21.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1012 AL COMISIEI

din 12 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului prin derogare de la normele privind desemnarea punctelor de inspecție și de la cerințele minime pentru posturile de inspecție la frontieră

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 62 alineatul (3) și articolul 64 alineatele (2) și (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/625 stabilește, printre altele, cadrul pentru efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale vizând animalele și mărfurile care intră în Uniune din țări terțe pentru a verifica conformitatea cu legislația Uniunii în vederea protejării sănătății umane, animale și a plantelor, a bunăstării animalelor și, în ceea ce privește organismele modificate genetic (OMG) și produsele de protecție a plantelor, protecția mediului. El prevede că trebuie efectuate controale oficiale asupra anumitor transporturi de animale și de mărfuri la postul de inspecție la frontieră corespunzător primei sosiri în Uniune. În acest scop, statele membre trebuie să desemneze posturi de inspecție la frontieră.

(2)

Regulamentul (UE) 2017/625 prevede că statele membre trebuie să anunțe Comisia înainte de desemnarea posturilor de inspecție la frontieră, astfel încât Comisia să poată verifica și, dacă este necesar, să efectueze controale pentru a verifica dacă ele respectă cerințele minime pentru desemnarea menționată în regulamentul respectiv. Regulamentul (UE) 2017/625 abilitează Comisia să stabilească anumite norme detaliate cu privire la aceste cerințe minime. Aceste norme detaliate au fost stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1014 al Comisiei (2) (denumite în continuare în mod colectiv „cerințele minime”). Regulamentul (UE) 2017/625 prevede, de asemenea, că statele membre trebuie să retragă desemnarea postului de inspecție la frontieră în cazul în care acesta încetează să mai respecte cerințele pentru desemnare în cazul tuturor sau al anumitor categorii de animale și mărfuri pentru care desemnarea a fost efectuată.

(3)

Cu toate acestea, în cazul în care retragerea desemnării a fost parțială deoarece se referea la o categorie specifică de animale ori de mărfuri sau la toate categoriile de animale sau de mărfuri în cazul în care postul de inspecție la frontieră a fost desemnat pentru categorii de animale și mărfuri, statelor membre ar trebui să li se permită să redesemneze postul de inspecție la frontieră pentru acele categorii de animale sau mărfuri pentru care desemnarea a fost retrasă fără a avea mai întâi obligația de a oferi Comisiei posibilitatea de a efectua controale pentru a verifica respectarea cerințelor minime. În astfel de cazuri, abordarea neconformității nu ar trebui să implice acțiuni la fel de ample precum cele necesare pentru a desemna pentru prima dată un post de inspecție la frontieră. Prin urmare, este adecvat să se stabilească norme prin care statelor membre li se permite să redesemneze postul de inspecție la frontieră pentru acele categorii de animale sau bunuri, fără a avea mai întâi obligația de a acorda Comisiei posibilitatea de a efectua controale pentru a verifica respectarea cerințelor minime.

(4)

Pentru a permite Comisiei să efectueze o evaluare minuțioasă a măsurilor luate de statul membru pentru a aborda neconformitatea care a cauzat retragerea parțială a desemnării, statele membre ar trebui să notifice măsurile respective Comisiei. Ele ar trebui să continue procedura de redesemnare numai în cazul în care Comisia consideră că măsurile luate sunt suficiente pentru a remedia neconformitatea.

(5)

Derogarea de la normele Regulamentului (UE) 2017/625 privind desemnarea posturilor de inspecție la frontieră ar trebui să se aplice numai în cazul în care redesemnarea are loc în termen de doi ani de la data retragerii parțiale a desemnării. În cazul în care redesemnarea are loc la mai mult de doi ani de la data retragerii parțiale, pentru a evalua modificările care au avut loc la posturile de inspecție la frontieră, Comisia ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a efectua controale pentru a verifica dacă postul de inspecție la frontieră respectă cerințele minime.

(6)

Regulamentul (UE) 2017/625, în anumite cazuri, permite efectuarea controalelor oficiale la puncte de inspecție, altele decât posturile de inspecție la frontieră, și impune ca punctele de inspecție respective să respecte cerințele minime și cerințele pentru desemnarea și retragerea desemnării posturilor de inspecție la frontieră. Prin urmare, este adecvat ca normele prezentului regulament referitoare la redesemnarea posturilor de inspecție la frontieră să se aplice și punctelor de inspecție.

(7)

Regulamentul (UE) 2017/625 prevede ca posturile de inspecție la frontieră să fie situate în imediata vecinătate a punctului de intrare în Uniune. Cu toate acestea, pentru a permite organizarea și desfășurarea eficientă a controalelor oficiale și a altor activități oficiale, ar trebui stabilite norme care să specifice cazurile unor constrângeri geografice specifice și condițiile în care posturile de inspecție la frontieră pot fi situate la o anumită distanță decât în imediata vecinătate a punctului de intrare în Uniune. Constrângerile geografice ar trebui să fie cele care rezultă din caracteristicile naturale și din peisajul natural al punctului de intrare, iar distanța de la punctul de intrare nu ar trebui să depășească ceea ce este strict necesar pentru a depăși dificultățile cauzate de constrângerile geografice. În plus, distanța respectivă nu ar trebui să reprezinte un risc pentru sănătatea umană, animală și a plantelor, pentru bunăstarea animalelor și pentru mediu. Constrângerile geografice specifice ar trebui să le includă pe cele care ar putea cauza constrângeri majore în materie de transport, cum ar fi, de exemplu, trecători la altitudine mare dotate cu drumuri necorespunzătoare pentru circulația animalelor și mărfurilor sau care cauzează întârzieri semnificative în circulația acestora.

(8)

Posturile de inspecție la frontieră pentru importurile de loturi de bușteni neprelucrați, de cherestea și de așchii de lemn se află adesea în zone cu constrângeri geografice, care sunt reprezentate de frontiere de coastă lungi sau de frontiere lungi ale unor state membre. Ca urmare a constrângerilor geografice menționate mai înainte, ele sunt, în general, operaționale numai în momentul efectuării controalelor oficiale. Prin urmare, pentru desemnarea lor ar trebui stabilite anumite scutiri de la cerințele minime pentru posturile de inspecție la frontieră prevăzute la articolul 64 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625. Cu toate acestea, pentru a asigura eficacitatea controalelor oficiale și a altor activități oficiale, ar trebui să fie respectate condițiile specifice în timpul efectuării acestor controale și activități de către o echipă mobilă de control a autorității competente de la postul de inspecție la frontieră. În particular, o echipă mobilă de control oficial ar trebui să fie compusă din personal suficient și calificat corespunzător și să aibă acces la echipamentul necesar la momentul efectuării controalelor oficiale sau a altor activități oficiale.

(9)

Normele care trebuie stabilite de Comisie în conformitate cu articolul 62 alineatul (3), articolul 64 alineatul (2) și articolul 64 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/625 sunt strâns legate între ele, întrucât toate vizează derogări sau scutiri de la anumite cerințe aplicabile posturilor de inspecție la frontieră. Pentru a facilita aplicarea corectă și cuprinzătoare a acestor norme, care ar trebui să se aplice de asemenea de la aceeași dată, este adecvat ca ele să fie introduse într-un singur act.

(10)

Întrucât competențele specifice acordate Comisiei, prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625, încep să se aplice de la 14 decembrie 2019, prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, de la aceeași dată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme privind:

(a)

redesemnarea unui post de inspecție la frontieră sau a unui punct de inspecție, altul decât un post de inspecție la frontieră, în cazul în care desemnarea a fost parțial retrasă;

(b)

posturile de inspecție la frontieră situate la o altă distanță decât în vecinătate a punctului de intrare în Uniune din cauza unor constrângeri geografice specifice;

(c)

desemnarea posturilor de inspecție la frontieră pentru importurile de bușteni neprelucrați, de cherestea și de așchii de lemn pentru a ține seama de constrângerile geografice specifice.

Articolul 2

Redesemnarea unui post de inspecție la frontieră sau a unui punct de inspecție, altul decât un post de inspecție la frontieră, în urma retragerii parțiale a desemnării sale

(1)   Prin derogare de la articolul 59 alineatele (3), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2017/625, în cazul în care un stat membru a retras desemnarea unui post de inspecție la frontieră sau a unui punct de inspecție, altul decât un post de inspecție la frontieră, astfel cum se menționează la articolul 53 alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv, pentru anumite categorii de animale sau mărfuri ca urmare a nerespectării cerințelor minime menționate la articolul 64 alineatul (3) din regulamentul respectiv sau a normelor detaliate privind cerințele minime prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1014, statul membru poate să redesemneze respectivul post de inspecție la frontieră sau respectivul punct de inspecție (denumită în continuare „redesemnarea”) în conformitate cu alineatele (2)-(5) din prezentul articol.

(2)   Înainte de redesemnarea menționată la alineatul (1), statul membru notifică Comisiei măsurile pe care le-a luat pentru a remedia neconformitatea cu cerințele minime menționate la alineatul (1).

(3)   În termen de o lună de la data primirii notificării, Comisia evaluează dacă măsurile luate sunt suficiente pentru a asigura conformitatea cu cerințele minime și, în această perioadă, informează statul membru cu privire la rezultatul evaluării sale.

(4)   Statul membru procedează la redesemnare numai în cazul în care a fost informat de către Comisie, în conformitate cu alineatul (3), că măsurile luate de statul membru sunt suficiente pentru a asigura conformitatea cu cerințele minime.

(5)   Redesemnarea în conformitate cu alineatul (4) se poate efectua numai în termen de doi ani de la data retragerii parțiale a desemnării menționate la alineatul (1).

După expirarea respectivei perioade de doi ani, redesemnarea poate avea loc numai în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) 2017/625.

Articolul 3

Posturi de inspecție la frontieră situate la o altă distanță decât în imediata vecinătate a punctului de intrare în Uniune

(1)   Prin derogare de la articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625, posturile de inspecție la frontieră pot fi situate la o altă distanță decât în imediata vecinătate a punctului de intrare în Uniune, dacă:

(a)

acest fapt este necesar din cauza unor constrângeri geografice specifice, în conformitate cu alineatul(2) și

(b)

condițiile prevăzute la alineatul (3) sunt îndeplinite.

(2)   Constrângerile geografice menționate la alineatul (1) sunt de așa natură încât împiedică sau restricționează efectuarea eficientă a controalelor oficiale și a altor activități oficiale.

Respectivele constrângeri geografice constau în una sau mai multe dintre următoarele:

(a)

puncte de intrare cu o configurație geografică care impune constrângeri majore asupra sistemului de transport;

(b)

puncte de intrare care fac obiectul inundațiilor recurente în anumite perioade ale anului;

(c)

cheiuri maritime înconjurate de stânci;

(d)

drumuri de frontieră care traversează o trecătoare situată la altitudine;

(e)

transport feroviar de animale și mărfuri care face necesară localizarea postului de inspecție la frontieră la prima oprire sau

(f)

puncte de intrare fără terenuri adecvate care să permită localizarea postului de inspecție la frontieră și a instalațiilor sale în imediata lor vecinătate.

(3)   În cazul în care un stat membru decide să desemneze unul sau mai multe posturi de inspecție la frontieră menționate la alineatul (1), desemnarea este condiționată de respectarea următoarelor condiții:

(a)

distanța de la postul de inspecție la frontieră la punctul de intrare în Uniune este proporțională cu necesitatea de a depăși constrângerile geografice și nu depășește această necesitate și

(b)

postul de inspecție la frontieră și punctul de intrare se află în competența aceleiași autorități vamale, astfel încât transporturile să poată fi deplasate de la punctul de intrare la posturile de inspecție la frontieră fără a fi plasate și manipulate în cadrul unui regim vamal.

(4)   Postul de inspecție la frontieră este situat la o distanță suficientă de unitățile sau de locurile în care se află sau sunt crescute sau cultivate animale, plante, produse vegetale sau alte obiecte susceptibile de a fi infectate cu agenți ai unor boli transmisibile sau contaminate cu dăunători.

Articolul 4

Scutiri pentru posturile de inspecție la frontieră în cazul importului de bușteni neprelucrați, de cherestea și de așchii de lemn

(1)   Scutirea prevăzută la alineatul (2) se aplică posturilor de inspecție la frontieră care, din cauza lungimii mari a liniei de coastă sau a frontierelor statului membru în cauză, operează doar în momentul efectuării controalelor asupra transporturilor de bușteni neprelucrați, de cherestea și de așchii de lemn (denumite în continuare „posturile de inspecție la frontieră în cauză”).

(2)   Statele membre pot desemna posturile de inspecție la frontieră în cauză și le pot scuti de obligațiile prevăzute la articolul 64 alineatul (3) literele (a), (c) și (f) din Regulamentul (UE) 2017/625, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

există în vigoare măsuri pentru a preveni, în orice moment, orice intrare nedetectată în Uniune a transporturilor de bușteni neprelucrați, de cherestea și de așchii de lemn;

(b)

postul de inspecție la frontieră în cauză are acces la un număr suficient de angajați cu calificări corespunzătoare sub forma unei echipe mobile de control oficială a autorităților competente, care poate să ajungă la postul de inspecție la frontieră în cauză înainte de sosirea transporturilor în vederea efectuării controalelor oficiale vizând buștenii neprelucrați, cheresteaua și așchiile de lemn;

(c)

echipa mobilă de control oficial a autorităților competente furnizează sau are acces imediat la:

(i)

echipamente, sedii și alte facilități menționate la articolul 64 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625 și

(ii)

tehnologia și echipamentele informatice menționate la articolul 64 alineatul (3) litera (f) din regulamentul respectiv.

Articolul 5

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1014 al Comisiei din 12 iunie 2019 de stabilire a unor norme detaliate privind cerințele minime vizând posturile de inspecție la frontieră, inclusiv centrele de inspecție, precum și formatul, categoriile și abrevierile care trebuie utilizate în lista posturilor de inspecție la frontieră și a punctelor de control (a se vedea pagina 10 din prezentul Jurnal Oficial).