2.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/66


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1124 AL COMISIEI

din 13 martie 2019

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/1122 în ceea ce privește funcționarea registrului Uniunii având în vedere Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (1), în special articolul 12 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2019/1122 al Comisiei din 12 martie 2019 (2) stabilește normele privind funcționarea registrului Uniunii, instituit în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(2)

Toate operațiunile necesare în legătură cu perioada de conformitate cuprinsă între 2013 și 2020 ar trebui finalizate în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei (4). Întrucât Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) prevede normele pentru perioada de conformitate 2013-2020, inclusiv în ceea ce privește utilizarea creditelor internaționale generate în temeiul Protocolului de la Kyoto, regulamentul menționat se va aplica în continuare acestor operațiuni până la 1 iulie 2023, dată care reprezintă sfârșitul perioadei suplimentare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul celei de a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto. Pentru a se asigura claritatea în ceea ce privește normele aplicabile tuturor operațiunilor legate de perioada de conformitate 2013-2020 în conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE, pe de o parte, și normele aplicabile tuturor operațiunilor legate de perioada de conformitate 2021-2030 în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/842, pe de altă parte, domeniul de aplicare al dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 389/2013 care se aplică în continuare, după intrarea în vigoare a prezentului regulament, în cazul operațiunilor legate de perioada de conformitate 2013-2020, va fi limitat la scopul respectiv.

(3)

Regulamentul (UE) 2018/842 stabilește obligații pentru statele membre în ceea ce privește contribuțiile minime ale acestora pentru perioada 2021-2030 în vederea îndeplinirii obiectivului Uniunii de reducere, până în 2030, a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 30 % față de nivelurile înregistrate în 2005.

(4)

Articolul 12 din Regulamentul (UE) 2018/842 prevede că trebuie să se asigure contabilizarea precisă în registrul Uniunii a tranzacțiilor efectuate în temeiul regulamentului respectiv.

(5)

Unitățile anuale de emisii alocate ar trebui să fie emise în conturile de conformitate ale statelor membre destinate respectării obligațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/842 (denumite în continuare „conturile de conformitate ESR”), care sunt stabilite în registrul Uniunii în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2019/1122, în cantități stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842. Unitățile anuale de emisii alocate ar trebui să fie deținute doar în conturile de conformitate ESR din registrul Uniunii.

(6)

Registrul Uniunii ar trebui să permită aplicarea ciclului de conformitate în temeiul Regulamentului (UE) 2018/842, prin asigurarea proceselor de introducere a datelor anuale revizuite privind emisiile de gaze cu efect de seră în conturile de conformitate ESR în vederea stabilirii cifrei care indică starea de conformitate a contului de conformitate ESR al fiecărui stat membru pentru fiecare an dintr-o perioadă de conformitate dată și, dacă este necesar, în vederea aplicării factorului prevăzut la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/842.

(7)

Registrul Uniunii ar trebui, de asemenea, să asigure contabilizarea precisă a tranzacțiilor în temeiul articolelor 5, 6, 7 și 11 din Regulamentul (UE) 2018/842.

(8)

Regulamentul delegat (UE) 2019/1122 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) 2019/1122 se modifică după cum urmează:

1.

În preambul, se adaugă următorul text:

„având în vedere Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (*1), în special articolul 12 alineatul (1),

(*1)  JO L 156, 19.6.2018, p. 26.”"

2.

La articolul 2 se adaugă următorul paragraf:

„Prezentul regulament se aplică, de asemenea, unităților anuale de emisii alocate (AEA).”

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„12.

«tranzacție» înseamnă un proces din cadrul registrului Uniunii care presupune transferul dintr-un cont în altul al unui certificat sau al unei unități anuale de emisii alocate;”

(b)

se adaugă următoarele puncte 23 și 24:

„23.

«perioadă de conformitate cu ESR» înseamnă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2030, în care statele membre trebuie să își limiteze emisiile de gaze cu efect de seră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/842;

24.

«unitate anuală de emisii alocate» înseamnă o subdiviziune a nivelului anual de emisii alocate al unui stat membru, stabilit în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842, egală cu o tonă de dioxid de carbon echivalent.”

4.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   statele membre folosesc registrul Uniunii în scopul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul articolului 19 din Directiva 2003/87/CE și al articolului 12 din Regulamentul (UE) 2018/842. Registrul Uniunii pune la dispoziția administratorilor naționali și a titularilor de cont procesele stabilite prin prezentul regulament.”

5.

La articolul 7, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Administratorul central, autoritățile competente și administratorii naționali desfășoară numai procesele necesare pentru îndeplinirea funcțiilor care le revin în conformitate cu Directiva 2003/87/CE și cu Regulamentul (UE) 2018/842.”

6.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Deschiderea conturilor administrate de către administratorul central

(1)   Administratorul central deschide toate conturile de gestionare ETS în registrul Uniunii, contul UE de cantitate totală AEA ESR, contul de eliminare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/842 (denumit în continuare «contul de eliminare ESR»), contul UE de cantitate totală AEA anexa II, contul UE pentru rezerva de siguranță ESR și câte un cont de conformitate ESR pentru fiecare stat membru și pentru fiecare an al perioadei de conformitate.

(2)   Administratorul național desemnat în temeiul articolului 7 alineatul (1) acționează ca reprezentant autorizat al conturilor de conformitate ESR.”

7.

Se inserează următorul articol 27a:

„Articolul 27a

Închiderea contului de conformitate ESR

Administratorul central închide contul de conformitate ESR nu mai devreme de o lună de la stabilirea cifrei care indică starea de conformitate a contului respectiv în temeiul articolului 59f și după transmiterea unei notificări prealabile către titularul de cont.

La închiderea contului de conformitate ESR, administratorul central se asigură că registrul Uniunii transferă unitățile AEA rămase în contul de conformitate ESR către contul de eliminare ESR.”

8.

Se inserează următorul titlu IIA:

„TITLUL IIA

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND CONTABILIZAREA TRANZACȚIILOR CARE FAC OBIECTUL REGULAMENTELOR (UE) 2018/842 ȘI (UE) 2018/841

CAPITOLUL 1

Tranzacții care fac obiectul Regulamentului (UE) 2018/842

Articolul 59a

Crearea de AEA

(1)   La începutul perioadei de conformitate, administratorul central creează:

(a)

în contul UE de cantitate totală AEA ESR, o cantitate de AEA egală cu suma alocărilor anuale de emisii ale tuturor statelor membre pentru toți anii perioadei de conformitate, astfel cum este prevăzut la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/842 și în deciziile adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842;

(b)

în contul UE de cantitate totală AEA anexa II, o cantitate de AEA egală cu suma alocărilor anuale de emisii ale tuturor statelor membre eligibile pentru toți anii perioadei de conformitate, astfel cum este prevăzut în deciziile adoptate în temeiul articolului 4 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2018/842, pe baza procentajelor comunicate de statele membre în temeiul articolului 6 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

(2)   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii alocă fiecărei AEA, la momentul creării acesteia, un cod unic de identificare a unității.

Articolul 59b

Unitățile anuale de emisii alocate

AEA sunt valabile în scopul îndeplinirii atât a cerințelor statelor membre în materie de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2018/842, cât și a angajamentelor asumate de acestea în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2018/841. Acestea sunt transferabile numai în condițiile prevăzute la articolul 5 alineatele (1)-(5), la articolul 6, la articolul 9 alineatul (2) și la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2018/842 și la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/841.

Articolul 59c

Transferul de AEA către fiecare cont de conformitate ESR

(1)   La începutul perioadei de conformitate, administratorul central transferă din contul UE de cantitate totală AEA ESR în contul de conformitate ESR relevant o cantitate de AEA corespunzătoare alocării anuale de emisii a fiecărui stat membru pentru fiecare an, astfel cum este prevăzut la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/842 și în deciziile adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842.

(2)   În cazul în care, la închiderea contului de conformitate ESD al statului membru pentru anul 2020, în temeiul articolului 31 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, din respectivul cont de conformitate ESD depășește suma tuturor AEA, creditelor internaționale, tCER și lCER, valoarea corespunzătoare cantității de emisii în exces, înmulțită cu factorul de reducere a emisiilor indicat la articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Decizia nr. 406/2009/CE, se deduce din cantitatea de AEA transferată către contul de conformitate ESR al statului membru pentru anul 2021, în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol.

Articolul 59d

Introducerea datelor relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră

(1)   Din momentul în care datele revizuite relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră dintr-un anumit an al perioadei de conformitate devin disponibile pentru majoritatea statelor membre, administratorul central introduce în timp util cantitatea totală de emisii relevante revizuite de gaze cu efect de seră pentru fiecare stat membru, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, în contul de conformitate ESR al statului respectiv pentru anul dat al perioadei de conformitate.

(2)   De asemenea, administratorul central introduce în contul UE de cantitate totală AEA ESR suma datelor revizuite relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru toate statele membre pentru un an dat.

Articolul 59e

Calcularea soldului contului de conformitate ESR

(1)   La momentul introducerii datelor relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 59d, administratorul central se asigură că registrul Uniunii calculează soldul respectivului cont de conformitate ESR prin scăderea din suma tuturor AEA aflate în respectivul cont de conformitate ESR a cantității totale de emisii revizuite de gaze cu efect de seră din același cont de conformitate ESR, cantitate exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent.

(2)   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii afișează soldul fiecărui cont de conformitate ESR.

Articolul 59f

Stabilirea cifrelor care indică starea de conformitate

(1)   Administratorul central se asigură că, la 6 luni de la introducerea datelor relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 59d din prezentul regulament pentru anii 2025 și 2030, registrul Uniunii stabilește cifra care indică starea de conformitate pentru fiecare cont de conformitate ESR pentru anii 2021 și 2026, prin calcularea sumei tuturor AEA, a tuturor creditelor în temeiul articolului 24a din Directiva 2003/87/CE și a tuturor unităților de atenuare legate de terenuri (LMU), din care se scade cantitatea totală de emisii revizuite de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, aflată în același cont de conformitate ESR.

(2)   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii stabilește cifra care indică starea de conformitate pentru fiecare cont de conformitate ESR pentru fiecare dintre anii 2022-2025 și 2027-2030 prin calcularea sumei tuturor AEA, a tuturor creditelor în temeiul articolului 24a din Directiva 2003/87/CE și a tuturor LMU, din care se scade cantitatea totală de emisii revizuite de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, aflată în același cont de conformitate ESR, la o dată care cade la o lună de la stabilirea cifrei care indică starea de conformitate pentru anul precedent.

Administratorul central se asigură că registrul Uniunii înregistrează cifra care indică starea de conformitate pentru fiecare cont de conformitate ESR.

Articolul 59g

Aplicarea articolului 9 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2018/842

(1)   În cazul în care cifra care indică starea de conformitate, stabilită în temeiul articolului 59f din prezentul regulament, este negativă, administratorul central se asigură că registrul Uniunii transferă cantitatea în exces de emisii revizuite de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, înmulțită cu factorul de 1,08 indicat la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/842, din contul de conformitate ESR al unui stat membru pentru anul dat în contul de conformitate ESR al acestuia pentru anul următor.

(2)   În același timp, administratorul central blochează conturile de conformitate ESR ale statului membru în cauză corespunzătoare anilor rămași din perioada de conformitate.

(3)   Administratorul central modifică starea contului de conformitate ESR din «blocat» în «deschis» pentru toți anii rămași din perioada de conformitate, începând cu anul pentru care cifra care indică starea de conformitate stabilită în temeiul articolului 59f este zero sau pozitivă.

Articolul 59h

Utilizarea mecanismului de flexibilitate prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2018/842

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează un transfer de AEA din contul UE de cantitate totală AEA anexa II în contul de conformitate ESR al statului membru respectiv pentru un an dat al perioadei de conformitate. Acest tip de transfer nu se efectuează în niciunul dintre următoarele cazuri:

(a)

cererea statului membru este depusă înainte de calcularea soldului contului de conformitate ESR sau după stabilirea cifrei care indică starea de conformitate pentru anul dat;

(b)

statul membru care a formulat cererea nu figurează în anexa II la Regulamentul (UE) 2018/842;

(c)

cantitatea solicitată depășește soldul total rămas din cantitatea disponibilă pentru statul membru respectiv definită în anexa II la Regulamentul (UE) 2018/842, astfel cum este prevăzut în deciziile adoptate în temeiul articolului 4 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2018/842 și luând în considerare orice revizuire în sens descrescător a sumei în temeiul articolului 6 alineatul (3) al doilea paragraf din regulamentul respectiv;

(d)

cantitatea solicitată depășește cantitatea de emisii în exces pentru anul dat, calculată luând în considerare cantitatea de AEA transferate din contul de conformitate ESR al statului membru respectiv pentru un an dat către contul său de conformitate LULUCF în temeiul articolului 59x alineatul (3) sau al articolului 59za alineatul (2).

Articolul 59i

Împrumutul de AEA

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează un transfer de AEA către contul de conformitate ESR al statului membru respectiv pentru un an dat al perioadei de conformitate, transfer provenind din contul de conformitate ESR al aceluiași stat pentru anul următor din perioada de conformitate. Acest tip de transfer nu se efectuează în niciunul dintre următoarele cazuri:

(a)

cererea statului membru este depusă înainte de calcularea soldului contului de conformitate ESR sau după stabilirea cifrei care indică starea de conformitate pentru anul dat;

(b)

cantitatea solicitată depășește 10 % din alocarea anuală de emisii din anul următor, astfel cum este determinată în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842, pentru anii 2021-2025 și 5 % din alocarea anuală de emisii pentru anul următor, astfel cum este determinată în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842, pentru anii 2026-2029.

Articolul 59j

Reportarea de AEA

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează un transfer de AEA din contul de conformitate ESR al statului membru respectiv pentru un an dat al perioadei de conformitate în contul de conformitate ESR al aceluiași stat pentru oricare dintre anii următori ai perioadei de conformitate. Acest tip de transfer nu se efectuează în niciunul dintre următoarele cazuri:

(a)

cererea statului membru este depusă înainte de calcularea soldului contului de conformitate ESR pentru anul dat;

(b)

în ceea ce privește anul 2021, cantitatea solicitată depășește soldul pozitiv al contului, astfel cum este calculat în temeiul articolului 59e;

(c)

în ceea ce privește anii 2022-2029, cantitatea solicitată depășește soldul pozitiv al contului, astfel cum este calculat în temeiul articolului 59e din prezentul regulament, sau 30 % din alocările anuale cumulate de emisii ale statului membru până în anul respectiv, astfel cum sunt determinate în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842;

(d)

starea contului de conformitate ESR din care se inițiază transferul nu permite efectuarea transferului.

Articolul 59k

Utilizarea unităților de atenuare legate de terenuri

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează un transfer de unități de atenuare legate de terenuri (Land Mitigation Units – LMU) din contul de conformitate LULUCF al unui stat membru către contul de conformitate ESR al statului membru respectiv. Acest tip de transfer nu se efectuează în niciunul dintre următoarele cazuri:

(a)

cantitatea solicitată depășește cantitatea disponibilă de LMU eligibile pentru transferuri către contul de conformitate ESR în temeiul articolului 59x sau cantitatea rămasă;

(b)

cantitatea solicitată depășește cantitatea disponibilă conform anexei III la Regulamentul (UE) 2018/842 sau cantitatea rămasă;

(c)

cantitatea solicitată depășește cantitatea de emisii pentru anul dat din care se scade atât cantitatea de AEA pentru anul dat, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/842 și în deciziile adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din regulamentul respectiv, cât și suma tuturor AEA reportate din anii anteriori în anul curent sau în orice an ulterior în temeiul articolului 59j din prezentul regulament;

(d)

statul membru respectiv nu și-a prezentat raportul în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 privind intenția sa de a utiliza flexibilitatea prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/842;

(e)

statul membru respectiv nu a respectat Regulamentul (UE) 2018/841;

(f)

transferul este inițiat înainte de calcularea soldului contului de conformitate LULUCF al respectivului stat membru sau după determinarea cifrei care indică starea de conformitate pentru perioada de conformitate dată în temeiul articolelor 59u și 59za;

(g)

transferul este inițiat înainte de calcularea soldului contului de conformitate LULUCF al respectivului stat membru sau după determinarea cifrei care indică starea de conformitate pentru anul dat.

Articolul 59l

Transferuri ex ante din alocarea anuală de emisii a unui stat membru

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează un transfer de AEA din contul de conformitate ESR pentru un an dat al statului membru respectiv în contul de conformitate ESR al unui alt stat membru. Acest tip de transfer nu se efectuează în niciunul dintre următoarele cazuri:

(a)

în ceea ce privește anii 2021-2025, cantitatea solicitată depășește fie cinci procente din alocarea anuală de emisii pentru anul dat a statului membru care inițiază transferul, astfel cum este stabilită în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842, fie cantitatea rămasă disponibilă;

(b)

în ceea ce privește anii 2026-2030, cantitatea solicitată depășește fie zece procente din alocarea anuală de emisii pentru anul dat a statului membru care inițiază transferul, astfel cum este stabilită în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842, fie cantitatea rămasă disponibilă;

(c)

statul membru a solicitat transferul către un cont de conformitate ESR pentru un an anterior anului dat;

(d)

starea contului de conformitate ESR din care se inițiază transferul nu permite efectuarea transferului.

Articolul 59m

Transferurile efectuate după calcularea soldului contului de conformitate ESR

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează un transfer de AEA din contul de conformitate ESR pentru un an dat al statului membru respectiv în contul de conformitate ESR al unui alt stat membru. Acest tip de transfer nu se efectuează în niciunul dintre următoarele cazuri:

(a)

cererea statului membru este depusă înainte de calcularea soldului contului în temeiul articolului 59e;

(b)

cantitatea solicitată depășește fie soldul pozitiv al contului, astfel cum este calculat în temeiul articolului 59e, fie cantitatea rămasă;

(c)

starea contului de conformitate ESR din care se inițiază transferul nu permite efectuarea transferului.

Articolul 59n

Rezerva de siguranță

La introducerea datelor relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 59d din prezentul regulament pentru anul 2030, administratorul central creează în contul UE pentru rezerva de siguranță ESR o cantitate suplimentară de AEA egală cu diferența dintre 70 % din suma emisiilor revizuite pentru anul 2005 din toate statele membre, astfel cum a fost stabilită pe baza metodologiei din decizia adoptată în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/842, și suma datelor relevante revizuite privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru toate statele membre pentru anul 2030. Această cantitate este cuprinsă între 0 și 105 milioane de AEA.

Articolul 59o

Prima rundă de distribuire a rezervei de siguranță

(1)   Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează un transfer de AEA din contul UE pentru rezerva de siguranță ESR în contul de conformitate ESR al statului membru respectiv pentru orice an din perioada 2026-2030, conform solicitării statului membru. Acest tip de transfer nu se efectuează în niciunul dintre următoarele cazuri:

(a)

cererea se referă la un cont de conformitate ESR pentru un an care nu se încadrează în perioada 2026-2030;

(b)

cererea statului membru este formulată înainte de calcularea soldului pentru anul 2030;

(c)

cererea statului membru este formulată cu mai puțin de 6 săptămâni înainte de stabilirea cifrei care indică starea de conformitate pentru contul de conformitate ESR pentru anul 2026;

(d)

cererea a fost formulată de un stat membru care nu figurează în decizia publicată în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/842;

(e)

cantitatea solicitată depășește fie 20 % din surplusul total al statului membru respectiv din perioada 2013-2020, astfel cum este stabilit în decizia publicată în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/842, fie cantitatea redusă în temeiul alineatului (3) din prezentul articol, fie cantitatea rămasă disponibilă;

(f)

cantitatea de AEA vândute altor state membre în temeiul articolelor 59l și 59m depășește cantitatea de AEA achiziționate de la alte state membre în temeiul articolelor 59l și 59m;

(g)

cantitatea solicitată depășește cantitatea de emisii în exces pentru anul dat atunci când se iau în considerare următoarele:

(i)

cantitatea de AEA pentru anul dat, astfel cum este prevăzută în decizia adoptată în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842;

(ii)

cantitatea de AEA achiziționate în contul de conformitate ESR sau vândute din acest cont pentru anul dat, în temeiul articolelor 59l și 59m;

(iii)

cantitatea totală de AEA reportate din anii anteriori în anul curent sau în orice an ulterior în temeiul articolului 59j;

(iv)

cantitatea totală de AEA care poate fi împrumutată pentru anul respectiv în temeiul articolului 59i;

(v)

cantitatea de LMU eligibile pentru transferuri în conturile de conformitate ESR în temeiul articolului 59x sau cantitatea rămasă disponibilă în temeiul articolului 59m.

(2)   Cu șase săptămâni înainte de determinarea cifrei care indică starea de conformitate pentru anul 2026, administratorul central se asigură că registrul Uniunii calculează și afișează suma tuturor AEA solicitate de toate statele membre în temeiul alineatului (1).

(3)   În cazul în care suma menționată la alineatul (2) este mai mare decât cantitatea totală de AEA din contul UE pentru rezerva de siguranță ESR, administratorul central se asigură că registrul Uniunii efectuează transferul fiecărei cantități solicitate de fiecare stat membru, reduse proporțional.

(4)   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii calculează cantitatea redusă proporțional prin înmulțirea cantității solicitate cu raportul dintre cantitatea totală de AEA din contul UE pentru rezerva de siguranță ESR și cantitatea totală solicitată de toate statele membre în temeiul alineatului (1).

Articolul 59p

A doua rundă de distribuire a rezervei de siguranță

(1)   În cazul în care suma menționată la articolul 59o alineatul (2) este mai mică decât cantitatea totală de AEA din contul UE pentru rezerva de siguranță ESR, administratorul central se asigură că registrul Uniunii autorizează cereri suplimentare din partea statelor membre, cu condiția ca:

(a)

cererea statului membru să fie formulată cel mai devreme cu șase săptămâni înainte de stabilirea cifrei care indică starea de conformitate pentru anul 2026, dar nu mai târziu de 3 săptămâni înainte de stabilirea cifrei care indică starea de conformitate pentru anul 2026;

(b)

cererea să fie formulată de un stat membru care figurează în decizia publicată în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/842;

(c)

cantitatea de AEA vândute altor state membre în temeiul articolelor 59l și 59m să nu depășească cantitatea de AEA achiziționate de la alte state membre în temeiul articolelor 59l și 59m;

(d)

cantitatea transferată să nu depășească cantitatea de emisii în exces pentru anul dat atunci când se iau în considerare toate cantitățile menționate la articolul 59o alineatul (1) litera (g) și cantitatea de AEA primite în temeiul articolului 59o.

(2)   Dacă suma tuturor cererilor valabile este mai mare decât cantitatea totală rămasă, administratorul central se asigură că registrul Uniunii calculează cantitatea care trebuie transferată pentru fiecare cerere valabilă prin înmulțirea cantității totale rămase de AEA din contul UE pentru rezerva de siguranță ESR cu raportul dintre cererea respectivă și suma tuturor cererilor care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (1).

Articolul 59q

Ajustări

(1)   În cazul ajustărilor efectuate în temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842 sau în cazul oricărei alte modificări a sumei indicate la articolul 59a din prezentul regulament care ar conduce la creșterea alocării anuale de emisii a unui stat membru în timpul perioadei de conformitate, administratorul central creează cantitatea corespunzătoare de AEA în contul UE de cantitate totală AEA ESR și o transferă în contul de conformitate ESR relevant al statului membru în cauză.

(2)   În cazul ajustărilor efectuate în temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842 sau în cazul oricărei alte modificări a sumei indicate la articolul 59a din prezentul regulament care ar conduce la scăderea alocării anuale de emisii a unui stat membru în timpul perioadei de conformitate, administratorul central transferă cantitatea corespunzătoare de AEA din contul de conformitate ESR relevant al statului membru în cauză în contul de eliminare ESR.

(3)   În cazul în care un stat membru notifică o modificare în sens descendent a procentului, în temeiul articolului 6 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/842, și în urma modificării corespunzătoare a cantităților specificate în decizia adoptată în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/842, administratorul central transferă cantitatea corespunzătoare de AEA din contul UE de cantitate totală AEA anexa II în contul de eliminare ESR. Cantitatea totală disponibilă pentru statul membru respectiv în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) 2018/842 se modifică în consecință.

Articolul 59r

Transferurile de AEA reportate anterior

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează un transfer de AEA în contul de conformitate ESR al unui stat membru pentru un an dat al perioadei de conformitate, transfer provenind din contul de conformitate ESR al aceluiași stat pentru oricare dintre anii următori ai perioadei de conformitate. Acest tip de transfer nu se efectuează în cazul în care:

(a)

cantitatea solicitată depășește cantitatea de AEA reportate în temeiul articolului 59j în contul de conformitate ESR din care se prevede să se efectueze transferul;

(b)

cererea statului membru este formulată înainte de calcularea soldului sau după stabilirea cifrei care indică starea de conformitate a contului de conformitate ESR către care se prevede să se efectueze transferul.

Articolul 59s

Executarea și anularea transferurilor

(1)   Articolele 34, 35 și 55 se aplică tuturor transferurilor menționate la prezentul titlu.

(2)   Transferurile în conturile de conformitate ESR inițiate în mod eronat pot fi anulate la cererea administratorului național. În astfel de cazuri, se aplică articolul 62 alineatele (4), (6), (7) și (8).”

9.

La articolul 70, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Administratorul central se asigură că EUTL efectuează verificări automate în conformitate cu specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 75 din prezentul regulament pentru toate procesele, în vederea identificării neregulilor și a discrepanțelor, atunci când un proces propus nu respectă cerințele Directivei 2003/87/CE, ale Regulamentului (UE) 2018/842 și ale prezentului regulament.”

10.

Anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2019/1122 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

11.

Anexa XIII la Regulamentul delegat (UE) 2019/1122 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 156, 19.6.2018, p. 26.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/1122 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea registrului Uniunii (a se vedea pagina 3 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei (JO L 122, 3.5.2013, p. 1).

(5)  Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).


ANEXA I

În anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2019/1122, se adaugă următorul tabel:

Tabelul I-II: Conturi în scopul contabilizării tranzacțiilor în temeiul titlului IIA

Denumirea tipului de cont

Titularul de cont

Administratorul contului

Nr. conturilor de acest tip

AEA

Emisii contabilizate/absorbții contabilizate

LMU

MFLFA

Contul UE de cantitate totală AEA ESR

UE

Administratorul central

1

Da

Nu

Nu

Nu

Contul de eliminare ESR

UE

Administratorul central

1

Da

Nu

Da

Nu

Contul UE de cantitate totală AEA anexa II

UE

Administratorul central

1

Da

Nu

Nu

Nu

Contul UE pentru rezerva de siguranță ESR

UE

Administratorul central

1

Da

Nu

Nu

Nu

Contul de conformitate ESR

Statul membru

Administratorul central

1 pentru fiecare dintre cei 10 ani de conformitate pentru fiecare stat membru

Da

Nu

Da

Nu”


ANEXA II

În anexa XIII la Regulamentul delegat (UE) 2019/1122, se adaugă următorul punct II:

„II.   Informații privind contabilizarea tranzacțiilor în temeiul titlului IIA

Informații accesibile publicului

7.

Administratorul central face publice următoarele informații pentru fiecare cont de conformitate ESR și le actualizează în 24 de ore dacă este cazul:

(a)

informații privind statul membru care deține contul;

(b)

alocările anuale de emisii, astfel cum sunt stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/842;

(c)

starea fiecărui cont de conformitate ESR conform articolului 10;

(d)

datele relevante referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 59d;

(e)

cifra care indică starea de conformitate în temeiul articolului 59f pentru fiecare cont de conformitate ESR, după cum urmează:

(i)

A pentru conformitate;

(ii)

I pentru neconformitate;

(f)

cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră introdusă în temeiul articolului 59g;

(g)

următoarele informații privind fiecare tranzacție finalizată:

(i)

numele și codul de identificare ale titularului contului din care s-a efectuat transferul;

(ii)

numele și codul de identificare ale titularului contului de destinație al transferului;

(iii)

cantitatea de AEA implicate în tranzacție, fără codul unic de identificare a unității aferent AEA;

(iv)

codul de identificare a tranzacției;

(v)

data și ora la care s-a finalizat tranzacția (ora Europei Centrale);

(vi)

tipul de tranzacție.

Informații accesibile titularilor de cont

8.

În partea din site-ul registrului Uniunii care este accesibilă numai titularului contului de conformitate ESR, registrul Uniunii publică următoarele informații, pe care trebuie să le actualizeze în timp real:

(a)

deținerile curente de AEA, fără codul unic de identificare a unității aferent AEA;

(b)

lista tranzacțiilor propuse inițiate de respectivul titular de cont, în care, pentru fiecare tranzacție propusă, se detaliază următoarele:

(i)

elementele menționate la punctul 7 litera (g);

(ii)

data și ora la care s-a propus tranzacția (ora Europei Centrale);

(iii)

starea curentă a tranzacției propuse;

(iv)

toate codurile de răspuns transmise în urma verificărilor efectuate de registru și de EUTL;

(c)

o listă a AEA dobândite de contul respectiv ca urmare a tranzacțiilor finalizate, detaliind pentru fiecare tranzacție elementele specificate la punctul 7 litera (g);

(d)

o listă a AEA transferate din contul respectiv ca urmare a tranzacțiilor finalizate, detaliind pentru fiecare tranzacție elementele specificate la punctul 7 litera (g).”