navele cu o lungime totală mai mică de 12 m și de peste 21 km pentru navele cu o lungime totală mai mare de 12 m. Timpul maxim de scufundare pentru astfel de unelte este de 48 de ore, cu excepția cazului în care se pescuiește sub strat de gheață.


ANEXA IX

MAREA MEDITERANĂ

PARTEA A

Dimensiunile minime de referință pentru conservare

Specie

Întreaga zonă

Biban (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Diplodus annularis

12 cm

Hiena mării (Diplodus puntazzo)

18 cm

Diplodus sargus

23 cm

Diplodus vulgaris

18 cm

Hamsie (Engraulis encrasicolus)

9 cm (1)

Epinephelus spp.

45 cm

Lithognathus mormyrus

20 cm

Merluciu (Merluccius merluccius)

20 cm

Specii de barbun (Mullus spp.)

11 cm

Pagellus acarne

17 cm

Pagel argintiu (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Sparid (Pagellus erythrinus)

15 cm

Pagel argintiu (Pagrus pagrus)

18 cm

Meru cenușiu (Polyprion americanus)

45 cm

Sardină marocană (Sardina pilchardus)

11 cm (2), (4)

Macrou (Scomber spp.)

18 cm

Limbă-de-mare comună (Solea vulgaris)

20 cm

Sparus aurata

20 cm

Stavrid (Trachurus spp.)

15 cm

Langustină (Nephrops norvegicus)

20 mm LC (3)

70 mm LT (3)

Homar (Homarus gammarus)

105 mm LC (3)

300 mm LT (3)

Languste (Palinuridae)

90 mm LC (3)

Crevete roz de larg (Parapenaeus longirostris)

20 mm LC (3)

Scoici comestibile (Pecten jacobeus)

10 cm

Venerupis spp.

25 mm

Venus spp.

25 mm

PARTEA B

Dimensiunile ochiurilor de plasă

1.

Dimensiunile de bază ale ochiurilor de plasă pentru uneltele tractate

În Marea Mediterană, se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă.

Dimensiunea ochiului de plasă (5)

Zone geografice

Condiții

Sac de traul cu ochiuri pătrate de cel puțin 40 mm (6)

Întreaga zonă

La cererea justificată corespunzător a proprietarului navei, poate fi utilizat un sac de traul cu ochiuri rombice de 50 mm2 în locul sacului de traul cu ochiuri pătrate de 40 mm

Cel puțin 20 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de sardine și hamsie

2.

Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru uneltele de perimetru

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 14 mm

Întreaga zonă

Nu există

3.

Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru plase fixe

În Marea Mediterană, se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru setcile fixe de fund.

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 16 mm

Întreaga zonă

Nu există

4.

Derogările existente de la dispozițiile prevăzute la punctele 1, 2 și 3 pentru unelte filtrante înconjurătoare de navă și năvoade de plajă care sunt afectate de un plan de gestionare menționat la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 și emise în temeiul articolului 9 din regulamentul respectiv se aplică în continuare în afara cazului în care se prevede altfel prin articolul 15 din prezentul regulament.

PARTEA C

Restricții privind utilizarea uneltelor de pescuit

1.   Restricții privind utilizarea dragelor

Lățimea maximă a dragelor este de 3 m, cu excepția dragelor utilizate pentru pescuitul dirijat de bureți de mare.

2.   Restricții privind utilizarea plaselor-pungă

Lungimea plaselor-pungă și a plaselor fără cablu de punguire este limitată la 800 m, cu o adâncime de scufundare de 120 m, cu excepția plaselor-pungă utilizate pentru pescuitul dirijat de ton.

3.   Restricții privind utilizarea plaselor fixe

3.1.

Este interzisă utilizarea următoarelor plase fixe:

(a)

o setcă cu sirec cu o adâncime de scufundare de peste 4 m;

(b)

o setcă fixă de fund sau o setcă compusă cu o adâncime de scufundare de peste 10 m, cu excepția cazului în care astfel de plase sunt mai scurte de 500 m, caz în care este permisă o adâncime de scufundare de maximum 30 m.

3.2.

Este interzisă utilizarea tuturor setcilor simple, a plaselor de încurcare sau a setcilor cu sirec fabricate cu o grosime a firului mai mare de 0,5 mm.

3.3.

Este interzisă deținerea la bord sau instalarea setcilor compuse de peste 2 500 m și a tuturor setcilor simple, a plaselor de încurcare sau a setcilor cu sirec de peste 6 000 m.

4.

Restricții privind utilizarea paragatelor

4.1.

Este interzis pentru navele de pescuit cu paragate de fund să dețină la bord sau să utilizeze mai mult de 5 000 de cârlige, cu excepția navelor care efectuează campanii de pescuit de peste 3 zile, care pot să transporte la bord sau să instaleze maximum 7 000 de cârlige.

4.2.

Este interzis pentru navele de pescuit cu paragate de suprafață să dețină la bord sau să utilizeze un număr de cârlige mai mare decât numărul de cârlige pe navă stabilit în continuare:

(a)

2 500 de cârlige pentru pescuitul dirijat de pește-spadă; și

(b)

5 000 de cârlige pentru pescuitul dirijat de ton alb.

4.3.

O navă care efectuează campanii de pescuit de peste 2 zile poate deține la bord un număr echivalent de cârlige de rezervă.

5.

Restricții privind utilizarea de vârșe și coșuri

Este interzis să se dețină la bord sau să se instaleze mai mult de 250 de vârșe sau coșuri pe navă pentru a captura crustacee de apă adâncă.

6.

Restricții privind pescuitul dirijat de pagel argintiu

Este interzis pescuitul dirijat de pagel argintiu (Pagellus bogaraveo) cu următoarele unelte:

setci simple, plase de încurcare sau setci cu sirec având o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 100 mm;

paragate cu cârlige având o lungime totală mai mică de 3,95 cm și o lățime mai mică de 1,65 cm.

7.

Restricții la pescuitul cu lansatoare de harpoane

Se interzice pescuitul cu lansatoare de harpoane, dacă sunt utilizate împreună cu aparate de respirat sub apă (plămân subacvatic) sau noaptea, de la apus până la răsărit.


(1)  Statele membre pot converti dimensiunea minimă de referință pentru conservare în 110 indivizi pe kilogram.

(2)  Statele membre pot converti dimensiunea minimă de referință pentru conservare în 55 indivizi pe kilogram.

(3)  LC – lungimea carapacei; LT – lungimea totală.

(4)  Această dimensiune minimă de referință pentru conservare nu se aplică alevinilor de sardină marocană debarcați pentru consum uman, în cazul în care sunt capturați cu unelte filtrante înconjurătoare de navă sau năvoade de plajă și cu autorizație, în conformitate cu dispozițiile naționale prevăzute într-un plan de gestionare menționat la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, cu condiția ca stocul respectiv de sardină marocană să se afle în limitele biologice de siguranță.

(5)  Este interzisă utilizarea de plase cu o grosime a firului mai mare de 3 mm sau cu fir multiplu sau de plase cu grosimea firului mai mare de 6 mm în orice parte a unui traul de fund.

(6)  Numai un singur tip de plasă (fie de 40 mm cu ochiuri pătrate, fie de 50 mm cu ochiuri rombice) poate fi păstrat la bord sau utilizat.


ANEXA X

MAREA NEAGRĂ

PARTEA A

Dimensiunile minime de referință pentru conservare

Specie

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

Calcan (Psetta maxima)

45 cm

PARTEA B

Dimensiunile ochiurilor de plasă

1.   Dimensiunile de bază ale ochiurilor de plasă pentru unelte tractate pentru stocurile demersale

În Marea Neagră, se folosesc următoarele dimensiuni ale ochiurilor de plasă:

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 40 mm

Întreaga zonă

La cererea justificată corespunzător a proprietarului navei, poate fi utilizat un sac de traul cu ochiuri rombice de 50 mm (1) în locul sacului de traul cu ochiuri pătrate de 40 mm

2.   Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru plase fixe

În Marea Neagră se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru plasele fixe:

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 400 mm

Întreaga zonă

Setci fixe de fund, atunci când sunt utilizate pentru capturarea calcanului

3.   Restricții privind utilizarea traulelor și dragelor

Este interzisă utilizarea traulelor și a dragelor la adâncimi de peste 1 000 m.


(1)  Numai un singur tip de plasă (fie de 40 mm cu ochiuri pătrate, fie de 50 mm cu ochiuri rombice) poate fi păstrat la bord sau utilizat.


ANEXA XI

APELE UNIUNII DIN OCEANUL INDIAN ȘI DIN OCEANUL ATLANTIC DE VEST

PARTEA A

1.   Dimensiunile de bază ale ochiurilor de plasă pentru uneltele tractate

În apele Uniunii din Oceanul Indian și din Oceanul Atlantic de Vest se aplică următoarele dimensiuni ale ochiurilor de plasă:

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 100 mm

Toate apele din largul coastei Guyanei Franceze aflate sub jurisdicția și suveranitatea Franței

Nu există

Cel puțin 45 mm

Toate apele din largul coastei Guyanei Franceze aflate sub jurisdicția și suveranitatea Franței

Pescuit dirijat de creveți (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

2.   Dimensiunile de bază ale ochiului de plasă pentru uneltele de perimetru

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 14 mm

Întreaga zonă

Nu există

PARTEA B

Zone închise sau cu restricții

Restricții privind activitățile de pescuit în zona de 24 de mile în jurul Mayotte

Este interzisă utilizarea de către nave a oricăror plase-pungă pentru pescuitul de ton și de specii similare pe o rază de 24 de mile marine de la coastele Mayotte, măsurate de la liniile de bază de la care sunt măsurate apele teritoriale.


ANEXA XII

ZONA DE REGLEMENTARE A CPANE

PARTEA A

Dimensiuni minime de referință pentru conservare

Specie

CPANE

Eglefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Mihalț-de-mare (Molva molva)

63 cm

Mihalț-de-mare albastru (Molva dipterygia)

70 cm

Macrou (Scomber spp.)

30 cm

Hering (Clupea harengus)

20 cm

PARTEA B

Dimensiuni ale ochiurilor de plasă

1.   Dimensiuni ale ochiului de plasă de bază pentru unelte tractate

În zona de reglementare CPANE se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru sacul de traul.

Dimensiunea ochiului de plasă pentru sacul de traul

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 100 mm

Întreaga zonă

Nu există

Cel puțin 35 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de putasu

Cel puțin 32 mm

ICES Subzonele 1 și 2

Pescuit dirijat de crevete nordic (Pandalus borealis).

Se montează o sită de sortare cu un spațiu maxim între bare de 22 mm

Cel puțin 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de macrou, capelin și argentină

2.   Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru plase fixe

În zona de reglementare CPANE se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru plasele fixe.

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 220 mm

Întreaga zonă

Nu există

PARTEA C

Zone închise sau cu restricții

1.   Măsuri pentru pescuitul de sebastă în Marea Irminger și în apele adiacente

1.1.

Este interzisă capturarea de sebastă în apele internaționale din subzona ICES 5 și în apele Uniunii din subzonele ICES 12 și 14.

Prin derogare de la primul paragraf, este permisă capturarea de sebastă de la 11 mai la 31 decembrie în zona delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84 (denumite în continuare „zona de conservare a sebastei”):

64°45′ N, 28°30′ V

62°50′ N, 25°45′ V

61°55′ N, 26°45′ V

61°00′ N, 26°30′ V

59°00′ N, 30°00′ V

59°00′ N, 34°00′ V

61°30′ N, 34°00′ V

62°50′ N, 36°00′ V

64°45′ N, 28°30′ V.

1.2.

În pofida punctului 1.1, pescuitul de sebastă poate fi permis, în temeiul unui act juridic al Uniunii, în afara zonei de conservare a sebastei din Marea Irminger și în apele adiacente de la 11 mai la 31 decembrie în fiecare an pe baza unui aviz științific și cu condiția ca CPANE să fi stabilit un plan de redresare pentru sebasta din respectiva zonă geografică. Participă la această activitate de pescuit doar navele Uniunii care au fost autorizate în mod corespunzător de statul membru de pavilion și care au transmis Comisiei notificarea în conformitate cu dispozițiile articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

1.3.

Este interzisă utilizarea traulelor cu o dimensiune a ochiurilor de plasă mai mică de 100 mm.

1.4.

Factorul de conversie care se aplică prezentării eviscerate și decapitate, inclusiv prezentării tăierii de tip japonez, a sebastei capturate în această zonă de pescuit este 1,70.

1.5.

Comandanții navelor de pescuit implicate în activități de pescuit în afara zonei de conservare a sebastei transmit zilnic raportul de capturi prevăzut la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 după încheierea operațiunilor de pescuit din ziua calendaristică respectivă. Raportul indică capturile de la bord efectuate de la ultima comunicare a capturilor.

1.6.

În plus față de articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010, autorizația de pescuit pentru sebastă este valabilă numai în cazul în care rapoartele transmise de către nave sunt în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din regulamentul respectiv și sunt consemnate în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din același regulament.

1.7.

Rapoartele menționate la punctul 1.6 se realizează în conformitate cu normele relevante.

2.   Norme speciale pentru protejarea mihalțului-de-mare albastru

2.1.

În perioada 1 martie-31 mai a fiecărui an este interzisă reținerea la bord a oricărei cantități de mihalț-de-mare albastru care depășește 6 tone pentru fiecare campanie de pescuit în zonele diviziunii ICES 6a delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

(a)

marginea platformei continentale a Scoției

59°58′ N, 07°00′ V

59°55′ N, 06°47′ V

59°51′ N, 06°28′ V

59°45′ N, 06°38′ V

59°27′ N, 06°42′ V

59°22′ N, 06°47′ V

59°15′ N, 07°15′ V

59°07′ N, 07°31′ V

58°52′ N, 07°44′ V

58°44′ N, 08°11′ V

58°43′ N, 08°27′ V

58°28′ N, 09°16′ V

58°15′ N, 09°32′ V

58°15′ N, 09°45′ V

58°30′ N, 09°45′ V

59°30′ N, 07°00′ V

59°58′ N, 07°00′ V;

(b)

marginea Rosemary Bank

60°00′ N, 11°00′ V

59°00′ N, 11°00′ V

59°00′ N, 09°00′ V

59°30′ N, 09°00′ V

59°30′ N, 10°00′ V

60°00′ N, 10°00′ V

60°00′ N, 11°00′ V

fără a include zona delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, măsurate în conformitate cu sistemul WGS84:

59°15′ N, 10°24′ V

59°10′ N, 10°22′ V

59°08′ N, 10°07′ V

59°11′ N, 09°59′ V

59°15′ N, 09°58′ V

59°22′ N, 10°02′ V

59°23′ N, 10°11′ V

59°20′ N, 10°19′ V

59°15′ N, 10°24′ V.

2.2.

În cazul în care mihalțul-de-mare albastru face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică punctul 2.1.

Este interzis pescuitul mihalțului-de-mare albastru utilizând orice unelte de pescuit în perioada și în zonele menționate la punctul 2.1.

2.3.

Atunci când o navă de pescuit intră sau iese din zonele menționate la punctul 2.1, comandantul acesteia consemnează în jurnalul de bord data, ora și locul intrării și ieșirii.

2.4.

În ambele zone menționate la punctul 2.1, în cazul în care o navă atinge cantitatea de 6 tone de mihalț-de-mare albastru, aceasta:

(a)

încetează imediat pescuitul și iese din zona în care se află;

(b)

nu poate reintra în niciuna dintre zone înainte de debarcarea capturii de la bord;

(c)

nu poate arunca în mare nicio cantitate de mihalț-de-mare.

2.5.

Observatorii menționați la articolul 16 din Regulamentul (UE) 2016/2336care sunt numiți pe navele de pescuit prezente în una dintre zonele menționate la punctul 1, pentru eșantionarea adecvată a capturilor de mihalț-de-mare albastru, măsoară peștele din eșantioane și determină stadiul de maturitate sexuală a peștilor din subeșantion. Pe baza avizului CSTEP, statele membre stabilesc protocoale detaliate de eșantionare și de colaționare a rezultatelor.

2.6.

În perioada 15 februarie-15 aprilie a fiecărui an se interzice utilizarea traulelor de fund, a paragatelor și a setcilor într-o zonă delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

60°58,76′ N, 27°27,32′ V

60°56,02′ N, 27°31,16′ V

60°59,76′ N, 27°43,48′ V

61°03,00′ N, 27°39,41′ V

60°58,76′ N, 27°27,32′ V.

3.   Măsuri pentru pescuitul de sebastă în apele internaționale din subzonele ICES 1 și 2

3.1.

Pescuitul dirijat de sebastă în apele internaționale din subzonele ICES 1 și 2 este permis doar în perioada cuprinsă între 1 iulie și 31 decembrie a fiecărui an pentru nave care au mai fost implicate anterior în pescuitul de sebastă în zona de reglementare a CPANE.

3.2.

Navele își limitează capturile accidentale de sebastă în cadrul altor activități de pescuit la maximum 1 % din captura totală reținută la bord.

3.3.

Factorul de conversie care se aplică prezentării eviscerate și decapitate, inclusiv prezentării tăierii de tip japonez, a sebastei capturate în această zonă de pescuit este 1,70.

3.4.

Prin derogare de la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010, comandanții navelor de pescuit implicate în astfel de activități de pescuit își raportează capturile zilnic.

3.5.

În plus față de articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010, autorizația de pescuit pentru sebastă este valabilă numai în cazul în care rapoartele transmise de către nave sunt în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din regulamentul respectiv și sunt consemnate în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din același regulament.

3.6.

Statele membre asigură colectarea informațiilor științifice de către observatori științifici prezenți la bordul navelor aflate sub pavilionul lor. Informațiile colectate includ cel puțin date reprezentative privind compoziția în funcție de sex, vârstă și lungime, pe adâncimi. Aceste informații sunt raportate ICES de către autoritățile competente din statele membre.

3.7.

Comisia informează statele membre asupra datei la care secretariatul CPANE notifică părților contractante la CPANE că a fost utilizată integral captura totală admisibilă (TAC). De la data respectivă, statele membre interzic pescuitul dirijat de sebastă pentru navele aflate sub pavilionul lor.

4.   Caseta pentru eglefin din Rockall în subzona ICES 6

Orice activitate de pescuit, cu excepția celui cu paragate, este interzisă în zonele delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care sunt măsurate în conformitate cu sistemul WGS84:

57°00′ N, 15°00′ V

57°00′ N, 14°00′ V

56°30′ N, 14°00′ V

56°30′ N, 15°00′ V

57°00′ N, 15°00′ V.

PARTEA D

Zone închise pentru protecția habitatului sensibil

1.

Se interzic traularea de fund și pescuitul cu unelte de pescuit fixe, inclusiv setci fixe de fund și paragate de fund, în următoarele zone, delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

Parte din dorsala Reykjanes:

55°04,5327′ N, 36°49,0135′ V

55°05,4804′ N, 35°58,9784′ V

54°58,9914′ N, 34°41,3634′ V

54°41,1841′ N, 34°00,0514′ V

54°00′ N, 34°00′ V

53°54,6406′ N, 34°49,9842′ V

53°58,9668′ N, 36°39,1260′ V

55°04,5327′ N, 36°49,0135′ V

Zona de nord a dorsalei medio-atlantice:

59°45′ N, 33°30′ V

57°30′ N, 27°30′ V

56°45′ N, 28°30′ V

59°15′ N, 34°30′ V

59°45′ N, 33°30′ V

Zona mediană a dorsalei medio-atlantice (zona de fractură Charlie-Gibbs și regiunea frontală subpolară):

53°30′ N, 38°00′ V

53°30′ N, 36°49′ V

55°04,5327′ N, 36°49′ V

54°58,9914′ N, 34°41,3634′ V

54°41,1841′ N, 34°00′ V

53°30′ N, 30°00′ V

51°30′ N, 28°00′ V

49°00′ N, 26°30′ V

49°00′ N, 30°30′ V

51°30′ N, 32°00′ V

51°30′ N, 38°00′ V

53°30′ N, 38°00′ V

Zona de sud a dorsalei medio-atlantice:

44°30′ N, 30°30′ V

44°30′ N, 27°00′ V

43°15′ N, 27°15′ V

43°15′ N, 31°00′ V

44°30′ N, 30°30′ V

Altair Seamounts:

45°00′ N, 34°35′ V

45°00′ N, 33°45′ V

44°25′ N, 33°45′ V

44°25′ N, 34°35′ V

45°00′ N, 34°35′ V

Antialtair Seamounts:

43°45′ N, 22°50′ V

43°45′ N, 22°05′ V

43°25′ N, 22°05′ V

43°25′ N, 22°50′ V

43°45′ N, 22°50′ V

Bancul Hatton:

59°26′ N, 14°30′ V

59°12′ N, 15°08′ V

59°01′ N, 17°00′ V

58°50′ N, 17°38′ V

58°30′ N, 17°52′ V

58°30′ N, 18°22′ V

58°03′ N, 18°22′ V

58°03′ N, 17°30′ V

57°55′ N, 17°30′ V

57°45′ N, 19°15′ V

58°11,15′ N, 18°57,51′ V

58°11,57′ N, 19°11,97′ V

58°27,75′ N, 19°11,65′ V

58°39,09′ N, 19°14,28′ V

58°38,11′ N, 19°01,29′ V

58°53,14′ N, 18°43,54′ V

59°00,29′ N, 18°01,31′ V

59°08,01′ N, 17°49,31′ V

59°08,75′ N, 18°01,47′ V

59°15,16′ N, 18°01,56′ V

59°24,17′ N, 17°31,22′ V

59°21,77′ N, 17°15,36′ V

59°26,91′ N, 17°01,66′ V

59°42,69′ N, 16°45,96′ V

59°20,97′ N, 15°44,75′ V

59°21′ N, 15°40′ V

59°26′ N, 14°30′ V

Nord-vestul Rockall:

57°00′ N, 14°53′ V

57°37′ N, 14°42′ V

57°55′ N, 14°24′ V

58°15′ N, 13°50′ V

57°57′ N, 13°09′ V

57°50′ N, 13°14′ V

57°57′ N, 13°45′ V

57°49′ N, 14°06′ V

57°29′ N, 14°19′ V

57°22′ N, 14°19′ V

57°00′ N, 14°34′ V

56°56′ N, 14°36′ V

56°56′ N, 14°51′ V

57°00′ N, 14°53′ V

Sud-vestul Rockall (Empress of Britain Bank):

Zona 1

56°24′ N, 15°37′ V

56°21′ N, 14°58′ V

56°04′ N, 15°10′ V

55°51′ N, 15°37′ V

56°10′ N, 15°52′ V

56°24′ N, 15°37′ V

Zona 2

55°56,90′ N -16°11,30′ V

55°58,20′ N -16°11,30′ V

55°58,30′ N -16°02,80′ V

55°56,90′ N -16°02,80′ V

55°56,90′ N -16°11,30′ V

Zona 3

55°49,90′ N -15°56,00′ V

55°48,50′ N -15°56,00′ V

55°48,30′ N -15°50,60′ V

55°49,60′ N -15°50,60′ V

55°49,90′ N -15°56,00′ V

Edora’s bank

56°26,00′ N -22°26,00′ V

56°28,00′ N -22°04,00′ V

56°16,00′ N -21°42,00′ V

56°05,00′ N -21°40,00′ V

55°55,00′ N -21°47,00′ V

55°45,00′ N -22°00,00′ V

55°43,00′ N -23°14,00′ V

55°50,00′ N -23°16,00′ V

56°05,00′ N -23°06,00′ V

56°18,00′ N -22°43,00′ V

56°26,00′ N -22°26,00′ V

Southwest Rockall Bank

Zona 1

55°58,16′ N -16°13,18′ V

55°58,24′ N -16°02,56′ V

55°54,86′ N -16°05,55′ V

55°58,16′ N -16°13,18′ V

Zona 2

55°55,86′ N -15°40,84′ V

55°51,00′ N -15°37,00′ V

55°47,86′ N -15°53,81′ V

55°49,29′ N -15°56,39′ V

55°55,86′ N -15°40,84′ V

Hatton-Rockall Basin

Zona 1

58°00,15′ N -15°27,23′ V

58°00,15′ N -15°38,26′ V

57°54,19′ N -15°38,26′ V

57°54,19′ N -15°27,23′ V

58°00,15′ N -15°27,23′ V

Zona 2

58°06,46′ N -16°37,15′ V

58°15,93′ N -16°28,46′ V

58°06,77′ N -16°10,40′ V

58°03,43′ N -16°10,43′ V

58°01,49′ N -16°25,19′ V

58°02,62′ N -16°36,96′ V

58°06,46′ N -16°37,15′ V

Hatton Bank 2

Zona 1

57°51,76′ N -18°05,87′ V

57°55,00′ N -17°30,00′ V

58°03,00′ N -17°30,00′ V

57°53,10′ N -16°56,33′ V

57°35,11′ N -18°02,01′ V

57°51,76′ N -18°05,87′ V

Zona 2

57°59,96′ N -19°05,05′ V

57°45,00′ N -19°15,00′ V

57°50,07′ N -18°23,82′ V

57°31,13′ N -18°21,28′ V

57°14,09′ N -19°28,43′ V

57°02,21′ N -19°27,53′ V

56°53,12′ N -19°28,97′ V

56°50,22′ N -19°33,62′ V

56°46,68′ N -19°53,72′ V

57°00,04′ N -20°04,22′ V

57°10,31′ N -19°55,24′ V

57°32,67′ N -19°52,64′ V

57°46,68′ N -19°37,86′ V

57°59,96′ N -19°05,05′ V

Logachev Mound

55°17′ N, 16°10′ V

55°34′ N, 15°07′ V

55°50′ N, 15°15′ V

55°33′ N, 16°16′ V

55°17′ N, 16°10′ V

Vestul Rockall Mound:

57°20′ N, 16°30′ V

57°05′ N, 15°58′ V

56°21′ N, 17°17′ V

56°40′ N, 17°50′ V

57°20′ N, 16°30′ V

2.

În cazul în care, în cursul activităților de pescuit în zonele de pescuit de fund noi și actuale din zona de reglementare a CPANE, cantitatea de corali vii sau de bureți vii capturați pe tip de echipament depășește 60 kg de corali vii și/sau 800 kg de bureți vii, nava informează statul său de pavilion, încetează pescuitul și se deplasează la minimum 2 mile marine de poziția dovedită prin probe a fi cea mai apropiată de locul exact în care a fost făcută respectiva captură.

ANEXA XIII

MĂSURI DE ATENUARE PENTRU REDUCEREA CAPTURILOR ACCIDENTALE DE SPECII SENSIBILE

Se aplică următoarele măsuri pentru monitorizarea și reducerea capturilor accidentale de specii sensibile:

1.

Măsurile stabilite în părțile A, B și C.

2.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a colecta date științifice privind capturile accidentale de specii sensibile.

3.

Ca urmare a unor dovezi științifice, validate de ICES, CSTEP sau în cadrul CGPM, ale impactului negativ al uneltelor de pescuit asupra speciilor sensibile, statele membre prezintă recomandări comune pentru măsuri de atenuare suplimentare vizând reducerea capturilor accidentale din speciile în cauză sau într-o zonă în cauză pe baza articolului 15 din prezentul regulament.

4.

Statele membre monitorizează și evaluează eficacitatea măsurilor de atenuare stabilite în prezenta anexă.

PARTEA A

Cetacee

1.   Activități de pescuit în care utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare este obligatorie

1.1.

Se interzice navelor cu o lungime totală de 12 m sau mai mare să utilizeze uneltele de pescuit în zonele specifice definite mai jos fără utilizarea simultană a unor dispozitive acustice active de intimidare.

Zonă

Unealtă

Zona Mării Baltice delimitată printr-o linie care pornește dintr-un punct al coastei suedeze situat la 13° longitudine E și se continuă în următoarele direcții consecutiv: spre sud până la 55° latitudine N, spre est până la 14° longitudine E, spre nord până la coasta Suediei și zona delimitată de o linie care pornește dintr-un punct al coastei estice a Suediei situat la 55° 30′ latitudine N și se continuă în următoarele direcții: spre est până la 15° longitudine E, spre nord până la 56° latitudine N, spre est până la 16° longitudine E și spre nord până la coasta Suediei.

Orice setcă fixă de fund sau orice plasă de încurcare

Subdiviziunea 24 a Mării Baltice (cu excepția zonei reglementate mai sus)

Orice setcă fixă de fund sau orice plasă de încurcare

Subzona ICES 4 și diviziunea ICES 3a (numai de la 1 august la 31 octombrie)

Orice setcă fixă de fund sau orice plasă de încurcare sau o combinație a acestora, a căror lungime totală nu depășește 400 m

Orice setcă fixă de fund sau orice plasă de încurcare ≥ 220 mm

Diviziunile ICES 7e, 7f, 7g, 7h și 7j

Orice setcă fixă de fund sau orice plasă de încurcare

Diviziunea ICES 7d

Orice setcă fixă de fund sau orice plasă de încurcare

1.2.

Punctul 1.1 nu se aplică în cazul operațiunilor de pescuit desfășurate exclusiv în scopul cercetării științifice care sunt efectuate cu autorizarea și sub autoritatea statului membru sau a statelor membre în cauză și care au drept obiectiv elaborarea de noi măsuri tehnice pentru a reduce capturile accidentale sau uciderea cetaceelor.

1.3.

Statele membre iau măsurile necesare pentru monitorizarea și evaluarea, prin intermediul unor studii științifice sau proiecte-pilot, a efectelor dispozitivelor acustice de intimidare în activitățile și zonele de pescuit vizate.

2.   Activitățile de pescuit care trebuie monitorizate

2.1.

Se aplică anual și se stabilesc pentru navele care arborează pavilionul respectivelor state membre și care au o lungime totală de 15 m sau mai mare programe de monitorizare a capturilor accidentale de cetacee pentru activitățile de pescuit și în condițiile definite în continuare.

Zonă

Unealtă

Subzonele ICES 6, 7 și 8

Traule pelagice (simple și duble)

Marea Mediteraneeană (la est de linia 5° 36′ longitudine vestică)

Traule pelagice (simple și duble)

Diviziunile ICES 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c și 9a

Setcă fixă de fund sau plase de încurcare cu dimensiuni ale ochiurilor de plasă egală cu sau mai mare de 80 mm

Subzona ICES 4, diviziunea ICES 6a și subzona ICES 7, cu excepția diviziunilor ICES 7c și 7k

Setci în derivă

Diviziunile ICES 3a, 3b, 3c, 3d la sud de 59° N, 3d la nord de 59° (numai de la 1 iunie la 30 septembrie), și subzonele ICES 4 și 9

Traule pelagice (simple și duble)

Subzonele ICES 6, 7, 8 și 9

Traule cu deschidere mare

Diviziunile ICES 3b, 3c și 3d

Setcă fixă de fund sau plase de încurcare cu dimensiuni ale ochiurilor de plasă egală cu sau mai mare de 80 mm

2.2.

Punctul 2.1 nu se aplică în cazul operațiunilor de pescuit desfășurate exclusiv în scopul cercetării științifice care sunt efectuate cu autorizarea și sub autoritatea statului membru sau a statelor membre în cauză și care au drept obiectiv elaborarea de noi măsuri tehnice pentru a reduce capturile accidentale sau uciderea cetaceelor.

PARTEA B

Păsări marine

În cazul în care datele menționate la punctul 2 din partea introductivă a prezentei anexe indică, în cadrul anumitor activități de pescuit, un nivel al capturilor accidentale de păsări marine care constituie o amenințare serioasă la adresa stării de conservare a păsărilor marine respective, statele membre utilizează dispozitive pentru alungarea păsărilor și/sau dispozitive cu greutăți, dacă există dovezi științifice că această utilizare are un avantaj pentru conservare în zona respectivă, și, atunci când acest lucru este practic și benefic, întind paragate pe timp de noapte, cu păstrarea unui nivel minim al iluminatului, necesar pentru siguranță.

PARTEA C

Țestoase marine

1.   Activități de pescuit în care utilizarea unui dispozitiv de excludere a țestoaselor este obligatorie

1.1.

Se interzice navelor să utilizeze uneltele de pescuit menționate mai jos în zonele specifice definite mai jos fără utilizarea simultană a unui dispozitiv de excludere a țestoaselor.

Zonă

Specie

Unealtă

Apele Uniunii din Oceanul Indian și din Oceanul Atlantic de Vest

Creveți (Penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri)

Orice traul pentru creveți

1.2.

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să stabilească norme detaliate privind descrierea dispozitivului menționat la punctul 1.1.

ANEXA XIV

SPECII PENTRU INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ÎN MATERIE DE SELECTIVITATE

Marea Nordului

Apele de nord-vest

Apele de sud-vest

Marea Baltică

Marea Mediterană

Cod

Cod

Merluciu

Cod

Merluciu

Eglefin

Eglefin

Merlan

Cambulă de Baltica

Barbun

Cod saithe

Cod saithe

Cardină albă

 

 

Merlan

Merlan

 

 

 

Cambulă de Baltica

Cambulă de Baltica